Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:6756

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
07-07-2017
Datum publicatie
18-07-2017
Zaaknummer
03/866225-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Grootschalige handel in heroïne en cocaïne en export van Zuid-Limburg en Gouda/Rotterdam naar Noord-Frankrijk en België. Medeplichtigheid aan 2A, 2B en 3A OW (eendaadse samenloop). Lid zijn van een criminele organisatie (11a oud OW). Uitgangspunt: langdurige gevangenisstraf o.g.v. oriëntatiepunt LOVS.

Algemene overwegingen m.b.t. stemherkenning en stemidentificatie, fotoconfrontatie en verlengde uitvoer van drugs. Toepassing post-Vidgen jurisprudentie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer: 03/866225-14

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 7 juli 2017

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

[geboortegegevens] ,

[adresgegevens] .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. B.H.M. Nijsten, advocaat, kantoorhoudende te Cadier en Keer.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zittingen van 29 november 2016, 1 december 2016,

9 december 2016, 19 mei 2017, 24 mei 2017 en 29 mei 2017. Op 28 juni 2017 heeft de rechtbank het onderzoek gesloten. De verdachte is op deze zittingen verschenen, met uitzondering van die op 29 november 2016. Op 29 november 2016 is zijn gemachtigde raadsman verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte medepleger is geweest van dan wel medeplichtig is geweest aan internationale drugshandel door de verdovende middelen in banden te verstoppen en hierop een velg te monteren, als ware het de reserveband behorende bij de auto van de drugskoper. Op die manier konden de verdovende middelen ongezien de grens over gesmokkeld worden naar België en/of Frankrijk. Gelet op deze rol wordt de verdachte ook het deelnemen aan twee criminele organisaties verweten, te weten de groepen Seville 1 en Seville 2. Beide groepen maakten zich schuldig aan de uitvoer, de handel en het voorhanden hebben van harddrugs, softdrugs en versnijdingsmiddelen. Als deelnemer aan die criminele organisaties dan wel medepleger was de verdachte hier ook mede schuldig aan. Daarnaast zou de verdachte zich mede schuldig hebben gemaakt aan voorbereidingshandelingen in het kader van de internationale drugshandel, door geprepareerde telefoons en telefoonkaarten en diverse versnijdingsmiddelen in zijn bezit te hebben.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie en de raadsman hebben zich op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden vrijgesproken van de aan hem tenlastegelegde feiten, omdat het bewijs ontbreekt dat de verdachte de verdovende middelen in de banden stopte. Ook kan niet bewezen worden dat de verdachte de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de door hem te leveren banden en velgen gebruikt zouden worden voor de handel in en de uitvoer van verdovende middelen.

3.2

Het oordeel van de rechtbank 1

1 Inleiding

1.1.

Leeswijzer

Onderdeel 3.2 van het vonnis bestaat, met het oog op de leesbaarheid, uit meerdere hoofdstukken. De rechtbank zal beginnen met in hoofdstuk 2 uit te leggen hoe zij bepaalde bewijsmiddelen waardeert. Vervolgens zal zij achtereenvolgens de werkwijze van de groep Seville 1 en de werkwijze van de groep Seville 2 bespreken. Per groep houdt dit in dat de rechtbank een hoofdstuk aan de algemene bevindingen wijdt, in een volgend hoofdstuk de drugsdeals omschrijft en daarna per groep een tussenconclusie over de werkwijze trekt. In het afsluitende hoofdstuk zal de rol van verdachte beoordeeld worden en vervolgens zal de rechtbank daaraan de conclusie verbinden of deze rol een strafrechtelijk verwijt met zich mee brengt en zo ja, welk.

Het oordeel van rechtbank zal dus bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. inleiding;

 2. algemene bewijsoverwegingen;

 3. Seville 1: algemene bevindingen;

 4. Seville 1: drugsdeals;

 5. Seville 1: tussenconclusie;

 6. Seville 2: algemene bevindingen;

 7. Seville 2: drugsdeals;

 8. Seville 2: tussenconclusie;

 9. bespreking van de feitelijke rol van de verdachte en de strafrechtelijke kwalificatie van die rol.

1.1.

Inleidende opmerkingen

Vanaf 24 mei 2012 werd er door de Service Régionale de Police Judiciaire de Nancy, oftewel de regionale recherchedienst van Nancy (Frankrijk), een onderzoek ingesteld naar een handel in verdovende middelen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat personen uit het noorden en oosten van Frankrijk verdovende middelen bestelden via de Nederlandse telefoonnummers: [gouden lijn Seville 1] en + [gouden lijn Seville 2] . De bestelde verdovende middelen werden vervolgens in de grensstreek van Nederland en België afgehaald.

Op 26 februari 2013 werd door het Limburgse arrondissementsparket een onderzoek ingesteld naar deze handel en de organisatie die zich ermee bezighield. Dit onderzoek kreeg de naam Seville.

Gedurende het onderzoek bleek dat achter elk van voornoemde telefoonnummers een afzonderlijke organisatie schuilging, hetgeen reden was om op 25 juni 2013 het onderzoek te splitsen in een onderzoek naar de handel via en de organisatie achter nummer

[gouden lijn Seville 1] (Seville 1) en een onderzoek naar de handel via en de organisatie achter nummer + [gouden lijn Seville 2] (Seville 2).

Volgens het Openbaar Ministerie zijn betrokken bij de groep Seville 1: [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 17] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 9] , [verdachte] , [medeverdachte 11] , [medeverdachte 12] en een of meer andere personen.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn betrokken bij de groep Seville 2: [medeverdachte 20] , [medeverdachte 19] , [medeverdachte 18] , [medeverdachte 21] , Baddredine [medeverdachte 22] en [verdachte] en een of meer andere personen.

2 Algemene bewijsoverwegingen

De rechtbank zal in haar bewijsoverweging gebruik maken van de door verbalisanten vastgestelde stemherkenning. Ook zal zij de verklaringen van getuigen bezigen voor het bewijs. De rechtbank overweegt over het aanwenden van deze bewijsmiddelen als volgt.

2.1.

Stemherkenning/stemidentificatie

De betrokkenheid van verdachte en een aantal van zijn medeverdachten bij de tenlastegelegde feiten is door de politie mede afgeleid uit getapte of opgenomen telefoongesprekken, waarin verbalisanten de stemmen van deze verdachte(n) (menen te) herkennen.

Over deze werkwijze merkt de rechtbank allereerst op dat noch uit de wet noch uit de jurisprudentie valt af te leiden dat (resultaten van) dergelijke stemherkenningen in algemene zin niet voor het bewijs zouden mogen worden gebruikt. Voor een categorische uitsluiting van stemherkenningen van het bewijs ziet de rechtbank dan ook geen aanleiding.

Bij de waardering van de bewijskracht van deze stemherkenningen is behoedzaamheid echter wel op zijn plaats. Daar is in jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur al vaker terecht op gewezen. Om die reden houdt de rechtbank bij de beoordeling van de bewijswaarde van de resultaten van dergelijke stemherkenningen rekening met de volgende omstandigheden (ECLI:NL:RBAMS:2008:BG7853):

 • -

  Wordt de stemherkenning ondersteund door andere feiten en omstandigheden of bewijsmiddelen?

 • -

  Heeft de stemherkenning op ambtseed/ambtsbelofte plaatsgevonden?

 • -

  Betwist de verdachte de stemherkenning en zo ja, op welke wijze?

 • -

  Is sprake van stemherkenning door een verbalisant die de persoon die hij meent te herkennen ook daadwerkelijk kent?

 • -

  De mate van zekerheid van de stemherkenning;

 • -

  Is er sprake van een stemherkenning door een verbalisant die vanuit zijn opsporingsfunctie de gesprekken uitluistert?

 • -

  Alertheid vanwege het doel van stemherkenning;

 • -

  De hoeveelheid uitgeluisterde gesprekken.

De rechtbank overweegt dat zij, rekening houdend met deze aandachtspunten, geen aanleiding heeft te twijfelen aan de juistheid van de stemherkenningen in dit dossier. De rechtbank neemt dus de door de politie als deelnemers aan de tapgesprekken genoemde personen over als deelnemers aan die gesprekken.

2.2.

Getuigenverklaringen

In deze zaak heeft de verdediging verzocht om het horen van getuigen (bij de rechter-commissaris). De verdediging is echter niet in de gelegenheid geweest alle door de rechtbank toegewezen getuigen te (doen) bevragen bij de rechter-commissaris. Een deel van de getuigen kon namelijk niet worden getraceerd, of is, hoewel behoorlijk opgeroepen, meermalen niet verschenen, zodat de rechtbank uiteindelijk ter zitting heeft moeten concluderen dat het onaannemelijk is dat zij binnen een aanvaardbare termijn ter zitting gehoord zouden kunnen worden.

De verdediging is niet in een eerder stadium in de gelegenheid geweest deze getuigen te (doen) ondervragen en ter terechtzitting heeft de verdediging geen afstand gedaan van het horen van de getuigen.

De rechtbank is van oordeel dat, in het licht van de jurisprudentie van het EHRM en de Hoge Raad, het gebruik voor het bewijs van een ambtsedig proces-verbaal van de politie voor zover inhoudende een door enig persoon in het opsporingsonderzoek afgelegde, de verdachte belastende verklaring, niet zonder meer ongeoorloofd is in het licht van het EVRM en, in het bijzonder, niet onverenigbaar is met artikel 6, eerste lid en derde lid, aanhef en onder d, van het EVRM. Van die ongeoorloofdheid is in elk geval geen sprake wanneer de verdachte weliswaar niet in enig stadium van het geding de gelegenheid heeft gehad om een dergelijke verklaring op haar betrouwbaarheid te toetsen en aan te vechten door de persoon die de verklaring heeft afgelegd als getuige te (doen) ondervragen, maar die verklaring steun vindt in andere bewijsmiddelen, in die zin dat de betrokkenheid van de verdachte bij het hem tenlastegelegde feit wordt bevestigd door ander bewijsmateriaal. Dit steunbewijs zal dan betrekking moeten hebben op die onderdelen van de hem belastende verklaring die de verdachte betwist. De rechtbank verwijst in dit verband naar onder meer de uitspraak van het EHRM van 10 juli 2012 (Vidgen tegen Nederland, ECLI:NL:XX:2012:BX3071) en de uitspraak van de Hoge Raad van 22 april 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1020, paragraaf 4.3).

De rechtbank overweegt, rekening houdend met bovenstaande, het volgende. Wanneer de rechtbank een belastende verklaring van een getuige, die niet nader door de verdediging is gehoord, zal bezigen voor het bewijs, dan betekent dit dat deze verklaring naar het oordeel van de rechtbank dusdanige steun vindt in andere bewijsmiddelen dat er geen sprake is van een situatie waarin de getuigenverklaring sole or decisive voor het bewijs genoemd kan worden. De betrokkenheid van de verdachte bij het hem tenlastegelegde feit wordt dan bevestigd door ander bewijsmateriaal. Daarmee is het aanwenden van een dergelijke verklaring niet ongeoorloofd in het licht van het EVRM.

De rechtbank merkt hierbij nog op dat zij ook gebruik zal maken van verklaringen die afgelegd zijn door getuigen om wier verhoor niet door de verdediging is verzocht.

2.3.

Fotoconfrontatie

De rechtbank is van oordeel dat de resultaten van de door de politie met de getuigen gehouden fotoconfrontaties gebruikt mogen worden voor het bewijs van de tenlastegelegde feiten. Hier is volgens de rechtbank geen sprake geweest van een opsporingsconfrontatie, zijnde een met een getuige van een misdaad uitgevoerde fotoconfrontatie om te komen tot de opsporing van een op dat moment nog onbekende dader, maar van het aan de getuigen tonen van foto’s van de hen vermoedelijk of wellicht vanwege eerdere contacten bekende verdachten, met het doel na te gaan of zij ook daadwerkelijk verdachten herkennen. Dat de foto’s hier en daar aan kwaliteit te wensen overlaten, hoeft naar het oordeel van de rechtbank geen beletsel te zijn voor een betrouwbare herkenning. Van Koppen en Wagenaar schrijven daarover in ‘Het Recht van Binnen’ (pagina 543) dat mensen bijzonder goed zijn in het herkennen van de gezichten van anderen, als het tenminste gaat om bekenden die zij onder goede omstandigheden waarnemen. “Wij [de mens, de rechtbank] zijn dermate goed in het herkennen van bekenden dat we daarvoor weinig visuele informatie nodig hebben. (…) Wij herkennen bekenden (…) zelfs nog na vele jaren.2

Zo lang de getuigen dus op min of meer regelmatige basis contact hadden met de door hen herkende verdachten, en in veel gevallen was dit zo, kan deze herkenning gebruikt worden voor het bewijs.

Aan de verdachten en de getuigen in dit dossier zijn tijdens de verhoren in Nederland, België en Frankrijk fotobladen getoond met daarop personen en locaties. Gelet op de informatie in het dossier dat het steeds om dezelfde fotobladen gaat, die door de Nederlandse autoriteiten een de Belgische en Franse autoriteiten ter beschikking zijn gesteld, gaat de rechtbank ervan uit dat aan alle verdachten en getuigen dezelfde fotobladen zijn getoond.3

3 Seville 1: algemene bevindingen

In de volgende paragrafen staan de bevindingen centraal uit het onderzoek Seville 1.

Dit Nederlandse onderzoek vindt, zoals opgemerkt, zijn oorsprong in een onderzoek door de Franse politie en justitie. In het kader van het Franse onderzoek werd in de periode 17 oktober 2012 tot 11 november 2012 en van 21 november 2012 tot 12 december 2012 het Nederlandse telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] afgeluisterd. Daarbij bleek dat er via dit nummer bestellingen voor, voornamelijk, heroïne en cocaïne werden geplaatst.4

3.1.

Doorzoekingen en inbeslagnemingen op de actiedag

Op 19 november 2013 vond de actiedag, “de klapdag”, plaats. Het overgrote deel van de verdachten werd op die dag aangehouden. Voorts werden er doorzoekingen verricht waarbij diverse goederen in beslag werden genomen.

A. Doorzochte panden

[adres 1] te Berg en Terblijt

In dit pand werd [medeverdachte 7] aangetroffen en aangehouden5.

De volgende verdovende middelen werden gevonden en in beslag genomen:

in een stoel in de woonkamer

- zakje met netto 2,5 gram cocaïne;

- pakket, gewikkeld in bruine tape, inhoudende netto 500 gram heroïne;

- zakje met netto 50 gram cocaïne.

in een kluis in een kast in de woonkamer

- zakje met netto 0,55 gram cocaïne;

- zakje met netto 17,5 gram cocaïne;

- zakje met netto 43,7 gram heroïne;

- zakje met netto 334,8 gram heroïne.6

Er zijn op dit adres in totaal 24 mobiele telefoons aangetroffen, inclusief simkaart. Twaalf telefoons waren voorzien van een kleurensticker (groen, geel, blauw of rood), waarop de namen [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 6] of [bijnaam medeverdachte 5] stonden genoteerd.7 Voor elke naam waren er vier telefoons, met steeds een andere kleur sticker. Verder was de rode sticker voorzien van het nummer 7, de gele sticker van het nummer 8, de groene sticker van het nummer 9 en de blauwe sticker van het nummer 10.8

Drie telefoons blijken direct te linken aan het onderzoek in Seville 1. Het betreft de uitgeluisterde telefoonnummers [telefoonnummer] (TT39), + [telefoonnummer] (TT50) en [telefoonnummer] (TT96).9

Dan werden er nog twee sleutelbossen aangetroffen. Aan beide sleutelbossen bevindt zich een sleutel die toegang geeft tot een andere zoeklocatie, namelijk [adres 2] te Margraten respectievelijk [adres 4] te Valkenburg.10

Ten slotte zijn biologische sporen en sporendragers verzameld en onderzocht door het NFI. Op een aantal peuken zijn DNA-profielen aangetroffen die een match (matchkans één op één miljard) opleverden na de vergelijking met de aanwezige DNA-profielen in buitenlandse databanken. Het betrof matches met zes DNA-profielen van personen uit Frankrijk11, maar uit het dossier blijkt niet of deze personen zijn geïdentificeerd met rechtshulp van de Franse autoriteiten.

[adres 5] te Geleen

In dit pand werden [medeverdachte 8] en [medeverdachte 13] aangetroffen en aangehouden.12

[adres 6] Gouda

In of bij dit pand werden aangetroffen en aangehouden13:

- [medeverdachte 14] ;

- [medeverdachte 15] ;

- [medeverdachte 16] ;

- [medeverdachte 3] .

Aan verdovende middelen werden in de meterkast in de hal van de woning aangetroffen14:

- 101 gram hasjiesj;

- 98 gram hasjiesj.

Ten slotte zijn er twee sleutelbossen aangetroffen die qua samenstelling overeenkwamen met sleutelbossen die zijn aangetroffen op de zoekingslocaties [adres 7] Slenaken-Beutenaken en [adres 8] Gouda. De sleutelbossen lagen in een kluis in de slaapkamer rechts boven in het pand.15

[adres 8] Gouda

Op deze zoekingslocatie, het toenmalige woonadres van [medeverdachte 3] , werd niemand aangetroffen of aangehouden.

In de keuken is in een van de bovenkastjes een doos aangetroffen met daarin onder andere een mobiele telefoon voorzien van een sticker met daarop geschreven “DSP” en een papier, waarop verschillende telefoonnummers staan geschreven. Boven de lijst met telefoonnummers staat geschreven: “telefoonnummers van het oude nr”.

In deze doos wordt ook een sleutelbos aangetroffen.16 Deze sleutelbos blijkt qua samenstelling overeen te komen met sleutelbossen die zijn aangetroffen op de zoekingslocaties [adres 7] Slenaken-Beutenaken en [adres 6] Gouda.17

In een stellingkast in de berging werden vele mobiele telefoons van het merk Nokia aangetroffen. Het betrof drie losse telefoons, twee dozen met elk twintig (nieuwe) mobiele telefoons verpakt in doosjes en een doos met daarin vier mobiele telefoons, een doosje met tien Lebara prepaidkaartjes, drie T-Mobile prepaidkaartjes en tien Lebara prepaidkaartjes.18

In diezelfde berging werd ook een map aangetroffen met tien vellen met kleurenstickers. Elk vel had vier kleuren stickers: rood, geel, groen en blauw. Zes van deze vellen waren verpakt in de originele afgesloten verpakking. Van de overige vier vellen was één vel ongebruikt en van de andere drie vellen waren stickers verwijderd. De aangetroffen kleurenstickers leken sterk op de kleurenstickers op de telefoons die zijn aangetroffen op de zoekingslocaties [adres 3] Rotterdam, [adres 9] Gouda en [adres 1] Berg en Terblijt. De aldaar aangetroffen telefoons waren bovendien van hetzelfde type als de nieuwe telefoons die in de berging lagen.

Er is ook een papiertje aangetroffen met enkele namen en telefoonnummers: twee nummers van garage [garagebedrijf] uit Maastricht en het nummer van –naar later is gebleken– medeverdachte [verdachte]19. Verder werd er nog een losse telefoon aangetroffen bij de kleurenstickers, waarop een witte sticker zat geplakt waarop ‘extra’ geschreven stond.20

In de berging werd nog een tas van het merk Audi aangetroffen, met daarin een nota op naam van [medeverdachte 9] . Ook administratie, een autosleutel van het merk Audi en een proces-verbaal van aangifte door [medeverdachte 9] werden in de berging aangetroffen.21

[adres 9] Gouda

Deze zoekingslocatie betreft de woning van de verdachte [medeverdachte 1] . Op deze zoekingslocatie werd niemand aangetroffen of aangehouden.

Wel werden er verdovende middelen aangetroffen, namelijk een blokje hasjiesj van 49,9 gram. De hasjiesj zat in een sok, in de leuning van de bank in de woonkamer.22

Ook is er geld aangetroffen, waaronder € 500,00 in de afzuiger in de woonkamer.23

Dan zijn er nog drie mobiele telefoons aangetroffen van het merk Nokia. Deze telefoons lagen in de bovenste lade van het rechter nachtkastje in de slaapkamer. Op de achterzijde van iedere telefoon was een gekleurde ronde sticker bevestigd. Een telefoon was gemarkeerd met een gele sticker, de tweede met een groene sticker en de derde met een blauwe sticker. Op elke sticker stond ‘ [bijnaam medeverdachte 1] ’ geschreven en een nummer.24

[adres 10] Gulpen, [adres 10]

Deze zoekingslocatie betreft een vakantiewoning op een vakantiepark. Op deze locatie zijn aangetroffen en aangehouden [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] .25

Op de tafel in de woonkamer zijn de volgende verdovende middelen aangetroffen:

- zakje hennep met een netto gewicht van 1,38 gram;

- zakje hennep met een netto gewicht van 0,48 gram;

- zakje hennep met een netto gewicht van 4,75 gram;

- zakje hennep met een netto gewicht van 0,94 gram;

- twee joints;

- blokje hasjiesj met een netto gewicht van 11,35 gram;

- blokje hasjiesj met een netto gewicht van 6,58 gram.26

Op deze locatie zijn in totaal tien mobiele telefoons gevonden.27 Acht telefoons waren van het merk Nokia en drie daarvan bleken te zijn getapt binnen het onderzoek Seville 1, te weten:

- [telefoonnummer] (TT 98);

- [telefoonnummer] (TT 84);

- [telefoonnummer] (TT 95).28

Ook zijn er diverse sleutels aangetroffen, waaronder de autosleutel van de Volkswagen met kenteken [kenteken 2] .29 Die auto bleek bij het pand te staan.30 Een van de aangetroffen sleutelbossen bevatte sleutels die toegang gaven tot de zoeklocaties [adres 2] Margraten en [adres 1] Berg en Terblijt.

Er werd nog een losse sleutel aangetroffen die toegang bood tot de zoeklocatie [adres 4] Valkenburg.31

[adres 2] 32 Margraten

Op deze zoekingslocatie werden geen personen aangetroffen of aangehouden.

In dit pand bleken wel verdovende middelen aanwezig, te weten:

Plafond woonkamer 33

- plak van bruto 390 gram heroïne;

- plak van bruto 60 gram heroïne;

- plak van bruto 60 gram heroïne;

Kluis woonkamer 34

- zakje met bruto 19 gram cocaïne;

- [bijnaam medeverdachte 9] met bruto 422 gram heroïne.

Verder werden aangetroffen verschillende rolletjes met zakjes, een weegschaal en krimpfolie.35

Ten slotte zijn biologische sporen en sporendragers verzameld en onderzocht door het NFI.

De volgende matches met Nederlandse verdachten kwamen daaruit naar voren:

- bemonstering blikje Sinas en rietje van een pakje appelsap: match (matchkans één op één miljard) met DNA-profiel van [medeverdachte 5]36;

- bemonstering rietje van een pakje Sinas: match (matchkans één op één miljard) met DNA-profiel van [medeverdachte 6]37.

Dan zijn er nog verschillende sporendragers aangetroffen met DNA-profielen die een match (matchkans één op één miljard) opleverden na de vergelijking met de aanwezige DNA-profielen in buitenlandse databanken. Het betrof de volgende matches:

- twee peuken: match in de Franse DNA-databank met DNA-profiel van [koper 8]38;

- twee peuken en de bemonstering van een rietje van een pakje appelsap: match in de Franse DNA-databank met DNA-profiel van [koper 1]39;

- een peuk: match in de Franse DNA-databank met het DNA-profiel van [koper 3]40.

[adres 3] Rotterdam

Dit betreft de woning van de moeder van de verdachte [medeverdachte 17] en is het verblijfsadres van [medeverdachte 17] . [medeverdachte 17] is daar, slapend in slaapkamer 2, aangetroffen en aangehouden.41

Op deze zoekingslocatie zijn meerdere verdovende middelen aangetroffen, te weten:

In de kledingkast in de kledingkamer (slaapkamer 3)

- plak van netto 495 gram heroïne;

- plak van netto 495 gram heroïne;

- plak van netto 498 gram heroïne;

- plak van netto 496 gram heroïne;

- plak van netto 494 gram heroïne;

- plak van netto 492 gram heroïne;

- pakketje van bruto 61 gram heroïne, met groene sticker met opschrift ‘50’;

- pakketje van bruto 60 gram heroïne, met oranje sticker met opschrift ‘50’;

- pakketje van bruto 60 gram heroïne, met oranje sticker met opschrift ‘50’;

- plastic folie met bruto 139 gram cocaïne;

In de kast in slaapkamer 2

- plastic [bijnaam medeverdachte 9] met bruto 353 gram coffeïne en paracetamol, welke combinatie een versnijdingsmiddel voor heroïne is.42

In slaapkamer 2 werd ook een kluis aangetroffen met daarin € 750,00.43

Ook op deze zoekingslocatie werden diverse mobiele telefoons aangetroffen van het merk Nokia.

In slaapkamer 2 werden, naast twee telefoons van BlackBerry, op het nachtkastje twee mobiele telefoons van Nokia gevonden. In een kluis onder het bed in diezelfde slaapkamer werden nog eens vijf mobiele telefoons van Nokia aangetroffen. Vier daarvan waren voorzien van één gekleurde ronde sticker van steeds een afzonderlijke kleur en door middel van een elastiek was er een losse batterij aan bevestigd. Op de stickers, respectievelijk groen, rood, blauw en geel van kleur, stond de naam [bijnaam medeverdachte 17] geschreven.

Ten slotte werd in een kast in de kledingkamer nog een mobiele telefoon van Nokia aangetroffen.44

In een [bijnaam medeverdachte 17] jas in de woonkamer vond de politie drie sleutelbossen en een losse autosleutel. In voornoemde kluis op slaapkamer 2 werd ook nog een autosleutel van het merk Opel aangetroffen.

Uit onderzoek aan deze sleutels is gebleken dat aan de sleutelbos met drie sleutels en de plastic omhulsels een sleutel hangt die past op de zoekingslocatie [adres 4] te Valkenburg.45

In de directe omgeving van de zoekingslocatie werd een voertuig van het merk Opel aangetroffen, met het kenteken [kenteken 1] .46

[adres 11] Rotterdam

Deze woning betreft het verblijfsadres van de verdachte [medeverdachte 4] . Hij is daar tijdens de doorzoeking ook aangetroffen en aangehouden. Verder was er niemand aanwezig.47

Er werden twee vuurwapens aangetroffen. Op de bank in de woonkamer, waarop [medeverdachte 4] ten tijde van de inval lag te slapen48, lag een zwart pistool van het merk Glock type 19. Het pistool bleek geladen met kogels, maar was niet doorgeladen.

Voorts werd er onder het matras van het bed in slaapkamer 2 een pistool aangetroffen van een onbekend merk en een onbekend type. Het pistool was niet geladen of doorgeladen.49

Verder werd een mobiele telefoons van het merk BlackBerry aangetroffen op de bank in de woonkamer en een gsm van Nokia met losse batterij op de eettafel in de woonkamer.50

De BlackBerry blijkt te zijn getapt onder het nummer [telefoonnummer] (TT86). De Nokia is getapt onder het nummer [telefoonnummer] (TT75).51

[adres 7] Slenaken-Beutenaken

Op deze zoekingslocatie werden geen personen aangetroffen en tijdens de doorzoeking van het pand werd enkel een sleutelbos aangetroffen, met zes sleutels. Twee van die sleutels vormen een setje. Drie daaraan identieke sets zijn aangetroffen op de [adres 8] te Gouda en op de [adres 6] te Gouda. Twee andere sleutels blijken toegang te verschaffen tot de zoekingslocaties [adres 6] te Gouda en het [adres 9] te Gouda.52

Doorzochte auto’s

Gedurende de doorzoekingen zijn in de directe omgeving van de diverse panden ook voertuigen inbeslaggenomen. Dit waren onder andere:

- Bij het pand aan de [adres 3] te Rotterdam: een Opel Astra, kenteken:

[kenteken 1] , ten name van [medeverdachte 17] .

- Bij het pand aan de [adres 10] ( [adres 10] ) te Gulpen: een Volkswagen Golf, kenteken: [kenteken 2] , ten name van [naam autoverhuurbedrijf] te Rotterdam.

Van de auto met kenteken [kenteken 1] werd een zuigmonster genomen uit de kofferbak. Dit monster bevatte sporen van THC, coffeïne, paracetamol en een [bijnaam medeverdachte 5] hoeveelheid heroïne.53

Van de auto met kenteken [kenteken 2] werd eveneens een zuigmonster genomen uit de kofferbak. Dit monster bleek sporen van THC, coffeïne en paracetamol te bevatten.54 Op twee flesjes chocomel en op drie cd’s uit die auto zijn vingerafdrukken van [medeverdachte 5] aangetroffen.55

3.2.

Sleutels

Zoals beschreven in het hoofdstuk over de doorzoekingen en het beslag, zijn op diverse doorzochte locaties sleutelbossen aangetroffen. De politie heeft onderzoek gedaan naar deze sleutelbossen.

Aan een sleutelbos met vier sleutels die aangetroffen werd op de tafel in de woonkamer van het pand aan de [adres 10] te Gulpen zaten, naast een sleutel die toegang gaf tot het pand aan de Euverem, een sleutel die paste op de deur van het pand aan de [adres 2] te Margraten en een sleutel die paste op de deur van het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt.

Op een plankje boven het tv-meubel in de woonkamer van het pand aan de [adres 10] in Gulpen werd nog een sleutel gevonden die toegang gaf tot het pand aan de [adres 4] te Valkenburg.56

In het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt werden in een kast in de woonkamer twee sleutels aangetroffen. Een van de sleutels paste op het slot van het pand aan de [adres 2] te Margraten. In het voordeurslot van het pand aan de Geulhemmerweg stak ook een sleutel aan een sleutelbos. Naast dus de sleutel die toegang gaf tot de Geulhemmerweg zat er ook een sleutel aan die toegang gaf tot het pand [adres 4] te Valkenburg.57

In het pand aan de [adres 3] te Rotterdam werden in een [bijnaam medeverdachte 17] jas in de woonkamer driesleutelbossen aangetroffen. Van een sleutelbos met drie sleutels paste er een sleutel op de deur van het pand [adres 4] te Valkenburg.58

In een slaapkamerkast (slaapkamer 1) van een het pand aan de [adres 7] te Slenaken werd een sleutelbos aangetroffen. Een van de zes sleutels aan die bos paste op het slot van de [adres 6] te Gouda. Een andere sleutel paste op het slot van het [adres 9] te Gouda.59

Ten slotte werden er nog vier setjes sleutels aangetroffen die met elkaar overeenkwamen. Een van de setjes is aangetroffen bij de doorzoeking aan de [adres 7] te Slenaken, twee zijn aangetroffen in een kluis in een slaapkamer van het pand aan de [adres 6] te Gouda en het vierde setje werd aangetroffen op de [adres 8] in Gouda.60

De conclusie die de rechtbank uit deze vondsten trekt, is dat er een zeker verband bestond tussen de panden en dat het voor de gebruikers van de sleutelbossen belangrijk was om toegang te hebben tot de diverse locaties waartoe de sleutels toegang gaven. Voorts is het bestaan van de setjes sleutels een aanwijzing voor een goede organisatiegraad van Seville 1.

3.3.

Het telefoonsysteem

A. De gouden lijn en wijze van gebruik daarvan

In het kader van het op 26 februari 2013 gestarte Nederlandse onderzoek is het telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] vanaf 22 maart 2013 afgeluisterd. Deze taplijn kreeg als nummer TT01.

Ook in de periode vanaf 22 maart 2013 werden op het nummer bestellingen van verdovende middelen gedaan en het nummer ging in het onderzoek bekend staan als het “gouden nummer” en als de “gouden lijn”. Op dit nummer was een doorschakeling actief naar een “derde nummer”. In de periode dat dit gouden nummer werd afgeluisterd bleek dat er tot 15 juni 2013 vijf, elkaar min of meer opvolgende, doorschakelingen actief waren. Het betrof hier de telefoonnummers (met tussen haakjes telkens het nummer van de taplijn):

[telefoonnummer] (TT04)

[telefoonnummer] (TT05)

[telefoonnummer] (TT06)

[telefoonnummer] (TT08)

[telefoonnummer] (TT15)

Op 17 juni 2013 wordt een gesprek afgeluisterd waarbij door [medeverdachte 1] aan vermoedelijk een Franse klant een nieuw nummer doorgegeven wordt. Dit nummer betreft [gouden lijn Seville 1] .61

Vanaf 21 juni 2013 werd dit nummer afgeluisterd en werd het bekend als het nieuwe gouden nummer. Dit nummer ( [gouden lijn Seville 1] ) werd in de periode van 21 juni 2013 tot aan 10 oktober 2013 afgeluisterd via het taplijnnummer TT31. Van 10 oktober 2013 tot 19 november 2013 werd het nummer afgeluisterd via het taplijnnummer TT73. Op de TT31 waren tien elkaar min of meer opvolgende doorschakelingen actief. Het betrof hier de telefoonnummers (en bijbehorende taplijnnummers):

[telefoonnummer] (TT32)

[telefoonnummer] (TT42)

[telefoonnummer] (TT44)

[telefoonnummer] (TT46)

[telefoonnummer] (TT52)

[telefoonnummer] (TT55)

[telefoonnummer] (TT57)

[telefoonnummer] (TT58)

[telefoonnummer] (TT59)

[telefoonnummer] (TT62)

Op de TT73 waren drie elkaar min of meer opvolgende doorschakelingen actief. Het betrof hier de telefoonnummers (en bijbehorende taplijnnummers):

[telefoonnummer] (TT74)

[telefoonnummer] (TT84)

[telefoonnummer] (TT95)

Op 23 september 2013 wordt om 20:46:00 uur een gesprek afgeluisterd waarin Mohamed [medeverdachte 4] belt naar [medeverdachte 5] . In dat gesprek zegt [medeverdachte 4] dat ze vanavond nummer 3 gaan doen. Hij vraagt of hij wel weet hoe hij dat allemaal moet doen “ook voor die mensen”. [medeverdachte 5] vraag dan “die doorschakel?”, hetgeen [medeverdachte 4] bevestigt. [medeverdachte 5] zegt dan “Da’s weer naar die nieuwe [naam 1] ”, waarop [medeverdachte 4] te kennen geeft dat het naar [bijnaam medeverdachte 17] is en opmerkt “niet meer naar mij doen he, je weet wel wat [bijnaam medeverdachte 17] z’n naam is”, hetgeen door [medeverdachte 5] wordt bevestigd. [medeverdachte 4] sluit af met “Oké, klaar als ik jou vanavond bel dan…”

Op 24 september 2013 belt [medeverdachte 5] om 02:25:08 uur naar [medeverdachte 4] . [medeverdachte 5] heeft problemen met simkaart 3, die doet gek, met name het activeren. “Ik heb andere doorgeschakeld, bel eens die andere nummer van [naam 2] (fon.). Om 2:26:19 uur belt [medeverdachte 4] vervolgens naar het nummer [telefoonnummer] . Een onbekende man neemt op met “hallo” en [medeverdachte 4] zegt “oké safi ciao safi ciao”. Om 2:26:38 uur belt [medeverdachte 4] weer naar [medeverdachte 5] en zegt “hij werkt”, waarop “ [medeverdachte 5] zegt “is goed”.

Hierdoor ontstond bij politie en justitie de verdenking dat een nieuw gouden nummer gebruikt ging worden62 en vanaf 3 oktober 2013 werd een tap aangesloten op het telefoonnummer [telefoonnummer] . Het derde gouden nummer. Dit nummer werd in de periode tot 29 oktober 2013 afgeluisterd via het taplijnnummer TT71. Daarna gebeurde dit via het taplijnnummer TT87.

Op de TT71 waren twee doorschakelingen actief. Het betrof hier de telefoonnummers (en bijbehorende taplijnnummers):

[telefoonnummer] (TT72)

[telefoonnummer] (TT80)

Op de TT87 waren drie doorschakelingen actief. Het betrof hier de telefoonnummers (en bijbehorende taplijnnummers):

[telefoonnummer] (TT80)

[telefoonnummer] (TT94)

[telefoonnummer] (TT100)

Toeschrijving van de getapte nummers aan de verschillende verdachten

De betrokkenheid van verdachte en een aantal van zijn medeverdachten bij de tenlastegelegde feiten is door de politie mede afgeleid uit getapte of opgenomen telefoongesprekken, waarin verbalisanten de stemmen van deze verdachte(n) (menen te) herkennen.

De rechtbank houdt bij de beslissing of zij de resultaten van stemherkenningen voor het bewijs van kan gebruiken, rekening met de onder 2.1. geformuleerde aandachtspunten.

Ambtshalve heeft de rechtbank daar waar het de herkenning van de stemmen van de medeverdachten betreft geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van die stemherkenningen in dit dossier. De rechtbank neemt dus de door de politie als deelnemers aan de tapgesprekken genoemde medeverdachten over als deelnemers aan die gesprekken.

Dat betekent dus dat [medeverdachte 1] gebruiker is geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende [bijnaam medeverdachte 1] (fon))63

[telefoonnummer] 64

[telefoonnummer] 65

[telefoonnummer] 66

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende “ [bijnaam medeverdachte 1] ” (fon))67

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende “ [bijnaam medeverdachte 1] ” (fon)) 68

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende “ [bijnaam medeverdachte 1] ” (fon))69

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende “ [bijnaam medeverdachte 1] ” (fon))70

[telefoonnummer] 71

[telefoonnummer] 72

[telefoonnummer] 73

[telefoonnummer] 74

[telefoonnummer] 75

[telefoonnummer] 76

[telefoonnummer] 77

[telefoonnummer] 78

[telefoonnummer] 79

[telefoonnummer] 80

[telefoonnummer] 81

[telefoonnummer] 82

[telefoonnummer] 83

[telefoonnummer] 84

[telefoonnummer] 85

[telefoonnummer] 86

[telefoonnummer] 87

[telefoonnummer] 88

[telefoonnummer] 89

[telefoonnummer] 90

[telefoonnummer] 91

[telefoonnummer] 92

[telefoonnummer] 93

[telefoonnummer] 94

[telefoonnummer] 95

[telefoonnummer] 96

Het betrof hier deels doorschakelingen van de gouden nummers: [gouden lijn Seville 1] en

[gouden lijn Seville 1] waarvan [medeverdachte 1] dus ook gebruiker is geweest.97 Het is de politie daarbij uit de afgeluisterde telefoongesprekken gebleken dat [medeverdachte 1] in gesprekken met Franstalige gebruikers zich [bijnaam medeverdachte 1] noemde en liet noemen en dat hij binnen de organisatie [bijnaam medeverdachte 1] , [bijnaam medeverdachte 1] of [bijnaam medeverdachte 1] wordt genoemd.98

Mohamed [medeverdachte 4] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 99

[telefoonnummer] 100

[telefoonnummer] 101

[telefoonnummer] 102

[telefoonnummer] 103

[telefoonnummer] 104

[telefoonnummer] 105

[telefoonnummer] 106

[telefoonnummer] 107

[telefoonnummer] 108

[telefoonnummer] 109

[telefoonnummer] 110

[telefoonnummer] 111

[telefoonnummer] 112

[telefoonnummer] 113

[telefoonnummer] 114

[telefoonnummer] 115

[telefoonnummer] 116

[telefoonnummer] 117

[telefoonnummer] 118

[telefoonnummer] 119

[telefoonnummer] 120

[telefoonnummer] 121

Het betrof hier deels nummers die doorgeschakeld waren vanaf de gouden lijnen

[gouden lijn Seville 1] , [gouden lijn Seville 1] en [telefoonnummer] , waarvan [medeverdachte 4] dus ook gebruiker is geweest.122 Het is de politie daarbij uit de afgeluisterde telefoongesprekken gebleken dat [medeverdachte 4] met diverse bijnamen wordt aangesproken. Door Franstalige klanten wordt hij met de naam [bijnaam medeverdachte 4] of [bijnaam medeverdachte 4] aangesproken. Binnen de organisatie wordt hij [bijnaam medeverdachte 4] of [bijnaam medeverdachte 4] genoemd.123

[medeverdachte 5] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 124

[telefoonnummer] 125

[telefoonnummer] 126

[telefoonnummer] 127

[telefoonnummer] 128

[telefoonnummer] 129

[telefoonnummer] 130

[telefoonnummer] 131

[telefoonnummer] 132

[telefoonnummer] 133

[telefoonnummer] 134

[telefoonnummer] 135

[telefoonnummer] 136

[telefoonnummer] 137

[telefoonnummer] 138

[telefoonnummer] 139

[telefoonnummer] 140

[telefoonnummer] 141

[telefoonnummer] 142

Het betrof hier deels nummers die doorgeschakeld waren vanaf de gouden lijn [gouden lijn Seville 1] , waarvan [medeverdachte 5] dus ook gebruiker is geweest.143 Het is daarbij de politie uit de afgeluisterde telefoongesprekken ook gebleken dat [medeverdachte 5] met diverse bijnamen wordt aangesproken. Binnen de organisatie wordt hij [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 5] of [bijnaam medeverdachte 5] genoemd.144

[medeverdachte 2] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 145

[telefoonnummer] 146

[telefoonnummer] 147

[telefoonnummer] 148

[telefoonnummer] 149

[telefoonnummer] 150

[telefoonnummer] 151

[telefoonnummer] 152

[medeverdachte 17] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 153

[telefoonnummer] 154

[telefoonnummer] 155

[telefoonnummer] 156

[telefoonnummer] 157

[telefoonnummer] 158

[telefoonnummer] 159

[gouden lijn Seville 1] 160

[telefoonnummer] 161

[telefoonnummer] 162

[telefoonnummer] 163

[telefoonnummer] 164

Het is de politie bij het afluisteren gebleken dat [medeverdachte 17] binnen de organisatie met diverse bijnamen wordt aangesproken. Men noemt hem [bijnaam medeverdachte 17] , [bijnaam medeverdachte 17] , [bijnaam medeverdachte 17] , [bijnaam medeverdachte 17] of [bijnaam medeverdachte 17] .165

[medeverdachte 12] is de gebruiker geweest van het telefoonnummer:

[telefoonnummer] 166

[medeverdachte 6] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 167

[telefoonnummer] 168

[telefoonnummer] 169

[telefoonnummer] 170

Het is de politie bij het afluisteren gebleken dat [medeverdachte 6] door [medeverdachte 1] (soms) [bijnaam medeverdachte 6] wordt genoemd.171

[medeverdachte 8] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 172

[telefoonnummer] (wordt samen met [medeverdachte 5] gebruikt)173

[telefoonnummer] 174

[telefoonnummer] 175

[medeverdachte 9] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 176

[telefoonnummer] 177

[telefoonnummer] 178

[telefoonnummer] 179

[telefoonnummer] 180

[telefoonnummer] 181

[telefoonnummer] 182

[telefoonnummer] 183

[telefoonnummer] 184

[telefoonnummer] 185

[telefoonnummer] 186

[telefoonnummer] 187

[telefoonnummer] 188

[telefoonnummer] 189

[telefoonnummer] 190

[telefoonnummer] 191

Uit de afgeluisterde gesprekken blijkt dat [medeverdachte 9] binnen de organisatie ook [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 9] of [bijnaam medeverdachte 9] wordt genoemd.192

[medeverdachte 7] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 193

[telefoonnummer] 194

[telefoonnummer] 195

[telefoonnummer] 196

[telefoonnummer] 197

[telefoonnummer] 198

[telefoonnummer] 199

[telefoonnummer] 200

[telefoonnummer] 201

[telefoonnummer] 202

[telefoonnummer] 203

[telefoonnummer] 204

[telefoonnummer] 205

Uit de afgeluisterde gesprekken blijkt dat [medeverdachte 7] binnen de organisatie [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 7] of [bijnaam medeverdachte 7] genoemd wordt206

[medeverdachte 3] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 207

[telefoonnummer] 208

[telefoonnummer] 209

[telefoonnummer] 210

[telefoonnummer] 211.

Roulatiesysteem

Zoals hierboven reeds werd weergegeven zijn er bij de doorzoeking in het pand aan de [adres 8] tien stickervellen met kleurenstickers aangetroffen. Van die tien stickervellen waren er drie waar stickers van waren afgehaald.

Ook werd bij die doorzoeking onder meer een Nokia-telefoon met een sticker met de tekst “extra”, een bakje met elastiekjes en een briefje met enkele telefoonnummers aangetroffen.

In het zaakdossier Seville 1 ZD 140 is op pagina 5 0048 een foto opgenomen van deze vondst.


[foto adres 8]

Op diverse plaatsen zijn vervolgens, gelijk hiervoor ook werd beschreven, Nokia-telefoons met stickers aangetroffen.

In een kluis die in beslag werd genomen bij de doorzoeking in het pand aan de [adres 3] te Rotterdam werden vier telefoons met een kleurensticker voorzien van de naam [bijnaam medeverdachte 17] en de getallen 7, 8, 9 respectievelijk 10 aangetroffen.

Op pagina 5 0048 van het zaakdossier Seville 1 ZD 140 is ook van deze vondst een foto opgenomen.


[foto adres 3]


Bij de doorzoeking in het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt zijn soortgelijke telefoons aangetroffen. Ook deze waren van een kleurensticker voorzien waarop geschreven stonden (van boven naar beneden) de namen [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 7] en [bijnaam medeverdachte 6] en (van links naar rechts) de getallen 7, 8, 9 en 10.

Op pagina 5 0049 van het zaakdossier Seville 1 ZD 140 is een foto opgenomen.


[foto adres 1]


Ten slotte is op diezelfde pagina 5 0049 een foto opgenomen van de drie telefoons die, voorzien van een kleurensticker, de naam [bijnaam medeverdachte 1] en (van links naar rechts) de getallen 8, 9 en 10, werden aangetroffen bij de doorzoeking op het [adres 9] te Gouda.

[foto adres 9]

De rechtbank beschouwt deze vondst in het licht van diverse, in het reeds meermalen aangehaalde zaakdossier Seville 1 ZD 140 neergelegde tapgesprekken.212 In die tapgesprekken waarvan de eerste dateren van 15 mei 2013 en de laatste van 1 november 2013 wordt gesproken over telefoons, kleuren (en later over nummers) en het aandoen van nieuwe nummers.

Zo belt op 15 mei 2013 om 18:33 uur [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 8] met de vraag welke kleuren van de telefoons er nog zijn, waarop [medeverdachte 8] “groen” zegt en [medeverdachte 1] controleert of ze de vorige keer blauw gebruikt hebben, hetgeen [medeverdachte 8] bevestigt.213

Op 17 mei 2013 belt [medeverdachte 1] om 18:10 uur naar [medeverdachte 8] en zegt dan tegen [medeverdachte 8] dat groen aan mag. [medeverdachte 8] zegt dan dat hij deze uit doet.214

Op 8 juni 2013 belt [medeverdachte 1] om 23:07 uur naar [medeverdachte 2] en zegt tegen hem “morgen geel”. Als [medeverdachte 2] zegt dat hij hem morgen aan zal doen, zegt [medeverdachte 1] dat dat vanavond moet, “dadelijk heb ik jou morgenochtend nodig”. [medeverdachte 2] zegt dan dat hij hem aan zal doen als hij thuis is.215

Op 9 juni 2013 belt [medeverdachte 1] rond 13:56 uur naar [medeverdachte 5] en zegt hem dat hij zijn nieuwe nummer aan moet doen, geel. [medeverdachte 1] was vergeten het hem te zeggen. [medeverdachte 5] moet hem gelijk activeren, want er is er eentje onderweg. Die zal nog wel een half uur van tevoren bellen. [medeverdachte 5] zal hem aanzetten. [medeverdachte 1] zegt dat [medeverdachte 5] deze moet uitzetten en de batterij eruit moet halen.216

Op 17 juni 2013 belt [medeverdachte 4] om 22:37 uur naar [medeverdachte 1] en vraagt hem of hij, [medeverdachte 1] , al een kleurtje heeft gekozen. [medeverdachte 1] heeft nog geen kleur gekozen en ze besluiten dat nu gelijk groen aan mag.217

Een minuut later belt [medeverdachte 1] dan naar [medeverdachte 5] en zegt dat groen aan mag. [medeverdachte 5] zegt dat hij hem over vijf minuten aan heeft. [medeverdachte 1] zal die andere bellen, in Marokko.218

Weer een minuut later belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 2] en zegt tegen [medeverdachte 2] dat hij groen aan moet doen en [medeverdachte 9] moet bellen. [medeverdachte 2] snapt het niet, waarop [medeverdachte 1] zegt dat hij [medeverdachte 9] moet bellen en tegen hem moet zeggen groen. [medeverdachte 2] zal het doen.219

Om 22:41 uur die dag belt [medeverdachte 2] dan naar [medeverdachte 9] en zegt hem dat hij groen aan moet doen.220

Om 23:58 uur die dag belt [medeverdachte 5] naar [medeverdachte 1] en vraagt hem welke kleur aan moet. [medeverdachte 1] vraagt of hij dat niet wist en zegt hem dat ze groen doen en dat hij, [medeverdachte 5] , die ene moet bellen met zijn nieuwe nummer.221

Op 18 juni 2013 belt [medeverdachte 9] om 01:35 uur naar [medeverdachte 1] en vraagt welke kleur het ook al weer was. [medeverdachte 1] vraagt auto? [medeverdachte 9] zegt nee, telefoon. [medeverdachte 1] zegt daarop groen.222

Na overgegaan te zijn op rood (op of omstreeks 1 juli 2013, waarbij in een telefoongesprek van 30 juni 2013 [medeverdachte 4] tegen [medeverdachte 1] zegt ‘we gaan nu naar rood’223), op blauw (op of omstreeks 15 juli 2013, waarbij in een telefoongesprek van 15 juli 2013 [medeverdachte 4] tegen [medeverdachte 1] zegt ‘Blauw vanavond’224), op wit (op of omstreeks 25 juli 2013) en op rood (op of omstreeks 5 augustus 2013), wordt er vanaf 9 september 2013 gesproken over nummers.

Op die negende september 2013 wordt [medeverdachte 1] rond 02:42 uur gebeld door [medeverdachte 4] . Die vraagt welke kleur ze gaan doen. [medeverdachte 1] zegt “doe gewoon nummer één aan, kijk maar welke kleur dat is.” [medeverdachte 4] zegt: Ahaa nummer 1, okee.” [medeverdachte 1] zegt dat [medeverdachte 4] maar gelijk naar [bijnaam medeverdachte 5] moet doen, want [medeverdachte 1] gaat over drie dagen weg.225 Om 02:44 uur belt [medeverdachte 1] dan naar [medeverdachte 9] en zegt tegen hem dat hij nummer 1 aan moet doen.226

Na tussentijds overgegaan te zijn op andere nummers, gaat men op 1 november 2013 over op nummer 6. Op die dag belt [medeverdachte 1] rond 20:34 uur naar [medeverdachte 5] en vraagt aan deze of hij thuis is. [medeverdachte 5] is dat en [medeverdachte 1] zegt: “Dus we kunnen zo nummer gaan doen.” [medeverdachte 1] gaat even bellen.227

Om 20:40 uur die dag belt [medeverdachte 1] naar een onbekende man die gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] . [medeverdachte 1] vraagt wanneer de man thuis is. De man is bij hem, de man, om de hoek. [medeverdachte 1] zegt: “Ah, ok ok, over half uurtje stuur ik jou die nummer, moet je hem doorschakelen naar die nummer” De onbekende man zegt dat het goed is, dan moet hij, de man het nummer veranderen, hoe ze dat de vorige keer deden.228

16 minuten later, om 20:56 uur, belt [medeverdachte 1] weer naar [medeverdachte 5] en zegt: “die andere nummer, snap je”. [medeverdachte 5] zegt dat het goed is.229

Direct daarop, om 20:56 uur, belt [medeverdachte 5] naar [medeverdachte 7] .

[medeverdachte 5] : Pak die nieuwe telefoon op

[medeverdachte 7] : Ja ik heb nu

[medeverdachte 5] : Er staat je naam op, toch?

[medeverdachte 7] : Ja

[medeverdachte 5] : Pak 6 op

[medeverdachte 7] : Zal ik 6 aanzetten?

[medeverdachte 5] : 6 ja

[medeverdachte 7] : Oké. Die van jou ligt hier ook hè

[medeverdachte 5] : Ja alles ligt daar. Oké dan?

[medeverdachte 7] : Oké is goed

[medeverdachte 5] : Je moet hem nu aan doen

[medeverdachte 7] : Oké is goed

[medeverdachte 5] : Bel mij als je hem aan hebt

[medeverdachte 7] : Oké is goed230

Om 21:14 uur diezelfde 1 november 2013 belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 17] . [medeverdachte 1] zegt: “We hebben nummer veranderd naar zes he.” [medeverdachte 17] zegt oké en [medeverdachte 1] zegt wanneer je naar huis gaat niet vergeten hè. [medeverdachte 17] zegt daarop ja oké.231

De vondst van de telefoons in onderlinge samenhang bezien met de tapgesprekken leidt de rechtbank tot de conclusie dat er zeer regelmatig, systematisch door de leden van de groep werd gewisseld van telefoon. Er was, in woorden en weergave van de rechtbank, sprake van een telefooncarrousel en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] hebben daarbij een leidende, coördinerende rol. Zij bepalen welke kleur of nummer geactiveerd moet worden en sturen anderen aan.

Het komt de rechtbank daarbij, bij gebreke aan enig andere logischere verklaring voor, dat het regelmatig ruilen van telefoons, het regelmatig laten draaien van de telefooncarrousel, diende om het afluisteren van telefoons, en dus de opsporing van verboden activiteiten, te bemoeilijken.

De organisatie van het telefoongebruik geeft, net als dat van de sleutelsets, aan dat het hier gaat om een groep die in staat is het werk op het logistieke vlak goed te organiseren.

Dat bij de doorzoeking op de [adres 8] te Gouda ongebruikte stickervellen en een lijstje met enkele (oude) telefoonnummers werd aangetroffen, bevreemdt de rechtbank niet. De [adres 8] te Gouda betreft het woonadres van [medeverdachte 3] en hij had de taak de telefoons te prepareren of “te maken” zoals het in de tapgesprekken wordt genoemd. Ter illustratie het volgende.

Op 25 juni 2013 belt [medeverdachte 1] om 15:44 uur naar [medeverdachte 4] en vraagt hem of hij in Rotti is en geld op zak heeft. [medeverdachte 4] zegt nee en vraagt waarom. [medeverdachte 1] zegt dat hij een hoeveelheid telefoons wil maken voor de komende tijd. [medeverdachte 4] zegt dat dat goed is, beter. [medeverdachte 1] zegt dat hij het gaat regelen.232

Een minuut later belt [medeverdachte 1] weer naar [medeverdachte 4] .

[medeverdachte 4] : Ja

[medeverdachte 1] : Ja, waar ik eigenlijk voor bel. Hij gaat het aantal halen. Weet jij een specifieke plek of gaat hij gewoon halen waar hij altijd haalt

[medeverdachte 4] : Waar haalt ‘ie dan altijd dan?

[medeverdachte 1] : Gewoon daarbij einde van [adres 12] , bij die bakkerij

[medeverdachte 4] : Ja, daarzo! Nou ja, stuur hem gewoon naar daar

[medeverdachte 1] : Oké, is goed oké

[medeverdachte 4] : Hoeveel ongeveer

[medeverdachte 1] : Een heleboel, ik weet niet. Tien per stuk! Iedereen tien

[medeverdachte 4] : Dus dan kom je uit op honderd of zo

[medeverdachte 1] : Ja zoiets ja

[medeverdachte 4] : Oké, prima dan vraag ik het aan iemand. Ik bel jou zo meteen

[medeverdachte 1] : Bel mij zo meteen, oké, ciao.233

Om 15:46 uur, weer een minuut later dus, belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 3] .

[medeverdachte 3] : Ja

[medeverdachte 1] : De vorige keer had je die tele’s (nummers) gemaakt. Hoeveel namen had je gedaan?

[medeverdachte 3] : Met jou tien

[medeverdachte 1] : Met mij tien. Binnenkort, een dezer dagen krijg je zo’n honderd he

[medeverdachte 3] : Wat honderd oh honderd tele’s

[medeverdachte 1] : Ja, maak ze. Toen ik naar Marokko ging, weet je nog hoe je dat deed? Toen had je ze ook zo gedaan, 100. Toen had je vijftig achter de hand gedaan in een grote tas, weet je dat nog?

[medeverdachte 3] : Ja, ja

[medeverdachte 1] : Zo dan. En, en ik ging toen toch weg en voor mij deed je iets apart iets speciaals bij mij in de telefoon of zo deed je toen, of in het kaartje, ja in het kaartje

[medeverdachte 3] : Ik deed alles op telefoon, ik deed alles op telefoon opslaan

[medeverdachte 1] : Bij mij, toch?

[medeverdachte 3] : Op kaartje of telefoon, ik weet niet

[medeverdachte 1] : Op telefoon ja. Dat moet nog een keer en dat moet je voor [bijnaam medeverdachte 2] doen, [bijnaam medeverdachte 2]

[medeverdachte 3] : Voor op telefoon opslaan

[medeverdachte 1] : Ja, nee voor [bijnaam medeverdachte 2] , je weet wat ik bedoel: [bijnaam medeverdachte 2] daarginds

[medeverdachte 3] : Ja ik weet. Wanneer gaat hij? Wanneer gaat hij?

[medeverdachte 1] : Hij weet nog niets. Vertel niets tegen hem. Binnenkort, oké?

[medeverdachte 3] : Oké, is goed

[medeverdachte 1] : Maak jij maar die dingen. Je weet toch wat ik bedoel nou, toch?

[medeverdachte 3] : Ja, ik weet wat je bedoelt.234

Om 15:57 uur belt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 1] en vraagt of hij nog voor de phones moet kijken. [medeverdachte 1] zegt dat dat moet, [medeverdachte 2] moet er dan 100 bestellen. [medeverdachte 2] vraagt 100 plus 100 kaartjes he? [medeverdachte 1] zegt honderd uuuh en zo’n elf met dubbele sim. [medeverdachte 2] zegt oké en vraagt voor wanneer. [medeverdachte 1] zegt zo snel mogelijk en [medeverdachte 2] moet de prijs vragen en doorgeven voor die 100 en elf dubbel.235

Om 16:15 uur belt [medeverdachte 2] weer naar [medeverdachte 1] en zegt dat het 2250 kost, met kaartjes alles. [medeverdachte 1] zegt dat [medeverdachte 2] tegen hem moet zeggen dat hij ze een van deze dagen, binnen drie dagen komt ophalen en dat hij ze klaar moet leggen. [medeverdachte 2] zegt dat het goed is.236

Om 16:36 uur belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 4] . [medeverdachte 4] vraagt hoeveel [medeverdachte 1] normaal betaalt voor de telefoon. [medeverdachte 1] zegt dat hij (rechtbank: kennelijk een derde) heeft geregeld voor 2250 en dat hij (rechtbank: die derde) al besteld heeft.237

Drie minuten laat belt [medeverdachte 4] naar [medeverdachte 1] :

[medeverdachte 4] : He

[medeverdachte 1] : Ja

[medeverdachte 4] : In elk geval, ik kan of ze die nu hebben, halen of een andere voor 1750 of 18, scheelt vijf barkies

[medeverdachte 1] : Bel dan die [bijnaam medeverdachte 5] van mij en zeg tegen hem, maar straks krijgen we verrotte of zo…

[medeverdachte 4] : Nee, geen verrotte, luister luister

[medeverdachte 1] : Van mij zitten kaartjes alles bij, man

[medeverdachte 4] : Met kaartjes

[medeverdachte 1] : Laat maar geeft niets

[medeverdachte 4] : [overlegt met een ander] Lebara ja? Ja, die gratis kaartjes [dan tegen [medeverdachte 1] :] Oké, dan. Waar is [bijnaam medeverdachte 2] ? Is [bijnaam medeverdachte 2] ook hier in [coffeeshop] ? Heeft hij geld bij zich?

[medeverdachte 1] : Nee hij heeft geen geld bij zich

[medeverdachte 4] : In elk geval, hier [bijnaam medeverdachte 2] . Ik ben nu met die jongen ik laat hem het nummer van [bijnaam medeverdachte 2] pakken. Laat [bijnaam medeverdachte 2] naar hem toe gaan ja?

[medeverdachte 1] : Regel, regel maar met [bijnaam medeverdachte 2]

[medeverdachte 4] : Ik ga nu naar [coffeeshop] binnen, ciao!238

Om 17:47 uur belt [medeverdachte 1] dan naar [medeverdachte 2] en vraagt of hij [bijnaam medeverdachte 4] heeft gesproken. [medeverdachte 2] zegt: “ja, hij zei tegen mij ga naar die gozer, ga maar afzeggen, je kan voor 18 euro per stuk pakken.” [medeverdachte 1] vraagt of [medeverdachte 2] dat al gedaan heeft. [medeverdachte 2] geeft aan van niet en of hij dat zal doen. Dat hoeft niet van [medeverdachte 1] .239

Uit de inhoud en opvolging van deze laatste twee gesprekken leidt de rechtbank overigens af dat de bijnaam van [medeverdachte 2] : [bijnaam medeverdachte 2] is en van [medeverdachte 4] : [bijnaam medeverdachte 4] .

Op 28 juni 2013 is er dan nog een telefoongesprek tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] , waarin de eerste vraagt wanneer hij de “tillies” gaat doen. [medeverdachte 3] zegt daarbij dat hij er vandaag aan gaat beginnen.240

Over het maken van de telefoons wordt ook gesproken op 22 en 29 augustus 2013.

Op 22 augustus 2013 wordt [medeverdachte 1] gebeld door [medeverdachte 3] . In dit gesprek van 15:02 uur zegt [medeverdachte 1] dat hij morgen of overmorgen die dingen gaat halen die [medeverdachte 3] moet maken. [medeverdachte 1] gaat veel halen, want hij heeft echt nodig. [medeverdachte 3] zegt dat er een prijskaartje aanhangt.241

Op 29 augustus 2013 belt [medeverdachte 3] om 12:43 uur naar [medeverdachte 1] en zegt dat hij nu de stickers gaat halen en er dan aan gaat beginnen.242

Om 13:24 uur die dag is er een gesprek tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] waarbij ze bespreken wat [medeverdachte 4] nog krijgt van [medeverdachte 1] . [medeverdachte 4] krijgt onder andere nog 24 barkies van de telefoons.243

Om 13:54 uur belt [medeverdachte 3] naar [medeverdachte 1] . [medeverdachte 3] vraagt [medeverdachte 1] om de namen te geven. [medeverdachte 1] vraagt of die lijst er niet bij zit. [medeverdachte 3] zegt dat hij niks gedaan heeft en [medeverdachte 1] zegt: “wacht wacht wacht hier wacht.”244

Om 13:55 uur belt [medeverdachte 1] vervolgens naar [medeverdachte 4] en vraagt hem of [medeverdachte 4] de lijst met namen er niet bij heeft gedaan. [medeverdachte 4] zegt dat hij het vergeten is en vraagt of [medeverdachte 1] het niet meer uit zijn hoofd weet. [medeverdachte 1] zegt ik weet wel tien stuks. [medeverdachte 4] zegt dan dat hij [medeverdachte 1] nu gaat sms-en en [medeverdachte 1] zegt “zet gelijk de goeie naam”245

Om 14:11 uur belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 3] en vraagt of [medeverdachte 3] nog geen nummers heeft gevonden, geen namen. [medeverdachte 3] zegt dat hij nog niets gezien heeft en niks gedaan heeft. [medeverdachte 1] zegt dat hij straks terug zal bellen en het nu gaat opschrijven. [medeverdachte 3] vraagt naar de telefoons die hij heeft teruggekregen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] . [medeverdachte 1] was dat helemaal vergeten, en dat hij die kan gebruiken, dan kan hij de nieuwe in de doos laten. De kaartjes moet hij weggooien. [medeverdachte 3] vraagt of [medeverdachte 1] twee duo-sim wil. [medeverdachte 1] zegt doe toch maar wel voor de zekerheid. [medeverdachte 3] vraagt hoeveel en [medeverdachte 1] zegt dat [medeverdachte 3] tien maal tien moet doen.246

Drie minuten later, om 14:14 uur, belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 4] en zegt tegen hem dat hij, [medeverdachte 4] , helemaal geen lijstje heeft gemaakt. [medeverdachte 4] is in de metro onderweg naar Hassan en gaat zo die lijst maken. Nee, wacht, hij gaat het nu doen. [medeverdachte 1] zegt daarop nee, nee, zeg zeg. Ik heb die [bijnaam medeverdachte 1] , die [bijnaam medeverdachte 17] al, die heb ik, die heb ik, je hebt reserve. [medeverdachte 4] zegt wie… [bijnaam medeverdachte 1] , [naam 3] , [bijnaam medeverdachte 6] . [medeverdachte 1] zegt: “Drie en jullie drie.” [medeverdachte 4] zegt daarop ja, en de anderen die er altijd zijn, ja, [bijnaam 1] , [bijnaam 2] en [bijnaam 3] . [medeverdachte 1] zegt: die drie, die drie, want ik heb maar drie. Je heb die drie van jou, waarop [medeverdachte 4] zegt ja, die anderen moet je niet vergeten. [medeverdachte 1] zegt dan: “Je zei: [bijnaam medeverdachte 6] en de anderen?” [medeverdachte 4] antwoordt met [bijnaam medeverdachte 17] en [bijnaam medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] zegt daarop: “En [bijnaam medeverdachte 1] , oké, dat was het. En jullie drie.”247

Om 14:16 uur belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 3] . [medeverdachte 3] zegt: “zeg dan”, waarna [medeverdachte 1] zegt: “ [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 1] , [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 17] , [bijnaam medeverdachte 6] , [bijnaam medeverdachte 1] , [bijnaam medeverdachte 4] , [bijnaam 1] , [bijnaam 4] , snap je, 2, 4, 6, 8, 10, he 10 voor ons.” [medeverdachte 3] zegt: “Tien rondes, hoeveel rondes wil je, tien?” [medeverdachte 1] zegt: “ Ja, 10 keer 10 en dan ga ik vijf vijf doen.”248

Zoals gezegd, leidt de rechtbank uit deze tapgesprekken en de bij de doorzoeking in het pand aan de [adres 8] te Gouda aangetroffen stickervellen en het lijstje met oude telefoonnummers af dat [medeverdachte 3] de telefoons prepareerde of “maakte”. Overigens blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit deze telefoontaps ook weer dat [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] hierbij een leidende rol hadden.

In de aangetroffen telefoons waren in de telefoons en/of op de simkaarten contacten geprogrammeerd. Naast gebruikelijke contacten (als Klantenservice, Voicemail en Opwaarderen) waren als contact onder meer opgenomen [bijnaam medeverdachte 2] , [bijnaam medeverdachte 10] , [bijnaam medeverdachte 1] , [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam 1] , [bijnaam medeverdachte 1] , [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 17] , [bijnaam medeverdachte 6] , [bijnaam medeverdachte 4] en [bijnaam 4] . De politie heeft onderzoek gedaan naar wie aan deze bijnamen gekoppeld kunnen worden en komt tot de conclusie dat aan een aantal van deze bijnamen de volgende personen gekoppeld kunnen worden:249

 1. [bijnaam medeverdachte 2] : [medeverdachte 2]

 2. [bijnaam medeverdachte 10] : [verdachte]

 3. [bijnaam medeverdachte 1] : [medeverdachte 1]

 4. [bijnaam medeverdachte 9] : [medeverdachte 9]

 5. [bijnaam medeverdachte 5] : [medeverdachte 5]

 6. [bijnaam medeverdachte 7] : [medeverdachte 7]

 7. [bijnaam medeverdachte 17] : [medeverdachte 17]

 8. [bijnaam medeverdachte 6] : [medeverdachte 6]

 9. [bijnaam medeverdachte 4] / [bijnaam medeverdachte 4] : [medeverdachte 4]

Van de bijnamen [bijnaam 1] , [bijnaam medeverdachte 1] en [bijnaam 4] heeft de politie niet kunnen achterhalen wie erachter schuilgingen.

Zoals hierboven weergegeven leidt de rechtbank uit de tapgesprekken van 25 juni 2013 af dat de bijnaam van [medeverdachte 2] [bijnaam medeverdachte 2] is, hetgeen afgekort kan worden tot [bijnaam medeverdachte 2] . Ook leidt de rechtbank uit die tapgesprekken af dat de bijnaam van [medeverdachte 4] [bijnaam medeverdachte 4] is, hetgeen past bij [bijnaam medeverdachte 4] / [bijnaam medeverdachte 4] , waarbij de rechtbank rekening houdt met de mogelijkheid dat [medeverdachte 3] de naam verkeerd verstaan heeft of een schrijffout heeft gemaakt bij het invoeren van de naam [bijnaam medeverdachte 4] in de telefoons.

Dat [verdachte] daadwerkelijk gekoppeld kan worden aan de naam [bijnaam medeverdachte 10] acht de rechtbank ook zo te zijn, omdat [verdachte] bij gelegenheid van zijn verhoor op 6 februari 2014250 heeft bevestigd dat zijn telefoonnummer + [telefoonnummer] is, en dit het nummer is dat bij de naam [bijnaam medeverdachte 10] geprogrammeerd is.

Dat aan de bijnaam [bijnaam medeverdachte 9] daadwerkelijk [medeverdachte 9] gekoppeld kan worden ziet de rechtbank verder ondersteund door een tapgesprek van 13 juli 2013, waarin, om 16:13 uur, [medeverdachte 1] belt met een man genaamd [bijnaam medeverdachte 5] en waarin deze tegen [bijnaam medeverdachte 5] zegt: “ [medeverdachte 9] heet in je telefoonnummer [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 9] staat erin”.251

Dat [bijnaam medeverdachte 17] de bijnaam is van [medeverdachte 17] , [bijnaam medeverdachte 5] de bijnaam is van [medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 7] de bijnaam is van [medeverdachte 7] en [bijnaam medeverdachte 6] de bijnaam is van [medeverdachte 6] oordeelt de rechtbank genoegzaam vast te staan in het licht van de bevindingen van de politie; de bijnamen zijn aangetroffen in telefoons die in beslag werden genomen op de klapdag en bij de namen stonden nummers die afgeluisterd zijn en waarvan de gebruiker telkens herkend is aan zijn stem. In het aantreffen van de telefoons met op de stickers de naam “ [bijnaam medeverdachte 17] ” op het adres waar [medeverdachte 17] werd aangehouden, ziet de rechtbank een verdere onderbouwing voor de conclusie dat ‘ [bijnaam medeverdachte 17] ’ [medeverdachte 17] is gerechtvaardigd.

Dat [bijnaam medeverdachte 1] een bijnaam is van [medeverdachte 1] ziet de rechtbank ook onderbouwd door het aantreffen van de telefoons met op de stickers de naam ‘ [bijnaam medeverdachte 1] ’ op het adres van [medeverdachte 1] en verder ook door twee samenhangende tapgesprekken van 18 september 2013. Om 21:08 uur die dag belt [medeverdachte 7] naar [medeverdachte 5] en vraagt wat [medeverdachte 2] zijn naam in de telefoon is. [medeverdachte 5] begrijpt het niet en vraagt of [medeverdachte 7] het nieuwe nummer kent dat hij moet geven, het nummer dat begint met 24. [medeverdachte 7] zegt dat hij dat nummer al gegeven heeft aan die mensen, maar nu wil weten welke naam [medeverdachte 2] in zijn nieuwe telefoon heeft. [medeverdachte 5] antwoordt dat dat [bijnaam medeverdachte 1] is. [medeverdachte 7] vraagt [medeverdachte 5] om [medeverdachte 2] te bellen en hem te vragen om [medeverdachte 7] te bellen, want deze mensen zeggen dat ze melk voor 30 afnemen. Een minuut later belt [medeverdachte 5] vervolgens naar [medeverdachte 1] en zegt tegen hem dat [bijnaam medeverdachte 7] heeft gevraagd of hij ( [medeverdachte 1] ) hem ( [bijnaam medeverdachte 7] ) kon bellen.

Overigens leidt de rechtbank uit deze gesprekken af dat ook [medeverdachte 2] een bijnaam is van [medeverdachte 1] .

Overigens zijn dit niet de enige bijnamen van de genoemde verdachten. Gedurende het onderzoek zijn diverse tapgesprekken beluisterd waarin nog andere bijnamen voorkomen. De rechtbank zal dit niet verder behandelen, omdat reeds uit het bovenstaande genoegzaam blijkt dat het gebruik van bijnamen ver doorgevoerd was in de groepering.

4 Seville 1: drugsdeals

In het kader van het onderzoek werden dertien delictdossiers samengesteld waarin onderzoeksbevindingen aangaande de handel in verdovende middelen zijn gerelateerd. In elf van deze delictsdossiers worden de bevindingen gerelateerd rond telkens een specifieke groep personen. Het betreft hier de in Frankrijk of België gesitueerde groepen (en de gelijknamige delictdossiers): [koper 21] , [koper 4] , [koper 9] , [koper 22] , [koper 6] , [koper 23] , [koper 24] , [koper 25] , [koper 11] , [koper 26] en [koper 27] . Van de twee andere dossiers relateert er één de leveringen aan de organisatie en de ander de overige leveringen. In de elf met namen getooide delictdossiers en in het delictdossier S1 Overige leveringen zijn o.a. tapgesprekken, observatieverslagen en verhoren van afgevangen verkopers opgenomen.

In de alinea’s hieronder zal de rechtbank de bevindingen uit de verschillende delictdossiers bespreken, toegespitst op de handel in harddrugs en de handel in softdrugs. Omwille van de leesbaarheid worden slechts enkele delictdossiers uitgelicht.

4.1.

Harddrugs

Uit de in Frankrijk, België en Nederland afgeluisterde tapgesprekken blijkt dat er in de loop van de tijd diverse drugsdeals zijn geweest met zeer veel verschillende kopers. Die zijn door de politie vermeld in de hiervoor al genoemde delictdossiers. In de respectieve, hierna te bespreken delictdossiers zijn verschillende drugsdeals vermeld. Omwille van de leesbaarheid zal de rechtbank die niet allemaal bespreken, maar slechts enkele ervan uitlichten.

Delictdossier [koper 4]

Op 15 oktober 2013 om 23:45 uur wordt [koper 4] door de douane in Metz (Frankrijk) aangehouden. Hij rijdt samen met [koper 5] in een Suzuki Swift met een Belgisch kenteken ( [kenteken 3] ). In die auto wordt 310 gram heroïne en drie gram cocaïne aangetroffen. Door de opsteller van het proces-verbaal wordt vermeld dat de telefoon die [koper 4] gebruikte is onderzocht en dat daaruit is gebleken dat hij het nummer [telefoonnummer] gebruikte.252

Uit de afgeluisterde telefoongesprekken blijkt dat [koper 4] op 14 oktober 2013 om 18:37 uur met het telefoonnummer [telefoonnummer] contact opnam met het telefoonnummer

[gouden lijn Seville 1] . [medeverdachte 5] neemt de telefoon op. [koper 4] meldt dat hij (rechtbank: steeds is de Nederlandse vertaling weergegeven) ‘morgen, middaguur, daar is, ik beloof je, net als altijd, een half uur van tevoren en ook bij de parking’. [medeverdachte 5] belt vervolgens naar het nummer [telefoonnummer] . [medeverdachte 6] neemt die telefoon op. [medeverdachte 5] vraagt of ‘die ander bij hem is’. Dat is het geval en vervolgens komt [medeverdachte 1] aan de telefoon. [medeverdachte 5] meldt dat ‘ [koper 4] net belde, hij komt morgen.’ [medeverdachte 1] vraagt of dat ‘een goeie’ is. [medeverdachte 5] zegt: “Een beetje, hij komt altijd voor de deur. Ik zie hem altijd bij [adres 14] , hij belt anderhalf uur van tevoren.” [medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 5] om hem dan ook anderhalf uur van tevoren te bellen.253

De volgende dag, 15 oktober 2013, om 15:06 uur meldt [koper 4] zich weer met hetzelfde Franse telefoonnummer bij de [gouden lijn Seville 1] . Hij is onderweg en zal er over anderhalf tot twee uurtjes zijn. [medeverdachte 5] neemt de boodschap aan en vraagt [koper 4] om 40 minuten van tevoren nog eens te bellen. De boodschap wordt daarna door [medeverdachte 5] aan [medeverdachte 1] doorgegeven. [medeverdachte 1] belt vervolgens meteen naar [medeverdachte 7] en zegt dat ‘er een onderweg is, en dat hij hem over een uur ongeveer gaat brengen naar huis’.254

Om 16:03 uur belt [koper 4] naar [medeverdachte 5] dat hij over 40 minuten op de parking [adres 14] is. Hij rijdt in een kleine rood autootje met een Belgisch kenteken, zegt [koper 4] . Vervolgens belt [medeverdachte 6] met het nummer [telefoonnummer] naar [medeverdachte 1] en zegt: “Jongen, euh, a vijf minuten is die gozer bij [adres 14] , wat die andere tegen jou zei. Belgique zei die.” Op de achtergrond is tijdens dit gesprek nog iemand anders te horen, die zegt ‘een kleine ’ als [medeverdachte 1] vraagt: “Wat voor een toller?” De rechtbank concludeert uit dit laatste tapgesprek dat [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] op dit moment bij elkaar zijn. [medeverdachte 6] belt immers met het telefoonnummer [telefoonnummer] , waarvan door de politie is vastgesteld dat [medeverdachte 5] hiervan de gebruiker is geweest255 en op de achtergrond is iemand anders te horen die zegt ‘een kleine ’. De rechtbank begrijpt uit de conversatie dat met ‘toller’ een auto wordt bedoeld, nu op de achtergrond wordt gezegd ‘een kleine ’, kennelijk als antwoord op die vraag. Degene op de achtergrond moet dan wel [medeverdachte 5] zijn. Hij had immers om 16:03 uur het telefoongesprek gevoerd met [koper 4] , die toen meldde dat hij in een klein rood autootje reed.

Om 16:05 uur belt [medeverdachte 5] nog naar [medeverdachte 1] en zegt ‘Belgique hè’, waarop [medeverdachte 1] antwoordt dat hij dat al had gezegd. Daarna bellen [medeverdachte 7] en [medeverdachte 1] met elkaar om 16:10 uur en 16:12 uur. [medeverdachte 1] zegt dat hij er aankomt.256

Uit de observatie van de politie, die die dag om 16:00 uur is gestart, blijkt dat er om 16:43 uur een lichtblauw/grijze Audi A4 Avant op de Schilberg te Schilberg in de richting van de Rijksweg te Margraten rijdt. Daarachter rijdt, in dezelfde richting, een rode auto met een Belgisch kenteken. Beide auto’s rijden rond 16:55 uur in dezelfde formatie op de Geulhemmerweg in Berg en Terblijt.257

Om 16:56 uur belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 7] en vraagt: “Hoe lang blijven die twee in huis?” [medeverdachte 7] antwoordt: “Iets van 30 minuten, ben jij onderweg?” [medeverdachte 1] zegt dat hij er bijna is, dat hij ze over een paar minuten bij [medeverdachte 7] gaat afzetten en dat [medeverdachte 7] alleen de deur open hoeft te maken.258

De politie neemt vervolgens om 16:59 uur waar dat de rode auto parkeert naast het perceel op de Geulweg in Berg en Terblijt. De Audi A4 Avant, waarvan op dat moment wordt gezien dat die het kenteken [kenteken 4] voert, rijdt verder de Geulweg op. Gezien wordt dat deze Audi wordt bestuurd door een man. Om 17:00 uur gaan een man in een zwart/witte jas en een andere man het pand aan de [adres 1] in Berg en Terblijt binnen.259

Om 17:01 uur belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 7] en zegt tegen hem dat hij aan die man moet vragen hoe hij terug wil gaan: alleen of hem volgen? [medeverdachte 7] belt een minuut later terug en zegt dat die man zelf terug gaat, hij kent de weg, de man heeft een half uur nodig. [medeverdachte 1] zegt dan dat [medeverdachte 7] hem moet bellen als hij klaar is, dan kan [medeverdachte 7] hem zeggen hoeveel geld hij bij zich mag houden en hoeveel hij voor [medeverdachte 1] kan reserveren. [medeverdachte 7] moet ‘de melk’ verdelen: 25 en 25.260

Het observatieteam ziet dat de Audi A4 Avant om 17:12 uur en om 17:23 uur nog stil staat op de Geulweg.261 Om 17:14 uur belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 7] en vraagt hoeveel ze doen. [medeverdachte 7] zegt ‘iets van 3500’. [medeverdachte 1] zegt dan dat hij een beetje geld nodig heeft en dat hij hier in de buurt is.

Om 17:46 uur vraagt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 7] of ze al klaar zijn. Dat is het geval, maar ze zijn nog niet weg. Over 5 à 10 minuten zijn ze klaar. [medeverdachte 7] gaat zo het geld tellen en [medeverdachte 1] zeggen hoeveel er is. Om 17:48 uur meldt [medeverdachte 7] zich weer bij [medeverdachte 1] . [medeverdachte 7] zegt dat er 3500 is. Van [medeverdachte 1] moet [medeverdachte 7] 200 in zijn zak stoppen, 300 euro aan [medeverdachte 1] geven en die 3000 moet hij apart houden. Om 18:00 uur belt [medeverdachte 7] naar [medeverdachte 1] dat ze klaar zijn en dat hij ze naar buiten heeft begeleid. [medeverdachte 7] moet van [medeverdachte 1] ook naar buiten komen, maar hij moet opletten want er zijn veel auto’s in de buurt.262

Het observatieteam ziet om 18:01 uur de rode auto wegrijden vanuit de richting waar deze geparkeerd stond. Gezien wordt dan dat de rode auto een Suzuki Swift is met een Belgisch kenteken: [kenteken 3] . Er zitten twee personen in deze auto. Ook de Audi A4 Avant rijdt weg, over de Geulweg. In deze auto zitten om 18:03 uur eveneens twee personen.263 De rechtbank gaat er van uit dat in de Audi A4 Avant zowel [medeverdachte 1] als [medeverdachte 7] zitten, nu uit het voorgaande tapgesprek blijkt dat [medeverdachte 1] wegrijdt en [medeverdachte 7] van [medeverdachte 1] naar buiten moet komen. [medeverdachte 7] is dan dus net voordat de politie de auto in het vizier krijgt bij [medeverdachte 1] in de auto gestapt.

[koper 4] blijkt niet alleen op 14 en 15 oktober 2013 contact te hebben met de organisatie. Met het door hem op die dagen gebruikte Franse telefoonnummer [telefoonnummer] heeft hij al eerder gebeld. Het eerste gesprek dat in het dossier is vermeld dateert van 10 mei 2013. [koper 4] meldt zich dan als ‘de collega van [koper 15] ’ en zegt dat hij over goed twee uur op de parkeerplaats van het restaurant is. Hij belde op dat moment naar het telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] en die telefoon werd toen opgenomen door [medeverdachte 5] .264 Op 27 juni 2013 heeft [koper 4] , zo begrijpt de rechtbank, ook contact met de organisatie gehad, want [medeverdachte 5] meldt aan [medeverdachte 1] dat [koper 4] over een half uurtje bij Aubel is, bij restaurant, en dat hij naar ‘huis’ gaat. Vervolgens wordt er door [medeverdachte 5] gebeld met [medeverdachte 7] , die wat klaar moet maken. [medeverdachte 1] belt daarop ook naar [medeverdachte 7] en zegt tegen hem dat hij die klant die bij hem is het nieuwe nummer moet geven. ‘Je weet het toch?’, vraagt [medeverdachte 1] dan. [medeverdachte 7] zegt: “Jawel, 2421 [gouden lijn Seville 1] .” [medeverdachte 1] zegt vervolgens: “Nee, zeg het niet. De ander weet het. Vraag aan die [bijnaam medeverdachte 5] .” De volgende dag blijkt dat [medeverdachte 5] vergeten is om het nieuwe nummer door te geven aan [koper 4] .265

[koper 4] heeft verklaard dat hij vanaf zijn aanhouding in oktober 2013 door de Franse douane vast zit. Hij kwam toen uit Nederland en was in het bezit van 310 gram heroïne en twee of drie gram cocaïne. De cocaïne had hij cadeau gekregen van zijn dealers. De dealers waren van Marokkaanse afkomst. [koper 4] had twee telefoonnummers van hen. Eerst was het nummer [gouden lijn Seville 1] . Dat nummer veranderde in [gouden lijn Seville 1] , welk nummer hij van de dealers had gekregen. Volgens [koper 4] waren er verschillende personen. Degene die de telefoon opnam was niet dezelfde als diegenen die hem kwamen halen in de auto. Er waren ook personen die in het huis wachtten om de heroïne klaar te maken en die te geven.

[koper 4] herkent van foto’s nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) als degene die hem kwam ophalen met de auto en nummer 15 (rechtbank: [medeverdachte 7]) als degene die de heroïne klaar maakte en dat gaf in het huis. Met [medeverdachte 7] had hij behoorlijk vaak gepraat. Die had hem verteld dat hij illegaal was. [medeverdachte 7] ontmoette hij op de dag dat hij werd aangehouden, in oktober 2013, in het huis op de Geulhemmerweg in Berg en Terblijt. Dat huis herkent [koper 4] van foto’s. Het huis [adres 2] in Margraten en de bungalow [adres 10] in Gulpen worden eveneens door [koper 4] herkend als plaatsen waar de verdovende middelen werden verstrekt. [koper 4] herkent op een foto van restaurant [naam restaurant] de naam Schilberg. Volgens [koper 4] reed hij altijd de weg naar Schilberg als hij op de parkeerplaats van restaurant [naam restaurant] ging parkeren.266 [koper 4] heeft later nog in aanwezigheid van de Nederlandse rechter-commissaris verklaard dat hij in zijn verhoor van eind 2013 de waarheid heeft verklaard. Aanvullend verklaarde hij toen dat hij ongeveer elke tien dagen naar Nederland ging om heroïne te halen. Hij belde altijd de dag tevoren dat hij zou komen. Op de afgesproken plek werd hij dan opgehaald door runners die hem naar een woning brachten, waar hij vervolgens deed wat hij moest doen.267

Delictdossier [koper 6]

Op 4 juli 2013 om 06:15 uur werden [koper 6] en [koper 7] aangehouden door de Franse politie. In de auto waarin zij toen reden werd 700 gram heroïne aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat [koper 6] op de ochtend van zijn aanhouding telefonisch contact had gehad met het Nederlandse telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] .268

Uit een op 3 juli 2013 afgeluisterde telefoongesprek bleek dat [koper 6] , die zich aan de telefoon [koper 16] noemt, had gemeld dat hij op 4 juli 2013 rond 01:30 uur wilde komen. [koper 6] meldt zich daarna op 4 juli 2013 om 01:15 uur en zegt dat hij net heeft geparkeerd. [medeverdachte 1] zegt vervolgens dat hij de runner zal bellen. Dat doet hij ook, want hij belt meteen met [medeverdachte 5] en zegt dat ‘hij’ daar is.269

Nadat [koper 6] die dag door de Franse politie is gearresteerd gaan de reizen naar Nederland gewoon door, want op 9 juli 2013 meldt zich iemand, die zich ‘de broer van [koper 16] ’ noemt. Hij vertelt dat [koper 16] de gevangenis in is gegaan en dat het helemaal niet goed met hem gaat, hij is heel erg ziek. [medeverdachte 4] zegt dan dat de broer van [koper 16] bij hem langs kan komen, dat hij hem kan helpen. Ze spreken af voor de volgende dag. Op 10 juli 2013 komt de broer van [koper 16] naar Nederland, [medeverdachte 4] zegt hem de snelweg naar Maastricht te volgen, zodat hij hem bij Eijsden kan oppikken.270

Op 28 oktober 2013 belt [koper 3] naar het telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] van de organisatie. Ze legt uit dat ze [koper 16] is gaan opzoeken in de gevangenis en dat hij graag een laatste voorschot verdovende middelen wil. [koper 3] bestelt vervolgens voor 570 euro.271 Op 30 oktober 2013 belt [koper 3] opnieuw. Ze wil aan huis komen. [medeverdachte 5] zegt dat voor 1000 euro niet veel is. Uiteindelijk blijkt dat [koper 3] slechts 720 euro bij zich heeft. Ze vraagt nogmaals om een laatste voorschot van 30 voor [koper 16] , die ze in de gevangenis had bezocht. Ook wil ze nog graag voor 10 euro coke en iets kleins voor de reis. [medeverdachte 5] gaat daarmee akkoord.272

Uit de afgeluisterde telefoongesprekken blijkt dat [koper 6] in ieder geval al vanaf 6 september 2012 bij de organisatie kwam om drugs te kopen. Hij belde toen met het nummer [gouden lijn Seville 1] . Waarschijnlijk kwam [koper 6] al eerder, want er wordt op dat moment afgesproken ‘in Aubel, zoals gewoonlijk’.273 [koper 6] vraagt ook of het mogelijk is om aan een beetje wiet te komen. Degene met wie hij belt zegt dat hij zal kijken of de coffeeshop open is.274

[koper 6] verklaarde bij de Franse politie dat hij zijn drugs kocht in Nederland. Hij stelde zich aan de telefoon voor als ‘ [koper 16] ’. Hij belde voordat hij uit Verdun (Frankrijk) vertrok en vervolgens een half uur voor aankomst op de afgesproken ontmoetingsplaats om te zeggen dat hij er aankwam. Hij belde altijd met het nummer [gouden lijn Seville 1] . Later is er een ander nummer geweest, dat dit nummer verving, maar dat nummer herinnert hij zich niet meer. Eenmaal op de ontmoetingsplaats parkeerde [koper 6] zijn auto en dan kwamen er twee personen die hem naar het huis of het appartement vergezelden om de transacties te verrichten. Dat waren andere personen, dan degene die de telefoon opnam. Ter plaatse waren er cadeautjes om de klanten te doen terugkeren en vooral opdat zij de heroïne en cocaïne die ze kochten, konden proeven. Er waren verschillende kwaliteiten heroïne, duurder of minder duur, naar gelang de zuiverheid ervan. [koper 6] kocht altijd de heroïne van acht euro per gram. Van foto’s herkent [koper 6] de persoon op nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) als de chauffeur die hem van de parkeerplaats naar het appartement vervoerde. Hij leverde ook wel eens het spul. Tussen de personen op de foto’s nummers 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) en 29 (rechtbank: [medeverdachte 2]) kan [koper 6] moeilijk onderscheid maken. Zij traden volgens hem net zo goed op als chauffeur als dat zij de heroïne en de cocaïne prepareerden. [koper 6] herkent ook het interieur van het huis op foto nummers 11 en 12 (rechtbank: [adres 2] Margraten). In dit huis vonden de transacties plaats. Datzelfde geldt voor de bungalow op de foto’s nummers 13, 15 en 16 (rechtbank: [adres 10] ( [adres 10] ) Gulpen).275

[koper 3] verklaarde bij de Franse politie dat zij is geboren op [geboortegegevens koper 3] (rechtbank: in Frankrijk) en dat zij verslaafd is aan heroïne. De heroïne haalt zij in Nederland. Zij belt haar dealer voordat zij uit Frankrijk vertrekt en vervolgens dertig minuten voor aankomst op het nummer [gouden lijn Seville 1] . Dat telefoonnummer was vrij recent. Daarvoor was er een ander nummer: [gouden lijn Seville 1] .276Heroïne werd verkocht voor acht euro per gram en cocaïne voor veertig of vijfenveertig euro per gram.277 Al naar gelang het gekochte bedrag nam de dealer ofwel direct de heroïne mee, ofwel nam hij hen mee met zijn auto naar een huis waarin de uitwisseling plaatsvond. Om mee naar het huis te gaan, had je minstens een bestelling van 1000 euro nodig.278 Wanneer de transactie in een huis plaatsvond was de gang van zaken als volgt: in de kamer gingen ze op een bank zitten. Er was een lage tafel met een soort van spiegel. Op die spiegel bood de dealer hen twee of drie lijntjes heroïne aan en een flinke hoeveelheid cocaïne om te proeven. Vervolgens gaven ze het geld en uit een kluis in diezelfde kamer pakte de dealer een zak met heroïne, woog de te kopen hoeveelheid af en verpakte dat in cellofaan. Vervolgens zette hij de zak met heroïne en de cocaïne terug in de kluis en deed hij het geld in zijn tas, die tas hield hij bij zich.279

Degene die aan de telefoon sprak, liet zich [medeverdachte 2] noemen. Hij kwam hen soms op de parkeerplaats ophalen met zijn voertuig en soms ook heroïne in het huis leveren. Meestal ontmoetten ze echter andere personen omdat [medeverdachte 2] jongelui stuurde om hen te zoeken en heroïne te geven. Die jongelui waren altijd Noord-Afrikanen die over het algemeen met zijn tweeën waren.280

[koper 3] herkent de personen op de foto’s met de nummers 3, 10, 15 en 20. De persoon op nummer 3 (rechtbank: [medeverdachte 6]) is een van de jongeren die hen kwamen ophalen met de auto om hen te leveren of hen naar het huis te brengen. Hij kwam over het algemeen met de persoon op nummer 10 en heeft heroïne geleverd. De persoon op nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) was ook een van de jonge chauffeurs met dezelfde rol als nummer 3. De persoon op foto nummer 15 (rechtbank: [medeverdachte 7]) wachtte hen op bij het appartement, hij was vaker bij de bungalow dan bij het huis en sprak beter Frans. De persoon op nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) beantwoordde volgens [koper 3] de telefoon. Ze kent hem alleen maar als [medeverdachte 2] . [koper 3] herkent ook van foto’s die haar getoond worden het huis (rechtbank: [adres 2] Margraten) op de foto’s 6 tot en met 12. Dat is het huis waarin volgens [koper 3] de transacties plaatsvonden. Ook de bungalow (rechtbank: [adres 10] ( [adres 10] ) Gulpen) op de foto’s 13 tot en met 16 wordt door [koper 3] herkend, daar is zij een of twee keer geweest.281

Dat [koper 3] in de woning [adres 2] in Margraten is geweest blijkt ook uit het volgende:

Op 19 november 2013 is bij de doorzoeking van het pand [adres 2] Margraten in een vuilnisbak in de woonkamer een sigarettenpeuk (SINnr. [nummer] ) aangetroffen en in beslag genomen.282 Uit onderzoek door het NFI en vergelijking met een aantal buitenlandse DNA-databanken is een match gevonden tussen een DNA-profiel van een spoor uit Nederland ( [nummer] ) en een DNA-profiel van een persoon uit Frankrijk. De matchkans van de bij de match betrokken DNA-kenmerken is kleiner dan een op een miljard. De code van het DNA-profiel uit Frankrijk is [nummer] .283 Uit onderzoek in het nationale geautomatiseerde bestand van de genetische vingerafdrukken/de Franse nationale DNA-databank blijkt dat voormelde code [nummer] hoort bij [koper 3] , geboren op [geboortegegevens koper 3] , departement Meuse.284

Delictdossier S1 Overige leveringen

Op 3 juli 2013 om 01:02 uur wordt er gebeld door een Frans telefoonnummer

( [telefoonnummer] ) naar het telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] . De beller meldt dat hij 30 kilometer voor Luik is en over 30 minuten aankomt. Degene die de [gouden lijn Seville 1] bemant verzoekt om naar de parkeerplaats ‘villa’ te komen. Vijftig minuten later belt hetzelfde nummer nogmaals en deelt mee dat er dealers zijn die hem lastigvallen. De persoon van de [gouden lijn Seville 1] adviseert hem de afslag Eijsden te nemen en dan rechtsaf en vervolgens linksaf te slaan. Ook op 10 en 11 juli 2013 belt hetzelfde telefoonnummer naar de [gouden lijn Seville 1] .285 De beller, die zich dan [koper 1] noemt, is niet tevreden. Het gewicht was minder, ‘hij heeft er 110 in gestopt in plaats van 180’. [koper 1] zegt dat hij hem 1440 heeft gegeven en dat hij er voor 1000 euro in heeft gedaan. Degene die de [gouden lijn Seville 1] bedient zegt dat hij een oplossing gaat vinden.286 De rechtbank concludeert dat er dus op 3 juli 2013 een drugsdeal heeft plaatsgevonden, maar dat [koper 1] niet tevreden is over de afhandeling. Hij heeft te weinig drugs gekregen en dus te veel betaald.

Op 11 november 2013 belt [koper 1] dat hij de volgende dag wil komen. Hij wil voor ongeveer 1600. De vriend van [koper 1] wil ook komen en die wil voor heel veel meer. Die vriend wil ook weten of het ook in de band verstopt kan worden voor onderweg. Dat is akkoord en ze spreken af voor de volgende dag om vier uur ’s middags. De volgende dag verontschuldigt [koper 1] zich, hij is nu niet gekomen, maar komt morgen, samen met zijn vriend. Opnieuw wil [koper 1] weten of ze ‘dat ook met een wiel doen, om in een band te doen, doe jij dat of niet?’ Degene die de [gouden lijn Seville 1] bemant antwoordt: “Ja ja, hoeveel wil je?” [koper 1] vraagt dan hoeveel het minimaal moet zijn 1 kl of 2 kl, waarop de [gouden lijn Seville 1] antwoordt dat 1 kl goed is en vraagt hoeveel [koper 1] wil. [koper 1] heeft ‘1 kl nodig om te beginnen, kan hij kijken, kun jij het hem laten zien, goed?’.287

Meteen daarna belt [medeverdachte 5] naar [medeverdachte 1] en zegt dat ‘die van gisteren heeft gebeld, dat hij zei dat hij morgen weer komt en dat hij een band/wiel wil voor 1 kilo 2 kilo’.288 Tien minuten later belt [medeverdachte 5] naar [koper 1] en zegt dat hij het wiel, de band heeft. [medeverdachte 5] vraagt: “Hoeveel kerel?” [koper 1] zegt dan: “Wat zijn jouw banden, ken jij de maten? Is dat 13 of 14? Het zal wel 14 zijn.”

[medeverdachte 5] vraagt [koper 1] om meteen een bericht te sturen. In het daarop volgende telefoongesprek blijkt dat het sturen van het bericht niet is gelukt. [koper 1] geeft daarop telefonisch de maten door: 195, 55, 15. [medeverdachte 5] zegt is goed en vraagt nog of [koper 1] een kilo komt halen. Dat is juist, zegt [koper 1] .289 Vervolgens belt [medeverdachte 5] de volgende ochtend naar het telefoonnummer van Autobedrijf [verdachte] . Hij vraagt of hij zo langs kan komen. [verdachte] zegt dat het goed is. [medeverdachte 5] zegt dat hij een sms zal sturen.290 Daarna wordt er een sms gestuurd: [telefoonnummer]291 en volgt nog een telefoongesprek waarin [medeverdachte 5] , die zich bekend maakt als ‘ [bijnaam medeverdachte 5] ’, aan [verdachte] meedeelt dat hij er in een paar seconden is. [verdachte] zegt dat hij maar moet komen.292

De 14e november 2013 verontschuldigt [koper 1] zich opnieuw. Ze hadden een probleem met de auto gekregen en kunnen er pas komende zondag zijn. Dat is geen probleem, zegt de man achter de [gouden lijn Seville 1] , [koper 1] moet enkel van tevoren bellen, want hij heeft ‘het spul klaargemaakt’. De 17e november 2013 meldt [koper 1] dat hij er rond 19:30 uur zal zijn. Hij vraagt of er ook ‘wat witte’ is. Degene die de [gouden lijn Seville 1] bemant zegt dat hij het spul al klaar heeft en dat [koper 1] thuis moet komen, ‘de coke ligt thuis’. [koper 1] meldt zich die dag nog een tweede keer om te zeggen dat hij over 20 minuten met een grijze 207 bij het benzinestation van de snelweg is. [medeverdachte 5] zegt daarop dat hij met een Golf rijdt.293

Beller [koper 1] uit de voorgaande telefoongesprekken is [koper 1] . [koper 1] heeft bij de politie verklaard dat zijn voornaam [koper 1] is en dat hij is geboren op [geboortegegevens koper 1] . Zijn dealer liet zich [medeverdachte 2] noemen. [koper 1] nam telefonisch contact met [medeverdachte 2] op. In het begin was dat op het nummer [gouden lijn Seville 1] . Daarna kwam er een vervangend nummer: [gouden lijn Seville 1] . [koper 1] herkent van foto’s de persoon op het nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]), dat was volgens hem ‘ [bijnaam medeverdachte 5] ’, hij bewaakte de huizen. Soms bracht hij de drugs, maar dat was niet vaak. Hij wachtte op instructies van anderen. Bij de persoon op foto nummer 14 (rechtbank: [medeverdachte 17]) is [koper 1] geweest om drugs te kopen. De persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) is volgens [koper 1] [medeverdachte 2] . [koper 1] denkt dat hij, [medeverdachte 2] , de baas is.

Van de verkoopplaatsen herkent [koper 1] op foto’s het huis op nummer 7 (rechtbank: [adres 2] in Margraten) en het interieur van dat huis op nummer 12. Hij herkent ook de bungalow op de nummers 13 en 14 (rechtbank: [adres 10] , [adres 10] in Gulpen) en het interieur van die bungalow op nummer 16. Dat waren de plekken waar hij naar toeging om heroïne te kopen. Bij de parkeerplaats op nummer 3 (rechtbank: parkeerplaats naast hotel/restaurant [naam restaurant]) parkeerde [koper 1] zijn auto. De dealers kwamen hen daar halen om in de auto mee te nemen naar de huizen of het appartement waar gedeald werd.294

[koper 8] heeft verklaard dat hij [koper 8] heet en dat hij op [geboortegegevens koper 8] . Hij reisde altijd met [koper 1] naar Nederland om heroïne en cocaïne te kopen. Je kon telefonisch contact met de Noord-Afrikaanse dealers opnemen. Het nummer was [gouden lijn Seville 1] . Meestal was het [koper 1] die belde, er werd dan voor vertrek vanuit Nancy gebeld om een seintje te geven. Het was niet nodig om de hoeveelheid die zij wilden kopen te melden. Dertig minuten voor aankomst op de afgesproken plaats belden zij nogmaals. Daarna parkeerden zij op een kleine parkeerplaats in Eijsden. Vervolgens stapten zij bij de drugsrunner in de auto die hen afzette bij een appartement of een huis. Over het algemeen was degene die de telefoon opnam ook degene die hen in het huis van dienst was. Ter plaatse was gratis heroïne en cocaïne beschikbaar. Ze gaven dan het geld en de dealer maakte in hun bijzijn de bestelling klaar en overhandigde hun het pakket. Er waren verschillende kwaliteiten heroïne, die in prijs varieerde van zes euro tot 25 euro per gram. [koper 8] nam altijd alleen die van zes euro per gram. Er was maar een kwaliteit cocaïne, die kostte veertig euro per gram. Ook [koper 8] herkent van de foto’s enkele personen. De personen op de foto’s met de nummers 3 (rechtbank: [medeverdachte 6]), 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) en 15 (rechtbank: [medeverdachte 7]) komen hem bekend voor. Het waren handlangers, zij deden alleen dienst als chauffeur en waren niet degenen die de drugs verstrekten. Een van hen werd “ [bijnaam medeverdachte 5] ’ genoemd. De persoon op nummer 5 (rechtbank: [medeverdachte 8]) gaf het hun in de huizen. De persoon op nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) verstrekte ook de drugs. De kerk op de foto’s nummers 9 en 10 (rechtbank: de parkeerplaats nabij de [naam kerk] in Gronsveld) wordt door [koper 8] herkend als de plek waar ze wel eens parkeerden om op de chauffeurs te wachten, die hen dan kwamen ophalen.295

Dat [koper 1] in de woning [adres 2] in Margraten is geweest blijkt ook uit het feit dat op 19 november 2013 bij de doorzoeking van het pand [adres 2] in Margraten in een vuilnisbak in de woonkamer een sigarettenpeuk (SINnr. [nummer] ) werd aangetroffen en in beslag genomen.296 Uit onderzoek door het NFI en vergelijking met een aantal buitenlandse DNA-databanken is een match gevonden tussen een DNA-profiel van een spoor uit Nederland ( [nummer] #01) en een DNA-profiel van een persoon uit Frankrijk. De matchkans van de bij de match betrokken DNA-kenmerken is kleiner dan een op een miljard. De code van het DNA-profiel uit Frankrijk is [nummer] .297 Uit onderzoek in het nationale geautomatiseerde bestand van de genetische vingerafdrukken/de Franse nationale DNA-databank blijkt dat voormelde code [nummer] hoort bij [koper 1] , geboren op [geboortegegevens koper 1] .298 Hetzelfde kan worden gezegd van [koper 8] . Ook van hem werd in de woning [adres 2] in Margraten een sigarettenpeuk (SINnr. [nummer] ) aangetroffen en in beslag genomen.299 Uit onderzoek door het NFI en vergelijking met een aantal buitenlandse DNA-databanken is een match gevonden tussen een DNA-profiel van een spoor uit Nederland ( [nummer] #01) en een DNA-profiel van een persoon uit Frankrijk. De matchkans van de bij de match betrokken DNA-kenmerken is kleiner dan een op een miljard. De code van het DNA-profiel uit Frankrijk is [nummer] .300 Uit onderzoek in het nationale geautomatiseerde bestand van de genetische vingerafdrukken/de Franse nationale DNA-databank blijkt dat voormelde code [nummer] hoort bij [koper 8] , geboren op [geboortegegevens koper 8] .301

Delictdossier [koper 9]

Getuige [koper 9] heeft bij de Franse politie verklaard dat hij sinds 2010 zijn verdovende middelen in Nederland koopt bij twee verschillende Nederlandse netwerken. Het ene netwerk was van [bijnaam medeverdachte 7] , die hij belde op het telefoonnummer + [gouden lijn Seville 2] . Het andere netwerk noemde zichzelf [bijnaam medeverdachte 4] /werd [bijnaam medeverdachte 4] genoemd. [koper 9] had gehoord dat [bijnaam medeverdachte 4] was aangehouden en de gevangenis in was gegaan. Desondanks bleef het netwerk in de lucht, het enige dat veranderde was dat de persoon aan de andere kant zich niet meldde met [bijnaam medeverdachte 4] , maar met [medeverdachte 2] . Bij het netwerk [bijnaam medeverdachte 4] / [medeverdachte 2] kocht [koper 9] vanaf 2010 tot midden 2012. Van mei 2012 tot januari 2013 kocht hij dan eens bij het netwerk van [medeverdachte 2] , dan weer bij dat van [bijnaam medeverdachte 7] . De netwerken functioneerden op dezelfde manier: je moest laten weten wanneer je vertrok en dertig minuten voor aankomst weer bellen, de plaats van de afspraak en de hoeveelheden precies aangeven. De prijzen en de kwaliteit van de middelen waren precies hetzelfde. Heroïne voor zeven euro per gram en voor 25 euro per gram. Ook kon je cocaïne kopen.302 In zijn telefoon staat onder de naam ‘ [naam 8] ’ het telefoonnummer

[gouden lijn Seville 1] opgeslagen. Dat is het nummer van voorheen het netwerk [bijnaam medeverdachte 4] . Toen [bijnaam medeverdachte 4] werd aangehouden en de gevangenis in ging is [bijnaam medeverdachte 4] geworden. Van de hem getoonde foto’s herkent [koper 9] de persoon op nummer 16 (rechtbank: [medeverdachte 4]). Dat was volgens hem vroeger de baas van het [bijnaam medeverdachte 4] -netwerk. [koper 9] is hem gedurende een lange tijd tegengekomen. Op een dag was hij uit het circuit verdwenen. Toen heeft men verteld dat hij in de gevangenis zat. Hij is lange tijd de dealer van [koper 9] geweest. De persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) is volgens [koper 9] ‘ [medeverdachte 2] ’. Hij maakt eveneens, en al lange tijd, deel uit van het [bijnaam medeverdachte 4] -netwerk. Hij was ook al aan het werk toen [bijnaam medeverdachte 4] aan het hoofd stond van het netwerk. ‘ [medeverdachte 2] ’ was zowel bestuurder van de auto die belast was met het gaan ophalen van klanten, als de persoon die de bestellingen klaarmaakte. Het is zelfs voorgekomen dat hij de telefoon opnam.303 [medeverdachte 2] begrijpt de Franse taal en hij wordt begrepen om de deal te sluiten, maar hij begrijpt niet alles wat er wordt gezegd.

[koper 10] verklaarde bij de Franse politie dat zij samen met haar partner [koper 9] naar Nederland ging om heroïne te halen.304 Ze kochten bij twee verschillende netwerken. De Nederlandse gesprekspartner van het ene netwerk noemde zich ‘ [bijnaam medeverdachte 4] ’ aan de telefoon. Eenmaal op de plaats van de deal werd de naam van de persoon ‘ [bijnaam medeverdachte 4] ’ of ‘ [medeverdachte 2] ’. Het andere netwerk noemde zich ‘ [bijnaam medeverdachte 7] ’.305 In haar telefoon staat het nummer [gouden lijn Seville 1] zowel onder de naam [bijnaam medeverdachte 4] als onder de naam [medeverdachte 2] . Volgens [koper 10] werd dit telefoonnummer gebruikt door [medeverdachte 2] en [bijnaam medeverdachte 4] , de mannen in Nederland waar ze, voordat ze bij [bijnaam medeverdachte 7] kwamen, hun heroïne gingen halen.306

Dat [koper 9] en [koper 10] inderdaad bij de organisatie rondom [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] drugs kochten blijkt onder meer uit een telefoongesprek dat [koper 9] op 11 september 2012 voerde met het telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] . Ze spreken af elkaar ‘zoals gewoonlijk’ in Aubel te ontmoeten.307 Uit de door de Franse politie afgeluisterde gesprekken blijkt dat [koper 9] naar het nummer [gouden lijn Seville 1] belde vanaf 26 augustus 2012 tot en met 23 september 2012 en tussen 26 november 2012 en 8 januari 2013. In het laatste gesprek komt volgens de Franse politie ook [koper 10] (de rechtbank begrijpt: [koper 10]) aan de telefoon.308

Delictdossier [koper 11]

Uit een door de Belgische politie afgeluisterd telefoongesprek blijkt dat op 12 oktober 2012 door het Belgische telefoonnummer [telefoonnummer] wordt gebeld naar de [gouden lijn Seville 1] . Ene [koper 11] meldt zich en zegt dat hij zojuist [medeverdachte 2] aan de telefoon had, die hem dit nummer heeft gegeven. [koper 11] heeft een kilogram heroïne nodig plus 33 gram cocaïne en een of twee jointjes. De heroïne moet wel van goede kwaliteit zijn, want [koper 11] heeft klanten die spuiten, en dat ging niet bij de heroïne die hij de vorige keer had. Ongeveer een uur later belt [koper 11] opnieuw. Hij meldt dat hij over 30 minuten op de parkeerplaats in Aubel is. Opnieuw vraagt hij naar wat beu (rechtbank: door de tolk is vermeld dat dit vertaald kan worden als wiet) voor onderweg. Dat is goed, zegt de [gouden lijn Seville 1] , die krijgt hij.309 Toch is de geleverde kwaliteit heroïne niet in orde, zo blijkt uit het tapgesprek van 15 oktober 2012. [koper 11] wil de door hem gekochte kilogram morgen komen ruilen. Dat is in orde, zegt de [gouden lijn Seville 1] . [koper 11] bestelt dan tevens 30 gram coke. Dat is goed. [koper 11] vraagt vervolgens of er ook ‘beu’ is. De [gouden lijn Seville 1] zegt dat hij ook ‘beu’ heeft, waarna [koper 11] tevens 25 gram ‘beu’ bestelt. [koper 11] meldt dat hij over twee uur aankomt en een half uur voor aankomst nog zal bellen.310

[koper 11] bestelt doorgaans een kilogram heroïne en een paar gram cocaïne. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het tapgesprek van 1 mei 2013. [koper 11] belt dan met het telefoonnummer [telefoonnummer] naar de [gouden lijn Seville 1] . Dit nummer wordt opgenomen door [medeverdachte 1] . [koper 11] zegt: “Ik wou je zeggen dat ik morgen zal komen, ik heb zoals gewoonlijk nodig, 1 kilo. Aan coke heb ik niet veel nodig, 5 of 10 gram.”311 Dat die ene kilo heroïne betreft blijkt uit het daar op volgende tapgesprek van 2 mei 2013, waarin [koper 11] zegt dat ‘er 1 kilo dope moet zijn, 1 kilo heroïne en 5 gram coke en een goed iets voor de reis’.312

Ook een collega van [koper 11] , [koper 17] , meldt zich bij het nummer [gouden lijn Seville 1] . [medeverdachte 4] neemt op

3 mei 2013 de telefoon op. [koper 17] , die belt met het nummer [telefoonnummer] , bestelt dan 50 gram wit en 55 gram bruin. Hij vraagt of er ook beu/wiet of hasj is. Maar dat is er niet, zegt [medeverdachte 4] .313 De door [koper 17] bestelde hoeveelheden zijn kennelijk te laag voor de organisatie. Op 15 mei 2013 belt [koper 17] opnieuw, ditmaal naar het nummer [telefoonnummer] . [medeverdachte 1] neemt de telefoon op. [koper 17] bestelt 50 wit en 50 bruin. Dat is voor nu akkoord, maar [koper 17] moet de volgende keer wel minimaal 100 gram ‘hero’ bestellen, zegt [medeverdachte 1] . En ‘wit’ is voor hem geen verdienste, dat is meer een gunst voor de klanten.314 [koper 17] meldt even later aan [medeverdachte 1] dat hij met een blauwe Opel Tigra komt.315

[koper 11] en [koper 17] (rechtbank: de Belgische politie noemt hem [koper 17]) maken niet alleen gebruik van de hiervoor reeds vermelde telefoonnummers voor het doen van bestellingen, maar ook van de telefoonnummers [telefoonnummer] respectievelijk [telefoonnummer] . Zo wordt er op 7 juni 2013 om 14:05 uur via het telefoonnummer [telefoonnummer] door [koper 11] 100 gram bruin en 50 gram coke besteld.316 Meteen daarna belt [medeverdachte 1] met [medeverdachte 5] en zegt dat ‘hij over 25 minuten bij parkeer villa is, 50 melk en 50 ehhh koffie’. Zo’n 35 minuten later belt [medeverdachte 5] naar [medeverdachte 1] . [medeverdachte 5] zegt dan tegen [medeverdachte 1] dat ‘hij met deze buiten is gegaan. Dat was de vriend van [koper 11] , zei die’.317

Op 7 juni 2013 vindt nog een tweede bestelling plaats. Het gaat volgens de Belgische politie om 1100 gram bruin en 60 gram coke.318 Om 17:43 uur wordt via het Marokkaanse telefoonnummer

+2126 0814 4634 gebeld naar [medeverdachte 1] . Gezegd wordt dat ‘ [koper 11] straks komt met 20 en een hele’, waarop [medeverdachte 1] vraagt: “Dus 20 melk en een koffie?” “Juist”, zegt degene die vanuit Marokko belt.319 Vervolgens belt [medeverdachte 1] meteen naar [medeverdachte 5] en geeft hem opdracht om een liter koffie en 20 melk mee te nemen. Hij moet ze goed in ‘sullefaan’ doen en ook een beetje voor onderweg meenemen.320

Op 17 september 2013 belt [koper 11] via het telefoonnummer [telefoonnummer] naar [medeverdachte 1] op het nummer [telefoonnummer] . [koper 11] zegt dat de vorige keer het materiaal niet goed was, klanten hebben zich beklaagd. Desondanks bestelt [koper 11] toch weer een kilo heroïne en 65.321 De laatste bestelling door [koper 11] dateert van 14 november 2013. Hij belt met [medeverdachte 1] op het nummer [gouden lijn Seville 1] en bestelt 1 kl heroïne, 20 gram cocaïne en een lekker iets voor onderweg.322 Even later wijzigt [koper 11] de bestelling in 17 gram cocaïne en 1 kilo. [medeverdachte 5] , die dan de [gouden lijn Seville 1] bedient, zegt dat hij hem toch 20 gram coke geeft. Ze spreken af bij een bankje op een weggetje bij parkeerplaats ‘villa’.323

De Belgische politie heeft [koper 12] kunnen identificeren als de gebruiker van het

– hiervoor vermelde, op 1 mei 2013 gebruikte – vaste telefoonnummer [telefoonnummer] . Door de Belgische verbalisanten is verklaard dat een zoektocht naar de houder van dit telefoonnummer op ITT Promedia heeft geleid naar een zekere [vader koper 12] , [adres 15] . Een zoektocht op Google leidde naar [vader koper 12] , wonende te [adres 16] . Verondersteld mag volgens de Belgische verbalisanten worden dat deze [vader koper 12] de vader is van [koper 12] . Laatstgenoemde is bij de politie bekend als iemand met drugsproblemen, zo relateert de Belgische politie in haar proces-verbaal.324 [koper 12] maakt ook gebruik van het – eveneens hiervoor vermelde op 17 september 2013 gebruikte – telefoonnummer [telefoonnummer] . Dat blijkt uit drie andere door de Belgische politie afgeluisterde telefoongesprekken. In het eerste gesprek gebruikt de gesprekspartner de voornaam [koper 12] . In het tweede gesprek maakt de vrouwelijke gesprekspartner gebruik van een nummer dat door de provider wordt toegeschreven aan [moeder koper 12] , de moeder van [koper 12] . Uit dit gesprek valt af te leiden dat een moeder haar zoon verwijten maakt. In het derde gesprek preciseert de gesprekspartner van [koper 12] dat hij bij de [naam bank] is. [koper 12] antwoordt dat hij naar de tennisbaan moet komen. De Belgische politie tekent aan dat zich vlakbij het woonadres van [koper 12] , op de [adres 16] , een tenniscomplex en een bank van [naam bank] bevinden.325

In de Belgische politiedatabase wordt een relatie gelegd tussen [koper 12] en [koper 13] .

Van [koper 13] is bekend dat de – bij de bestellingen van 3 mei 2013 respectievelijk 7 juni 2013 gebruikte – telefoonnummers [telefoonnummer] en [telefoonnummer] hem toebehoren. Het eerstgenoemde nummer gebruikt [koper 13] volgens de Belgische politie voor zijn handel in verdovende middelen; tevens is bij de Belgische politie bekend dat [koper 13] rijdt in de auto van zijn moeder [moeder koper 13] . Zij bezit een blauwe Opel Tigra met het kenteken

[kenteken 5] .326 Tot slot relateert de Belgische politie dat bij een doorzoeking van de woning van [koper 13] drie brieven van [koper 12] zijn gevonden, waaruit blijkt dat [koper 13] goede betrekkingen onderhoudt met deze [koper 12] .327

[koper 12] heeft in zijn eerste verhoor in België verklaard dat hij verslaafd is aan heroïne en cocaïne. Hij haalt zijn drugs in Aubel. Hij gebruikt verschillende telefoonnummers, waaronder het nummer [telefoonnummer] . Voordat hij naar Aubel gaat, belt hij eerst met het Nederlandse telefoonnummer [gouden lijn Seville 1] . Dat nummer heeft hij zes of zeven jaar geleden gekregen van een vriend van hem. Een tijdje geleden vond [koper 12] dat nummer terug op een stukje papier met daarop ook de vermelding ‘ [bijnaam medeverdachte 1] ’. Hij heeft dat nummer iets meer dan een jaar geleden voor het eerst gebeld en het werkte. Een nikker beantwoordt de telefoon. Hij is Nederlands en spreekt Nederlands en een beetje Frans. De bestellingen geeft [koper 12] meteen door per telefoon. Ze spreken vervolgens af op een kleine weg na Aubel. Ongeveer twee kilometer na Aubel is een klein hotel-restaurant met een witte gevel en een haag eromheen. Daar slaat [koper 12] dan linksaf. De ontmoetingsplaats ligt 500 of 600 meter verderop. Vaak is het de persoon die de telefoon beantwoordt, die de levering doet. Soms laat hij het over aan een van zijn collega-nikkers. De eerste keer is hij in een appartement in Nederland geweest om te proeven en de prijzen te bespreken. De auto liet hij toen in Aubel, waar hij door hen werd opgehaald, staan. Bij zijn vertrek kreeg hij 100 gram cadeau. Daarna is [koper 12] uitsluitend naar Aubel gegaan. Hij kocht minimaal 500 gram heroïne. Een deel van de gekochte heroïne verkocht [koper 12] weer door aan zijn eigen klanten.

[koper 12] is in totaal door drie verschillende personen bediend. De grote baas is volgens [koper 12] kaal, maar laat haartransplantaties doen. Hij is tussen de 35 en 40 jaar oud. Ze rijden met verschillende auto’s (een zwarte Audi A6, een zwarte of grijze VW Golf R32, een donkergrijze VW Golf GTI, een zwarte VW Passat), die allemaal Nederlandse kentekenplaten hebben. Er zitten altijd nog een of twee personen in de auto van de koerier. [koper 12] parkeert zijn auto naast de auto van de koerier en de deal vindt vervolgens plaats via het raam. Hij ontvangt de drugs en betaalt vervolgens cash. De koerier controleert nooit of het bedrag klopt. De heroïne is verpakt in met bruin tape ingepakte blokken. Een blok is altijd 500 gram. De cocaïneballetjes zitten verpakt in plastic boodschappentassen. De koerier maakt een balletje met het gewicht dat [koper 12] besteld heeft. Soms krijgt [koper 12] twee of drie gram heroïne en maximaal een halve gram cocaïne cadeau.328 In zijn tweede verhoor zijn aan [koper 12] diverse foto’s getoond. Hij herkent van de foto’s van personen nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) als de persoon die in verschillende auto’s reed naar de plaatsen van levering. Vrijwel elke keer dat [koper 12] afreisde, zag hij hem. De persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) is volgens [koper 12] [bijnaam medeverdachte 1] , degene bij wie hij het spul bestelde. [koper 12] kent hem ongeveer anderhalf jaar en hij denkt dat [bijnaam medeverdachte 1] de baas is. Hij is volgens [koper 12] de enige die het Frans redelijk begreep en sprak. Van de foto’s met verkoopplaatsen herkent [koper 12] nummer 13 (rechtbank: [adres 10] ( [adres 10] ) Gulpen). Dat is de bungalow waar hij eens met [bijnaam medeverdachte 1] is geweest, toen die geen spul bij zich had. [koper 12] is er slechts een keer geweest. Van de foto’s met ontmoetingsplaatsen herkent [koper 12] restaurant ‘ [naam restaurant] ’ op de foto’s 3 en 4 (rechtbank: Restaurant [naam restaurant] , [adres 14] Noorbeek). Zijn voornaamste ontmoetingsplaats bevond zich vlakbij een bankje langs de hoofdweg op ongeveer 500 meter na dit restaurant, zo verklaart [koper 12] . [bijnaam medeverdachte 1] kent hij nu zo’n anderhalf jaar. Hij leerde hem kennen op een ontmoetingsplaats, waar [bijnaam medeverdachte 1] hem meerdere malen aansprak. [bijnaam medeverdachte 1] leverde goed spul en vanaf dat moment is hij met hem zaken gaan doen. Het laatste telefoonnummer van [bijnaam medeverdachte 1] was [gouden lijn Seville 1] . Het eerste nummer leek daar heel erg op, maar dat herinnert [koper 12] zich niet meer. In het begin rekende [bijnaam medeverdachte 1] acht euro voor een gram bruin en vijfenveertig euro voor een gram coke. Omdat [koper 12] een trouwe klant was, verlaagde [bijnaam medeverdachte 1] zijn prijzen tot zeven euro voor een gram bruin en veertig euro voor een gram coke, op voorwaarde dat [koper 12] veel nam. [koper 12] reisde vanaf eind 2012 tot en met 14 november 2013 iedere maand af voor circa een kilogram bruin voor de wederverkoop en 50 gram coke voor gebruik door zijn vriend [koper 13] en hem zelf.329

[koper 13] heeft verklaard dat hij de hoofdbestuurder is van de Opel Tigra met kenteken

[kenteken 5] . De verzekering van deze auto staat op naam van zijn moeder. [koper 12] is een goede vriend van hem. Hij kent hem sinds de zomer van 2012. [koper 13] is eigenaar van de telefoon met het nummer [telefoonnummer] . Dat nummer heeft hij al een aantal jaren.330 [koper 13] heeft verder niets willen verklaren over de bestellingen die met dit telefoonnummer zijn gedaan bij een Nederlands netwerk. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht als hij wordt gewezen op andere bestellingen die volgens de Belgische politie door hem zouden zijn gedaan via het telefoonnummer [telefoonnummer] .

Delictdossier [koper 25]

[koper 14] heeft bij de Franse politie verklaard dat hij de persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [medeverdachte 1]) kent als [medeverdachte 2] . Hij bezocht hem sinds 2008. [medeverdachte 2] verstrekte volgens [koper 14] de drugs in de appartementen en bereidde de bestellingen heroïne en cocaïne voor. De persoon op foto nummer 27 (rechtbank: [medeverdachte 12]) herkent hij als de chauffeur, die hen vervoerde van de parkeerplaats waar ze hun auto achterlieten naar de appartementen. Hij bereidde en gaf ook wel de drugs. [koper 14] reed naar het restaurant op de foto’s 4, 5 en 6 (rechtbank: restaurant [naam restaurant] te Noorbeek) om [medeverdachte 2] te bezoeken.331 [koper 14] werd op 25 september 2012 samen met [koper 25] aangehouden door de Belgische politie. Vlak voor hun aanhouding probeerden zij zich te ontdoen van een pakje, waarin 520 gram heroïne bleek te zitten.332 Sindsdien zit hij gedetineerd in de gevangenis in Metz (Frankrijk), verklaarde [koper 14] .333

“Post-Vidgen”

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven in het vonnis onder 2.2. is overwogen over getuigenverklaringen, stelt de rechtbank het volgende vast. De getuigen [koper 4] , [koper 6] , [koper 3] , [koper 1] , [koper 8] , [koper 9] , [koper 10] , [koper 12] , [koper 13] en [koper 14] konden niet worden getraceerd en zijn dus niet door de rechter-commissaris of ter terechtzitting gehoord. De belastende verklaringen van de getuige [koper 4] worden echter voldoende ondersteund door andere bewijsmiddelen, te weten het hiervoor vermelde proces-verbaal van aanhouding van [koper 4] op 15 oktober 2013 in Metz (Frankrijk) en de hiervoor weergegeven tapgesprekken. Datzelfde geldt voor de verklaringen van de getuigen [koper 6] en [koper 3] . Hun verklaringen worden namelijk ondersteund door de hiervoor vermelde tapgesprekken, het proces-verbaal van aanhouding van de getuige [koper 6] op 4 juli 2013 en door het feit dat van de getuige [koper 3] DNA is aangetroffen op een sigarettenpeuk in het pand [adres 2] in Margraten. Dat laatste geldt eveneens voor de getuigen [koper 1] en [koper 8] . Ook van hen werd immers DNA aangetroffen in laatstgemeld pand.

De verklaringen van [koper 9] en [koper 10] worden naar het oordeel van de rechtbank ondersteund door het feit dat bij de doorzoeking van hun woning in Nancy (Frankrijk) op

19 november 2013 heroïne, cocaïne en cannabis werd aangetroffen.334 Dat die verdovende middelen op 18 november 2013 werden gekocht bij het netwerk [bijnaam medeverdachte 7] (rechtbank: uit onderzoek blijkt dat dit de groepering [medeverdachte 20] is van Seville 2), zoals [koper 9] en [koper 10] verklaarden335, maakt naar het oordeel van de rechtbank niet dat hun verklaring ten aanzien van het onderhavige dossier Seville 1 niet gebruikt kan worden voor het bewijs.

De verklaringen van de getuigen [koper 12] en [koper 13] worden ondersteund door de hiervoor vermelde bevindingen van de Belgische politie omtrent vaststelling identiteit van beide getuigen, de door hen gebruikte telefoonnummers en het gebruik van de Opel Tigra door [koper 13] .

Tot slot wordt de verklaring van [koper 14] ondersteund door het feit dat bij zijn aanhouding op

25 september 2012 in België 520 gram heroïne werd aangetroffen.

Het voorgaande brengt naar het oordeel van de rechtbank mee dat de door de hiervoor vermelde getuigen afgelegde verklaringen voor het bewijs van het ten laste gelegde kunnen worden gebruikt.

(Verlengde) uitvoer

Uit de hiervoor beschreven delictdossiers blijkt dat de kopers vanuit Frankrijk of België telefonisch de door hen gewenste drugs bestelden of enkel aangaven dat zij van plan waren om te komen – dat was kennelijk voor de organisatie een voldoende aanwijzing dat het om de koop van drugs ging –, daarbij vaak ook nog vroegen om ‘een cadeautje voor onderweg’, zij vervolgens naar Zuid-Limburg reisden, daar de drugs van (een of meer leden van) de organisatie in ontvangst namen en vervolgens met die door hen gekochte drugs, en in een groot aantal gevallen ook nog voorzien van ‘een cadeautje voor onderweg’ weer terugreisden naar Frankrijk of België. Daar komt nog bij dat – zoals bijvoorbeeld door [koper 9] is verklaard c.q. uit het door [koper 11] op 12 oktober 2012 gevoerde telefoongesprek blijkt – de buitenlandse kopers zelf ook weer de hen gekochte drugs doorverkochten aan hun eigen klanten. Gelet op het voorgaande staat vast dat de drugs ‘buiten het grondgebied van Nederland werden gebracht’ zoals neergelegd in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet.

Conclusie harddrugs

Uit de tapgesprekken, de verklaringen van kopers en het aantreffen van deze drugs door de Franse politie bij de kopers komt naar voren dat de groep achter de gouden lijn handelde in grote hoeveelheden cocaïne en heroïne, ook wel handelshoeveelheden genoemd. Dat de groep ook in andere stoffen handelde zoals in de tenlastelegging staat vermeld, te weten amfetamine, MDMA, tenamfetamine en N-ethyl MDA, volgt niet uit het dossier. Voor die stoffen komt de rechtbank dan ook niet tot een bewezenverklaring en zal vrijspraak volgen.

De rechtbank is, gelet op voorgaande, van oordeel dat de groep achter de gouden lijn harddrugs verkocht en exporteerde naar het buitenland en daartoe harddrugs in voorraad had.

4.2.

Softdrugs

In het dossier zijn aanknopingspunten dat de groep achter de gouden lijn de handel in softdrugs niet als hoofddoel had. Er zijn echter wel softdrugs verstrekt als cadeau voor de chauffeur c.q. koper. De rechtbank heeft hiervoor de volgende bewijsmiddelen.

Delictdossiers

Zoals hiervoor reeds is vermeld onder het kopje ‘Delictdossier [koper 6] ’ wordt door de Franse koper [koper 6] gevraagd of het mogelijk is om aan een beetje wiet te komen. Degene met wie hij belt zegt dan dat hij zal kijken of de coffeeshop open is.336 De Belgische koper [koper 12] uit het ‘delictdossier [koper 11] ’ bestelt regelmatig ‘beu’ (griffier: door de tolk vertaald als wiet): een of twee jointjes/een beetje beu337, 25 gram beu 338 of voor 50 euro aan beu339.

Tapgesprekken

De verdachten praten er ook onderling over. Uit een tapgesprek van 5 november 2013 blijkt dat [medeverdachte 7] aan [medeverdachte 5] vraagt wat het gras dat daar ligt, kost. De klant wil voor 20 euro hebben. [medeverdachte 5] zegt dat [medeverdachte 7] dat zo mee kan geven, het is niet voor de verkoop bestemd, moet [medeverdachte 7] zeggen. Van de tien gram die daar volgens [medeverdachte 5] nog ligt, moet [medeverdachte 7] de helft aan de klant geven.340 En [medeverdachte 1] zegt op de dag dat hij door de politie wordt opgepakt tegen zijn broer [medeverdachte 2] , die dan nog in Marokko verblijft, dat er een inval is thuis, bij moeder. Hij heeft daar alleen die hasj van [medeverdachte 2] nog liggen. [medeverdachte 1] is vergeten om die mee te nemen.341

Conclusie

Het vorenstaande in aanmerking genomen en gecombineerd met het feit dat bij de doorzoeking op 19 november 2013 op de [adres 6] in Gouda (het adres waar de moeder van [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] werd aangetroffen342) 199 gram hasjiesj343, op het [adres 9] in Gouda 49,9 gram hasjiesj344 en in [adres 10] op het adres [adres 10] in Gulpen vier zakjes hennep (totaal 7,55 gram) en twee blokjes hasjiesj (totaal 17,93 gram)345 in beslag werden genomen, maakt dat de rechtbank van oordeel is dat ook feit 2 kan worden bewezen, in die zin dat sprake is van het buiten het grondgebied van Nederland brengen van hennep en/of hasjiesj en van het opzettelijk aanwezig hebben van (in totaal) 7,55 gram hennep en 266,83 gram hasjiesj.

Dat sprake is van de uitvoer respectievelijk het opzettelijk aanwezig hebben van een grote hoeveelheid hennep en/of hasjiesj acht de rechtbank evenwel niet bewezen, nu gesproken wordt over ‘een beetje wiet’, ‘een of twee jointjes, ‘25 gram beu’, ‘voor 50 euro aan beu’ of ‘tien gram gras’ en in totaal nog geen 300 gram hennep en hasjiesj op drie verschillende adressen in beslag werd genomen. Dit betekent dat niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 1 lid 2 van het Opiumwetbesluit, waarin - onder verwijzing naar artikel 11 lid, vijfde lid van de Opiumwet - wordt vermeld dat het moet gaan om (ten minste) 500 gram hennep, 200 hennepplanten of 500 eenheden van een ander middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, zodat verdachte van dit onderdeel van de tenlastelegging partieel zal worden vrijgesproken.

5 Seville 1: tussenconclusie

Uit voorgaande trekt de rechtbank ten aanzien van het functioneren van de groep Seville 1 de volgende conclusies:

 Er wordt door een lid van een Franse of Belgische groep of een solitaire Belgische of Franse koper via de gouden lijn een bestelling geplaatst, waarbij soms expliciet werd gesproken over heroïne, cocaïne en/of hasjiesj en beu/wiet en waarbij soms werd verwezen naar eerdere bestellingen;

 De heroïne was beschikbaar in verschillende kwaliteiten, met bijbehorende prijzen, variërend van zes euro tot 25 euro per gram. Cocaïne was enkel leverbaar voor 40 euro per gram. Bestellingen van wiet gingen slechts om een paar jointjes, dan wel enkele grammen tot maximaal 25 gram;

 Vervolgens wordt vanuit Frankrijk of België richting Nederland gereden, waarbij degene die komt enige tijd voor zijn aankomst laat weten hoe laat hij of zij er zal zijn;

 Door de beller of een lid van de hier terechtstaande organisatie wordt dan gezegd waar men elkaar zou treffen. Dat kon bijvoorbeeld het restaurant ‘ [naam restaurant] ’ nabij de grensovergang Aubel/Noorbeek zijn. Kopers als [koper 4] , [koper 1] en [koper 12] herkennen bijvoorbeeld (de parkeerplaats bij) dit restaurant als ontmoetingsplaats. Ook werd wel afgesproken in Gronsveld, zo verklaart koper [koper 8] ;

 De drugs worden of meteen geleverd bij de auto waarmee de buitenlandse kopers naar Nederland komen, of in een (vakantie)woning waar de drugsrunners de kopers mee naar toe nemen. Daar hebben zij de gelegenheid om de drugs te proeven, wordt de door hen gewenste hoeveelheid geprepareerd en kunnen zij die vervolgens meenemen naar hun thuisland. De plaatsen waar ‘in huis’ werd geleverd varieerden. Diverse kopers herkennen de panden [adres 2] in Margraten, [adres 10] ( [adres 10] ) in Gulpen en [adres 1] in Berg en Terblijt als adressen waar zij geweest zijn om de drugs in ontvangst te nemen. Van de kopers [koper 3] , [koper 1] en [koper 8] wordt ook DNA aangetroffen op een sigarettenpeuk in de woonkamer van het pand [adres 2] in Margraten. Bij een observatie wordt gezien dat de later in Frankrijk aangehouden [koper 4] het pand in Berg en Terblijt binnen gaat;

 De drugs worden in sommige gevallen geleverd in een autoband, die dezelfde afmeting heeft als de reserveband van de auto van de koper of chauffeur.

In hoofdstuk 9 zal de rol van verdachte bij de groep beoordeeld worden en vervolgens zal de rechtbank daaraan de conclusie verbinden of deze rol een strafrechtelijk verwijt met zich mee brengt en zo ja, welk.

6 Seville 2: algemene bevindingen

In deze paragraaf staan de bevindingen centraal uit het onderzoek Seville 2. Dit Nederlandse onderzoek vindt, zoals volgt uit de inleidende opmerkingen, zijn oorsprong in een onderzoek door de Franse politie en justitie. In het kader van het Franse onderzoek werd in de periode 17 oktober 2012 tot 11 november 2012 en van 21 november 2012 tot 12 december 2012 het Nederlandse telefoonnummer + [gouden lijn Seville 2] (hierna: [gouden lijn Seville 2] ) afgeluisterd. Daarbij bleek dat er via dit nummer bestellingen voor, voornamelijk, heroïne en cocaïne werden geplaatst.346

6.1.

De gouden lijn en wijze van gebruik daarvan

In het kader van het op 26 februari 2013 gestarte Nederlandse onderzoek is het telefoonnummer [gouden lijn Seville 2] vanaf 22 maart 2013 tot en met 18 december 2013 afgeluisterd. Dit telefoonnummer is in het onderzoek bekend gaan staan als de bestellijn, als het “gouden nummer” en als de “gouden lijn”. Bij het opnemen en uitluisteren van de gouden lijn bleek dat op dit nummer binnenkomende gesprekken automatisch werden doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer. Dit telefoonnummer betrof het Nederlandse telefoonnummer

[doorschakelnummer Seville 2] : het doorschakelnummer (hierna: [doorschakelnummer Seville 2] ).347

Gedurende het onderzoek bleek dat ook sms-berichten naar de gouden lijn werden gestuurd. Deze sms-berichten konden niet automatisch worden doorgestuurd; de uitgever van het telefoonnummer (T-Mobile) bood alleen een dienst aan voor het automatisch doorsturen van telefoongesprekken.348 De berichten moesten dus handmatig door worden gestuurd. Dat dit ook gebeurde, leidt de rechtbank af uit de [bijnaam medeverdachte 5] tekstuele verschillen die af en toe optreden tussen ontvangen en verzonden tekstberichten en de tijdspannes tussen het ontvangen en verzenden van de sms-berichten.

Ter onderbouwing wijst de rechtbank hierbij naar een uitwisseling van sms-berichten die plaatsvond op 19 november 2013 tussen ene [naam 12] met een Frans telefoonnummer en de [gouden lijn Seville 2] en de [doorschakelnummer Seville 2] . In het kader van die correspondentie (rechtbank: hierbij wordt de Nederlandse vertaling weergegeven) stuurt de bestellijn om 02:05:28 uur een sms naar de [doorschakelnummer Seville 2] met de tekst: “ [naam 12] [telefoonnummer] ” en meteen daarop om 02:06:16 “ [cijferreeks] ”. Gelet op de start van de cijferreeks, is duidelijk dat het hier om een telefoonnummer gaat en dat de cijferreeks een “3” te veel bevatte. Dat had de gebruiker van de bestellijn snel door.349

6.2.

Doorzoekingen en inbeslagnemingen op de actiedag

Op 19 november 2013 vond de actiedag, “de klapdag”, plaats. Het overgrote deel van de verdachten werd op die dag aangehouden. Voorts werden er doorzoekingen verricht waarbij diverse goederen in beslag werden genomen.

Doorzoekingen vonden onder andere plaats in:

 Een pand aan de [adres 22] te Heerlen. Dit betreft de woning van de verdachte [medeverdachte 20] .350 [medeverdachte 20] is tijdens de actiedag in deze woning aangehouden.351 Bij de doorzoeking zijn aangetroffen en inbeslaggenomen:

- 29 gsm’s waarvan er zes sms-berichten of oproepen bevatten die te maken hadden met de verkoop van verdovende middelen352 en;

- 1,5 gram netto heroïne.353

 Een pand aan de [adres 19] te Heerlen. Dit betreft een pand waar [medeverdachte 20] regelmatig kwam.354 In dit pand werd [medeverdachte 22] aangehouden.355 Bij de doorzoeking zijn aangetroffen en inbeslaggenomen:

- vijf gsm’s en een simkaart met het telefoonnummer [telefoonnummer] ;356

- de autosleutels van de Seat Leon met het kenteken [kenteken 6] , welke auto op naam staat van [medeverdachte 22] ;357

 Een pand aan de [adres 20] te Gouda. Dit betreft de ouderlijke woning van [medeverdachte 19] en [medeverdachte 18] . Zij stonden ook op dat adres ingeschreven en zijn daar aangehouden.358 Bij de doorzoeking zijn aangetroffen en inbeslaggenomen:

- 64 gsm’s.359 Een van de telefoons is aangetroffen in een doos op een tafel in de schuur en bleek te zijn getapt van 14 mei 2013 tot en met 4 juli 2013.360 Een andere telefoon is onder het hoofdkussen aangetroffen in het bed waar [medeverdachte 18] op dat moment sliep. In deze telefoon zit de simkaart met de gouden lijn + [gouden lijn Seville 2] ;361

- een sleutel, aangetroffen in de hal, die past op het slot van de woning aan de [adres 21] te Eindhoven;362

- diverse soorten verdovende middelen. In de kledingkast op de slaapkamer van [medeverdachte 19] op de zolder is in een dichtgeritste kledinghoes een pakket aangetroffen waarin ongeveer een kilogram cocaïne bleek te zitten.363 Op de overloop bij deze slaapkamer lag in een ruimte onder het schuine dak een tas met daarin hersluitbare zakken met het opschrift “INOSITOL 250 gr € 50”. In die zakken zat in totaal 860 gram (3 x 250 gram + 1 x 110 gram) inositol, een stof waarvan bekend is dat het gebruikt wordt bij het versnijden van cocaïne;364

- een papier met telefoonnummers, aangetroffen op de slaapkamer van [medeverdachte 19] in een computerkast. In deze computerkast zat ook een VGZ-Zorgpas van [medeverdachte 19] en een kentekenbewijs van een Renault Twingo (kenteken [kenteken 7] ).365 Uit het dactyloscopisch onderzoek is vast komen te staan dat het spoor dat op dit papier met telefoonnummers is aangetroffen, heeft geleid tot individualisatie van [medeverdachte 19] .366

 Een appartement aan de [adres 21] te Eindhoven. Dit betreft een pand waar de verdachte [medeverdachte 21] werd aangehouden in de slaapkamer.367 De politie constateerde dat op het appartement een vast telefoonnummer was afgegeven ten name van [medeverdachte 21] .368 Bij de doorzoeking zijn aangetroffen en inbeslaggenomen:

- vijf gsm’s en acht simkaarten. Ook is er een simkaarthouder aangetroffen die hoort bij de simkaart, met het telefoonnummer [telefoonnummer] , uit een gsm die is aangetroffen en in beslaggenomen in de woning aan de [adres 22] te Heerlen;369

- een geldbedrag van € 25.000,00, verdeeld in 156 coupures van € 50,00, 113 coupures van € 100,00, 294 coupures van € 20,00 en twee coupures van € 10,00, verpakt in plastic folie en aangetroffen op het dressoir in de woonkamer. En een geldbedrag van € 840,00, verdeeld in veertien coupures van € 50,00, drie coupures van € 20,00 en acht coupures van € 10,00, verpakt in een grijs vest van het merk Adidas in de slaapkamer;370

- een weegschaal, twee koffiemolens, een mondkapje, een rol boterhamzakjes en blokstempels. De weegschaal en de koffiemolens zijn bemonsterd. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut bevatten de monsters heroïne;371

- diverse verpakkingen met verdovende middelen. In totaal is er aangetroffen circa 3.900 gram heroïne, circa 200 gram cocaïne, circa vier gram hennep, de als versnijdingsmiddel te gebruiken stoffen cafeïne en paracetamol met een totaalgewicht van circa 66.750 gram, 123 gram hasjiesj en zes zilverfolies met heroïne.372 4.840 gram als versnijdingsmiddel te gebruiken coffeïne en paracetamol zat in een goudkleurige plastic tas. Het dactyloscopisch onderzoek aan die tas heeft geleid tot individualisatie van [medeverdachte 19] en [medeverdachte 21] ;373 en

- in de prullenbak in de keuken: diverse blikjes en flesjes. Het DNA-spoor dat was veiliggesteld van een van deze flesjes leverde een match op met het DNA-profiel van [medeverdachte 20] . De matchkans is één op één miljard.374

Gedurende de doorzoekingen zijn in de onmiddellijke nabijheid van de diverse panden ook diverse voertuigen inbeslaggenomen. Dit waren:

- bij het pand aan de [adres 22] te Heerlen: een Volkswagen Polo, kenteken:

[kenteken 8] , ten name van [bedrijfsgegevens] te Woerden. Uit de kofferbak van deze auto is een zuigmonster genomen. Dit monster bevat volgens het Nederlands Forensisch Instituut heroïne en kleine hoeveelheden THC, BMK, coffeïne en paracetamol. Ook is er een kleine hoeveelheid nicotine aangetroffen.375 Uit het onderzoek blijkt dat het spoor dat is aangetroffen op een verpakking Red Bull uit deze auto heeft geleid tot individualisatie van [medeverdachte 22] ;376

- bij het pand aan de [adres 19] te Heerlen: een Seat Leon, kenteken:

[kenteken 6] , ten name van [medeverdachte 22] , Vrijheidslaan 189 te Gouda.377 In de auto heeft een sporenonderzoek plaatsgevonden. Uit het onderzoek blijkt dat het spoor dat is aangetroffen op een cd-hoesje uit de auto heeft geleid tot individualisatie van [medeverdachte 22] ;378

- bij het pand (in de parkeergarage) aan de [adres 21] te Eindhoven: een Volkswagen Golf, kenteken: 33-ZNJ-1, ten name van [bedrijfsgegevens] te Woerden.379 In de kofferbak van deze auto is een zuigmonster genomen en dit zuigmonster bleek heroïne te bevatten en kleine hoeveelheden coffeïne en paracetamol;380

- bij het pand aan de [adres 20] te Gouda: een Renault Twingo, kenteken:

[kenteken 7] , ten name van [medeverdachte 19] , geboren [geboortegegevens medeverdachte 19] , [adres 20] te Gouda.381 In de achterbak van deze auto is een zuigmonster genomen en het Nederlands Forensisch Instituut heeft vastgesteld dat dit zuigmonster heroïne, coffeïne en paracetamol bevat.382

7 Seville 2: Drugsdeals

Zoals in de inleiding en de algemene bevindingen aangegeven, is uit het onderzoek naar voren gekomen dat personen uit België en Frankrijk verdovende middelen bestelden door te bellen naar de gouden lijn waarna er een drugsdeal plaatsvond. Dit volgt uit een aangetroffen telefoonlijst en de samengestelde delictdossiers met betrekking tot verschillende groepen kopers.

In het kader van het onderzoek werden namelijk negen delictdossiers samengesteld waarin deze onderzoeksbevindingen zijn gerelateerd. In acht van deze delictsdossiers worden de bevindingen gerelateerd rond telkens een specifieke groep personen. Het betreft hier de in Frankrijk of België gesitueerde groepen (en de gelijknamige delictdossiers): [koper 9] , [bijnaam koper 31] , [koper 29] , [naam 14] , [koper 22] , [koper 23] , [koper 25] en [naam 15] . Het negende delictdossier relateert overige leveringen. In de acht met namen getooide delictdossiers zijn onder andere tapgesprekken, observatieverslagen en verhoren van afgevangen verkopers opgenomen. Het delictdossier ‘S2 Overige leveringen’ bevat tapgesprekken en een enkel verhoor van een afgevangen koper.

In de alinea’s hieronder zal de rechtbank de relevantie van de telefoonlijst en de bevindingen uit de verschillende delictdossiers bespreken, toegespitst op de handel in harddrugs en de handel in softdrugs. Omwille van de leesbaarheid worden slechts enkele delictdossiers uitgelicht.

7.1.

Telefoonlijst

Zoals hierboven al beschreven werd [medeverdachte 19] op 19 november 2013 aangehouden in zijn ouderlijke woning in Gouda. De politie trof hem aan in een bed dat stond op de op de zolder van de woning gelegen slaapkamer.383 Op diezelfde slaapkamer stond een bureau met daarop een computer.384 In de behuizing van de computer werd een lijst aangetroffen en in beslag genomen.385 Vingerafdrukken op deze lijst bleken te herleiden tot [medeverdachte 19] .

Op de aangetroffen lijst zijn diverse namen of aanduidingen vermeld, met achter elke naam of aanduiding een nummer. De nummers beginnen met 0033, 33, 0032 of 32. Het is een feit van algemene bekendheid dat de codes 0033 en 0032 de landencodes zijn van Frankrijk respectievelijk België in het internationale telefoonverkeer. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat dit gegeven zonder noemenswaardige moeite uit algemeen toegankelijke bronnen, te weten https://www.telefoonboek.nl/landnummer, is te achterhalen. Een aantal van de op de lijst vermelde nummers komt, zoals hierna vermeld, voor in de hierna te bespreken delictdossiers als zijnde telefoonnummers van waaruit gebeld dan wel ge-sms’t wordt naar de gouden lijn en vice versa. Gelet op het voorgaande, is de rechtbank van oordeel dat deze lijst (hierna: de telefoonlijst) een opsomming bevat van telefoonnummers van diverse uit Frankrijk of België afkomstige kopers.

Op de telefoonlijst staan onder meer de volgende namen en nummers vermeld:

 • -

  [naam 16] [telefoonnummer] ;

 • -

  [naam 17] [telefoonnummer] ;

 • -

  [naam 18] [telefoonnummer] ;

 • -

  [naam 19] [telefoonnummer] ;

 • -

  [naam 20] [telefoonnummer] ;

 • -

  [naam 21] [telefoonnummer] .386

Het telefoonnummer dat op deze lijst onder de namen ‘ [naam 18] ’ en ‘ [naam 17] ’ staat vermeld, behoort toe aan [chauffeur 1] . [chauffeur 1] is een chauffeur, die in opdracht van de kopers [koper 30] en [koper 29] naar Nederland reist. Hij komt voor in het delictdossier [koper 29] , dat hierna besproken zal worden. Het telefoonnummer dat zowel onder de naam ‘ [naam 19] ’ als onder de naam ‘ [naam 20] ’ is vermeld, behoort toe aan [koper 31] . [koper 31] is een van de kopers die voorkomt in het hierna te bespreken delictdossier [bijnaam koper 31] . Het telefoonnummer van ‘ [naam 21] ’ komt voor in het delictdossier [koper 23] , dat eveneens hierna zal worden besproken.

7.2.

Harddrugs

Delictdossier [koper 29]

Op 26 oktober 2012 om 21:47 uur wordt door het Franse telefoonnummer [telefoonnummer] , dat op naam is gesteld van [chauffeur 1] ., een sms gestuurd naar de gouden lijn. De sms luidt (rechtbank: steeds is de Nederlandse vertaling weergegeven): “Hallo ik kom vanavond okee”. De inhoud van deze sms wordt op 26 oktober 2012 om 21:48:18 uur door de gouden lijn gestuurd naar het doorschakelnummer [doorschakelnummer Seville 2] . Vervolgens stuurt het doorschakelnummer meteen daarna, om 21:48:48 uur, een sms naar de gouden lijn met de vraag: “Wie is het?”. Een sms met dezelfde inhoud wordt daarop om 21:49:23 uur door de gouden lijn gestuurd naar het Franse telefoonnummer [telefoonnummer] . Dat laatste nummer beantwoordt die sms door het sturen van een sms om 21:49:58 uur met de inhoud: “ [voornaam chauffeur 1] ”. Meteen daarna om 21:50:19 uur, wordt een sms gestuurd van de gouden lijn naar het doorschakelnummer met dezelfde inhoud (“ [voornaam chauffeur 1] ”). Het doorschakelnummer stuurt dan om 21:52:03 uur een sms naar de gouden lijn met de vraag: “Hoeveel van dinges”. Om 21:53:51 uur stuurt de gouden lijn een sms naar dat Franse nummer met de vraag: “Hoeveel van de dinges”. Om 21:54 uur wordt deze sms beantwoord door het Franse nummer door het sturen van een sms naar de gouden lijn met als inhoud: “Ik zeg het je zodra ik het weet”. De inhoud van deze sms wordt dan om 21:55 uur door de gouden lijn doorgestuurd naar het doorschakelnummer. Om 21:56 uur stuurt het doorschakelnummer een sms naar de gouden lijn met de inhoud: “Okee goede reis”. Een sms met dezelfde inhoud wordt daarna om 21:57 uur door de gouden lijn naar het Franse nummer gestuurd, gevolgd door sms-verkeer om 22:05 uur en 22:07 uur van het doorschakelnummer via de gouden lijn naar het Franse nummer met de vraag: “Hoe laat kom je aan”. Het Franse nummer antwoordt om 22:08 uur door een sms te sturen naar de gouden lijn met de inhoud: “Tegen 2 uur ochtend ik haast me”. Een sms met dezelfde inhoud wordt om 22:09 uur door de gouden lijn naar het doorschakelnummer gestuurd. Om 23:16:32 uur ontvangt de gouden lijn een sms van het Franse nummer met de tekst: “Voor 2 ongeveer okee en ik ben onderweg”. De gouden lijn stuurt om 23:16:53 uur een sms met dezelfde inhoud als die van het Franse nummer naar het doorschakelnummer. Om 23:20:07 uur stuurt het doorschakelnummer een sms naar de gouden lijn met als inhoud: “Okee”. Dezelfde tekst wordt om 23:20:34 uur door de gouden lijn ge-sms’t naar het Franse nummer.

Op 27 oktober 2012 om 00:14:01 uur wordt door het Franse nummer [telefoonnummer] een sms gestuurd naar de gouden lijn. De inhoud van die sms luidt: “Hallo ‘ [bijnaam 5] ’ hoe gaat ie? Er is [voornaam chauffeur 1] die komt! Ik heb hem gegeven voor mij dus zorg ervoor dat het goed komt”. De tekst van deze sms wordt om 00:14:22 uur door de gouden lijn ge-sms’t naar het doorschakelnummer. Om 00:14:50 uur stuurt het doorschakelnummer een sms naar de gouden lijn met als inhoud: “Okee”. Dezelfde tekst wordt om 00:15:15 uur door de gouden lijn ge-sms’t naar het Franse nummer [telefoonnummer] . Om 01:49:53 stuurt het Franse telefoonnummer [telefoonnummer] dat op naam staat van [chauffeur 1] . een sms naar de gouden lijn met als inhoud: “10 minute in éjden”. Om 01:50 uur stuurt de gouden lijn een sms met dezelfde inhoud als deze laatste sms naar het doorschakelnummer. Op 27 oktober 2012 om 01:56:56 uur meldt het Franse telefoonnummer [telefoonnummer] zich voor de laatste keer die dag. Er wordt dan een sms gestuurd naar de gouden lijn met als inhoud: “Ok”. De gouden lijn stuurt om 01:58 uur een sms terug naar het Franse telefoonnummer

[telefoonnummer] met als inhoud: “Oke”.387

Op 8 november 2012 vindt vanaf 15:00 uur sms-verkeer plaats tussen het Franse telefoonnummer [telefoonnummer] en de gouden lijn. Het Franse telefoonnummer meldt dat men vanavond langskomt. Door de gouden lijn wordt gevraagd hoeveel ongeveer. Het Franse telefoonnummer wil goede dingen, want hij of zij zit(ten) in de problemen. De gouden lijn meldt dat ‘boss’ zich geen zorgen hoeft te maken. Om 15:34 uur stuur het Franse telefoonnummer een sms met de inhoud: “11200”, gevolgd om 15:45 uur door een sms met de inhoud: “175.65.R14” en om 15:47 uur door een sms met de inhoud: “Zorg ervoor dat het goed komt gro, doe mij goeie, en geef me goed, ik geef 150 aan de vent om te komen... Het is een vent met wie ik kwam voordat ik naar hebs ging” (rechtbank: volgens de vertaler van de sms is hebs in plat Frans de gevangenis/de bak). Om 15:55 uur stuurt de gouden lijn een sms naar het Franse telefoonnummer [telefoonnummer] met de inhoud: “Hoeveel wil je ik ver” (rechtbank: volgens de vertaler van de sms is met ‘ver’ door de schrijver van de sms mogelijk het Franse werkwoord ‘faire’ (in het Nederlands: ‘doen’) bedoeld).

Om 15:56 uur meldt het Franse telefoonnummer [telefoonnummer] per sms aan de gouden lijn: “ [voornaam chauffeur 1] +komt morgen”. De gouden lijn stuurt daarna om 15:57 uur een sms naar dat Franse telefoonnummer met de inhoud: “1750”. De gouden lijn antwoordt door het sturen van een sms om 15:59 uur. De inhoud van die sms luidt: “Oke, maak je geen zorgen 1.7 is een goeie dinges mn vriend/maatje.” Het Franse telefoonnummer stuurt dan om 16:07 uur een sms naar de gouden lijn met de inhoud: “Ok 1700 zorg dat je het goed voor elkaar hebt gro”. Tussen 16:08 uur en 16:11:08 uur stuurt het Franse telefoonnummer nog drie sms’jes naar het gouden lijn met steeds dezelfde vraag: “Is het dezelfde”. Om 16:11:50 uur antwoordt de gouden lijn met “Ja”, waarna om 16:13 uur een sms volgt van het Franse nummer met de inhoud: “Okee, dat is goed, en doe 1,7 okee. Ik bel je als ik vertrek, okee, tot vanavond”. De gouden lijn antwoordt door om 16:14 uur een sms te sturen met de inhoud: “Oke’. Om 19:03 uur meldt het Franse nummer zich weer. Er wordt een sms gestuurd met de inhoud: “Is het goed? Wat heb je er nou in gedaan? Want ik ben het niet die komt”. Vervolgens vraagt het Franse telefoonnummer nog tot twee maal toe per sms of er ook beuh (rechtbank: volgens de tolk is dit te vertalen als wiet/cannabis) is, maar dat is er niet volgens de persoon die de gouden lijn beantwoordt.

Op 9 november 2012 om 21:11:14 uur wordt er door het Franse telefoonnummer

[telefoonnummer] een sms gestuurd naar de gouden lijn. De sms luidt: “Met [voornaam chauffeur 1] ik kom vanavond ok”. Om 21:11:33 uur wordt een sms met dezelfde tekst doorgestuurd door de gouden lijn naar het doorschakelnummer, gevolgd door een antwoord door het doorschakelnummer – via de gouden lijn – naar het Franse telefoonnummer: “Oke hoeveel”. Het Franse telefoonnummer antwoordt – via de gouden lijn aan het doorschakelnummer – : “Ik stuur je 1sms als ik weet wat”. Opnieuw vindt er dan ook, vanaf 21:50 uur die avond, sms-verkeer plaats tussen het Franse telefoonnummer [telefoonnummer] en de gouden lijn, met steeds doorschakeling van de gouden lijn naar het doorschakelnummer. In de sms wordt opnieuw gevraagd of er ook wiet is. Via de gouden lijn stuurt het doorschakelnummer een sms naar het Franse telefoonnummer [telefoonnummer] met de inhoud: “Nee excuus [bijnaam koper 30] wolah excuus de volgende”. Om 22:21 uur meldt het Franse telefoonnummer

[telefoonnummer] door middel van een sms aan de gouden lijn: “Voor 1 zeker en ik vertrek nu”.

Op 10 november 2012 om 01:16 uur volgt een sms van het Franse telefoonnummer

[telefoonnummer] naar de gouden lijn met de inhoud: “10 minute in éjsden”, gevolgd door een sms om 03:21 uur met de tekst: “Voorbij Luik niet politie”. Diezelfde tekst wordt om 03:22:06 uur door de gouden lijn per sms gestuurd naar het doorschakelnummer, waarna het doorschakelnummer om 03:22:37 meldt: “Oke bedankt”. De gouden lijn sms’t deze tekst om 03:23 uur weer door naar het Franse telefoonnummer.388

Op 7 juli 2013 vindt ook sms-verkeer plaats tussen de gouden lijn en het Franse telefoonnummer [telefoonnummer] . Het Franse nummer meldt om 21:22 uur: “Met [voornaam chauffeur 1] , ik kom vanavond ok”. De gouden lijn antwoordt met een sms om 21:23 uur: “Oke”, gevolgd door een sms om 21:24 uur met de tekst: “Ok gro hoeveel gro”. Het Franse telefoonnummer stuurt om 21:26 uur een sms met de tekst: “Tenminste 1 kg 300”, waarna de gouden lijn antwoordt met: “Oke gro”. Om 23:54 uur stuurt het Franse telefoonnummer een sms met de inhoud: “10 minute ejden”, waarna de gouden lijn weer antwoordt met: “Oke”.

[chauffeur 1] heeft bij de Franse rechter verklaard dat hij met zijn auto, een Renault Scenic, een aantal reizen heeft gemaakt naar Nederland om daar heroïne te halen. De eerste keer was op 27 oktober 2012. Hij heeft toen twee kilogram heroïne gehaald, waarvoor hij geld meekreeg van [koper 29] en [koper 30] . Op 9 november 2012 volgde een tweede reis. Toen haalde hij een kilogram heroïne, waarvoor [koper 29] hem het geld meegaf. Zijn laatste reis naar Nederland was op 7 juli 2013. Er werd toen 1,3 kilogram heroïne door hem gehaald en [koper 29] gaf hem hiervoor weer het geld mee. In alle gevallen was [bijnaam medeverdachte 7] de leverancier in Nederland. De drugs gaf hij bij thuiskomst aan [koper 29] . Zelf kreeg hij dan als vergoeding vijf gram heroïne en een euro per gram dat hij mee terugnam naar Frankrijk. Volgens [chauffeur 1] is de bijnaam van [koper 30] [bijnaam koper 30] . De koopprijs van de heroïne was zeven euro per gram.

[chauffeur 1] verklaarde dat hij steeds een sms naar het nummer dat eindigt op [gouden lijn Seville 2] in Nederland stuurde, als hij een reis maakte. Het is mogelijk dat hij dat deed met het telefoonnummer [telefoonnummer] .389

[koper 28] verklaarde bij de Franse politie dat het zijn taak was om met zijn auto de route te verkennen om te verifiëren of er onderweg geen douane- of politiecontroles waren. Hij vervoerde zelf geen drugs in zijn auto. Dat deed de andere chauffeur, [voornaam chauffeur 2] . Ingeval van een controle waarschuwde hij per telefoon de auto die de drugs vervoerde. [koper 28] is op 28 augustus 2012 gestart met de ritten. Hij heeft maximaal tien ritten gedaan. Op 11 december 2012, toen hij op de terugreis van Nederland naar Frankrijk was, werd [koper 28] door de Belgische politie gearresteerd. Hij had toen een blokje hasj van dertien gram en een gram heroïne bij zich. De hasj had hij cadeau gekregen van de personen die de door [koper 30] en [koper 29] gedane bestelling hadden geleverd. De deal was volgens [koper 28] al rond voor beide chauffeurs uit Frankrijk naar Nederland gingen. [koper 30] en [koper 29] hadden vanuit Frankrijk per telefoon al het noodzakelijke gedaan. De ontmoetingsplek was steeds het Q8-benzinestation bij de afrit Visé in België. De Nederlandse dealers arriveerden daar meestal zo’n 15 tot 30 minuten na [voornaam chauffeur 2] en [koper 28] , stopten vlakbij de auto’s en maakten duidelijk dat zij het waren die de drugs moesten overhandigen. Ze reden weg en gaven een teken om te volgen. Dan begon een rit van ruim twintig minuten over een weggetje op open terrein. Ze reden naar een steeds wisselende plek langs de weg, haalden dan een reservewiel uit een greppel en legden dat wiel in de auto van [voornaam chauffeur 2] . [voornaam chauffeur 2] overhandigde vervolgens het geld aan de Nederlandse handelaars. Daarna reden de handelaars voorop en begeleidden de auto van [voornaam chauffeur 2] en de auto van [koper 28] weer naar de oorspronkelijke ontmoetingsplaats bij Visé. [koper 29] had hem verteld dat ene [voornaam chauffeur 1] ook voor hem reed. Hij zou in een Renault Scenic rijden. [voornaam chauffeur 1] reed altijd zonder wegbereider naar Nederland.390 [koper 28] herkent [medeverdachte 20] en [medeverdachte 21] van foto’s die hem getoond worden. [koper 28] verklaart dat hij alleen met deze twee personen te maken heeft gehad. Zij reden in een Golf VI. Ze gaven regelmatig cadeaus, maar [koper 28] profiteerde daar niet van omdat deze in het reservewiel waren verstopt en [koper 29] de band opensneed. De keer dat zij het blok hasj rechtstreeks aan [koper 28] gaven, waren zij vergeten het in het reservewiel te stoppen.391

Op 19 november 2013 doorzoekt de Franse politie de woning van [koper 29] . In de woning worden onder meer aangetroffen en in beslag genomen twee blokken en twee zakjes vermoedelijk heroïne en een over de gehele zijkant opengesneden band van het merk Michelin met velg.392 De blokken en zakjes worden gewogen (totaal 1.356 gram) en monsters hiervan worden getest. Uit de testen blijkt dat de monsters positief reageren op heroïne.393

[koper 29] heeft op 19 november 2013 bij de Franse politie verklaard dat hij verslaafd is aan heroïne. Hij koopt zijn verdovende middelen in Maastricht altijd voor zeven euro per gram en verkoopt deze weer door voor dertien euro per gram. Het telefoonnummer van zijn Nederlandse leverancier is + [gouden lijn Seville 2] . Dit telefoonnummer heeft hij sinds een of anderhalf jaar en is sindsdien niet veranderd. De gebruiker van dit nummer noemt zich [bijnaam medeverdachte 7] /wordt [bijnaam medeverdachte 7] genoemd. De werkwijze is als volgt: [koper 29] geeft de bestelling door aan [bijnaam medeverdachte 7] op het telefoonnummer dat eindigt op [gouden lijn Seville 2] en per sms wordt de hoeveelheid doorgegeven. De maat van de band waarin de heroïne moet worden verstopt, wordt doorgegeven en daarna wordt gemeld wanneer er wordt vertrokken. Een half uur voor aankomst wordt opnieuw contact opgenomen en dan vervoegt [bijnaam medeverdachte 7] of de bezorger zich bij hem bij de kerk in Visé (België). In het begin werd per drie weken of per maand ongeveer twee kilogram heroïne gehaald en dat liep op tot vier kilogram per drie of vier weken.394 Zelf is [koper 29] maar een of twee keer naar Nederland gegaan om drugs te halen, voor de andere reizen maakte hij gebruik van chauffeurs. De chauffeur haalde niet alleen heroïne voor [koper 29] , maar ook voor iemand anders. Bij de laatste reis, van 12 november 2013, ging het om 6,7 kilogram heroïne, waarvan vier kilogram voor [koper 29] was bedoeld en de rest voor de ander. [koper 29] wil niet zeggen wie de ander is. Alle heroïne die op 12 november 2013 in Nederland was gehaald, was verborgen in de band die de politie bij de doorzoeking van zijn woning op 19 november 2013 aantrof. [koper 29] verklaarde verder dat hij aan de chauffeur een vergoeding betaalde van een euro per gram heroïne.

[koper 29] kent [bijnaam medeverdachte 7] al zo’n tien jaar. Toen ging hij nog voor zijn persoonlijk gebruik naar [bijnaam medeverdachte 7] . De laatste keer dat hij [bijnaam medeverdachte 7] zag was in 2004 of 2005, voordat [koper 29] in België de gevangenis inging. [koper 29] verklaart tot slot dat [koper 30] , die hij kent uit het drugsmilieu, door hem [bijnaam koper 30] wordt genoemd.395

[koper 29] heeft bij de rechter-commissaris in Nederland verklaard dat hij handelde in heroïne, dat hij dat in Nederland bestelde per sms en dat iemand anders in zijn opdracht de heroïne in Nederland ophaalde. De heroïne werd verstopt in een reservewiel. Hij moest de band altijd snijden om de drugs er uit te kunnen halen.396

De rechtbank stelt op grond van het vorenstaande vast dat [chauffeur 1] in ieder geval drie keer naar Nederland is gereisd om voor [koper 29] en/of [koper 30] heroïne te halen. Hij reisde met zijn auto naar Nederland, kreeg geld mee, haalde de drugs op en bracht deze naar Frankrijk om ze daar bij [koper 29] af te leveren. Voordat [chauffeur 1] op pad ging, was er al contact geweest tussen [koper 29] of [koper 30] en de gouden lijn. Dat blijkt niet alleen uit de verklaringen van [chauffeur 1] en [koper 29] , maar ook uit het sms-verkeer van 8 november 2012, waarin door degene die de gouden lijn beheert de naam ‘ [bijnaam koper 30] ’ wordt vermeld. Volgens [chauffeur 1] en [koper 29] is dat de (bij)naam van [koper 30] . Getuige [koper 28] bevestigt dat niet alleen hij en [voornaam chauffeur 2] , maar ook ene [voornaam chauffeur 1] voor [koper 29] reed. [koper 28] heeft in de periode van 28 augustus 2012 tot en met 11 december 2012 maximaal tien keer gereden voor [koper 29] en [koper 30] .

Zoals hierboven onder 6.1. De gouden lijn en wijze van gebruik daarvan is vermeld werden de in- en uitgaande sms-berichten door de gouden lijn handmatig doorgezet naar het doorschakelnummer.

Delictdossier [koper 23]

Op 8 september 2013 werden in Reims (Frankrijk) [koper 32] en [koper 33] aangehouden. De Franse politie ontdekte dat er 1,7 kilogram heroïne en 10 gram cocaïne in een reserveband van hun auto was verborgen.397 Uit een op 7 september 2013 afgeluisterd telefoongesprek van het doorschakelnummer bleek dat die dag een bestelling werd gedaan bij [bijnaam medeverdachte 7] van 1-7. De koper wenste ook nog een klein cadeautje voor de chauffeur en gaf aan dat ‘hij’ er rond 02:00/03:00 uur zou zijn. De persoon die het doorschakelnummer bediende verzocht om een bericht te sturen met de maat en alles.398 Drie minuten later werd door het Franse telefoonnummer van waaraf de bestelling was gedaan een sms gestuurd met de inhoud: “195-50-15 vier gaten!”.399 Daarna volgde nog een telefoongesprek waarin de koper verzocht om er nog vijf potten wit bij te doen.400

[koper 32] verklaarde bij de Franse politie dat hij sinds november 2011 tot aan zijn aanhouding in Reims in september 2013 in opdracht van de broers [koper 23] en [koper 34] drugs ging halen in Eijsden. Die drugs waren steeds verstopt in een reservewiel. Hij heeft sinds 2011 zeventien reizen naar Maastricht gemaakt. De hoeveelheid drugs varieerde van 700 gram tot drie kilogram per reis. De broers [koper 23 en 34] belden de dealer in Nederland en bespraken dan de omstandigheden en de hoeveelheid drugs die zij wilden kopen. [koper 32] belde pas als hij in Luik (België) was. Eenmaal op de ontmoetingsplaats in Eijsden moest hij de dealer met zijn auto volgen over kleine wegen. Vervolgens werd het reservewiel dan bij een bungalow op een vakantiepark of langs een weggetje in zijn auto geladen. [koper 32] herinnert zich dat het Nederlandse telefoonnummer eindigde op [gouden lijn Seville 2] . Hij herkent op foto’s [medeverdachte 20] als de dealer [bijnaam medeverdachte 7] . Ook herkent hij [medeverdachte 22] .401 [koper 32] heeft bij de rechter-commissaris bevestigd dat hij in opdracht van de broers [koper 23 en 34] naar Nederland reisde om heroïne en cocaïne te halen. Hij belde van tevoren om te zeggen hoe laat hij op het weggetje in de buurt van de afslag Eijsden zou zijn, waar hij de verkopers ontmoette, hij betaalde het geld, kreeg de reserveband waar de drugs in zaten en reed weer weg. Het was heel ingewikkeld om het pakket uit het reservewiel te halen. Eigenlijk moest je met een mes de band scheuren en open maken. [koper 32] bevestigde eveneens dat hij tijdens zijn politieverhoor op de foto’s twee mensen heeft herkend. Dat waren degenen uit Nederland die hem de drugs verkochten en die hij tegenkwam op het weggetje. Er was een grote, die was nogal stevig, en een kleine met een normaal postuur. De kleine heette [bijnaam medeverdachte 7] . De broers [koper 23 en 34] hadden ook gezegd dat één man [bijnaam medeverdachte 7] heette.402

[koper 23] verklaarde bij de Franse politie dat hij, nadat hij tussen januari en maart 2012 zelf drie keer naar het Hollandse netwerk, waarvan de baas zich [bijnaam medeverdachte 7] noemt, was gegaan, chauffeurs stuurde om de telefonisch bestelde drugs op te halen. Het Hollandse telefoonnummer eindigde op [gouden lijn Seville 2] . De afspraken waren in Eijsden op het kerkplein. Als ze in Eijsden waren werden ze meegenomen naar een studentenkamertje in een klein dorp. Hij had alleen met [bijnaam medeverdachte 7] te maken. Hij herkent hem op de foto van [medeverdachte 20] . De foto van de woning [adres 22] Heerlen herkent hij als de locatie waar de transacties werden gesloten.403

[koper 34] verklaarde bij de Franse politie dat hij zijn drugs kocht in Nederland. Een deel verkocht hij weer door om zijn eigen gebruik te bekostigen. Het nummer om de bestellingen op te doen eindigde op [gouden lijn Seville 2] . De prijzen waren altijd hetzelfde: zeven euro voor een gram heroïne en 40 euro voor een gram cocaïne. Nadat hij gebeld had, ging een chauffeur naar Nederland. [koper 23] , zijn broer, beheerde alles met betrekking tot de reis en de bevoorrading. Hij, [koper 34] , moest de telefonische bestelling doen.

In het begin ging hij ook zelf naar Nederland. Hij kocht toen nog alleen voor zijn eigen gebruik. Sinds 2012 gaat hij niet meer naar Nederland. Toen hij nog zelf ging, werd er ook al gebeld met het nummer dat eindigt op [gouden lijn Seville 2] . Hij belde toen niet zelf, dat deed degene met wie hij naar Holland ging. Ze reden dan samen naar Gronsveld en parkeerden daar op een parkeerplaats naast de kerk, waar ze overstapten in de auto van de dealer. De dealer reed hen dan naar een appartement waar de drugs werden verstrekt. Er waren toen twee mannen van Noord-Afrikaanse herkomst: [bijnaam medeverdachte 7] en [naam 23] . Ze waren niet altijd samen omdat [naam 23] vanwege drugshandel in Holland gearresteerd was. [bijnaam medeverdachte 7] herkent hij op de foto van [medeverdachte 20] . De eerste drie keer bij de kerk in Gronsveld kwam [naam 23] hen halen. Daarna kwam [bijnaam medeverdachte 7] hen halen.404

Delictdossier [bijnaam koper 31]

Het nummer [telefoonnummer] dat zowel onder de naam ‘ [naam 19] ’ als onder de naam ‘ [naam 20] ’ op de telefoonlijst is vermeld, is het telefoonnummer van [koper 31] . [koper 31] gebruikte dit nummer om contact op te nemen met de Nederlandse dealers, zo verklaarde hij aan de Franse politie.405

Met dit nummer wordt op 18 oktober 2012 om 18:56 uur gebeld naar de gouden lijn. De beller noemt zich [bijnaam koper 31] en meldt dat hij straks langskomt. Om 22:02 uur die dag meldt [bijnaam koper 31] dat hij over 30 minuten aankomt. Dat is akkoord. [bijnaam koper 31] en degene die de gouden lijn opneemt, spreken af ‘zoals gebruikelijk’.406 Op 25 oktober 2012 om 20:10 uur meldt [bijnaam koper 31] zich opnieuw; hij wil straks komen. Degene die de gouden lijn bedient, meldt: “Ja, is goed, neem die route van Aubel daar, altijd rechtdoor, sla niet af naar rechts, om te komen de richting van Maastricht, altijd rechtdoor naar Aubel-Planque/Planc, heb je begrepen daar? Ken je die kleine grens?” [bijnaam koper 31] : “Ja zeker, de Planc ja.” Om 22:58 uur meldt [bijnaam koper 31] dat hij over 25 minuten aankomt, hij neemt het kleine weggetje, de Planc. Om 23:16 uur volgt er dan een sms’je: “Ik ben er bijna!”.407

Op 15 april 2013 om 21:39 uur belt [koper 31] met het telefoonnummer [telefoonnummer] naar de gouden lijn. [koper 31] meldt zich weer als [bijnaam koper 31] en zegt dat hij straks langskomt en dat ze doen ‘zoals gebruikelijk’. Op 16 april 2013 om 00:53 uur wordt door de gouden lijn gebeld naar het Franse telefoonnummer van [koper 31] . Degene die de gouden lijn opneemt vraagt: “Alles goed [bijnaam koper 31] ?” [koper 31] vraagt wie aan de telefoon is. De gebruiker van de gouden lijn zegt: “Het is [bijnaam medeverdachte 7] . Waar ben je? Ben je nog niet aangekomen of wat?” [koper 31] zegt: “Ik ben in Bastone (fon.), ik ga zo op de kleine weggetjes rijden. Ik kom rond twee uur, dus over een klein uurtje”. De gebruiker van de gouden lijn meldt dat zijn maat van de vorige keer daar zal zijn, met een Opel. Om 02:09 uur belt [koper 31] opnieuw en vraagt: “Ben jij degene die daar aankomt?” Het antwoord luidt: “Nee dat ben ik niet, dat is mijn maatje … hij is bij de grens, rij steeds rechtdoor.” [koper 31] vraagt dan: “Is dat je vriend daar met een grijze auto?” De gebruiker van de gouden lijn bevestigt vervolgens dat dat hem is.408

Uit de gesprekken van 23 en 24 juli 2013 blijkt dat [koper 31] niet tevreden is over de geboden kwaliteit: hij wil betere dan de vorige keer, die van 7 was niet sterk genoeg. Hij heeft liever de kwaliteit van de echte 8, dan dat ze hem iets cadeau geven. Als [koper 31] zich dan op 24 juli 2013 rond 02:30 uur meldt omdat hij op de afgesproken plek is aangekomen, blijkt de runner er niet te zijn. De gebruiker van de gouden lijn zegt hem nog even te blijven wachten op de kleine weg. Een kwartiertje later meldt [koper 31] dat de runner niet is gekomen, dat hij nu zelf te voet naar het huis gaat en er over 5 minuten is. De gebruiker van de gouden lijn meldt dat dat akkoord is en dat hij ‘hem’ zal bellen.409

Op 8 augustus 2013 om 09:30 uur vraagt [bijnaam koper 31] of het goed is dat het straks langs komt. De gebruiker van de gouden lijn zegt dat dit goed is en vraagt hoeveel [bijnaam koper 31] ongeveer wil hebben, want dan kan hij het alvast voorbereiden. [bijnaam koper 31] wil 350, 400, van goede kwaliteit. De gebruiker van de gouden lijn vraagt om van tevoren te bellen, zodat hij het kan doorgeven aan de kerel; hij zorgt dat hij daar wacht. [bijnaam koper 31] zegt dat hij altijd van tevoren opbelt en dat hij de laatste keer een half uur heeft moeten wachten en daarna lopend moest komen. Op

9 augustus 2013 om 01:30 uur meldt [bijnaam koper 31] dat hij over ongeveer 20 minuten aankomt. Dat is akkoord, zegt degene die de gouden lijn bedient.410

[koper 31] belt en sms’t met hetzelfde telefoonnummer ook in de periode daarna nog diverse malen naar de gouden lijn, doet dan steeds een bestelling en meldt zich kort voor aankomst. Hij klaagt zowel in september 2013 als in oktober 2013 over de kwaliteit van het door hem gekochte. Hij wil de echte van 8 en niet die van 7.411 De laatste gesprekken dateren van 18 en 19 november 2013. [bijnaam koper 31] meldt op 19 november 2013 om 01:43 uur dat hij er over 25 minuten is. Om 02:04 uur vraagt de bedienaar van de gouden lijn, die zich [bijnaam medeverdachte 7] noemt, aan [bijnaam koper 31] om rechtstreeks te komen en dan net als de vorige keer zijn auto te parkeren en te voet naar het huis te komen. [bijnaam koper 31] moet van [bijnaam medeverdachte 7] dan goed opletten of hij niet wordt gevolgd door een persoon.412

[koper 31] heeft bij de Franse politie verklaard dat hij onder de naam [bijnaam koper 31] sinds twee, drie of vier jaar naar Nederland reisde om heroïne te kopen. Niet alleen voor hem zelf, maar ook voor zijn vrienden [naam 24] , [naam 25] en ene [naam 26] . Sporadisch kocht hij ook 10 gram cocaïne, als een van zijn vrienden daar om vroeg. Hij belde vlak voor hij uit Frankrijk vertrok naar [bijnaam medeverdachte 7] en net voordat hij aankwam. Ze spraken vaak af op dezelfde plaats, bij een bungalow op een soort camping in Nederland. Op 19 november 2013 was hij voor de laatste keer in Nederland om heroïne te halen. Hij belde de avond ervoor vlak voor zijn vertrek naar het nummer [gouden lijn Seville 2] . Dat nummer kent hij uit zijn hoofd. Hij is tegen twee uur ’s nachts bij de bungalow aangekomen en werd daar door een persoon geholpen. Daarna is hij weer vertrokken. In het begin was de prijs van de heroïne tien euro per gram, daarna acht euro en vervolgens werd de prijs verlaagd naar zeven euro per gram.413

Getuige [naam 24] heeft bij de Franse politie verklaard dat zij sinds september 2012 heroïne gebruikt. Haar vriend [koper 31] ging ongeveer een keer per maand naar Nederland om zowel voor zichzelf, als voor hun kennissen [naam 25] en [naam 26] en voor haar zelf heroïne te halen. De laatste reis van [koper 31] was op maandagavond 18 november 2013. De prijs van de heroïne was € 7,00 per gram.414

Delictdossier [naam 15]

Op 15 juli 2013 plaatst [koper 35] om 17:44:20 uur een bestelling bij de [gouden lijn Seville 2] van 40 bruin voor 280 euro en 2 wit voor 80 euro. Hij belt in op de bestellijn met het Belgische nummer

[telefoonnummer] . Om 18:48:33 uur belt hij opnieuw en meldt dat hij er over 20 minuten is, gevolgd door een gesprek van 19:07:36 uur, waarin [koper 35] meldt dat hij er over 5 minuten is. Degene die de [gouden lijn Seville 2] bemant, zegt dat hij naar de parkeerplaats moet gaan, zoals voorheen. Om 19:15:37 uur meldt [koper 35] dat hij op de parkeerplaats is gearriveerd.415

[koper 35] wordt diezelfde avond samen met [koper 36] aangehouden door de Belgische politie. De politie ziet omstreeks 19.30 uur op de autosnelweg ter hoogte van de grenspost Wezet (rechtbank: in het Frans Visé genoemd) een Opel Astra richting Luik rijden. Na een achtervolging worden de inzittenden van de auto aangehouden. [koper 35] bleek de bestuurder te zijn. [koper 36] was zijn bijrijder. In de berm worden twee zakjes gevonden en in beslag genomen. Een zakje blijkt 42,7 gram heroïne te bevatten. Het andere zakje bevat vier gram cocaïne. [koper 35] verklaart aan de Belgische politie eigenaar van beide zakjes te zijn en deze uit de auto te hebben gegooid toen hij de politie zag. Hij had de heroïne gekocht voor 260 euro en de cocaïne voor 40 euro. Zijn dealer is een zekere [bijnaam naam 29] . Ze hadden afgesproken bij de afrit van de autosnelweg in Gronsveld en daar vond ook de transactie plaats. Onder [koper 35] wordt die avond ook een mobiele telefoon inbeslaggenomen. Deze was voorzien van het telefoonnummer [telefoonnummer] .416 Uit opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken is gebleken dat met dit nummer vaker bestellingen zijn gedaan bij de organisatie op de gouden lijn [gouden lijn Seville 2] , en wel op 1 februari 2013, 13 en 14 februari 2013 en 2 april 2013.417

[koper 35] heeft op 19 november 2013 een verklaring afgelegd in België. Hij is verslaafd aan heroïne en koopt zijn verdovende middelen onder andere in Nederland. Sinds zes maanden beschikt hij over het telefoonnummer [telefoonnummer] . Daarvoor had hij een andere telefoon, maar die is zo’n zes maanden geleden door de politie van Luik in beslag genomen toen hij werd gearresteerd. Zijn partner [naam 27] gebruikt het nummer [telefoonnummer] . Het telefoonnummer [telefoonnummer] was zijn oude nummer. Met dit oude telefoonnummer belde hij naar de dealer [naam 28] . Het nummer van [naam 28] was al voor 2008 in gebruik. Als er een probleem was met dit nummer, contacteerde [naam 28] zijn klanten met een nieuw nummer. [naam 28] doet dit werk al jaren en er werken meerdere mensen voor hem, verklaart [koper 35] . [naam 28] kende hem onder de naam [bijnaam koper 35] of [bijnaam koper 35] .

De werkwijze was als volgt: overdag werd er gebeld door [koper 35] , hij vertelde dat hij kwam en wat hij wilde. Voordat hij vertrok belde hij opnieuw om hem te vertellen ‘ik ben er over … minuten of uur’. In de buurt van Luik belde [koper 35] dan opnieuw en zei dat hij over een kwartier zou arriveren. Op dat moment preciseerde [naam 28] de ontmoetingsplaats: ofwel op straat, en in dat geval was het goedkoper, namelijk 7,00 euro per gram plus een cadeau van vijf of tien gram, ofwel bij hem thuis om te proeven. [naam 28] had verschillende kwaliteiten verdovende middelen. [naam 28] ontmoette hij in 2008. Tussen 2008 en 2011 is [koper 35] even gestopt met het gebruiken van verdovende middelen. Daarna is hij weer gaan gebruiken. Vanaf toen, dat was in 2011, heeft hij [naam 28] niet meer gezien. Hij kreeg hem nog wel aan de telefoon, maar de leveringen deed [naam 28] niet meer.

[koper 35] verkocht een deel van de door hem gekochte drugs door aan andere gebruikers, om zo zijn eigen gebruik te kunnen bekostigen. Eind 2012 vroeg [naam 29] , die zich in Nederland ook ‘ [bijnaam naam 29] ’ liet noemen, hem om voor hem naar Nederland te gaan. Hij leende zijn auto uit aan [koper 35] en [koper 35] ging vanaf toen zowel voor [naam 29] als voor zichzelf naar Nederland om drugs te kopen. De bestellingen werden gedaan via de telefoon van [naam 29] of via [koper 35] ’s eigen telefoon.418

Dat er door ‘ [bijnaam naam 29] ’ bestellingen werden geplaatst op het gouden nummer [gouden lijn Seville 2] of [doorschakelnummer Seville 2] volgt uit de analyse die de Belgische politie heeft gedaan. Uit die analyse blijkt dat er tussen 29 maart 2013 en 11 november 2013 verschillende bestellingen werden gedaan. Daarbij werd gebruik gemaakt van verschillende Belgische telefoonnummers, waaronder de nummers

[telefoonnummer] en [telefoonnummer]419, waarvan [koper 35] op 19 november 2013 verklaarde dat die nummers bij hem, respectievelijk zijn partner in gebruik waren.420

Dat er ook met het oude nummer van [koper 35] , [telefoonnummer] , naar de gouden lijn [gouden lijn Seville 2] werd gebeld blijkt bijvoorbeeld uit de tapgesprekken van 16 januari 2013. [koper 35] bestelt die nacht om 02:04:09 uur 110 bruin en 8 wit voor 1030 euro. Hij wil ook een cadeau. Degene die de [gouden lijn Seville 2] bemant zegt: “ja 8 nee nee geen cadeau hè, 7 euro, 7 euro is 7 euro hè?”

[koper 35] vraagt vervolgens of het bruin 7 euro is. Dat wordt bevestigd. Daarna vraagt [koper 35] of hij voor 100 10 cadeau krijgt. Degene die de [gouden lijn Seville 2] bemant zegt dan: “Ja, maar wel op straat hè.” Een uurtje later wordt met hetzelfde telefoonnummer opnieuw naar de [gouden lijn Seville 2] gebeld: “Ja, met [koper 35] , ik ben er over 10 minuten.” En om 03:22:14 uur wordt door de Belgische beller gemeld dat hij in Gronsveld is. Hij vraagt of het de tweede parkeerplaats is na de kerk. Dat wordt bevestigd door degene die de [gouden lijn Seville 2] bemant.421

[naam 29] is eveneens gehoord door de Belgische politie. Hij is verslaafd aan heroïne en cocaïne en handelt ook in deze verdovende middelen, verklaart hij. Sinds augustus 2012 koopt hij zijn drugs in Maastricht. In het begin reisde hij samen met Pirson, en daarna met [koper 35] . Aan [koper 35] leende hij ook wel zijn auto uit, zodat [koper 35] voor hem en voor zichzelf drugs kon halen in Nederland. Daarnaast reed [naam 29] ook zelf naar Nederland. Ook reisde hij wel eens met de trein naar Maastricht, dat was eind april en in mei 2013, toen zijn auto kapot was. Daarna heeft hij een ontwenningskuur gevolgd, maar dat verliep niet goed. Eind augustus/medio september 2013 is hij weer gaan gebruiken en ging hij weer wekelijks naar Nederland om zich te bevoorraden. Het nummer van het Nederlandse netwerk eindigde op [gouden lijn Seville 2] . [naam 29] bevestigt dat hij zich in Nederland voorstelde met de bijnaam ‘ [bijnaam naam 29] ’.

Van hem getoonde foto’s herkent [naam 29] de persoon op nummer 13 (rechtbank: [medeverdachte 22]). Dat was degene die hem is komen ophalen van het station in Maastricht toen hij per trein afreisde. Hij reed in een grijze Opel Astra. [naam 29] is toen bij hem in de auto gestapt om naar een adres te gaan. Op de foto’s van ontmoetingsplaatsen herkent [naam 29] de kerk op de foto’s 9 en 10 (rechtbank: [naam kerk] in Gronsveld). Hij is wel eens naar de parkeerplaats dicht bij die kerk gegaan om te worden bevoorraad. Dat was in Gronsveld, aldus [naam 29] .422

Uit tapgesprekken die op 10 mei 2013 zijn gevoerd blijkt dat [naam 29] inderdaad met de trein naar Maastricht reisde om daar zijn drugs te halen. Om 15:54:17 uur belt hij naar het gouden nummer [gouden lijn Seville 2] . Hij stelt zich voor als [bijnaam naam 29] en bestelt 225 bruin. Hij zegt dat hij geen auto heeft en met de trein komt, die om vier uur veertig in Maastricht aankomt. Ze spreken af elkaar aan de achterkant te ontmoeten. Om 16:47:06 uur meldt [bijnaam naam 29] / [naam 29] dat hij is gearriveerd en aan de achterkant van het station wacht. Degene die de [gouden lijn Seville 2] bemant zegt hem te wachten, zijn maat komt daar over 10 minuten met een Opel. Het is dezelfde als de vorige keer. Om 16:59:35 uur wordt [bijnaam naam 29] nogmaals gebeld dat het niet meer lang duurt, [bijnaam naam 29] moet zich geen zorgen maken, ‘hij’ is onderweg en [bijnaam naam 29] kan met hem meegaan en hem het geld geven. Hij komt met een grijze Opel.423

(Verlengde) uitvoer

Uit de hiervoor beschreven delictdossiers van de groep Seville 2 blijkt dat net als bij de groep Seville 1 de kopers vanuit Frankrijk of België telefonisch de door hen gewenste drugs bestelden, naar Zuid-Limburg reisden en daar de drugs van (een of meer leden van) de organisatie in ontvangst namen en vervolgens met die door hen gekochte drugs, al dan niet voorzien van ‘een cadeautje voor onderweg’ weer terugreisden naar Frankrijk of België. Gelet daarop staat ook bij de groep Seville 2 vast dat de drugs ‘buiten het grondgebied van Nederland werden gebracht’ zoals neergelegd in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet.

Conclusie

Uit op de tapgesprekken, de verklaringen van kopers en het aantreffen van deze drugs door de Franse politie bij de kopers zoals omschreven onder 7.2 komt naar voren dat de groep achter de gouden lijn handelde in grote hoeveelheden cocaïne en heroïne, ook wel handelshoeveelheden genoemd. De kopers spraken met de groep achter de gouden lijn af in verschillende plaatsen in Limburg, te weten: Eijsden, Gronsveld en De Plank .

Dat de groep ook in andere stoffen handelde zoals in de tenlastelegging staat vermeld, te weten amfetamine, MDMA, tenamfetamine en N-ethyl MDA, volgt niet uit het dossier. Voor die stoffen komt de rechtbank dan ook niet tot een bewezenverklaring en zal vrijspraak volgen.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de politie tijdens de actiedag verschillende locaties doorzocht. De politie vermoedde dat de groep personen achter de gouden lijn vanuit die locaties opereerde. Bij de doorzoekingen op de locaties [adres 22] te Heerlen, [adres 20] te Gouda en [adres 21] te Eindhoven zijn inderdaad (handelshoeveelheden) cocaïne en heroïne aangetroffen. Voorts blijkt uit de resultaten van het NFI dat er in de kofferbakken van de auto’s die in de omgeving van deze locaties stonden geparkeerd, onder meer heroïne en cocaïne heeft gelegen. Immers zijn er door middel van zuigmonsters kleine hoeveelheden heroïne en cocaïne aangetroffen.

De kopers hebben verklaard dat zij de harddrugs die ze bij de groep kochten meenamen, en naar het oordeel van de rechtbank dus uitvoerden, naar België en Frankrijk. Gelet op deze verklaringen, het feit dat de groep wist dat de kopers uit België en Frankrijk kwamen en de handelshoeveelheden die de groep verkocht aan hen, maakt dat de groep op zijn minst genomen de aanmerkelijke kans aanvaard dat deze harddrugs door de kopers zouden worden uitgevoerd naar het buitenland, waaronder België en Frankrijk. Zodoende heeft de groep voorwaardelijk opzet op de uitvoer van harddrugs, te weten cocaïne en heroïne.

De rechtbank is, gelet op voorgaande, van oordeel dat de groep achter de gouden lijn harddrugs verkocht en exporteerde naar het buitenland en daartoe harddrugs in voorraad had.

7.3.

Softdrugs

In het dossier zijn aanknopingspunten dat de groep achter de gouden lijn de handel in softdrugs niet als hoofddoel had. Er zijn echter wel softdrugs verstrekt als cadeau voor de chauffeur c.q. koper. De rechtbank heeft hiervoor de volgende bewijsmiddelen.

Delictdossier [koper 29]

In het delictdossier [koper 29] wordt door een Franse koper gevraagd of er nog beuh (rechtbank: door de vertaler van het tapgesprek vertaald als: wiet/cannabis) kan worden geleverd of dat dit eventueel via de coffeeshop kan worden gevonden.424 Er is echter geen weed en de gebruiker van de [gouden lijn Seville 2] zegt dat hij de koper de volgende keer tien gram geeft van hemzelf, omdat het voor hem verboden is om naar het centrum, om naar binnen te gaan.

De getuige [koper 28] uit ditzelfde delictdossier heeft verklaard dat hij een brokje hasjiesj van dertien gram van de dealers cadeau had gekregen. Dat blokje was per ongeluk niet in het reservewiel verstopt. Dit blokje werd op 11 december 2012 door de Belgische politie aangetroffen bij [koper 28] , toen hij werd aangehouden op de terugreis van Nederland naar Frankrijk.425

Uit het onder 7.2 besproken Delictdossier [koper 29] komt naar voren dat er werd afgesproken in Eijsden.

Delictdossier [koper 9]

Niet alleen in het delictdossier [koper 29] wordt gesproken over de verstrekking van hasjiesj, maar ook in een ander delictdossier, namelijk [koper 9] . Uit een tapgesprek dat op 6 mei 2013 tussen [koper 9] en de gebruiker van de [gouden lijn Seville 2] wordt gevoerd, blijkt namelijk dat [koper 9] vraagt om iets goeds mee te brengen, en ook pure. De gebruiker van de [gouden lijn Seville 2] vraagt dan: hashish (beu), waarop [koper 9] antwoordt: nee, pure. Dan zegt de gebruiker van de [gouden lijn Seville 2] dat er wel pure is; hij hoeft zich geen zorgen te maken.426 Getuige [koper 9] heeft bij de Franse politie verklaard dat zijn dealer [bijnaam medeverdachte 7] , die hij belt op het nummer + [gouden lijn Seville 2] niet alleen harddrugs verkoopt, maar ook marihuana.427 Toen de Franse politie bij [koper 9] op 19 november 2013 een inval deed en zijn woning doorzocht, werd een zakje met daarin 6,4 gram marihuana aangetroffen en in beslag genomen.428 verklaarde dat hij dat zakje cadeau had gekregen bij zijn laatste transactie met [bijnaam medeverdachte 7] in de nacht van zondag op maandag. Hij koopt dat spul nooit, maar als ze het aan hem geven of aan hem aanbieden, zegt hij geen nee.429 verklaarde dat hij met het [bijnaam medeverdachte 4] -netwerk afsprak in Eijsden en Gronsveld. Met [bijnaam medeverdachte 7] sprak hij alleen af in Aubel.430 De politie houdt [koper 9] voor dat de plaats Aubel in België ligt. [koper 9] verklaart daarop dat hij dacht dat Aubel in Nederland lag, omdat de borden en de straatnamen in het Nederlands waren. Het kan daarom volgens [koper 9] zo zijn dat het een [bijnaam medeverdachte 5] gemeente betreft, die tegen Aubel aanligt, maar dan aan de Nederlandse kant.431

Conclusie

Het vorenstaande in aanmerking genomen en gecombineerd met het feit dat in de woning aan de [adres 21] in Eindhoven op 19 november 2013 meer dan een gebruikershoeveelheid hasjiesj, te weten 123 gram, in beslag werd genomen,432 maakt dat de rechtbank van oordeel is dat sprake is van het buiten het grondgebied van Nederland brengen van hasjiesj door deze als cadeau mee te geven aan Belgische en Franse kopers. Volgens [koper 29] en [koper 9] werd er afgesproken in plaatsen in Zuid-Limburg.

Dat sprake is van de uitvoer van een grote hoeveelheid hasjiesj acht de rechtbank evenwel niet bewezen, nu slechts 13 en 6,4 gram hasjiesj bij de respectieve chauffeur c.q. koper werd aangetroffen en 123 gram hasjiesj in beslag werd genomen in de woning in Eindhoven.

Nu blijkt uit het dossier dat aan chauffeurs c.q. kopers telkens een hoeveelheid minder dan 30 gram hennep/hasjiesj is gegeven, is er sprake van overtreding en niet van een misdrijf onder het bepaalde in artikel 1 lid 2 van het Opiumwetbesluit. De verdachte zal zodoende van dit onderdeel van de tenlastelegging partieel worden vrijgesproken.

8 Seville 2: tussenconclusie

Uit voorgaande trekt de rechtbank ten aanzien van het functioneren van de groep Seville 2 de volgende conclusies:

 • -

  Er wordt door een lid van een Franse of Belgische groep via de gouden lijn een bestelling geplaatst;

 • -

  De op de gouden lijn binnenkomende gesprekken worden automatisch doorgeschakeld naar het telefoonnummer [doorschakelnummer Seville 2] . Sms-berichten worden handmatig doorgestuurd naar dit telefoonnummer;

 • -

  Besteld wordt heroïne, cocaïne, hasjiesj en weed, waarbij soms werd verwezen naar eerdere bestellingen;

 • -

  Vervolgens wordt vanuit Frankrijk of België richting Nederland gereden, waarbij de koper of chauffeur enige tijd voor zijn aankomst aan de groep moest laten weten hoe laat hij of zij er zal zijn;

 • -

  Op de afgesproken plek worden de bestelde verdovende middelen geleverd of de koper wordt meegenomen naar een plek/pand waar de verdovende middelen worden geleverd;

 • -

  De drugs worden in sommige gevallen geleverd in een autoband, welke dezelfde afmetingen heeft als de reserveband van de auto van de koper of chauffeur.

9. Bespreking van de feitelijke rol van de verdachte en de strafrechtelijke kwalificatie van die rol.

In dit hoofdstuk zal de rol van verdachte bij beide groepen beoordeeld worden en vervolgens zal de rechtbank daaraan de conclusie verbinden of deze rol een strafrechtelijk verwijt met zich mee brengt en zo ja, welk.

9.1.

Feitelijke rol

Tijdens het onderzoek, zoals in de inleiding omschreven, werd uit tapgesprekken en bevindingen omtrent aangehouden kopers bekend dat verdovende middelen regelmatig verstopt werden in de band van het reservewiel van de auto waarmee de kopers reisden.

Deze werkwijze zien we terug bij zowel Seville 1 als Seville 2. Uit de tussenconclusies in de hoofstukken 5 en 8 volgt dat deze groepen handelden in harddrugs en zowel harddrugs als softdrugs uitvoerden.

De groep Seville 1 was als volgt samengesteld:

[medeverdachte 1]

De rechtbank dicht aan [medeverdachte 1] een leidinggevende rol toe. Uit tapgesprekken en verklaringen van kopers blijkt dat hij zorgde voor het contact met de buitenlandse kopers.433Hij nam de bestellingen aan, gaf opdrachten om de klanten te bedienen434 en drugs te verpakken435. [medeverdachte 1] bracht ook wel zelf de drugs naar de kopers436 en fungeerde in voorkomende gevallen als chauffeur of begeleider van een koper die de drugs in een van de huizen kocht437. [medeverdachte 1] was ook het aanspreekpunt voor klachten en bezorgperikelen.438 Daarnaast zijn er, zoals hierna door de rechtbank bij [medeverdachte 4] wordt beschreven, telefonische overlegmomenten met [medeverdachte 4] over de voorraad verdovende middelen, het personeelsbeleid en de aanschaf van (huur)auto’s en telefoons. [medeverdachte 1] kan als de CEO van de onderneming worden gezien.439

Koper [koper 14] verklaarde dat hij [medeverdachte 1] , die hij kent onder de naam [medeverdachte 2] , bezocht vanaf 2008. [medeverdachte 2] verstrekte volgens hem de drugs in de appartementen en bereidde de bestellingen heroïne en cocaïne voor.440Dit plaatst [medeverdachte 1] dus aan het begin van de tenlastegelegde periode: op 1 januari 2008 handelde hij kennelijk al in verdovende middelen.

[medeverdachte 4]

had eveneens een belangrijke rol in de organisatie. Uit tapgesprekken en verklaringen van kopers blijkt bijvoorbeeld dat hij de bestellijn beheerde441, nieuwe klanten lokte442 en de aanschaf van nieuwe telefoons443 en (huur)auto’s444 regelde. Daarnaast overlegde hij met [medeverdachte 1] over diverse personeels)zaken445en zorgde hij voor de bevoorrading446. Ook gaf hij opdrachten aan personen die lager op de hiërarchische ladder stonden.447 In voorkomende gevallen verstrekte hij drugs aan kopers.448

In een telefoongesprek met een koper in 2013 zegt [medeverdachte 4] zelf dat hij en die koper al zes jaar samenwerken.449 Dit plaatst [medeverdachte 4] , evenals [medeverdachte 1] , aan het begin van de tenlastegelegde periode: op 1 januari 2008 handelde hij kennelijk al in verdovende middelen. Uit de telefoongesprekken die hij met [medeverdachte 1] voerde blijkt ook een zekere gelijkwaardigheid tussen deze twee personen. Ze overleggen over zaken op managementniveau: de voorraad, de door de organisatie te gebruiken auto’s, personeelszaken en over de geldverdeling450. Typerend voor die samenwerking is ook een gesprek over hoe de klantenkring tussen hen beiden is verdeeld.451

Concluderend dicht de rechtbank [medeverdachte 4] een sleutelrol in de organisatie toe van 1 januari 2008 tot en met het einde op 19 november 2013. Hij zou kunnen worden bestempeld als de CFO van de onderneming.

[medeverdachte 5]

Hij functioneerde als chauffeur om kopers vanaf de ontmoetingsplaats naar de huizen te brengen, waarin drugs konden worden geproefd en gekocht. Hij verstrekte ook drugs aan de kopers.452 Vanaf september 2013 bemande hij de gouden lijn en zorgde als zodanig voor de afhandeling van de bestellingen.453 Hij was ook beheerder van de stashlocatie op het adres [adres 2] in Margraten.454

[medeverdachte 7]

bemande het pand [adres 1] in Berg en Terblijt waar een handelsvoorraad verdovende middelen lag opgeslagen en waar kopers hun bestelling kwamen afhalen. In juli 2013 bewaarde hij de voorraad in een ander pand. Hij maakte de bestellingen klaar, ontving klanten op de [adres 1] en beschikte over de sleutels van andere panden van de groepering. Hij werkte vooral samen met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] . [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] vinden hem betrouwbaar en een goede werker. Hij verrichtte al deze werkzaamheden vanaf 27 juni 2013 tot aan zijn aanhouding op

19 november 2013.455

[medeverdachte 6]

was in de periode van 20 september 2013 tot en met de dag van zijn aanhouding op 19 november 2013 voornamelijk als drugsrunner actief voor de groep Seville 1.456 Hij was verantwoordelijk voor het begeleiden van kopers van verdovende middelen naar en van de plaats waar de drugstransactie plaats vindt en het afleveren van de bestelling aan de klant en, logischerwijs, het innen van de koopprijs. Ook maakte hij drugs klaar voor klanten en wist hij dat het ging om heroïne, cocaïne, hennep en hasjiesj. Dat volgt uit de codetaal die hij gebruikte (‘voor 500 euro maken’, ‘150 van koffie en 10 van melk’) en de in het pand [adres 2] en [adres 10] ( [adres 10] ) aangetroffen verdovende middelen, sleutels en voorwerpen met DNA van hem, [medeverdachte 5] en kopers.

[medeverdachte 8]

had sinds 25 maart 2013 een Audi op naam staan voor de groep Seville 1.457 Later raakte [medeverdachte 8] ook als drugsrunner betrokken bij de groep Seville 1. Er is bewijs voor zijn betrokkenheid in de periode van 15 mei 2013 tot en met 31 mei 2013. Dat bewijs vindt de rechtbank in een aantal tapgesprekken met [medeverdachte 1] , waarin [medeverdachte 8] als deelnemer is geïdentificeerd.458 In de hoedanigheid van runner wordt [medeverdachte 8] voorts herkend door de getuigen [getuige]459 en [koper 8]460, zijnde kopers van het netwerk Seville 1.

[medeverdachte 12]

fungeert vanaf 15 mei 2013 als runner. Hij was verantwoordelijk voor zowel de ‘buitenservice’461 als het vervoeren van kopers vanaf de parkeerplaats waar ze hun auto achterlieten naar de appartementen462. Hij bereidde en gaf ook wel de drugs.463 Hij reed in een grijze Skoda Superb464, die op zijn naam staat465. Tussen 28 juni 2013 en 11 juli 2013 stond een door de organisatie gebruikte Opel Astra (kenteken [kenteken 1] ) op zijn naam.466 Op 11 juli 2013 werd hij door [medeverdachte 1] ontslagen. [medeverdachte 12] was te laks met het regelen van de verzekering nadat de Skoda Superb totall loss was geraakt bij een aanrijding. [medeverdachte 12] moest de Astra, de sleutels en de papieren geven en er voor zorgen dat de vrijwaring werd geregeld. De ritjes gingen vanaf dat moment niet meer door.467

De rechtbank concludeert hieruit dat [medeverdachte 12] van 15 mei 2013 tot en met 11 juli 2013 binnen de organisatie actief is geweest als drugsrunner.

[medeverdachte 17]

verzorgde het vervoer van drugs vanuit de Randstad naar de stashlocaties. Op de terugweg nam hij geld mee.468 Ook was hij stashbeheerder, want bij zijn moeder in Rotterdam werden drugs aangetroffen. [koper 1] herkent hem als degene bij wie hij is geweest om drugs te kopen. [medeverdachte 17] kwam in beeld omdat de Opel Astra die eerst op naam stond van [medeverdachte 12] vanaf 26 juli 2013 op zijn naam staat.469 Al eerder, op 15 juli 2013470, zijn er tapgesprekken met [bijnaam medeverdachte 17]471, de bijnaam van [medeverdachte 17] .

[medeverdachte 2]

was manusje van alles. Hij moest in opdracht van zijn broer [medeverdachte 1] op pad om nieuwe telefoons en simkaarten te kopen.472 Toen die bij nader inzien te duur bleken te zijn473, moest hij ze weer afzeggen474. Ook vervoerde hij voorraden475 en materialen476 naar het zuiden van Nederland. In juli 2013 moest hij van zijn broer [medeverdachte 1] naar Marokko vertrekken.477 Van daaruit beheerde hij nog enkele weken de gouden lijn [gouden lijn Seville 1] .478 Meteen nadat [medeverdachte 1] op 25 juli 2013 van [medeverdachte 4] bericht kreeg dat het oude nummer met 92 in het einde ‘gebrand’ is, moest [medeverdachte 2] de 92 uit zetten.479 Vanaf dat moment was [medeverdachte 2] niet meer echt aan het werk voor de organisatie. Toen op 19 november 2013 een groot deel van de organisatie werd aangehouden, moest [medeverdachte 2] van zijn broer [medeverdachte 1] in Marokko blijven.480

[medeverdachte 9]

Uit verschillende tapgesprekken leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 9] , in een min of meer ondergeschikte positie aan [medeverdachte 1] , zich bezighoudt met diverse taken binnen de (internationale) handel in verdovende middelen. Hij bedient niet alleen klanten481, maar moet ook halen, maken en verpakken en voorraden aanvullen en daarvoor naar Zuid Limburg komen482.

[medeverdachte 3]

De rechtbank acht bewezen dat [medeverdachte 3] de groep faciliteerde door telefoons en telefoonkaarten te prepareren. Hij voorzag de telefoons van kleurcoderingen, met daarop nummers en bijnamen. Ook programmeerde hij alvast nummers van leden van de groep in de telefoons. Dit leidt de rechtbank af uit de hiervoor vermelde tapgesprekken tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] , waarin de opdracht aan [medeverdachte 3] geformuleerd wordt. In de kelderruimte van zijn woning zijn bovendien alle benodigde goederen aangetroffen, zoals vele mobiele telefoons van het merk Nokia en kleurenstickers. Zoals in de inleiding is omschreven vormde het telefoonsysteem een belangrijke schakel voor het functioneren van de groep. Door het roulatiesysteem werd geprobeerd om onder de radar van justitie te blijven. De handelingen van [medeverdachte 3] heeft de rechtbank gekwalificeerd als medeplichtigheid. Om die reden kan hij niet als medepleger aangemerkt worden.

[medeverdachte 11]

Ten slotte mevrouw [medeverdachte 11] . Zij bemiddelde in panden voor de groep in Zuid-Limburg. De rechtbank kan echter niet bewijzen dat haar opzet daarbij gericht was op het faciliteren van de internationale drugshandel en spreekt haar vrij van enige betrokkenheid bij die drugshandel. Om die reden kan er geen spraken zijn van medeplegen.

De groep Seville 2 bestond uit de volgende personen:

[medeverdachte 20]

zorgde voor het contact met de buitenlandse kopers. Hij nam de bestellingen aan, gaf opdrachten om de klanten te bedienen483 en drugs te verpakken484. [medeverdachte 20] bracht ook wel zelf de drugs naar de koper.485 Hij was ook aanspreekbaar voor klachten en bezorgperikelen. Hij werd door kopers [koper 28] herkend.486 [koper 29] heeft verklaard dat hij zijn Nederlandse leverancier van heroïne al tien jaar kent en dat hij diens nummer [gouden lijn Seville 2] al anderhalf jaar kent. Hij geeft bij foto 6 (rechtbank: [medeverdachte 20]) aan dat dat mogelijk [bijnaam medeverdachte 7] is, maar dat hij er niet helemaal zeker van is, omdat [bijnaam medeverdachte 7] toen hij hem zag, een ander kapsel had.487 De rechtbank merkt op dat hij het desondanks goed heeft gezien: [medeverdachte 20] is inderdaad de man die zich aan de [gouden lijn Seville 2] [bijnaam medeverdachte 7] noemt.

[medeverdachte 21]

hield zich bezig met de voorraad. In zijn woning in Eindhoven lagen enkele kilogrammen harddrugs, zeer grote hoeveelheden (bijna 63 kilogram) versnijdingsmiddelen en diverse attributen om drugs te bewerken en te verpakken. Hij maakte de drugs klaar en zorgde er ook wel voor dat de drugs aan de koper werden overhandigd. Tijdens de afwezigheid van [medeverdachte 20] in de maand augustus 2013 nam hij de bestellingen aan op de gouden lijn en zorgde hij voor de afhandeling van de bestellingen. Hij is door koper [koper 28] herkend: [koper 28] heeft, zegt hij, alleen met [medeverdachte 21] en [medeverdachte 20] te maken gehad. Ook is [medeverdachte 21] door de koper [koper 29] herkend als bezorger die aan hem heeft geleverd.488 bewaarde in zijn woning niet alleen de verdovende middelen en de versnijdingsmiddelen, maar ook het geld van de organisatie: op het dressoir in zijn woonkamer lagen op 19 november 2013 tussen de drugs en inpakmaterialen twee pakketten met in totaal € 25.000,00. Verder beschikte hij over de sleutel van een auto waarmee verdovende middelen zijn vervoerd. Die auto stond in de garage van zijn appartementengebouw geparkeerd, zodat ervan uitgegaan mag worden dat hij met die auto verdovende middelen heeft vervoerd.

[medeverdachte 19]

In de slaapkamer van [medeverdachte 19] werd een kilogram cocaïne bewaard. Ook lag hier bijna een kilogram inositol, dat als versnijdingsmiddel voor cocaïne kan worden gebruikt. In zijn woning lag ook een sleutel die toegang gaf tot de woning van [medeverdachte 21] in Eindhoven. In die Eindhovense woning werd ook een tas aangetroffen, waarin versnijdingsmiddelen werden bewaard. De op die tas aangetroffen vingerafdrukken kunnen worden herleid naar [medeverdachte 19] . [medeverdachte 19] kan dus net als [medeverdachte 21] worden aangemerkt als stashbeheerder. Dat [medeverdachte 19] ook als drugsrunner heeft opgetreden, kan de rechtbank niet hard maken omdat daarvoor het bewijs te mager is. Wel is zijn auto gebruikt om verdovende middelen in te vervoeren.

[medeverdachte 22]

vervulde de koeriersrol. Verschillende kopers489 die verdovende middelen kochten via de [gouden lijn Seville 2] hebben hem herkend als een van de bestuurders van het voertuig van de dealers. Hij haalde de kopers op de ontmoetingsplaats op en bracht hen dan naar de plaats van de transactie. Daarna bracht hij de kopers weer terug naar hun auto. Voor [koper 32] was [medeverdachte 22] samen met [medeverdachte 20] het gezicht van de drugsdealers.

[medeverdachte 18]

is vrijgesproken van de aan hem tenlastegelegde feiten, verband houdende met de handel in drugs. Hij kan dus niet als medepleger aangemerkt worden.

Een aantal tapgesprekken tussen leden van de groep Seville 1 respectievelijk Seville 2 en de Franse kopers wordt gevolgd door een telefoontje of een sms-bericht naar het nummer

[telefoonnummer] . Dit nummer blijkt op naam te staan van Autobedrijf [verdachte] , waarvan [verdachte] eigenaar is.490 [verdachte] heeft bij de politie en ook ter terechtzitting verklaard dat het genoemde telefoonnummer aan hem toebehoort.

De rechtbank zal in het volgende een aantal van deze gesprekken –voor zover relevant– weergeven, zonder dat zij hierbij uitputtend beoogd te zijn. Waar er contact is met het nummer [telefoonnummer] zal de rechtbank dit opvatten als contact met [verdachte] , gelet op zijn verklaring hieromtrent.

Contacten gerelateerd aan Seville 1

22 juli 2013 491

 Telefoongesprek op 22-07-2013, 16:53:33 uur

Gesprek tussen gebruikers van [gouden lijn Seville 1] (TT31) en [telefoonnummer] . Gesprek naar

[gouden lijn Seville 1] werd doorgeschakeld naar nummer [telefoonnummer] .

Ene [naam 31] belt uit naar [medeverdachte 1] .

Inhoud gesprek:

[naam 31] : ik kom en neem mee…kun je een band voor me maken voor morgen?

[medeverdachte 1] : ja, ja, ja, geen probleem.

[naam 31] : het is dus een band van Peugeot 406, 2 liter HDI.

[medeverdachte 1] : maar luister, luister. Ken je het nummer van de banden niet?

[naam 31] geeft vervolgens door: 195-65-15.

[naam 31] : dus ik zal je zeggen wat ik nodig heb. Ik wil één kilo a acht, tweehonderd gram a vijftien en vijftig a veertig.

[medeverdachte 1] : oke, tweehonderd van vijftien, vijftig van veertig. Voor morgen?

[naam 31] : voor morgen ja.

[medeverdachte 1] : oke vriend. Je belt me voordat je vertrekt alsjeblieft ja?

[naam 31] : akkoord.

[medeverdachte 1] : Tot morgen. Ik zal alles klaarmaken vriend. Geen zorgen.

[naam 31] : oke, dat is goed. Morgenmiddag.

 Telefoongesprek op 22-07-2013, 17:05:06 uur

Gesprek tussen de gebruikers van [telefoonnummer] (TT44) en [telefoonnummer].

Inhoud gesprek:

[medeverdachte 1] belt uit naar [verdachte] . [medeverdachte 1] vraagt of hij vanavond kan langs komen na het eten rond half elf. Vraagt of hij ook een nummer kan doorgeven. [verdachte] zegt dat dit goed is.

[medeverdachte 1] zegt 195-65-15.

 Telefoongesprek op 22-07-2013, 18:01:44 uur

Gesprek tussen de gebruikers van [telefoonnummer] (TT44) en [telefoonnummer].

Inhoud gesprek:

[medeverdachte 1] belt uit naar [verdachte] en verplaatst de afspraak naar zeven uur of kwart over zeven.

 Telefoongesprek op 22-07-2013, 19:10:18 uur

Gesprek tussen de gebruikers van [telefoonnummer] (TT44) en [telefoonnummer].

Inhoud gesprek:

[medeverdachte 1] belt uit met [verdachte] en zegt dat hij er is. De gebelde zegt: kom maar binnen. Daarop zegt [medeverdachte 1] : ik zal hem even beter parkeren.

14 augustus 2013 492

 Telefoongesprek op 14-08-2013, 16:06:12 uur

Gesprek tussen de gebruikers van [telefoonnummer] (TT52) en [telefoonnummer].

Inhoud gesprek:

[medeverdachte 1] wordt gebeld door [koper 21] .

[koper 21] zegt dat hij morgen wil komen.

[medeverdachte 1] : ’s ochtends?

[koper 21] : voor mij geen probleem.

[…]

[medeverdachte 1] : vertel eens, hoeveel heb je nu, hoeveel geld heb je nu?

[koper 21] : ik heb vijfennegentighonderd.

[medeverdachte 1] : dat is wat je hebt he?

[koper 21] : ja dat is wat ik heb, vijfennegentighonderd euro.

[medeverdachte 1] : oke [naam 32] , oke prima. Waar kom je? Wat is het nummer van…

[koper 21] : ’s ochtends.

[medeverdachte 1] : het nummer van…

[koper 21] : een, negen, vijf, zes en nul.

En er zijn vier uh…vier schroeven.

[medeverdachte 1] : ja, ja, maar zestig en dan?

[koper 21] : vijftien.

[medeverdachte 1] : oh vijftien, oke en dan vier…oke prima. Hey, vijfennegentighonderd, [koper 21] he.

[koper 21] : ja vijfennegentighonderd.

[medeverdachte 1] : Oke afgesproken, [naam 32] . Tot morgenochtend.

 Telefoongesprek op 14-08-2013, 16:15:31 uur

Gesprek tussen de gebruiker van [telefoonnummer] (TT52) en [telefoonnummer].

[medeverdachte 1] belt uit naar [verdachte] .

Inhoud gesprek:

[medeverdachte 1] : hoi, met mij, euh, ik heb euh, ik heb een bandje nodig.

NN: ja zeg maar wat voor een maat.

[medeverdachte 1] : 195/60/15, o ja heb je die velgen daar gevonden trouwens.

NN: ja die had ik gevonden ja.

[medeverdachte 1] : Ok, dat zijn volgens mij die toch.

NN: jaja, dat is de goeie maat ja.

[medeverdachte 1] : vier gaten zijn dat toch, vier gaten ook.

NN: ja.

[medeverdachte 1] : die moet ik hebben, vier gaten, ok?

NN: die 195/60/15 hoe laat?

[medeverdachte 1] : euh ik denk om een uur of half acht, dan kan ik pas daar aankomen.

NN: ja is goed, ik zie je komen.

 Sms-bericht op 14-08-2013, 19:27:13 uur

Sms-bericht van de gebruiker van [telefoonnummer] (TT52) naar de gebruiker van

[telefoonnummer] .

Inhoud bericht

Ik ben er over 35 min sorry dat ik te laat ben.

 Sms-bericht op 14-08-2013, 19:27:59 uur

SMS bericht van de gebruiker van [telefoonnummer] naar de gebruiker van [telefoonnummer] (TT52).

Inhoud bericht:

Goed.

22 oktober 2013 493

 Telefoongesprek op 22-10-2013, 15:33:23 uur

Gesprek tussen gebruikers van [telefoonnummer] (TT76) en [telefoonnummer].

[medeverdachte 1] belt uit naar [naam 32] .

Inhoud gesprek:

[naam 32] : ik heb 13 en ik wil 2 hebben.

[medeverdachte 1] : als jij 2 wil hebben dan is 14 vriend.

[naam 32] : ik heb het niet of kijk ik bel jou oke.

[medeverdachte 1] : kom jij net als altijd?

[naam 32] : ja, luister, luister, die andere zei dat ding moet genummerd worden. […] Vier moeren.

[medeverdachte 1] : is goed, je komt net als altijd om 7 uur in de ochtend?

[naam 32] : ja, ja.

[medeverdachte 1] : ok.

[naam 32] : 4 moeren.

[medeverdachte 1] : ja, ja, ik heb alles van de laatste keer.

[naam 32] : de laatste keer was niet goed.

[medeverdachte 1] : was het niet goed?

[naam 32] : nee. […] De laatste keer zaten er 5 in. 4 moeren, 195.

[medeverdachte 1] : 195?

[naam 32] : Klopt, 60.

[medeverdachte 1] : 60.

[naam 32] : honderd (ntv) en vijftien.

[medeverdachte 1] : 15 is goed. Twee he, twee.

[…]

[medeverdachte 1] : en die twee van de vorige keer dan?

[naam 32] : oke, ik ga ze regelen voor jou ok.

 Telefoongesprek op 22-10-2013, 15:40:53 uur

Gesprek tussen gebruikers van de [telefoonnummer] (TT76) en [telefoonnummer].

[medeverdachte 1] belt uit naar [medeverdachte 5] .

Inhoud gesprek:

[…]

[medeverdachte 5] : hoeveel wil die [naam 32] ?

[medeverdachte 1] : twee, twee.

[medeverdachte 5] : oke, is goed.

 Telefoongesprek op 22-10-2013, 15:58:06 uur

Gesprek tussen gebruikers van de 06-4790 [telefoonnummer] (TT74) en [telefoonnummer].

[medeverdachte 5] belt uit naar [medeverdachte 1] .

Inhoud gesprek:

[medeverdachte 5] : hey had je die maat doorgegeven…

[medeverdachte 1] : nee, nee, wacht nu nu nu ga naar jou sturen.

 Sms-bericht op 22-10-2013, 15:59:59 uur

SMS bericht van de gebruiker van [telefoonnummer] (TT76) naar de gebruiker van

06-4790 [telefoonnummer].

Inhoud bericht:

195+60+15

 Telefoongesprek op 22-10-2013, 16:00:26 uur

Gesprek tussen de gebruikers van 06-4790 [telefoonnummer] (TT74) en [telefoonnummer].

[medeverdachte 5] belt uit naar [verdachte] .

Inhoud gesprek:

[medeverdachte 5] : hey met die [bijnaam medeverdachte 5] .

[verdachte] : ja hoi.

[medeverdachte 5] : hee kan ik zo effe langs komen.

[verdachte] : jazeker, kom maar.

[medeverdachte 5] : is goed, dan zie ik je zo kan ik jou ook gelijk de maat sturen in sms.

[verdachte] : ja stuur de maat maar door.

[medeverdachte 5] : ok dan zie ik je straks.

[verdachte] : ok tot zo dan.

 Sms-bericht op 22-10-2013, 16:06:16 uur

SMS bericht van de gebruiker van [telefoonnummer] (TT74) naar de gebruiker van

[telefoonnummer] .

Inhoud bericht:

195+60+15

 Telefoongesprek op 22-10-2013, 17:47:12 uur

Gesprek tussen de gebruikers van [telefoonnummer] (TT74) en [telefoonnummer].

Inhoud gesprek

[medeverdachte 5] : ja met mij.

[verdachte] : ja.

[medeverdachte 5] : ik ben er met een klein kwartiertje.

[verdachte] : is goed, dan zie we ons zo. Ik ben effe naar de bouwmarkt en dan zien we ons zo.

[medeverdachte 5] : is goed.

12 november 2013 en 13 november 2013 494

 Telefoongesprek op 12-11-2013, 20:50:11 uur

Gesprek tussen gebruikers van [gouden lijn Seville 1] (TT34) en [telefoonnummer] . Gesprek naar

[gouden lijn Seville 1] werd doorgeschakeld naar nummer [telefoonnummer].

[medeverdachte 5] wordt gebeld door ene [koper 1] .

Inhoud gesprek

[koper 1] : met [koper 1] . Ik ben nu niet gekomen, want ik kom morgen en ik kom met mijn vriend rechtstreeks.

[…] ik kom morgen overdag goed.

[medeverdachte 5] : goed, goed.

[koper 1] : en ik wilde weten, voor onderweg, doe jij dat ook met een wiel?

[medeverdachte 5] : wat?

[koper 1] : weet je, om in een band te doen, doe jij dat of niet?

[medeverdachte 5] : band, waarom band?

[koper 1] : nou juist ja, voor veel, doe jij dat of niet?

[medeverdachte 5] : ja ja, hoeveel wil je.

[koper 1] : hoe veel moet het minimaal zijn, 1 kilo 2 kilo?

[medeverdachte 5] : 1 kilo is goed.

[koper 1] : ok dan kom ik morgen.

[medeverdachte 5] : hoeveel moet ik klaarmaken?

[koper 1] : ik heb 1 kilo nodig.

[…]

 Telefoongesprek op 12-11-2013, 20:52:00 uur

Gesprek tussen de gebruikers van [telefoonnummer] (TT95) en [telefoonnummer] .

[medeverdachte 5] belt uit naar [medeverdachte 1] .

Inhoud gesprek:

[medeverdachte 5] : die van gisteren heeft gebeld.

[medeverdachte 1] : ja.

[medeverdachte 5] : maar hij zegt tegen mij hij komt morgen weer.

[medeverdachte 1] : maar dat is toch goed?

[medeverdachte 5] : maar hij zegt tegen mij hij wil een band/wiel.

[medeverdachte 1] : ja maar voor hoeveel wil hij dan.

[medeverdachte 5] : hij zegt tegen mij voor hoeveel ga je dan die band/wiel maken. Hij zegt voor 1 kilo, 2 kilo.

 Telefoongesprek op 12-11-2013, 21:02:10 uur

Gesprek tussen de gebruikers van [telefoonnummer] (TT95) en [telefoonnummer].

[medeverdachte 5] belt uit naar [koper 1] .

Inhoud gesprek:

[koper 1] : ja.

[medeverdachte 5] : ja [koper 1] .

[koper 1] : ja.

[medeverdachte 5] : hij heeft het wiel, de band.

[koper 1] : ja.

[medeverdachte 5] : hoeveel kerel?

[koper 1] : wat zijn jouw banden, ken jij de maten? Is dat 13 of 14? Het zal wel 14 zijn.

[medeverdachte 5] : stuur me een bericht, meteen he.

[koper 1] : ok, ik stuur je een bericht meteen.

 Telefoongesprek op 12-11-2013, 21:27:05 uur

Gesprek tussen de gebruikers van [telefoonnummer] (TT95) en [telefoonnummer].

[medeverdachte 5] belt uit naar [koper 1] .

Inhoud gesprek:

[koper 1] : ja.

[medeverdachte 5] : ja, het bericht, lukt niet.

[koper 1] : lukt je niet. Waarom niet?

[…]

[koper 1] ; 195, 55, 15.

[medeverdachte 5] : wacht, wacht, 150.

[koper 1] : 195, 1-9-5.

[medeverdachte 5] : 1-9-5.

[koper 1] ; 55, 5-5 en daarna 15 1-5.

[medeverdachte 5] : is goed.

[koper 1] : ok?

[medeverdachte 5] : ok en je komt 1 kilo halen.

[koper 1] : juist ja.

[medeverdachte 5] : bel me morgen ok?

[koper 1] : geen probleem, ik bel je morgen.

 Telefoongesprek op 13-11-2013, 11:49:07 uur

Gesprek tussen de gebruikers van [telefoonnummer] (TT95) en [telefoonnummer].

[medeverdachte 5] belt uit naar [verdachte] .

Inhoud gesprek:

[medeverdachte 5] vraagt of hij zo langs kan komen. [verdachte] zegt: ja is goed. [medeverdachte 5] zal een sms sturen.

 Sms-bericht op 13-11-2013, 11:50:12 uur

SMS bericht van de gebruiker van [telefoonnummer] (TT95) naar gebruiker van [telefoonnummer].

Inhoud bericht:

[telefoonnummer]

 Telefoongesprek op 13-11-2013, 11:50:12 uur

Gesprek tussen de gebruikers van [telefoonnummer] (TT95) en [telefoonnummer].

Inhoud gesprek:

[medeverdachte 5] : met [bijnaam medeverdachte 5] , ik ben er in een paar seconden.

[verdachte] : ja kom maar.

Contacten gerelateerd aan Seville 2

14 mei 2013

- SMS-berichten op 13 mei 2013495

Berichten tussen de gebruikers van [telefoonnummer] (“boss”) en [gouden lijn Seville 2] .

Inhoud berichten (in het dossier samengevat weergegeven):

Op 13 mei 2013 stuurt de "boss" die telefoonnummer [telefoonnummer] gebruikt SMS-berichten

naar telefoonnummer [gouden lijn Seville 2] en omgekeerd. Het gaat om de organisatie van een reis.

De "boss" vraagt "28000 et 10 dlautre" en daarna "185/65/15".

Op 14 mei 2013 na 14.30 u. wisselt de "boss" die telefoonnummer [telefoonnummer] gebruikt SMS

- berichten uit met telefoonnummer [gouden lijn Seville 2] : "il viendron pa a lapart, komme la

derniere foi", waarop de telefonist antwoordt, dat hij "4250" klaar heeft gezet.

Om 17.09 uur stuurt [koper 29] die telefoonnummer [telefoonnummer] gebruikt een

SMS-bericht naar telefoonnummer [gouden lijn Seville 2] : "salu c amide boss mon ami é parti il

arrive a 20.00h."

Om 19.34 uur stuurt telefoonnummer [telefoonnummer] een SMS-bericht naar telefoonnummer [gouden lijn Seville 2] : “salut c est l ami de [koper 29] , je suis a q8 je serai a vise ds 25 minutes ok?”

- Telefoongesprek op 14 mei 2013, 17:56:52 uur496

Gesprek tussen de gebruikers van [telefoonnummer] en [telefoonnummer] .

Inhoud gesprek:

[medeverdachte 20] belde uit naar [verdachte] .

[medeverdachte 20] krijgt nnvrouw0732 aan de lijn.

[medeverdachte 20] vraagt of [naam 33] aanwezig is.

Nnvrouw0732 zegt dat dat zo is en [verdachte] neemt de telefoon over.

[verdachte] meldt zich met [voornaam verdachte] .

[medeverdachte 20] vraagt of alles goed is en of [verdachte] over een uurtje tijd heeft.

[verdachte] zegt ja dat is goed.

Ze spreken vervolgens over een uurtje af.

- Telefoongesprek op 14 mei 2013, 19:15:49 uur497

Gesprek tussen de gebruikers van [telefoonnummer] en [telefoonnummer] .

Inhoud gesprek:

[medeverdachte 20] belde uit naar [verdachte] .

[medeverdachte 20] zegt dat hij er is.

[verdachte] zegt dat hij er aan komt.

25 juni 2013

- SMS-berichten op 24 juni 2013 vanaf 23:13 uur498

Berichten tussen de gebruikers van [telefoonnummer] (“boss”) en [gouden lijn Seville 2] .

Inhoud berichten (in het dossier samengevat weergegeven):

Er wordt een reis geregeld voor de volgende dag om 20.00 uur. Beiden gaan akkoord voor "5800" voor een bedrag van "37800". “Boss” verschaft de afmetingen van een band "185/60/14".

- Telefoongesprek op 25 juni 2013, 15:52:33499

Gesprek tussen de gebruikers van [telefoonnummer] en [telefoonnummer]

Inhoud gesprek:

[medeverdachte 20] belde uit naar [verdachte] .

[verdachte] : [voornaam verdachte] .

[medeverdachte 20] : Hey [naam 33] .

[verdachte] : He, hoe is het.

[medeverdachte 20] : Goed, heb je even tijd voor mij rond half 8.

[verdachte] : Ja zeker, tuurlijk.

[medeverdachte 20] : Oke is goed man dank je, zie ik je dan.

[verdachte] : Oke hai.

[medeverdachte 20] : Dankjewel [naam 33] hoi he.

Kopers

[koper 28] is een van de chauffeurs die van Frankrijk naar Nederland reisde. Hij verklaarde bij de Franse politie dat het zijn taak was om met zijn auto de route te verkennen om te verifiëren of er onderweg geen douane- of politiecontroles waren. Hij vervoerde zelf geen drugs in zijn auto. Dat deed de andere chauffeur, [voornaam chauffeur 2] . Ingeval van een controle waarschuwde hij per telefoon de auto die de drugs vervoerde. Op 11 december 2012, toen hij op de terugreis van Nederland naar Frankrijk was, werd [koper 28] door de Belgische politie gearresteerd. Hij had toen een blokje hasj van dertien gram en een gram heroïne bij zich. De hasj had hij cadeau gekregen van de personen die de door zijn opdrachtgevers [koper 30] en [koper 29] gedane bestelling hadden geleverd. De gang van zaken was als volgt: er werd door [koper 30] en/of [koper 29] een bestelling geplaatst vanuit Frankrijk. Vervolgens reden [voornaam chauffeur 2] en hij ieder in hun eigen auto naar Nederland, waar ze afspraken met de leverancier. De Nederlandse dealers reden naar een steeds wisselende plek langs de weg, haalden dan een reservewiel uit een greppel en legden dat wiel in de auto van [voornaam chauffeur 2] . 500 [koper 28] herkent [medeverdachte 20] en [medeverdachte 21] van foto’s die hem getoond worden. [medeverdachte 20] en [medeverdachte 21] gaven volgens [koper 28] regelmatig cadeaus, maar daar profiteerde hij niet van omdat deze in het reservewiel waren verstopt en [koper 29] degene was die de band opensneed. De keer dat zij het blok hasj rechtstreeks aan [koper 28] gaven, waren zij vergeten het in het reservewiel te stoppen.501

Op 19 november 2013 wordt de woning van [koper 29] doorzocht door de Franse politie. In de woning worden onder meer aangetroffen en in beslag genomen twee blokken en twee zakjes vermoedelijk heroïne en een over de gehele zijkant opengesneden band van het merk Michelin met velg.502 De blokken en zakjes worden gewogen (totaal 1.356 gram) en monsters hiervan worden getest. Uit de testen blijkt dat de monsters positief reageren op heroïne.503

[koper 29] heeft op de door [koper 28] beschreven werkwijze bevestigd. Hij geeft de bestelling door aan [bijnaam medeverdachte 7] op het telefoonnummer dat eindigt op [gouden lijn Seville 2] , en per sms wordt de hoeveelheid doorgegeven. De maat van de band waarin de heroïne moet worden verstopt wordt doorgegeven en daarna wordt gemeld wanneer er wordt vertrokken. Een half uur voor aankomst wordt opnieuw contact opgenomen.504 Zelf is [koper 29] maar een of twee keer naar Nederland gegaan om drugs te halen, voor de andere reizen maakte hij gebruik van chauffeurs. Alle heroïne die op 12 november 2013 in Nederland was gehaald, was verborgen in de band die de politie bij de doorzoeking van zijn woning op 19 november 2013 aantrof.505 [koper 29] heeft bij de rechter-commissaris in Nederland bevestigt dat de heroïne werd verstopt in een reservewiel. Hij moest de band altijd snijden om de drugs er uit te kunnen halen.506

Tussenconclusie

De rechtbank leidt uit de combinatie van deze gesprekken een verband af: kopers geven hun bandenmaten en de hoeveelheid gewenste verdovende middelen aan leden van beide organisaties door, waarna gelijk een telefoontje of sms-bericht naar [verdachte] volgt om de gewenste band te leveren. De rechtbank stelt aldus vast dat [verdachte] op aanvraag autobanden aan de leden van de organisaties leverde, bedoeld om de verdovende middelen in te vervoeren. In de gesprekken tussen de leden van Seville 2 en [verdachte] gebeurt dit weliswaar minder expliciet, maar ook hier is het verband naar het oordeel van de rechtbank duidelijk: er wordt een hoeveelheid en tijdstip met de kopers afgesproken en vervolgens volgt er een telefoontje naar [verdachte] of deze, omstreeks het met de kopers afgesproken tijdstip, tijd heeft. Een afgevangen chauffeur ( [koper 28] ) en zijn opdrachtgever ( [koper 29] ) bevestigen deze werkwijze.

Feitelijke handelingen [verdachte]

De rechtbank ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld of er sprake was van verdergaande handelingen dan alleen het leveren van autobanden.

Uit het onderzoek is gebleken dat de verdovende middelen in de band gestopt werden, waarna de band op de velg wordt gemonteerd. Dit moet naar het oordeel van de rechtbank zijn gebeurd door een specialist. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.

De getuige [koper 32] heeft tijdens zijn verhoor bij de rechter-commissaris uitgelegd dat de band onder druk stond en dat het heel ingewikkeld was om de verdovende middelen eruit te krijgen. Je moest met een mes de band scheuren.507 [koper 29] spreekt, zo is hierboven al beschreven, ook over het snijden van de band om de drugs er uit te kunnen halen. En eenmaal was men vergeten om de hash in het reservewiel te doen, zo verklaarde [koper 28] , toen hij door de Belgische politie werd aangehouden op de terugreis van Nederland naar Frankrijk.

Ook zijn er tapgesprekken tussen leden van de organisatie Seville 1 waaruit blijkt dat zij de banden niet zelf kunnen openen om de bestelling te veranderen. Zo is er een tapgesprek tussen koper [naam 32] en [medeverdachte 1] waarin [medeverdachte 1] [naam 32] waarschuwt dat hij de volgende keer geen geldtekort mag brengen als [medeverdachte 1] een band klaar maakt. Nu moet [naam 32] wachten, want hij krijgt maar één kilo in plaats van anderhalf. Hij moet de band opnieuw gaan maken en voor de garage weer betalen.508 Een tweede tapgesprek gaat wederom over [naam 32] die te weinig geld bij zich heeft. Afgesproken wordt dan dat [naam 32] de volgende keer betaalt, want de bestelling zit al in de band en dit kan niet teruggedraaid worden.509

Hieruit leidt de rechtbank af dat het afdichten van de band (door die op een velg te monteren) gebeurde door een specialist. Als de leden van de organisatie dit namelijk zelf zouden kunnen, dan hadden ze de band van de velg kunnen halen, de bestelling van [naam 32] kunnen aanpassen en vervolgens de band weer terug op de velg kunnen plaatsen. Nu moet echter ‘de garage’ hiervoor betaald worden.

[verdachte] heeft een autobedrijf en heeft ter terechtzitting verklaard dat hij in het bezit is van een bandendemonteerapparaat. Dat het specialistische kennis vergt om banden te monteren op velgen, lijkt hij vervolgens zelf te bevestigen. Hij verklaarde namelijk verder dat als klanten bij hem komen met een band, dat hij deze op de velg moet zetten. Dat zullen de klanten zelf niet kunnen. Hij heeft scholing gehad om een bandendemonteerapparaat te bedienen. Soms laat hij andere personen het apparaat bedienen, zoals een collega. Als klanten het apparaat kunnen bedienen, dan mogen zij het ook zelf doen. Op de vraag of zijn medeverdachten het apparaat mochten bedienen, antwoordde [verdachte] dat zij dit niet mochten.510

Het meest veelzeggend in dit verband zijn wellicht de contacten op 11 juli 2013. Wederom wordt per sms een bandenmaat aan [verdachte] doorgegeven, waarvan de ontvangst door [verdachte] wordt bevestigd.511 Als [medeverdachte 1] vervolgens zijn komst telefonisch bij [verdachte] aankondigt, deelt [verdachte] mede dat hij geen “viergaats” meer heeft. Ongeveer drie kwartier later belt [medeverdachte 1] naar [verdachte] en geeft door dat hij ‘hem’ heeft en over zes tot zeven minuten bij [verdachte] is.512 De rechtbank concludeert hieruit dat de organisatie kennelijk zelf de hand heeft weten te leggen op het benodigde materiaal, maar toch is het nog nodig om bij [verdachte] langs te gaan. De conclusie lijkt dus gerechtvaardigd dat de handelingen van [verdachte] zich niet beperken tot het enkel aanleveren van het materiaal.

Hoewel de verdachte heeft ontkend dat er in zijn bijzin verdovende middelen in de banden werden gestopt, acht de rechtbank dit wel zo te zijn gegaan. [verdachte] leverde de band voor het vervoer en zette de band op de velg. Het moge zo zijn dat het monteren van een band op een velg ook met een groot bandenijzer lukt, maar als het een keer fout gaat zijn andere leden van de organisatie kennelijk niet meer in staat om de inhoud van de band te wijzigen. Het kan dus niet anders dan dat [verdachte] de banden op de velgen monteerde en dus wist dat er contrabande in de banden werd verborgen.

9.2.

Periode

De tapgesprekken, waaruit de contacten met de organisaties Seville 1 en Seville 2 worden afgeleid, zijn gevoerd binnen de periode van 14 mei 2013 en 13 november 2013. Uit het gesprek op 14 mei 2013 met [medeverdachte 2] blijkt dat men elkaar al langer kent, aangezien men aan het spreekwoordelijke halve woord genoeg heeft. Hoe ver deze contacten terug gaan in de tijd, blijkt evenwel niet uit het dossier. Zo zijn er geen tapgesprekken rond de datum

11 december 2012, toen [koper 28] met een blokje hash, dat per abuis niet in het reservewiel was verstopt, werd aangehouden door de Belgische politie. Aldus concludeert de rechtbank dat de feitelijke handelingen van [verdachte] hebben plaatsgevonden in de de periode die begint omstreeks 14 mei 2013 en eindigt op 19 november 2013.

9.3.

Strafrechtelijke kwalificatie per feit

Hierna zal de rechtbank beoordelen op welke manier de handelingen van [verdachte] juridisch gekwalificeerd kunnen worden in het licht van de tenlastelegging.

9.3.1.

Feiten 1, 2, 3 en 4

Aan [verdachte] wordt primair het medeplegen van de uitvoer van harddrugs en softdrugs verweten alsmede het bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van harddrugs en softdrugs.

Voor medeplegen is vereist dat er sprake was van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking bij het begaan van vorenomschreven feitelijke handelingen. Ook indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering tijdens het begaan van het strafbare feit, maar uit gedragingen die doorgaans met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen of hulpmiddelen), kan sprake zijn van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking. De materiële en/of intellectuele bijdrage van de verdachte aan het strafbare feit zal dan van voldoende gewicht moeten zijn.

Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan rekening worden gehouden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

De bijdrage van de medepleger kan in uitzonderlijke gevallen in hoofdzaak vóór of ná het strafbare feit zijn geleverd. Een geringe rol of het ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict zal in dergelijke gevallen moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grote(re) rol in de voorbereiding.

De rechtbank acht bewezen dat [verdachte] autobanden heeft verstrekt ten behoeve van het vervoer van hard- en softdrugs naar België en Frankrijk. Verder acht de rechtbank het zo te zijn dat de pakketten met verdovende middelen in ieder geval in het bijzijn van [verdachte] in de banden werden gestopt waarna hij de band op de velg monteerde. Op deze manier konden verdovende middelen door buitenlandse kopers ongezien uit Nederland gesmokkeld worden. Dit is een belangrijke taak binnen een organisatie die tot doel heeft om zoveel mogelijk geld te verdienen aan buitenlandse drugskopers. Gelet op vorenstaand kader acht de rechtbank deze rol echter niet van zodanig gewicht dat er gesproken kan worden van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, zodat [verdachte] moet worden vrijgesproken van het primair ten laste gelegde medeplegen onder de feiten 1, 2, 3 en 4.

Subsidiair wordt [verdachte] medeplichtigheid aan voornoemde feiten verweten. Dat acht de rechtbank wel bewezen en zij overweegt daartoe als volgt.

Voor een bewezenverklaring dat [verdachte] opzettelijk gelegenheid heeft verschaft tot en/of opzettelijk behulpzaam is geweest bij het plegen van de misdrijven onder feit 1 en feit 2 is niet alleen vereist dat wordt bewezen dat zijn opzet was gericht op het bevorderen of gemakkelijk maken van die misdrijven, maar ook dat zijn opzet – al dan niet in voorwaardelijke vorm – was gericht op de door die derden gepleegde misdrijven. Dit wordt ook wel dubbel opzet genoemd.

Voor de rechtbank staat vast dat [verdachte] de organisaties heeft gefaciliteerd door aan hen banden te leveren en die banden op de velgen heeft gemonteerd nadat in die banden de drugs verstopt waren.

De vraag is dan allereerst of [verdachte] wist dat er drugs in de pakketten zaten die in de banden verborgen werden en dus opzet had op het faciliteren van de uitvoer van of de handel in drugs. Het dossier bevat geen bewijsmiddelen hiervoor. Desondanks kunnen sommige handelingen toch dusdanig zijn dat reeds in de aard van die handelingen het opzet op een bepaald gevolg schuilt. Het gevolg wordt dan zogezegd op de koop toe genomen. In juridische zin spreekt men dan van voorwaardelijk opzet: het willens en wetens aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat door een bepaald handelen een bepaald gevolg intreedt.

Concreet betekent dit dat de rechtbank moet beoordelen of er een aanmerkelijke kans was dat er hard- en/of softdrugs in de pakketten zaten en dat [verdachte] , door pakketten in banden te stoppen en die vervolgens op een velg te monteren, willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij zich mede schuldig maakte aan de uitvoer van hard- en softdrugs.

De rechtbank beantwoordt deze vraag met ja. [verdachte] heeft op bestelling steeds een bepaalde band geleverd. Hij werd voor deze bestellingen ook buiten de reguliere openingstijden bezocht. Ook zette [verdachte] met het in zijn bedrijf aanwezige bandendemonteerapparaat de banden op een velg, nadat hierin pakketten waren verborgen. Deze handelwijze duidt zonder meer op het vervoer van contrabande. Zoveel moet ook voor [verdachte] duidelijk geweest zijn. De kans dat het bij het vervoer van deze contrabande om verdovende middelen ging, beoordeelt de rechtbank als aanmerkelijk. Het is namelijk een feit van algemene bekendheid dat in de regio Zuid-Limburg veelvuldig gehandeld wordt in verdovende middelen en dat deze regio druk bezocht wordt door klanten uit de nabij gelegen landen België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland, die zich alhier voorzien van een flinke voorraad verdovende middelen. Deze middelen lenen zich uitstekend om samengeperst te worden in pakketten. De uitvoer van deze middelen is bij wet verboden en daarom zijn de kopers en de verkopers erbij gebaat om deze middelen ongezien te vervoeren. In de feitelijke handelwijze ligt aldus het zogenaamde dubbel opzet van [verdachte] besloten op zijn bijdrage aan de handel in en uitvoer van verdovende middelen door zowel de groep Seville 1 als Seville 2.

Gelet op de feitelijke handelingen van [verdachte] en hetgeen de rechtbank heeft overwogen in het licht van de juridische kwalificatie van deze handelingen, acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] medeplichtig is geweest aan de uitvoer van harddrugs (feit 1 subsidiair), de uitvoer van softdrugs (feit 3 subsidiair) alsmede aan het verstrekken en vervoeren van harddrugs (feit 2 subsidiair) door de onder 9.1. genoemde personen. Voor feit 2 B zal vrijspraak volgen, omdat de rechtbank niet kan bewijzen dat de verstrekte hoeveelheid hasjiesj telkens meer was dan 30 gram en medeplichtigheid aan een overtreding niet strafbaar is.

9.3.2.

Feiten 5 en 6

Onder de feiten 5 en 6 wordt aan [verdachte] verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele drugsorganisatie, hetgeen strafbaar gesteld was in artikel 11a van de Opiumwet, het huidige artikel 11b van de Opiumwet.

Het juridisch kader

Onder een organisatie als bedoeld in artikel 11a (oud) van de Opiumwet wordt verstaan een samenwerkingsverband van twee of meer personen met een zekere duurzaamheid en structuur, die gericht is op het plegen van Opiumwetdelicten. Voor deelneming aan een dergelijke organisatie is in het algemeen vereist dat de verdachte tot deze organisatie behoort en dat de verdachte een aandeel heeft in, dan wel gedragingen ondersteunt die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Niet is vereist dat komt vast te staan dat de verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van de organisatie steeds dezelfde is. Evenmin is vereist dat de verdachte wetenschap heeft van een concreet misdrijf.

Feitelijke invulling

De rechtbank is ten aanzien van beide groepen van oordeel dat er sprake was van een dusdanig duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband dat er per groep sprake was een criminele organisatie, die als oogmerk de handel (waaronder mede begrepen de uitvoer) in verdovende middelen heeft. Dit leidt de rechtbank af uit de in de beginhoofdstukken omschreven werkwijzen van beide groepen en de onder 9.1. omschreven betrokken personen en rolverdelingen.

De rechtbank acht bewezen dat [verdachte] aan deze organisaties hulpmiddelen, namelijk autobanden, leverde om de verdovende middelen naar het buitenland te vervoeren. Ook acht zij, zoals hiervoor is toegelicht, bewezen dat de banden in ieder geval in het bijzijn van [verdachte] gevuld werden met de pakketten met verdovende middelen, waarna [verdachte] die banden op een velg monteerde. Dit zijn actieve gedragen van [verdachte] , die naar het oordeel van de rechtbank – toetsend aan voornoemd juridisch kader – verband houden met de verwezenlijking van het criminele oogmerk van de desbetreffende organisatie. Voorts betrekt de rechtbank bij haar oordeel dat [verdachte] was opgenomen in de vaste telefoonlijst van de organisatie Seville 1, welke lijst in iedere telefoon voor de leden van die organisatie werd voorgeprogrammeerd.

Dan volgt uit de bewijsmiddelen dat er nog een aantal andere personen betrokken is geweest bij de organisatie. De rechtbank doelt dan op tapgesprekken en op de bijnamen op de telefoonlijst, die niet aan een bepaalde medeverdachte te koppelen waren. Tijdens het onderzoek is niet komen vast te staan wie deze personen zijn. De rechtbank zal daarom bewezen verklaren [verdachte] in de periode van 22 juli 2013 tot en met 19 november 2013 lid was van de organisatie Seville 1 en in de periode van 14 mei 2013 tot en met 19 november 2013 lid was van de organisatie Seville 2 die, naast de hierboven onder 9.1. opgesomde medeverdachten, bestonden uit een of meer andere personen en die tot oogmerk hadden het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde, vierde en vijfde lid, artikel 10a en artikel 11 derde en vierde lid van de Opiumwet.

Niet is gebleken dat de organisaties het oogmerk hadden op misdrijven als bedoeld in artikel 11, vijfde lid van de Opiumwet. Dit artikel heeft betrekking op een grote hoeveelheid softdrugs. Dat betreft, volgens artikel 1 lid 2 van het Opiumwetbesluit, een hoeveelheid van 500 gram. Er kan echter niet bewezen worden dat er sprake was van de uitvoer respectievelijk het opzettelijk aanwezig hebben van dergelijke hoeveelheden softdrugs.

9.3.3.

Feiten 7, 8, 9, 10 en 11

Onder voornoemde feiten wordt kort gezegd ten laste gelegd dat [verdachte] mede verantwoordelijk kan worden gehouden voor het voorhanden dan wel aanwezig hebben van voorraden van de organisaties. Het gaat dan om telefoons, telefoonkaarten, verdovende middelen en versnijdingsmiddelen in verschillende panden.

De rechtbank spreekt de verdachte van deze feiten vrij, aangezien het dossier geen aanknopingspunten biedt voor de stelling dat [verdachte] wetenschap van of beschikkingsmacht had over de aangetroffen goederen.

3.3

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat

1. subsidiair:

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 17] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 12] en

[medeverdachte 6] en [medeverdachte 8] en [medeverdachte 9] en [medeverdachte 7] en [medeverdachte 20] en

[medeverdachte 19] en [medeverdachte 21] en [medeverdachte 22] en/of een (of meer) ander(en) in de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de provincie Limburg, opzettelijk meermalen telkens met één of meerdere van hen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland hebben gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet) telkens (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne of cocaïne, zijnde heroïne en cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, immers hebben die [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 17] en [medeverdachte 5] en

[medeverdachte 12] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 8] en [medeverdachte 9] en [medeverdachte 7] en

[medeverdachte 20] en [medeverdachte 19] en [medeverdachte 21] en [medeverdachte 22] en een (of meer) ander(en), telkens opzettelijk die heroïne of cocaïne met bestemming Frankrijk en/of België, doen vervoeren, hierin bestaande dat die heroïne en cocaïne werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten, bij het plegen van welke misdrijven verdachte omstreeks de periode van 14 mei 2013 tot en met 19 november 2013 in de provincie Limburg, meermalen, opzettelijk behulpzaam is geweest, hierin bestaande dat verdachte - nadat hij telefonisch de maat van de band en/of velg had doorgekregen - die verdovende middelen in een autoband heeft gestopt en/of verstopt althans dat hij autobanden en autovelgen heeft geprepareerd ten behoeve van het vervoer van die verdovende middelen;

2 subsidiair:

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 17] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 12] en

[medeverdachte 6] en [medeverdachte 8] en [medeverdachte 9] en [medeverdachte 7] en [medeverdachte 20] en [medeverdachte 19] en [medeverdachte 21] en [medeverdachte 22] en een (of meer) ander(en) in de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in Nederland, opzettelijk meermalen telkens met één of meerdere van hen, opzettelijk heeft/hebben bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne of cocaïne, zijnde heroïne en cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, bij het plegen van welke misdrijven verdachte omstreeks de periode van 14 mei 2013 tot en met 19 november 2013 in de provincie Limburg opzettelijk behulpzaam is geweest, hierin bestaande dat verdachte - nadat hij telefonisch de maat van de band en/of velg had doorgekregen - die verdovende middelen in een autoband heeft gestopt en/of verstopt althans dat hij autobanden en autovelgen heeft geprepareerd ten behoeve van het vervoer van die verdovende middelen;

3 subsidiair:

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 17] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 12] en

[medeverdachte 6] en [medeverdachte 8] en [medeverdachte 9] en [medeverdachte 7] en [medeverdachte 20] en

[medeverdachte 19] en [medeverdachte 21] en [medeverdachte 22] en/of een (of meer) ander(en) in de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de provincie Limburg, opzettelijk meermalen telkens met één of meerdere van hen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland hebben gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet) telkens hoeveelheden hennep of hasjiesj, zijnde hennep en hasjiesj een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst II, immers hebben die [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en

[medeverdachte 4] en [medeverdachte 17] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 12] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 8] en [medeverdachte 9] en [medeverdachte 7] en [medeverdachte 20] en [medeverdachte 19] en [medeverdachte 21] en [medeverdachte 22] en een (of meer) ander(en), telkens opzettelijk die heroïne of cocaïne met bestemming Frankrijk en/of België, doen vervoeren, hierin bestaande dat die heroïne en cocaïne werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten, bij het plegen van welke misdrijven verdachte omstreeks de periode van 14 mei 2013 tot en met 19 november 2013 in de provincie Limburg, meermalen, opzettelijk behulpzaam is geweest, hierin bestaande dat verdachte - nadat hij telefonisch de maat van de band en/of velg had doorgekregen - die verdovende middelen in een autoband heeft gestopt en/of verstopt althans dat hij autobanden en autovelgen heeft geprepareerd ten behoeve van het vervoer van die verdovende middelen;

5:

in de periode van 22 juli 2013 tot en met 19 november 2013, in de provincie Limburg, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een duurzaam samenwerkingsverband van meerdere personen, te weten (inclusief hij, verdachte, zelf):

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 17] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 12] en

[medeverdachte 6] en [medeverdachte 8] en [medeverdachte 9] en [medeverdachte 7] en [medeverdachte 3] en [verdachte] en/of één of meer ander(e) perso(o)n(en) en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en/of vijfde lid en/of artikel 10a, eerste lid, en/of artikel 11, derde, vierde lid van de Opiumwet, namelijk

- het buiten het grondgebied van Nederland brengen van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of hennep en/of hasjiesj en

- het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en

- het aanwezig hebben van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of hennep en/of hasjiesj;

6:

in de periode van 14 mei 2013 tot en met 19 november 2013, in de provincie Limburg, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een duurzaam samenwerkingsverband van meerdere personen, te weten (inclusief hij, verdachte, zelf):

[medeverdachte 20] en [medeverdachte 19] en [medeverdachte 21] en [medeverdachte 22] en [verdachte] en één of meer ander(e) perso(o)n(en) en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en/of vijfde lid en/of artikel 10a, eerste lid, en/of artikel 11, derde, vierde lid van de Opiumwet, namelijk

- het buiten het grondgebied van Nederland brengen van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of hennep en/of hasjiesj en

- het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en

- het aanwezig hebben van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of hennep en/of hasjiesj.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten op:

Feit 1 subsidiair

medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd

en

medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van het middel, meermalen gepleegd;

in eendaadse samenloop gepleegd met

Feit 2 subsidiair

medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd

en

medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van het middel, meermalen gepleegd;

in eendaadse samenloop gepleegd met

Feit 3 subsidiair:

medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

Feit 5:

deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde lid, vierde lid en vijfde lid, artikel 10a, eerste lid en artikel 11, derde lid en vierde lid van de Opiumwet;

Feit 6

deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde lid, vierde lid en vijfde lid, artikel 10a, eerste lid en artikel 11, derde lid en vierde lid van de Opiumwet.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De straf

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft integrale vrijspraak gevorderd.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft integrale vrijspraak bepleit en geen subsidiair strafmaatverweer gevoerd.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft deelgenomen aan twee professionele organisaties gericht op het plegen van Opiumwetdelicten met betrekking tot hard- en softdrugs. Die organisaties draaiden als een goed geoliede machine: een systeem om van telefoonnummers te wisselen om de zoveel tijd, setjes sleutels voor panden van de organisatie, een duidelijke taakverdeling, het omzetten van grote hoeveelheden harddrugs, klanten lijmen met cadeautjes, regelmatig van voertuigen en panden wisselen – logistiek goed lopende organisaties dus. Organisaties ook die op de centen letten – telefoons kunnen elders goedkoper worden gekocht.

De internationale handel in heroïne en cocaïne behoort tot de corebusiness van beide organisaties. Deze harddrugs werden verkocht aan Franse en Belgische kopers, die de drugs meenamen naar Frankrijk en België om deze vervolgens daar zelf te gebruiken ofwel door te verkopen aan hun eigen klanten. Softdrugs werden doorgaans als cadeautjes aan de klanten meegegeven. Door de wederverkoop van de harddrugs in Frankrijk en België werd door de organisaties indirect ook de illegale drugshandel daar in stand gehouden.

Het is algemeen bekend dat verdovende middelen als heroïne en cocaïne schade toebrengen aan de gezondheid van de gebruikers van deze middelen. Gebruikers bekostigen hun drugsgebruik vaak door diefstal of ander crimineel gedrag, waardoor schade en overlast wordt toegebracht aan anderen. Van de handel in verdovende middelen is bovendien algemeen bekend dat dit steeds meer gepaard gaat met andere, ook zwaardere vormen van criminaliteit. Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat de uitvoer van drugs de negatieve beeldvorming van Nederland in het buitenland op het gebied van haar drugsbeleid versterkt. En voor de regio Zuid-Limburg, waar de handel en uitvoer door de organisatie daadwerkelijk plaatsvond, geldt dat - als gevolg van de geografische ligging tussen België en Duitsland - deze regio gemakkelijk bereikbaar is voor afnemers uit het buitenland die hun verdovende middelen in grote hoeveelheden in Nederland voor een lagere prijs kunnen krijgen dan in eigen land. Tegen deze achtergrond is de rechtbank dan ook van oordeel dat bij de op te leggen straf rekening mag worden gehouden met de specifieke problematiek die de georganiseerde (hard)drugshandel in de regio Zuid-Limburg met zich mee brengt. De algemeen preventieve werking van een straf is immers ook een doel dat met een strafoplegging gediend kan worden. Het spreekt voor zich dat een organisatie met als doelstelling het plegen van misdrijven als hiervoor genoemd een ernstige en ontoelaatbare ondermijning van de rechtsorde betekent. Het getuigt van een bedenkelijke mentaliteit om te menen dat jij je niet aan de regels die voor iedereen gelden, hoeft te houden. En dat gedrag is onacceptabel in een rechtstaat, zoals Nederland. Binnen het kader van het strafrecht is dan de enige passende reactie een in beginsel langdurige gevangenisstraf om voor de verdachte zelf, zijn omgeving en de samenleving als geheel de norm nog eens duidelijk op scherp te stellen.

Verdachte was in beide organisaties verantwoordelijk voor het verstoppen van de drugs in autobanden. [verdachte] heeft in zijn autobedrijf de beschikking over een bandendemonteerapparaat, waarmee banden van en op een velg kunnen worden gemonteerd. Diverse kopers namen de door hen gekochte drugs mee in een speciaal daartoe geprepareerde autoband. Zo werd de indruk gewekt dat deze autoband als reserveband behoorde bij het vervoermiddel waarmee zij terugreisden naar Frankrijk of België. De rechtbank heeft in matigende zin oog voor de lage (uitvoerende) positie van verdachte binnen de criminele organisatie en voor het feit dat hij als medeplichtige van de diverse delicten een evident ondergeschikte rol bij de uitvoering ervan heeft gehad.

Verdachte beschikt over een klein en zeer oud strafblad. Hij is nog niet eerder voor een Opiumwetdelict veroordeeld. Een reclasseringsrapport is over verdachte niet uitgebracht. Verdachte heeft over zijn persoonlijke omstandigheden enkel verklaard dat hij ongehuwd is, volwassen kinderen en enkele kleinkinderen heeft. Hij is zelfstandig ondernemer en baat een autobedrijf in Maastricht uit.

Gelet op de specifieke rol van de verdachte binnen de criminele organisaties en de genoemde persoonlijke omstandigheden, is de rechtbank van oordeel dat ten aanzien van de verdachte kan worden volstaan met het opleggen van de maximale taakstraf van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis. Op de op te leggen straf zal de reeds door verdachte in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd in mindering worden gebracht, naar rato van twee uren per dag in voorlopige hechtenis doorgebracht.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de redelijke termijn van de berechting met ruim anderhalf jaar is overschreden. De rechtbank acht deze overschrijding in het licht van de aard, omvang en complexiteit van de onderliggende zaak – met meerdere verdachten en diverse onderzoekshandelingen in het buitenland in het kader van rechtshulpverzoeken – verklaarbaar, aanvaardbaar en dusdanig beperkt dat kan worden volstaan met de enkele constatering ervan.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 22c, 22d, 48, 55 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 3, 10, 11 en 11a van de Opiumwet, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt de verdachte vrij van het tenlastegelegde onder feit 1 primair, feit 2 primair, feit 3 primair, feit 4 en de feiten 7 tot en met 11;

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.3 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte voor feit 1 subsidiair, feit 2 subsidiair, feit 3 subsidiair, feit 5 en feit 6 tot een taakstraf voor de duur van 240 uren;

 • -

  beveelt dat indien de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 120 dagen;

- beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze taakstraf in mindering zal worden gebracht, naar rato van twee uren per dag.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.F.J. Aalderink, voorzitter,

mr. dr. M.C.A.E. van Binnebeke en mr. M.B. Bax, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. R.E.J. Maas en mr. M.K. Klompe, griffiers,

en uitgesproken ter openbare zitting van 7 juli 2017.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Eindhoven en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet), (telkens) (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, immers heeft verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen (telkens) opzettelijk die heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, buiten het grondgebied van Nederland gebracht en/of met bestemming Frankrijk en/of België, althans met bestemming naar het buitenland, vervoerd en/of doen

vervoeren, (onder meer) hierin bestaande dat die heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 17] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 12] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 9] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 11] en/of [medeverdachte 20] en/of [medeverdachte 18] en/of [medeverdachte 19] en/of [medeverdachte 21] en/of [medeverdachte 22] en/of een (of meer) ander(en) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Eindhoven en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, opzettelijk één of meerma(a)len) (telkens) met elkaar, althans één of meerdere van hen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft/hebben gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid

5 van de Opiumwet), (telkens) (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, immers heeft/hebben die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 17] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 12] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 9] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 11] en/of [medeverdachte 20] en/of [medeverdachte 18] en/of [medeverdachte 19] en/of [medeverdachte 21] en/of [medeverdachte 22] en/of een (of meer) ander(en), (telkens) opzettelijk die heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, buiten het grondgebied van Nederland gebracht en/of met bestemming Frankrijk en/of België, althans met bestemming naar het buitenland, vervoerd en/of doen vervoeren, (onder meer) hierin bestaande dat die heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de

gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Eindhoven en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans éénmaal, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest, hierin bestaande dat verdachte (onder meer) - nadat hij telefonisch de maat van de band en/of velg had doorgekregen - die verdovende middelen in een autoband heeft gestopt en/of verstopt althans dat hij autobanden en autovelgen heeft geprepareerd ten behoeve van het vervoer van die verdovende middelen;

2.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Eindhoven en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland en/of in België en/of in Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 17] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 12] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 9] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 11] en/of [medeverdachte 20] en/of [medeverdachte 18] en/of [medeverdachte 19] en/of [medeverdachte 21] en/of [medeverdachte 22] en/of een (of meer) ander(en) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Eindhoven en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland en/of in Frankrijk en/of in België , opzettelijk één of meerma(a)len) (telkens) met elkaar, althans één of meerdere van hen, opzettelijk heeft/hebben bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad, (telkens) (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Eindhoven en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland en/of in Frankrijk en/of in België, meermalen, althans éénmaal, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest, hierin bestaande dat verdachte (onder meer) - nadat hij telefonisch de maat van de band en/of velg had doorgekregen - die verdovende middelen in een autoband heeft gestopt en/of verstopt althans dat hij

autobanden en autovelgen heeft geprepareerd ten behoeve van het vervoer van

die verdovende middelen;

3.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Eindhoven en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet), (telkens) (grote) hoeveelheden hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst II, immers heeft verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen (telkens) opzettelijk die hennep en/of hasjiesj, buiten het grondgebied van Nederland gebracht en/of met bestemming Frankrijk en/of België, althans met bestemming naar het buitenland, vervoerd en/of doen vervoeren, (onder meer) hierin bestaande dat die hennep en/of hasjiesj werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 17] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 12] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 9] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 11] en/of [medeverdachte 20] en/of [medeverdachte 18] en/of [medeverdachte 19] en/of [medeverdachte 21] en/of [medeverdachte 22] en/of een (of meer) ander(en) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013, in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Eindhoven en/of in een of meer

gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, opzettelijk één of meerma(a)len) (telkens) met elkaar, althans één of meerdere van hen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft/hebben gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet), (telkens) (grote) hoeveelheden hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst II, immers heeft/hebben die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 17] en/of [medeverdachte 5]

en/of [medeverdachte 12] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 9]

en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 11] en/of [medeverdachte 20] en/of [medeverdachte 18] en/of [medeverdachte 19] en/of [medeverdachte 21] en/of [medeverdachte 22] en/of een (of meer) ander(en), (telkens) opzettelijk die hennep en/of hasjiesj, buiten het grondgebied van Nederland gebracht en/of met bestemming Frankrijk en/of België, althans met bestemming naar het buitenland, vervoerd en/of doen vervoeren, (onder meer) hierin bestaande dat die hennep en/of hasjiesj werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Eindhoven en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans éénmaal, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is

geweest, hierin bestaande dat verdachte (onder meer) - nadat hij telefonisch de maat van de band en/of velg had doorgekregen - die verdovende middelen in een autoband heeft gestopt en/of verstopt althans dat hij autobanden en autovelgen heeft geprepareerd ten behoeve van het vervoer van die verdovende middelen;

4.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Eindhoven en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, en/of in België en/of in Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) (grote) hoeveelheden hennep en/of hasjiesj, in elk geval (telkens) een hoeveelheid/hoeveelheden van meer dan 30 gram hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 17] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 12] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 9] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 11] en/of [medeverdachte 20] en/of [medeverdachte 18] en/of [medeverdachte 19] en/of [medeverdachte 21] en/of [medeverdachte 22] en/of een (of meer) ander(en) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013, in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Eindhoven en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland en/of in Frankrijk en/of in België, één of meerma(a)len) (telkens) met elkaar, althans één of meerdere van hen, opzettelijk heeft/hebben geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad, (telkens) (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj, in elk geval (telkens) een hoeveelheid/hoeveelheden van meer dan 30 gram hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de

gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Eindhoven en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland en/of in Frankrijk en/of in België, meermalen, althans éénmaal, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest, hierin bestaande dat verdachte (onder meer) - nadat hij telefonisch de maat van de band en/of velg had doorgekregen - die verdovende middelen in een autoband heeft gestopt

en/of verstopt althans dat hij autobanden en autovelgen heeft geprepareerd ten behoeve van het vervoer van die verdovende middelen;

5.

hij in of omstreeks de periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013, in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland en/of in België en/of in Frankrijk, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een (duurzaam) samenwerkingsverband van meerdere personen, te weten (inclusief hij, verdachte, zelf):

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 17] en/of [medeverdachte 5] en/of

[medeverdachte 12] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 9] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 3] en/of [verdachte] en/of [medeverdachte 11] en/of één of meer ander(e) perso(o)n(en) en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en/of vijfde lid en/of artikel 10a, eerste lid, en/of artikel 11, derde, vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet, namelijk

- het buiten het grondgebied van Nederland brengen van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj en/of

- het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj en/of

- het aanwezig hebben van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj.

6.

hij in of omstreeks de periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013, in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Eindhoven en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland en/of in België en/of in Frankrijk, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een (duurzaam) samenwerkingsverband van meerdere personen, te weten (inclusief hij, verdachte, zelf): [medeverdachte 20] en/of [medeverdachte 18] en/of [medeverdachte 19] en/of [medeverdachte 21] en/of [medeverdachte 22] en/of [verdachte] één of meer ander(e) perso(o)n(en) en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en/of vijfde lid en/of artikel 10a, eerste lid, en/of artikel 11, derde, vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet, namelijk

- het buiten het grondgebied van Nederland brengen van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj en/of

- het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj en/of

- het aanwezig hebben van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj;

7.

hij op of omstreeks 19 november 2013 in de gemeente Valkenburg aan de Geul en/of in de gemeente Eijsden-Margraten en/of in de gemeente Rotterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad:

- in een pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt, ongeveer 878,6 gram heroïne en/of ongeveer 70,55 gram cocaïne en/of

- in een pand aan de [adres 2] te Margraten, ongeveer 510 gram heroïne en/of ongeveer 422 gram heroïne en/of ongeveer 19 gram cocaïne en/of

- in een pand aan de [adres 3] te Rotterdam, ongeveer 3151 gram heroïne en/of ongeveer 139 gram cocaïne,

in elk geval (telkens) een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

8.

hij in of omstreeks de periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Valkenburg aan de Geul en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Rotterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de

Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van (een) hoeveelheid/hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen, een of meerdere (speciaal daarvoor aangekochte, geprepareerde en/of gewaarmerkte) mobiele telefoontoestel(len) met telefoonkaartje(s) voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden, dat dat/die mobiele telefoontoestel(len) en/of telefoonkaartje(s) bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en);

9.

hij op of omstreeks 19 november 2013 in de gemeente Eindhoven en/of de gemeente Gouda, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of N-ethyl MDA, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende enig op de bij de Opiumwet behorende lijst I vermeld middel, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of N-ethyl MDA een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen:

- in een pand aan de [adres 21] ongeveer 62.850 gram, althans een (grote) hoeveelheid van een mengsel van coffeïne en/of paracetamol en/of;

- in een pand aan de [adres 20] ongeveer 860 gram, althans een (grote) hoeveelheid (van een mengsel bevattende) inositol, voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en);

10.

hij op of omstreeks 19 november 2013 in de gemeente Gouda en/of de gemeente Eindhoven en/of de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad:

- in een pand aan de [adres 20] te Gouda ongeveer 1.000 gram cocaïne;

- in een pand aan de [adres 21] te Eindhoven ongeveer 3.900 gram heroïne;

- in een pand aan de [adres 21] te Eindhoven ongeveer 200 gram cocaïne;

- in een pand aan de [adres 22] te Heerlen ongeveer 1,5 gram heroïne,

in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne, zijnde cocaïne en/of heroïne (telkens) (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

11.

hij op of omstreeks 19 november 2013 in de gemeente Eindhoven, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad in een pand aan de [adres 21] te Eindhoven ongeveer 123 gram hasjiesj,

in elk geval (telkens) een hoeveelheid/hoeveelheden van meer dan 30 gram hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II.

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van de onderzoeken Seville 1 en Seville 2, beide met onderzoeksnummer 2613054NZ, van de Dienst Infrastructuur i.o., Afdeling Opsporing, Team Zuidoost, welke zijn gesloten op 6 april 2014 (Seville 2) en op 10 april 2014 (Seville 1).

2 Het Recht van Binnen (2002). P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.L.G.J. Merckelbach en H.F.M. Crombag (Red.). Deventer: Kluwer.

3 Aanvullend Proces-verbaal op Proces-dossier Seville 1, d.d. 21 augustus 2014, pagina 005. Proces-verbaal van bevindingen met bijlage, d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel, pagina’s 6 0031 tot en met 6 0036; Proces-verbaal van bevindingen aanvullend met bijlage, d.d. 6 januari 2014, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel pagina’s 6 0037 tot en met 6 0039; Proces-verbaal van bevindingen met bijlage, d.d. 6 januari 2014, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel, pagina’s 6 0040 tot en met 6 0046; Proces-verbaal van bevindingen betreffende locaties van doorzoeking in Limburg met bijlage, d.d.21 november 2013, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel, pagina’s 6 0047 tot en met 6 0059; Proces-verbaal van bevindingen ter zake foto’s van ontmoetingsplaatsen in het grensgebied met België voor de overdracht van verdovende middelen met bijlage, d.d. 17 december 2013, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel pagina’s 6 0060 tot en met 6 0067.

4 Proces-verbaal van verdenking d.d. 18 maart 2013, Seville 1 AD+ZD relaas, pagina’s 1 0047 tot en met 1 0050 en het daarbij gevoegde (vertaalde) proces-verbaal van de Service Régionale de Police Judiciaire, Seville 1 AD+ZD relaas, pagina ‘s 1 0051 tot en met 1 0076.

5 Proces-verbaal van aanhouding, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina 3 0418.

6 Proces-verbaal van Forensische Opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0513 en 3 0514 en de foto’s op pagina’s 3 0447 tot en met 3 0450. Het rapport van het NFI d.d. 16 juni 2014, Aanvullend Proces-verbaal op Procesdossier Seville 1, pagina’s 31 en 32. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 april 2014, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina 3 0021.

7 Lijst van inbeslaggenomen goederen, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0433 tot en met 3 0435.

8 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 januari 2014 (+ foto), Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0468 en 3 0470.

9 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1539 en 4 1540.

10 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0471, 3 0475 en 3 0477.

11 Rapportages NFI DNA onderzoek, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina 3 0540. De rapportages NFI DNA match, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0500, 3 0561, 3 0567, 3 0570. Het proces-verbaal van forensische opsporing doorzoeking [adres 1] , Seville 1 AD BSG Map 2, pagina 3 0487.

12 Proces-verbaal van binnentreden d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0601 en 3 0602.

13 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 maart 2014, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0739 tot en met 3 0740.

14 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 maart 2014, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina 3 0740. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0799 en 3 0800. Rapport van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0801 en 3 0802.

15 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0804, 3 0815 tot en met 3 0818.

16 Proces-verbaal van doorzoeking ter in beslagneming, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0843 en 3 0844 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 0849 en lijst van in beslag genomen goederen, pagina 3 0850 en de foto op pagina 3 0859.

17 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0804, 3 0815 tot en met 3 0818.

18 Proces-verbaal van doorzoeking ter in beslagneming, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0843 en 3 0844 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 0849 en lijst van in beslag genomen goederen, pagina 3 0850.

19 Proces-verbaal van verhoor van de verdachte [verdachte] d.d. 6 februari 2014, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1764.

20 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0874 en 3 0875.

21 Proces-verbaal van doorzoeking ter in beslagneming, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0843 en 3 0844 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0849 en lijst van in beslag genomen goederen, pagina 3 0850. Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 12 maart 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0870 en 3 0871.

22 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0902 en 3 0903 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0906 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 0907. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina 3 0908. Rapport NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0910 en 3 0911.

23 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0902 en 3 0903 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0906 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 0907.

24 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0902 en 3 0903 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0906 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 0907. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0914 en 3 0915.

25 Verslag van binnentreden woning d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina 3 0986.

26 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0988 en 3 0989 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0992 en lijst in beslag genomen goederen, pagina 3 0994. Proces-verbaal van forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1011 en 3 1012.

27 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0988 en 3 0989 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0992 en lijst in beslag genomen goederen, pagina’s 3 0993 en 3 0994.

28 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0687 tot en met 4 0689.

29 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0988 en 3 0989 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0992 en lijst in beslag genomen goederen, pagina 3 0993.

30 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 25 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1755 en 3 1756.

31 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1029 tot en met 3 1032.

32 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 februari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina 3 1062.

33 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1073 en 3 1074 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1078 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1080. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1129 en 3 1130. Rapport van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1131 en 3 1132.

34 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1073 en 3 1074 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1078 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina’s 3 1079 tot en met 3 1080. Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 26 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1120 en 3 1121. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 29 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1133 en 3 1134. Rapport van het NFI d.d. 11 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1136 en 3 1137.

35 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1073 en 3 1074 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1078 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina’s 3 1079 tot en met 3 1079.

36 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Rapport van het NFI d.d. 6 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1161 tot en met 3 1163. Rapport van het NFI d.d. 11 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1164 en 3 1166.

37 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Rapport van het NFI d.d. 11 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1164, 3 1168 en 3 1169.

38 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Rapport van het NFI d.d. 13 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1148 en 3 1151. Brief van het NFI d.d. 10 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1176 tot en met 3 1178. De stukken met betrekking tot het rechtshulpverzoek aan de Franse autoriteiten PRD-U-2014009616, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 36 tot en met 46.

39 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Rapport van het NFI d.d. 11 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1148, 3 1149 en 3 1150. Brief van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1173 tot en met 3 1175. De stukken met betrekking tot het rechtshulpverzoek aan de Franse autoriteiten PRD-U-2014009828, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 65 tot en met 79.

40 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Brief van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1170 tot en met 3 1172. De stukken met betrekking tot het rechtshulpverzoek aan de Franse autoriteiten PRD-U-2014009827, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 50 tot en met 64.

41 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina 3 1188.

42 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1190 en 3 1191 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina’s 3 1194 en 3 1195 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1197. Proces-verbaal Forensische Opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1242 tot en met 3 1245. Rapport van het NFI d.d. 2 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1245 en 3 1246.

43 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1190 en 3 1191 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina’s 3 1194 en 3 1195 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1196.

44 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1190 en 3 1191 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina’s 3 1194 en 3 1195 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina’s 3 1196 en 3 1197. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1249 en 3 1250 en de daarbij gevoegde foto op pagina 3 1251.

45 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1190 en 3 1191 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina’s 3 1194 en 3 1195 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1197. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1249, 3 1250, 3 1259 en 3 1267.

46 Proces-verbaal van inbeslagneming d.d. 2 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina 3 1734.

47 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1306 en 3 1307.

48 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD BSG Map 4, pagina’s 3 1306 en 3 1307.

49 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 28 november 2013, Seville 1 AD BSG Map 4, pagina’s 3 1309 en 3 1310 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1313 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1314. Proces-verbaal Forensische Opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD BSG Map 4, pagina’s 3 1319 en 3 1320. Proces-verbaal Forensische Opsporing d.d. 28 januari 2014, Seville 1 AD BSG Map 4, pagina’s 3 1323 tot en met 3 1328.

50 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 28 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1309 en 3 1310 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1313 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1314.

51 Proces-verbaal onderzoek telefoons [adres 11] Rotterdam d.d. 17 december 2013, Seville 1, ZD [medeverdachte 4] WWM [medeverdachte 1] 225 Sr en [medeverdachte 4] 225 Sr, pagina’s 7 0092 tot en met 7 0094.

52 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina 3 1459 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1463 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1464. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1465, 3 1473, 3 1475 tot en met 3 1478 en 3 1480.

53 Proces-verbaal van inbeslagneming d.d. 2 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina 3 1734. Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1737 en 3 1738. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina 3 1745. Rapport van het NFI d.d. 12 februari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1749 tot en met 3 1752.

54 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 25 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1755 tot en met 3 1756. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 30 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1762 tot en met 3 1764. Rapport van het NFI d.d. 14 februari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1767 tot en met 3 1770.

55 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 25 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1755 tot en met 3 1756. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 30 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1762 tot en met 3 1764. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 18 februari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1765 en 3 1766.

56 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0879 tot en met 3 0881.

57 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0882 tot en met 3 0884.

58 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina 3 0885.

59 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0886 en 3 0887.

60 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0888 tot en met 3 0891.

61 Aanvraag bevel onderzoek van telecommunicatie tap ex art 126m en 126n Sv, Seville 1 AD-BOB map 2, pagina’s 2 0922 tot en met 2 0925 en het daarbij gevoegde tapgesprek op pagina 2 0927.

62 Aanvraag bevel onderzoek van telecommunicatie tap ex art 126m en 126n Sv, Seville 1 AD-BOB map 2, pagina’s 2 0544 tot en met 2 0548 en het daarbij gevoegde tapgesprek op pagina 2 0927.

63 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 3 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0016 en 4 0017. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

64 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 6 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina 4 0089. Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 21 juni 2013, Seville 1, PD map 1, pagina 4 0120. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

65 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 14 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina 4 0097. Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina 4 0120. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

66 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 14 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina 4 0097.

67 Proces-verbaal van stemherkenning, d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0121 en 4 0122. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

68 Proces-verbaal van stemherkenning, d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0121 en 4 0122. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

69 Proces-verbaal van stemherkenning, d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0121 en 4 0122. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

70 Proces-verbaal van stemherkenning, d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0121 en 4 0122. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

71 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

72 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

73 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133

74 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

75 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133.Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

76 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0134 en 4 0135. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1, PD map 1 pagina’s 4 0185 en 4 0186.

77 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0134 en 4 0135. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1, PD map 1 pagina’s 4 0185 en 4 0186.

78 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0134 en 4 0135. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

79 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 1] d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0134 en 4 0135. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

80 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

81 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

82 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

83 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

84 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

85 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

86 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

87 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

88 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

89 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

90 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

91 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

92 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

93 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

94 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

95 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

96 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

97 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

98 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina 4 0329.

99 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

100 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

101 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

102 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

103 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

104 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

105 Proces-verbaal Identificatie [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

106 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0427 en 4 0428.

107 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0427 en 4 0428.

108 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

109 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

110 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

111 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

112 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

113 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

114 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

115 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

116 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

117 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

118 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

119 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

120 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

121 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

122 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

123 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina 4 0431.

124 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

125 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

126 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

127 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

128 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

129 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619.

130 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

131 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

132 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

133 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

134 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

135 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

136 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

137 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

138 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

139 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

140 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

141 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703. [medeverdachte 8] is ook gebruiker van dit nummer geweest, zie Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

142 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

143 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619.

144 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina 4 0625.

145 Proces-verbaal Verdenking d.d. 18 september 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0762 tot en met 4 0765. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 40786.

146 Proces-verbaal Verdenking d.d. 18 september 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0762 tot en met 4 0765. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

147 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

148 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

149 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

150 Proces-verbaal Verdenking d.d. 18 september 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0762 tot en met 4 0765. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

151 Proces-verbaal Verdenking d.d. 18 september 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0762 tot en met 4 0765. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

152 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

153 Proces-verbaal Identificatie d.d. 27 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0856 tot en met 4 0860. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

154 Proces-verbaal Identificatie d.d. 27 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0856 tot en met 4 0860. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

155 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1, PD map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

156 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

157 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

158 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

159 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

160 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0962 tot en met 4 0965.

161 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985.

162 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985.

163 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

164 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

165 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

166 Proces-verbaal Identificatie d.d. 3 juni 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1014 en 4 1015.

167 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 november 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1073 tot en met 4 1078. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 12 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1115 en 4 1116. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1117 tot en met 4 1128.

168 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 12 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1115 en 4 1116. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1117 tot en met 4 1128.

169 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 februari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1145 en 4 1146.

170 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 februari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1145 en 4 1146.

171 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 februari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina 4 1145.

172 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

173 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

174 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

175 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

176 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

177 Proces-verbaal Identificatie en artikel 27 Sv d.d. 2 augustus 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1292 tot en met 4 1295. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

178 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

179 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

180 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

181 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

182 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

183 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

184 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

185 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

186 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

187 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

188 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

189 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

190 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

191 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

192 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina 4 1374.

193 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

194 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

195 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

196 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

197 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

198 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

199 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

200 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

201 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

202 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

203 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

204 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

205 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

206 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina 4 1502.

207 Proces-verbaal Identificatie d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1590 tot en met 4 1592. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

208 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

209 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

210 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

211 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

212 Proces-verbaal zaaksdossier 01, deelnemen aan een criminele (drugs)organisatie, Seville 1 ZD 140, Map 1, pagina’s 5 0030 tot en met 5 0045 en de daarbij gevoegde tapgesprekken.

213 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0583 en 5 0584.

214 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0586.

215 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0590 en 5 0591.

216 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 9 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0593 en 5 0594.

217 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0595.

218 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0597 en 5 0598.

219 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0599 en 5 0600.

220 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0601.

221 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0603.

222 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 18 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0605.

223 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 30 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0627.

224 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0643.

225 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 9 september 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0694.

226 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 9 september 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0696.

227 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0762.

228 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0764.

229 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0766.

230 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0768 en 5 0769.

231 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0770.

232 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0607 en 5 0608.

233 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0609 en 5 0610.

234 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0611 en 5 0612.

235 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0615.

236 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0617.

237 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0619.

238 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0621 en 5 0622.

239 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0624.

240 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 28 juni 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1654.

241 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 22 augustus 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1675 tot en met pagina 4 1676.

242 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0666.

243 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0670.

244 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0676.

245 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0678.

246 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0680.

247 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0682 en 5 0683.

248 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0684.

249 Proces-verbaal zaaksdossier 01, deelnemen aan een criminele (drugs)organisatie, Seville 1 ZD 140 Map 1, pagina’s 5 0046 tot en met 5 0057.

250 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte] d.d. 6 februari 2014, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1764.

251 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 juli 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina 4 1308.

252 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal betreffende de aanhouding van [koper 4] , d.d. 18 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 368 en 369.

253 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 14 oktober 2013, pagina’s 290 tot en met 293 Seville Delictdossier [koper 4] . Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 november 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1073 tot en met 4 1077. Het proces-verbaal bevindingen, d.d. 12 december 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1115 en 4 1116.

254 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 295, 297 en 302.

255 Het proces-verbaal van bevindingen, d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625.

256 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 304 tot en met 307 en 309 tot en met 313.

257 Het proces-verbaal van observatie, d.d. 28 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina 360.

258 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 315 en 316.

259 Het proces-verbaal van observatie, d.d. 28 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 360 en 361, de situatietekening, pagina 363, de foto, pagina 364 in combinatie met het proces-verbaal bevindingen, d.d. 21 november 2013, Seville 1 ZD-140, Map 1, pagina 5 0101 en de twee daarbij horende foto’s van het pand [adres 1] te Berg en Terblijt, pagina 5 0102.

260 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 317 tot en met 320.

261 Het proces-verbaal van observatie, d.d. 28 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina 361.

262 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 327 tot en met 334.

263 Het proces-verbaal van observatie, d.d. 28 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina 361.

264 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 10 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 116 en 117.

265 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 27 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 149, 156, 157 en 161.

266 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verklaring [koper 4] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 468 tot en met 471.

267 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2016 in aanwezigheid van de Nederlandse rechter-commissaris en enkele advocaten van de verdachten, geen deel uitmakend van het procesdossier.

268 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal betreffende de aanhouding van een zekere Fabien [koper 6] en een zekere [koper 7] , klanten van het [bijnaam medeverdachte 4] -netwerk, door de Onderzoeksbrigade van de Nationale Gendarmerie in Verdun, d.d. 9 juli 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 331 en 332.

269 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 3 juli 2013 en 4 juli 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 170 tot en met 177.

270 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 9 juli 2013 en 10 juli, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 178 tot en met 185.

271 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal synthese reizen naar Nederland [koper 3] , d.d. 13 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 322, 324 en 325.

272 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 30 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 271 en 272.

273 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 6 september 2012, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 41 en 42.

274 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 11 december 2012, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 64.

275 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring van Fabien [koper 6] , d.d. 11 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 451 tot en met 453.

276 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van tweede getuigenis [koper 3] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 428 en 429.

277 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van vierde getuigenis van [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 443.

278 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van tweede getuigenis [koper 3] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 428.

279 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van vierde getuigenis van [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 443.

280 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van derde getuigenis [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 436.

281 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van vierde getuigenis [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 442 en 443.

282 Het proces-verbaal forensische opsporing – doorzoeking woning [adres 2] te Margraten (HO027), d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1138 en 1139. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 1117 en 1118.

283 Het geschrift, zijnde de brief van het NFI, met bijlage DNA-profielcluster 26830, d.d. 10 december 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1170 en 3 1171.

284 Het geschrift, zijnde de brief van het Hoofd van de Centrale Gerechtelijke Identificatiedienst, d.d. 10 april 2014, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 50 tot en met 53.

285 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 4, 10 en 11 juli 2013, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 103 tot en met 107.

286 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 11 juli 2013, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina 109.

287 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 11 november 2013 en 12 november 2013, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 118 en 119.

288 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 12 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1745.

289 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 12 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1746 en 4 1747.

290 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1748.

291 Het geschrift, zijnde het sms-bericht d.d. 13 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1749.

292 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1750.

293 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 14 november 2013 en 17 november 2013, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 120 tot en met 122.

294 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring [koper 1] , d.d. 13 februari 2014, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 124 tot en met 127.

295 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring [koper 8] , d.d. 13 februari 2014, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 134 tot en met 137.

296 Het proces-verbaal forensische opsporing – doorzoeking woning [adres 2] te Margraten (HO027), d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 1138 en 1139 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 1117 en 1118.

297 Het geschrift, zijnde de brief van het NFI, met bijlage DNA-profielcluster 26830, d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1173 en 3 1174.

298 Het geschrift, zijnde de brief van het Hoofd van de Centrale Gerechtelijke Identificatiedienst, d.d. 10 april 2014, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 68 tot en met 70.

299 Het proces-verbaal forensische opsporing – doorzoeking woning [adres 2] te Margraten (HO027), d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1138 en 1139. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 1117 en 1118.

300 Het geschrift, zijnde de brief van het NFI, met bijlage DNA-profielcluster 26830, d.d. 16 december 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1176 en 3 1177.

301 Het geschrift, zijnde de brief van het Hoofd van de Centrale Gerechtelijke Identificatiedienst, d.d. 10 april 2014, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 36 tot en met 39.

302 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Tweede verklaring van [koper 9] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 295, 296, 298 en 299.

303 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vierde verklaring van [koper 9] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 323, 326 en 327.

304 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Eerste verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 336.

305 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vierde verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 365.

306 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vijfde verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 378.

307 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 11 september 2012, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 64.

308 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Samenhang van de reizen naar Nederland [van] [koper 9] , d.d. 23 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 73 tot en met 76.

309 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 12 oktober 2012, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 50 en 51.

310 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 15 en 16 oktober 2012, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 53 en 54.

311 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 1 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 85 en 86.

312 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 2 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 88 en 89.

313 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 3 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 93 en 94.

314 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 15 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 98 en 99.

315 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 15 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina 107.

316 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Informatie betreffende [koper 13] , d.d. 9 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 280 tot en met 285.

317 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 7 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 121 tot en met 126.

318 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Informatie betreffende [koper 13] , d.d. 9 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina 283.

319 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 7 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 127 en 128.

320 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 7 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 129 en 130.

321 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 17 september 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 228 en 229.

322 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 14 november 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 166 en 267

323 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 14 november 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 272, 273, 277 en 278.

324 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Aanvraag voor het afluisteren van telefoongesprekken, d.d. 23 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 307 tot en met 309.

325 Het geschrift, zijnde het Proces-verbaal van vaststellen van de identiteit van SEB 1 die gebruik maakt van het nummer 32495731890 => [koper 12] , d.d. 31 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 295 tot en met 303.

326 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Informatie betreffende [koper 13] , d.d. 9 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 280 tot en met 284. Het geschrift, zijnde het Proces-verbaal Aanvraag voor het afluisteren van telefoongesprekken, d.d. 23 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 307 tot en met 309.

327 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Onderzoek van bij een huiszoeking in beslag genomen voorwerpen, d.d. 10 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 310 en 314.

328 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verslag van verhoor van [koper 12] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 406 tot en met 409.

329 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verslag van verhoor van [koper 12] , d.d. 11 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 434 tot en met 438.

330 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verslag van verhoor van [koper 13] , d.d. 7 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 454 tot en met 456 en 458.

331 Het geschrift, zijnde de verklaring van [koper 14] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 33.

332 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal opgesteld door [naam 34] van de Dienst Regionale Recherche Nancy (Frankrijk), d.d. 25 september 2012, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina’s 14 en 15.

333 Het geschrift, zijnde de verklaring van [koper 14] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 33.

334 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Huiszoeking in de woning van het koppel [koper 9] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 221 tot en met 223.

335 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Derde verklaring van [koper 9] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 312 tot en met 314. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vierde verklaring van [koper 9] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 322. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Tweede verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 346. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vijfde verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 21 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 378.

336 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 11 december 2012, Seville 1 Delictdossier [koper 6] , pagina 64.

337 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 12 oktober 2012, Seville 1 Delictdossier [koper 11] , pagina’s 50 en 51.

338 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 16 oktober 2012, Seville 1 Delictdossier [koper 11] , pagina 54.

339 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 26 december 2012, Seville 1 Delictdossier [koper 11] , pagina’s 63 en 64.

340 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 5 november 2013, Seville 1 ZD 140, Map 3, pagina’s 5 1268 en 5 1269.

341 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 19 november 2013, Seville 1 AD + ZD Relaas, pagina 1 0244.

342 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 19 november 2013, Seville 1 AD + ZD Relaas, pagina 1 0244.

343 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 maart 2014, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina 740. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 799 en 800. Rapport van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 801 en 802.

344 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 902 en 903 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 906 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 907. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina 908. Rapport NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 910 en 911.

345 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 988 en 989 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 992 en lijst in beslag genomen goederen, pagina 994. Proces-verbaal van forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 1011 en 1012.

346 Proces-verbaal van verdenking, d.d. 18 maart 2013, Seville 2 AD + ZD, pagina’s 1 0024 tot en met 1 0027 en het daarbij gevoegde (vertaalde) proces-verbaal van de Service Régionale de Police Judiciaire, Seville 2 AD + ZD, pagina’s 1 0041 tot en met 1 0053.

347 Proces-verbaal zaaksdossier 01 deelnemen aan een criminele (drugs)organisatie, d.d. 14 april 2014, Seville 2 ZD 140, Map 1, pagina 5 0043.

348 Processen-verbaal van bevindingen, d.d. 8 januari 2014 en 31 januari 2014, Seville 2 AD + ZD, Zaaksdossier Seville 2 Handel, pagina’s 6 0125 en 6 0126.

349 De geschriften, zijnde tapgesprekgegevens, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD + ZD, Zaaksdossier Handel, pagina’s 6 0096 en 6 0097.

350 Resultaat GBA-V Bevraging, d.d. 4 april 2014, Seville 2 PD Map 1, pagina 4 0071 en ID-staat SKDB, d.d. 4 april 2014, Seville 2 PD Map 1, pagina’s 4 0074 en 4 0075.

351 Proces-verbaal van aanhouding, d.d. 19 november 2013, Seville 2 PD Map 1, pagina’s 4 0126 en 4 0127 en aanvullend proces-verbaal van bevindingen, d.d. 17 maart 2014, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0371.

352 Verslag van binnentreden woning, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0361 en 3 0368. Legenda zoeking, Seville 2 AD-BSG Map 2, d.d. 19 november 2013, pagina 3 0367. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0372 tot en met 3 0375. Proces-verbaal veiligstellen data mobiele telefoon en simkaart, d.d. 12 februari 2014, Seville 2 ZD-DIG Map 2, pagina’s 3 1015 tot en met 3 1043. Proces-verbaal veiligstellen data mobiele telefoon en simkaart, d.d. 12 februari 2014, Seville 2 ZD-DIG Map 2, pagina’s 3 1044 tot en met 3 1046. Proces-verbaal veiligstellen data mobiele telefoon en simkaart, d.d. 12 februari 2014, Seville 2 ZD-DIG Map 2, pagina’s 3 1059 tot en met 3 1063. Proces-verbaal veiligstellen data mobiele telefoon en simkaart, d.d. 12 februari 2014, Seville 2 ZD-DIG Map 2, pagina’s 3 1064 tot en met 3 1073. Proces-verbaal veiligstellen data mobiele telefoon en simkaart, d.d. 12 februari 2014, Seville 2, ZD-DIG Map 2, pagina’s 3 1104 tot en met 3 1119. Proces-verbaal veiligstellen data mobiele telefoon en simkaart, d.d. 12 februari 2014, Seville 2, ZD-DIG Map 2, pagina’s 3 1141 tot en met 3 1146.

353 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0376. Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 21 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0380 en 30381. Rapport NFI identificatie van drugs en precursoren, d.d. 9 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0382 en 30383.

354 Proces-verbaal Relaas, d.d. 8 april 2014, Seville 2 AD+ZD Relaas, pagina 1 0021. Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 4 juni 2013, Seville 2 AD+ZD Relaas, pagina 1 0105 en 1 0106. Proces-verbaal, d.d. 17 juni 2013, Seville 2 AD+ZD Relaas, pagina 1 0108. Proces-verbaal, d.d. 3 juli 2013, Seville 2 AD+ZD Relaas, pagina’s 1 0111 en 1 0112.

355 Proces-verbaal van aanhouding, d.d. 20 november 2013, Seville 2 PD Map 2, pagina’s 4 0465 en 4 0466. Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, d.d. 26 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0343 en 3 3 0344.

356 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, d.d. 26 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0343 en 3 3 0344. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0349 en 3 0350. Legenda zoeking, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0347.

357 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0349 en 3 0350. Proces-verbaal sporenonderzoek, d.d. 21 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0503, 3 0504 en 3 0513.

358 Resultaat GBA-V bevraging, d.d. 4 april 2014, Seville 2 PD Map 1, pagina 4 0147 en ID-staat SKDB, d.d. 4 april 2014, Seville 2 PD Map 1, pagina’s 4 0149 en 4 0150. Proces-verbaal van aanhouding, d.d. 20 november 2013, Seville 2 PD Map 1, pagina’s 4 0151 en 4 0152. Resultaat GBA-V Bevraging, d.d. 4 april 2014, Seville 2 PD Map 2, pagina 4 0314 en ID-staat SKDB, d.d. 4 april 2014, Seville 2 PD Map 2, pagina’s 4 0317 en 4 0318.

359 Proces-verbaal van binnentreden in woning, d.d. 7 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0194 en 3 0201. Legenda zoeking, d.d. 21 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0217. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0255 tot en met 3 0261.

360 Proces-verbaal van binnentreden in woning, d.d. 7 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0194 en 3 0201. Legenda zoeking, d.d. 21 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0217. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0255 tot en met 3 0261. Vorderingen 126M/126N Sv, Seville 2, AD-BOB Map 2, pagina’s 2 0410 tot en met 2 0411 en 2 0872 tot en met 2 0873.

361 Proces-verbaal van binnentreden in woning, d.d. 7 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0194 en 3 0201. Legenda zoeking, d.d. 21 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0217. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0255 tot en met 3 0261. Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 26 november 2013, Seville 2 AD-BOB Map 2, pagina 2 0968. Proces-verbaal veiligstellen data mobiele telefoon en simkaart, d.d. 4 februari 2014, Seville 2 ZD-DIG Map 1, pagina’s 3 0746 tot en met 3 0761.

362 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0255 tot en met 3 0261. Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 19 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0273 tot en met 3 0275.

363 Kennisgeving van inbeslagname, d.d. 9 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0264. Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0272. Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 21 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0278 en 3 0279. Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 5 februari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0282. Rapport NFI identificatie van drugs en precursoren, d.d. 9 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0280 en 3 0281. Proces-verbaal d.d. 7 april 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0013. Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 26 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0192. Plattegrond ME060 [adres 20] , Gouda, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0213 en 3 0214. Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 19] , d.d. 20 november 2013, Seville 2 PD Map 1, pagina 4 0160.

364 Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0272. Legenda zoeking, d.d. 21 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0217. Kennisgeving van inbeslagname, d.d. 9 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0264. Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 21 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0278 en 3 0279. Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 5 februari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0282. Rapport NFI identificatie van drugs en precursoren, d.d. 9 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0280 en 3 0281.

365 Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 30 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0301 tot en met 3 0306, pagina’s 3 0314 en 3 0315, pagina’s 3 0318 en 3 0319. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 22 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0270 en 3 0271.

366 Resultaat GBA-V bevraging, d.d. 4 april 2014, Seville 2 PD Map 1, pagina 4 0147 en ID-staat SKDB, d.d. 4 april 2014, Seville 2 PD Map 1, pagina’s 4 0149 en 4 0150. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 22 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0270. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 10 maart 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0333. Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 30 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0301 tot en met 3 0319. Proces-verbaal Forensische opsporing, d.d. 27 februari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0320 tot en met 3 0324.

367 Proces-verbaal van aanhouding, d.d. 19 november 2013, Seville 2 PD Map 1, pagina’s 4 0039 en 4 0040.

368 Proces-verbaal aanvullend, d.d. 17 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0075 tot en met 3 0080.

369 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0125 tot en met 3 0128. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0372 tot en met 3 0375. Stam proces-verbaal, d.d. 7 april 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0011 en 3 0012.

370 Legenda zoeking, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0092. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 00129. Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 20 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0103 (afbeelding 16), 3 0109 (afbeelding 28), 3 010 (afbeelding 29).

371 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0125 en 3 0128. Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 17 maart 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0183. Rapport NFI identificatie van drugs en precursoren, d.d. 18 februari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0184 en 3 0185.

372 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0133 en 3 0134. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0135. Proces-verbaal forensische opsporing indicatieve drugstest, d.d. 21 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0140 tot en met 3 0142. Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 2 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0143. Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 27 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0144 tot en met 3 0174. Het rapport NFI identificatie van drugs en precursoren, d.d. 6 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0175 en 3 0177.

373 Legenda zoeking, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0092. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0126. Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 20 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0114 (afbeelding 38). Proces-verbaal forensische opsporing indicatieve drugstest, d.d. 21 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0141. Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 27 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0148. Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 17 maart 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0186. Rapport dactyloscopisch onderzoek, d.d. 20 februari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0188 tot en met 3 0191.

374 Kennisgeving van inbeslagname, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0127. Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 21 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0150, 3 0151 en 3 0174 (afbeelding 45). Rapport NFI resultaten DNA-onderzoek, d.d. 6 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0178 tot en met 3 0181. Rapport NFI aanvullend rapport naar aanleiding van een DNA-databank match, d.d. 6 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0181 en 3 0182.

375 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0473. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0475. Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 11 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0477 en 3 0478. Rapport NFI onderzoek naar sporen verdovende middelen in een zuigmonster, d.d. 17 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0479 tot en met 3 0482.

376 Proces-verbaal onderzoek in een personenauto, d.d. 11 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0478. Rapport forensische opsporing KLPD-DNR, d.d. 28 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0500.

377 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 25 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0493. Proces-verbaal sporenonderzoek, d.d. 21 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0504 en 3 0513 (foto 03).

378 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 29 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0493 en 3 0494. Proces-verbaal onderzoek in een personenauto, d.d. 12 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0497 en 3 0498. Rapport forensische opsporing KLPD-DNR, d.d. 28 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0501.

379 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 18 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0486 en 3 0487. Bijlage inbeslaggenomen goederen KZ045, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0094. Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 20 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0104 (afbeelding 18).

380 Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 20 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0408. Rapport NFI Onderzoek naar sporen verdovende middelen in een zuigmonster, d.d. 12 februari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0409 tot en met 3 0412. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0427.

381 Proces-verbaal van inbeslagname, d.d. 20 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina 3 0447. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0448 en 30449.

382 Proces-verbaal Forensische Opsporing, d.d. 19 februari 2014, Seville 2 Aanvullend proces-verbaal op procesdossier, pagina’s 029 en 030. Rapport NFI onderzoek naar sporen verdovende middelen in een zuigmonster, d.d. 18 april 2014, Seville 2 Aanvullend proces-verbaal op procesdossier, pagina’s 031 tot en met 034.

383 Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 26 november 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0192.

384 Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 20 december 2013, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0227 met foto’s op pagina 3 0233 (afbeelding 12), pagina 3 0234 (afbeelding 13) en pagina 3 0237 (afbeelding 20).

385 Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 30 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0301, 3 0302 en 3 0304 tot en met 3 0306. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 22 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0270.

386 Het geschrift, zijnde de lijst met namen en nummers, opgenomen als bijlage op de pagina’s 3 0305 en 3 0306 bij het proces-verbaal van bevindingen, d.d. 30 januari 2014, Seville 2 AD-BSG Map 1, pagina 3 0301.

387 Het geschrift, zijnde het overzicht van het tapjournaal, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000063 tot en met 000077.

388 Het geschrift, zijnde het overzicht van het tapjournaal, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000089 tot en met 000119.

389 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [chauffeur 1] , d.d. 20 december 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina 000403 en pagina’s 000407 tot en met 000410.

390 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van eerste verhoor van [koper 28] , d.d. 15 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000413, 000416, 000417, 000419 en 000420. Het geschrift, zijnde het opgestelde proces-verbaal van tweede verhoor van [koper 28] , d.d. 15 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000413, 000436 en 000437.

391 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 28] , d.d. 16 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000449 en 000450.

392 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van huiszoeking in de woning van [koper 29] gelegen aan de [adres 23] (54), d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000276 tot en met 000278.

393 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal monsterneming van verdovende middelen, d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina 00282.

394 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 29] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000383 tot en met 000385.

395 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 29] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000390 tot en met 000393.

396 Het proces-verbaal van verhoor [koper 29] bij de rechter-commissaris, d.d. 20 januari 2017, geen deel uitmakend van het doorgenummerde procesdossier.

397 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal betreffende aanhoudingen door de Regionale Dienst van de Gerechtelijke Politie in Reims in het kader van de uitvoering van de R.C. nummer [nummer] , d.d. 9 september 2013, Seville Delictdossier [koper 23] , pagina’s 389 en 390.

398 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 7 september 2013, Seville Delictdossier [koper 23] , pagina’s 175 en 176.

399 Het geschrift, zijnde de sms van 7 september 2013, Seville Delictdossier [koper 23] , pagina 177.

400 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 7 september 2013, Seville Delictdossier [koper 23] , pagina 178.

401 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 32] , d.d. 14 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 23] , pagina’s 571, 572, 574 tot en met 576.

402 Proces-verbaal van verhoor van [koper 32] bij de rechter-commissaris, d.d. 20 januari 2017 en 27 januari 2017, geen deel uitmakend van het doorgenummerde procesdossier.

403 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 23] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 23 en 34] , pagina’s 583 tot en met 585.

404 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 34] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 23 en 34] , pagina’s 591 tot en met 594.

405 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 31] , Seville Delictdossier [bijnaam koper 31] , d.d. 20 november 2013 om 10.15 uur, pagina 178.

406 De geschriften, zijnde de tapgesprekken, Seville Delictdossier [bijnaam koper 31] , pagina’s 24 en 26.

407 De geschriften, zijnde de tapgesprekken, Seville Delictdossier [bijnaam koper 31] , pagina’s 28 tot en met 31.

408 De geschriften, zijnde de tapgesprekken, Seville Delictdossier [bijnaam koper 31] , pagina’s 57 tot en met 60 en 64.

409 De geschriften, zijnde de tapgesprekken, Seville Delictdossier [bijnaam koper 31] , pagina’s 92, 93, 96, 98 en 99.

410 De geschriften, zijnde de tapgesprekken, Seville Delictdossier [bijnaam koper 31] , pagina’s 100, 101 en 103.

411 De geschriften, zijnde de tapgesprekken, Seville Delictdossier [bijnaam koper 31] , pagina’s 105 tot en met 122.

412 De geschriften, zijnde de tapgesprekken, Seville Delictdossier [bijnaam koper 31] , pagina’s 123 tot en met 128.

413 De geschriften, zijnde de processen-verbaal van verhoor, d.d. 19 november 2013 om 11:30 en 15:00 uur en 20 november 2013 om 16:00 uur, Seville Delictdossier [bijnaam koper 31] , pagina’s 161, 167 tot en met 169, 186 en 187.

414 Het geschrift, zijnde de processen-verbaal van verhoor van [naam 24] afgelegd tegenover de Regionale Dienst van de Gerechtelijke Politie in Nancy, d.d. 19 november 2013 en 20 november 2013, Seville Delictdossier [bijnaam koper 31] , pagina’s 141 en 154.

415 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 15 juli 2013, Seville Delictdossier [naam 15] , pagina’s 143 tot en met 150.

416 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal, d.d. 15 juli 2013, Seville Delictdossier [naam 15] , pagina’s 260 tot en met 263 en 265.

417 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal, d.d. 18 juli 2013, Seville Delictdossier [naam 15] , pagina’s 284 tot en met 289.

418 Het geschrift, zijnde het Verslag van verhoor van A. [koper 35] , afgelegd tegenover de Federale Gerechtelijke Politie van Verviers, d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [naam 15] , pagina’s 372 tot en met 378.

419 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal, d.d. 14 november 2013, Seville Delictdossier [naam 15] , pagina’s 277 en 278.

420 Het geschrift, zijnde het Verslag van verhoor van A. [koper 35] , afgelegd tegenover de Federale Gerechtelijke Politie van Verviers, d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [naam 15] , pagina 373.

421 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 16 januari 2013, Seville Delictdossier [naam 15] , pagina’s 53 tot en met 56.

422 Het geschrift, zijnde het Verslag van verhoor van [naam 29] , afgelegd tegenover de Federale Gerechtelijke Politie van Aarlen, d.d. 26 februari 2014, Seville Delictdossier [naam 15] , pagina’s 398 tot en met 406.

423 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 10 mei 2013, Seville Delictdossier [naam 15] , pagina’s 72 tot en met 77.

424 Het geschrift, zijnde het overzicht van het tapjournaal, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 104 en 107.

425 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 28] , d.d. 15 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina 416. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 28] , d.d. 16 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina 450.

426 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 6 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 122.

427 Het geschrift, zijnde de tweede verklaring van [koper 9] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 296 en 297.

428 Het geschrift, zijnde het proces verbaal van huiszoeking in de woning van het koppel [koper 9] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 221 en 223.

429 Het geschrift, zijnde de derde verklaring van [koper 9] , afgelegd tegenover de Regionale Dienst van de Gerechtelijke Politie in Nancy, Afdeling Misdaad, d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 312 en 314.

430 Het geschrift, zijnde de vierde verklaring van [koper 9] , afgelegd tegenover de Regionale Dienst van de Gerechtelijke Politie in Nancy, Afdeling Misdaad, d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 323 en 324.

431 Het geschrift, zijnde de tweede verklaring van [koper 9] , afgelegd tegenover de Regionale Dienst van de Gerechtelijke Politie in Nancy, Afdeling Misdaad, d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 294.

432 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 ZD-DIG Map 1, pagina’s 3 0133 en 3 0134. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 2 ZD-DIG Map 1, pagina 3 0135. Proces-verbaal forensische opsporing indicatieve drugstest, d.d. 21 november 2013, Seville 2 ZD-DIG Map 1, pagina’s 3 0140 tot en met 3 0142. Proces-verbaal forensische opsporing, d.d. 27 januari 2014, Seville 2 ZD-DIG Map 1, pagina’s 3 0144 tot en met 3 0146, 3 0149, 3 0162. Het rapport NFI identificatie van drugs en precursoren, d.d. 6 december 2013, Seville 2 ZD-DIG Map 1, pagina’s 3 0175 en 3 0177.

433 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal vierde getuigenis van [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 442. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring [koper 1] , d.d. 13 februari 2014, Seville Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 125 en 126. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verslag van verhoor van [koper 12] , d.d. 11 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 434 en 436.

434 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 10 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0760 en 5 0773 en het tapgesprek d.d. 13 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0789.

435 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 10 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0767 en het tapgesprek d.d.14 mei 2013, Seville 1 ZD-140, Map 2, pagina’s 5 0808 tot en met 5 0810.

436 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 14 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0814.

437 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vierde verklaring van [koper 9] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 323, 326 en 327.

438 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 2 april 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina 5 1225 tot en met 5 1228.

439 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina’s 5 1590 en 5 1591, en de tapgesprekken d.d. 11 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina 5 1503 en pagina 5 1507 tot en met 5 1509.

440 Het geschrift, zijnde de verklaring van [koper 14] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 33.

441 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 28 maart 2013, het tapgesprek d.d. 21 april 2013 en de tapgesprekken d.d. 8 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , respectievelijk pagina 220, pagina 106 en pagina’s 108 tot en met 113. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 juli 2013, Seville Delictdossier [koper 23] , pagina’s 304 en 305.

442 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 9 juli 2013 en 10 juli 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 178 tot en met 185.

443 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0607 tot en met 5 0610 en pagina’s 5 0614 tot en met 5 0625.

444 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 5 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina 5 1044, en de tapgesprekken d.d. 25 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina’s 5 1057, 5 1059 en 5 1062.

445 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 30 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina’s 5 1388 en 5 1389, en 5 1577 en 5 1578, en het tapgesprek d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina 487.

446 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 18 juli 2013 en de tapgesprekken d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, respectievelijk pagina’s 477 en 478 en pagina’s 483, 484 en 487.

447 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken en sms-berichten d.d. 24 september 2013, Seville 1 ZD-140 Map 2, pagina’s 5 0716 tot en met 5 0721 en pagina’s 5 0725 tot en met 5 0735.

448 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verklaring van [koper 16] [koper 25] , d.d. 11 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 25.

449 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 27 maart 2013, Seville Delictdossier [koper 22] Map 2, pagina’s 463 en 464.

450 De geschriften, zijnde de achtereenvolgende tapgesprekken d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Overige leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 875, 876, 878, 880, 883, 884, 886, 889, 893 894, 897, 898, 900, 901, 905 tot en met 907, 909 en 911.

451 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 000576 en 5 000577.

452 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 9 en 10 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 114 tot en met 119, en de tapgesprekken d.d. 15 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 24] , pagina’s 67 tot en met 83.

453 Proces-verbaal PV stemvergelijking 06 – 24212124, d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619.

454 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan Organisatie S1 Map 1, pagina’s 217 en 218.

455 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 26 juni 2013 en 27 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 157 tot en met 166; de tapgesprekken d.d. 18 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0790 tot en met 5 0793 en de tapgesprekken d.d. 12 november 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina 4 1126 en Seville Delictdossier [koper 24] , pagina’s 174 tot en met 182.

456 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 20 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan Organisatie S1 Map 3, pagina 1260 tot en met 1263; de tapgesprekken d.d. 14 oktober 2013 om 14:20 uur en 14:31 uur, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1101 en 4 1102; de tapgesprekken d.d. 12 november 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina 4 1126 en Seville Delictdossier [koper 24] , pagina’s 174 tot en met 182.

457 Processen-verbaal d.d. 26 maart 2014 van uitgewerkte tapgesprekken en sms-berichten, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1172 tot en met 4 1186. Uittreksel van het RDW d.d. 25 maart 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina 4 1187.

458 Proces-verbaal van uitgewerkt tapgesprek d.d. 26 maart 2014, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1192 tot en met 4 1193. Proces-verbaal van uitgewerkt tapgesprek d.d. 28 maart 2014, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1201 tot en met 4 1203. Proces-verbaal van uitgewerkt tapgesprek d.d. 28 maart 2014, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1204 tot en met 4 1206. Proces-verbaal van uitgewerkt tapgesprek d.d. 28 maart 2014, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1207 tot en met 4 1210. Proces-verbaal van uitgewerkt tapgesprek d.d. 29 maart 2014, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1211 tot en met 4 1213.

459 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van het vijfde verhoor van [getuige] d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina 517.

460 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 8] d.d. 13 februari 2013, Seville Delictdossier S1 Overige Leveringen, pagina 136.

461 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina 102.

462 Het geschrift, zijnde de verklaring van [koper 14] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 33.

463 Het geschrift, zijnde de verklaring van [koper 14] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 33.

464 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 107 en 108.

465 Het geschrift, zijnde het uittreksel uit de RDW d.d. 3 juni 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina 4 1017.

466 Het geschrift, zijnde List tonen kentekengegevens, Seville 1, PD Map 2, pagina 4 0870.

467 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 11 juli 2013, Seville 1 ZD 140, Map 4, pagina 5 1503 en pagina’s 5 1507 tot en met 5 1509.

468 De geschriften, zijnde de tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 875 en 876, 878, 880, 883, 884, 886, 889, 893, 894, 897, 898, 900, 901, 905 tot en met 907, 909 en 911.

469 Het geschrift, zijnde de List tonen kentekengegevens, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0872.

470 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0087.

471 Proces-verbaal Identificatie, d.d. 27 augustus 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0858.

472 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0615.

473 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0617 en 5 0619.

474 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0624.

475 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 16 mei 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 243 tot en met 245, 247 en 250, en de tapgesprekken d.d. 5 juni 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 279 en 281.

476 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 7 juni 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 298 en 299, en de tapgesprekken d.d. 7 juni 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 301 tot en met 305.

477 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 28 juni 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0766.

478 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 6 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0794, de tapgesprekken d.d. 7 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0797 tot en met 4 0802, het tapgesprek d.d. 18 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina 470, en het tapgesprek d.d. 23 juli 2013, Seville 1 ZD 140, Map 2, pagina 5 000573.

479 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 26 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0824.

480 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD + ZD Relaas, pagina 1 0259.

481 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 14 november 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina’s 4 1376 en 4 1377. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 19 oktober 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina 4 1402.

482 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 4 juni 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina 4 1406. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 483 en 484. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina 490. De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 16 oktober 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina’s 4 1394 en 4 1395.

483 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 10 mei 2013, pagina’s 760 en 773, het tapgesprek d.d. 13 mei 2013, pagina 789, van het dossier ZD-140 Map 2.

484 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 10 mei 2013, pagina’s 767, en 14 mei 2013, pagina’s 808 tot en met 810, van het dossier ZD-140 Map 2.

485 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 14 mei 2013, pagina 814 van het dossier ZD-140 Map 2.

486 Het geschrift, zijnde de derde verklaring van [koper 28] , afgelegd tegenover de politie van de Dienst regionale recherche Nancy, afdeling Strafzaken, d.d. 16 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina 449.

487 Het geschrift, zijnde de eerste verklaring van [koper 29] , afgelegd tegenover de politie van de Regionale Dienst Gerechtelijke Politie in Nancy, afdeling Misdaad, d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 383 en 384. Het geschrift, zijnde de derde verklaring van [koper 29] , afgelegd tegenover de politie van de Regionale Dienst Gerechtelijke Politie in Nancy, afdeling Misdaad, d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 399 en 400.

488 Het geschrift, zijnde de derde verklaring van [koper 29] , afgelegd tegenover de politie van de Regionale Dienst Gerechtelijke Politie in Nancy, afdeling Misdaad, d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 399 en 400.

489 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [naam 35] , afgenomen door de Federale gerechtelijke politie van Aarlen, d.d. 22 januari 2014, delictdossier [koper 22] , pagina 889. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 10] , afgenomen door de Dienst Regionale Recherche Nancy, d.d. 20 november 2013 en d.d. 21 november 2013, delictdossier [koper 9] , respectievelijk pagina 354 en pagina 379. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 32] , afgenomen door de Dienst Regionale Recherche Nancy, d.d. 14 februari 2014, delictdossier [koper 23] , pagina 572.

490 Het geschrift, zijnde de Ciot-bevraging, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1722 in combinatie met het geschrift, zijnde het uittreksel KvK d.d. 28 oktober 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1723.

491 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 22 juli 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1726 tot en met 4 1729.

492 De geschriften, zijnde de tapgesprekken en sms-berichten d.d. 14 augustus 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1730 tot en met 4 1734.

493 De geschriften, zijnde de tapgesprekken en sms-berichten d.d. 22 oktober 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1735 tot en met 4 1743.

494 De geschriften, zijnde de tapgesprekken en sms-berichten d.d. 12 november en 13 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1744 tot en met 4 1750.

495 Proces-verbaal d.d. 22 oktober 2013 van de Gerechtelijke Politie in Nancy, inhoudende de recapitulatie van de contacten tussen de individuele leden van de groep van de boss en telefoonnummer [gouden lijn Seville 2] , Delictdossier [koper 29] , pagina 259.

496 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 14 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 29] pagina’s 000217 en 000218.

497 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 14 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000219 en 000220.

498 Proces-verbaal d.d. 22 oktober 2013 van de Gerechtelijke Politie in Nancy, inhoudende de recapitulatie van de contacten tussen de individuele leden van de groep van de boss en telefoonnummer [gouden lijn Seville 2] , Seville Delictdossier [koper 29] , pagina 000260.

499 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2014, Seville Delictdossier [koper 29] pagina’s 000223 en 000224.

500 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van eerste verhoor van [koper 28] d.d. 15 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000413, 000416, 000417, 000419 en 000420. Het geschrift, zijnde het opgestelde proces-verbaal van tweede verhoor van [koper 28] d.d. 15 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000413, 000436 en 000437.

501 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 28] , d.d. 16 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000449 en 000450.

502 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van huiszoeking in de woning van [koper 29] gelegen aan de [adres 23] (54), d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000276 t/m 000278.

503 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal monsterneming van verdovende middelen, d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina 00282.

504 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 29] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000383 t/m 000385.

505 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 29] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 000390 t/m 000393.

506 De verklaring van [koper 29] , afgelegd via videoverbinding ten overstaan van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, op 20 januari 2017, geen deel uitmakend van het strafdossier.

507 Proces-verbaal van verhoor door de rechter-commissaris van de getuige [koper 32] d.d. 20 januari 2017. Dit proces-verbaal maakt geen deel uit van het doorgenummerde dossier.

508 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 27 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 21] , pagina’s 000053 tot en met 000055.

509 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 19 september 2013, Seville Delictdossier [koper 21] , pagina’s 000152 en 000153.

510 Verklaring van de verdachte [verdachte] ter terechtzitting van 9 december 2016.

511 De geschriften, zijnde de sms-berichten d.d. 11 juli 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1767 en 4 1768.

512 De geschriften, zijnde tapgesprekken d.d. 11 juli 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1769 tot en met 4 1771.