Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:9865

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
11-10-2017
Datum publicatie
12-10-2017
Zaaknummer
5760015 \ CV EXPL 17-2012
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Non-conformiteitsperikelen tweedehands auto. Gelet op de leeftijd van de auto en de (lage) aanschafprijs mocht eiser geen auto verwachten die gedurende een aantal maanden geen reparatie behoefde.De auto is zonder garantie verkocht en er is een proefrit gemaakt. Eiser heeft geen onderzoek laten verrichten naar de technische staat van de auto en heeft daarmee de goede en de kwade kansen met betrekking tot de staat van de auto heeft geaccepteerd. Geen sprake van non-conformiteit en geen plaats voor vergoeding van schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5760015 \ CV EXPL 17-2012

Vonnis van de kantonrechter van 11 oktober 2017

in de zaak van:

[eisende partij] ,

wonend te [woonplaats eisende partij] ,

aan de [adres eisende partij] ,

eisende partij,

gemachtigde mr. P.J.E. Fleurkens,

tegen:

1 de vennootschap onder firma [X] ,
gevestigd te [vestigingsplaats VOF] ,

2. [gedaagde sub 2] , vennoot van gedaagde sub 1,
wonend [adres gedaagden sub 2 en 3] ,
[woonplaats gedaagden sub 2 en 3] ,

3. [gedaagde sub 3] , vennoot van gedaagde sub 1,
wonend [adres gedaagden sub 2 en 3] ,
[woonplaats gedaagden sub 2 en 3] ,

gedaagde partij,

gemachtigde mr. dr. D. Coskun.

Partijen worden verder aangeduid als [eisende partij] en [gedaagden]

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagden] is een autodealer en houdt zich bezig met de handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s.

2.2.

[eisende partij] heeft via marktplaats contact opgenomen met [gedaagden] en een bod gedaan op een tweedehands auto van het merk Dodge en type RAM met bouwjaar 2004 en kenteken [kenteken Dodge] .

2.3.

Op 5 januari 2016 heeft [eisende partij] de showroom van [gedaagden] bezocht en de auto bekeken. Ook heeft [eisende partij] een proefrit gemaakt.

2.4.

[eisende partij] heeft de auto gekocht voor een bedrag van € 7.500,00. De koopprijs is contant voldaan. Aan [eisende partij] is bij de koop medegedeeld dat geen garantie werd verleend. Op de factuur van 5 januari 2016 staat vermeld: “Verkoop personenauto zonder garantie”.

3 Het geschil

3.1.

[eisende partij] vordert – samengevat – veroordeling van [gedaagden] tot betaling van € 3.705,95, vermeerderd met rente en kosten.

[eisende partij] legt aan zijn vordering ten grondslag dat er sprake is van non-conformiteit omdat er reeds op de eerste dag sprake is van problemen met de motor en dat deze tot twee keer toe is uitgevallen. Nu de problemen zich vanaf het begin hebben voorgedaan wordt het gebrek geacht bij de totstandkoming van de koopovereenkomst aanwezig te zijn. [eisende partij] heeft diverse malen, telefonisch als ook per e-mail, geklaagd en op herstel aangedrongen. Aangezien herstel uitbleef heeft [eisende partij] om schadevergoeding gevraagd. Hij heeft een tweedehands motor gekocht en deze laten monteren. De herstelkosten bedragen in totaal € 3.705,95.

3.2.

[gedaagden] voert verweer en betwist allereerst dat [eisende partij] reeds op de eerste dag heeft geklaagd. Eerst na een maand zijn er klachten geuit over de motor. Er is geen garantie gegeven en er is sprake van een 13 jaar oude auto met een kilometerstand van 160.000 km.

[gedaagden] betwist verder dat er sprake is van een consumentenkoop en stelt dat de schade niet is onderbouwd.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De kantonrechter is allereerst van oordeel dat er sprake is van een consumentenkoop. Volgens de factuur is de auto verkocht aan [voornamen eisende partij] (kantonrechter: voornamen van [eisende partij] ) en is geen enkele handelsnaam vermeld. Als niet weersproken staat vast dat de auto voor privégebruik was bestemd, dat op de nota het privéadres van [eisende partij] staat vermeld en dat [eisende partij] geen handelaar is. Het verweer van [gedaagden] dat [eisende partij] gebruik heeft gemaakt van importkentekens kan, zonder nadere toelichting, niet leiden tot de vaststelling dat [eisende partij] handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het op dit punt gevoerde verweer faalt daarom en in rechte wordt uitgegaan van een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 BW. De bepalingen van boek 7 van het burgerlijk wetboek ter zake consumenten zijn daarom op de onderhavige overeenkomst van toepassing.

4.2.

Centraal in deze zaak staat de vraag of de auto beantwoordt aan de koopovereenkomst. Ingevolge artikel 7:17 lid 1 BW is de verkoper verplicht een zaak af te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. In geval een auto wordt gekocht om daarmee, naar de verkoper bekend is, aan het verkeer deel te nemen zal als regel moeten worden aangenomen dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst, indien als gevolg van een daaraan klevend gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren. Deze regel kan onder omstandigheden uitzondering lijden bijvoorbeeld indien de koper geacht kan worden het risico van gebreken te hebben aanvaard (HR 15 april 1994, NJ 1995,614). De enkele omstandigheid dat de auto zonder garantie is verkocht, acht de kantonrechter hiervoor niet voldoende. Ingeval van een consumentenkoop, zoals de onderhavige, kan een professionele verkoper zich niet door de enkele mededeling dat geen garantie is verstrekt onttrekken aan de wettelijke regels omtrent conformiteit. Dat neemt niet weg dat [eisende partij] door die mededeling als gewaarschuwd had te gelden en dat hieraan betekenis moet worden toegekend bij de beantwoording van de vraag wat [eisende partij] als koper mocht verwachten.

4.3.

In de eerste plaats is van belang dat het hier gaat om de koop van een ten tijde van de koop ongeveer 12 jaar oude tweedehands auto met een kilometerstand van 160.000. De koopsom van de auto bedroeg € 7.500,00. Een auto is bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig en in het algemeen geldt dat de kans dat mankementen gaan optreden groter wordt naarmate de auto ouder is. Dat gegeven is verdisconteerd in de koopprijs van een tweedehands auto, die – afhankelijk van de ouderdom – daarom doorgaans lager is dan die van een nieuwe. De koper van een tweedehands auto moet tegenover het voordeel van een veel lagere aanschafprijs in het algemeen bedacht zijn op het nadeel dat een tweedehands auto doorgaans eerder gebreken zal vertonen dan een nieuwe. Daarop moest ook eisende partij bedacht zijn, temeer nu geen garantie was verleend.

4.4.

Naar het oordeel van de kantonrechter bezat de aangekochte auto de eigenschappen die [eisende partij] op grond van de overeenkomst mocht verwachten. [eisende partij] heeft voor aankoop een proefrit gemaakt en niet gebleken is dat de auto op dat moment ondeugdelijk was. [eisende partij] stelt weliswaar dat de motor van zijn auto op de dag van aankoop tijdens het vervoer naar Duitsland is uitgevallen en dat hij telefonisch zijn klachten heeft geuit, maar toont dit niet aan. Zo had [eisende partij] onder meer een uitdraai van zijn telefoonrekening kunnen overleggen waaruit had kunnen worden afgeleid dat hij inderdaad telefonisch contact met [gedaagden] heeft opgenomen. Gelet op de leeftijd van de auto en de (lage) aanschafprijs mocht [eisende partij] geen auto verwachten die gedurende een aantal maanden geen reparatie behoefde. Daarbij geldt dat de auto uitdrukkelijk zonder garantie is gekocht en dat [eisende partij] de auto heeft gekocht zoals gezien en bereden voor de aankoop. Het feit dat de auto na korte tijd gebreken vertoonde heeft [eisende partij] dan ook voor zijn risico genomen en dit kan niet op [gedaagden] worden afgewenteld. Het had in dit verband op de weg van [eisende partij] gelegen om een onderzoek te laten verrichten naar de technische staat van de auto alvorens tot aankoop over te gaan. Dit heeft [eisende partij] echter nagelaten, waarmee hij de goede en de kwade kansen met betrekking tot de staat van de auto heeft geaccepteerd. Voor een vergoeding van opgetreden schade is dan ook geen plaats.

4.5.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig [eisende partij] toe te laten tot nadere bewijslevering.

4.6.

[eisende partij] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [gedaagden] worden begroot op € 400,00 (2 x tarief € 200,00) als salaris voor de gemachtigde.

4.7.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

wijst de vordering af,

5.2.

veroordeelt [eisende partij] in de proceskosten aan de zijde van [gedaagden] gevallen en tot op heden begroot op € 400,00,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Rijksen en in het openbaar uitgesproken.

type: PL

coll: