Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:5914

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
21-06-2017
Datum publicatie
22-06-2017
Zaaknummer
Zaaknummer: 5397515 CV EXPL 16-8770
Rechtsgebieden
Europees civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vrijwaringszaak. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/3265
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 5397515 CV EXPL 16-8770

Vonnis van de kantonrechter van 21 juni 2017

in het incident

in de (vrijwarings)zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BCW TRANSPORT B.V.,

gevestigd te Wijnandsrade, gemeente Nuth,

eisende partij in de hoofdzaak,

verwerende partij in het incident,

gemachtigde: mr. J.M. Wolfs,

tegen:

de vennootschap naar buitenlands recht

WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES N.V.,

handelend onder de naam TELEROUTE,

gevestigd te Zaventem (België),

gedaagde partij in de hoofdzaak,

eisende partij in het incident,

gemachtigde: mr. E. Tjon-En-Fa en mr S.I. van Harten.

Partijen worden hierna aangeduid als BCW en Teleroute.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding van 30 augustus 2016,

  • -

    de conclusie van antwoord tevens houdend een exceptie van onbevoegdheid,

  • -

    de conclusie van antwoord in het incident.

1.2.

De beslissing in het incident is aangehouden in afwachting van de beslissing in de hoofdprocedure tussen Europeenne Fret Express S.A.S. en AXA France S.A. als eisers en BCW als gedaagde (5088874 CV EXPL 16-4911).

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil in de hoofdzaak

2.1.

BCW vordert, samengevat, dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Teleroute zal veroordelen om aan haar het bedrag te vergoeden tot betaling waarvan BCW in de hoofdprocedure zal worden veroordeeld, met € 1.022,00 aan buitengerechtelijke kosten, rente en proceskosten.

2.2.

Teleroute heeft verweer gevoerd.

3 Het geschil in het incident

3.1.

Teleroute vordert, samengevat, dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, zich onbevoegd zal verklaren om van de vordering van BCW kennis te nemen.

3.2.

BCW heeft verweer gevoerd.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal de kantonrechter hierna ingaan, voor zover van belang voor de beslissing in het incident.

4 De beoordeling in het incident

4.1.

Teleroute meent dat de kantonrechter niet bevoegd is om van de vordering van BCW kennis te nemen omdat partijen hebben gekozen voor de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

4.2.

Teleroute heeft daartoe aangevoerd dat zij BCW op 4 juni 2014 per e-mail een in te vullen formulier heeft toegezonden met daarbij enkele bijlagen, waaronder haar ‘Algemene Voorwaarden voor de Producten van Teleroute’. BCW heeft het formulier ingevuld en op 29 augustus 2014 per e-mail aan Teleroute teruggezonden, waarmee de onderhavige overeenkomst tot stand is gekomen. Ingevolge art. 13.6 van de Algemene Voorwaarden is het Belgische recht op de overeenkomst van toepassing en zijn de rechtbanken te Brussel als enige bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die uit de overeenkomst ontstaan.

4.3.

Volgens BCW is geen sprake van een schriftelijke overeenkomst. Zij heeft verder gesteld dat de in het formulier genoemde bijlagen niet zijn meegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn volgens BCW niet van toepassing, terwijl bovendien geen sprake is van uitdrukkelijke instemming met het forumkeuzebeding van art. 13.6 van die voorwaarden. BCW wenst verder voorwaardelijk het forumkeuzebeding te vernietigen, omdat de algemene voorwaarden haar niet ter hand zijn gesteld en het beding onredelijk bezwarend is.

4.4.

De hoofdregel is dat Teleroute moet worden opgeroepen voor het gerecht van haar woonplaats (art. 4 lid 1 Brussel I bis-Verordening). Ingevolge art. 8, aanhef en onder 2, Brussel I bis-Verordening kan Teleroute voor deze rechtbank worden opgeroepen omdat de vordering van Teleroute een vordering tot vrijwaring is en de hoofdprocedure bij deze rechtbank aanhangig is gemaakt. Dit is ingevolge art. 25 Brussel I bis-Verordening anders indien partijen de rechtbanken van Brussel hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan.

4.5.

Art. 25 Brussel I bis-Verordening verlangt als basis van een geldige forumkeuze een overeenkomst van partijen die voldoet aan een van de vormvoorschriften, genoemd in het eerste lid onder a, b en c. Dat art. 25 een overeenkomst verlangt, betekent volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU dat de aangezochte rechter verplicht is in de eerste plaats te onderzoeken of de clausule die hem bevoegd verklaart, inderdaad het voorwerp heeft uitgemaakt van een wilsovereenstemming tussen partijen. De vormvoorschriften hebben tot doel te waarborgen dat de wilsovereenstemming tussen partijen daadwerkelijk vaststaat.

4.6.

De aanwijzing van de rechtbanken te Brussel als bevoegd gerecht is opgenomen in de Algemene Voorwaarden bij de onderhavige overeenkomst. Anders dan BCW betoogt, is wel sprake van een schriftelijke overeenkomst, als bedoeld in art. 25, aanhef en onder a, in samenhang met art. 25 lid 2 Brussel I bis-Verordening. BCW heeft niet weersproken dat zij, ten tijde van het aangaan van de onderhavige overeenkomst, het onder 4.2 genoemde formulier heeft ontvangen, ingevuld en teruggezonden, waarna zij kennelijk toegang tot het vrachtuitwisselingssysteem Teleroute heeft gekregen. Zij heeft voorts Teleroute als haar wederpartij bij de desbetreffende overeenkomst gedagvaard en niet aangevoerd dat zij een vergelijkbare overeenkomst met een ander heeft gesloten. Aan de vermelding op het voorblad van het formulier, te weten ‘Teleroute B.V.’ te Alphen aan den Rijn, komt dan ook in dit verband geen betekenis toe.

4.7.

Op het formulier is onder meer vermeld:

‘3. Algemeen

> (..)

> Dit contract wordt gesloten voor een initiële duur van 12 maanden. Dit contract zal automatisch verlengd worden zoals vermeld in de Teleroute Algemene Voorwaarden.

> De bijlagen gedefinieerd hieronder zijn bijgevoegd aan dit Contract en vormen er een geheel mee. De Klant verklaart er kennis van te hebben genomen en ze te aanvaarden zonder voorbehoud. De Teleroute Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden staan online op: www.teleroute.nl/voorwaarden.

(..)

5. Bijlagen

 Lijst van de Gebruikers (1)

 Teleroute diensten en tarieven (2)

 Algemene Voorwaarden voor de Producten van Teleroute (3)

 Bijzondere Voorwaarden Teleroute (met betrekking tot Teleroute Pro of Teleroute Active) (4)’

4.8.

De overeenkomst verwijst dus nadrukkelijk naar de Algemene Voorwaarden en BCW heeft daarmee blijkens haar ondertekening uitdrukkelijk ingestemd. Voor BCW als professionele, internationale vervoerder moet het ook zonder meer vanzelfsprekend zijn dat op een dienstverlening als de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn. Zeker nu de Algemene Voorwaarden het enige document is waarin de dienstverlening en de wederzijdse rechten en verplichtingen staan beschreven. Er moet dus worden aangenomen dat partijen daadwerkelijk wilsovereenstemming over de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en dus de forumkeuze hebben bereikt. Of Teleroute de Algemene Voorwaarden met het formulier heeft meegezonden, is niet van doorslaggevend belang. BCW had vóór het sluiten van de overeenkomst de Algemene Voorwaarden online kunnen raadplegen en daardoor kennis kunnen nemen van het forumkeuzebeding. Het is overigens niet aannemelijk dat BCW de bijlagen bij het formulier niet heeft ontvangen. Niet alleen is in het formulier vermeld dat de bijlagen zijn bijgevoegd, maar BCW heeft ook een van de bijlagen ingevuld en samen met het ingevulde formulier aan Teleroute teruggezonden, te weten de Lijst van Gebruikers.

4.9.

Het beroep op vernietiging van het forumkeuzebeding faalt, omdat Afdeling 3 van Titel 5 van Boek 6 BW in dit geval niet van toepassing is ingevolge art. 6:247 lid 2 BW. Partijen handelden immers in de uitoefening van een beroep of bedrijf en zijn niet beide in Nederland gevestigd.

4.10.

De conclusie is dat partijen de rechtbanken te Brussel hebben aangewezen als de in deze zaak bevoegde rechter, zodat deze kantonrechter niet bevoegd is om van de vorderingen van BCW kennis te nemen.

4.11.

BCW zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure. De kosten aan de zijde van Teleroute worden begroot op € 300,00 voor salaris gemachtigde.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vordering van BCW,

5.2.

veroordeelt BCW in de proceskosten van Teleroute, tot op heden begroot op € 300,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na dit vonnis,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.J. Los en in het openbaar uitgesproken.

type: WL

coll: