Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:9206

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
20-09-2017
Datum publicatie
25-09-2017
Zaaknummer
04 6004537/CV 17-4477
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagde is telefonisch een overeenkomst aangegaan en van het betreffende verkoopgesprek is een opname gemaakt (voicelog).

Uit bandopname blijkt niet dat overeenkomst onder dwang tot stand gekomen is.

Beroep op wilsgebrek slaagt niet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4956
Prg. 2017/316
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6004537 \ CV EXPL 17-4477

Vonnis van de kantonrechter van 20 september 2017

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIRECT PAY SERVICES B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

eisende partij,

gemachtigde Webcasso B.V.,

tegen:

[gedaagde partij] ,

wonend [adres gedaagde partij] ,

[woonplaats gedaagde partij] ,

gedaagde partij,

procederende in persoon.

Eisende partij wordt verder in dit vonnis aangeduid als Direct Pay dan wel Health and Beauty. Gedaagde partij als [gedaagde partij] .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Health and Beauty heeft met [gedaagde partij] een duurovereenkomst gesloten inzake de verkoop en periodieke levering van goederen op het gebied van cosmetische verzorging, schoonheidsproducten, (voedings)supplementen en aanverwante producten.

2.2.

De overeenkomst is telefonisch aangegaan en van het betreffende verkoopgesprek is een opname gemaakt (voicelog).

2.3.

Health and Beauty heeft aan [gedaagde partij] een proefpakket gestuurd, bestaande uit een schoonheidsproduct en goed voor een periode van één maand.

2.4.

Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Health and Beauty van toepassing. In deze Algemene Voorwaarden is opgenomen dat een klant de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het eerste product zonder opgaaf van reden kan opzeggen. [gedaagde partij] heeft van deze opzeggingsmogelijkheid geen gebruik gemaakt.

2.5.

Health and Beauty heeft haar vordering aan Direct Pay gecedeerd.

3 Het geschil

3.1.

Direct Pay vordert – samengevat – veroordeling van [gedaagde partij] tot betaling van € 139,66 ter zake hoofdsom, rente en buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

[gedaagde partij] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Direct Pay stelt zich in deze procedure op het standpunt dat Health and Beauty op grond van de met Health and Beauty en [gedaagde partij] gesloten duurovereenkomst een drietal pakketten met daarin telkens 90 capsules aan [gedaagde partij] heeft toegezonden. Health and Beauty was – eveneens op grond van voormelde overeenkomst – gerechtigd de verschuldigde factuurbedragen door middel van automatische incasso’s te innen. Nadat gebleken is dat de door Health and Beauty geïnde bedragen van telkens € 31,50 zijn gestorneerd, heeft Health and Beauty verdere leveringen stop gezet.

4.2.

[gedaagde partij] betwist enig bedrag aan Direct Pay verschuldigd te zijn en heeft daarnaast twijfels over de wijze van totstandkoming van de overeenkomst.

4.3.

De kantonrechter overweegt als volgt.

4.4.

[gedaagde partij] heeft ter rolzitting van 31 mei 2017 mondeling verweer gevoerd en zich op het standpunt gesteld dat alle spullen die door Health and Beauty zijn toegezonden zijn geretourneerd.

4.5.

Bij dupliek verlaat [gedaagde partij] dit standpunt en stelt zij dat Health and Beauty dient aan te tonen dat er daadwerkelijk producten geleverd zijn. Daarnaast geeft [gedaagde partij] aan dat zij bereid is te betalen voor die producten die zij volgens Health and Beauty heeft ontvangen, maar niet voor de bijkomende kosten.

4.6.

De kantonrechter is van oordeel dat Health and Beauty bij repliek in voldoende mate heeft aangetoond dat zij uitvoering heeft gegeven aan de met [gedaagde partij] gesloten overeenkomst. [gedaagde partij] daarentegen heeft haar standpunt dat alle zendingen aan Health and Beauty zijn geretourneerd in het geheel niet onderbouwd. Zo ontbreken bijvoorbeeld verzendbewijzen van de gestelde retourzendingen. Met haar stelling dat zij de goederen heeft teruggezonden geeft [gedaagde partij] impliciet aan dat zij de zendingen van Health and Beauty heeft ontvangen. Nu niet is komen vast te staan dat [gedaagde partij] de goederen aan Health and Beauty heeft geretourneerd, is zij dan ook gehouden daarvoor te betalen.

4.7.

Uit het verweer van [gedaagde partij] leidt de kantonrechter verder af dat [gedaagde partij] zich beroept op het bestaan van een wilsgebrek. In dit geval interpreteert de kantonrechter de stellingen van [gedaagde partij] aldus dat zij de mening is toegedaan dat de overeenkomst onder misbruik van omstandigheden – gelet op mentale en fysieke beperkingen aan de kant van [gedaagde partij] – tot stand gekomen zijn.

4.8.

De kantonrechter overweegt op dit punt – na beluistering van de in het geding gebrachte voicelog – dat daaruit niet kan worden afgeleid dat er sprake is van bijzondere omstandigheden die Health and Beauty van het aangaan van een overeenkomst hadden moeten weerhouden. [gedaagde partij] beantwoordt de vragen die haar door de medewerker van Health and Beauty worden gesteld en niet blijkt dat zij daarbij onder druk wordt gezet. Uit de geluidsopname blijkt niet dat [gedaagde partij] door de betreffende medewerker tot het aangaan van de overeenkomst wordt bewogen. In ieder geval kan Health and Beauty niet worden beticht van onoorbare verkooppraktijken. De kantonrechter gaat er dan ook van uit dat [gedaagde partij] geheel vrijwillig de overeenkomst is aangegaan.

4.9.

Uit het vorenstaande volgt dat de vordering van Direct Pay aan haar moet worden toegewezen, zulks met inachtneming van het navolgende.

4.10.

Direct Pay maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim op/na 1 juli 2012 is ingetreden. De gevorderde vergoeding komt echter niet voor toewijzing in aanmerking, nu de wettelijk verplichte aanmaning niet voldoet aan hetgeen artikel 6:96 lid 6 BW vereist. De buitengerechtelijke incassokosten worden dan ook afgewezen.

4.11.

De gevorderde rente over de rentepost zal worden afgewezen nu in deze rentepost ook rente van het lopende jaar is opgenomen. De gevorderde rente wordt toegewezen vanaf 2 mei 2017, nu uit de dagvaarding blijkt dat de rente reeds berekend is tot en met 1 mei 2017.

4.12.

[gedaagde partij] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Direct Pay worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 83,51

 • -

  griffierecht 117,00

 • -

  salaris gemachtigde 60,00 ( 2 x tarief € 30,00)

totaal € 260,51

4.13.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde partij] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Direct Pay te betalen een bedrag van € 99,66, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 mei 2017 tot aan de voldoening,

5.2.

veroordeelt [gedaagde partij] in de proceskosten aan de zijde van Direct Pay gevallen en tot op heden begroot op € 260,51,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken.

type: ph

coll: