Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:6740

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
07-07-2017
Datum publicatie
17-07-2017
Zaaknummer
03/720839-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Grootschalige handel in heroïne en cocaïne en export van Zuid-Limburg en Gouda/Rotterdam naar Noord-Frankrijk en België. Medeplegen van 2A, 2B, 2C en 3A OW. Lid zijn van een criminele organisatie (11a oud OW). Medeplegen van 10a OW: geprepareerde telefoons en telefoonkaartjes voorhanden hebben. Uitgangspunt: langdurige gevangenisstraf o.g.v. oriëntatiepunt LOVS.

Verwerping verweren m.b.t. stemherkenning en stemidentificatie, fotoconfrontatie en verlengde uitvoer van drugs. Toepassing post-Vidgen jurisprudentie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer: 03/720839-13

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 7 juli 2017

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboortedatum verdachte ] ,

wonende te [adres verdachte] .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. I.N. Weski, advocaat, kantoorhoudende te Rotterdam.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zittingen van 29 november 2016, 30 november 2016, 19 mei 2017 en 22 mei 2017. Op 28 juni 2017 heeft de rechtbank het onderzoek gesloten. Bij de inhoudelijke behandeling zijn de verdachte en zijn raadsvrouw verschenen.

Op 29 november 2016, 30 november 2016 en 19 mei 2017 heeft mr. S. Splinter waargenomen voor haar kantoorgenoot mr. I.N. Weski. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

Feit 1A: samen met een ander of anderen dan wel alleen meermalen opzettelijk harddrugs buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht door deze te verkopen aan Belgische en Franse klanten;

Feit 1B: samen met een ander of anderen dan wel alleen meermalen opzettelijk harddrugs heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig gehad;

Feit 2A: samen met een ander of anderen dan wel alleen meermalen opzettelijk softdrugs buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht door deze te verkopen aan Belgische en Franse klanten;

Feit 2B: samen met een ander of anderen dan wel alleen meermalen opzettelijk meer dan 30 gram softdrugs heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig gehad;

Feit 3: heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die hard- en softdrugs buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht en die drugs bereidde en/of bewerkte en/of verwerkte en/of verkocht en/of afleverde en/of verstrekte en/of vervoerde en/of aanwezig had, terwijl hij leider van deze organisatie was;

Feit 4: samen met een ander of anderen dan wel alleen opzettelijk aanwezig heeft gehad:

- in een pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt ongeveer 878,8 gram heroïne en 70,55 gram cocaïne;

- in een pand aan de [adres 2] te Margraten , ongeveer 510 gram heroïne en ongeveer 422 gram heroïne en ongeveer 19 gram cocaïne;

- in een pand aan de [adres 3] te Rotterdam , ongeveer 3151 gram heroïne en 139 gram cocaïne;

Feit 5: samen met een ander of anderen dan wel alleen speciaal voor de internationale harddrugshandel gekochte, geprepareerde en/of gewaarmerkte telefoons en telefoonkaarten voorhanden had, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat deze telefoons en telefoonkaarten bestemd waren om die drugshandel voor te bereiden en te bevorderen.

3 De voorvragen

De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie

niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat het recht van verdachte op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn is geschonden. Die termijn is ruimschoots overschreden. Het wachten op behandeling van zijn strafzaak was een kwelling voor de verdachte en bovendien is ook het ondervragingsrecht van de verdediging ten aanzien van de verschillende getuigen door het lange tijdsverloop illusoir geworden.

Ten slotte heeft deze strafzaak ook onderzoek door de Marokkaanse autoriteiten uitgelokt, hetgeen grote persoonlijke gevolgen heeft voor de verdachte en zijn familieleden. De combinatie van deze factoren maakt dat de overschrijding van de redelijke termijn een eerlijk proces voor de verdachte onmogelijk heeft gemaakt.

De officier van justitie heeft onder verwijzing naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad aangevoerd dat schending van de redelijke termijn geen grond is om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren in de strafvervolging. Er was geen sprake van ‘total inactivity’, noch bij het openbaar ministerie, noch bij het kabinet van de rechter-commissaris.

De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat het verweer van de raadsvrouw moet worden verworpen. Het is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat overschrijding van de redelijke termijn niet leidt tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de strafvervolging, ook niet in uitzonderlijke gevallen. Regel is dat overschrijding van de redelijke termijn wordt gecompenseerd door vermindering van de op te leggen straf. De rechtbank verwijst naar het overzichtsarrest van de Hoge Raad d.d.

17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578. In het arrest van de Hoge Raad d.d. 13 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2059 heeft de Hoge Raad recent nog herhaald dat overschrijding van de redelijke termijn nooit kan leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie. De Hoge Raad stelt dus onomwonden dat uitzonderingen op de regel per definitie niet toegelaten zijn.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft betoogd dat wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat de verdachte samen met anderen in harddrugs heeft gehandeld en harddrugs buiten het Nederlands grondgebied heeft gebracht. Het samenwerkingsverband met die anderen, gericht op de internationale drugshandel, is te kwalificeren als een criminele organisatie. De verdachte gaf leiding aan deze organisatie. Ook had hij samen met anderen harddrugs aanwezig in verschillende aan de organisatie gelieerde panden. Voor betrokkenheid bij de handel en uitvoer van softdrugs zal volgens de officier van justitie vrijspraak moeten volgen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft een pleitnotitie overgelegd. Concluderend stelt de verdediging zich op het standpunt dat de verdachte vrijgesproken moet worden van alle tenlastegelegde feiten, omdat hij wegens gebrek aan bewijs niet geïdentificeerd kan worden als betrokkene bij de organisatie Seville 1.

Daartoe heeft de raadsvrouw gemotiveerd aangevoerd dat de stemvergelijkingen en stemherkenningen ondeugdelijk zijn. Op basis hiervan kan daarom niet bewezen worden dat de verdachte aan de belastende gesprekken heeft deelgenomen. Ook het bewijsmateriaal uit gedane observaties mag niet voor het bewijs worden gebezigd, omdat die herkenningen vaak enkelvoudig zijn gedaan en niet toetsbaar zijn voor de verdediging.

De belastende verklaringen van getuigen kunnen evenmin meewerken tot het bewijs, nu de verdediging haar ondervragingsrecht niet heeft kunnen uitoefenen. De raadsvrouw heeft daartoe verwezen naar de geldende jurisprudentie. Bijkomend zijn de fotoherkenningen ondeugdelijk uitgevoerd, waardoor zij enige bewijswaarde reeds verliezen.

Specifiek ten aanzien van de uitvoer van hard- en softdrugs heeft de raadsvrouw nog aangevoerd dat er geen aanwijzing is voor wetenschap bij de verdachte ten aanzien van de uitvoer.

4.3

Het oordeel van de rechtbank 1

1 Inleiding

1.1.

Leeswijzer

Dit vonnis bestaat, met het oog op de leesbaarheid, uit meerdere hoofdstukken. In hoofdstuk twee zal de rechtbank, mede gelet op daaromtrent gevoerde verweren, uitleggen hoe zij bepaalde bewijsmiddelen waardeert. In hoofdstuk drie zullen de algemene bevindingen uit het onderzoek Seville 1 besproken worden, waaronder de bestellijn en de wijze van gebruik daarvan. Hoofdstuk vier zal een beschrijving geven van de drugsdeals die plaatsvonden. Vervolgens zal hoofdstuk vijf een tussenconclusie van de voorgaande hoofdstukken bevatten. In hoofdstuk zes zal de rol van verdachte beoordeeld worden en vervolgens zal de rechtbank daaraan de conclusie verbinden of deze rol een strafrechtelijk verwijt met zich mee brengt en zo ja, welk.

Het oordeel van rechtbank zal dus bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Inleiding;

 2. Algemene bewijsoverwegingen;

 3. Algemene bevindingen;

 4. Drugsdeals;

 5. Tussenconclusie;

 6. Bespreking van de feitelijke rol van de verdachte en de strafrechtelijke kwalificatie van die rol.

1.2.

Inleidende opmerkingen

Vanaf 24 mei 2012 werd er door de Service Régionale de Police Judiciaire de Nancy, oftewel de regionale recherchedienst van Nancy (Frankrijk), een onderzoek ingesteld naar een handel in verdovende middelen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat personen uit het noorden en oosten van Frankrijk verdovende middelen bestelden via de Nederlandse telefoonnummers: + [gouden lijn Seville 1] en + [gouden lijn Seville 2] . De bestelde verdovende middelen werden vervolgens in de grensstreek van Nederland en België afgehaald.

Op 26 februari 2013 werd door het Limburgse arrondissementsparket een onderzoek ingesteld naar deze handel en de organisatie die zich ermee bezighield. Dit onderzoek kreeg de naam Seville.

Gedurende het onderzoek bleek dat achter elk van voornoemde telefoonnummers een afzonderlijke organisatie schuilging, hetgeen reden was om op 25 juni 2013 het onderzoek te splitsen in een onderzoek naar de handel via en de organisatie achter nummer + [gouden lijn Seville 1] (Seville 1) en een onderzoek naar de handel via en de organisatie achter nummer + [gouden lijn Seville 2] (Seville 2).

Volgens het Openbaar Ministerie zijn betrokken bij de groep Seville 1: [verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 17] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 9] , [medeverdachte 10] , [medeverdachte 11] , [medeverdachte 12] en een of meer andere personen.

2 Algemene bewijsoverwegingen

De rechtbank zal in haar bewijsoverweging gebruik maken van de door verbalisanten vastgestelde stemherkenning. Ook zal zij de verklaringen van getuigen bezigen voor het bewijs. De rechtbank overweegt over het aanwenden van deze bewijsmiddelen als volgt.

2.1.

Stemherkenning/stemidentificatie

De betrokkenheid van verdachte en een aantal van zijn medeverdachten bij de tenlastegelegde feiten is door de politie mede afgeleid uit getapte of opgenomen telefoongesprekken, waarin verbalisanten de stemmen van deze verdachte(n) (menen te) herkennen.

Over deze werkwijze merkt de rechtbank allereerst op dat noch uit de wet noch uit de jurisprudentie valt af te leiden dat (resultaten van) dergelijke stemherkenningen in algemene zin niet voor het bewijs zouden mogen worden gebruikt. Voor een categorische uitsluiting van stemherkenningen van het bewijs ziet de rechtbank dan ook geen aanleiding.

Bij de waardering van de bewijskracht van deze stemherkenningen is behoedzaamheid echter wel op zijn plaats. Daar is in jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur al vaker terecht op gewezen. Om die reden houdt de rechtbank bij de beoordeling van de bewijswaarde van de resultaten van dergelijke stemherkenningen rekening met de volgende omstandigheden (ECLI:NL:RBAMS:2008:BG7853):

 • -

  Wordt de stemherkenning ondersteund door andere feiten en omstandigheden of bewijsmiddelen?

 • -

  Heeft de stemherkenning op ambtseed/ambtsbelofte plaatsgevonden?

 • -

  Betwist de verdachte de stemherkenning en zo ja, op welke wijze?

 • -

  Is sprake van stemherkenning door een verbalisant die de persoon die hij meent te herkennen ook daadwerkelijk kent?

 • -

  De mate van zekerheid van de stemherkenning;

 • -

  Is er sprake van een stemherkenning door een verbalisant die vanuit zijn opsporingsfunctie de gesprekken uitluistert?

 • -

  Alertheid vanwege het doel van stemherkenning;

 • -

  De hoeveelheid uitgeluisterde gesprekken.

De rechtbank overweegt dat zij, rekening houdend met deze aandachtspunten, geen aanleiding heeft te twijfelen aan de juistheid van de stemherkenningen in dit dossier. De rechtbank neemt dus de door de politie als deelnemers aan de tapgesprekken genoemde personen over als deelnemers aan die gesprekken.

2.2.

Getuigenverklaringen

In deze zaak heeft de verdediging verzocht om het horen van getuigen (bij de rechter-commissaris). De verdediging is echter niet in de gelegenheid geweest alle door de rechtbank toegewezen getuigen te (doen) bevragen bij de rechter-commissaris. Een deel van de getuigen kon namelijk niet worden getraceerd, of is, hoewel behoorlijk opgeroepen, meermalen niet verschenen, zodat de rechtbank uiteindelijk ter zitting heeft moeten concluderen dat het onaannemelijk is dat zij binnen een aanvaardbare termijn ter zitting gehoord zouden kunnen worden.

De verdediging is niet in een eerder stadium in de gelegenheid geweest deze getuigen te (doen) ondervragen en ter terechtzitting heeft de verdediging geen afstand gedaan van het horen van de getuigen.

De rechtbank is van oordeel dat, in het licht van de jurisprudentie van het EHRM en de Hoge Raad, het gebruik voor het bewijs van een ambtsedig proces-verbaal van de politie voor zover inhoudende een door enig persoon in het opsporingsonderzoek afgelegde, de verdachte belastende verklaring, niet zonder meer ongeoorloofd is in het licht van het EVRM en, in het bijzonder, niet onverenigbaar is met artikel 6, eerste lid en derde lid, aanhef en onder d, van het EVRM. Van die ongeoorloofdheid is in elk geval geen sprake wanneer de verdachte weliswaar niet in enig stadium van het geding de gelegenheid heeft gehad om een dergelijke verklaring op haar betrouwbaarheid te toetsen en aan te vechten door de persoon die de verklaring heeft afgelegd als getuige te (doen) ondervragen, maar die verklaring steun vindt in andere bewijsmiddelen, in die zin dat de betrokkenheid van de verdachte bij het hem tenlastegelegde feit wordt bevestigd door ander bewijsmateriaal. Dit steunbewijs zal dan betrekking moeten hebben op die onderdelen van de hem belastende verklaring die de verdachte betwist. De rechtbank verwijst in dit verband naar onder meer de uitspraak van het EHRM van 10 juli 2012 (Vidgen tegen Nederland, ECLI:NL:XX:2012:BX3071) en de uitspraak van de Hoge Raad van 22 april 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1020, paragraaf 4.3).

De rechtbank overweegt, rekening houdend met bovenstaande, het volgende. Wanneer de rechtbank een belastende verklaring van een getuige, die niet nader door de verdediging is gehoord, zal bezigen voor het bewijs, dan betekent dit dat deze verklaring naar het oordeel van de rechtbank dusdanige steun vindt in andere bewijsmiddelen dat er geen sprake is van een situatie waarin de getuigenverklaring sole or decisive voor het bewijs genoemd kan worden. De betrokkenheid van de verdachte bij het hem tenlastegelegde feit wordt dan bevestigd door ander bewijsmateriaal. Daarmee is het aanwenden van een dergelijke verklaring niet ongeoorloofd in het licht van het EVRM.

De rechtbank merkt hierbij nog op dat zij ook gebruik zal maken van verklaringen die afgelegd zijn door getuigen om wier verhoor niet door de verdediging is verzocht.

2.3.

Fotoconfrontatie

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de resultaten van de door de politie met de getuigen gehouden fotoconfrontaties niet gebruikt mogen worden voor het bewijs van de tenlastegelegde feiten. Kort gezegd, en onder verwijzing naar jurisprudentie (ECLI:NL:GHARN:2011:BR4261), heeft de verdediging daartoe aangevoerd dat, gelet onder andere op de wijze van samenstelling van de fotomap en de gang van zaken rond het tonen van de foto’s aan de getuigen, de resultaten van de fotoconfrontaties onbetrouwbaar zijn.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Anders dan in de door de verdediging aangehaalde jurisprudentie, is hier volgens de rechtbank geen sprake geweest van een opsporingsconfrontatie, zijnde een met een getuige van een misdaad uitgevoerde fotoconfrontatie om te komen tot de opsporing van een op dat moment nog onbekende dader. Hier is sprake geweest van het aan de getuigen tonen van foto’s van de hen vermoedelijk of wellicht vanwege eerdere contacten bekende verdachten, met het doel na te gaan of zij ook daadwerkelijk verdachten herkennen. Aan de verdediging moet worden toegegeven dat de foto’s van de verdachten hier en daar aan kwaliteit te wensen overlaten, maar dat hoeft naar het oordeel van de rechtbank geen beletsel te zijn voor een betrouwbare herkenning. Van Koppen en Wagenaar schrijven daarover in ‘Het Recht van Binnen’ op pagina 543 dat mensen bijzonder goed zijn in het herkennen van de gezichten van anderen, als het tenminste gaat om bekenden die zij onder goede omstandigheden waarnemen. “Wij (rechtbank: de mens) zijn dermate goed in het herkennen van bekenden dat we daarvoor weinig visuele informatie nodig hebben. (…) Wij herkennen bekenden (…) zelfs nog na vele jaren.”2

Zo lang de getuigen dus op min of meer regelmatige basis contact hadden met de door hen herkende verdachten, en in veel gevallen was dit zo, kan deze herkenning gebruikt worden voor het bewijs.

Aan de verdachten en de getuigen in dit dossier zijn tijdens de verhoren in Nederland, België en Frankrijk fotobladen getoond met daarop personen en locaties. Gelet op de informatie in het dossier dat het steeds om dezelfde fotobladen gaat, die door de Nederlandse autoriteiten een de Belgische en Franse autoriteiten ter beschikking zijn gesteld, gaat de rechtbank ervan uit dat aan alle verdachten en getuigen dezelfde fotobladen zijn getoond.3

3 Algemene bevindingen

In het onderhavige vonnis staan de bevindingen centraal uit het onderzoek Seville 1.

Dit Nederlandse onderzoek vindt, zoals opgemerkt, zijn oorsprong in een onderzoek door de Franse politie en justitie. In het kader van het Franse onderzoek werd in de periode 17 oktober 2012 tot 11 november 2012 en van 21 november 2012 tot 12 december Nederlandse + [telefoonnummer] afgeluisterd. Daarbij bleek dat er via dit nummer bestellingen voor voornamelijk cocaïne werden geplaatst.4

3.1.

Doorzoekingen en inbeslagnemingen op de actiedag

Op 19 november 2013 vond de actiedag, “de klapdag”, plaats. Het overgrote deel van de verdachten werd op die dag aangehouden. Voorts werden er doorzoekingen verricht waarbij diverse goederen in beslag werden genomen.

A. Doorzochte panden

[adres 1] te Berg en Terblijt

In dit pand werd [medeverdachte 7] aangetroffen en aangehouden5.

De volgende verdovende middelen werden gevonden en in beslag genomen:

in een stoel in de woonkamer

- zakje met netto 2,5 gram cocaïne;

- pakket, gewikkeld in bruine tape, inhoudende netto 500 gram heroïne;

- zakje met netto 50 gram cocaïne.

in een kluis in een kast in de woonkamer

- zakje met netto 0,55 gram cocaïne;

- zakje met netto 17,5 gram cocaïne;

- zakje met netto 43,7 gram heroïne;

- zakje met netto 334,8 gram heroïne.6

Er zijn op dit adres in totaal 24 mobiele telefoons aangetroffen, inclusief simkaart. Twaalf telefoons waren voorzien van een kleurensticker (groen, geel, blauw of rood), waarop de namen [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 6] of [bijnaam medeverdachte 5] stonden genoteerd.7 Voor elke naam waren er vier telefoons, met steeds een andere kleur sticker. Verder was de rode sticker voorzien van het nummer 7, de gele sticker van het nummer 8, de groene sticker van het nummer 9 en de blauwe sticker van het nummer 10.8

Drie telefoons blijken direct te linken aan het onderzoek in Seville 1. Het betreft de uitgeluisterde telefoonnummers + [telefoonnummer] (TT39), + [telefoonnummer] (TT50) en + [telefoonnummer] (TT96).9

Dan werden er nog twee sleutelbossen aangetroffen. Aan beide sleutelbossen bevindt zich een sleutel die toegang geeft tot een andere zoeklocatie, namelijk [adres 2] te Margraten respectievelijk [adres 4] te Valkenburg .10

Ten slotte zijn biologische sporen en sporendragers verzameld en onderzocht door het NFI. Op een aantal peuken zijn DNA-profielen aangetroffen die een match (matchkans één op één miljard) opleverden na de vergelijking met de aanwezige DNA-profielen in buitenlandse databanken. Het betrof matches met zes DNA-profielen van personen uit Frankrijk11, maar uit het dossier blijkt niet of deze personen zijn geïdentificeerd met rechtshulp van de Franse autoriteiten.

[adres 5] te Geleen

In dit pand werden [medeverdachte 8] en [medeverdachte 13] aangetroffen en aangehouden.12

[adres 6] Gouda

In of bij dit pand werden aangetroffen en aangehouden13:

- [medeverdachte 14] ;

- [medeverdachte 15] ;

- [medeverdachte 16] ;

- [medeverdachte 3] .

Aan verdovende middelen werden in de meterkast in de hal van de woning aangetroffen14:

- 101 gram hasjiesj;

- 98 gram hasjiesj.

Ten slotte zijn er twee sleutelbossen aangetroffen die qua samenstelling overeenkwamen met sleutelbossen die zijn aangetroffen op de zoekingslocaties [adres 7] Slenaken-Beutenaken en [adres 8] Gouda . De sleutelbossen lagen in een kluis in de slaapkamer rechts boven in het pand.15

[adres 8] Gouda

Op deze zoekingslocatie, het toenmalige woonadres van [medeverdachte 3] , werd niemand aangetroffen of aangehouden.

In de keuken is in een van de bovenkastjes een doos aangetroffen met daarin onder andere een mobiele telefoon voorzien van een sticker met daarop geschreven “DSP” en een papier, waarop verschillende telefoonnummers staan geschreven. Boven de lijst met telefoonnummers staat geschreven: “telefoonnummers van het oude nr”.

In deze doos wordt ook een sleutelbos aangetroffen.16 Deze sleutelbos blijkt qua samenstelling overeen te komen met sleutelbossen die zijn aangetroffen op de zoekingslocaties [adres 7] Slenaken-Beutenaken en [adres 6] Gouda .17

In een stellingkast in de berging werden vele mobiele telefoons van het merk Nokia aangetroffen. Het betrof drie losse telefoons, twee dozen met elk twintig (nieuwe) mobiele telefoons verpakt in doosjes en een doos met daarin vier mobiele telefoons, een doosje met tien Lebara prepaidkaartjes, drie T-Mobile prepaidkaartjes en tien Lebara prepaidkaartjes.18

In diezelfde berging werd ook een map aangetroffen met tien vellen met kleurenstickers. Elk vel had vier kleuren stickers: rood, geel, groen en blauw. Zes van deze vellen waren verpakt in de originele afgesloten verpakking. Van de overige vier vellen was één vel ongebruikt en van de andere drie vellen waren stickers verwijderd. De aangetroffen kleurenstickers leken sterk op de kleurenstickers op de telefoons die zijn aangetroffen op de zoekingslocaties [adres 3] Rotterdam , [adres 9] Gouda en [adres 1] Berg en Terblijt . De aldaar aangetroffen telefoons waren bovendien van hetzelfde type als de nieuwe telefoons die in de berging lagen.

Er is ook een papiertje aangetroffen met enkele namen en telefoonnummers: twee nummers van garage [garagebedrijf] uit Maastricht en het nummer van –naar later is gebleken– medeverdachte [medeverdachte 10]19. Verder werd er nog een losse telefoon aangetroffen bij de kleurenstickers, waarop een witte sticker zat geplakt waarop ‘extra’ geschreven stond.20

In de berging werd nog een tas van het merk Audi aangetroffen, met daarin een nota op naam van [medeverdachte 9] . Ook administratie, een autosleutel van het merk Audi en een proces-verbaal van aangifte door [medeverdachte 9] werden in de berging aangetroffen.21

[adres 9] Gouda

Deze zoekingslocatie betreft de woning van de verdachte [verdachte] . Op deze zoekingslocatie werd niemand aangetroffen of aangehouden.

Wel werden er verdovende middelen aangetroffen, namelijk een blokje hasjiesj van 49,9 gram. De hasjiesj zat in een sok, in de leuning van de bank in de woonkamer.22

Ook is er geld aangetroffen, waaronder € 500,00 in de afzuiger in de woonkamer.23

Dan zijn er nog drie mobiele telefoons aangetroffen van het merk Nokia. Deze telefoons lagen in de bovenste lade van het rechter nachtkastje in de slaapkamer. Op de achterzijde van iedere telefoon was een gekleurde ronde sticker bevestigd. Een telefoon was gemarkeerd met een gele sticker, de tweede met een groene sticker en de derde met een blauwe sticker. Op elke sticker stond ‘ [bijnaam verdachte] ’ geschreven en een nummer.24

[adres 10] Gulpen, bungalow 7

Deze zoekingslocatie betreft een vakantiewoning op een vakantiepark. Op deze locatie zijn aangetroffen en aangehouden [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] .25

Op de tafel in de woonkamer zijn de volgende verdovende middelen aangetroffen:

- zakje hennep met een netto gewicht van 1,38 gram;

- zakje hennep met een netto gewicht van 0,48 gram;

- zakje hennep met een netto gewicht van 4,75 gram;

- zakje hennep met een netto gewicht van 0,94 gram;

- twee joints;

- blokje hasjiesj met een netto gewicht van 11,35 gram;

- blokje hasjiesj met een netto gewicht van 6,58 gram.26

Op deze locatie zijn in totaal tien mobiele telefoons gevonden.27 Acht telefoons waren van het merk Nokia en drie daarvan bleken te zijn getapt binnen het onderzoek Seville 1, te weten:

- + [telefoonnummer] (TT 98 );

- + [telefoonnummer] (TT 84 );

- + [telefoonnummer] (TT 95 ).28

Ook zijn er diverse sleutels aangetroffen, waaronder de autosleutel van de Volkswagen met kenteken [kenteken 2] .29 Die auto bleek bij het pand te staan.30 Een van de aangetroffen sleutelbossen bevatte sleutels die toegang gaven tot de zoeklocaties [adres 2] Margraten en [adres 1] Berg en Terblijt .

Er werd nog een losse sleutel aangetroffen die toegang bood tot de zoeklocatie [adres 4] Valkenburg.31

[adres 2] 32 Margraten

Op deze zoekingslocatie werden geen personen aangetroffen of aangehouden.

In dit pand bleken wel verdovende middelen aanwezig, te weten:

Plafond woonkamer 33

- plak van bruto 390 gram heroïne;

- plak van bruto 60 gram heroïne;

- plak van bruto 60 gram heroïne;

Kluis woonkamer 34

- zakje met bruto 19 gram cocaïne;

- zak met bruto 422 gram heroïne.

Verder werden aangetroffen verschillende rolletjes met zakjes, een weegschaal en krimpfolie.35

Ten slotte zijn biologische sporen en sporendragers verzameld en onderzocht door het NFI.

De volgende matches met Nederlandse verdachten kwamen daaruit naar voren:

- bemonstering blikje Sinas en rietje van een pakje appelsap: match (matchkans één op één miljard) met DNA-profiel van [medeverdachte 5]36;

- bemonstering rietje van een pakje Sinas: match (matchkans één op één miljard) met DNA-profiel van [medeverdachte 6]37.

Dan zijn er nog verschillende sporendragers aangetroffen met DNA-profielen die een match (matchkans één op één miljard) opleverden na de vergelijking met de aanwezige DNA-profielen in buitenlandse databanken. Het betrof de volgende matches:

- twee peuken: match in de Franse DNA-databank met DNA-profiel van [koper 8]38;

- twee peuken en de bemonstering van een rietje van een pakje appelsap: match in de Franse DNA-databank met DNA-profiel van [koper 1]39;

- een peuk: match in de Franse DNA-databank met het DNA-profiel van [koper 3]40.

[adres 3] Rotterdam

Dit betreft de woning van de moeder van de verdachte [medeverdachte 17] en is het verblijfsadres van [medeverdachte 17] . [medeverdachte 17] is daar, slapend in slaapkamer 2, aangetroffen en aangehouden.41

Op deze zoekingslocatie zijn meerdere verdovende middelen aangetroffen, te weten:

In de kledingkast in de kledingkamer (slaapkamer 3)

- plak van netto 495 gram heroïne;

- plak van netto 495 gram heroïne;

- plak van netto 498 gram heroïne;

- plak van netto 496 gram heroïne;

- plak van netto 494 gram heroïne;

- plak van netto 492 gram heroïne;

- pakketje van bruto 61 gram heroïne, met groene sticker met opschrift ‘50’;

- pakketje van bruto 60 gram heroïne, met oranje sticker met opschrift ‘50’;

- pakketje van bruto 60 gram heroïne, met oranje sticker met opschrift ‘50’;

- plastic folie met bruto 139 gram cocaïne;

In de kast in slaapkamer 2

- plastic zak met bruto 353 gram coffeïne en paracetamol, welke combinatie een versnijdingsmiddel voor heroïne is.42

In slaapkamer 2 werd ook een kluis aangetroffen met daarin € 750,00.43

Ook op deze zoekingslocatie werden diverse mobiele telefoons aangetroffen van het merk Nokia.

In slaapkamer 2 werden, naast twee telefoons van BlackBerry, op het nachtkastje twee mobiele telefoons van Nokia gevonden. In een kluis onder het bed in diezelfde slaapkamer werden nog eens vijf mobiele telefoons van Nokia aangetroffen. Vier daarvan waren voorzien van één gekleurde ronde sticker van steeds een afzonderlijke kleur en door middel van een elastiek was er een losse batterij aan bevestigd. Op de stickers, respectievelijk groen, rood, blauw en geel van kleur, stond de naam [bijnaam medeverdachte 17] geschreven.

Ten slotte werd in een kast in de kledingkamer nog een mobiele telefoon van Nokia aangetroffen.44

In een zwarte jas in de woonkamer vond de politie drie sleutelbossen en een losse autosleutel. In voornoemde kluis op slaapkamer 2 werd ook nog een autosleutel van het merk Opel aangetroffen.

Uit onderzoek aan deze sleutels is gebleken dat aan de sleutelbos met drie sleutels en de plastic omhulsels een sleutel hangt die past op de zoekingslocatie [adres 4] te Valkenburg .45

In de directe omgeving van de zoekingslocatie werd een voertuig van het merk Opel aangetroffen, met het kenteken [kenteken 1] .46

[adres 11] Rotterdam

Deze woning betreft het verblijfsadres van de verdachte [medeverdachte 4] . Hij is daar tijdens de doorzoeking ook aangetroffen en aangehouden. Verder was er niemand aanwezig.47

Er werden twee vuurwapens aangetroffen. Op de bank in de woonkamer, waarop [medeverdachte 4] ten tijde van de inval lag te slapen48, lag een zwart pistool van het merk Glock type 19. Het pistool bleek geladen met kogels, maar was niet doorgeladen.

Voorts werd er onder het matras van het bed in slaapkamer 2 een pistool aangetroffen van een onbekend merk en een onbekend type. Het pistool was niet geladen of doorgeladen.49

Verder werd een mobiele telefoons van het merk BlackBerry aangetroffen op de bank in de woonkamer en een gsm van Nokia met losse batterij op de eettafel in de woonkamer.50

De BlackBerry blijkt te zijn getapt onder het nummer + [telefoonnummer] (TT86). De Nokia is getapt onder het nummer + [telefoonnummer] (TT75).51

[adres 7] Slenaken- Beutenaken

Op deze zoekingslocatie werden geen personen aangetroffen en tijdens de doorzoeking van het pand werd enkel een sleutelbos aangetroffen, met zes sleutels. Twee van die sleutels vormen een setje. Drie daaraan identieke sets zijn aangetroffen op de [adres 8] te Gouda en op de [adres 6] te Gouda. Twee andere sleutels blijken toegang te verschaffen tot de zoekingslocaties [adres 6] te Gouda en het [adres 9] te Gouda.52

Doorzochte auto ’s

Gedurende de doorzoekingen zijn in de directe omgeving van de diverse panden ook voertuigen inbeslaggenomen. Dit waren onder andere:

 • -

  Bij het pand aan de [adres 3] te Rotterdam : een Opel Astra, kenteken : [kenteken 1] , ten name van [medeverdachte 17] .

 • -

  Bij het pand aan de [adres 10] (bungalow 7) te Gulpen: een Volkswagen Golf, kenteken

[kenteken 2] , ten name van [autoverhuurbedrijf] te Rotterdam.

Van de auto met kenteken [kenteken 1] werd een zuigmonster genomen uit de kofferbak. Dit monster bevatte sporen van THC, coffeïne, paracetamol en een kleine hoeveelheid heroïne.53

Van de auto met kenteken [kenteken 2] werd eveneens een zuigmonster genomen uit de kofferbak. Dit monster bleek sporen van THC, coffeïne en paracetamol te bevatten.54 Op twee flesjes chocomel en op drie cd’s uit die auto zijn vingerafdrukken van [medeverdachte 5] aangetroffen.55

3.2.

Sleutels

Zoals beschreven in het hoofdstuk over de doorzoekingen en het beslag, zijn op diverse doorzochte locaties sleutelbossen aangetroffen. De politie heeft onderzoek gedaan naar deze sleutelbossen.

Aan een sleutelbos met vier sleutels die aangetroffen werd op de tafel in de woonkamer van het pand aan de [adres 10] te Gulpen zaten, naast een sleutel die toegang gaf tot het pand aan de [adres 10] , een sleutel die paste op de deur van het pand aan de [adres 2] te Margraten en een sleutel die paste op de deur van het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt .

Op een plankje boven het tv-meubel in de woonkamer van het pand aan de [adres 10] in Gulpen werd nog een sleutel gevonden die toegang gaf tot het pand aan de [adres 4] te Valkenburg .56

In het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt werden in een kast in de woonkamer twee sleutels aangetroffen. Een van de sleutels paste op het slot van het pand aan de [adres 2] te Margraten . In het voordeurslot van het pand aan de [adres 1] stak ook een sleutel aan een sleutelbos. Naast dus de sleutel die toegang gaf tot de [adres 1] zat er ook een sleutel aan die toegang gaf tot het pand [adres 4] te Valkenburg .57

In het pand aan de [adres 3] te Rotterdam werden in een zwarte jas in de woonkamer driesleutelbossen aangetroffen. Van een sleutelbos met drie sleutels paste er een sleutel op de deur van het pand [adres 4] te Valkenburg .58

In een slaapkamerkast (slaapkamer 1) van een het pand aan de [adres 7] te Slenaken werd een sleutelbos aangetroffen. Een van de zes sleutels aan die bos paste op het slot van de [adres 6] te Gouda. Een andere sleutel paste op het slot van het [adres 9] te Gouda.59

Ten slotte werden er nog vier setjes sleutels aangetroffen die met elkaar overeenkwamen. Een van de setjes is aangetroffen bij de doorzoeking aan de [adres 7] te Slenaken, twee zijn aangetroffen in een kluis in een slaapkamer van het pand aan de [adres 6] te Gouda en het vierde setje werd aangetroffen op de [adres 8] in Gouda.60

De conclusie die de rechtbank uit deze vondsten trekt, is dat er een zeker verband bestond tussen de panden en dat het voor de gebruikers van de sleutelbossen belangrijk was om toegang te hebben tot de diverse locaties waartoe de sleutels toegang gaven. Voorts is het bestaan van de setjes sleutels een aanwijzing voor een goede organisatiegraad van Seville 1.

3.3.

Het telefoonsysteem

A. De gouden lijn en wijze van gebruik daarvan

In het kader van het op 26 februari 2013 gestarte Nederlandse onderzoek is het telefoonnummer

+ [gouden lijn Seville 1] vanaf 22 maart 2013 afgeluisterd. Deze taplijn kreeg als nummer TT01.

Ook in de periode vanaf 22 maart 2013 werden op het nummer bestellingen van verdovende middelen gedaan en het nummer ging in het onderzoek bekend staan als het “gouden nummer” en als de “gouden lijn”. Op dit nummer was een doorschakeling actief naar een “derde nummer”. In de periode dat dit gouden nummer werd afgeluisterd bleek dat er tot 15 juni 2013 vijf, elkaar min of meer opvolgende, doorschakelingen actief waren. Het betrof hier de telefoonnummers (met tussen haakjes telkens het nummer van de taplijn):

+ [telefoonnummer] (TT04)

+ [telefoonnummer] (TT05)

+ [telefoonnummer] (TT06)

+ [telefoonnummer] (TT08)

+ [telefoonnummer] (TT15)

Op 17 juni 2013 wordt een gesprek afgeluisterd waarbij door [verdachte]61 aan vermoedelijk een Franse klant een nieuw nummer doorgegeven wordt. Dit nummer betreft + [gouden lijn Seville 1] .62

Vanaf 21 juni 2013 werd dit nummer afgeluisterd en werd het bekend als het nieuwe gouden nummer. Dit nummer (+ [gouden lijn Seville 1] ) werd in de periode van 21 juni 2013 tot aan 10 oktober 2013 afgeluisterd via het taplijnnummer TT31. Van 10 oktober 2013 tot 19 november 2013 werd het nummer afgeluisterd via het taplijnnummer TT73. Op de TT31 waren tien elkaar min of meer opvolgende doorschakelingen actief. Het betrof hier de telefoonnummers (en bijbehorende taplijnnummers):

+ [telefoonnummer] (TT32)

+ [telefoonnummer] (TT42)

+ [telefoonnummer] (TT44)

+ [telefoonnummer] (TT46)

+ [telefoonnummer] (TT52)

+ [telefoonnummer] (TT55)

+ [telefoonnummer] (TT57)

+ [telefoonnummer] (TT58)

+ [telefoonnummer] (TT59)

+ [telefoonnummer] (TT62)

Op de TT73 waren drie elkaar min of meer opvolgende doorschakelingen actief. Het betrof hier de telefoonnummers (en bijbehorende taplijnnummers):

+ [telefoonnummer] (TT74)

+ [telefoonnummer] (TT84)

+ [telefoonnummer] (TT95)

Op 23 september 2013 wordt om 20:46:00 uur een gesprek afgeluisterd waarin [medeverdachte 4] belt naar [medeverdachte 5] .63 In dat gesprek zegt [medeverdachte 4] dat ze vanavond nummer 3 gaan doen. Hij vraagt of hij wel weet hoe hij dat allemaal moet doen “ook voor die mensen”. [medeverdachte 5] vraag dan “die doorschakel? ” , hetgeen [medeverdachte 4] bevestigt. [medeverdachte 5] zegt dan “ Da’s weer naar die nieuwe [naam 1] ”, waarop [medeverdachte 4] te kennen geeft dat het naar [bijnaam medeverdachte 17] is en opmerkt “niet meer naar mij doen he, je weet wel wat [bijnaam medeverdachte 17] z’n naam is”, hetgeen door [medeverdachte 5] wordt bevestigd. [medeverdachte 4] sluit af met “Oké, klaar als ik jou vanavond bel dan…”

Op 24 september 2013 belt [medeverdachte 5] om 02:25:08 uur naar [medeverdachte 4] . [medeverdachte 5] heeft problemen met simkaart 3 , die doet gek, met name het activeren. “Ik heb andere doorgeschakeld, bel eens die andere nummer van [naam 2] (fon.). Om 2:26:19 uur belt [medeverdachte 4] vervolgens naar het nummer + [telefoonnummer] . Een onbekende man neemt op met “hallo” en [medeverdachte 4] zegt “oké safi ciao safi ciao”. Om 2:26:38 uur belt [medeverdachte 4] weer naar [medeverdachte 5] en zegt “hij werkt” , waarop “ [medeverdachte 5] zegt “is goed”.

Hierdoor ontstond bij politie en justitie de verdenking dat een nieuw gouden nummer gebruikt ging worden64 en vanaf 3 oktober 2013 werd een tap aangesloten op het telefoonnummer + [telefoonnummer] . Het derde gouden nummer. Dit nummer werd in de periode tot 29 oktober 2013 afgeluisterd via het taplijnnummer TT71. Daarna gebeurde dit via het taplijnnummer TT87.

Op de TT71 waren twee doorschakelingen actief. Het betrof hier de telefoonnummers (en bijbehorende taplijnnummers):

+ [telefoonnummer] (TT72)

+ [telefoonnummer] (TT80)

Op de TT87 waren drie doorschakelingen actief. Het betrof hier de telefoonnummers (en bijbehorende taplijnnummers):

+ [telefoonnummer] (TT80)

+ [telefoonnummer] (TT94)

+ [telefoonnummer] (TT100)

Toeschrijving van de getapte nummers aan de verschillende verdachten

De betrokkenheid van verdachte en een aantal van zijn medeverdachten bij de tenlastegelegde feiten is door de politie mede afgeleid uit getapte of opgenomen telefoongesprekken, waarin verbalisanten de stemmen van deze verdachte(n) (menen te) herkennen.

De rechtbank houdt bij de beslissing of zij de resultaten van stemherkenningen voor het bewijs van kan gebruiken, rekening met de onder 2.1. geformuleerde aandachtspunten.

Nu er door de verdediging gemotiveerd verweer is gevoerd tegen de herkenning van de stem van verdachte, zal de rechtbank de bewijskracht van de processen-verbaal van zijn stemherkenning hierna nog beoordelen.

De verdediging heeft geen verweer gevoerd tegen de herkenning van de stemmen van de medeverdachten. Ambtshalve heeft de rechtbank daar waar het de herkenning van die stemmen betreft geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van die stemherkenningen in dit dossier. De rechtbank neemt dus de door de politie als deelnemers aan de tapgesprekken genoemde medeverdachten over als deelnemers aan die gesprekken.

[medeverdachte 4] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 65

[telefoonnummer] 66

[telefoonnummer] 67

[telefoonnummer] 68

[telefoonnummer] 69

[telefoonnummer] 70

[telefoonnummer] 71

[telefoonnummer] 72

[telefoonnummer] 73

[telefoonnummer] 74

[telefoonnummer] 75

[telefoonnummer] 76

[telefoonnummer] 77

[telefoonnummer] 78

[telefoonnummer] 79

[telefoonnummer] 80

[telefoonnummer] 81

[telefoonnummer] 82

[telefoonnummer] 83

[telefoonnummer] 84

[telefoonnummer] 85

[telefoonnummer] 86

[telefoonnummer] 87

Het betrof hier deels nummers die doorgeschakeld waren vanaf de gouden lijnen [gouden lijn Seville 1] , [gouden lijn Seville 1] en [telefoonnummer] , waarvan [medeverdachte 4] dus ook gebruiker is geweest .88 Het is de politie daarbij uit de afgeluisterde telefoongesprekken gebleken dat [medeverdachte 4] met diverse bijnamen wordt aangesproken . Door Franstalige klanten wordt hij met de naam [bijnaam medeverdachte 4] of [bijnaam medeverdachte 4] aangesproken. Binnen de organisatie wordt hij [bijnaam medeverdachte 4] of [bijnaam medeverdachte 4] genoemd.89

[medeverdachte 5] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 90

[telefoonnummer] 91

[telefoonnummer] 92

[telefoonnummer] 93

[telefoonnummer] 94

[telefoonnummer] 95

[telefoonnummer] 96

[telefoonnummer] 97

[telefoonnummer] 98

[telefoonnummer] 99

[telefoonnummer] 100

[telefoonnummer] 101

[telefoonnummer] 102

[telefoonnummer] 103

[telefoonnummer] 104

[telefoonnummer] 105

[telefoonnummer] 106

[telefoonnummer] 107

[telefoonnummer] 108

Het betrof hier deels nummers die doorgeschakeld waren vanaf de gouden lijn [gouden lijn Seville 1] , waarvan [medeverdachte 5] dus ook gebruiker is geweest .109 Het is daarbij de politie uit de afgeluisterde telefoongesprekken ook gebleken dat [medeverdachte 5] met diverse bijnamen wordt aangesproken . Binnen de organisatie wordt hij [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 5] of [bijnaam medeverdachte 5] genoemd.110

[medeverdachte 2] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 111

[telefoonnummer] 112

[telefoonnummer] 113

[telefoonnummer] 114

[telefoonnummer] 115

[telefoonnummer] 116

[telefoonnummer] 117

[telefoonnummer] 118

[medeverdachte 17] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 119

[telefoonnummer] 120

[telefoonnummer] 121

[telefoonnummer] 122

[telefoonnummer] 123

[telefoonnummer] 124

[telefoonnummer] 125

[gouden lijn Seville 1] 126

[telefoonnummer] 127

[telefoonnummer] 128

[telefoonnummer] 129

[telefoonnummer] 130

Het is de politie bij het afluisteren gebleken dat [medeverdachte 17] binnen de organisatie met diverse bijnamen wordt aangesproken. Men noemt hem [bijnaam medeverdachte 17] , [bijnaam medeverdachte 17] , [bijnaam medeverdachte 17] , [bijnaam medeverdachte 17] of [bijnaam medeverdachte 17] .131

[medeverdachte 12] is de gebruiker geweest van het telefoonnummer:

[telefoonnummer] 132

[medeverdachte 6] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 133

[telefoonnummer] 134

[telefoonnummer] 135

[telefoonnummer] 136

Het is de politie bij het afluisteren gebleken dat [medeverdachte 6] door [verdachte] (soms) [bijnaam medeverdachte 6] wordt genoemd.137

[medeverdachte 8] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 138

[telefoonnummer] (wordt samen met [medeverdachte 5] gebruikt)139

[telefoonnummer] 140

[telefoonnummer] 141

[medeverdachte 9] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 142

[telefoonnummer] 143

[telefoonnummer] 144

[telefoonnummer] 145

[telefoonnummer] 146

[telefoonnummer] 147

[telefoonnummer] 148

[telefoonnummer] 149

[telefoonnummer] 150

[telefoonnummer] 151

[telefoonnummer] 152

[telefoonnummer] 153

[telefoonnummer] 154

[telefoonnummer] 155

[telefoonnummer] 156

[telefoonnummer] 157

Uit de afgeluisterde gesprekken blijkt dat [medeverdachte 9] binnen de organisatie ook [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 9] of [bijnaam medeverdachte 9] wordt genoemd.158

[medeverdachte 7] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 159

[telefoonnummer] 160

[telefoonnummer] 161

[telefoonnummer] 162

[telefoonnummer] 163

[telefoonnummer] 164

[telefoonnummer] 165

[telefoonnummer] 166

[telefoonnummer] 167

[telefoonnummer] 168

[telefoonnummer] 169

[telefoonnummer] 170

[telefoonnummer] 171

Uit de afgeluisterde gesprekken blijkt dat [medeverdachte 7] binnen de organisatie [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 7] of [bijnaam medeverdachte 7] genoemd wordt172

[medeverdachte 3] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 173

[telefoonnummer] 174

[telefoonnummer] 175

[telefoonnummer] 176

[telefoonnummer] 177

[medeverdachte 10] is de gebruiker geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] 178

[telefoonnummer] .

Roulatiesysteem

Zoals hierboven reeds werd weergegeven zijn er bij de doorzoeking in het pand aan de [adres 8] tien stickervellen met kleurenstickers aangetroffen. Van die tien stickervellen waren er drie waar stickers van waren afgehaald.

Ook werd bij die doorzoeking onder meer een Nokia-telefoon met een sticker met de tekst “extra”, een bakje met elastiekjes en een briefje met enkele telefoonnummers aangetroffen.

In het zaakdossier Seville 1 ZD 140 is op pagina 5 0048 een foto opgenomen van deze vondst.

(FOTO ADRES 8)

Op diverse plaatsen zijn vervolgens, gelijk hiervoor ook werd beschreven, Nokia-telefoons met stickers aangetroffen.

In een kluis die in beslag werd genomen bij de doorzoeking in het pand aan de [adres 3] te Rotterdam werden vier telefoons met een kleurensticker voorzien van de naam [bijnaam medeverdachte 17] en de getallen 7, 8 , 9 respectievelijk 10 aangetroffen.

Op pagina 5 0048 van het zaakdossier Seville 1 ZD 140 is ook van deze vondst een foto opgenomen.

(FOTO ADRES 3)

Bij de doorzoeking in het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt zijn soortgelijke telefoons aangetroffen. Ook deze waren van een kleurensticker voorzien waarop geschreven stonden (van boven naar beneden) de namen [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 7] en [bijnaam medeverdachte 6] en (van links naar rechts ) de getallen 7, 8, 9 en 10.

Op pagina 5 0049 van het zaakdossier Seville 1 ZD 140 is een foto opgenomen.

(FOTO ADRES 1)

Ten slotte is op diezelfde pagina 5 0049 een foto opgenomen van de drie telefoons die, voorzien van een kleurensticker, de naam [bijnaam verdachte] en (van links naar rechts) de getallen 8, 9 en 10, werden aangetroffen bij de doorzoeking op het [adres 9] te Gouda.

(FOTO ADRES 9)

De rechtbank beschouwt deze vondst in het licht van diverse, in het reeds meermalen aangehaalde zaakdossier Seville 1 ZD 140 neergelegde tapgesprekken.179 In die tapgesprekken waarvan de eerste dateren van 15 mei 2013 en de laatste van 1 november 2013 wordt gesproken over telefoons, kleuren (en later over nummers) en het aandoen van nieuwe nummers.

Zo belt op 15 mei 2013 om 18:33 uur [verdachte] naar [medeverdachte 8] met de vraag welke kleuren van de telefoons er nog zijn, waarop [medeverdachte 8] “groen” zegt en [verdachte] controleert of ze de vorige keer blauw gebruikt hebben, hetgeen [medeverdachte 8] bevestigt.180

Op 17 mei 2013 belt [verdachte] om 18:10 uur naar [medeverdachte 8] en zegt dan tegen [medeverdachte 8] dat groen aan mag. [medeverdachte 8] zegt dan dat hij deze uit doet.181

Op 8 juni 2013 belt [verdachte] om 23:07 uur naar [medeverdachte 2] en zegt tegen hem “morgen geel”. Als [medeverdachte 2] zegt dat hij hem morgen aan zal doen, zegt [verdachte] dat dat vanavond moet, “dadelijk heb ik jou morgenochtend nodig”. [medeverdachte 2] zegt dan dat hij hem aan zal doen als hij thuis is.182

Op 9 juni 2013 belt [verdachte] rond 13:56 uur naar [medeverdachte 5] en zegt hem dat hij zijn nieuwe nummer aan moet doen, geel. [verdachte] was vergeten het hem te zeggen. [medeverdachte 5] moet hem gelijk activeren, want er is er eentje onderweg. Die zal nog wel een half uur van tevoren bellen. [medeverdachte 5] zal hem aanzetten. [verdachte] zegt dat [medeverdachte 5] deze moet uitzetten en de batterij eruit moet halen.183

Op 17 juni 2013 belt [medeverdachte 4] om 22:37 uur naar [verdachte] en vraagt hem of hij, [verdachte] , al een kleurtje heeft gekozen. [verdachte] heeft nog geen kleur gekozen en ze besluiten dat nu gelijk groen aan mag.184

Een minuut later belt [verdachte] dan naar [medeverdachte 5] en zegt dat groen aan mag. [medeverdachte 5] zegt dat hij hem over vijf minuten aan heeft. [verdachte] zal die andere bellen, in Marokko.185

Weer een minuut later belt [verdachte] naar [medeverdachte 2] en zegt tegen [medeverdachte 2] dat hij groen aan moet doen en [medeverdachte 9] moet bellen. [medeverdachte 2] snapt het niet, waarop [verdachte] zegt dat hij [medeverdachte 9] moet bellen en tegen hem moet zeggen groen. [medeverdachte 2] zal het doen.186

Om 22:41 uur die dag belt [medeverdachte 2] dan naar [medeverdachte 9] en zegt hem dat hij groen aan moet doen.187

Om 23:58 uur die dag belt [medeverdachte 5] naar [verdachte] en vraagt hem welke kleur aan moet. [verdachte] vraagt of hij dat niet wist en zegt hem dat ze groen doen en dat hij, [medeverdachte 5] , die ene moet bellen met zijn nieuwe nummer.188

Op 18 juni 2013 belt [medeverdachte 9] om 01:35 uur naar [verdachte] en vraagt welke kleur het ook al weer was. [verdachte] vraagt auto? [medeverdachte 9] zegt nee, telefoon. [verdachte] zegt daarop groen.189

Na overgegaan te zijn op rood (op of omstreeks 1 juli 2013, waarbij in een telefoongesprek van 30 juni 2013 [medeverdachte 4] tegen [verdachte] zegt ‘we gaan nu naar rood’190), op blauw (op of omstreeks 15 juli 2013, waarbij in een telefoongesprek van 15 juli 2013 [medeverdachte 4] tegen [verdachte] zegt ‘Blauw vanavond’191), op wit (op of omstreeks 25 juli 2013) en op rood (op of omstreeks 5 augustus 2013), wordt er vanaf 9 september 2013 gesproken over nummers.

Op die negende september 2013 wordt [verdachte] rond 02:42 uur gebeld door [medeverdachte 4] . Die vraagt welke kleur ze gaan doen. [verdachte] zegt “doe gewoon nummer één aan, kijk maar welke kleur dat is.” [medeverdachte 4] zegt: Ahaa nummer 1, okee.” [verdachte] zegt dat [medeverdachte 4] maar gelijk naar [medeverdachte 5] moet doen, want [verdachte] gaat over drie dagen weg.192 Om 02:44 uur belt [verdachte] dan naar [medeverdachte 9] en zegt tegen hem dat hij nummer 1 aan moet doen.193

Na tussentijds overgegaan te zijn op andere nummers, gaat men op 1 november 2013 over op nummer 6. Op die dag belt [verdachte] rond 20:34 uur naar [medeverdachte 5] en vraagt aan deze of hij thuis is. [medeverdachte 5] is dat en [verdachte] zegt : “Dus we kunnen zo nummer gaan doen.” [verdachte] gaat even bellen.194

Om 20:40 uur die dag belt [verdachte] naar een onbekende man die gebruik maakt van het telefoonnummer + [telefoonnummer] . [verdachte] vraagt wanneer de man thuis is. De man is bij hem, de man, om de hoek. [verdachte] zegt: “Ah, ok ok, over half uurtje stuur ik jou die nummer, moet je hem doorschakelen naar die nummer” De onbekende man zegt dat het goed is, dan moet hij, de man het nummer veranderen, hoe ze dat de vorige keer deden.195

16 minuten later, om 20:56 uur, belt [verdachte] weer naar [medeverdachte 5] en zegt: “die andere nummer, snap je”. [medeverdachte 5] zegt dat het goed is .196

Direct daarop, om 20:56 uur, belt [medeverdachte 5] naar [medeverdachte 7] .

[medeverdachte 5] : Pak die nieuwe telefoon op

[medeverdachte 7] : Ja ik heb nu

[medeverdachte 5] : Er staat je naam op , toch?

[medeverdachte 7] : Ja

[medeverdachte 5] : Pak 6 op

[medeverdachte 7] : Zal ik 6 aanzetten?

[medeverdachte 5] : 6 ja

[medeverdachte 7] : Oké . Die van jou ligt hier ook hè

[medeverdachte 5] : Ja alles ligt daar. Oké dan?

[medeverdachte 7] : Oké is goed

[medeverdachte 5] : Je moet hem nu aan doen

[medeverdachte 7] : Oké is goed

[medeverdachte 5] : Bel mij als je hem aan hebt

[medeverdachte 7] : Oké is goed197

Om 21:14 uur diezelfde 1 november 2013 belt [verdachte] naar [medeverdachte 17] . [verdachte] zegt: “We hebben nummer veranderd naar zes he.” [medeverdachte 17] zegt oké en [verdachte] zegt wanneer je naar huis gaat niet vergeten hè. [medeverdachte 17] zegt daarop ja oké.198

De vondst van de telefoons in onderlinge samenhang bezien met de tapgesprekken leidt de rechtbank tot de conclusie dat er zeer regelmatig, systematisch door de leden van de groep werd gewisseld van telefoon. Er was, in woorden en weergave van de rechtbank, sprake van een telefooncarrousel en [verdachte] en [medeverdachte 4] hebben daarbij een leidende , coördinerende rol. Zij bepalen welke kleur of nummer geactiveerd moet worden en sturen anderen aan.

Het komt de rechtbank daarbij, bij gebreke aan enig andere logischere verklaring voor, dat het regelmatig ruilen van telefoons, het regelmatig laten draaien van de telefooncarrousel, diende om het afluisteren van telefoons, en dus de opsporing van verboden activiteiten, te bemoeilijken.

De organisatie van het telefoongebruik geeft, net als dat van de sleutelsets, aan dat het hier gaat om een groep die in staat is het werk op het logistieke vlak goed te organiseren.

Dat bij de doorzoeking op de [adres 8] te Gouda ongebruikte stickervellen en een lijstje met enkele (oude) telefoonnummers werd aangetroffen, bevreemdt de rechtbank niet. De [adres 8] te Gouda betreft het woonadres van [medeverdachte 3] en hij had de taak de telefoons te prepareren of “te maken” zoals het in de tapgesprekken wordt genoemd. Ter illustratie het volgende.

Op 25 juni 2013 belt [verdachte] om 15:44 uur naar [medeverdachte 4] en vraagt hem of hij in Rotti is en geld op zak heeft. [medeverdachte 4] zegt nee en vraagt waarom . [verdachte] zegt dat hij een hoeveelheid telefoons wil maken voor de komende tijd. [medeverdachte 4] zegt dat dat goed is , beter. [verdachte] zegt dat hij het gaat regelen.199

Een minuut later belt [verdachte] weer naar [medeverdachte 4] .

[medeverdachte 4] : Ja

[verdachte] : Ja, waar ik eigenlijk voor bel. Hij gaat het aantal halen. Weet jij een specifieke plek of gaat hij gewoon halen waar hij altijd haalt

[medeverdachte 4] : Waar haalt ‘ie dan altijd dan?

[verdachte] : Gewoon daarbij einde van Kruiskade, bij die bakkerij

[medeverdachte 4] : Ja, daarzo! Nou ja , stuur hem gewoon naar daar

[verdachte] : Oké, is goed oké

[medeverdachte 4] : Hoeveel ongeveer

[verdachte] : Een heleboel , ik weet niet. Tien per stuk! Iedereen tien

[medeverdachte 4] : Dus dan kom je uit op honderd of zo

[verdachte] : Ja zoiets ja

[medeverdachte 4] : Oké, prima dan vraag ik het aan iemand. Ik bel jou zo meteen

[verdachte] : Bel mij zo meteen, oké, ciao.200

Om 15:46 uur, weer een minuut later dus, belt [verdachte] naar [medeverdachte 3] .

[medeverdachte 3] : Ja

[verdachte] : De vorige keer had je die tele’s (nummers) gemaakt. Hoeveel namen had je gedaan?

[medeverdachte 3] : Met jou tien

[verdachte] : Met mij tien. Binnenkort, een dezer dagen krijg je zo’n honderd he

[medeverdachte 3] : Wat honderd oh honderd tele’s

[verdachte] : Ja, maak ze. Toen ik naar Marokko ging, weet je nog hoe je dat deed? Toen had je ze ook zo gedaan, 100. Toen had je vijftig achter de hand gedaan in een grote tas, weet je dat nog?

[medeverdachte 3] : Ja, ja

[verdachte] : Zo dan. En, en ik ging toen toch weg en voor mij deed je iets apart iets speciaals bij mij in de telefoon of zo deed je toen, of in het kaartje, ja in het kaartje

[medeverdachte 3] : Ik deed alles op telefoon, ik deed alles op telefoon opslaan

[verdachte] : Bij mij, toch?

[medeverdachte 3] : Op kaartje of telefoon, ik weet niet

[verdachte] : Op telefoon ja. Dat moet nog een keer en dat moet je voor [bijnaam medeverdachte 2] doen, [bijnaam medeverdachte 2]

[medeverdachte 3] : Voor op telefoon opslaan

[verdachte] : Ja, nee voor [bijnaam medeverdachte 2] , je weet wat ik bedoel: Abdallah daarginds

[medeverdachte 3] : Ja ik weet. Wanneer gaat hij? Wanneer gaat hij?

[verdachte] : Hij weet nog niets. Vertel niets tegen hem. Binnenkort, oké?

[medeverdachte 3] : Oké, is goed

[verdachte] : Maak jij maar die dingen. Je weet toch wat ik bedoel nou, toch?

[medeverdachte 3] : Ja, ik weet wat je bedoelt.201

Om 15:57 uur belt [medeverdachte 2] naar [verdachte] en vraagt of hij nog voor de phones moet kijken. [verdachte] zegt dat dat moet, [medeverdachte 2] moet er dan 100 bestellen. [medeverdachte 2] vraagt 100 plus 100 kaartjes he? [verdachte] zegt honderd uuuh en zo’n elf met dubbele sim. [medeverdachte 2] zegt oké en vraagt voor wanneer. [verdachte] zegt zo snel mogelijk en [medeverdachte 2] moet de prijs vragen en doorgeven voor die 100 en elf dubbel.202

Om 16:15 uur belt [medeverdachte 2] weer naar [verdachte] en zegt dat het 2250 kost, met kaartjes alles. [verdachte] zegt dat [medeverdachte 2] tegen hem moet zeggen dat hij ze een van deze dagen, binnen drie dagen komt ophalen en dat hij ze klaar moet leggen. [medeverdachte 2] zegt dat het goed is.203

Om 16:36 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 4] . [medeverdachte 4] vraagt hoeveel [verdachte] normaal betaalt voor de telefoon. [verdachte] zegt dat hij (rechtbank: kennelijk een derde) heeft geregeld voor 2250 en dat hij (rechtbank: die derde) al besteld heeft.204

Drie minuten laat belt [medeverdachte 4] naar [verdachte] :

[medeverdachte 4] : He

[verdachte] : Ja

[medeverdachte 4] : In elk geval, ik kan of ze die nu hebben, halen of een andere voor 1750 of 18, scheelt vijf barkies

[verdachte] : Bel dan die kleine van mij en zeg tegen hem, maar straks krijgen we verrotte of zo…

[medeverdachte 4] : Nee, geen verrotte, luister luister

[verdachte] : Van mij zitten kaartjes alles bij, man

[medeverdachte 4] : Met kaartjes

[verdachte] : Laat maar geeft niets

[medeverdachte 4] : [overlegt met een ander ] Lebara ja? Ja, die gratis kaartjes [dan tegen [verdachte] :] Oké, dan. Waar is [medeverdachte 2] ? Is [medeverdachte 2] ook hier in [coffeeshop] ? Heeft hij geld bij zich?

[verdachte] : Nee hij heeft geen geld bij zich

[medeverdachte 4] : In elk geval, hier [medeverdachte 2] . Ik ben nu met die jongen ik laat hem het nummer van [medeverdachte 2] pakken. Laat [medeverdachte 2] naar hem toe gaan ja?

[verdachte] : Regel, regel maar met [medeverdachte 2]

[medeverdachte 4] : Ik ga nu naar [coffeeshop] binnen, ciao!205

Om 17:47 uur belt [verdachte] dan naar [medeverdachte 2] en vraagt of hij [bijnaam medeverdachte 4] heeft gesproken. [medeverdachte 2] zegt: “ja, hij zei tegen mij ga naar die gozer, ga maar afzeggen, je kan voor 18 euro per stuk pakken.” [verdachte] vraagt of [medeverdachte 2] dat al gedaan heeft. [medeverdachte 2] geeft aan van niet en of hij dat zal doen. Dat hoeft niet van [verdachte] .206

Uit de inhoud en opvolging van deze laatste twee gesprekken leidt de rechtbank overigens af dat de bijnaam van [medeverdachte 2] : [medeverdachte 2] is en van [medeverdachte 4] : [bijnaam medeverdachte 4] .

Op 28 juni 2013 is er dan nog een telefoongesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 3] , waarin de eerste vraagt wanneer hij de “tillies” gaat doen. [medeverdachte 3] zegt daarbij dat hij er vandaag aan gaat beginnen.207

Over het maken van de telefoons wordt ook gesproken op 22 en 29 augustus 2013.

Op 22 augustus 2013 wordt [verdachte] gebeld door [medeverdachte 3] . In dit gesprek van 15:02 uur zegt [verdachte] dat hij morgen of overmorgen die dingen gaat halen die [medeverdachte 3] moet maken. [verdachte] gaat veel halen, want hij heeft echt nodig. [medeverdachte 3] zegt dat er een prijskaartje aanhangt.208

Op 29 augustus 2013 belt [medeverdachte 3] om 12:43 uur naar [verdachte] en zegt dat hij nu de stickers gaat halen en er dan aan gaat beginnen.209

Om 13:24 uur die dag is er een gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] waarbij ze bespreken wat [medeverdachte 4] nog krijgt van [verdachte] . [medeverdachte 4] krijgt onder andere nog 24 barkies van de telefoons.210

Om 13:54 uur belt [medeverdachte 3] naar [verdachte] . [medeverdachte 3] vraagt [verdachte] om de namen te geven. [verdachte] vraagt of die lijst er niet bij zit. [medeverdachte 3] zegt dat hij niks gedaan heeft en [verdachte] zegt: “wacht wacht wacht hier wacht.”211

Om 13:55 uur belt [verdachte] vervolgens naar [medeverdachte 4] en vraagt hem of Mohammed de lijst met namen er niet bij heeft gedaan. [medeverdachte 4] zegt dat hij het vergeten is en vraagt of [verdachte] het niet meer uit zijn hoofd weet. [verdachte] zegt ik weet wel tien stuks. [medeverdachte 4] zegt dan dat hij [verdachte] nu gaat sms-en en [verdachte] zegt “zet gelijk de goeie naam”212

Om 14:11 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 3] en vraagt of [medeverdachte 3] nog geen nummers heeft gevonden, geen namen. [medeverdachte 3] zegt dat hij nog niets gezien heeft en niks gedaan heeft. [verdachte] zegt dat hij straks terug zal bellen en het nu gaat opschrijven. [medeverdachte 3] vraagt naar de telefoons die hij heeft teruggekregen van [verdachte] en [medeverdachte 9] . [verdachte] was dat helemaal vergeten, en dat hij die kan gebruiken, dan kan hij de nieuwe in de doos laten. De kaartjes moet hij weggooien. [medeverdachte 3] vraagt of [verdachte] twee duo-sim wil. [verdachte] zegt doe toch maar wel voor de zekerheid. [medeverdachte 3] vraagt hoeveel en [verdachte] zegt dat [medeverdachte 3] tien maal tien moet doen.213

Drie minuten later, om 14:14 uur, belt [verdachte] naar [medeverdachte 4] en zegt tegen hem dat hij, [medeverdachte 4] , helemaal geen lijstje heeft gemaakt . [medeverdachte 4] is in de metro onderweg naar [naam 7] en gaat zo die lijst maken. Nee, wacht, hij gaat het nu doen. [verdachte] zegt daarop nee, nee, zeg zeg. Ik heb die [bijnaam verdachte] , die [bijnaam medeverdachte 17] al, die heb ik, die heb ik, je hebt reserve. [medeverdachte 4] zegt wie… [bijnaam verdachte] , [naam 3] , [bijnaam medeverdachte 6] . [verdachte] zegt: “ Drie en jullie drie.” [medeverdachte 4] zegt daarop ja, en de anderen die er altijd zijn, ja, [bijnaam 1] , [bijnaam 2] en [bijnaam 3] . [verdachte] zegt: die drie, die drie, want ik heb maar drie. Je heb die drie van jou, waarop [medeverdachte 4] zegt ja, die anderen moet je niet vergeten. [verdachte] zegt dan: “Je zei: [bijnaam medeverdachte 6] en de anderen?” [medeverdachte 4] antwoordt met [bijnaam medeverdachte 17] en [bijnaam verdachte] . [verdachte] zegt daarop: “En [bijnaam verdachte] , oké, dat was het. En jullie drie.”214

Om 14:16 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 3] . [medeverdachte 3] zegt: “zeg dan”, waarna [verdachte] zegt: “ [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam verdachte] , [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 17] , [bijnaam medeverdachte 6] , [bijnaam verdachte] , [bijnaam medeverdachte 4] , [bijnaam 1] , [bijnaam 4] , snap je, 2, 4, 6, 8, 10, he 10 voor ons.” [medeverdachte 3] zegt: “Tien rondes, hoeveel rondes wil je, tien?” [verdachte] zegt: “ Ja, 10 keer 10 en dan ga ik vijf vijf doen.”215

Zoals gezegd, leidt de rechtbank uit deze tapgesprekken en de bij de doorzoeking in het pand aan de [adres 8] te Gouda aangetroffen stickervellen en het lijstje met oude telefoonnummers af dat [medeverdachte 3] de telefoons prepareerde of “maakte ”. Overigens blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit deze telefoontaps ook weer dat [medeverdachte 4] en [verdachte] hierbij een leidende rol hadden.

In de aangetroffen telefoons waren in de telefoons en/of op de simkaarten contacten geprogrammeerd. Naast gebruikelijke contacten (als Klantenservice, Voicemail en Opwaarderen) waren als contact onder meer opgenomen [bijnaam medeverdachte 2] , [bijnaam medeverdachte 10] , [bijnaam verdachte] , [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 5] , [bijnaam 1] , [bijnaam verdachte] , [bijnaam medeverdachte 7] , [bijnaam medeverdachte 17] , [bijnaam medeverdachte 6] , [bijnaam medeverdachte 4] en [bijnaam 4] . De politie heeft onderzoek gedaan naar wie aan deze bijnamen gekoppeld kunnen worden en komt tot de conclusie dat aan een aantal van deze bijnamen de volgende personen gekoppeld kunnen worden:216

 1. [bijnaam medeverdachte 2] : [medeverdachte 2]

 2. [bijnaam medeverdachte 10] : [medeverdachte 10]

 3. [bijnaam verdachte] : [verdachte]

 4. [bijnaam medeverdachte 9] : [medeverdachte 9]

 5. [bijnaam medeverdachte 5] : [medeverdachte 5]

 6. [bijnaam medeverdachte 7] : [medeverdachte 7]

 7. [bijnaam medeverdachte 17] : [medeverdachte 17]

 8. [bijnaam medeverdachte 6] : [medeverdachte 6]

 9. [bijnaam medeverdachte 4] / [bijnaam medeverdachte 4] : [medeverdachte 4]

Van de bijnamen [bijnaam 1] , [bijnaam verdachte] en [bijnaam 4] heeft de politie niet kunnen achterhalen wie erachter schuilgingen.

Zoals hierboven weergegeven leidt de rechtbank uit de tapgesprekken van 25 juni 2013 af dat de bijnaam van [medeverdachte 2] is, hetgeen afgekort kan worden tot [bijnaam medeverdachte 2] . Ook leidt de rechtbank uit die tapgesprekken af dat de bijnaam van [medeverdachte 4] [bijnaam medeverdachte 4] is, hetgeen past bij [bijnaam medeverdachte 4] / [bijnaam medeverdachte 4] , waarbij de rechtbank rekening houdt met de mogelijkheid dat [medeverdachte 3] de naam verkeerd verstaan heeft of een schrijffout heeft gemaakt bij het invoeren van de naam [bijnaam medeverdachte 4] in de telefoons.

Dat [medeverdachte 10] daadwerkelijk gekoppeld kan worden aan de naam [bijnaam medeverdachte 10] acht de rechtbank ook zo te zijn, omdat [medeverdachte 10] bij gelegenheid van zijn verhoor op 6 februari 2014217 heeft bevestigd dat zijn telefoonnummer + [telefoonnummer] is, en dit het nummer is dat bij de naam [bijnaam medeverdachte 10] geprogrammeerd is.

Dat aan de bijnaam [bijnaam medeverdachte 9] daadwerkelijk [medeverdachte 9] gekoppeld kan worden ziet de rechtbank verder ondersteund door een tapgesprek van 13 juli 2013, waarin, om 16:13 uur, [verdachte] belt met een man genaamd [bijnaam medeverdachte 5] en waarin deze tegen [bijnaam medeverdachte 5] zegt: “ [medeverdachte 9] heet in je telefoonnummer [bijnaam medeverdachte 9] , [bijnaam medeverdachte 9] staat erin”.218

Dat [bijnaam medeverdachte 17] de bijnaam is van [medeverdachte 17] , [bijnaam medeverdachte 5] de bijnaam is van [medeverdachte 5] , [bijnaam medeverdachte 7] de bijnaam is van [medeverdachte 7] en [bijnaam medeverdachte 6] de bijnaam is van [medeverdachte 6] oordeelt de rechtbank genoegzaam vast te staan in het licht van de bevindingen van de politie; de bijnamen zijn aangetroffen in telefoons die in beslag werden genomen op de klapdag en bij de namen stonden nummers die afgeluisterd zijn en waarvan de gebruiker telkens herkend is aan zijn stem. In het aantreffen van de telefoons met op de stickers de naam “ [bijnaam medeverdachte 17] ” op het adres waar [medeverdachte 17] werd aangehouden, ziet de rechtbank een verdere onderbouwing voor de conclusie dat ‘ [bijnaam medeverdachte 17] ’ [medeverdachte 17] is gerechtvaardigd.

Dat [bijnaam verdachte] een bijnaam is van [verdachte] ziet de rechtbank ook onderbouwd door het aantreffen van de telefoons met op de stickers de naam ‘ [bijnaam verdachte] ’ op het adres van [verdachte] en verder ook door twee samenhangende tapgesprekken van 18 september 2013. Om 21:08 uur die dag belt [medeverdachte 7] naar [medeverdachte 5] en vraagt wat [medeverdachte 2] zijn naam in de telefoon is. [medeverdachte 5] begrijpt het niet en vraagt of [medeverdachte 7] het nieuwe nummer kent dat hij moet geven, het nummer dat begint met 24. [medeverdachte 7] zegt dat hij dat nummer al gegeven heeft aan die mensen, maar nu wil weten welke naam [medeverdachte 2] in zijn nieuwe telefoon heeft. [medeverdachte 5] antwoordt dat dat [bijnaam verdachte] is . [medeverdachte 7] vraagt [medeverdachte 5] om [medeverdachte 2] te bellen en hem te vragen om [medeverdachte 7] te bellen, want deze mensen zeggen dat ze melk voor 30 afnemen. Een minuut later belt [medeverdachte 5] vervolgens naar [verdachte] en zegt tegen hem dat [bijnaam medeverdachte 7] heeft gevraagd of hij ( [verdachte] ) hem ( [bijnaam medeverdachte 7] ) kon bellen.

Overigens leidt de rechtbank uit deze gesprekken af dat ook [medeverdachte 2] een bijnaam is van [verdachte] .

Overigens zijn dit niet de enige bijnamen van de genoemde verdachten. Gedurende het onderzoek zijn diverse tapgesprekken beluisterd waarin nog andere bijnamen voorkomen. De rechtbank zal dit niet verder behandelen, omdat reeds uit het bovenstaande genoegzaam blijkt dat het gebruik van bijnamen ver doorgevoerd was in de groepering.

4 Drugsdeals

In het kader van het onderzoek werden dertien delictdossiers samengesteld waarin onderzoeksbevindingen aangaande de handel in verdovende middelen zijn gerelateerd. In elf van deze delictsdossiers worden de bevindingen gerelateerd rond telkens een specifieke groep personen. Het betreft hier de in Frankrijk of België gesitueerde groepen (en de gelijknamige delictdossiers): [koper 21] , [koper 4] , [koper 9] , [koper 22] uit Arlon, [koper 6] , [koper 23] , [koper 24] , [koper 25] , [koper 11] , [koper 26] en [koper 27] . Van de twee andere dossiers relateert er één de leveringen aan de organisatie en de ander de overige leveringen. In de elf met namen getooide delictdossiers en in het delictdossier S1 Overige leveringen zijn o.a. tapgesprekken, observatieverslagen en verhoren van afgevangen verkopers opgenomen.

In de alinea’s hieronder zal de rechtbank de bevindingen uit de verschillende delictdossiers bespreken, toegespitst op de handel in harddrugs en de handel in softdrugs. Omwille van de leesbaarheid worden slechts enkele delictdossiers uitgelicht.

4.1.

Harddrugs

Uit de in Frankrijk, België en Nederland afgeluisterde tapgesprekken blijkt dat er in de loop van de tijd diverse drugsdeals zijn geweest met zeer veel verschillende kopers. Die zijn door de politie vermeld in de hiervoor al genoemde delictdossiers. In de respectieve, hierna te bespreken delictdossiers zijn verschillende drugsdeals vermeld. Omwille van de leesbaarheid zal de rechtbank die niet allemaal bespreken, maar slechts enkele ervan uitlichten.

Delictdossier [koper 4]

Op 15 oktober 2013 om 23:45 uur wordt [koper 4] door de douane in Metz (Frankrijk) aangehouden. Hij rijdt samen met [koper 5] in een Suzuki Swift met een Belgisch kenteken

( [kenteken 3] ). In die auto wordt 310 gram heroïne en drie gram cocaïne aangetroffen. Door de opsteller van het proces-verbaal wordt vermeld dat de telefoon die [koper 4] gebruikte is onderzocht en dat daaruit is gebleken dat hij het nummer + [telefoonnummer] gebruikte.219

Uit de afgeluisterde telefoongesprekken blijkt dat [koper 4] op 14 oktober 2013 om 18:37 uur met het telefoonnummer + [telefoonnummer] contact opnam met het telefoonnummer + [gouden lijn Seville 1] . [medeverdachte 5] neemt de telefoon op. [koper 4] meldt dat hij (rechtbank: steeds is de Nederlandse vertaling weergegeven) ‘morgen, middaguur, daar is, ik beloof je, net als altijd, een half uur van tevoren en ook bij de parking’. [medeverdachte 5] belt vervolgens naar het nummer + [telefoonnummer] . [medeverdachte 6] neemt die telefoon op. [medeverdachte 5] vraagt of ‘die ander bij hem is’. Dat is het geval en vervolgens komt [verdachte] aan de telefoon. [medeverdachte 5] meldt dat ‘ [koper 4] net belde , hij komt morgen.’ [verdachte] vraagt of dat ‘ een goeie ’ is. [medeverdachte 5] zegt: “Een beetje, hij komt altijd voor de deur. Ik zie hem altijd bij Schilberg, hij belt anderhalf uur van tevoren.” [verdachte] vraagt [medeverdachte 5] om hem dan ook anderhalf uur van tevoren te bellen.220

De volgende dag, 15 oktober 2013, om 15:06 uur meldt [koper 4] zich weer met hetzelfde Franse telefoonnummer bij de 2124. Hij is onderweg en zal er over anderhalf tot twee uurtjes zijn. [medeverdachte 5] neemt de boodschap aan en vraagt [koper 4] om 40 minuten van tevoren nog eens te bellen. De boodschap wordt daarna door [medeverdachte 5] aan [verdachte] doorgegeven. [verdachte] belt vervolgens meteen naar [medeverdachte 7] en zegt dat ‘er een onderweg is, en dat hij hem over een uur ongeveer gaat brengen naar huis’.221

Om 16:03 uur belt [koper 4] naar [medeverdachte 5] dat hij over 40 minuten op de parking Schilberg is. Hij rijdt in een kleine rood autootje met een Belgisch kenteken, zegt [koper 4] . Vervolgens belt [medeverdachte 6] met het nummer + [telefoonnummer] naar [verdachte] en zegt: “Jongen , euh , a vijf minuten is die gozer bij Schilberg, wat die andere tegen jou zei. Belgique zei die.” Op de achtergrond is tijdens dit gesprek nog iemand anders te horen, die zegt ‘een kleine ’ als [verdachte] vraagt: “Wat voor een toller?” De rechtbank concludeert uit dit laatste tapgesprek dat [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] op dit moment bij elkaar zijn. [medeverdachte 6] belt immers met het telefoonnummer 6258 , waarvan door de politie is vastgesteld dat [medeverdachte 5] hiervan de gebruiker is geweest222 en op de achtergrond is iemand anders te horen die zegt ‘een kleine ’. De rechtbank begrijpt uit de conversatie dat met ‘toller’ een auto wordt bedoeld, nu op de achtergrond wordt gezegd ‘een kleine ’, kennelijk als antwoord op die vraag. Degene op de achtergrond moet dan wel [medeverdachte 5] zijn. Hij had immers om 16:03 uur het telefoongesprek gevoerd met [koper 4] , die toen meldde dat hij in een klein rood autootje reed.

Om 16:05 uur belt [medeverdachte 5] nog naar [verdachte] en zegt ‘Belgique hè’, waarop [verdachte] antwoordt dat hij dat al had gezegd. Daarna bellen [medeverdachte 7] en [verdachte] met elkaar om 16 :10 uur en 16:12 uur. [verdachte] zegt dat hij er aankomt.223

Uit de observatie van de politie, die die dag om 16:00 uur is gestart, blijkt dat er om 16:43 uur een lichtblauw/grijze Audi A4 Avant op de Schilberg te Schilberg in de richting van de Rijksweg te Margraten rijdt. Daarachter rijdt, in dezelfde richting, een rode auto met een Belgisch kenteken. Beide auto’s rijden rond 16:55 uur in dezelfde formatie op de [adres 1] in Berg en Terblijt.224

Om 16:56 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 7] en vraagt: “Hoe lang blijven die twee in huis?” [medeverdachte 7] antwoordt: “Iets van 30 minuten, ben jij onderweg?” [verdachte] zegt dat hij er bijna is, dat hij ze over een paar minuten bij [medeverdachte 7] gaat afzetten en dat [medeverdachte 7] alleen de deur open hoeft te maken.225

De politie neemt vervolgens om 16:59 uur waar dat de rode auto parkeert naast het perceel op de [adres 13] in Berg en Terblijt. De Audi A4 Avant, waarvan op dat moment wordt gezien dat die het kenteken [kenteken 4] voert, rijdt verder de [adres 13] op. Gezien wordt dat deze Audi wordt bestuurd door een man. Om 17:00 uur gaan een man in een zwart/witte jas en een andere man het pand aan de [adres 1] in Berg en Terblijt binnen.226

Om 17:01 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 7] en zegt tegen hem dat hij aan die man moet vragen hoe hij terug wil gaan: alleen of hem volgen? [medeverdachte 7] belt een minuut later terug en zegt dat die man zelf terug gaat, hij kent de weg, de man heeft een half uur nodig. [verdachte] zegt dan dat [medeverdachte 7] hem moet bellen als hij klaar is, dan kan [medeverdachte 7] hem zeggen hoeveel geld hij bij zich mag houden en hoeveel hij voor [verdachte] kan reserveren. [medeverdachte 7] moet ‘de melk’ verdelen: 25 en 25.227

Het observatieteam ziet dat de Audi A4 Avant om 17:12 uur en om 17:23 uur nog stil staat op de [adres 13] .228 Om 17:14 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 7] en vraagt hoeveel ze doen. [medeverdachte 7] zegt ‘iets van 3500’. [verdachte] zegt dan dat hij een beetje geld nodig heeft en dat hij hier in de buurt is.

Om 17:46 uur vraagt [verdachte] aan [medeverdachte 7] of ze al klaar zijn. Dat is het geval, maar ze zijn nog niet weg. Over 5 à 10 minuten zijn ze klaar. [medeverdachte 7] gaat zo het geld tellen en [verdachte] zeggen hoeveel er is . Om 17:48 uur meldt [medeverdachte 7] zich weer bij [verdachte] . [medeverdachte 7] zegt dat er 3500 is. Van [verdachte] moet [medeverdachte 7] 200 in zijn zak stoppen, 300 euro aan [verdachte] geven en die 3000 moet hij apart houden. Om 18:00 uur belt [medeverdachte 7] naar [verdachte] dat ze klaar zijn en dat hij ze naar buiten heeft begeleid. [medeverdachte 7] moet van [verdachte] ook naar buiten komen, maar hij moet opletten want er zijn veel auto’s in de buurt.229

Het observatieteam ziet om 18:01 uur de rode auto wegrijden vanuit de richting waar deze geparkeerd stond. Gezien wordt dan dat de rode auto een Suzuki Swift is met een Belgisch kenteken: [kenteken 3] . Er zitten twee personen in deze auto. Ook de Audi A4 Avant rijdt weg, over de [adres 13] . In deze auto zitten om 18:03 uur eveneens twee personen.230 De rechtbank gaat er van uit dat in de Audi A4 Avant zowel [verdachte] als [medeverdachte 7] zitten , nu uit het voorgaande tapgesprek blijkt dat [verdachte] wegrijdt en [medeverdachte 7] van [verdachte] naar buiten moet komen . [medeverdachte 7] is dan dus net voordat de politie de auto in het vizier krijgt bij [verdachte] in de auto gestapt.

[koper 4] blijkt niet alleen op 14 en 15 oktober 2013 contact te hebben met de organisatie. Met het door hem op die dagen gebruikte Franse telefoonnummer + [telefoonnummer] heeft hij al eerder gebeld. Het eerste gesprek dat in het dossier is vermeld dateert van 10 mei 2013. [koper 4] meldt zich dan als ‘de collega van [naam 11] ’ en zegt dat hij over goed twee uur op de parkeerplaats van het restaurant is. Hij belde op dat moment naar het telefoonnummer + [gouden lijn Seville 1] en die telefoon werd toen opgenomen door [medeverdachte 5] .231 Op 27 juni 2013 heeft [koper 4] , zo begrijpt de rechtbank, ook contact met de organisatie gehad, want [medeverdachte 5] meldt aan [verdachte] dat [koper 4] over een half uurtje bij Aubel is, bij restaurant, en dat hij naar ‘huis’ gaat. Vervolgens wordt er door [medeverdachte 5] gebeld met [medeverdachte 7] , die wat klaar moet maken. [verdachte] belt daarop ook naar [medeverdachte 7] en zegt tegen hem dat hij die klant die bij hem is het nieuwe nummer moet geven. ‘Je weet het toch?’, vraagt [verdachte] dan. [medeverdachte 7] zegt: “Jawel, 2421 2124.” [verdachte] zegt vervolgens: “Nee , zeg het niet. De ander weet het. Vraag aan die [bijnaam medeverdachte 5] .” De volgende dag blijkt dat [medeverdachte 5] vergeten is om het nieuwe nummer door te geven aan [koper 4] .232

[koper 4] heeft verklaard dat hij vanaf zijn aanhouding in oktober 2013 door de Franse douane vast zit. Hij kwam toen uit Nederland en was in het bezit van 310 gram heroïne en twee of drie gram cocaïne. De cocaïne had hij cadeau gekregen van zijn dealers. De dealers waren van Marokkaanse afkomst. [koper 4] had twee telefoonnummers van hen. Eerst was het nummer + [gouden lijn Seville 1] . Dat nummer veranderde in + [gouden lijn Seville 1] , welk nummer hij van de dealers had gekregen. Volgens [koper 4] waren er verschillende personen. Degene die de telefoon opnam was niet dezelfde als diegenen die hem kwamen halen in de auto. Er waren ook personen die in het huis wachtten om de heroïne klaar te maken en die te geven.

[koper 4] herkent van foto’s nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) als degene die hem kwam ophalen met de auto en nummer 15 (rechtbank: [medeverdachte 7]) als degene die de heroïne klaar maakte en dat gaf in het huis. Met [medeverdachte 7] had hij behoorlijk vaak gepraat. Die had hem verteld dat hij illegaal was. [medeverdachte 7] ontmoette hij op de dag dat hij werd aangehouden, in oktober 2013, in het huis op de [adres 1] in Berg en Terblijt. Dat huis herkent [koper 4] van foto’s. Het huis [adres 2] in Margraten en de bungalow [adres 10] in Gulpen worden eveneens door [koper 4] herkend als plaatsen waar de verdovende middelen werden verstrekt. [koper 4] herkent op een foto van restaurant [naam restaurant] de naam Schilberg. Volgens [koper 4] reed hij altijd de weg naar Schilberg als hij op de parkeerplaats van restaurant [naam restaurant] ging parkeren.233 [koper 4] heeft later nog in aanwezigheid van de Nederlandse rechter-commissaris verklaard dat hij in zijn verhoor van eind 2013 de waarheid heeft verklaard. Aanvullend verklaarde hij toen dat hij ongeveer elke tien dagen naar Nederland ging om heroïne te halen. Hij belde altijd de dag tevoren dat hij zou komen. Op de afgesproken plek werd hij dan opgehaald door runners die hem naar een woning brachten, waar hij vervolgens deed wat hij moest doen.234

Delictdossier [koper 6]

Op 4 juli 2013 om 06:15 uur werden [koper 6] en [koper 7] aangehouden door de Franse politie. In de auto waarin zij toen reden werd 700 gram heroïne aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat [koper 6] op de ochtend van zijn aanhouding telefonisch contact had gehad met het Nederlandse telefoonnummer + [gouden lijn Seville 1] .235

Uit een op 3 juli 2013 afgeluisterde telefoongesprek bleek dat [koper 6] , die zich aan de telefoon [koper 16] noemt, had gemeld dat hij op 4 juli 2013 rond 01:30 uur wilde komen. [koper 6] meldt zich daarna op 4 juli 2013 om 01:15 uur en zegt dat hij net heeft geparkeerd. [verdachte] zegt vervolgens dat hij de runner zal bellen. Dat doet hij ook, want hij belt meteen met [medeverdachte 5] en zegt dat ‘hij’ daar is.236

Nadat [koper 6] die dag door de Franse politie is gearresteerd gaan de reizen naar Nederland gewoon door, want op 9 juli 2013 meldt zich iemand, die zich ‘de broer van [koper 16] ’ noemt. Hij vertelt dat [koper 16] de gevangenis in is gegaan en dat het helemaal niet goed met hem gaat, hij is heel erg ziek. [medeverdachte 4] zegt dan dat de broer van [koper 16] bij hem langs kan komen, dat hij hem kan helpen. Ze spreken af voor de volgende dag. Op 10 juli 2013 komt de broer van [koper 16] naar Nederland, [medeverdachte 4] zegt hem de snelweg naar Maastricht te volgen, zodat hij hem bij Eijsden kan oppikken.237

Op 28 oktober 2013 belt [koper 3] naar het telefoonnummer + [gouden lijn Seville 1] van de organisatie. Ze legt uit dat ze [koper 16] is gaan opzoeken in de gevangenis en dat hij graag een laatste voorschot verdovende middelen wil. [koper 3] bestelt vervolgens voor 570 euro.238 Op 30 oktober 2013 belt [koper 3] opnieuw. Ze wil aan huis komen. [medeverdachte 5] zegt dat voor 1000 euro niet veel is. Uiteindelijk blijkt dat [koper 3] slechts 720 euro bij zich heeft. Ze vraagt nogmaals om een laatste voorschot van 30 voor [koper 16] , die ze in de gevangenis had bezocht. Ook wil ze nog graag voor 10 euro coke en iets kleins voor de reis. [medeverdachte 5] gaat daarmee akkoord.239

Uit de afgeluisterde telefoongesprekken blijkt dat [koper 6] in ieder geval al vanaf 6 september 2012 bij de organisatie kwam om drugs te kopen. Hij belde toen met het nummer + [gouden lijn Seville 1] . Waarschijnlijk kwam [koper 6] al eerder, want er wordt op dat moment afgesproken ‘in Aubel , zoals gewoonlijk’.240 [koper 6] vraagt ook of het mogelijk is om aan een beetje wiet te komen. Degene met wie hij belt zegt dat hij zal kijken of de coffeeshop open is.241

[koper 6] verklaarde bij de Franse politie dat hij zijn drugs kocht in Nederland. Hij stelde zich aan de telefoon voor als ‘ [koper 16] ’. Hij belde voordat hij uit Verdun (Frankrijk) vertrok en vervolgens een half uur voor aankomst op de afgesproken ontmoetingsplaats om te zeggen dat hij er aankwam. Hij belde altijd met het nummer + [gouden lijn Seville 1] . Later is er een ander nummer geweest, dat dit nummer verving, maar dat nummer herinnert hij zich niet meer. Eenmaal op de ontmoetingsplaats parkeerde [koper 6] zijn auto en dan kwamen er twee personen die hem naar het huis of het appartement vergezelden om de transacties te verrichten. Dat waren andere personen, dan degene die de telefoon opnam. Ter plaatse waren er cadeautjes om de klanten te doen terugkeren en vooral opdat zij de heroïne en cocaïne die ze kochten, konden proeven. Er waren verschillende kwaliteiten heroïne, duurder of minder duur, naar gelang de zuiverheid ervan. [koper 6] kocht altijd de heroïne van acht euro per gram. Van foto’s herkent [koper 6] de persoon op nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) als de chauffeur die hem van de parkeerplaats naar het appartement vervoerde. Hij leverde ook wel eens het spul. Tussen de personen op de foto’s nummers 20 (rechtbank: [verdachte]) en 29 (rechtbank : [medeverdachte 2]) kan [koper 6] moeilijk onderscheid maken . Zij traden volgens hem net zo goed op als chauffeur als dat zij de heroïne en de cocaïne prepareerden. [koper 6] herkent ook het interieur van het huis op foto nummers 11 en 12 (rechtbank: [adres 2] Margraten). In dit huis vonden de transacties plaats. Datzelfde geldt voor de bungalow op de foto’s nummers 13, 15 en 16 (rechtbank: [adres 10] (bungalow 7) Gulpen ).242

[koper 3] verklaarde bij de Franse politie dat zij is geboren op [geboortegevens koper 3] (rechtbank: in Frankrijk) en dat zij verslaafd is aan heroïne. De heroïne haalt zij in Nederland. Zij belt haar dealer voordat zij uit Frankrijk vertrekt en vervolgens dertig minuten voor aankomst op het nummer + [gouden lijn Seville 1] . Dat telefoonnummer was vrij recent. Daarvoor was er een ander nummer: + [gouden lijn Seville 1] .243Heroïne werd verkocht voor acht euro per gram en cocaïne voor veertig of vijfenveertig euro per gram.244 Al naar gelang het gekochte bedrag nam de dealer ofwel direct de heroïne mee, ofwel nam hij hen mee met zijn auto naar een huis waarin de uitwisseling plaatsvond. Om mee naar het huis te gaan, had je minstens een bestelling van 1000 euro nodig.245 Wanneer de transactie in een huis plaatsvond was de gang van zaken als volgt: in de kamer gingen ze op een bank zitten. Er was een lage tafel met een soort van spiegel. Op die spiegel bood de dealer hen twee of drie lijntjes heroïne aan en een flinke hoeveelheid cocaïne om te proeven. Vervolgens gaven ze het geld en uit een kluis in diezelfde kamer pakte de dealer een zak met heroïne, woog de te kopen hoeveelheid af en verpakte dat in cellofaan. Vervolgens zette hij de zak met heroïne en de cocaïne terug in de kluis en deed hij het geld in zijn tas, die tas hield hij bij zich.246

Degene die aan de telefoon sprak, liet zich [medeverdachte 2] noemen. Hij kwam hen soms op de parkeerplaats ophalen met zijn voertuig en soms ook heroïne in het huis leveren. Meestal ontmoetten ze echter andere personen omdat [medeverdachte 2] jongelui stuurde om hen te zoeken en heroïne te geven. Die jongelui waren altijd Noord-Afrikanen die over het algemeen met zijn tweeën waren.247

[koper 3] herkent de personen op de foto’s met de nummers 3, 10, 15 en 20. De persoon op nummer 3 (rechtbank: [medeverdachte 6]) is een van de jongeren die hen kwamen ophalen met de auto om hen te leveren of hen naar het huis te brengen. Hij kwam over het algemeen met de persoon op nummer 10 en heeft heroïne geleverd. De persoon op nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) was ook een van de jonge chauffeurs met dezelfde rol als nummer 3. De persoon op foto nummer 15 (rechtbank: [medeverdachte 7]) wachtte hen op bij het appartement, hij was vaker bij de bungalow dan bij het huis en sprak beter Frans. De persoon op nummer 20 (rechtbank: [verdachte]) beantwoordde volgens [koper 3] de telefoon . Ze kent hem alleen maar als [medeverdachte 2] . [koper 3] herkent ook van foto’s die haar getoond worden het huis (rechtbank: [adres 2] Margraten) op de foto’s 6 tot en met 12. Dat is het huis waarin volgens [koper 3] de transacties plaatsvonden. Ook de bungalow (rechtbank: [adres 10] (bungalow 7) Gulpen ) op de foto’s 13 tot en met 16 wordt door [koper 3] herkend, daar is zij een of twee keer geweest.248

Dat [koper 3] in de woning [adres 2] in Margraten is geweest blijkt ook uit het volgende:

Op 19 november 2013 is bij de doorzoeking van het pand [adres 2] Margraten in een vuilnisbak in de woonkamer een sigarettenpeuk (SINnr. AAFP3350NL) aangetroffen en in beslag genomen.249 Uit onderzoek door het NFI en vergelijking met een aantal buitenlandse DNA-databanken is een match gevonden tussen een DNA-profiel van een spoor uit Nederland (AAFP3350NL#01) en een DNA-profiel van een persoon uit Frankrijk. De matchkans van de bij de match betrokken DNA-kenmerken is kleiner dan een op een miljard. De code van het DNA-profiel uit Frankrijk is 000888561000.250 Uit onderzoek in het nationale geautomatiseerde bestand van de genetische vingerafdrukken/de Franse nationale DNA-databank blijkt dat voormelde code 000888561000 hoort bij [koper 3] , geboren op [geboortegevens koper 3] , departement Meuse.251

Delictdossier S1 Overige leveringen

Op 3 juli 2013 om 01:02 uur wordt er gebeld door een Frans telefoonnummer (+ [telefoonnummer] ) naar het telefoonnummer + [gouden lijn Seville 1] . De beller meldt dat hij 30 kilometer voor Luik is en over 30 minuten aankomt. Degene die de 2124 bemant verzoekt om naar de parkeerplaats ‘villa’ te komen. Vijftig minuten later belt hetzelfde nummer nogmaals en deelt mee dat er dealers zijn die hem lastigvallen. De persoon van de 2124 adviseert hem de afslag Eijsden te nemen en dan rechtsaf en vervolgens linksaf te slaan. Ook op 10 en 11 juli 2013 belt hetzelfde telefoonnummer naar de 2124.252 De beller, die zich dan [koper 1] noemt, is niet tevreden. Het gewicht was minder, ‘hij heeft er 110 in gestopt in plaats van 180’. [koper 1] zegt dat hij hem 1440 heeft gegeven en dat hij er voor 1000 euro in heeft gedaan. Degene die de 2124 bedient zegt dat hij een oplossing gaat vinden.253 De rechtbank concludeert dat er dus op 3 juli 2013 een drugsdeal heeft plaatsgevonden, maar dat [koper 1] niet tevreden is over de afhandeling. Hij heeft te weinig drugs gekregen en dus te veel betaald.

Op 11 november 2013 belt [koper 1] dat hij de volgende dag wil komen. Hij wil voor ongeveer 1600. De vriend van [koper 1] wil ook komen en die wil voor heel veel meer. Die vriend wil ook weten of het ook in de band verstopt kan worden voor onderweg. Dat is akkoord en ze spreken af voor de volgende dag om vier uur ’s middags. De volgende dag verontschuldigt [koper 1] zich, hij is nu niet gekomen, maar komt morgen, samen met zijn vriend. Opnieuw wil [koper 1] weten of ze ‘dat ook met een wiel doen, om in een band te doen, doe jij dat of niet?’ Degene die de 2124 bemant antwoordt: “Ja ja, hoeveel wil je?” [koper 1] vraagt dan hoeveel het minimaal moet zijn 1 kl of 2 kl, waarop de 2124 antwoordt dat 1 kl goed is en vraagt hoeveel [koper 1] wil. [koper 1] heeft ‘1 kl nodig om te beginnen, kan hij kijken, kun jij het hem laten zien, goed?’.254

Meteen daarna belt [medeverdachte 5] naar [verdachte] en zegt dat ‘ die van gisteren heeft gebeld, dat hij zei dat hij morgen weer komt en dat hij een band/wiel wil voor 1 kilo 2 kilo’.255 Tien minuten later belt [medeverdachte 5] naar [koper 1] en zegt dat hij het wiel, de band heeft. [medeverdachte 5] vraagt: “Hoeveel kerel?” [koper 1] zegt dan: “Wat zijn jouw banden, ken jij de maten? Is dat 13 of 14? Het zal wel 14 zijn.”

[medeverdachte 5] vraagt [koper 1] om meteen een bericht te sturen. In het daarop volgende telefoongesprek blijkt dat het sturen van het bericht niet is gelukt. [koper 1] geeft daarop telefonisch de maten door: 195, 55, 15. [medeverdachte 5] zegt is goed en vraagt nog of [koper 1] een kilo komt halen. Dat is juist, zegt [koper 1] .256 Vervolgens belt [medeverdachte 5] de volgende ochtend naar het telefoonnummer van Autobedrijf [medeverdachte 10] . Hij vraagt of hij zo langs kan komen. [medeverdachte 10] zegt dat het goed is . [medeverdachte 5] zegt dat hij een sms zal sturen.257 Daarna wordt er een sms gestuurd: 195*55*15258 en volgt nog een telefoongesprek waarin [medeverdachte 5] , die zich bekend maakt als ‘ [bijnaam medeverdachte 5] ’, aan [medeverdachte 10] meedeelt dat hij er in een paar seconden is. [medeverdachte 10] zegt dat hij maar moet komen.259

De 14e november 2013 verontschuldigt [koper 1] zich opnieuw. Ze hadden een probleem met de auto gekregen en kunnen er pas komende zondag zijn. Dat is geen probleem, zegt de man achter de 2124, [koper 1] moet enkel van tevoren bellen, want hij heeft ‘het spul klaargemaakt’. De 17e november 2013 meldt [koper 1] dat hij er rond 19:30 uur zal zijn. Hij vraagt of er ook ‘wat witte’ is. Degene die de 2124 bemant zegt dat hij het spul al klaar heeft en dat [koper 1] thuis moet komen, ‘de coke ligt thuis’. [koper 1] meldt zich die dag nog een tweede keer om te zeggen dat hij over 20 minuten met een grijze 207 bij het benzinestation van de snelweg is. [medeverdachte 5] zegt daarop dat hij met een Golf rijdt.260

Beller [koper 1] uit de voorgaande telefoongesprekken is [koper 1] . [koper 1] heeft bij de politie verklaard dat zijn voornaam [koper 1] is en dat hij is geboren op [geboortegegevens koper 1] . Zijn dealer liet zich [medeverdachte 2] noemen. [koper 1] nam telefonisch contact met [medeverdachte 2] op. In het begin was dat op het nummer + [gouden lijn Seville 1] . Daarna kwam er een vervangend nummer: + [gouden lijn Seville 1] . [koper 1] herkent van foto’s de persoon op het nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]), dat was volgens hem ‘ [bijnaam medeverdachte 5] ’, hij bewaakte de huizen. Soms bracht hij de drugs, maar dat was niet vaak. Hij wachtte op instructies van anderen. Bij de persoon op foto nummer 14 (rechtbank: [medeverdachte 17]) is [koper 1] geweest om drugs te kopen. De persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [verdachte]) is volgens [koper 1] [medeverdachte 2] . [koper 1] denkt dat hij, [medeverdachte 2] , de baas is.

Van de verkoopplaatsen herkent [koper 1] op foto’s het huis op nummer 7 (rechtbank: [adres 2] in Margraten) en het interieur van dat huis op nummer 12. Hij herkent ook de bungalow op de nummers 13 en 14 (rechtbank: [adres 10] , bungalow 7 in Gulpen ) en het interieur van die bungalow op nummer 16. Dat waren de plekken waar hij naar toeging om heroïne te kopen. Bij de parkeerplaats op nummer 3 (rechtbank: parkeerplaats naast hotel/restaurant [naam restaurant]) parkeerde [koper 1] zijn auto. De dealers kwamen hen daar halen om in de auto mee te nemen naar de huizen of het appartement waar gedeald werd.261

[koper 8] heeft verklaard dat hij [koper 8] heet en dat hij op [geboortegegevens koper 8] is geboren in Remiremont. Hij reisde altijd met [koper 1] naar Nederland om heroïne en cocaïne te kopen. Je kon telefonisch contact met de Noord-Afrikaanse dealers opnemen. Het nummer was + [gouden lijn Seville 1] . Meestal was het [koper 1] die belde, er werd dan voor vertrek vanuit Nancy gebeld om een seintje te geven. Het was niet nodig om de hoeveelheid die zij wilden kopen te melden. Dertig minuten voor aankomst op de afgesproken plaats belden zij nogmaals. Daarna parkeerden zij op een kleine parkeerplaats in Eijsden. Vervolgens stapten zij bij de drugsrunner in de auto die hen afzette bij een appartement of een huis. Over het algemeen was degene die de telefoon opnam ook degene die hen in het huis van dienst was. Ter plaatse was gratis heroïne en cocaïne beschikbaar. Ze gaven dan het geld en de dealer maakte in hun bijzijn de bestelling klaar en overhandigde hun het pakket. Er waren verschillende kwaliteiten heroïne, die in prijs varieerde van zes euro tot 25 euro per gram. [koper 8] nam altijd alleen die van zes euro per gram. Er was maar een kwaliteit cocaïne, die kostte veertig euro per gram. Ook [koper 8] herkent van de foto’s enkele personen. De personen op de foto’s met de nummers 3 (rechtbank: [medeverdachte 6]), 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) en 15 (rechtbank: [medeverdachte 7]) komen hem bekend voor. Het waren handlangers, zij deden alleen dienst als chauffeur en waren niet degenen die de drugs verstrekten. Een van hen werd “ [bijnaam medeverdachte 5] ’ genoemd. De persoon op nummer 5 (rechtbank: [medeverdachte 8]) gaf het hun in de huizen. De persoon op nummer 20 (rechtbank: [verdachte]) verstrekte ook de drugs. De kerk op de foto’s nummers 9 en 10 (rechtbank: de parkeerplaats nabij de Martinuskerk in Gronsveld) wordt door [koper 8] herkend als de plek waar ze wel eens parkeerden om op de chauffeurs te wachten, die hen dan kwamen ophalen.262

Dat [koper 1] in de woning [adres 2] in Margraten is geweest blijkt ook uit het feit dat op 19 november 2013 bij de doorzoeking van het pand [adres 2] in Margraten in een vuilnisbak in de woonkamer een sigarettenpeuk (SINnr. AAFP3321NL) werd aangetroffen en in beslag genomen.263 Uit onderzoek door het NFI en vergelijking met een aantal buitenlandse DNA-databanken is een match gevonden tussen een DNA-profiel van een spoor uit Nederland (AAFP3321NL#01) en een DNA-profiel van een persoon uit Frankrijk. De matchkans van de bij de match betrokken DNA-kenmerken is kleiner dan een op een miljard. De code van het DNA-profiel uit Frankrijk is 000498642000.264 Uit onderzoek in het nationale geautomatiseerde bestand van de genetische vingerafdrukken/de Franse nationale DNA-databank blijkt dat voormelde code 000498642000 hoort bij [koper 1] , geboren op [geboortegegevens koper 1] te Remiremont, departement Vosges.265 Hetzelfde kan worden gezegd van [koper 8] . Ook van hem werd in de woning [adres 2] in Margraten een sigarettenpeuk (SINnr. AAFP3345NL) aangetroffen en in beslag genomen.266 Uit onderzoek door het NFI en vergelijking met een aantal buitenlandse DNA-databanken is een match gevonden tussen een DNA-profiel van een spoor uit Nederland (AAFP3345NL#01) en een DNA-profiel van een persoon uit Frankrijk. De matchkans van de bij de match betrokken DNA-kenmerken is kleiner dan een op een miljard. De code van het DNA-profiel uit Frankrijk is 000847435000.267 Uit onderzoek in het nationale geautomatiseerde bestand van de genetische vingerafdrukken/de Franse nationale DNA-databank blijkt dat voormelde code 000847435000 hoort bij [koper 8] , geboren op [geboortegegevens koper 8] te Remiremont, departement Vosges.268

Delictdossier [koper 9]

Getuige [koper 9] heeft bij de Franse politie verklaard dat hij sinds 2010 zijn verdovende middelen in Nederland koopt bij twee verschillende Nederlandse netwerken. Het ene netwerk was van [bijnaam medeverdachte 7] , die hij belde op het telefoonnummer + [gouden lijn Seville 2] . Het andere netwerk noemde zichzelf [bijnaam medeverdachte 4] /werd [bijnaam medeverdachte 4] genoemd. [koper 9] had gehoord dat [bijnaam medeverdachte 4] was aangehouden en de gevangenis in was gegaan. Desondanks bleef het netwerk in de lucht, het enige dat veranderde was dat de persoon aan de andere kant zich niet meldde met [bijnaam medeverdachte 4] , maar met [medeverdachte 2] . Bij het netwerk [bijnaam medeverdachte 4] / [medeverdachte 2] kocht [koper 9] vanaf 2010 tot midden 2012. Van mei 2012 tot januari 2013 kocht hij dan eens bij het netwerk van [medeverdachte 2] , dan weer bij dat van [bijnaam medeverdachte 7] . De netwerken functioneerden op dezelfde manier: je moest laten weten wanneer je vertrok en dertig minuten voor aankomst weer bellen, de plaats van de afspraak en de hoeveelheden precies aangeven. De prijzen en de kwaliteit van de middelen waren precies hetzelfde. Heroïne voor zeven euro per gram en voor 25 euro per gram. Ook kon je cocaïne kopen.269 In zijn telefoon staat onder de naam ‘ [bijnaam medeverdachte 4] ’ het telefoonnummer + [gouden lijn Seville 1] opgeslagen. Dat is het nummer van voorheen het netwerk [bijnaam medeverdachte 4] . Toen [bijnaam medeverdachte 4] werd aangehouden en de gevangenis in ging is [bijnaam medeverdachte 4] geworden. Van de hem getoonde foto’s herkent [koper 9] de persoon op nummer 16 (rechtbank: [medeverdachte 4]). Dat was volgens hem vroeger de baas van het [bijnaam medeverdachte 4] -netwerk. [koper 9] is hem gedurende een lange tijd tegengekomen. Op een dag was hij uit het circuit verdwenen. Toen heeft men verteld dat hij in de gevangenis zat. Hij is lange tijd de dealer van [koper 9] geweest. De persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [verdachte]) is volgens [koper 9] ‘ [medeverdachte 2] ’ . Hij maakt eveneens, en al lange tijd, deel uit van het [bijnaam medeverdachte 4] -netwerk. Hij was ook al aan het werk toen [bijnaam medeverdachte 4] aan het hoofd stond van het netwerk. ‘ [medeverdachte 2] ’ was zowel bestuurder van de auto die belast was met het gaan ophalen van klanten, als de persoon die de bestellingen klaarmaakte. Het is zelfs voorgekomen dat hij de telefoon opnam.270 [medeverdachte 2] begrijpt de Franse taal en hij wordt begrepen om de deal te sluiten, maar hij begrijpt niet alles wat er wordt gezegd.

[koper 10] verklaarde bij de Franse politie dat zij samen met haar partner [koper 9] naar Nederland ging om heroïne te halen.271 Ze kochten bij twee verschillende netwerken. De Nederlandse gesprekspartner van het ene netwerk noemde zich ‘ [bijnaam medeverdachte 4] ’ aan de telefoon. Eenmaal op de plaats van de deal werd de naam van de persoon ‘ [bijnaam medeverdachte 4] ’ of ‘ [medeverdachte 2] ’. Het andere netwerk noemde zich ‘ [bijnaam medeverdachte 7] ’.272 In haar telefoon staat het nummer + [gouden lijn Seville 1] zowel onder de naam [bijnaam medeverdachte 4] als onder de naam [medeverdachte 2] . Volgens [koper 10] werd dit telefoonnummer gebruikt door [medeverdachte 2] en [bijnaam medeverdachte 4] , de mannen in Nederland waar ze, voordat ze bij [bijnaam medeverdachte 7] kwamen, hun heroïne gingen halen.273

Dat [koper 9] en [koper 10] inderdaad bij de organisatie rondom [verdachte] en [medeverdachte 4] drugs kochten blijkt onder meer uit een telefoongesprek dat [koper 9] op 11 september 2012 voerde met het telefoonnummer 2892. Ze spreken af elkaar ‘zoals gewoonlijk’ in Aubel te ontmoeten.274 Uit de door de Franse politie afgeluisterde gesprekken blijkt dat [koper 9] naar het nummer 2892 belde vanaf 26 augustus 2012 tot en met 23 september 2012 en tussen 26 november 2012 en 8 januari 2013. In het laatste gesprek komt volgens de Franse politie ook [koper 10] (de rechtbank begrijpt: [koper 10]) aan de telefoon.275

Delictdossier [koper 11]

Uit een door de Belgische politie afgeluisterd telefoongesprek blijkt dat op 12 oktober 2012 door het Belgische telefoonnummer + [telefoonnummer] wordt gebeld naar de 2892. Ene [koper 11] meldt zich en zegt dat hij zojuist [medeverdachte 2] aan de telefoon had, die hem dit nummer heeft gegeven. [koper 11] heeft een kilogram heroïne nodig plus 33 gram cocaïne en een of twee jointjes. De heroïne moet wel van goede kwaliteit zijn, want [koper 11] heeft klanten die spuiten, en dat ging niet bij de heroïne die hij de vorige keer had. Ongeveer een uur later belt [koper 11] opnieuw. Hij meldt dat hij over 30 minuten op de parkeerplaats in Aubel is. Opnieuw vraagt hij naar wat beu (rechtbank: door de tolk is vermeld dat dit vertaald kan worden als wiet) voor onderweg. Dat is goed, zegt de 2892, die krijgt hij.276 Toch is de geleverde kwaliteit heroïne niet in orde, zo blijkt uit het tapgesprek van 15 oktober 2012. [koper 11] wil de door hem gekochte kilogram morgen komen ruilen. Dat is in orde, zegt de 2892. [koper 11] bestelt dan tevens 30 gram coke. Dat is goed. [koper 11] vraagt vervolgens of er ook ‘beu’ is. De 2892 zegt dat hij ook ‘beu’ heeft, waarna [koper 11] tevens 25 gram ‘beu’ bestelt. [koper 11] meldt dat hij over twee uur aankomt en een half uur voor aankomst nog zal bellen.277

[koper 11] bestelt doorgaans een kilogram heroïne en een paar gram cocaïne. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het tapgesprek van 1 mei 2013. [koper 11] belt dan met het telefoonnummer + [telefoonnummer] naar de 2892. Dit nummer wordt opgenomen door [verdachte] . [koper 11] zegt: “Ik wou je zeggen dat ik morgen zal komen, ik heb zoals gewoonlijk nodig, 1 kilo. Aan coke heb ik niet veel nodig, 5 of 10 gram.”278 Dat die ene kilo heroïne betreft blijkt uit het daar op volgende tapgesprek van 2 mei 2013, waarin [koper 11] zegt dat ‘er 1 kilo dope moet zijn, 1 kilo heroïne en 5 gram coke en een goed iets voor de reis’.279

Ook een collega van [koper 11] , [koper 17] , meldt zich bij het nummer 2892. [medeverdachte 4] neemt op 3 mei 2013 de telefoon op. [koper 17] , die belt met het nummer + [telefoonnummer] , bestelt dan 50 gram wit en 55 gram bruin. Hij vraagt of er ook beu/wiet of hasj is. Maar dat is er niet, zegt [medeverdachte 4] .280 De door [koper 17] bestelde hoeveelheden zijn kennelijk te laag voor de organisatie. Op 15 mei 2013 belt [koper 17] opnieuw, ditmaal naar het nummer 6045. [verdachte] neemt de telefoon op . [koper 17] bestelt 50 wit en 50 bruin. Dat is voor nu akkoord, maar [koper 17] moet de volgende keer wel minimaal 100 gram ‘hero’ bestellen, zegt [verdachte] . En ‘wit’ is voor hem geen verdienste, dat is meer een gunst voor de klanten.281 [koper 17] meldt even later aan [verdachte] dat hij met een blauwe Opel Tigra komt.282

[koper 11] en [koper 17] (rechtbank: de Belgische politie noemt hem [koper 17]) maken niet alleen gebruik van de hiervoor reeds vermelde telefoonnummers voor het doen van bestellingen, maar ook van de telefoonnummers + [telefoonnummer] respectievelijk + [telefoonnummer] . Zo wordt er op 7 juni 2013 om 14:05 uur via het telefoonnummer + [telefoonnummer] door [koper 11] 100 gram bruin en 50 gram coke besteld.283 Meteen daarna belt [verdachte] met [medeverdachte 5] en zegt dat ‘hij over 25 minuten bij parkeer villa is, 50 melk en 50 ehhh koffie’. Zo’n 35 minuten later belt [medeverdachte 5] naar [verdachte] . [medeverdachte 5] zegt dan tegen [verdachte] dat ‘hij met deze buiten is gegaan. Dat was de vriend van [koper 11] , zei die’.284

Op 7 juni 2013 vindt nog een tweede bestelling plaats. Het gaat volgens de Belgische politie om 1100 gram bruin en 60 gram coke.285 Om 17:43 uur wordt via het Marokkaanse telefoonnummer

+ [telefoonnummer] gebeld naar [verdachte] . Gezegd wordt dat ‘ [koper 11] straks komt met 20 en een hele’, waarop [verdachte] vraagt: “Dus 20 melk en een koffie?” “Juist”, zegt degene die vanuit Marokko belt.286 Vervolgens belt [verdachte] meteen naar [medeverdachte 5] en geeft hem opdracht om een liter koffie en 20 melk mee te nemen. Hij moet ze goed in ‘sullefaan’ doen en ook een beetje voor onderweg meenemen.287

Op 17 september 2013 belt [koper 11] via het telefoonnummer + [telefoonnummer] naar [verdachte] op het nummer 0942 . [koper 11] zegt dat de vorige keer het materiaal niet goed was, klanten hebben zich beklaagd. Desondanks bestelt [koper 11] toch weer een kilo heroïne en 65.288 De laatste bestelling door [koper 11] dateert van 14 november 2013. Hij belt met [verdachte] op het nummer 2124 en bestelt 1 kl heroïne, 20 gram cocaïne en een lekker iets voor onderweg.289 Even later wijzigt [koper 11] de bestelling in 17 gram cocaïne en 1 kilo. [medeverdachte 5] , die dan de 2124 bedient , zegt dat hij hem toch 20 gram coke geeft. Ze spreken af bij een bankje op een weggetje bij parkeerplaats ‘villa’.290

De Belgische politie heeft [koper 12] kunnen identificeren als de gebruiker van het – hiervoor vermelde, op 1 mei 2013 gebruikte – vaste telefoonnummer + [telefoonnummer] . Door de Belgische verbalisanten is verklaard dat een zoektocht naar de houder van dit telefoonnummer op ITT Promedia heeft geleid naar een zekere J. [koper 12] , [adres 15] in Aubange. Een zoektocht op Google leidde naar [vader koper 12] , wonende te Halanzy, [adres 16] . Verondersteld mag volgens de Belgische verbalisanten worden dat deze [vader koper 12] de vader is van [koper 12] . Laatstgenoemde is bij de politie bekend als iemand met drugsproblemen, zo relateert de Belgische politie in haar proces-verbaal.291 [koper 12] maakt ook gebruik van het – eveneens hiervoor vermelde op 17 september 2013 gebruikte – telefoonnummer + [telefoonnummer] . Dat blijkt uit drie andere door de Belgische politie afgeluisterde telefoongesprekken. In het eerste gesprek gebruikt de gesprekspartner de voornaam [koper 12] . In het tweede gesprek maakt de vrouwelijke gesprekspartner gebruik van een nummer dat door de provider wordt toegeschreven aan [moeder koper 12] , de moeder van [koper 12] . Uit dit gesprek valt af te leiden dat een moeder haar zoon verwijten maakt. In het derde gesprek preciseert de gesprekspartner van [koper 12] dat hij bij de Fortis is. [koper 12] antwoordt dat hij naar de tennisbaan moet komen. De Belgische politie tekent aan dat zich vlakbij het woonadres van [koper 12] , op de [adres 16] in Aubange-Halanzy, een tenniscomplex en een bank van Fortis bevinden.292

In de Belgische politiedatabase wordt een relatie gelegd tussen [koper 12] en [koper 13] .

Van [koper 13] is bekend dat de – bij de bestellingen van 3 mei 2013 respectievelijk 7 juni 2013 gebruikte – telefoonnummers + [telefoonnummer] en + [telefoonnummer] hem toebehoren. Het eerstgenoemde nummer gebruikt [koper 13] volgens de Belgische politie voor zijn handel in verdovende middelen; tevens is bij de Belgische politie bekend dat [koper 13] rijdt in de auto van zijn moeder [moeder koper 13] . Zij bezit een blauwe Opel Tigra met het kenteken [kenteken 5] .293 Tot slot relateert de Belgische politie dat bij een doorzoeking van de woning van [koper 13] drie brieven van [koper 12] zijn gevonden, waaruit blijkt dat [koper 13] goede betrekkingen onderhoudt met deze [koper 12] .294

[koper 12] heeft in zijn eerste verhoor in België verklaard dat hij verslaafd is aan heroïne en cocaïne. Hij haalt zijn drugs in Aubel . Hij gebruikt verschillende telefoonnummers, waaronder het nummer

+ [telefoonnummer] . Voordat hij naar Aubel gaat, belt hij eerst met het Nederlandse telefoonnummer + [gouden lijn Seville 1] . Dat nummer heeft hij zes of zeven jaar geleden gekregen van een vriend van hem. Een tijdje geleden vond [koper 12] dat nummer terug op een stukje papier met daarop ook de vermelding ‘ [bijnaam verdachte] ’. Hij heeft dat nummer iets meer dan een jaar geleden voor het eerst gebeld en het werkte. Een nikker beantwoordt de telefoon. Hij is Nederlands en spreekt Nederlands en een beetje Frans. De bestellingen geeft [koper 12] meteen door per telefoon. Ze spreken vervolgens af op een kleine weg na Aubel . Ongeveer twee kilometer na Aubel is een klein hotel-restaurant met een witte gevel en een haag eromheen. Daar slaat [koper 12] dan linksaf. De ontmoetingsplaats ligt 500 of 600 meter verderop. Vaak is het de persoon die de telefoon beantwoordt, die de levering doet. Soms laat hij het over aan een van zijn collega-nikkers. De eerste keer is hij in een appartement in Nederland geweest om te proeven en de prijzen te bespreken. De auto liet hij toen in Aubel , waar hij door hen werd opgehaald, staan. Bij zijn vertrek kreeg hij 100 gram cadeau. Daarna is [koper 12] uitsluitend naar Aubel gegaan. Hij kocht minimaal 500 gram heroïne. Een deel van de gekochte heroïne verkocht [koper 12] weer door aan zijn eigen klanten.

[koper 12] is in totaal door drie verschillende personen bediend. De grote baas is volgens [koper 12] kaal, maar laat haartransplantaties doen. Hij is tussen de 35 en 40 jaar oud. Ze rijden met verschillende auto’s (een zwarte Audi A6, een zwarte of grijze VW Golf R32, een donkergrijze VW Golf GTI, een zwarte VW Passat), die allemaal Nederlandse kentekenplaten hebben. Er zitten altijd nog een of twee personen in de auto van de koerier. [koper 12] parkeert zijn auto naast de auto van de koerier en de deal vindt vervolgens plaats via het raam. Hij ontvangt de drugs en betaalt vervolgens cash. De koerier controleert nooit of het bedrag klopt. De heroïne is verpakt in met bruin tape ingepakte blokken. Een blok is altijd 500 gram. De cocaïneballetjes zitten verpakt in plastic boodschappentassen. De koerier maakt een balletje met het gewicht dat [koper 12] besteld heeft. Soms krijgt [koper 12] twee of drie gram heroïne en maximaal een halve gram cocaïne cadeau.295 In zijn tweede verhoor zijn aan [koper 12] diverse foto’s getoond. Hij herkent van de foto’s van personen nummer 10 (rechtbank: [medeverdachte 5]) als de persoon die in verschillende auto’s reed naar de plaatsen van levering. Vrijwel elke keer dat [koper 12] afreisde, zag hij hem. De persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [verdachte]) is volgens [koper 12] [bijnaam verdachte] , degene bij wie hij het spul bestelde. [koper 12] kent hem ongeveer anderhalf jaar en hij denkt dat [bijnaam verdachte] de baas is. Hij is volgens [koper 12] de enige die het Frans redelijk begreep en sprak. Van de foto’s met verkoopplaatsen herkent [koper 12] nummer 13 (rechtbank: [adres 10] (bungalow 7) Gulpen ). Dat is de bungalow waar hij eens met [bijnaam verdachte] is geweest, toen die geen spul bij zich had. [koper 12] is er slechts een keer geweest. Van de foto’s met ontmoetingsplaatsen herkent [koper 12] restaurant ‘ [naam restaurant] ’ op de foto’s 3 en 4 (rechtbank: Restaurant [naam restaurant] , Schilberg 22 Noorbeek). Zijn voornaamste ontmoetingsplaats bevond zich vlakbij een bankje langs de hoofdweg op ongeveer 500 meter na dit restaurant, zo verklaart [koper 12] . [bijnaam verdachte] kent hij nu zo’n anderhalf jaar. Hij leerde hem kennen op een ontmoetingsplaats, waar [bijnaam verdachte] hem meerdere malen aansprak. [bijnaam verdachte] leverde goed spul en vanaf dat moment is hij met hem zaken gaan doen. Het laatste telefoonnummer van [bijnaam verdachte] was + [gouden lijn Seville 1] . Het eerste nummer leek daar heel erg op, maar dat herinnert [koper 12] zich niet meer. In het begin rekende [bijnaam verdachte] acht euro voor een gram bruin en vijfenveertig euro voor een gram coke. Omdat [koper 12] een trouwe klant was, verlaagde [bijnaam verdachte] zijn prijzen tot zeven euro voor een gram bruin en veertig euro voor een gram coke, op voorwaarde dat [koper 12] veel nam. [koper 12] reisde vanaf eind 2012 tot en met 14 november 2013 iedere maand af voor circa een kilogram bruin voor de wederverkoop en 50 gram coke voor gebruik door zijn vriend [koper 13] en hem zelf.296

[koper 13] heeft verklaard dat hij de hoofdbestuurder is van de Opel Tigra met kenteken [kenteken 5] . De verzekering van deze auto staat op naam van zijn moeder. [koper 12] is een goede vriend van hem. Hij kent hem sinds de zomer van 2012. [koper 13] is eigenaar van de telefoon met het nummer

+ [telefoonnummer] . Dat nummer heeft hij al een aantal jaren.297 [koper 13] heeft verder niets willen verklaren over de bestellingen die met dit telefoonnummer zijn gedaan bij een Nederlands netwerk. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht als hij wordt gewezen op andere bestellingen die volgens de Belgische politie door hem zouden zijn gedaan via het telefoonnummer + [telefoonnummer] .

Delictdossier [koper 25]

[koper 14] heeft bij de Franse politie verklaard dat hij de persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [verdachte]) kent als [medeverdachte 2] . Hij bezocht hem sinds 2008. [medeverdachte 2] verstrekte volgens [koper 14] de drugs in de appartementen en bereidde de bestellingen heroïne en cocaïne voor. De persoon op foto nummer 27 (rechtbank: [medeverdachte 12]) herkent hij als de chauffeur , die hen vervoerde van de parkeerplaats waar ze hun auto achterlieten naar de appartementen. Hij bereidde en gaf ook wel de drugs. [koper 14] reed naar het restaurant op de foto’s 4, 5 en 6 (rechtbank: restaurant [naam restaurant] te Noorbeek) om [medeverdachte 2] te bezoeken.298 [koper 14] werd op 25 september 2012 samen met [koper 25] aangehouden door de Belgische politie. Vlak voor hun aanhouding probeerden zij zich te ontdoen van een pakje, waarin 520 gram heroïne bleek te zitten.299 Sindsdien zit hij gedetineerd in de gevangenis in Metz (Frankrijk), verklaarde [koper 14] .300

Verwerping verweer “Post-Vidgen”

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde. Daartoe heeft zij aangevoerd dat de verklaringen van de getuigen die belastend over verdachte hebben verklaard, niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt als de verdediging deze getuigen niet (bij de rechter-commissaris) heeft kunnen ondervragen. Dat is bij vele getuigen het geval, ondanks de grote inspanningen daartoe door de rechter-commissaris en de rechtbank. De verdediging heeft uitdrukkelijk geen afstand gedaan van de niet gehoorde getuigen. Tegen de achtergrond van de Vidgen-jurisprudentie dienen de verklaringen van deze getuigen daarom buiten beschouwing te worden gelaten, aldus de verdediging.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven in het vonnis onder 2.2. is overwogen over getuigenverklaringen, stelt de rechtbank het volgende vast. De getuigen [koper 4] , [koper 6] , [koper 3] , [koper 1] , [koper 8] , [koper 9] , [koper 10] , [koper 12] , [koper 13] en [koper 14] konden niet worden getraceerd en zijn dus niet door de rechter-commissaris of ter terechtzitting gehoord. De verdediging is ook niet in een eerder stadium in de gelegenheid geweest deze getuigen te (doen) ondervragen. De belastende verklaringen van de getuige [koper 4] worden echter voldoende ondersteund door andere bewijsmiddelen, te weten het hiervoor vermelde proces-verbaal van aanhouding van [koper 4] op

15 oktober 2013 in Metz (Frankrijk) en de hiervoor weergegeven tapgesprekken. Datzelfde geldt voor de verklaringen van de getuigen [koper 6] en [koper 3] . Hun verklaringen worden namelijk ondersteund door de hiervoor vermelde tapgesprekken, het proces-verbaal van aanhouding van de getuige [koper 6] op 4 juli 2013 en door het feit dat van de getuige [koper 3] DNA is aangetroffen op een sigarettenpeuk in het pand [adres 2] in Margraten. Dat laatste geldt eveneens voor de getuigen [koper 1] en [koper 8] . Ook van hen werd immers DNA aangetroffen in laatstgemeld pand.

De verklaringen van [koper 9] en [koper 10] worden naar het oordeel van de rechtbank ondersteund door het feit dat bij de doorzoeking van hun woning in Nancy (Frankrijk) op 19 november 2013 heroïne, cocaïne en cannabis werd aangetroffen.301 Dat die verdovende middelen op 18 november 2013 werden gekocht bij het netwerk [bijnaam medeverdachte 7] (rechtbank: uit onderzoek blijkt dat dit de groepering [medeverdachte 20] is van Seville 2), zoals [koper 9] en [koper 10] verklaarden302, maakt naar het oordeel van de rechtbank niet dat hun verklaring ten aanzien van het onderhavige dossier Seville 1 niet gebruikt kan worden voor het bewijs.

De verklaringen van de getuigen [koper 12] en [koper 13] worden ondersteund door de hiervoor vermelde bevindingen van de Belgische politie omtrent vaststelling identiteit van beide getuigen, de door hen gebruikte telefoonnummers en het gebruik van de Opel Tigra door [koper 13] .

Tot slot wordt de verklaring van [koper 14] ondersteund door het feit dat bij zijn aanhouding op

25 september 2012 in België 520 gram heroïne werd aangetroffen.

Het voorgaande brengt naar het oordeel van de rechtbank mee dat de door de hiervoor vermelde getuigen afgelegde verklaringen wel voor het bewijs van het ten laste gelegde kunnen worden gebruikt.

(Verlengde) uitvoer

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van de (verlengde) uitvoer van verdovende middelen. Volgens de verdediging valt niet uit te sluiten dat de buitenlandse koper(s) met de door hem(hen) gekochte verdovende middelen binnen de Nederlandse landsgrenzen zou(den) blijven.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Uit de hiervoor beschreven delictdossiers blijkt dat de kopers vanuit Frankrijk of België telefonisch de door hen gewenste drugs bestelden of enkel aangaven dat zij van plan waren om te komen – dat was kennelijk voor de organisatie een voldoende aanwijzing dat het om de koop van drugs ging –, daarbij vaak ook nog vroegen om ‘een cadeautje voor onderweg’, zij vervolgens naar Zuid-Limburg reisden, daar de drugs van (een of meer leden van) de organisatie in ontvangst namen en vervolgens met die door hen gekochte drugs, en in een groot aantal gevallen ook nog voorzien van ‘een cadeautje voor onderweg’ weer terugreisden naar Frankrijk of België. Daar komt nog bij dat – zoals bijvoorbeeld door [koper 9] is verklaard c.q. uit het door [koper 11] op 12 oktober 2012 gevoerde telefoongesprek blijkt – de buitenlandse kopers zelf ook weer de hen gekochte drugs doorverkochten aan hun eigen klanten. Gelet op het voorgaande staat vast dat de drugs ‘buiten het grondgebied van Nederland werden gebracht’ zoals neergelegd in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet.

Conclusie harddrugs

Uit de tapgesprekken, de verklaringen van kopers en het aantreffen van deze drugs door de Franse politie bij de kopers komt naar voren dat de groep achter de gouden lijn handelde in grote hoeveelheden cocaïne en heroïne, ook wel handelshoeveelheden genoemd. Dat de groep ook in andere stoffen handelde zoals in de tenlastelegging staat vermeld, te weten amfetamine, MDMA, tenamfetamine en N-ethyl MDA, volgt niet uit het dossier. Voor die stoffen komt de rechtbank dan ook niet tot een bewezenverklaring en zal vrijspraak volgen.

De rechtbank is, gelet op voorgaande, van oordeel dat de groep achter de gouden lijn harddrugs verkocht en exporteerde naar het buitenland en daartoe harddrugs in voorraad had.

4.2.

Softdrugs

In het dossier zijn aanknopingspunten dat de groep achter de gouden lijn de handel in softdrugs niet als hoofddoel had. Er zijn echter wel softdrugs verstrekt als cadeau voor de chauffeur c.q. koper. De rechtbank heeft hiervoor de volgende bewijsmiddelen.

Delictdossiers

Zoals hiervoor reeds is vermeld onder het kopje ‘Delictdossier [koper 6] ’ wordt door de Franse koper [koper 6] gevraagd of het mogelijk is om aan een beetje wiet te komen. Degene met wie hij belt zegt dan dat hij zal kijken of de coffeeshop open is.303 De Belgische koper [koper 12] uit het ‘delictdossier [koper 11] ’ bestelt regelmatig ‘beu’ (griffier: door de tolk vertaald als wiet): een of twee jointjes/een beetje beu304, 25 gram beu 305 of voor 50 euro aan beu306.

Tapgesprekken

De verdachten praten er ook onderling over. Uit een tapgesprek van 5 november 2013 blijkt dat [medeverdachte 7] aan [medeverdachte 5] vraagt wat het gras dat daar ligt, kost. De klant wil voor 20 euro hebben. [medeverdachte 5] zegt dat [medeverdachte 7] dat zo mee kan geven, het is niet voor de verkoop bestemd, moet [medeverdachte 7] zeggen. Van de tien gram die daar volgens [medeverdachte 5] nog ligt, moet [medeverdachte 7] de helft aan de klant geven.307 En [verdachte] zegt op de dag dat hij door de politie wordt opgepakt tegen zijn broer [medeverdachte 2] , die dan nog in Marokko verblijft, dat er een inval is thuis, bij moeder. Hij heeft daar alleen die hasj van [medeverdachte 2] nog liggen. [verdachte] is vergeten om die mee te nemen.308

Conclusie

Het vorenstaande in aanmerking genomen en gecombineerd met het feit dat bij de doorzoeking op 19 november 2013 op de [adres 6] in Gouda (het adres waar de moeder van [verdachte] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] werd aangetroffen309) 199 gram hasjiesj310, op het [adres 9] in Gouda 49,9 gram hasjiesj311 en in bungalow 7 op het adres [adres 10] in Gulpen vier zakjes hennep (totaal 7,55 gram) en twee blokjes hasjiesj (totaal 17,93 gram)312 in beslag werden genomen, maakt dat de rechtbank van oordeel is dat ook feit 2 kan worden bewezen, in die zin dat sprake is van het buiten het grondgebied van Nederland brengen van hennep en/of hasjiesj en van het opzettelijk aanwezig hebben van (in totaal) 7,55 gram hennep en 266,83 gram hasjiesj.

Dat sprake is van de uitvoer respectievelijk het opzettelijk aanwezig hebben van een grote hoeveelheid hennep en/of hasjiesj acht de rechtbank evenwel niet bewezen, nu gesproken wordt over ‘een beetje wiet’, ‘een of twee jointjes, ‘25 gram beu’, ‘voor 50 euro aan beu’ of ‘tien gram gras’ en in totaal nog geen 300 gram hennep en hasjiesj op drie verschillende adressen in beslag werd genomen. Dit betekent dat niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 1 lid 2 van het Opiumwetbesluit, waarin - onder verwijzing naar artikel 11 lid, vijfde lid van de Opiumwet - wordt vermeld dat het moet gaan om (ten minste) 500 gram hennep, 200 hennepplanten of 500 eenheden van een ander middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, zodat verdachte van dit onderdeel van de tenlastelegging partieel zal worden vrijgesproken.

5 Tussenconclusie

Uit voorgaande trekt de rechtbank ten aanzien van het functioneren van de groep Seville 1 de volgende conclusies:

 Er wordt door een lid van een Franse of Belgische groep of een solitaire Belgische of Franse koper via de gouden lijn een bestelling geplaatst, waarbij soms expliciet werd gesproken over heroïne, cocaïne en/of hasjiesj en beu/wiet en waarbij soms werd verwezen naar eerdere bestellingen;

 De heroïne was beschikbaar in verschillende kwaliteiten, met bijbehorende prijzen, variërend van zes euro tot 25 euro per gram. Cocaïne was enkel leverbaar voor 40 euro per gram. Bestellingen van wiet gingen slechts om een paar jointjes, dan wel enkele grammen tot maximaal 25 gram;

 Vervolgens wordt vanuit Frankrijk of België richting Nederland gereden, waarbij degene die komt enige tijd voor zijn aankomst laat weten hoe laat hij of zij er zal zijn;

 Door de beller of een lid van de hier terechtstaande organisatie wordt dan gezegd waar men elkaar zou treffen. Dat kon bijvoorbeeld het restaurant ‘ [naam restaurant] ’ nabij de grensovergang Aubel /Noorbeek zijn. Kopers als [koper 4] , [koper 1] en [koper 12] herkennen bijvoorbeeld (de parkeerplaats bij) dit restaurant als ontmoetingsplaats. Ook werd wel afgesproken in Gronsveld, zo verklaart koper [koper 8] ;

 De drugs worden of meteen geleverd bij de auto waarmee de buitenlandse kopers naar Nederland komen, of in een (vakantie)woning waar de drugsrunners de kopers mee naar toe nemen. Daar hebben zij de gelegenheid om de drugs te proeven, wordt de door hen gewenste hoeveelheid geprepareerd en kunnen zij die vervolgens meenemen naar hun thuisland. De plaatsen waar ‘in huis’ werd geleverd varieerden. Diverse kopers herkennen de panden [adres 2] in Margraten, [adres 10] (bungalow 7) in Gulpen en [adres 1] in Berg en Terblijt als adressen waar zij geweest zijn om de drugs in ontvangst te nemen. Van de kopers [koper 3] , [koper 1] en [koper 8] wordt ook DNA aangetroffen op een sigarettenpeuk in de woonkamer van het pand [adres 2] in Margraten. Bij een observatie wordt gezien dat de later in Frankrijk aangehouden [koper 4] het pand in Berg en Terblijt binnen gaat;

 De drugs worden in sommige gevallen geleverd in een autoband, die dezelfde afmeting heeft als de reserveband van de auto van de koper of chauffeur.

In het volgende hoofdstuk zal de rol van verdachte bij de groep beoordeeld worden en vervolgens zal de rechtbank daaraan de conclusie verbinden of deze rol een strafrechtelijk verwijt met zich mee brengt en zo ja, welk.

6. Bespreking van de feitelijke rol van de verdachte en de strafrechtelijke kwalificatie van die rol

6.1

Feitelijke rol

Betrokkenheid van [verdachte]

De rechtbank bespreekt hierna de bewijsmiddelen ter onderbouwing van de stelling dat [verdachte] is betrokken bij de internationale handel in verdovende middelen als lid van een criminele organisatie.

Stemherkenning/stemidentificatie

De rechtbank overweegt dat zij, rekening houdend met de hiervoor onder 2.1. vermelde aandachtspunten inzake stemherkenning en stemidentificatie, geen aanleiding heeft te twijfelen aan de juistheid van de stemherkenningen in dit dossier. De rechtbank neemt dus de door de politie als deelnemers aan de tapgesprekken genoemde personen, waaronder [verdachte] , over als deelnemers aan die gesprekken.313

Dat betekent dus dat [verdachte] gebruiker is geweest van de telefoonnummers:

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende [bijnaam verdachte] (fon)314

[telefoonnummer] 315

[telefoonnummer] 316

[telefoonnummer] 317

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende “ [bijnaam verdachte] ” (fon))318

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende “ [bijnaam verdachte] ” (fon)) 319

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende “ [bijnaam verdachte] ” (fon))320

[telefoonnummer] (doorgeschakeld vanaf [gouden lijn Seville 1] en zich noemende of genoemd wordende “ [bijnaam verdachte] ” (fon))321

[telefoonnummer] 322

[telefoonnummer] 323

[telefoonnummer] 324

[telefoonnummer] 325

[telefoonnummer] 326

[telefoonnummer] 327

[telefoonnummer] 328

[telefoonnummer] 329

[telefoonnummer] 330

[telefoonnummer] 331

[telefoonnummer] 332

[telefoonnummer] 333

[telefoonnummer] 334

[telefoonnummer] 335

[telefoonnummer] 336

[telefoonnummer] 337

[telefoonnummer] 338

[telefoonnummer] 339

[telefoonnummer] 340

[telefoonnummer] 341

[telefoonnummer] 342

[telefoonnummer] 343

[telefoonnummer] 344

[telefoonnummer] 345

[telefoonnummer] 346

[telefoonnummer] 347

Het betrof hier deels doorschakelingen van de gouden nummers: + [gouden lijn Seville 1] en

+ [gouden lijn Seville 1] waarvan [verdachte] dus ook gebruiker is geweest.348 Het is de politie daarbij uit de afgeluisterde telefoongesprekken gebleken dat [verdachte] in gesprekken met Franstalige gebruikers zich [bijnaam verdachte] noemde en liet noemen en dat hij binnen de organisatie [bijnaam verdachte] , [bijnaam verdachte] of [bijnaam verdachte] wordt genoemd.349

[verdachte] is op 19 november 2013 door de Belgische politie aangehouden in Luik (België).350 Hij is vervolgens op 30 december 2013 door de Belgische autoriteiten overgeleverd aan de Koninklijke Marechaussee en vervolgens in Nederland aangehouden.351 In zijn verhoren bij de politie, de rechter-commissaris en tijdens de terechtzittingen heeft hij, behoudens dat hij bevestigde dat hij woonachtig was aan het Uiverplein, steeds gebruik gemaakt van het zwijgrecht.352

Herkenningen door kopers en periode

Bij kopers is [verdachte] bekend onder de naam [bijnaam verdachte] / [bijnaam verdachte] . Enkele kopers zien hem als ‘de baas’.

[koper 3] heeft verklaard dat zij de persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [verdachte]) onder de naam [bijnaam verdachte] kent . Hij beantwoordde volgens haar de telefoon.353 [koper 1] herkent [verdachte] ook als [bijnaam verdachte] . [bijnaam verdachte] is volgens hem de baas. Je zag hem niet veel. Hij beantwoordde de telefoon en liet het werk door zijn hulpjes doen.354 En [koper 12] herkent [verdachte] eveneens als [bijnaam verdachte] . Hij is degene bij wie hij het spul bestelde. Volgens [koper 12] is hij baas. Hij kent [bijnaam verdachte] ongeveer anderhalf jaar.355

Ook [koper 9] kent [verdachte] onder de naam [bijnaam verdachte] . [bijnaam verdachte] was al aan het werk toen [medeverdachte 4] , die [koper 9] als [bijnaam medeverdachte 4] kent , nog aan het hoofd stond van het netwerk. Hij was volgens [koper 9] zowel bestuurder van de auto die belast was met het gaan ophalen van klanten als de persoon die de bestellingen klaarmaakte. Hij nam ook wel de telefoon op. [bijnaam verdachte] begrijpt de Franse taal en wordt begrepen om de deal te sluiten, maar begrijpt niet alles wat er tegen hem wordt gezegd.356

[koper 9] verklaarde dat hij al vanaf 2010 drugs bij het [bijnaam medeverdachte 4] -netwerk in Nederland kocht. Tot mei 2012 kocht hij enkel bij dit netwerk zijn drugs. Daarna ging hij afwisselend naar het [bijnaam medeverdachte 4] -netwerk en het netwerk van [bijnaam medeverdachte 7] (rechtbank: de organisatie rondom [medeverdachte 20] uit Seville 2).357

Tot slot wijst de rechtbank op de getuige [koper 8] . Hij herkent de man op foto nummer 20 (rechtbank: [verdachte]) als degene die de drugs verstrekte.358

[verdachte] wordt dus door kopers gezien als degene die de telefoon opneemt, chauffeert, bestellingen klaar maakt en drugs verstrekt. Dat blijkt ook uit de hiervoor in hoofdstuk 4 genoemde drugsdeals. De rechtbank verwijst naar de diverse hierin vermelde tapgesprekken, waar [verdachte] contact heeft met kopers via de gouden lijn. En uit de observatie en tapgesprekken van15 oktober 2013 volgt dat [verdachte] met zijn auto de Fransman [koper 4] naar het pand aan de [adres 1] in Berg en Terblijt begeleidt.

Dat [verdachte] al langere tijd in het drugscircuit werkzaam is blijkt niet alleen uit de verklaringen van de hiervoor genoemde getuigen, maar bijvoorbeeld ook uit het telefoongesprek, dat op 28 juni 2013 wordt gevoerd. [medeverdachte 5] meldt in dit gesprek aan [verdachte] dat de auto is ‘gebrand , KLPD, alles man’, en dat hij is gevlucht. [verdachte] zegt hem naar Aubel te rijden. Dat gaat [medeverdachte 5] doen. [medeverdachte 5] zegt dan dat de klant nog bij hem in de auto zit. Die klant kwam volgens [medeverdachte 5] opeens in Eijsden in plaats van in Aubel . [verdachte] vraagt of hij de klant even kan spreken. Vervolgens is op de achtergrond te horen dat [medeverdachte 5] in het Frans praat tegen iemand in zijn directe omgeving: “Parlez avec [bijnaam verdachte] .” Daarna begint [verdachte] in het Frans tegen iemand anders te praten. Hij zegt dat hij vroeger in Maastricht werkte en toen elke dag 200 klanten had. ‘En alle klanten weten het daar en ze komen naar daar, maar jij weet het niet. Waarom kom je dan niet naar Aubel ? Hoeveel tijd werk je nu al met mij?’ De ander antwoordt: “Dat is vier jaar, drie à vier jaar.”359 Die drie of vier terugrekenend zou dus betekenen dat de klant in ieder geval al vanaf 2010, en mogelijk al vanaf 2009 bij [verdachte] komt.

Niet alleen [koper 9] verklaarde over de samenwerking tussen [medeverdachte 4] en [verdachte] , maar ook zij zelf. De rechtbank verwijst daartoe naar het telefoongesprek dat beiden met elkaar voeren op 25 juli 2013. Het gesprek gaat over het oude nummer met 92 in het einde. Volgens [medeverdachte 4] wordt dat nummer al een tijdje getapt. Daarom kan dat nummer beter worden weggegooid. Het is toch in Marokko en niemand belt er meer op, zegt [medeverdachte 4] . Het gesprek gaat verder over het oude nummer dat ‘genoemd is’ en dat ‘er twee mensen gepakt zijn’. Die mensen hebben de naam van [verdachte] genoemd en een andere naam. De vrouw van een van die mensen komt binnenkort en [medeverdachte 4] gaat haar matsen, want hij nam altijd goed van hem. [verdachte] zegt dan: “Ja , hij is van jou, hè, waarop [medeverdachte 4] zegt: “Van ons! Hoe bedoel je jou? Ik begrijp jou niet wanneer je zegt ‘van jou’, hij is ‘van ons’, mattie.” [verdachte] antwoordt dan: "Van ons ja, maar eerder. Er zijn sommigen van vroeger apart. Weet je? Die beschouw ik als van mij. Snap je? Voordat ik met jou ging.” [medeverdachte 4] zegt dat hij begrijpt wat [verdachte] bedoelt, maar ‘hoe dan ook, alles van ons, mattie’. En dan vervolgt [verdachte] : “En [naam 10] ! [naam 10] is van jou, ook al was hij nu van ons. Begrijp je?” [medeverdachte 4] is het kennelijk niet met hem eens, want hij antwoordt: “Van ons, mattie, alles van ons. Vervloek de satan! Dat was verleden tijd. Nu is de hele soep bij elkaar gemengd, mattie.” [verdachte] besluit het gesprek dan met: “Soep, soep, [bijnaam verdachte] [naam 7] Soep, [bijnaam verdachte] [naam 7] Soep”.360

[koper 14] verklaarde dat hij de persoon op foto nummer 20 (rechtbank: [verdachte]) kent als [bijnaam verdachte] . Hij bezocht hem sinds 2008. [bijnaam verdachte] verstrekte volgens [koper 14] de drugs in de appartementen en bereidde de bestellingen heroïne en cocaïne voor.361

De relatie tussen [verdachte] en [medeverdachte 4]

Kopers noemen, zoals gezegd, [verdachte] de baas van het geheel. De rechtbank deelt die mening, volgens de rechtbank kan [verdachte] worden bestempeld als de leider van de groep. [medeverdachte 4] kan worden gezien als zijn rechterhand. Met hem overlegt hij bijvoorbeeld over de aanschaf van nieuwe telefoons en (huur)auto’s. De rechtbank verwijst naar de hiervoor in hoofdstuk 3.3 vermelde tapgesprekken van 25 juni 2013 en 29 augustus 2013, waarin [medeverdachte 4] voor een lagere prijs telefoons weet te kopen voor [verdachte] respectievelijk de namen noemt die door [medeverdachte 3] in de telefoons voorgeprogrammeerd dienen te worden. Op 5 juni 2013 is [verdachte] van plan een nieuwe auto aan te schaffen. Dat is een mooie auto ‘vers van de dealer, 11.000 km, getuned, special edition, alles’. [bijnaam medeverdachte 5] gaat erin rijden. [verdachte] zal hem zeggen dat hij er voorzichtig mee om moet gaan. [medeverdachte 4] beaamt dat en zegt dat hij hem moet beschouwen als een eigen auto.362 En op

6 augustus 2013 krijgt [medeverdachte 4] van [verdachte] de opdracht om een auto te regelen. ‘Doe die R-tje weg en regel een auto, echt.’ [medeverdachte 4] zegt dan dat hij als hij geld heeft een auto zal huren.363

Beide heren regelen ook samen de voorraad verdovende middelen. Bijvoorbeeld op 18 juli 2013. [medeverdachte 4] belt naar [verdachte] en vraagt of hij ‘beneden is, Maas’? Dat is het geval. [medeverdachte 4] wil weten of daar ‘ papieren ’ zijn, want hij heeft koopwaar gevonden, maar moet dat cash betalen, anders wil die man het niet aan hem meegeven. [verdachte] zegt dat ‘er niks is , er is tweeënhalf ofzo en hij moet ook nog eens 400 euro betalen aan huur’.364 Even later blijkt dat [medeverdachte 4] er alvast eentje heeft gekocht . Die houdt [medeverdachte 4] apart, zodat ze daar niet in de problemen komen. Als [verdachte] bijna niks meer heeft, moet hij het zeggen, want [medeverdachte 4] wil problemen vermijden. [verdachte] zegt dan dat hij van de melk nog zo’n 150 heeft, want het gaat traag met de melk. [medeverdachte 4] zegt dat hij nog een halfje gaat halen en vraagt of hij ook van de melk wat moet halen. Maar dat hoeft nog niet, [medeverdachte 4] moet alleen zijn koffie niet vergeten, zegt [verdachte] .365

Op 22 juli 2013 belt [verdachte] met [medeverdachte 4] . [medeverdachte 4] geeft in dat gesprek aan dat hij 250 melk heeft gehaald en vraagt of hij die naar [verdachte] moet sturen, want ze hadden afgesproken dat [verdachte] zou zeggen wanneer [medeverdachte 4] de melk moest sturen. [verdachte] zegt dat hij het laat ophalen door iemand en vraagt hoe [medeverdachte 4] hem heeft gemaakt, ‘honderdjes of vijftigjes’. [medeverdachte 4] zegt dan dat ze hem moeten bellen als die dingen naar beneden moeten komen. [verdachte] zegt vervolgens dat hij denkt dat hij [bijnaam medeverdachte 9] vanavond laat bellen, ‘geef het aan hem. Dan maakt hij vijftigjes, dan maakt hij vijftigjes’. [verdachte] vraagt daarna of [medeverdachte 4] die ene nog niet heeft gemaakt, voor morgen of overmorgen, morgen heeft hij er nog drie. [medeverdachte 4] zegt daarop: “Mooi, laat mij weten wanneer ik uiterlijk moet maken voor je chef, ja, tien stuks.”366 Aan het einde van de dag bellen [verdachte] en [medeverdachte 4] elkaar weer . [verdachte] klaagt dan over de kwaliteit: “de laatste barkie vandaag was vochtig. [bijnaam medeverdachte 5] zei het ook al een keer tegen mij. Het was echt vochtig. Ik weet niet hoe dat komt. Hij zit in die plakband en alles, heel lang.” [medeverdachte 4] zegt vervolgens dat ze hem verkeerd hebben bewaard, op een warme plek.367 Later die dag is er gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 9] . [verdachte] zegt dan tegen [medeverdachte 9] dat hij morgen zo ’n 250 melk moet halen bij [bijnaam medeverdachte 4] . Als [medeverdachte 9] daarop opmerkt dat hij geen auto heeft, zegt [verdachte] dat hij die van [medeverdachte 3] moet pakken.368

En als er voorraad naar het zuiden van Nederland wordt getransporteerd, gaat op de weg terug geld mee. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de gesprekken van 8 september 2013. [verdachte] vraagt aan [medeverdachte 4] of [bijnaam medeverdachte 17] vandaag bezig is . [medeverdachte 4] zegt: “Eh, beetje, niet echt. Waarom moet hij naar beneden?” [verdachte] zegt: “ja voor nee, nee voor alleen, je weet ja, kan wel, kunnen wel wat meenemen, ga ik effe bellen, kan ook klein beetje meenemen.” [verdachte] zal [bijnaam medeverdachte 17] gaan bellen.369 Zo’n drie kwartier later belt [medeverdachte 17] naar [verdachte] en zegt dat hij toevallig die andere belde, en die vroeg of [verdachte] hem nog niet had gebeld. ‘Nee, nog niet’, zegt [verdachte] dan, ‘heb je nog tijd om die kant op te gaan om nog ehh. Ik moet nog bellen wat daar is en zo, kijken wat je mee moet nemen.’370 Daarna belt [medeverdachte 17] naar [medeverdachte 4] . [medeverdachte 4] vraagt hem wat [bijnaam verdachte] zei , ‘moeten ze naar beneden ook?’371 In het daarop volgende gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 5] wordt besproken hoeveel geld er nog is en hoeveel er nog in de opslag ligt. [verdachte] zegt dat hij ‘die [bijnaam medeverdachte 17] ’ stuurt, hij laat hem eentje meenemen en vijftig melk.372 Vervolgens belt [verdachte] naar [medeverdachte 17] en zegt : “ eentje en vijftig alsjeblieft.”373 Daarna meldt [medeverdachte 17] (om 17:05 uur) aan [medeverdachte 4] dat hij die boodschappen voor beneden heeft gepakt en nu gaat.374 Eenmaal onderweg belt [medeverdachte 17] naar [medeverdachte 5] . Hij is net voorbij Eindhoven , zegt [medeverdachte 17] . [medeverdachte 5] zegt dat als hij bij Vaals er af gaat, hij moet bellen.375 [medeverdachte 5] loodst vervolgens vanaf 18:59 uur [medeverdachte 17] via de [medeverdachte 17] bekende bungalows bij [adres 10] naar Margraten376, naar supermarkt Jumbo in Cadier en Keer377, waar hij – het is dan 19:19 uur - moet wachten op [medeverdachte 5] , die dan om 19: 28 uur meldt dat hij bij [medeverdachte 17] in de auto zal stappen378. [verdachte] wordt een kwartier later gebeld door [medeverdachte 5] . [medeverdachte 5] zegt: “Luister, ik ben …. Hij weet niet naar wie hij die dinges moet brengen.” [verdachte] zegt: “5 naar mij en 8 naar [bijnaam medeverdachte 4] . Zeg tegen hem dat.”379 Wanneer [medeverdachte 17] weer op de terugweg is , hij is bijna bij Eindhoven zegt hij om 21:55 uur, meldt hij aan [medeverdachte 4] dat hij ‘papieren’ heeft meegenomen, 8 moest hij aan [medeverdachte 4] geven en 5 aan die andere. [medeverdachte 4] zegt dat hij die ‘ papieren ’ van hem gelijk moet brengen, hij heeft ze nodig.380 [verdachte] bevestigt daarna aan [medeverdachte 4] dat er ‘papieren’ zijn kant op komen, 8 voor [medeverdachte 4] en 5 voor hem.381

De rechtbank heeft hiervoor bij enkele tapgesprekken de tijdstippen vermeld waarop die gesprekken plaatsvonden. Dat is gedaan omdat die tijdstippen overeenkomen met de tijdstippen die blijken uit de plaatsbepalingsapparatuur die was aangebracht op de Opel Astra met kenteken [kenteken 1] , sinds 26 juli 2013 in gebruik bij [medeverdachte 17] .382 Uit dit peilbaken blijkt dat deze auto zich op 8 september 2013 tussen 17:30 uur en 17:35 uur bevond op de A16, rijdend van Rotterdam richting Breda. Om 18:20 uur reed de auto op de A2 tussen Eindhoven en Maarheeze. Tussen 19:16 uur en 19:30 uur stond de auto stil in Cadier en Keer. Om 21:55 uur reed de auto weer op de A2 in de buurt van Thorn. De auto reed toen in de richting van Eindhoven.383 Uit de tapgesprekken in combinatie met de plaatsbepalingsapparatuur leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 17] op 8 september 2013 met een voorraad verdovende middelen naar Cadier en Keer is gereden en die daar heeft overhandigd aan [medeverdachte 5] . Vervolgens is hij met geld , waarvan hij een deel aan [medeverdachte 4] moest afdragen en een deel aan [verdachte] moest overhandigen, weer teruggegaan richting de Randstad.

Dat [verdachte] over het geld gaat blijkt ook uit het volgende tapgesprek. Op 11 juli 2013 belt [verdachte] naar [medeverdachte 5] en vraagt of deze nog geld op zak heeft. [medeverdachte 5] heeft dat wel, maar vraagt of [verdachte] ook bedoelt voor die band. [verdachte] zegt voor alles. Dan antwoordt [medeverdachte 5] dat hij denkt dat hij het voor die band niet haalt, dat hij ook nog drie briefjes van 50 heeft en dat die [bijnaam medeverdachte 7] ook nog geld heeft, hij heeft hem net 2000 gegeven en hij had daar ook al zoiets misschien.384 Een kleine twintig minuten later belt [verdachte] naar [medeverdachte 7] en vraagt of deze daar 2000 heeft. [verdachte] komt dat zo meteen halen.385 En op 6 augustus 2013 is geld weer op. [medeverdachte 5] moet van [verdachte] geld gaan halen: “ [bijnaam medeverdachte 5] alstublieft, je moet geld gaan halen, er is geen geld meer. Ga boodschappen doen, naar huis en het geld daar achter gaan laten en je gaat mij vertellen hoeveel geld daar ligt.”386

De gesprekken tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] gaan niet alleen over materiële zaken. Ook het personeelsbeleid komt aan de orde. Eind mei 2013 is [verdachte] van plan om [medeverdachte 8] te ontslaan omdat hij geld en drugs heeft achtergehouden. Dit blijkt uit de telefoongesprekken tussen [verdachte] en verschillende andere mensen op 30 mei 2013.387[medeverdachte 4] zegt dan: “Je gaat kijken hoe je gaat doen of je gaat hem dinges, een pak slaag geven, maak hem duidelijk, laat hem nooit meer in de buurt komen van koopwaar of mattie, hij gaat pak slaag krijgen, hij gaat opdonderen uit Maastricht, hij komt daar nooit meer en hij wordt hard geslagen, laat maar weten.”388 [verdachte] kan het werk echter wel alleen af. Op

4 juni 2013 deelt [verdachte] telefonisch aan iemand mee dat [medeverdachte 8] weg is en als hij in de buurt komt slaat hij hem op zijn bek.389 Op 5 juni 2013 spreekt [verdachte] met zijn broer [medeverdachte 2] en zegt tegen hem dat hij niet naar die andere hoeft, omdat hij die heeft weggeschopt. [medeverdachte 2] vraagt dan of hij [medeverdachte 8] bedoelt waarop [verdachte] bevestigend antwoordt.390

Salarissen bepaalt [verdachte] ook zelf. Hij deelt het nog wel even mee aan [medeverdachte 4] . Op 30 mei 2013 vertelt [verdachte] aan [medeverdachte 4] dat ‘dinges’ teruggaat. “ Vanaf juni twee en half douzou. Alle drie. Twee en half douzou. Het wordt geen drie meer.” [medeverdachte 4] begrijpt het niet, waarop [verdachte] zegt: “Over euh per maand”, waarop [medeverdachte 4] zegt: “Oh, [bijnaam medeverdachte 7] . ”391 Ook de aanwas van nieuw personeel is onderdeel van het besprokene tussen beide heren. Een voorbeeld: op 22 juli 2013 meldt [verdachte] aan [medeverdachte 4] dat hij nog een ‘ soldaat ’ nodig heeft. Hij heeft er maar een. ‘Ik heb [bijnaam medeverdachte 5] , enne klaar. De ander die moet je niet mee tellen, die thuis zit’. [medeverdachte 4] vraagt of hij bedoelt: eentje voor ophalen. Maar dat bedoelt [verdachte] niet, hij wil ‘echt iemand zoals [bijnaam medeverdachte 5] , niet zo maar iemand, een twee tellen. Het is voor jou zelf, mattie, want ik weet zeker, het zal niet lang meer duren, ik ga weg’.392

Het duurt kennelijk wat lang voordat er een ‘soldaat’ is gevonden. In september 2013 heeft [medeverdachte 6] de organisatie versterkt. Dat leidt de rechtbank af uit het tapgesprek van 20 september 2013. [medeverdachte 5] belt dan naar [verdachte] . Ze hebben een gesprek over betalingen voor auto’s en aansluitend zegt [medeverdachte 5] : “Hier heb je dinges . Hij wil eventjes praten.” En [verdachte] zegt: “Geef zijn nummer, zijn nummer, pooier, [medeverdachte 6] zeker?” Ja, zegt [medeverdachte 5] , hier heb je ‘m . Dan komt [medeverdachte 6] aan de telefoon. Hij geeft door dat hij zaterdag langs zijn advocaat moet om iets te regelen. [verdachte] geeft hem te verstaan dat hij de volgende keer van tevoren moet aangeven dat hij weg moet, want dat ‘ken zo niet’. [medeverdachte 6] moet hem zijn nummer geven en morgen ‘hier wezen’. Hij moet boodschappen en zo doen. “Dat ie [niet te verstaan] niet naar buiten moet. Dat ie niet naar buiten hoeft of niemand belt.”393

De relatie tussen [verdachte] en de andere medeverdachten

Uit het voorgaande blijkt dat [verdachte] en [medeverdachte 4] veel met elkaar overleggen en dat beiden opdrachten geven aan de medeverdachten in dit dossier. Zij staan dus samen min of meer aan het hoofd van het bedrijf. Maar naar het oordeel van de rechtbank is het [verdachte] die uiteindelijk de lakens uitdeelt. Het personeel moet goed naar hem luisteren. [verdachte] laat niet met zich spotten en er moet netjes gewerkt worden. Dat merkt ook [medeverdachte 5] op 1 november 2013. [verdachte] is boos. [medeverdachte 5] moet van hem de asbak en de troep opruimen. Een beetje auto een keer vies is niet erg, maar altijd. Het is ook voor hun eigen bestwil. Als je aangehouden wordt, moet die schoon zijn. [verdachte] begrijpt niet dat zij dat niet begrijpen. Hij vraagt al zes maanden lang, jaar lang, elke keer, altijd is er een bende in de auto. [verdachte] zegt: “Ik weet , je hebt het druk, ik weet je moet alle klanten ophalen. Ik weet het, maar geloof me, die tien minuten stofzuigen van je auto is je eigen bestwil als je aangehouden wordt!” Hij draagt [medeverdachte 5] , die hij [bijnaam medeverdachte 5] noemt, op om netjes te werken voor zijn eigen bestwil. [verdachte] heeft het geld al , nu jullie nog, zegt hij.394

Maar niet alleen netjes werken is het devies, er moet ook hard worden gewerkt. Aan lui personeel heeft [verdachte] niets. Daar komt [medeverdachte 12] wel achter. Hij is wat laks met het regelen van de verzekering nadat een op zijn naam staande auto total loss is geraakt door een aanrijding. Op 11 juli 2013 geeft [verdachte] hem op niet mis te verstane wijze te kennen dat hij nu ‘zijn geld, zijn auto en zijn autosleutels komt halen en de papieren’. Dit is de laatste dag van [medeverdachte 12] . Hij moet zijn spullen aan [verdachte] geven en dan ‘oprotten’. De verzekering gaat [verdachte] zelf wel regelen. En als [medeverdachte 12] vraagt of de ritjes dan niet meer doorgaan, wordt dat door [verdachte] bevestigd: “Die gaan niet door, nee, die ga niet door.”395

Over [medeverdachte 7] daarentegen is [verdachte] erg tevreden. Op 20 juli 2013, net nadat ze twee dagen eerder zijn verhuisd naar een ander pand396, zegt hij over hem tegen medeverdachte [medeverdachte 4] : “Hij zit in zijn nieuwe huisje, ik heb melk en koffie voor hem gekocht en ik ga hem [niet te verstaan] doen.” [medeverdachte 4] zegt dan: “Hij is goed, hij doet alles goed, toch?” “Jawel, Godzijdank”, zegt [verdachte] , “net als nu, buiten is het tof, snap je. Het is goed: je gaat langs, je krijg en doei. Je hoeft niet naar binnen te gaan.” [medeverdachte 4] : “Hij luistert goed en zo?” “Ja, hij doet alles perfect”, zegt [verdachte] .397

Naast al deze taken als ‘directeur’ van een groot bedrijf houdt [verdachte] zich ook bezig met de behandeling van klachten van afnemers. Een voorbeeld: op 2 april 2013 wordt de +2892 gebeld door een Belgisch telefoonnummer. [medeverdachte 4] neemt de telefoon op. De beller, die zich [koper 30] noemt, klaagt over de afhandeling van de vorige keer. Er ontbrak drie gram heroïne, hij had 58 besteld en maar 55 gekregen. Vervolgens neemt [verdachte] het gesprek over. Hij zegt tegen [koper 30] dat deze vandaag moet komen, dan geeft hij hem 30 gram gratis en daarna mag [koper 30] hem nooit meer bellen. “Over en uit. Snap je? Bel me niet meer, bel een andere dealer.” Even later belt hetzelfde Belgische nummer weer. Hij heeft 385 ‘materiaal’ nodig à 8 en voor 60 euro cocaïne. Dat is akkoord, maar ‘als er een euro ontbreekt, krijg je niets’, zegt [verdachte] .398

En zoals wel vaker in de economie, gaat het [verdachte] niet altijd voor de wind. Op

4 juni 2013 belt hij een onbekend gebleven man ( [naam 12] ) op het nummer + [telefoonnummer] . Het gesprek gaat over vier oude cliëntnummers die naar Marokko waren doorgeschakeld. [naam 12] zegt dat ze zijn doorgeschakeld naar het Marokkaanse nummer en zijn opgewaardeerd. [verdachte] zegt dat hij een van die nummers wil houden en over twee of drie jaar, als hij klaar is met deze rotzooi, dat nummer op eigen naam wil zetten. Daarna vraagt [naam 12] wat er gebeurd is met [medeverdachte 8] . [verdachte] zegt dat die weg is, dat het is afgelopen met hem. Daarna vervolgen de heren het gesprek over hoe het gaat ‘daar beneden’. [verdachte] zegt dat ze niet mogen klagen, maar dat het niet goed gaat, ze draaien uit op verlies. “Wil jij verlies. Jij uit je eigen zak erbij gooien?” ‘Nee’, zegt [naam 12] . ‘Daarom’, zegt [verdachte] , ‘gaat goed in ieder geval. God zij dank. We moeten alleen opschroeven, maar het komt goed, echt waar, het komt goed. Ik ga met opschroeven beginnen nu, deze zomer, nu’.399

6.2

Strafrechtelijke kwalificatie per feit

6.2.1.

Feiten 1A, 1B, 2A, 2B: handel en uitvoer van harddrugs en softdrugs

Onder de feiten 1 en 2 wordt de verdachte, kort samengevat, verweten dat hij samen met anderen opzettelijk in harddrugs en softdrugs heeft gehandeld en zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan het uitvoeren van deze drugs.

Uit de tussenconclusie in hoofdstuk 5 en de in de hoofdstukken 2 tot en met 4 vervatte bewijsmiddelen volgt reeds dat de rechtbank bewezen acht dat de groep Seville 1 zich schuldig maakte aan de handel in harddrugs en de uitvoer van harddrugs en softdrugs.

Uit de vorenomschreven feitelijke rol die de rechtbank aan de verdachte toedicht, blijkt dat de verdachte deel uitmaakte van de groep Seville 1. Samengevat beheerde hij de bestellijn, stuurde hij runners aan, handelde hij drugsdeals in persoon af en bemoeide hij zich met voorraden en de inkoop van de drugs. Ook komt ook de kwaliteit van de koopwaar aan de orde en bemoeit hij zich met de behandeling van klachten van klanten. Uit de manier waarop hij zich in de groep positioneert, leidt de rechtbank af dat [verdachte] een sleutelrol binnen de groep speelde.

Medeplegen

Onder de feiten 1 en 2 wordt verdachte verweten dat hij dit samen met anderen heeft gedaan. Medeplegen heet dit in juridische termen. Die andere personen staan genoemd in de tenlastelegging en zijn tevens aangemerkt als medeverdachten.

Het juridisch kader

Voor medeplegen in juridische zin is vereist dat er sprake was van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met anderen bij het begaan van de hiervoor genoemde handelingen.

Ook indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering tijdens het begaan van het strafbare feit, maar uit gedragingen die doorgaans met medeplichtigheid in verband worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen of hulpmiddelen), kan sprake zijn van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking. De materiële en/of intellectuele bijdrage van de verdachte aan het strafbare feit zal dan van voldoende gewicht moeten zijn.

Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan rekening worden gehouden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

De bijdrage van de medepleger kan in uitzonderlijke gevallen ook vóór of ná het strafbare feit zijn geleverd. Een geringe rol of het ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict zal in dergelijke gevallen moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grote(re) rol in de voorbereiding.

Om te beoordelen of de verdachte inderdaad nauw en bewust met zijn medeverdachten heeft samengewerkt in het kader van de tenlastegelegde drugshandel, zal de rechtbank eerst kort de verscheidene rollen schetsen die zij op grond van de bewijsmiddelen in het dossier aan de verdachten toedicht.

Rollen van de medeverdachten binnen de groep Seville 1

[medeverdachte 4]

had eveneens een belangrijke rol in de organisatie. Uit tapgesprekken en verklaringen van kopers blijkt bijvoorbeeld dat hij de bestellijn beheerde400, nieuwe klanten lokte401 en de aanschaf van nieuwe telefoons402 en (huur)auto’s403 regelde. Daarnaast overlegde hij met [verdachte] over diverse personeels)zaken404en zorgde hij voor de bevoorrading405. Ook gaf hij opdrachten aan personen die lager op de hiërarchische ladder stonden.406 In voorkomende gevallen verstrekte hij drugs aan kopers.407

In een telefoongesprek met een koper in 2013 zegt [medeverdachte 4] zelf dat hij en die koper al zes jaar samenwerken.408 Dit plaatst [medeverdachte 4] , evenals [verdachte] , aan het begin van de tenlastegelegde periode: op 1 januari 2008 handelde hij kennelijk al in verdovende middelen. Uit de telefoongesprekken die hij met [verdachte] voerde blijkt ook een zekere gelijkwaardigheid tussen deze twee personen. Ze overleggen over zaken op managementniveau: de voorraad, de door de organisatie te gebruiken auto’s, personeelszaken en over de geldverdeling409. Typerend voor die samenwerking is ook een gesprek over hoe de klantenkring tussen hen beiden is verdeeld.410

Concluderend dicht de rechtbank [medeverdachte 4] een sleutelrol in de organisatie toe van 1 januari 2008 tot en met het einde op 19 november 2013. Hij zou kunnen worden bestempeld als de CFO van de onderneming.

[medeverdachte 5]

Hij functioneerde als chauffeur om kopers vanaf de ontmoetingsplaats naar de huizen te brengen, waarin drugs konden worden geproefd en gekocht. Hij verstrekte ook drugs aan de kopers.411 Vanaf september 2013 bemande hij de gouden lijn en zorgde als zodanig voor de afhandeling van de bestellingen.412 Hij was ook beheerder van de stashlocatie op het adres [adres 2] te Margraten .413

[medeverdachte 7]

bemande het pand [adres 1] in Berg en Terblijt waar een handelsvoorraad verdovende middelen lag opgeslagen en waar kopers hun bestelling kwamen afhalen. In juli 2013 bewaarde hij de voorraad in een ander pand. Hij maakte de bestellingen klaar, ontving klanten op de [adres 1] en beschikte over de sleutels van andere panden van de groepering. Hij werkte vooral samen met [verdachte] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] . [verdachte] en [medeverdachte 4] vinden hem betrouwbaar en een goede werker. Hij verrichtte al deze werkzaamheden vanaf 27 juni 2013 tot aan zijn aanhouding op

19 november 2013.414

[medeverdachte 6]

was in de periode van 20 september 2013 tot en met de dag van zijn aanhouding op 19 november 2013 voornamelijk als drugsrunner actief voor de groep Seville 1.415 Hij was verantwoordelijk voor het begeleiden van kopers van verdovende middelen naar en van de plaats waar de drugstransactie plaats vindt en het afleveren van de bestelling aan de klant en, logischerwijs, het innen van de koopprijs. Ook maakte hij drugs klaar voor klanten en wist hij dat het ging om heroïne, cocaïne, hennep en hasjiesj. Dat volgt uit de codetaal die hij gebruikte (‘voor 500 euro maken’, ‘150 van koffie en 10 van melk’) en de in het pand [adres 2] en [adres 10] (bungalow 7) aangetroffen verdovende middelen, sleutels en voorwerpen met DNA van hem, [medeverdachte 5] en kopers.

[medeverdachte 8]

had sinds 25 maart 2013 een Audi op naam staan voor de groep Seville 1.416 Later raakte [medeverdachte 8] ook als drugsrunner betrokken bij de groep Seville 1. Er is bewijs voor zijn betrokkenheid in de periode van 15 mei 2013 tot en met 31 mei 2013. Dat bewijs vindt de rechtbank in een aantal tapgesprekken met [verdachte] , waarin [medeverdachte 8] als deelnemer is geïdentificeerd.417

In de hoedanigheid van runner wordt [medeverdachte 8] voorts herkend door de getuigen [getuige]418 en [koper 8]419, zijnde kopers van het netwerk Seville 1.

[medeverdachte 12]

fungeert vanaf 15 mei 2013 als runner. Hij was verantwoordelijk voor zowel de ‘buitenservice’420 als het vervoeren van kopers vanaf de parkeerplaats waar ze hun auto achterlieten naar de appartementen421. Hij bereidde en gaf ook wel de drugs.422 Hij reed in een grijze Skoda Superb423, die op zijn naam staat424. Tussen 28 juni 2013 en 11 juli 2013 stond een door de organisatie gebruikte Opel Astra (kenteken [kenteken 1] ) op zijn naam.425 Op 11 juli 2013 werd hij door [verdachte] ontslagen. [medeverdachte 12] was te laks met het regelen van de verzekering nadat de Skoda Superb totall loss was geraakt bij een aanrijding. [medeverdachte 12] moest de Astra, de sleutels en de papieren geven en er voor zorgen dat de vrijwaring werd geregeld. De ritjes gingen vanaf dat moment niet meer door.426

De rechtbank concludeert hieruit dat [medeverdachte 12] van 15 mei 2013 tot en met 11 juli 2013 binnen de organisatie actief is geweest als drugsrunner.

[medeverdachte 17]

verzorgde het vervoer van drugs vanuit de Randstad naar de stashlocaties. Op de terugweg nam hij geld mee.427 Ook was hij stashbeheerder, want bij zijn moeder in Rotterdam werden drugs aangetroffen. [koper 1] herkent hem als degene bij wie hij is geweest om drugs te kopen. [medeverdachte 17] kwam in beeld omdat de Opel Astra die eerst op naam stond van [medeverdachte 12] vanaf 26 juli 2013 op zijn naam staat.428 Al eerder, op 15 juli 2013429, zijn er tapgesprekken met [bijnaam medeverdachte 17]430, de bijnaam van [medeverdachte 17] .

[medeverdachte 2]

was manusje van alles. Hij moest in opdracht van zijn broer [verdachte] op pad om nieuwe telefoons en simkaarten te kopen.431 Toen die bij nader inzien te duur bleken te zijn432, moest hij ze weer afzeggen433. Ook vervoerde hij voorraden434 en materialen435 naar het zuiden van Nederland. In juli 2013 moest hij van zijn broer [verdachte] naar Marokko vertrekken.436 Van daaruit beheerde hij nog enkele weken de gouden lijn 2892.437 Meteen nadat [verdachte] op 25 juli 2013 van [medeverdachte 4] bericht kreeg dat het oude nummer met 92 in het einde ‘gebrand’ is, moest [medeverdachte 2] de 92 uit zetten.438 Vanaf dat moment was [medeverdachte 2] niet meer echt aan het werk voor de organisatie. Toen op 19 november 2013 een groot deel van de organisatie werd aangehouden, moest [medeverdachte 2] van zijn broer [verdachte] in Marokko blijven.439

[medeverdachte 9]

Uit verschillende tapgesprekken leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 9] , in een min of meer ondergeschikte positie aan [verdachte] , zich bezighoudt met diverse taken binnen de (internationale) handel in verdovende middelen. Hij bedient niet alleen klanten440, maar moet ook halen, maken en verpakken en voorraden aanvullen en daarvoor naar Zuid Limburg komen441.

[medeverdachte 3]

De rechtbank acht bewezen dat [medeverdachte 3] de groep faciliteerde door telefoons en telefoonkaarten te prepareren. Hij voorzag de telefoons van kleurcoderingen, met daarop nummers en bijnamen. Ook programmeerde hij alvast nummers van leden van de groep in de telefoons. Dit leidt de rechtbank af uit de hiervoor vermelde tapgesprekken tussen [verdachte] en [medeverdachte 3] , waarin de opdracht aan [medeverdachte 3] geformuleerd wordt. In de kelderruimte van zijn woning zijn bovendien alle benodigde goederen aangetroffen, zoals vele mobiele telefoons van het merk Nokia en kleurenstickers. Zoals in de inleiding is omschreven vormde het telefoonsysteem een belangrijke schakel voor het functioneren van de groep. Door het roulatiesysteem werd geprobeerd om onder de radar van justitie te blijven. De handelingen van [medeverdachte 3] heeft de rechtbank gekwalificeerd als medeplichtigheid. Om die reden kan hij niet als medepleger aangemerkt worden.

[medeverdachte 10]

Door sommige buitenlandse kopers werden de gekochte verdovende middelen vervoerd in een tevoren geprepareerde reserveband, als ware het de reserveband behorende bij hun vervoermiddel.442 wordt door de rechtbank verantwoordelijk gehouden voor het verstoppen van de verdovende middelen in autobanden en het monteren van velgen op die banden. Dit volgt uit tapgesprekken tussen de groepen Seville 1443 en 2444 en [medeverdachte 10] , direct volgend op bestellingen door kopers. Dit gebeurde in ieder geval in de periode van 14 mei 2013 tot en met 19 november 2013. De rechtbank kwalificeert dit handelen echter als medeplichtigheid, omdat de rol van [medeverdachte 10] van te geringe betekenis is om aan de maatstaven voor medeplegen te voldoen. Om die reden kan ook hij niet als medepleger aangemerkt worden. Van het aanwezig hebben van voorraden en het voorhanden hebben van telefoons en telefoonkaarten wordt [medeverdachte 10] vrijgesproken omdat de rechtbank niet kan bewijzen dat de verdachte wetenschap had van de verschillende stashlocaties en de goederen die daar lagen, laat staan dat de verdachte beschikkingsmacht over deze goederen had.

[medeverdachte 11]

Ten slotte mevrouw [medeverdachte 11] . Zij bemiddelde in panden voor de groep in Zuid-Limburg. De rechtbank kan echter niet bewijzen dat haar opzet daarbij gericht was op het faciliteren van de internationale drugshandel en spreekt haar vrij van enige betrokkenheid bij die drugshandel. Om die reden kan er geen spraken zijn van medeplegen.

Conclusie

Ten aanzien van de verdachten [verdachte] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 9] , [medeverdachte 17] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 12] en [medeverdachte 2] is de rechtbank van oordeel dat er sprake was van een samenwerkingsverband gericht op de handel in harddrugs en softdrugs dat voldoet aan de vereisten voor medeplegen. Dit oordeel is gebaseerd op de hiervoor omschreven rollen en de daaruit vloeiende bijdrage aan de tenlastegelegde drugshandel. Dezelfde conclusie wordt getrokken voor de uitvoer van harddrugs. Voor feit 2B zal vrijspraak volgen, omdat de rechtbank niet kan bewijzen dat de verstrekte hoeveelheid hasjiesj telkens een hoeveelheid van 30 gram overschreed. Daarbij zij opgemerkt dat de overtredingsvariant niet ten laste is gelegd.

Gelet op de verklaring van koper [koper 14] , dat hij [verdachte] , die hij kent als [medeverdachte 2] , al sinds 2008 bezocht, zal [verdachte] worden veroordeeld voor de handel in hard- en softdrugs en voor de uitvoer van harddrugs in de gehele voor dit feit tenlastegelegde periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013.

6.2.2.

Feit 3: deelname aan criminele organisatie

Niet alleen het handelen in drugs in samenwerkingsverband wordt aan de verdachte verweten, maar de officier van justitie meent dat dit samenwerkingsverband dusdanig duurzaam en gestructureerd was dat het zich ook laat kwalificeren als een criminele organisatie. Aan verdachte wordt aldus onder feit 3 ook verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, zoals bedoeld het toentertijd geldende artikel 11a van de Opiumwet, het huidige artikel 11b van de Opiumwet.

Het juridisch kader

Onder een organisatie, als bedoeld in artikel 11a (oud) van de Opiumwet, wordt verstaan een samenwerkingsverband van twee of meer personen met een zekere duurzaamheid en structuur, die gericht is op het plegen van Opiumwetdelicten. Voor deelneming aan een dergelijke organisatie is in het algemeen vereist dat de verdachte tot deze organisatie behoort en dat de verdachte een aandeel heeft in, dan wel gedragingen ondersteunt die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Niet is vereist dat komt vast te staan dat de verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van de organisatie steeds dezelfde is. Evenmin is vereist dat de verdachte wetenschap heeft van een concreet misdrijf.

Feitelijke invulling

De rechtbank ziet voor het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 11a (oud) van de Opiumwet voldoende bewijs, gelet op de bewijsmiddelen die zijn gebruikt voor de overige bewezenverklaarde feiten, alsmede op wat hierna wordt overwogen.

De eerder genoemde samenwerking had een duurzaam karakter en was gestructureerd van aard. De leden van de organisatie hadden ieder hun eigen taken, gericht op de handel en uitvoer van met name harddrugs, die zij in samenwerkingsverband gedurende bijna negen maanden lang uitvoerden.

Zoals in 3.3. is weergegeven had de organisatie een speciaal telefoonsysteem ingesteld. De kopers van verdovende middelen konden hun bestelling plaatsen via de gouden lijn. Die gouden lijn werd doorgeschakeld naar andere telefoonnummers. De organisatie had onderling contact via een ingenieus systeem van voorgeprogrammeerde en gewaarmerkte telefoons, die om de ongeveer tien dagen werden vervangen.

Uit hoofdstuk 4 volgt dat meerdere getuigen aangegeven dat de organisatie al geruime tijd in bedrijf was. Zo verklaarde onder meer [koper 9] hij sinds 2010 tot midden 2012 zijn verdovende middelen in Nederland kocht bij het netwerk [bijnaam medeverdachte 4] / [medeverdachte 2] . Van mei 2012 tot januari 2013 kocht hij dan eens bij het netwerk van [medeverdachte 2] , dan weer bij dat van [bijnaam medeverdachte 7] . Het netwerk [bijnaam medeverdachte 7] beschikte over het telefoonnummer + [gouden lijn Seville 2] (rechtbank: dit betreft de drugsorganisatie rondom [medeverdachte 20] , bekend onder de naam Seville 2). [koper 12] verklaarde op 19 november 2013 dat hij het telefoonnummer + [gouden lijn Seville 1] zes of zeven jaar geleden van een vriend had gekregen. Iets meer dan een jaar geleden heeft hij dat nummer voor het eerst gebeld en het werkte. Verder hadden alle leden van de organisatie hun eigen taak en waren er verscheidene locaties behorende bij de organisatie met diverse doeleinden. De verschillende rollen zijn reeds omschreven onder 6.2.1. en de rechtbank zal dat hier niet meer herhalen.

Er was hiermee sprake van een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en van een gestructureerde rolverdeling. De organisatie had tot oogmerk de uitvoer, handel en bezit van harddrugs, alsmede de handel in softdrugs en de verschillende daarmee samenhangende en voor de drugshandel wezenlijke werkzaamheden. [verdachte] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 12] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 17] , [medeverdachte 9] en verdachte kunnen daarom worden gezien als deelnemers aan een criminele organisatie die het plegen van drugsdelicten, mede omvattend het buiten het grondgebied van Nederland brengen van harddrugs, tot oogmerk had. Tot die organisatie kunnen ook gerekend worden de medeverdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 10] , die medeplichtig worden geacht aan het plegen van de drugsdelicten gelet op hun respectieve rol binnen de groep. Hun handelingen lieten zich niet kwalificeren als medeplegen, maar door het preparen van de telefoons die door de leden van de organisatie werden gebruikt respectievelijk het verstoppen van de drugs in autobanden, hebben [medeverdachte 3] en [medeverdachte 10] wel een aandeel gehad in de verwezenlijking van het doel van de organisatie, namelijk de handel in verdovende middelen.

Dan volgt uit de bewijsmiddelen dat er nog een aantal andere personen betrokken zijn geweest bij de organisatie. De rechtbank doelt dan op tapgesprekken en op de bijnamen op de telefoonlijst, die niet aan een bepaalde medeverdachte te koppelen waren. Tijdens het onderzoek is niet komen vast te staan wie deze personen zijn. De rechtbank zal daarom bewezen verklaren dat de verdachte lid was van een criminele organisatie die, naast de hierboven opgesomde medeverdachten, bestond uit een of meer andere personen.

[verdachte] wordt verweten dat hij leider van deze criminele organisatie was. Gelet op hetgeen hierboven over zijn rol in het geheel ten aanzien van de verkoop van verdovende middelen is beschreven, komt de rechtbank tot een bewezenverklaring van dit verwijt. Naar het oordeel van de rechtbank is [medeverdachte 4] voor [verdachte] een belangrijke figuur, want zij bespreken samen de al genoemde onderwerpen zoals kwaliteit van de koopwaar en het personeelsbeleid. Samen vormen zij de motor van deze groep handelaren in verdovende middelen.

Conclusie

De rechtbank acht bewezen dat er in de tenlastegelegde periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013 sprake was van een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde, vierde en vijfde lid, artikel 10a en artikel 11 derde en vierde lid van de Opiumwet.

Niet is gebleken dat de organisatie het oogmerk had op misdrijven als bedoeld in artikel 11, vijfde lid van de Opiumwet. Dit artikel heeft betrekking op een grote hoeveelheid softdrugs. Dat betreft, volgens artikel 1 lid 2 van het Opiumwetbesluit, een hoeveelheid van 500 gram. Niet kan bewezen worden dat er sprake was van de uitvoer respectievelijk het opzettelijk aanwezig hebben van een grote hoeveelheid hasjiesj.

Gelet op de hiervoor omschreven rol van de verdachte binnen de organisatie, zal hij worden veroordeeld voor deelname hieraan in de voor dit feit tenlastegelegde periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013.

6.2.3.

Feit 4: opzettelijk aanwezig hebben van harddrugs

Onder feit 4 is aan de verdachte tenlastegelegd dat hij op of omstreeks 19 november 2013, samen met een of meer anderen, dan wel alleen, opzettelijk heroïne en cocaïne aanwezig heeft gehad op een drietal plaatsen in Nederland.

De rechtbank dient aldus te bewijzen dat er opzettelijk harddrugs aanwezig waren en dat de verdachte strafrechtelijk hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Om die strafrechtelijke verantwoordelijkheid te bewijzen moet er met betrekking tot de aangetroffen harddrugs sprake zijn van:

a. a) wetenschap bij de verdachte en

b) beschikkingsmacht door de verdachte.

De rechtbank acht, onder verwijzing naar de in hoofdstuk 3 en onder 6.1 opgenomen bewijsmiddelen, bewezen dat verdachte op 19 november 2013 samen met anderen opzettelijk aanwezig heeft gehad:

- in het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt : 878,6 gram heroïne en 70,55 gram cocaïne;

- in het pand aan de [adres 2] te Margraten : 510 gram heroïne, 422 gram heroïne en 19 gram cocaïne;

- in het pand aan de [adres 3] te Rotterdam : 3151 gram heroïne en 139 gram cocaïne.

In het pand aan de [adres 1] in Berg en Terblijt verbleef [medeverdachte 7] . In het pand aan de [adres 2] te Margraten werd niemand aangetroffen. [medeverdachte 17] werd op 19 november 2013 in het pand aan de [adres 3] in Rotterdam aangetroffen. De verdovende middelen zijn dus niet direct onder de verdachte aangetroffen. Toch meent de rechtbank dat de verdachte strafrechtelijk mede verantwoordelijk gehouden kan worden voor het aanwezig hebben van deze middelen. Dit vloeit voort uit het zojuist omschreven samenwerkingsverband gericht op de drugshandel en de uitvoer van drugs, zoals onder de feiten 1 en 2 bewezen is verklaard. Om in verdovende middelen te kunnen handelen is naar het oordeel van de rechtbank vereist dat die verdovende middelen op voorraad zijn. Hieruit volgt dat de deelnemers aan het samenwerkingsverband ook nauw en bewust hebben samen gewerkt ten aanzien van het tenlastegelegde aanwezig hebben van handelsvoorraden, aangezien de handel anders niet kan functioneren. Dat deze verdovende middelen verdeeld over verschillende stashlocaties lagen, doet hier niets aan af. De relatie tussen de drie panden volgt ook uit het volgende:

 • -

  aan een sleutelbos met vier sleutels die aangetroffen werd in het pand aan de [adres 10] te Gulpen zaten, naast een sleutel die toegang gaf tot het pand aan de [adres 10] , een sleutel die paste op de deur van het pand aan de [adres 2] te Margraten en een sleutel die paste op de deur van het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt . Daarnaast werd in het pand aan de [adres 10] in Gulpen nog een sleutel gevonden die toegang gaf tot het pand aan de [adres 4] te Valkenburg ;

 • -

  in het pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt werden in de woonkamer twee sleutels aangetroffen. Een van de sleutels paste op het slot van het pand aan de [adres 2] te Margraten . In het voordeurslot van het pand aan de [adres 1] stak ook een sleutel aan een sleutelbos. Naast dus de sleutel die toegang gaf tot de [adres 1] zat er ook een sleutel aan die toegang gaf tot het pand [adres 4] te Valkenburg ;

 • -

  in het pand aan de [adres 3] te Rotterdam werden in een zwarte jas in de woonkamer drie sleutelbossen aangetroffen. Van een sleutelbos met drie sleutels paste er een sleutel op de deur van het pand [adres 4] te Valkenburg ;

 • -

  in een het pand aan de [adres 7] te Slenaken werd een sleutelbos aangetroffen. Een van de zes sleutels aan die bos paste op het slot van de [adres 6] te Gouda. Een andere sleutel paste op het slot van het [adres 9] te Gouda;

 • -

  er werden nog vier setjes sleutels aangetroffen die met elkaar overeenkwamen. Een van de setjes is aangetroffen bij de doorzoeking aan de [adres 7] te Slenaken, twee zijn aangetroffen in een kluis in het pand aan de [adres 6] te Gouda en het vierde setje werd aangetroffen op de [adres 8] in Gouda;

 • -

  [medeverdachte 17] heeft verklaard dat hij meer verbleef bij zijn moeder op het adres [adres 3] in Rotterdam, dan op het adres in Kerkrade waar hij staat ingeschreven.445

De rechtbank heeft ook bij haar overweging betrokken de hiërarchie binnen de groep Seville 1. Zij dicht aan de verdachte een leidinggevende rol toe. Uit de aangehaalde tapgesprekken blijkt dat hij zich niet alleen bezig hield met de verkooptransacties, maar ook met de aanwezige voorraden en de kwaliteit daarvan.

De rechtbank is daarom van oordeel dat de verdachte, als leider van de groep Seville 1, wetenschap had van en beschikkingsmacht had over de voorraden. Onder die voorraden vallen ook de aangetroffen verdovende middelen op de verschillende stashlocaties. Daarmee is bewezen dat de verdachte samen met ten minste [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 7] en [medeverdachte 17] opzettelijk harddrugs aanwezig heeft gehad .

6.2.4.

Feit 5: voorbereidingshandelingen drugshandel

Onder feit 5 is aan de verdachte tenlastegelegd dat hij in de periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013 samen met een of meer anderen speciaal voor de handel en uitvoer van harddrugs gekochte, geprepareerde en/of gewaarmerkte telefoontoestellen met telefoonkaartjes voorhanden heeft gehad. Dit wordt aangemerkt als een voorbereidingshandeling voor de drugshandel en de uitvoer van drugs zoals strafbaar gesteld in de Opiumwet.

De rechtbank dient aldus te bewijzen dat die telefoons met telefoonkaartjes voorhanden waren, dat dit voorhanden hebben een voorbereidingshandeling in het kader van de Opiumwet is en dat de verdachte strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor het voorhanden hebben van de aangetroffen goederen. De rechtbank acht, onder verwijzing naar de in hoofdstuk 3 en hiervoor onder 6.1 opgenomen bewijsmiddelen, bewezen dat verdachte een of meer van deze telefoontoestellen met telefoonkaartjes voorhanden heeft gehad, immers heeft hij gebruik gemaakt van een groot aantal van die toestellen met kaartjes. In samenhang bezien met de bewezenverklaarde handel in en uitvoer van verdovende middelen en het eveneens aantreffen van soortgelijke telefoontoestellen met telefoonkaartjes op diverse andere adressen, kan het voorhanden hebben van die telefoontoestellen met telefoonkaartjes worden aangemerkt als voorbereidingshandeling in het kader van de Opiumwet.

Gelet op de hiervoor omschreven rol van de verdachte binnen de organisatie, zal hij worden veroordeeld voor deelname hieraan in de voor dit feit tenlastegelegde periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013.

Uit vorenstaande weging en waardering van de bewijsmiddelen volgt dat de gevoerde bewijsverweren worden verworpen.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

1.

A.

meermalen in de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de provincie Limburg, tezamen en in vereniging met anderen, telkens opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet) (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne of cocaïne, zijnde heroïne en cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, immers heeft verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededaders, telkens opzettelijk die heroïne en/of cocaïne, met bestemming Frankrijk en/of België doen vervoeren, hierin bestaande dat die heroïne en/of cocaïne werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten;

en

B.

meermalen in de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, telkens opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne of cocaïne, zijnde heroïne en cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I;

2.

A.

meermalen in de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de provincie Limburg, tezamen en in vereniging met anderen, telkens opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet), hoeveelheden hennep of hasjiesj, zijnde hennep en hasjiesj een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst II, immers heeft verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededaders, opzettelijk die hennep en hasjiesj, met bestemming Frankrijk en/of België, doen vervoeren, hierin bestaande dat die hennep en/of hasjiesj werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten;

3.

in de periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013, in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een duurzaam samenwerkingsverband van meerdere personen, te weten (inclusief hij, verdachte, zelf):

M. [verdachte] en J. [verdachte] en M. [medeverdachte 4] en R. [medeverdachte 17] en O . [medeverdachte 5] en A . [medeverdachte 12] en

S . [medeverdachte 6] en K. [medeverdachte 8] en H. [medeverdachte 9] en A. [medeverdachte 7] en I. [verdachte] en H. [medeverdachte 10] en/of één of meer ander(e) perso(o)n(en) en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en vijfde lid en artikel 10a, eerste lid, en/of artikel 11, derde en vierde lid van de Opiumwet, namelijk

- het buiten het grondgebied van Nederland brengen van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of hennep en/of hasjiesj en

- het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en

- het aanwezig hebben van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of hennep en/of hasjiesj, zulks terwijl hij, verdachte, leider van voormelde organisatie was;

4.

op 19 november 2013 in de gemeente Valkenburg aan de Geul en in de gemeente

Eijsden-Margraten en in de gemeente Rotterdam, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk aanwezig heeft gehad:

- in een pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt , 878,5 gram heroïne en 70,55 gram cocaïne en

- in een pand aan de [adres 2] te Margraten , ongeveer 510 gram heroïne en ongeveer 422 gram heroïne en ongeveer 19 gram cocaïne en

- in een pand aan de [adres 3] te Rotterdam , ongeveer 3151 gram heroïne en ongeveer 139 gram cocaïne, zijnde heroïne en cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

5.

in de periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van

hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne of cocaïne, zijnde heroïne en cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen, speciaal daarvoor aangekochte, geprepareerde en gewaarmerkte mobiele telefoontoestellen met telefoonkaartjes voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en verdachtes mededaders wisten dat die mobiele telefoontoestellen en telefoonkaartjes bestemd waren tot het plegen van die feiten.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

Feit 1A

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd

en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van het middel, meermalen gepleegd;

Feit 1B:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd

en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van het middel, meermalen gepleegd;

Feit 2A:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

Feit 3:

als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde lid, vierde lid en vijfde lid, artikel 10a, eerste lid en artikel 11, derde lid en vierde lid van de Opiumwet;

Feit 4:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

Feit 5

medeplegen van om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet voor te bereiden of te bevorderen, voorwerpen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van het feit, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

6 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

7 De straf

7.1.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen hij bewezen heeft geacht gevorderd aan de verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van negen jaren.

7.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft aandacht gevraagd voor de grove schending van de redelijke termijn, de kennelijke detentieongeschiktheid van verdachte, de schending van het ondervragingsrecht en de gevolgen voor de verdachte en zijn familie onder meer veroorzaakt door het beslag door de Marokkaanse autoriteiten en het aldaar mogelijk ingestelde strafrechtelijke onderzoek naar internationale drugshandel. Deze factoren moeten leiden tot strafvermindering. De verdediging heeft gepleit voor een straf conform het reeds ondergane voorarrest.

7.3.

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft deelgenomen aan een professionele organisatie gericht op het plegen van Opiumwetdelicten met betrekking tot hard- en softdrugs. De organisatie draaide als een goed geoliede machine: een systeem om van telefoonnummers te wisselen om de zoveel tijd, setjes sleutels voor panden van de organisatie, een duidelijke taakverdeling, het omzetten van grote hoeveelheden harddrugs, klanten lijmen met kadootjes, regelmatig van voertuigen en panden wisselen – een logistiek goed lopende organisatie dus. Een organisatie ook die op de centen let – telefoons kunnen elders goedkoper worden gekocht.

De internationale handel in heroïne en cocaïne behoort tot de corebusiness van de organisatie. Deze harddrugs werden verkocht aan Franse en Belgische kopers, die de drugs meenamen naar Frankrijk en België om deze vervolgens daar zelf te gebruiken ofwel door te verkopen aan hun eigen klanten. Softdrugs werden doorgaans als cadeautjes aan de klanten meegegeven. Door de wederverkoop van de harddrugs in Frankrijk en België werd door de organisatie indirect ook de illegale drugshandel daar in stand gehouden.

Het is algemeen bekend dat verdovende middelen als heroïne en cocaïne schade toebrengen aan de gezondheid van de gebruikers van deze middelen. Gebruikers bekostigen hun drugsgebruik vaak door diefstal of ander crimineel gedrag, waardoor schade en overlast wordt toegebracht aan anderen. Van de handel in verdovende middelen is bovendien algemeen bekend dat dit steeds meer gepaard gaat met andere, ook zwaardere vormen van criminaliteit. Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat de uitvoer van drugs de negatieve beeldvorming van Nederland in het buitenland op het gebied van haar drugsbeleid versterkt. En voor de regio Zuid-Limburg, waar de handel en uitvoer door de organisatie daadwerkelijk plaatsvond, geldt dat - als gevolg van de geografische ligging tussen België en Duitsland - deze regio gemakkelijk bereikbaar is voor afnemers uit het buitenland die hun verdovende middelen in grote hoeveelheden in Nederland voor een lagere prijs kunnen krijgen dan in eigen land. Tegen deze achtergrond is de rechtbank dan ook van oordeel dat bij de op te leggen straf rekening mag worden gehouden met de specifieke problematiek die de georganiseerde (hard)drugshandel in de regio Zuid-Limburg met zich mee brengt. De algemeen preventieve werking van een straf is immers ook een doel dat met een strafoplegging gediend kan worden.

Het spreekt voor zich dat een organisatie met als doelstelling het plegen van misdrijven als hiervoor genoemd een ernstige en ontoelaatbare ondermijning van de rechtsorde betekent. Het getuigt van een bedenkelijke mentaliteit om te menen dat jij je niet aan de regels die voor iedereen gelden, hoeft te houden. En dat gedrag is onacceptabel in een rechtstaat, zoals Nederland. Binnen het kader van het strafrecht is dan de enige passende reactie een in beginsel langdurige gevangenisstraf om voor de verdachte zelf, zijn omgeving en de samenleving als geheel de norm nog eens duidelijk op scherp te stellen.

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank acht geslagen op de door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS) opgestelde oriëntatiepunten voor straftoemeting. Bij de uitvoer van harddrugs in georganiseerd verband van een hoeveelheid van meer dan 20 kilogram wordt als oriëntatiepunt zes jaar gevangenisstraf gehanteerd. Bij een voorzichtige schatting door de Franse en de Nederlandse politie is vastgesteld dat in de periode dat de telefoonnummers werden afgeluisterd – vanaf mei 2012 tot en met 19 november 2013 - door de organisatie in totaal ongeveer 210 kilogram heroïne en bijna drieënhalve kilogram cocaïne vanuit Nederland is uitgevoerd naar Frankrijk en België. Bij het vorenstaande is nog geen rekening gehouden met de uitvoer van heroïne en cocaïne in de periode van 1 januari 2008 tot mei 2012. Gelet echter alleen al op de hiervoor vermelde hoeveelheden die vanaf mei 2012 zijn uitgevoerd behoeft het geen verdere uitleg dat de rechtbank voormeld oriëntatiepunt bij de bepaling van de straf als uitgangspunt zal nemen. Daar komt nog bij dat verdachte samen met enkele van zijn medeverdachten op 19 november 2013 op diverse stashlocaties opzettelijk bijna vijf kilogram heroïne en ruim tweehonderd gram cocaïne aanwezig heeft gehad. Dat verhoogt in de ogen van de rechtbank nog de strafmaat.

Verdachte trad op als de leider van de drugsorganisatie en was in dat verband belast met de coördinatie van de vele criminele activiteiten. Hij beheerde het overgrote deel van de tijd het telefoonnummer waarop de klanten hun bestellingen konden plaatsen. Hij vertelde de chauffeurs waar zij naar toe moesten rijden. Hij zorgde er voor dat er panden beschikbaar waren, waar de chauffeurs en de verstrekkers van de drugs konden verblijven en waar drugs en versnijdingsmiddelen werden opgeslagen. In zijn opdracht werden ook auto’s gehuurd die gebruikt werden om de drugs in te vervoeren. Daarnaast verrichte hij ook uitvoerende werkzaamheden door bijvoorbeeld klanten met zijn auto te begeleiden naar een pand of zelf drugs te verstrekken aan de buitenlandse klanten.

De rechtbank heeft gezien dat verdachte al eerder voor een Opiumwetdelict tot een gevangenisstraf is veroordeeld. Deze waarschuwing heeft hem er duidelijk niet van weerhouden om opnieuw soortgelijke delicten te plegen. Verdachte heeft niet willen meewerken aan het opstellen van een reclasseringsrapport. Daarom is het de rechtbank niet duidelijk geworden of en zo ja, welke problemen er spelen bij verdachte. Vanwege die weigering moet de rechtbank het doen met de informatie die uit het dossier blijkt. Daarbij is voor de rechtbank maar een conclusie mogelijk: financieel gewin was het enige motief om zich in het internationale drugscircuit te begeven.

Ter terechtzitting is naar voren gebracht dat de gevolgen voor verdachte en zijn familie in Marokko – waar door de Marokkaanse overheid beslag is gelegd op geld en/of goederen – zwaar zijn. De rechtbank begrijpt dat dit zo wordt ervaren, maar dit zijn wel de consequenties van het handelen van verdachte en legt op geen enkele wijze enig gewicht in de schaal.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de rol van verdachte in de jarenlang bestaan hebbende internationale drugshandel, de eis van de officier van justitie een passende reactie is op de door de rechtbank bewezenverklaarde feiten. Verdachte zal daarom worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van negen jaren. Op de op te leggen straf zal de reeds door verdachte in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd in mindering worden gebracht. Door de raadsvrouw is nog het verweer gevoerd dat de verdachte detentieongeschikt zou zijn. De rechtbank deelt die conclusie, op basis van de overgelegde stukken, echter niet.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de redelijke termijn van de berechting met ruim anderhalf jaar is overschreden. De rechtbank acht deze overschrijding in het licht van de aard, omvang en complexiteit van de onderliggende zaak – met meerdere verdachten en diverse onderzoekshandelingen in het buitenland in het kader van rechtshulpverzoeken – verklaarbaar, aanvaardbaar en dusdanig beperkt dat kan worden volstaan met de enkele constatering ervan.

8 Het beslag

Van de hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen geprepareerde telefoons van het merk Nokia is komen vast te staan dat zij gebruikt zijn tijdens het onderzoek en dat met behulp hiervan de drugshandel is gepleegd of voorbereid. Deze telefoons zal de rechtbank verbeurd verklaren.

Tijdens de doorzoeking in de woning van de verdachte is in totaal € 1.707,25 in beslag genomen. Daarvan is € 500,00 aangetroffen onder de afzuigkap. De rest zat in een spaarpot en bestond uit zowel brief- als muntgeld. Verder is een bedrag van € 700,00 onder verdachte in beslag genomen. Gelet op hetgeen hiervoor bewezen is verklaard, gaat de rechtbank er van uit dat deze geldbedragen door de verdachte zijn verdiend met de illegale drugshandel. Om die reden zullen deze geldbedragen verbeurd worden verklaard.

Tijdens de (hernieuwde) aanhouding van verdachte op 18 maart 2015 is onder hem

€ 1.404,00 aan Nederlands geld en $ 15,00 (omgerekend € 12,71) aan buitenlands geld in beslag genomen. Hoewel de rechtbank ook van deze bedragen vermoedt dat die nog afkomstig zijn uit de illegale drugshandel, bevat het dossier daarvoor geen concrete aanwijzingen. Daarom zullen deze laatste twee geldbedragen worden teruggegeven aan de verdachte.

9 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 33, 33a, 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 3, 10, 10a, 11 en 11a van de Opiumwet, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt de verdachte vrij van het tenlastegelegde onder 2B;

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 4.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 5 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte voor de feiten 1A, 1B, 2A, 3, 4 en 5 tot een gevangenisstraf van negen jaren;

 • -

  beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Beslag

- verklaart verbeurd de volgende in beslag genomen voorwerpen:

 • -

  (1) één GSM, Nokia + elastiek, UI018.03.02.001;

 • -

  (2) één GSM, Nokia + DNA en elastiek, UI018.03.02.002;

 • -

  (3) één GSM, Nokia + elastiek UI018.03.02.003;

 • -

  (4) 30-546346 geld Nederlands, 1707,25 euro UI018.01.03.001;

 • -

  (5) 30-546346 geld Nederlands, 700 euro TATOM81.01.001;

- gelast de teruggave van de volgende in beslag genomen voorwerpen aan de verdachte:

 • -

  (6) 2015084122 geld Nederlands, 1404,- euro (ibg 18-3-2015);

 • -

  (7) 2015084122 geld buitenlands, 15 dollar (12,71 euro) (ibg 18-3-2015).

Dit vonnis is gewezen door mr. W.F.J. Aalderink, voorzitter,

mr. dr. M.C.A.E. van Binnebeke en mr. M.B. Bax, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. R.E.J. Maas en mr. M.K. Klompe, griffiers,

en uitgesproken ter openbare zitting van 7 juli 2017.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.

A.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet), (telkens) (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, immers heeft verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen, (telkens) opzettelijk die heroïne en/of cocaïne en/of

amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, buiten het grondgebied van Nederland gebracht en/of met bestemming Frankrijk en/of België,althans met bestemming naar het buitenland, vervoerd en/of doen vervoeren, (onder meer) hierin bestaande dat die heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten;

en/of

B.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland en/of in België en/of in Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I;

2.

A.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet), (telkens) (grote)

hoeveelheden hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj (telkens) een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst II, immers heeft verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen, (telkens) opzettelijk die hennep en/of hasjiesj, buiten het grondgebied van Nederland gebracht en/of met bestemming Frankrijk en/of België, althans met bestemming naar het buitenland, vervoerd en/of doen vervoeren, (onder meer) hierin bestaande dat die hennep en/of hasjiesj werd verkocht aan Belgische en/of Franse klanten;

en/of

B.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland, en/of in België en/of in Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of

vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) (grote) hoeveelheden hennep en/of hasjiesj, in elk geval (telkens) een hoeveelheid/hoeveelheden van meer dan 30 gram hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

3.

hij in of omstreeks de periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013, in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Gouda en/of in een of meer gemeente(n) in de provincie Limburg en/of (elders) in Nederland en/of in België en/of in Frankrijk, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een (duurzaam) samenwerkingsverband van meerdere personen, te weten (inclusief hij, verdachte, zelf): M. [verdachte] en/of J. [verdachte] en/of M. [medeverdachte 4] en/of R. [medeverdachte 17] en /of O. [medeverdachte 5] en /of A. [medeverdachte 12] en /of S. [medeverdachte 6] en/of K. [medeverdachte 8] en/of H. [medeverdachte 9] en/of A. [medeverdachte 7] en/of I. [verdachte] en/of H. [medeverdachte 10] en/of J. [medeverdachte 11] en /of één of meer ander(e) perso(o)n(en) en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en/of vijfde lid en/of artikel 10a, eerste lid, en/of artikel 11, derde, vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet, namelijk

- het buiten het grondgebied van Nederland brengen van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj en/of

- het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj en/of

- het aanwezig hebben van (grote) hoeveelheden heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of hennep en/of hasjiesj, zulks terwijl hij, verdachte, leider van voormelde organisatie was;

4.

hij op of omstreeks 19 november 2013 in de gemeente Valkenburg aan de Geul en/of in de gemeente Eijsden-Margraten en/of in de gemeente Rotterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad:

- in een pand aan de [adres 1] te Berg en Terblijt , ongeveer 878,6 gram heroïne en/of ongeveer 70,55 gram cocaïne en/of

- in een pand aan de [adres 2] te Margraten, ongeveer 510 gram heroïne en/of ongeveer 422 gram heroïne en/of ongeveer 19 gram cocaïne en/of

- in een pand aan de [adres 3] te Rotterdam , ongeveer 3151 gram heroïne en/of ongeveer 139 gram cocaïne,

in elk geval (telkens) een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

5.

hij in of omstreeks de periode van 26 februari 2013 tot en met 19 november 2013 in de gemeente Valkenburg aan de Geul en/of in de gemeente Gouda en/of in de gemeente Rotterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van (een)

hoeveelheid/hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen, een of meerdere (speciaal daarvoor aangekochte, geprepareerde en/of

gewaarmerkte) mobiele telefoontoestel(len) met telefoonkaartje(s) voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden, dat dat/die mobiele telefoontoestel(len) en/of telefoonkaartje(s) bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en).

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van de onderzoeken Seville 1 en Seville 2, beide met onderzoeksnummer 2613054NZ, van de Dienst Infrastructuur i.o., Afdeling Opsporing, Team Zuidoost, welke zijn gesloten op 6 april 2014 (Seville 2) en op 10 april 2014 (Seville 1).

2 Het Recht van Binnen (2002). P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.L.G.J. Merckelbach en H.F.M. Crombag (Red.). Deventer: Kluwer.

3 Aanvullend Proces-verbaal op Proces-dossier Seville 1, d.d. 21 augustus 2014, pagina 005. Proces-verbaal van bevindingen met bijlage, d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel, pagina’s 6 0031 tot en met 6 0036; Proces-verbaal van bevindingen aanvullend met bijlage, d.d. 6 januari 2014, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel pagina’s 6 0037 tot en met 6 0039; Proces-verbaal van bevindingen met bijlage, d.d. 6 januari 2014, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel, pagina’s 6 0040 tot en met 6 0046; Proces-verbaal van bevindingen betreffende locaties van doorzoeking in Limburg met bijlage, d.d.21 november 2013, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel, pagina’s 6 0047 tot en met 6 0059; Proces-verbaal van bevindingen ter zake foto’s van ontmoetingsplaatsen in het grensgebied met België voor de overdracht van verdovende middelen met bijlage, d.d. 17 december 2013, Seville 1 AD+ZD relaas, ZD Handel pagina’s 6 0060 tot en met 6 0067.

4 Proces-verbaal van verdenking d.d. 18 maart 2013, Seville 1 AD+ZD relaas, pagina’s 1 0047 tot en met 1 0050 en het daarbij gevoegde (vertaalde) proces-verbaal van de Service Régionale de Police Judiciaire, Seville 1 AD+ZD relaas, pagina ‘s 1 0051 tot en met 1 0076.

5 Proces-verbaal van aanhouding, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina 3 0418.

6 Proces-verbaal van Forensische Opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0513 en 3 0514 en de foto’s op pagina’s 3 0447 tot en met 3 0450. Het rapport van het NFI d.d. 16 juni 2014, Aanvullend Proces-verbaal op Procesdossier Seville 1, pagina’s 31 en 32. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 april 2014, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina 3 0021.

7 Lijst van inbeslaggenomen goederen, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0433 tot en met 3 0435.

8 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 januari 2014 (+ foto), Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0468 en 3 0470.

9 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1539 en 4 1540.

10 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0471, 3 0475 en 3 0477.

11 Rapportages NFI DNA onderzoek, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina 3 0540. De rapportages NFI DNA match, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0500, 3 0561, 3 0567, 3 0570. Het proces-verbaal van forensische opsporing doorzoeking [adres 1] , Seville 1 AD BSG Map 2, pagina 3 0487.

12 Proces-verbaal van binnentreden d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0601 en 3 0602.

13 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 maart 2014, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0739 tot en met 3 0740.

14 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 maart 2014, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina 3 0740. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0799 en 3 0800. Rapport van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0801 en 3 0802.

15 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0804, 3 0815 tot en met 3 0818.

16 Proces-verbaal van doorzoeking ter in beslagneming, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0843 en 3 0844 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 0849 en lijst van in beslag genomen goederen, pagina 3 0850 en de foto op pagina 3 0859.

17 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 3 0804, 3 0815 tot en met 3 0818.

18 Proces-verbaal van doorzoeking ter in beslagneming, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0843 en 3 0844 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 0849 en lijst van in beslag genomen goederen, pagina 3 0850.

19 Proces-verbaal van verhoor van de verdachte [medeverdachte 10] d.d. 6 februari 2014 , Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1764.

20 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0874 en 3 0875.

21 Proces-verbaal van doorzoeking ter in beslagneming, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0843 en 3 0844 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0849 en lijst van in beslag genomen goederen, pagina 3 0850. Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 12 maart 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0870 en 3 0871.

22 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0902 en 3 0903 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0906 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 0907. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina 3 0908. Rapport NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0910 en 3 0911.

23 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0902 en 3 0903 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0906 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 0907.

24 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0902 en 3 0903 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0906 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 0907. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0914 en 3 0915.

25 Verslag van binnentreden woning d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina 3 0986.

26 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0988 en 3 0989 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0992 en lijst in beslag genomen goederen, pagina 3 0994. Proces-verbaal van forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1011 en 3 1012.

27 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0988 en 3 0989 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0992 en lijst in beslag genomen goederen, pagina’s 3 0993 en 3 0994.

28 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0687 tot en met 4 0689.

29 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 0988 en 3 0989 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 3 0992 en lijst in beslag genomen goederen, pagina 3 0993.

30 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 25 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1755 en3 1756.

31 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1029 tot en met 3 1032.

32 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 februari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina 3 1062.

33 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1073 en 3 1074 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1078 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1080. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1129 en 3 1130. Rapport van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1131 en 3 1132.

34 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1073 en 3 1074 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1078 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina’s 3 1079 tot en met 3 1080. Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 26 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1120 en 3 1121. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 29 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1133 en 3 1134. Rapport van het NFI d.d. 11 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1136 en 3 1137.

35 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1073 en 3 1074 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1078 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina’s 3 1079 tot en met 3 1079.

36 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Rapport van het NFI d.d. 6 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1161 tot en met 3 1163. Rapport van het NFI d.d. 11 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1164 en 3 1166.

37 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Rapport van het NFI d.d. 11 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1164, 3 1168 en 3 1169.

38 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Rapport van het NFI d.d. 13 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1148 en 3 1151. Brief van het NFI d.d. 10 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1176 tot en met 3 1178. De stukken met betrekking tot het rechtshulpverzoek aan de Franse autoriteiten PRD-U-2014009616, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 36 tot en met 46.

39 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Rapport van het NFI d.d. 11 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1148, 3 1149 en 3 1150. Brief van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1173 tot en met 3 1175. De stukken met betrekking tot het rechtshulpverzoek aan de Franse autoriteiten PRD-U-2014009828, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 65 tot en met 79.

40 Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1138 tot en met 3 1140. Brief van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 3 1170 tot en met 3 1172. De stukken met betrekking tot het rechtshulpverzoek aan de Franse autoriteiten PRD-U-2014009827, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 50 tot en met 64.

41 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina 3 1188.

42 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1190 en 3 1191 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina’s 3 1194 en 3 1195 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1197. Proces-verbaal Forensische Opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1242 tot en met 3 1245. Rapport van het NFI d.d. 2 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1245 en 3 1246.

43 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1190 en 3 1191 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina’s 3 1194 en 3 1195 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1196.

44 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1190 en 3 1191 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina’s 3 1194 en 3 1195 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina’s 3 1196 en 3 1197. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1249 en 3 1250 en de daarbij gevoegde foto op pagina 3 1251.

45 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 20 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1190 en 3 1191 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina’s 3 1194 en 3 1195 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1197. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1249, 3 1250, 3 1259 en 3 1267.

46 Proces-verbaal van inbeslagneming d.d. 2 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina 3 1734.

47 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1306 en 3 1307.

48 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD BSG Map 4, pagina’s 1306 en 1307.

49 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 28 november 2013, Seville 1 AD BSG Map 4, pagina’s 1309 en 1310 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 1313 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 1314. Proces-verbaal Forensische Opsporing d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD BSG Map 4, pagina’s 1319 en 1320. Proces-verbaal Forensische Opsporing d.d. 28 januari 2014, Seville 1 AD BSG Map 4, pagina’s 1323 tot en met 1328.

50 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 28 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1309 en 3 1310 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1313 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1314.

51 Proces-verbaal onderzoek telefoons [adres 11] Rotterdam d.d. 17 december 2013, Seville 1, ZD [medeverdachte 4] WWM [verdachte] 225 Sr en [medeverdachte 4] 225 Sr, pagina’s 7 0092 tot en met 7 0094.

52 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina 3 1459 en de daartoe behorende bijlagen legenda zoeking, pagina 3 1463 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 3 1464. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 4, pagina’s 3 1465, 3 1473, 3 1475 tot en met 3 1478 en 3 1480.

53 Proces-verbaal van inbeslagneming d.d. 2 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina 3 1734. Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1737 en 3 1738. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 januari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina 3 1745. Rapport van het NFI d.d. 12 februari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1749 tot en met 3 1752.

54 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 25 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1755 tot en met 3 1756. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 30 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1762 tot en met 3 1764. Rapport van het NFI d.d. 14 februari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1767 tot en met 3 1770.

55 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 25 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1755 tot en met 3 1756. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 30 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1762 tot en met 3 1764. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 18 februari 2014, Seville 1 AD-BSG Map 5, pagina’s 3 1765 en 3 1766.

56 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0879 tot en met 3 0881.

57 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0882 tot en met 3 0884.

58 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina 3 0885.

59 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0886 en 3 0887.

60 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 1, pagina’s 3 0888 tot en met 3 0891.

61 Over de identificatie van de deelnemers aan de telefoons is door de verdediging verweer gevoerd. Dat verweer wordt op hierna in het vonnis te bespreken gronden verworpen.

62 Aanvraag bevel onderzoek van telecommunicatie tap ex art 126m en 126n Sv, Seville 1 AD-BOB map 2, pagina’s 2 0922 tot en met 2 0925 en het daarbij gevoegde tapgesprek op pagina 2 0927.

63 Over de identificatie van de deelnemers aan de telefoons is door de verdediging verweer gevoerd. Dat verweer wordt op hierna in het vonnis te bespreken gronden verworpen.

64 Aanvraag bevel onderzoek van telecommunicatie tap ex art 126m en 126n Sv, Seville 1 AD-BOB map 2, pagina’s 2 0544 tot en met 2 0548 en het daarbij gevoegde tapgesprek op pagina 2 0927.

65 Proces-verbaal Identificatie M. [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013 , Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

66 Proces-verbaal Identificatie M. [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013 , Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

67 Proces-verbaal Identificatie M. [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013 , Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

68 Proces-verbaal Identificatie M. [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013 , Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

69 Proces-verbaal Identificatie M. [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013 , Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

70 Proces-verbaal Identificatie M. [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013 , Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

71 Proces-verbaal Identificatie M. [medeverdachte 4] d.d. 24 juli 2013 , Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0348 tot en met 4 0351.

72 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0427 en 4. 0428.

73 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0427 en 4. 0428.

74 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

75 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

76 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

77 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

78 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

79 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

80 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

81 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

82 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

83 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

84 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

85 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

86 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

87 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

88 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0429 tot en met 4 0431.

89 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina 4 0431.

90 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

91 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

92 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

93 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

94 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 6 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0603 en 4 0604. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

95 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619.

96 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

97 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

98 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

99 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

100 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

101 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

102 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

103 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

104 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

105 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

106 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

107 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703. [medeverdachte 8] is ook gebruiker van dit nummer geweest, zie Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

108 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 6 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0702 en 4 0703.

109 Proces-verbaal Stemvergelijking d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619.

110 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina 4 0625.

111 Proces-verbaal Verdenking d.d. 18 september 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0762 tot en met 4 0765. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 40786.

112 Proces-verbaal Verdenking d.d. 18 september 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0762 tot en met 4 0765. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

113 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

114 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

115 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

116 Proces-verbaal Verdenking d.d. 18 september 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0762 tot en met 4 0765. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

117 Proces-verbaal Verdenking d.d. 18 september 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0762 tot en met 4 0765. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

118 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 25 maart 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0783 tot en met 4 0786.

119 Proces-verbaal Identificatie d.d. 27 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0856 tot en met 4 0860. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

120 Proces-verbaal Identificatie d.d. 27 augustus 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0856 tot en met 4 0860. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

121 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1, PD map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

122 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

123 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

124 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

125 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 2 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0960 en 4 0961. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

126 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0962 tot en met 4 0965.

127 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985.

128 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0983 tot en met 4 0985.

129 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

130 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

131 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0966 tot en met 4 0982. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 2, pagina’s 4 0997 tot en met 4 0999.

132 Proces-verbaal Identificatie d.d. 3 juni 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1014 en 4 1015.

133 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 november 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1073 tot en met 4 1078. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 12 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1115 en 4 1116. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1117 tot en met 4 1128.

134 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 12 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1115 en 4 1116. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1117 tot en met 4 1128.

135 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 februari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1145 en 4 1146.

136 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 februari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1145 en 4 1146.

137 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 februari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina 4 1145.

138 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

139 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

140 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

141 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 31 maart 2014, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1244 tot en met 4 1247.

142 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

143 Proces-verbaal Identificatie en artikel 27 Sv d.d. 2 augustus 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1292 tot en met 4 1295. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

144 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

145 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

146 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

147 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

148 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

149 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1339 tot en met 4 1341. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

150 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

151 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

152 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

153 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

154 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

155 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

156 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

157 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD map 3, pagina’s 4 1370 en 4 1371.

158 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 3, pagina 4 1374.

159 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

160 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

161 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

162 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

163 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

164 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

165 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

166 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

167 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

168 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

169 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

170 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

171 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1499 en 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1501 tot en met 4 1537.

172 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 19 december 2013, Seville 1 PD map 4, pagina 4 1500. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina 4 1502.

173 Proces-verbaal Identificatie d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1590 tot en met 4 1592. Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

174 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

175 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

176 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

177 Proces-verbaal Bevindingen d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina’s 4 1670 tot en met 4 1672.

178 Proces-verbaal Verhoor verdachte d.d. 6 februari 2014, Seville 1 PD map 4, pagina 4 1764.

179 Proces-verbaal zaaksdossier 01, deelnemen aan een criminele (drugs)organisatie, Seville 1 ZD 140, Map 1, pagina’s 5 0030 tot en met 5 0045 en de daarbij gevoegde tapgesprekken.

180 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0583 en 5 0584.

181 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0586.

182 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0590 en 5 0591.

183 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 9 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0593 en 5 0594.

184 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0595.

185 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0597 en 5 0598.

186 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0599 en 5 0600.

187 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0601.

188 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0603.

189 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 18 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0605.

190 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 30 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0627.

191 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0643.

192 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 9 september 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0694.

193 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 9 september 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0696.

194 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0762.

195 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0764.

196 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0766.

197 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0768 en 5 0769.

198 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0770.

199 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0607 en 5 0608.

200 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0609 en 5 0610.

201 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0611 en 5 0612.

202 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0615.

203 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0617.

204 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0619.

205 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0621 en 5 0622.

206 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0624.

207 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 28 juni 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1654.

208 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 22 augustus 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1675 tot en met pagina 4 1676.

209 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0666.

210 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0670.

211 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0676.

212 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0678.

213 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0680.

214 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0682 en 5 0683.

215 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0684.

216 Proces-verbaal zaaksdossier 01, deelnemen aan een criminele (drugs)organisatie, Seville 1 ZD 140 Map 1, pagina’s 5 0046 tot en met 5 0057.

217 Proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 10] d.d. 6 februari 2014 , Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1764.

218 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 juli 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina 4 1308.

219 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal betreffende de aanhouding van [koper 4] , d.d. 18 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 368 en 369.

220 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 14 oktober 2013, pagina’s 290 tot en met 293 Seville Delictdossier [koper 4] . Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 november 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1073 tot en met 4 1077. Het proces-verbaal bevindingen, d.d. 12 december 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1115 en 4 1116.

221 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 295, 297 en 302.

222 Het proces-verbaal van bevindingen, d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0623 tot en met 4 0625.

223 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 304 tot en met 307 en 309 tot en met 313.

224 Het proces-verbaal van observatie, d.d. 28 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina 360.

225 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 315 en 316.

226 Het proces-verbaal van observatie, d.d. 28 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 360 en 361, de situatietekening, pagina 363, de foto, pagina 364 in combinatie met het proces-verbaal bevindingen, d.d. 21 november 2013, Seville 1 ZD-140, Map 1, pagina 5 0101 en de twee daarbij horende foto’s van het pand [adres 1] te Berg en Terblijt , pagina 5 0102.

227 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 317 tot en met 320.

228 Het proces-verbaal van observatie, d.d. 28 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina 361.

229 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 15 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 327 tot en met 334.

230 Het proces-verbaal van observatie, d.d. 28 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina 361.

231 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 10 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 116 en 117.

232 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 27 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 149, 156, 157 en 161.

233 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verklaring [koper 4] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 468 tot en met 471.

234 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2016 in aanwezigheid van de Nederlandse rechter-commissaris en enkele advocaten van de verdachten, geen deel uitmakend van het procesdossier.

235 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal betreffende de aanhouding van een zekere [koper 6] en een zekere [koper 7] , klanten van het [bijnaam medeverdachte 4] -netwerk, door de Onderzoeksbrigade van de Nationale Gendarmerie in Verdun, d.d. 9 juli 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 331 en 332.

236 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 3 juli 2013 en 4 juli 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 170 tot en met 177.

237 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 9 juli 2013 en 10 juli, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 178 tot en met 185.

238 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal synthese reizen naar Nederland [koper 3] , d.d. 13 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 322, 324 en 325.

239 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 30 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 271 en 272.

240 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 6 september 2012, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 41 en 42.

241 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 11 december 2012, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 64.

242 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring van [koper 6] , d.d. 11 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 451 tot en met 453.

243 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van tweede getuigenis [koper 3] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 428 en 429.

244 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van vierde getuigenis van [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 443.

245 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van tweede getuigenis [koper 3] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 428.

246 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van vierde getuigenis van [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 443.

247 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van derde getuigenis [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 436.

248 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van vierde getuigenis [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 442 en 443.

249 Het proces-verbaal forensische opsporing – doorzoeking woning [adres 2] te Margraten (HO027), d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1138 en 1139. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 1117 en 1118.

250 Het geschrift, zijnde de brief van het NFI, met bijlage DNA-profielcluster 26830, d.d. 10 december 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1170 en 3 1171.

251 Het geschrift, zijnde de brief van het Hoofd van de Centrale Gerechtelijke Identificatiedienst, d.d. 10 april 2014, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 50 tot en met 53.

252 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken, d.d. 4, 10 en 11 juli 2013, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 103 tot en met 107.

253 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 11 juli 2013, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina 109.

254 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 11 november 2013 en 12 november 2013, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 118 en 119.

255 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 12 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1745.

256 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 12 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1746 en 4 1747.

257 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1748.

258 Het geschrift, zijnde het sms-bericht d.d. 13 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1749.

259 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 november 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina 4 1750.

260 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 14 november 2013 en 17 november 2013, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 120 tot en met 122.

261 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring [koper 1] , d.d. 13 februari 2014, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 124 tot en met 127.

262 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring [koper 8] , d.d. 13 februari 2014, Seville 1 Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 134 tot en met 137.

263 Het proces-verbaal forensische opsporing – doorzoeking woning [adres 2] te Margraten (HO027), d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 1138 en 1139 Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 1117 en 1118.

264 Het geschrift, zijnde de brief van het NFI, met bijlage DNA-profielcluster 26830, d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1173 en 3 1174.

265 Het geschrift, zijnde de brief van het Hoofd van de Centrale Gerechtelijke Identificatiedienst, d.d. 10 april 2014, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 68 tot en met 70.

266 Het proces-verbaal forensische opsporing – doorzoeking woning [adres 2] te Margraten (HO027), d.d. 27 januari 2014, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1138 en 1139. Kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 1117 en 1118.

267 Het geschrift, zijnde de brief van het NFI, met bijlage DNA-profielcluster 26830, d.d. 16 december 2013, Seville 1 AD-BSG, Map 3, pagina’s 3 1176 en 3 1177.

268 Het geschrift, zijnde de brief van het Hoofd van de Centrale Gerechtelijke Identificatiedienst, d.d. 10 april 2014, Aanvullend proces-verbaal op procesdossier Seville 1, pagina’s 36 tot en met 39.

269 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Tweede verklaring van [koper 9] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 295, 296, 298 en 299.

270 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vierde verklaring van [koper 9] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 323, 326 en 327.

271 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Eerste verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 336.

272 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vierde verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 365.

273 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vijfde verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 378.

274 Het geschrift, zijnde het tapgesprek, d.d. 11 september 2012, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 64.

275 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Samenhang van de reizen naar Nederland [van] [koper 9] , d.d. 23 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 73 tot en met 76.

276 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 12 oktober 2012, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 50 en 51.

277 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 15 en 16 oktober 2012, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 53 en 54.

278 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 1 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 85 en 86.

279 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 2 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 88 en 89.

280 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 3 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 93 en 94.

281 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 15 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 98 en 99.

282 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 15 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina 107.

283 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Informatie betreffende [koper 13] Joel, d.d. 9 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 280 tot en met 285.

284 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 7 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 121 tot en met 126.

285 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Informatie betreffende [koper 13] Joel, d.d. 9 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina 283.

286 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 7 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 127 en 128.

287 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 7 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 129 en 130.

288 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 17 september 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 228 en 229.

289 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 14 november 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 166 en 267.

290 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 14 november 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 272, 273, 277 en 278.

291 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Aanvraag voor het afluisteren van telefoongesprekken, d.d. 23 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 307 tot en met 309.

292 Het geschrift, zijnde het Proces-verbaal van vaststellen van de identiteit van SEB 1 die gebruik maakt van het nummer [telefoonnummer] => [koper 12] , d.d. 31 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 295 tot en met 303.

293 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Informatie betreffende [koper 13] Jol, d.d. 9 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 280 tot en met 284. Het geschrift, zijnde het Proces-verbaal Aanvraag voor het afluisteren van telefoongesprekken, d.d. 23 oktober 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 307 tot en met 309.

294 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Onderzoek van bij een huiszoeking in beslag genomen voorwerpen, d.d. 10 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 310 en 314.

295 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verslag van verhoor van E. [koper 12] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 406 tot en met 409.

296 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verslag van verhoor van E. [koper 12] , d.d. 11 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 434 tot en met 438.

297 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verslag van verhoor van J. [koper 13] , d.d. 7 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 454 tot en met 456 en 458.

298 Het geschrift, zijnde de verklaring van [koper 14] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 33.

299 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal opgesteld door C. Laurin van de Dienst Regionale Recherche Nancy (Frankrijk), d.d. 25 september 2012, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina’s 14 en 15.

300 Het geschrift, zijnde de verklaring van [koper 14] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 33.

301 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Huiszoeking in de woning van het koppel Mohamed [koper 9] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 221 tot en met 223.

302 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Derde verklaring van [koper 9] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 312 tot en met 314. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vierde verklaring van [koper 9] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 322. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Tweede verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 346. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vijfde verhoor van mevrouw [koper 10] , d.d. 21 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina 378.

303 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 11 december 2012, Seville 1 Delictdossier [koper 6] , pagina 64.

304 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 12 oktober 2012, Seville 1 Delictdossier [koper 11] , pagina’s 50 en 51.

305 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 16 oktober 2012, Seville 1 Delictdossier [koper 11] , pagina 54.

306 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 26 december 2012, Seville 1 Delictdossier [koper 11] , pagina’s 63 en 64.

307 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 5 november 2013, Seville 1 ZD 140, Map 3, pagina’s 5 1268 en 5 1269.

308 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 19 november 2013, Seville 1 AD + ZD Relaas, pagina 1 0244.

309 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 19 november 2013, Seville 1 AD + ZD Relaas, pagina 1 0244.

310 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 maart 2014, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina 740. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 799 en 800. Rapport van het NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 2, pagina’s 801 en 802.

311 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 902 en 903 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 906 en lijst inbeslaggenomen goederen, pagina 907. Proces-verbaal forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina 908. Rapport NFI d.d. 9 december 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 910 en 911.

312 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 988 en 989 en de daartoe behorende bijlages legenda zoeking, pagina 992 en lijst in beslag genomen goederen, pagina 994. Proces-verbaal van forensische opsporing d.d. 21 november 2013, Seville 1 AD-BSG Map 3, pagina’s 1011 en 1012.

313 Proces-verbaal pv Identificatie [verdachte] , d.d. 3 juni 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0016 en 4 0017. Proces-verbaal PV Identificatie [verdachte] , d.d. 6 juni 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina 4 0089. Proces-verbaal PV Identificatie [verdachte] , d.d. 14 juni 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina 4 0097. Proces-verbaal PV Identificatie M. [verdachte] , d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina 4 0120. Proces-verbaal PV van Stemherkenning, d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0121 en 4 0122. Proces-verbaal PV Identificatie M. [verdachte] , d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal PV Identificatie M. [verdachte] , d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0134 en 4 0135. Proces-verbaal Stemvergelijking tapgesprekken Tatom81, d.d. 10 september 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0136 tot en met 4 0139. Proces-verbaal van bevindingen m.b.t. herstellen benaming, d.d. 17 september 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0158 tot en met 4 0160. Proces-verbaal van bevindingen/aanvullend proces-verbaal, d.d. 1 april 2014, Seville 1 PD Map 1, pagina 4 0178. Proces-verbaal PV stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] , d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0179 tot en met 4 0182. Proces-verbaal stemherkenning, d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186. Proces-verbaal van bevindingen onderzoek telefoons bij de verdachte [verdachte] , geboren op [geboortedatum verdachte ] , d.d. 8 januari 2014, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0187 tot en met 4 0263. Proces-verbaal van bevindingen mbt telefoonnummers gebruikt door [verdachte] , d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0327 tot en met 4 0329.

314 Proces-verbaal Identificatie [verdachte] d.d. 3 juni 2013 , Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0016 en 4 0017. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

315 Proces-verbaal Identificatie [verdachte] d.d. 6 juni 2013 , Seville 1 PD Map 1, pagina 4 0089. Proces-verbaal Identificatie M. [verdachte] d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina 4 0120. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

316 Proces-verbaal Identificatie [verdachte] d.d. 14 juni 2013 , Seville 1 PD Map 1, pagina 4 0097. Proces-verbaal Identificatie M. [verdachte] d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina 4 0120. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

317 Proces-verbaal Identificatie [verdachte] d.d. 14 juni 2013 , Seville 1 PD Map 1, pagina 4 0097.

318 Proces-verbaal van stemherkenning, d.d. 21 juni 2013, Seville 1, PD Map 1, pagina’s 4 0121 en 4 0122. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1, PD Map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1, PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

319 Proces-verbaal van stemherkenning, d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0121 en 4 0122. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

320 Proces-verbaal van stemherkenning, d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0121 en 4 0122. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

321 Proces-verbaal van stemherkenning, d.d. 21 juni 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0121 en 4 0122. Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

322 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

323 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

324 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133

325 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

326 Proces-verbaal Identificatie d.d. 19 juli 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0132 en 4 0133. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

327 Proces-verbaal Identificatie M. [verdachte] d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0134 en 4 0135. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

328 Proces-verbaal Identificatie M. [verdachte] d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0134 en 4 0135. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

329 Proces-verbaal Identificatie M. [verdachte] d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0134 en 4 0135. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

330 Proces-verbaal Identificatie M. [verdachte] d.d. 3 september 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0134 en 4 0135. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

331 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

332 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

333 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

334 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

335 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

336 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

337 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

338 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185.

339 Proces-verbaal Stemvergelijking [gouden lijn Seville 1] d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0179 tot en met pagina 4 0185. Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

340 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

341 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

342 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

343 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

344 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

345 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

346 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

347 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

348 Proces-verbaal Stemherkenning d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0185 en 4 0186.

349 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina 4 0329.

350 Het geschrift, zijnde het Proces-verbaal aanhouding van [verdachte] , d.d. 19 november 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina 4 0074.

351 Het proces-verbaal van overname en terbeschikkingstelling aan de Nederlandse Justitie (overleveringswet), d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina 4 0080. Het proces-verbaal van aanhouding, d.d. 30 december 2013, Seville 1 PD Map 1, pagina’s 4 0082 en 4 0083.

352 Verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 30 november 2016.

353 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal 4e getuigenis van [koper 3] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina 442.

354 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring [koper 1] , d.d. 13 februari 2014, Seville Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina’s 125 en 126.

355 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verslag van verhoor van E. [koper 12] , d.d. 11 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 434 en 436.

356 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Vierde verklaring van [koper 9] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 323, 326 en 327.

357 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Tweede verklaring van [koper 9] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 9] , pagina’s 296 en 298.

358 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal verklaring [koper 8] , d.d. 13 februari 2014, Seville Delictdossier S1 Overige leveringen, pagina 136.

359 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 17 april 2013, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina’s 5 1369 en 5 1370.

360 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 25 juli 2013, Seville 1 ZD-140 Map 2, pagina’s 5 000576 en 5 000577.

361 Het geschrift, zijnde de verklaring van [koper 14] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 33.

362 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 5 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina 5 1044.

363 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 6 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina’s 5 0919 en 5 0920.

364 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 18 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 464 en 465.

365 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 18 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 477 en 478.

366 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 483 en 484.

367 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina 487.

368 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 23 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 490 en 491.

369 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 875 en 876.

370 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 878.

371 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 880.

372 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 883 en 884.

373 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 886.

374 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 889.

375 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 893 en 894.

376 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 897 en 898.

377 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 900 en 901.

378 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 905 en 906.

379 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 907.

380 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 909.

381 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina 911.

382 Het geschrift, zijnde List Bevraging Levenscyclus Motorvoertuig d.d. 23 augustus 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0869.

383 Het Delict proces-verbaal terzake de interne leveringen van verdovende middelen, hiërarchie en overdrachten van gelden, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1, Map 1, pagina’s 115 tot en met 119.

384 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 11 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina’s 5 1237 en 5 1238.

385 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 11 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina’s 5 1240 en 5 1241.

386 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 6 augustus 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina’s 5 0916 en 5 0917.

387 Processen-verbaal van uitgewerkte tapgesprekken en sms-berichten van 30 mei 2013 en 31 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina’s 5 1376 tot en met 5 1395.

388 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 30 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina’s 5 1388 en 5 1389.

389 Proces-verbaal van uitgewerkt tapgesprek d.d. 31 maart 2014, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina’s 5 1397 tot en met 5 1400.

390 Proces-verbaal van uitgewerkt tapgesprek d.d. 31 maart 2014, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1, Map 1, pagina’s 281 en 282.

391 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 30 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina’s 5 1577 en 5 1578.

392 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina 487.

393 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 20 september 2013, Seville, Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 3, pagina’s 1260 tot en met 1263.

394 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 1 november 2013, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina’s 5 1590 en 5 1591.

395 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 11 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina 5 1503 en pagina’s 5 1507 tot en met 5 1509.

396 Tapgesprekken d.d. 18 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0790 tot en met 5 0793.

397 Tapgesprek d.d. 20 juli 2013, Seville 1 AD-BOB Map 1, pagina 2 0128.

398 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken van 2 april 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina’s 5 1225 tot en met 5 1228.

399 Het geschrift, zijnde het tapgesprek van 4 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina’s 5 1233 tot en met 5 1235.

400 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 28 maart 2013, het tapgesprek d.d. 21 april 2013 en de tapgesprekken d.d. 8 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , respectievelijk pagina 220, pagina 106 en pagina’s 108 tot en met 113. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 13 juli 2013, Seville Delictdossier [koper 23] , pagina’s 304 en 305.

401 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 9 juli 2013 en 10 juli 2013, Seville Delictdossier [koper 6] , pagina’s 178 tot en met 185.

402 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0607 tot en met 5 0610 en pagina’s 5 0614 tot en met 5 0625.

403 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 5 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina 5 1044, en de tapgesprekken d.d. 25 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 3, pagina’s 5 1057, 5 1059 en 5 1062.

404 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 30 mei 2013, Seville 1 ZD 140 Map 4, pagina’s 5 1388 en 5 1389, en 5 1577 en 5 1578, en het tapgesprek d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina 487.

405 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 18 juli 2013 en de tapgesprekken d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, respectievelijk pagina’s 477 en 478 en pagina’s 483, 484 en 487.

406 Het geschrift, zijnde de tapgesprekken en sms-berichten d.d. 24 september 2013, Seville 1 ZD-140 Map 2, pagina’s 5 0716 tot en met 5 0721 en pagina’s 5 0725 tot en met 5 0735.

407 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal Verklaring van [koper 16] [koper 25] , d.d. 11 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 25.

408 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 27 maart 2013, Seville Delictdossier [koper 22] Map 2, pagina’s 463 en 464.

409 De geschriften, zijnde de achtereenvolgende tapgesprekken d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Overige leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 875, 876, 878, 880, 883, 884, 886, 889, 893 894, 897, 898, 900, 901, 905 tot en met 907, 909 en 911.

410 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 000576 en 5 000577.

411 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 9 en 10 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 114 tot en met 119, en de tapgesprekken d.d. 15 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 24] , pagina’s 67 tot en met 83.

412 Proces-verbaal PV stemvergelijking 06 – 24212124, d.d. 4 december 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0616 tot en met 4 0619.

413 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 29 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan Organisatie S1 Map 1, pagina’s 217 en 218.

414 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 26 juni 2013 en 27 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina’s 157 tot en met 166; de tapgesprekken d.d. 18 juli 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0790 tot en met 5 0793 en de tapgesprekken d.d. 12 november 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina 4 1126 en Seville Delictdossier [koper 24] , pagina’s 174 tot en met 182.

415 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 20 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan Organisatie S1 Map 3, pagina 1260 tot en met 1263; de tapgesprekken d.d. 14 oktober 2013 om 14:20 uur en 14:31 uur, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1101 en 4 1102; de tapgesprekken d.d. 12 november 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina 4 1126 en Seville Delictdossier [koper 24] , pagina’s 174 tot en met 182.

416 Processen-verbaal d.d. 26 maart 2014 van uitgewerkte tapgesprekken en sms-berichten, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1172 tot en met 4 1186. Uittreksel van het RDW d.d. 25 maart 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina 4 1187.

417 Proces-verbaal van uitgewerkt tapgesprek d.d. 26 maart 2014, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1192 tot en met 4 1193. Proces-verbaal van uitgewerkt tapgesprek d.d. 28 maart 2014, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1201 tot en met 4 1203. Proces-verbaal van uitgewerkt tapgesprek d.d. 28 maart 2014, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1204 tot en met 4 1206. Proces-verbaal van uitgewerkt tapgesprek d.d. 28 maart 2014, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1207 tot en met 4 1210. Proces-verbaal van uitgewerkt tapgesprek d.d. 29 maart 2014, Seville 1 PD Map 3, pagina’s 4 1211 tot en met 4 1213.

418 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van het vijfde verhoor van C. [getuige] d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 4] , pagina 517.

419 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van O. [koper 8] d.d. 13 februari 2013, Seville Delictdossier S1 Overige Leveringen, pagina 136.

420 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina 102.

421 Het geschrift, zijnde de verklaring van [koper 14] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 33.

422 Het geschrift, zijnde de verklaring van [koper 14] , d.d. 12 februari 2014, Seville Delictdossier [koper 25] , pagina 33.

423 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 11] , pagina’s 107 en 108.

424 Het geschrift, zijnde het uittreksel uit de RDW d.d. 3 juni 2013, Seville 1 PD Map 3, pagina 4 1017.

425 Het geschrift, zijnde List tonen kentekengegevens, Seville 1, PD Map 2, pagina 4 0870.

426 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 11 juli 2013, Seville 1 ZD 140, Map 4, pagina 5 1503 en pagina’s 5 1507 tot en met 5 1509.

427 De geschriften, zijnde de tapgesprek d.d. 8 september 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 2, pagina’s 875 en 876, 878, 880, 883, 884, 886, 889, 893, 894, 897, 898, 900, 901, 905 tot en met 907, 909 en 911.

428 Het geschrift, zijnde de List tonen kentekengegevens, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0872.

429 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 15 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0087.

430 Proces-verbaal Identificatie, d.d. 27 augustus 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0858.

431 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0615.

432 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina’s 5 0617 en 5 0619.

433 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville 1 ZD 140 Map 2, pagina 5 0624.

434 De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 16 mei 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 243 tot en met 245, 247 en 250, en de tapgesprekken d.d. 5 juni 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 279 en 281.

435 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 7 juni 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 298 en 299, en de tapgesprekken d.d. 7 juni 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 301 tot en met 305.

436 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 28 juni 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0766.

437 De geschriften, zijnde het tapgesprek d.d. 6 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0794, de tapgesprekken d.d. 7 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina’s 4 0797 tot en met 4 0802, het tapgesprek d.d. 18 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina 470, en het tapgesprek d.d. 23 juli 2013, Seville 1 ZD 140, Map 2, pagina 5 000573.

438 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 26 juli 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0824.

439 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 19 november 2013, Seville 1 AD + ZD Relaas, pagina 1 0259.

440 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 14 november 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina’s 4 1376 en 4 1377. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 19 oktober 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina 4 1402.

441 Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 4 juni 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina 4 1406. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina’s 483 en 484. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 22 juli 2013, Seville Delictdossier Leveringen aan organisatie S1 Map 1, pagina 490. De geschriften, zijnde de tapgesprekken d.d. 16 oktober 2013, Seville 1, PD Map 3, pagina’s 4 1394 en 4 1395.

442 Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van eerste verhoor van [koper 28] , d.d. 15 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 413, 416, 417, 419 en 420. Het geschrift, zijnde het opgestelde proces-verbaal van tweede verhoor van [koper 28] , d.d. 15 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 413, 436 en 437. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van [koper 28] , d.d. 16 januari 2014, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 449 en 450. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van huiszoeking in de woning van [koper 29] gelegen aan de [adres koper 29] te Houdelmont (54), d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 276 tot en met 278. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal monsterneming van verdovende middelen, d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina 282. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van S. [koper 29] , d.d. 19 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 383 tot en met 385. Het geschrift, zijnde het proces-verbaal van verhoor van S. [koper 29] , d.d. 20 november 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 390 t/m 393. De verklaring van S. [koper 29] , afgelegd via videoverbinding ten overstaan van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, op 20 januari 2017, geen deel uitmakend van het strafdossier.

443 De schriftelijke bescheiden, zijnde de tapgesprekken en sms-berichten d.d. 22 juli 2013, Seville 1 PD Map 4, pagina’s 4 1726 tot en met 4 1729.

444 Proces-verbaal d.d. 22 oktober 2013 van de Gerechtelijke Politie in Nancy, inhoudende de recapitulatie van de contacten tussen de individuele leden van de groep van de boss en telefoonnummer [gouden lijn Seville 2] , Seville Delictdossier [koper 29] , pagina 0 0259. De schriftelijke bescheiden, zijnde tapgesprekken d.d. 13 en 14 mei 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 217 tot en met 220. Proces-verbaal d.d. 22 oktober 2013 van de Gerechtelijke Politie in Nancy, inhoudende de recapitulatie van de contacten tussen de individuele leden van de groep van de boss en telefoonnummer [gouden lijn Seville 2] , Seville Delictdossier [koper 29] , pagina 260. Het geschrift, zijnde het tapgesprek d.d. 25 juni 2013, Seville Delictdossier [koper 29] , pagina’s 223 en 224.

445 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 17] , d.d. 20 november 2013, Seville 1 PD Map 2, pagina 4 0952.