Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:7614

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
03-08-2017
Datum publicatie
04-08-2017
Zaaknummer
6114496 CV 17-5663
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Zieke werknemer is het niet eens met de aangeboden aangepaste arbeid en vraagt deskundigenoordeel via UWV aan. Deze deskundige oordeelt dat aangeboden arbeid niet passend was. Werkgever stelt zich op het standpunt dat zij het advies van haar arbo-arts nauwkeurig heeft opgevolgd en haar dus niets valt te verwijten. Gevorderde loondoorbetaling toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4120
AR-Updates.nl 2017-0970
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6114496 \ CV EXPL 17-5663

Vonnis in kort geding van de kantonrechter van 3 augustus 2017

in de zaak van:

[eiser] ,

wonend [adres eiser]

,

eisende partij,

verder te noemen [eiser] ,

gemachtigde mr. C.M. Dentro (SRK Rechtsbijstand),

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EYE WATCH SECURITY GROUP B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Venray,

gedaagde partij,

verder te noemen Eye Watch,

gemachtigde mr. ing. M.T.M. Zusterzeel.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

 • -

  de op 20 juli 2017 gehouden mondelinge behandeling;

 • -

  de door [eiser] overgelegde (nadere) producties 9 tot en met 14, waaronder een akte wijziging van eis;

 • -

  de door Eye Watch overgelegde producties 1 tot en met 6;

- de overgelegde pleitnotitie van Eye Watch.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser] is op 2 januari 2017 bij Eye Watch in dienst getreden in de functie van beveiliger voor 24 uur per week, op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tot 2 december 2017).

2.2.

Het tussen partijen overeengekomen salaris bedraagt € 11,69 bruto per uur, te vermeerderen met emolumenten.

2.3.

[eiser] heeft zich op 17 mei 2017 ziekgemeld.

2.4.

In het kader van re-integratie heeft Eye Watch, in overleg met haar bedrijfsarts, [eiser] voor 3 uur per dag werk aangeboden, waarbij [eiser] als volledig boventallig had te gelden. [eiser] is op 29 mei 2017 op zijn werk verschenen en na 1,5 uur weer vertrokken.

2.5.

Eye Watch heeft per 29 mei 2017 de loonbetaling stopgezet.

2.6.

[eiser] heeft op 7 juni 2017 een deskundigenoordeel aangevraagd. Bij verklaring van 6 juli 2017 oordeelt de deskundige dat het door Eye Watch aan [eiser] aangeboden werk per 29 mei 2017 niet passend was.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert – samengevat – veroordeling van Eye Watch tot betaling van € 3.261,51 bruto, te vermeerderen met wettelijke verhoging, rente, buitengerechtelijke incassokosten, een bedrag van € 14,23 netto aan maaltijdvergoedingen en proceskosten.

3.2.

Eye Watch voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Vorderingen betreffende de betaling van salaris zijn naar hun aard spoedeisend. De kantonechter gaat dan ook voorbij aan de door Eye Watch betwiste spoedeisendheid van de vordering.

4.2.

Ter mondelinge behandeling is de vordering tot aan de loonstop (als geformuleerd in de dagvaarding) besproken. Geconcludeerd is dat deze vordering inmiddels volledig door Eye Watch is voldaan. Nu te laat is betaald zal de wettelijke rente als gevorderd worden toegewezen, dit tot de dag der voldoening.

Thans houdt partijen nog verdeeld de vraag of Eye Watch gehouden is het loon aan [eiser] te betalen van na de loonstop (akte wijziging van eis), gelet op het door het UWV gegeven deskundigenoordeel.

4.3.

Om voorzieningen te kunnen treffen als verzocht dient met redelijke mate van zekerheid aangenomen te kunnen worden dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat deze vorderingen zullen slagen. Deze vaststelling moet geschieden op basis van hetgeen in deze kort gedingprocedure, die zich niet leent voor een uitgebreid onderzoek naar feiten en omstandigheden, naar voren is gebracht.

4.4.

In het deskundigenoordeel van 5 juli 2017 verklaart de deskundige dat de door de werkgever aan de werknemer aangeboden arbeid op 29 mei 2017 niet passend was. Eye Watch stelt zich op het standpunt dat zij steeds de adviezen van haar bedrijfsarts nauwkeurig heeft opgevolgd en dat het niet aan [eiser] is om nadere eisen aan de aanpassing van de werkzaamheden te stellen.

De kantonrechter overweegt dat hoewel Eye Watch de adviezen van haar bedrijfsarts nauwkeurig heeft opgevolgd, dit niet wegneemt dat de bedrijfsarts mogelijk een verkeerd advies heeft gegeven. De (onafhankelijke) deskundigenprocedure is juist in het leven geroepen om de vraag of een werknemer al dan niet ziek is en/of in voldoende mate meewerkt aan de re-integratieverplichtingen te beantwoorden.

De kantonrechter ziet vooralsnog geen redenen te twijfelen aan de juistheid van het deskundigenoordeel en de wijze waarop dit tot stand is gekomen. [eiser] heeft dan ook recht op loon/ziektegeld over de gehele periode 6 van 2017.

4.5.

De vraag die volgt is die over de hoogte van het toe te wijzen loon.

In artikel 7:629 lid 1 BW is bepaald dat een zieke werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon. In beginsel is de werkgever gehouden 70% van het loon te betalen, tenzij van deze wettelijke regel bij cao is afgeweken. In deze zaak staat ter discussie welke cao van toepassing is geweest op de uitzendovereenkomst die [eiser] heeft gehad voordat hij bij Eye Watch in dienst is getreden. Zou dat de cao Particuliere Beveiligingsorganisatie zijn, zoals die op het huidige dienstverband van toepassing is, dan heeft [eiser] conform artikel 72 van die cao, mogelijk recht op doorbetaling van het ziektegeld tot 100% gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid.

Uit de door [eiser] in het geding gebrachte stukken ten aanzien van de uitzendovereenkomst voorafgaand aan het huidige dienstverband, blijkt dat de cao voor uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) op die uitzendovereenkomst vrijwel zeker van toepassing was. Vooralsnog kan derhalve niet worden vastgesteld dat [eiser] een beroep ex artikel 72 cao Particuliere Beveiligingsorganisatie toekomt. In het kader van deze procedure is geen ruimte om een en ander nader te onderzoeken. Aan [eiser] komt daarom toe een bedrag van € 3.261,51 (totale vordering akte wijziging van eis) – € 2.560,11 (oorspronkelijke vordering bij dagvaarding) = € 701,40 bruto (nog niet uitgekeerde loon over periode 6) x 70% = € 490,98 bruto.

4.6.

Vast staat dat het aan [eiser] toekomende loon van voor de loonstop niet tijdig aan [eiser] is betaald. Dat het thans wel is betaald maakt dit niet anders. Conform artikel 7:625 BW geeft het niet tijdig betalen van het loon door de werkgever de werknemer een aanspraak op een bepaalde verhoging van zijn in geld vastgesteld loon. Het verweer dat Eye Watch als ‘leek’ niet wist hoe om te gaan met de betreffende loonbetalingen wordt verworpen. Eye Watch is werkgever en de professionele partij in dezen. Dat zij niet op de hoogte was van de geldende regelgeving dient voor haar eigen rekening en risico te komen. De gevorderde verhoging wordt vastgesteld op € 1.280,06 en aan [eiser] toegewezen.

4.7.

[eiser] maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim op/na 1 juli 2012 is ingetreden.

De kantonrechter stelt vast dat [eiser] voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. De buitengerechtelijke kosten als bij dagvaarding gevorderd zullen aan [eiser] worden toegewezen. Gesteld noch gebleken is dat [eiser] voor de vermeerderde vordering bij akte wijziging eis, buitengerechtelijke werkzaamheden heeft verricht.

4.8.

Gelet op het voorgaande wordt aan [eiser] toegewezen (het restant) van het ziektegeld over de gehele periode 6 ad € 490,98, de wettelijke verhoging ad € 1.280,06, de buitengerechtelijke kosten ad € 381,01 en de wettelijke rente over € 2.560,11 vanaf de dag der opeisbaarheid tot de dag der voldoening.

4.9.

Eye Watch zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 103,11

 • -

  griffierecht 223,00

 • -

  salaris gemachtigde 600,00

totaal € 926,11

4.10.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing

De kantonrechter in kort geding.

5.1.

veroordeelt Eye Watch om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis, onder overlegging van een correcte loonspecificatie, tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiser] te betalen een bedrag van € 490,98 bruto,

5.2.

veroordeelt Eye Watch om binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis aan [eiser] te betalen de wettelijke verhoging ad € 1.280,06,

5.3.

veroordeelt Eye Watch om binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis aan [eiser] te betalen de wettelijke rente over € 2.560,11 en over € 490,98 vanaf de dag der opeisbaarheid, telkens tot de dag der voldoening,

5.4.

veroordeelt Eye Watch om aan [eiser] te betalen de buitengerechtelijke kosten ad € 381,01,

5.5.

veroordeelt Eye Watch in de proceskosten aan de zijde van [eiser] gevallen en tot op heden begroot op € 926,11,

5.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Rijksen en in het openbaar uitgesproken.

type: ksf

coll: