Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:7247

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
26-07-2017
Datum publicatie
28-07-2017
Zaaknummer
5664769 cv 17-638
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uitkeren van een reguliere management fee aan bestuurder kort voor het faillissement levert geen paulianeus handelen in de zin van artikel 47 Fw op.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4069
INS-Updates.nl 2017-0285
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5664769 \ CV EXPL 17-638

Vonnis van de kantonrechter van 26 juli 2017

in de zaak van:

J.J.Th. PAULISSEN Q.Q. in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap USE IT HEALTH CLUB B.V.,

kantoorhoudende te 6191 ET Neerbeek

eisende partij,

gemachtigde mr. J.J.Th. Paulissen,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] BEHEER B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats X Beheer B.V.] ,

2. [gedaagde sub 2],
wonend [adres gedaagde sub 2] ,
[woonplaats gedaagde sub 2] ,

gedaagde partij,

gemachtigde mr. H.A.J. Kalsbeek.

Partijen worden verder in dit vonnis aangeduid als Paulissen q.q. en [gedaagden] (mannelijk enkelvoud).

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Paulissen q.q. is bij vonnis van de rechtbank Limburg van 3 februari 2015 benoemd tot curator in het faillissement van Use it Health Club B.V.

2.2.

Use it Health Club werd opgericht op 17 juli 2003, tezamen met [X] Beheer B.V. en [Y] Beheer B.V., beiden destijds enig aandeelhouder en bestuurder. Op 12 oktober 2006 werden alle aandelen verworven door [X] Beheer B.V. Enig bestuurder en aandeelhouder van laatstgenoemde B.V. is [gedaagde sub 2] .

2.3.

Use it Health Club B.V. exploiteerde een fitnesscentrum in de gehuurde bedrijfsruimte gelegen in het souterrain van Hotel Van der Valk Stein-Urmond te Urmond.

Via [X] Beheer B.V. kende de heer [gedaagde sub 2] zich maandelijks loon c.q. een managementvergoeding toe ter hoogte van € 4.600,00.

2.4.

Op 29 januari 2015 heeft Use it Health Club B.V. een eigen aangifte tot faillietverklaring ingediend, welke aanvraag heeft geleid tot het hiervoor onder 2.1. genoemde faillissement. Het besluit tot het indienen van deze eigen aangifte is genomen ter algemene vergadering van de aandeelhouders op 28 januari 2015.

2.5.

Op 27 januari 2015 heeft er een overboeking plaatsgevonden van een bedrag van

€ 4.600,00 aan [X] Beheer B.V. ten laste van de bankrekening van Use it Health Club B.V., onder de vermelding loon + management.

3 Het geschil

3.1.

Paulissen q.q. vordert – samengevat – veroordeling van [gedaagden] tot betaling van een bedrag van € 4.600,00, vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

[gedaagden] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Paulissen q.q. stelt zich in de onderhavige procedure op het standpunt dat de overboeking van het bedrag van € 4.600,00 aan [X] Beheer B.V. – kort voor de faillissementsaanvraag – als paulianeus moet worden aangemerkt en derhalve op grond van het bepaalde in artikel 47 Faillissementswet (hierna: Fw) moet worden vernietigd. Paulissen q.q. stelt zich daarbij op het standpunt dat er sprake is geweest van overleg teneinde [X] Beheer B.V. c.q. [gedaagde sub 2] te begunstigen in het zicht van de aanvraag van het faillissement.

4.2.

[gedaagden] betwist de stellingen van Paulissen q.q. nadrukkelijk en voert daartegen aan dat er nimmer sprake is geweest van benadeling van overige schuldeisers.

4.3.

De kantonrechter overweegt het navolgende.

4.4.

In artikel 47 Fw is bepaald:

De voldoening door de schuldenaar aan een opeisbare schuld kan alleen dan worden vernietigd, wanneer wordt aangetoond, hetzij dat hij die de betaling ontving, wist dat het faillissement van de schuldenaar reeds aangevraagd was, hetzij dat de betaling het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, dat ten doel had laatstgenoemde door die betaling boven andere schuldeiseres te begunstigen.

4.5.

Aan de door Paulissen q.q. beoogde vernietiging van de transactie – de loonbetaling van 27 januari 2015 – zijn aldus de in artikel 47 Fw geformuleerde voorwaarden verbonden.

4.6.

Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet weersproken vast dat aan [gedaagden] via [X] Beheer B.V. maandelijks loon c.q. een managementvergoeding ter hoogte van € 4.600,00 werd toegekend. Evenmin is tussen partijen in debat dat deze managementfee standaard op of rond de 27e dag van elke maand werd uitbetaald.

4.7.

Uit het vorenstaande volgt dat de maandelijkse betaling aan [gedaagden] voornoemd niet het gevolg was van overleg tussen schuldenaar en schuldeiser, maar dat deze betaling enkel te duiden is als een reguliere maandelijkse salarisbetaling en gebaseerd op eerder gemaakte afspraken. De kantonrechter gaat daarmee voorbij aan de niet onderbouwde stelling van Paulissen q.q. dat, hoewel er sprake is van een maandelijkse betaling, dit niet afdoet aan het feit dat er wel overleg over deze betaling moet zijn geweest. Uit niets blijkt dat er voor het uitkeren van de maandelijkse vergoeding vooraf overleg noodzakelijk is, te meer nu er sprake is van een maandelijks gelijk bedrag. Evenmin kan worden gesteld dat er in het onderhavige geval sprake is van samenspanning tussen schuldeiser en schuldenaar. De betaling op 27 januari 2015 van de maandelijkse managementfee kan dan ook niet als paulianeus handelen worden gekwalificeerd.

4.8.

Voorst staat vast dat het besluit tot het aanvragen van het faillissement van Use it Health Club B.V. is genomen op 28 januari 2015 en deze aanvraag daadwerkelijk een dag later – 29 januari 2015 – is geëffectueerd. Dat betekent dat op het moment van betaling op 27 januari 2015 het faillissement nog niet was aangevraagd.

4.9.

Nu aan beide criteria genoemd in artikel 47 Fw niet is voldaan, kan er niet worden gesproken van paulianeus handelen. Dat betekent dat de vordering van Paulissen q.q. op basis van artikel 47 Fw niet kan slagen en dient te worden afgewezen.

4.10.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig Paulissen q.q. toe te laten tot nadere bewijslevering.

4.10.

Paulissen q.q. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [gedaagden] worden begroot op een bedrag van € 400,00 ter zake salaris gemachtigde.

4.11.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

wijst de vordering af,

5.2.

veroordeelt Paulissen q.q. in de proceskosten aan de zijde van [gedaagden] gevallen en tot op heden begroot op € 400,00,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken.

type: ph

coll: plg