Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:9767

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
11-10-2017
Datum publicatie
13-10-2017
Zaaknummer
C/03/214740 / HA ZA 15-731
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering in conventie primair tot nakoming van de volmachtovereenkomst subsidiair vordering ex artikel 843a Rv; integrale afwijzing vordering in conventie en in reconventie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

zaaknummer / rolnummer: C/03/214740 / HA ZA 15-731

Vonnis van 11 oktober 2017

in de zaak van

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] ,

wonende te [woonplaats eiser in conventie, verweerder in reconventie] ,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. A.B. Noordhof,

tegen

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ,

wonende te [woonplaats gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. A.F.J.M. Mulders.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] genoemd worden.

De partner van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] , tevens de vader van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] , zal hierna [partner/vader] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het vonnis in incident van 4 mei 2016,

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 2 mei 2017,

 • -

  de aktes uitlating voortprocederen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De rechtbank verwijst voor wat betreft de feitelijke situatie allereerst naar het vonnis in incident van 4 mei 2016.

2.2.

Op 14 juli 2014 heeft [partner/vader] ten overstaan van notaris mr. R.J.H. Martens, een volmacht afgegeven. In deze volmacht is – voor zover relevant – het volgende opgenomen:

1. ALGEMENE VOLMACHT

De comparant verleent hierbij volmacht aan:

 1. zijn partner, mevrouw [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ( de rechtbank begrijpt: [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ) , geboren te [geboorteplaats gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] op [geboortdedag gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] negentienhonderd vijftig;

 2. zijn zoon, de heer [eiser in conventie, verweerder in reconventie] , geboren te [geboorteplaats eiser in conventie, verweerder in reconventie] op [geboortedag eiser in conventie, verweerder in reconventie] negentienhonderd tweeënzestig;

1.1.

Bevoegdheid en duur

(…).

b. De aan zoon van volmachtgever, de heer [eiser in conventie, verweerder in reconventie] , verleende volmacht treedt pas in werking indien en zodra genoemde partner van volmachtgever overleden of onbekwaam is, danwel de volmacht ten aanzien van haar om een andere reden is geëindigd. Vanaf dat moment is genoemde zoon van volmachtgever volledig zelfstandig bevoegd om de volmachtgever te vertegenwoordigen en namens deze te handelen, behalve voor zover hierna onder 1.2 uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.4

Rekening en verantwoording

De gevolmachtigde heeft een administratieplicht ten aanzien van alle handelingen die hij/zij als gevolmachtigde namens de volmachtgever verricht. De gevolmachtigde moet de volmachtgever desgevraagd ook op de hoogte houden van de werkzaamheden en aan hem rekening en verantwoording afleggen over de wijze waarop hij/zij zich van zijn/haar taak heeft gekweten.

Indien de volmachtgever niet meer in staat is om deze rekening en verantwoording af te nemen, dient genoemde partner van volmachtgever de genoemde zoon van volmachtgever wel op de hoogte te houden van haar werkzaamheden, hem terzake ook inzicht te geven in de administratie en beslissingen zoveel mogelijk in overleg met genoemde zoon van volmachtgever te nemen. De partner van volmachtgever is echter uitdrukkelijk niet verplicht aan genoemde zoon van volmachtgever (of diens zus) formeel rekening en verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij haar taak heeft volbracht en heeft ook nimmer de toestemming of medewerking van de zoon van volmachtgever (of diens zus) nodig voor zover het verrichten van rechtshandelingen voor of namens de volmachtgever, behalve voorzover hiervoor onder 1.2 anders is bepaald.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] vordert - zakelijk weergegeven - dat de rechtbank zo veel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zal veroordelen om:

1. primair binnen 14 dagen na vonnis haar verbintenis uit de volmachtovereenkomst van [partner/vader] ten overstaan van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] alsnog na te komen door inzage te verschaffen in c.q. een afschrift te verstrekken van:

a. alle bankafschriften van alle bank- en beleggingsrekeningen op naam van volmachtgever, vanaf 14 juli 2014 tot de datum van het vonnis;

b. de aangifte Inkomstenbelasting (hierna: IB) van volmachtgever over 2014;

2. subsidiair binnen 14 dagen na vonnis op grond van artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) inzage te verschaffen in c.q. een afschrift te verstrekken van:

a. alle bankafschriften van alle bank- en beleggingsrekeningen op naam van volmachtgever, vanaf 14 juli 2014 tot de datum van het vonnis;

b. de aangifte IB van volmachtgever over 2014 op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag.

Dit alles met veroordeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in de proceskosten, vermeerderd met de wettelijke rente over de proceskosten wanneer deze niet binnen 14 dagen na betekening van het vonnis zijn betaald.

3.2.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] vordert – zakelijk weergegeven en samengevat – dat het de rechtbank moge behage, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] :

I. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te verbieden nader onderzoek te (laten) doen naar het bestaan van een relatie tussen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en haar vriend, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per keer dat hij dit verbod zal overtreden, te vermeerderen met € 250,- per dag, of gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt;

II. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te verbieden de gezamenlijke woning van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en haar partner te betreden zonder haar uitdrukkelijke toestemming, op straffe van een dwangsom van € 500,- per keer dat zulk een overtreding plaatsvindt;

III. voor zover de incidentele vordering, onverhoopt, niet zou worden toegewezen, [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te bevelen tot afgifte, dan wel inzage, van de door hem gegeven onderzoeksopdracht, het onderzoeksrapport, de foto’s welke naar aanleiding van het onderzoek zijn gemaakt en verder alle informatie voortvloeiend uit het onderzoek naar mevrouw [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] op straffe van een dwangsom;

IV. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te bevelen, nadat hij afgifte van de onder III genoemde zaken en bescheiden heeft gedaan, al hetgeen dat van deze bescheiden en zaken nog onder hem is, te vernietigen, op straffe van een dwangsom van € 10.000,-;

V. voor het geval de rechtbank de vordering in conventie, al dan niet gedeeltelijk, zal toewijzen, [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te bevelen geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem ter kennis komt ingevolge de inzage in de administratie van [partner/vader] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] , op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per keer dat deze geheimhouding wordt overtreden;

VI. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te veroordelen tot de vergoeding van de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] geleden schade als gevolg van de onrechtmatige gedraging van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] bestaande uit de schending van de privacy van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] .

Dit alles onder veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in de proceskosten inclusief nakosten en wettelijke rente.

3.5.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] voert verweer.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] vordert primair nakoming van de (volgens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] ) op [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] rustende verbintenis voortvloeiend uit de volmachtverlening. De rechtbank overweegt ten aanzien van de primaire vordering als volgt. Vooropgesteld moet worden dat het vaststellen van de inhoud van de volmacht moet plaatsvinden op basis van objectieve uitleg van de akte.

4.2.

De rechtbank stelt vast dat uit de volmacht die door [partner/vader] aan respectievelijk [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is verleend, geen verbintenissen (en dus verplichtingen) voortvloeien van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] jegens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] De volmacht kent immers aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] – ieder afzonderlijk – bepaalde bevoegdheden toe om voor [partner/vader] op te treden en om in dat verband bepaalde bijkomende verplichtingen in acht te nemen. Artikel 1.4. bepaalt weliswaar dat, indien [partner/vader] niet meer in staat is om rekening en verantwoording af te nemen, [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] [eiser in conventie, verweerder in reconventie] (namens [partner/vader] ) op de hoogte dient te houden van haar werkzaamheden en hem ter zake ook inzicht dient te geven in de administratie van [partner/vader]

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] kan naar het oordeel van de rechtbank aan deze passage evenwel, gelet op de wijze van formulering van de volmacht, geen zelfstandig recht jegens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ontlenen. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is op grond van de volmacht verplicht tot het op de hoogte houden en inzicht geven jegens [partner/vader] en niet jegens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] De vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] onder I moet reeds om die reden worden afgewezen.

4.3.

Daarbij komt dat uit artikel 1.4 van de volmacht onmiskenbaar volgt dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] uitsluitend ten overstaan van [partner/vader] rekening en verantwoording dient af te leggen en niet (ook) aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] Gelet daarop heeft de volmacht niet een rechtsverhouding doen ontstaan op grond waarvan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] jegens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gehouden is zich omtrent de behoorlijkheid van enig financieel beleid te verantwoorden. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is dan ook niet gehouden thans rekening en verantwoording aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] af te leggen over het beheer van de bank-, en beleggingsrekeningen danwel de aangifte IB. Nu de vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] naar het oordeel van de rechtbank meer behelst dan het “geven van inzicht” en het “op de hoogte houden” en eerder ziet op het afleggen van “rekening en verantwoording”, hetgeen uitdrukkelijk in de volmacht is uitgesloten, zal de primaire vordering ook om die reden worden afgewezen.

4.4.

Subsidiair vordert [eiser in conventie, verweerder in reconventie] inzage op grond van artikel 843a Rv. De rechtbank overweegt ten aanzien van de subsidiaire vordering als volgt. Hij die een rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksels vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgang partij bij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zich heeft. Nu het door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gevorderde, zoals reeds overwogen onder 4.3., meer behelst dan het “geven van inzicht” en het “op de hoogte houden” van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en eerder ziet op het afleggen van “rekening en verantwoording”, hetgeen in de volmacht uitdrukkelijk is uitgesloten, heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] naar het oordeel van de rechtbank geen rechtmatig belang bij zijn (subsidiaire) vordering. Nu niet is voldaan aan één van de in artikel 843a Rv gestelde cumulatieve voorwaarden, zal de subsidiaire vordering eveneens worden afgewezen.

in reconventie

4.5.

In reconventie vordert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] onder I om [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te verbieden om nader onderzoek te (laten) doen naar het bestaan van een relatie tussen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en haar vriend, op straffe van een dwangsom. De rechtbank stelt vast dat het in opdracht van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] uitgevoerde onderzoek is afgerond en dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] het bestaan van een relatie tussen haar en haar vriend heeft erkend. Gesteld noch gebleken is dat er concrete aanwijzingen zijn die erop duiden dat er door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] (opnieuw) aan een derde opdracht zal worden gegeven om een dergelijk onderzoek te verrichten. De vordering onder I zal derhalve worden afgewezen.

4.6.

Onder II vordert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] om [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te verbieden de gezamenlijke woning van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en [partner/vader] te betreden zonder de uitdrukkelijke toestemming van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] , op straffe van een dwangsom. De rechtbank stelt voorop dat een dergelijk verbod in casu feitelijk neerkomt op een contactverbod tussen vader en zoon. Een dergelijk contactverbod vormt een inbreuk op het aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] toekomende recht op respect voor zijn privéleven en familie- en gezinsleven als bedoeld in artikel 8 lid 1 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Voor het toewijzen van een zodanig ingrijpende maatregel, moet in hoge mate aannemelijk zijn dat sprake is van feiten en omstandigheden die een dergelijke inbreuk rechtvaardigen. De rechtbank is van oordeel dat er door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in het geheel geen omstandigheden zijn aangevoerd die maken dat een dergelijk contactverbod in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd is. De vordering onder II ligt daarmee voor afwijzing gereed.

4.7.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft ter comparitie kenbaar gemaakt dat zij de onder III gevorderde bescheiden reeds heeft ontvangen en dat deze vordering kan komen te vervallen. Gelet daarop hoeft niet meer te worden beslist op de vordering onder III.

4.8.

Voorts vordert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] onder IV om [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te bevelen om na afgifte van de onder III genoemde zaken en bescheiden, al hetgeen dat van deze bescheiden en zaken nog onder hem is, te vernietigen op straffe van een dwangsom. De rechtbank is van oordeel dat er door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] onvoldoende feiten en omstandigheden zijn aangevoerd op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] voornemens zou zijn de betreffende documenten aan derden te verstrekken. Deze vordering zal derhalve worden afgewezen.

4.9.

Onder V vordert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] - voor het geval de rechtbank de vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in conventie al dan niet gedeeltelijk zal toewijzen - om [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te bevelen geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem ter kennis komt ingevolge de inzage. Nu de vorderingen van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in conventie integraal worden afgewezen en aan de vordering onder V van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] de voorwaarde is gekoppeld dat de vordering in conventie geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, zal deze vordering worden afgewezen.

4.10.

Tot slot vordert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] onder VI om [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te veroordelen tot de vergoeding van de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] geleden schade als gevolg van de onrechtmatige gedraging van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] bestaande uit schending van de privacy van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] . Ter comparitie heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] aangegeven dat deze vordering een louter symbolische vordering betreft. Nu in het vermogensrecht geen plaats is voor een louter symbolische vergoeding van een (niet nader begrote of onderbouwde) schadevergoeding, zal deze vordering eveneens worden afgewezen.

in conventie en in reconventie

4.11.

Het voorgaande betekent dat de vorderingen in conventie en in reconventie integraal zullen worden afgewezen.

4.12.

Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kluin en in het openbaar uitgesproken op 11 oktober 2017.1

1 type: KB coll: