Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:8748

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
06-09-2017
Datum publicatie
11-09-2017
Zaaknummer
04 5359829/CV 16-8811
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gebruik van (landbouw) grond zonder toestemming van één eigenaar.

Oproepen derde partij (mede eigendom).

Toestemming van één eigenaar voldoende om grond te mogen gebruiken.

Beheers handeling waarbij elke deelgenoot bevoegd is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5359829 \ CV EXPL 16-8811

Vonnis van de kantonrechter van 6 september 2017

in de zaak van:

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABC WONEN B.V.,

gevestigd te Wanssum,

vertegenwoordigd door de heer Th. [A]

eiseres sub 1

2 [derde in het geding] ,
wonend [adres derde in het geding] ,
[woonplaats derde in het geding] ,

procederend in persoon,

ex art. 118 Rv door eiseres sub 1 opgeroepen als derde in het geding

tegen:

[gedaagde partij] ,

wonend [adres gedaagde partij] ,
[woonplaats gedaagde partij] ,

gedaagde partij,

gemachtigde ARAG Rechtsbijstand Leusden.

Partijen zullen hierna ABC Wonen, [derde in het geding] en [gedaagde partij] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de beslissing waarbij een comparitie van partijen is bepaald

 • -

  de comparitie van partijen welke gehouden is op 16 december 2016 en waarvan geen proces-verbaal is opgemaakt

 • -

  de akte zijdens eiseres sub 1

 • -

  de oproeping door ABC Wonen van [derde in het geding]

 • -

  de voortzetting van de comparitie van partijen op 5 juli 2017 waarvan geen proces-verbaal is opgemaakt.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

ABC Wonen en [X] Bouwmanagement B.V. (waarvan [derde in het geding] bestuurder is) zijn gezamenlijk eigenaar van de percelen kadastraal bekend gemeente [gemeente] , sectie [sectie 1] en [sectie 2] .

2.2.

Op 11 oktober 2011 heeft er op initiatief van ATI B.V. (hypotheekhouder van ABC Wonen) een executieveiling plaatsgevonden waarbij de aan ABC Wonen toekomende delen in de hiervoor genoemde percelen zijn geveild.

2.3.

[gedaagde partij] heeft de aandelen in de percelen gekocht die aan ABC Wonen toebehoren en heeft hiertoe een aanbetaling van 10% bij de notaris gedaan.

2.4.

Het proces-verbaal van gunning is nimmer ingeschreven waardoor de executie ten aanzien van ABC Wonen feitelijk nog niet is beëindigd.

2.5.

ABC Wonen heeft een juridische procedure aangespannen tegen ATI B.V. wegens het ten onrechte inzetten van een executie en het organiseren van een openbare verkoop.

Tevens heeft ABC Wonen conservatoir beslag laten leggen bij ATI N.V.

2.6.

In verband met dit beslag heeft er geen levering van de percelen aan [gedaagde partij] plaatsgevonden.

2.7.

[derde in het geding] heeft na de vermeende verkoop aan [gedaagde partij] een grondgebruikersverklaring aan [gedaagde partij] verstrekt. Hierbij is geen vergoeding afgesproken en [gedaagde partij] heeft ook nimmer een vergoeding betaald.

2.8.

[gedaagde partij] heeft de percelen als landbouwgrond in gebruik genomen en deze bewerkt als landbouwgrond.

2.9.

Eind 2015 heeft [gedaagde partij] het gebruik van de grond gestaakt en er de huidige vanggewassen gezaaid. Daarna is [gedaagde partij] niet meer op de percelen geweest.

2.10.

Vanaf 2016 heeft ABC Wonen aan [gedaagde partij] betalingssommaties gezonden voor het gebruik van de grond. [gedaagde partij] heeft geen betalingen verricht.

3 Het geschil

3.1.

ABC Wonen vordert – samengevat – :

I. voor recht te verklaren dat [gedaagde partij] onrechtmatig heeft gehandeld door zonder toestemming van ABC Wonen gebruik te maken van de voornoemde percelen en dat hij ook in de toekomst geen gebruik kan maken van de percelen zonder uitdrukkelijke toestemming van ABC Wonen;

II. [gedaagde partij] te veroordelen om aan ABC Wonen te betalen een bedrag van € 4.406,00 te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente over dit bedrag vanaf de te onderscheiden vervaldatum van de facturen, althans vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, althans een zodanig bedrag en een zodanige rente als in goede justitie bepaald;

III. [gedaagde partij] te veroordelen aan ABC Wonen te voldoen een bedrag van € 565,60 aan buitengerechtelijke incassokosten;

IV. [gedaagde partij] te veroordelen in de kosten van het geding alsmede de nakosten, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis.

3.2.

[derde in het geding] heeft ter comparitie van partijen te kennen gegeven het niet eens te zijn met de vordering zoals die door ABC Wonen is neergelegd. [derde in het geding] wil geen betalingen ontvangen en eist creditering van de facturen die ABC Wonen aan [gedaagde partij] heeft gestuurd.

3.3.

[gedaagde partij] voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

ABC Wonen stelt zich op het standpunt dat [gedaagde partij] zonder toestemming gebruik heeft gemaakt van de percelen van ABC Wonen, althans van de aandelen in de eigendom daarvan, en daardoor een gebruikersvergoeding verschuldigd is.

De gebruikersverklaring die [derde in het geding] aan [gedaagde partij] heeft afgegeven, doet hier volgens ABC Wonen niet aan af. ABC Wonen was het immers niet eens met de afgegeven verklaring en [gedaagde partij] had eenvoudig het kadaster kunnen raadplegen om te weten te komen dat [derde in het geding] de eigendom van de percelen deelde met ABC Wonen. Teneinde de percelen te mogen gebruiken had [gedaagde partij] een gebruikersverklaring van beide eigenaren nodig gehad.

Om die reden is ABC Wonen van mening dat nu [gedaagde partij] de percelen heeft gebruikt, hij hiervoor een vergoeding verschuldigd is.

4.2.

[gedaagde partij] betwist dat hij wist dat ABC Wonen niet akkoord was met het gebruik van de grond. [gedaagde partij] ging ervan uit dat nu [derde in het geding] , als mede-eigenaar, de gebruikersverklaring had afgegeven en ABC Wonen nimmer te kennen heeft gegeven niet akkoord te zijn met het gebruik, alles in orde was. Bovendien woont de bestuurder van ABC Wonen, de heer [A] , vrijwel tegenover de betreffende percelen en het kan dan ook niet anders dan dat [A] wist dat [gedaagde partij] de percelen in gebruik had. [gedaagde partij] hoefde er daarom niet vanuit te gaan dat ABC Wonen niet akkoord was met het gebruik van de grond om niet.

4.3.

De kantonrechter stelt vast dat ABC Wonen en [derde in het geding] samen eigenaar zijn van de onderhavige percelen en derhalve deelgenoten zijn. Conform artikel 3:170 BW zijn beide deelgenoten afzonderlijk bevoegd om bij beheersdaden zelfstandig te handelen. In casu heeft [derde in het geding] kennelijk gemeend dat te moeten doen teneinde te voorkomen dat er op de percelen een wildgroei aan ongewenste vegetatie zou ontstaan waardoor de percelen geschaad zouden kunnen worden. Gelet op de wettelijke bepaling acht de kantonrechter het zelfstandig handelen van [derde in het geding] in deze een blijk van een beheersdaad waartoe hij gerechtigd was en waarop [gedaagde partij] gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat dat juridisch correct was. Zeker gelet op het feit dat [A] op korte afstand van de percelen woont en daardoor op de hoogte moet zijn geweest van het gebruik van de grond.

Wat er verder tussen ABC Wonen en [derde in het geding] speelt is een aangelegenheid die [gedaagde partij] thans niet kan worden voorgeworpen en dat ABC Wonen en [derde in het geding] onderling dienen op te lossen. In deze procedure ziet de kantonrechter geen ruimte om zich daarover uit te laten, laat staan daar een beslissing over te nemen.

Al met al komt de kantonrechter dan ook tot het oordeel dat [gedaagde partij] op rechtmatige gronden gebruik heeft gemaakt van de bij ABC Wonen en [derde in het geding] in (mede)eigendom zijnde percelen. De vorderingen zullen dan ook alle worden afgewezen.

4.4.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig ABC Wonen toe te laten tot nadere bewijslevering.

4.5.

[derde in het geding] heeft [gedaagde partij] niet in rechte betrokken en deelt de standpunten van ABC Wonen bovendien niet. Met zoveel woorden heeft [derde in het geding] zich dan ook gedistantieerd van de vordering van ABC Wonen. Daarom komt het de kantonrechter redelijk voor om enkel ABC Wonen als de in het ongelijk gestelde partij te veroordelen in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [gedaagde partij] worden begroot op € 600,00 aan gemachtigdensalaris

( 3 x tarief € 200,00).

4.6.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

wijst de vorderingen af

5.2.

veroordeelt ABC Wonen in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde partij] gevallen en tot op heden begroot op € 600,00,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M.P. Brouns en in het openbaar uitgesproken.

type: JA

coll: