Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:10242

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
26-10-2018
Datum publicatie
01-11-2018
Zaaknummer
C/03/255107 / KG ZA 18-513
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Ontbreken spoedeisendheid. Geen misbruik van recht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/255107 / KG ZA 18-513

Vonnis in kort geding van 26 oktober 2018

in de zaak van

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ,

wonend te [woonplaats] ,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. C.H.J.M. van Heugten,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEW ENERGY SYSTEMS B.V.,

gevestigd te Schimmert, gemeente Nuth,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. A.A.M. Hoogveld.

Partijen zullen hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en NES genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding van 26 september 2018, met producties,

  • -

    de conclusie van eis in reconventie, met producties,

  • -

    de mondelinge behandeling van 18 oktober 2018 met de spreekaantekeningen van NES.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en NES hebben in het verleden zaken gedaan. NES heeft op het adres [adres] te [woonplaats] zonnepanelen geplaatst ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening van het woonhuis en (te realiseren) appartementen.

2.2.

NES heeft op 20 april 2017 aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een offerte uitgebracht inzake de levering van een warmtepomp op het adres [adres] voor een bedrag van € 15.089,00 inclusief btw en exclusief te ontvangen ISDE subsidie ad € 2.600,00.

2.3.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft de offerte aanvaard. NES heeft op 4 mei 2017 de order bevestigd inzake levering en montage van een Fujitsu warmtepomp conform de offerte tegen de prijs van € 15.000,00 (inclusief btw) tegen betaling van 100% bij opdracht.

2.4.

NES heeft op 4 mei 2017 een betaling van € 15.000,00 ontvangen van de RABO-rekening eindigend op de cijfers *184 ten name van [naam] onder vermelding van het kenmerk van de orderbevestiging alsmede van postcode, huisnummer en woonplaats van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] .

2.5.

Op 10 mei 2017 heeft NES de factuur aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gestuurd onder vermelding dat het bedrag per bank is voldaan op 4 mei 2017.

2.6.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft NES laten weten dat de warmtepomp pas in november 2017, althans voor de koude winterperiode 2017/2018, zou moeten worden geplaatst en volledig functioneel zou moeten zijn. Begin oktober 2017 heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] contact met NES opgenomen om nadere afspraken te maken.

2.7.

NES heeft in oktober mondeling aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] medegedeeld dat er mogelijk iets niet in orde was met de betaling. Bij brief van 23 oktober 2017 heeft NES aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] medegedeeld dat zij de opdracht annuleerde en het bedrag ad € 15.000,00 zou terugboeken op de rekening waarvan betaald was. De reden daarvoor is gelegen in geruchten rondom de persoon van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] .

2.8.

In reactie op een sommatie van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] bij brief van haar advocaat van 13 juni 2018 geeft NES te kennen dat voor haar niet vast staat dat de betaling van [naam] rechtmatig is en dat haar gegronde twijfel daaromtrent niet door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en/of [naam] is weggenomen.

2.9.

Op de vraag van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] of het bedrag van € 15.000,00 is teruggeboekt, heeft NES bij monde van haar advocaat op 22 juni 2018 laten weten dat het bedrag op de derdengeldrekening van de advocaat is geparkeerd. Tevens deelt NES aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] mee dat de advocaat van [naam] haar heeft laten weten dat deze geen opdracht heeft gegeven tot de aanschaf van de warmtepomp en dat de betaling als onverschuldigd aangemerkt wordt.

NES deelt mee dat voor zover zij nog gebonden zou zijn aan de overeenkomst met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , zij haar prestatie opschort totdat onherroepelijk is beslist over de rechtsgeldigheid van de betaling.

2.10.

Bij brief van 15 augustus 2018 wordt NES andermaal gesommeerd uitvoering te geven aan de overeenkomst. Waarop bij brief van 11 september 2018 NES heeft laten weten te volharden in haar opvatting dat zij niet gehouden is na te komen.

2.11.

[naam] heeft 27 september 2017 een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Limburg tegen [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] . Gevorderd wordt de terugbetaling van een bedrag van ruim
€ 195.000,00 op grond van onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking. De zaak bevindt zich in de stand van deskundigenonderzoek naar de echtheid van de ondertekening van bankoverschrijvingen. De overschrijving van € 15.000,00 aan NES maakt onderdeel uit van het geschil tussen [naam] en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] .

3 Het geschil in conventie

3.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert NES te veroordelen om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis in kort geding uitvoering te geven aan de overeenkomst conform orderbevestiging P166010.ob.lwwp.dbo d.d. 4 mei 2017 en daartoe in de woning van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] staande en gelegen aan de [adres] te [woonplaats] het complete lucht/water warmtepompsysteem op deugdelijke en correcte wijze te installeren en in werking te stellen, een en ander op verbeurte van een dwangsom ad € 5.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat NES in gebreke zou blijven aan het vonnis te voldoen en met veroordeling van NES in de kosten van het geding.

3.2.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] legt aan de vordering ten grondslag dat partijen een overeenkomst tot levering en installatie van een lucht/water warmtepompsysteem hebben gesloten. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert nakoming van die overeenkomst. NES staat buiten het geschil met [naam] . De betaling aan NES is door [naam] zelf en dus rechtmatig gedaan, hetgeen zal blijken uit het door de rechtbank gelaste deskundigenonderzoek. De uitkomst van deze procedure kan niet worden afgewacht. Ter kort gedingzitting is voorts gesteld dat een grondslag voor ontbinding van de overeenkomst door NES ontbreekt.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stelt spoedeisend belang bij en recht op de gevraagde maatregel te hebben.

3.3.

NES voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in reconventie

4.1.

NES vordert [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te veroordelen in de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke proceskosten ad € 4.451 20, althans in een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, althans het bedrag conform het liquidatietarief, vermeerderd met rente wanneer deze niet binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis zijn betaald.

4.2.

NES stelt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] onnodig op kosten wordt gejaagd, omdat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] misbruik maakt van procesrecht door een voorlopige voorziening aanhangig te maken op grond van onjuiste c.q. onvolledige feiten die evident kansloos is.

4.3.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling in conventie en reconventie

De spoedeisendheid van de vordering in conventie

5.1.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vordering spoedeisend belang ontbeert en daarom moet worden afgewezen.

5.2.

Onbegrijpelijk is immers dat sinds de brief 23 oktober 2017 van NES [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] bijna acht maanden stilzit en na eerste sommatie weer ruim vier maanden laat verstrijken zonder een bodemprocedure te starten naar aanleiding van die buitengerechtelijke ontbinding. In een bodemprocedure zou alle ruimte geweest zijn voor bewijsvoering en, zo nodig, zekerheidsstelling. In deze kort gedingprocedure is zekerheidsstelling niet aangeboden en ontbreekt ruimte voor bewijsvoering. Op grond van de thans, in dit kort geding, bekende feiten – [naam] heeft zich tot NES gewend en een beroep gedaan op terugbetaling van de
€ 15.000,00 vanwege onverschuldigde betaling – heeft NES naar het oordeel van de voorzieningenrechter in ieder geval op 22 juni 2018 een gerechtvaardigd beroep op opschorting gedaan.

5.3.

De stelling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dat zij haar huis niet goed kan verwarmen, maakt dit oordeel niet anders. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] onderbouwt haar stelling enkel met de blote bewering dat zij slechts drie straalkachels heeft en de CV – op gas – niet meer functioneert. Dat ook haar dochter verklaart dat het huis niet goed te verwarmen is, draagt niet bij. Er is immers al een winter overheen gegaan en een periode van een jaar verstreken, zonder dat concrete maatregelen zijn getroffen. Dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vanwege het beslag van [naam] niet over voldoende financiële middelen kan beschikken, zoals zij stelt, doet aan het oordeel ook niet af, nu dit risico niet op NES mag worden afgewenteld.

De proceskosten in conventie en in reconventie

5.4.

Daargelaten of NES een spoedeisend belang heeft bij de reconventionele vordering, is de voorzieningenrechter van oordeel dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] geen misbruik maakt van procesrecht.

5.5.

Dat in de procedure die [naam] heeft geëntameerd [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verklaart dat de warmtepomp ten behoeve van het te realiseren appartement van [naam] zou worden aangeschaft, terwijl zij in kort geding verklaart dat de warmtepomp ten behoeve van haar woonhuis zou worden geplaatst, is ter kort gedingzitting door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] nader toegelicht. Zij heeft verklaard dat NES de offerte heeft uitgebracht op basis van een onderzoek en metingen ten behoeve van de te realiseren appartementen en het woonhuis tezamen. De heer [naam directeur] , directeur van NES, heeft deze bewering niet weersproken ter kort gedingzitting, zodat de voorzieningenrechter NES niet kan volgen.

5.6.

Dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] anders verklaart over de relatie met [naam] en de echtheid van de handtekeningen dan [naam] heeft laten weten aan NES en dat die beweringen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dus in strijd met de waarheid zouden zijn, is voorts voor de voorzieningenrechter geen vaststaand feit, met name niet gelet op het door de rechtbank gelaste deskundigenonderzoek in het kader van de procedure tussen [naam] en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] . Dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet zelf heeft betaald, maakt de vordering dan ook niet op voorhand evident ongegrond.

5.7.

Dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] NES in een heilloze en kostbare procedure betrekt, omdat NES geheel buiten het conflict met [naam] staat, en NES in haar ogen terecht heeft ontbonden dan wel opgeschort, mag door NES zo gevoeld en ervaren worden, maar in het algemeen staat geenszins op voorhand vast dat een spoedeisend belang ontbreekt, noch dat naar alle waarschijnlijkheid in een bodemprocedure de ontbinding en opschorting overeind blijven.

5.8.

De voorzieningenrechter zal daarom in conventie [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , als de in het ongelijk gestelde partij, veroordelen in de kosten van NES conform het liquidatietarief, te weten tot op heden aan de zijde van NES begroot op € 626,00 aan griffierecht en € 980,00 aan salaris advocaat. De gevorderde rente over de proceskosten zal worden toegewezen op de wijze als in de beslissing is bepaald.

5.9.

De voorzieningenrechter zal NES als de in reconventie in het ongelijk gesteld partij veroordelen in de kosten van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] . Zij begroot deze kosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] op nihil.

6 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

6.1.

wijst de vorderingen af,

6.2.

veroordeelt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de kosten van het geding in conventie aan de zijde van NES begroot op € 1.606,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

6.3.

verklaart dit vonnis wat de proceskosten betreft uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

6.4.

wijst de vordering inzake daadwerkelijk gemaakte proceskosten af,

6.5.

veroordeelt NES in de kosten van het geding in reconventie aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.M. Etman en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: EvB