Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:4968

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
31-05-2017
Datum publicatie
01-06-2017
Zaaknummer
5573760 CV 16-11712
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Non-conformiteit koeltrailer; toepasselijkheid algemene voorwaarden; geen sprake van consumentenkoop; koper kan geen beroep doen op herstel of vervanging omdat op de factuur/koopovereenkomst is vermeld/overeengekomen dat geen enkele vorm van garantie wordt verleend; afwijzing gevorderde herstelkosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5573760 \ CV EXPL 16-11712

Vonnis van de kantonrechter van 31 mei 2017

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SS EUROPE WHOLESALE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eisende partij,

gemachtigde mr. M.Y. van Oel,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] TRUCKS B.V.,

statutair gevestigd te [vestigingsplaats X] ,

gedaagde partij,

gemachtigde mr. H.H.T. Beukers.

Partijen worden hierna SS Europe en [X] Trucks genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord met producties;

 • -

  de conclusie van repliek en

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil

2.1.

SS Europe vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

primair:

i. voor recht te verklaren dat slechts het wettelijk regime van toepassing is en geen

andere, door partijen overeengekomen en daarop afwijkende voorwaarden;

subsidiair:

ii. de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden te vernietigen wegens het niet

ter hand stellen daarvan voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst;

meer subsidiair:

iii. voor recht te verklaren dat de uitsluiting van garantie in de algemene leverings-

en betalingsvoorwaarden betrekking hebben op de fabrieksgarantie;

nog meer subsidiair:

iv. voor recht te verklaren dat de hoedanigheid van de oplegger een

hoofdverplichting van de overeenkomst raakt en derhalve niet bij algemene

voorwaarden geregeld kan worden;

zowel primair, subsidiair, meer subsidiair als nog meer subsidiair:

v. [X] Trucks te veroordelen tot betaling van de herstelkosten van de oplegger ter hoogte

van € 7.617,07 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 7.617,07 te

rekenen vanaf datum waarop [X] Trucks in verzuim is geraakt d.d. 5 juni 2015,

subsidiair vanaf de dag der dagvaarding, tot de dag der algehele voldoening;

vi. [X] Trucks te veroordelen tot betaling van de huurkosten van het alternatief vervoer

ter hoogte van € 2.002,32 te vermeerderen met de wettelijke rente over
€ 2.002,32 te rekenen vanaf datum waarop [X] Trucks in verzuim is geraakt d.d. 5 juni

2015, subsidiair vanaf de dag der dagvaarding, tot de dag der algehele voldoening;

vii. [X] Trucks te veroordelen in de kosten van deze procedure;

viii. [X] Trucks te veroordelen in de buitengerechtelijke kosten conform art. 6:96 lid 2 sub b en de WIK 2012;

ix. [X] Trucks te veroordelen in de nakosten ad EUR 131,- dan wel EUR 199,-, voor

zover betekening van het te wijzen vonnis noodzakelijk is.

2.2.

SS Europe stelt daartoe - zakelijk weergegeven – dat zij op 2 juni 2015 een tweedehands oplegger van [X] Trucks heeft gekocht voor de prijs van € 6.957,50. De oplegger is dezelfde dag betaald en geleverd. Bij de levering werd een factuur overhandigd en een exemplaar van de door [X] Trucks gebruikte algemene voorwaarden. SS Europe heeft de oplegger na de levering naar Den Haag gereden. Volgens SS Europe bleek tijdens de rit naar Den Haag dat de oplegger niet naar behoren functioneerde. SS Europe stelt verder dat zij de oplegger de dag daarna naar een dealer heeft gereden voor onderzoek. Na een eerste onderzoek bleek dat de compressor defect was. Volgens SS Europe heeft zij [X] Trucks op de hoogte gebracht van de defecte compressor, maar was [X] Trucks niet bereid een nieuwe compressor te vergoeden. SS Europe stelt voorts dat na verder onderzoek nog een aantal gebreken aan de oplegger werd geconstateerd. De totale kosten van de reparatie hebben € 7.617,07 bedragen. Voorts stelt SS Europe dat zij gedurende de reparatie vervangende voertuigen heeft moeten huren en dat de kosten daarvan € 2.002,32 hebben bedragen. SS Europe is van mening dat de oplegger niet voldoet aan de daaraan te stellen vereisten. Volgens SS Europe heeft [X] Trucks verzwegen dat sprake was van een aantal gebreken aan de oplegger. SS Europe stelt verder dat zij [X] Trucks in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen, maar dat [X] Trucks dat heeft geweigerd. SS Europe is voorts van mening dat de algemene voorwaarden waar [X] Trucks zich op beroept niet van toepassing zijn omdat deze niet voor of tijdens de totstandkoming van de koopovereenkomst ter hand zijn gesteld. SS Europe is daarom van mening dat [X] Trucks de door haar gemaakte herstelkosten en overige kosten dient te vergoeden.

2.3.

[X] Trucks voert verweer tegen de vorderingen van SS Europe. [X] Trucks stelt dat SS Europe de betreffende oplegger in april 2015 ten minste twee maal heeft bezichtigd en geïnspecteerd en dat op 30 april 2015 een koopovereenkomst werd gesloten. Volgens [X] Trucks werd afgesproken dat levering zou plaatsvinden op 2 juni 2015 in de staat zoals gezien en zonder enige vorm van garantie. Op 30 april 2015 is een pro-forma factuur naar SS Europe verstuurd. Op die factuur is vermeld dat algemene voorwaarden van toepassing zijn. De vraagprijs was € 9.619,50 en de overeengekomen koopprijs bedroeg
€ 6.957,50. Op 21 mei 2015 heeft SS Europe een aanbetaling van € 500,00 gedaan en op
2 juni 2015 heeft SS Europe het restant betaald. Op de achterzijde van de factuur van de 2 juni 2015 zijn de algemene voorwaarden afgedrukt, zodat die wel degelijk van toepassing zijn. [X] Trucks stelt verder dat SS Europe op 4 juni 2015 melding heeft gemaakt van een gebrek aan het koelsysteem, meer in het bijzonder van een defecte compressor. [X] Trucks stelt dat zij daarop heeft aangeboden de oplegger na te kijken en eventueel te repareren, maar dat SS Europe dat aanbod niet heeft geaccepteerd. Hierna heeft [X] Trucks nog 3 opties aangeboden, waaronder het vervangen van de compressor door een gebruikte compressor tegen betaling van € 1.000,00. [X] Trucks stelt verder dat SS Europe dat aanbod heeft geaccepteerd, maar onder de voorwaarden dat zij slechts tot betaling zou overgaan nadat de vervangende compressor zou zijn geplaatst en dat gedurende de periode van de reparatie een dubbelassige oplegger ter beschikking zou worden gesteld. [X] Trucks voert verder aan dat zij op 11 juni 2015 contact heeft gehad met het bedrijf waar SS Europe de oplegger had laten inspecteren en dat toen bleek dat de compressor reeds door dat bedrijf was vervangen. [X] voert verder aan dat geen sprake is van non-conformiteit. SS Europe heeft de oplegger immers ten minste twee maal geïnspecteerd, SS Europe heeft de oplegger gekocht zoals gezien en akkoord bevonden, er werd een lagere prijs overeengekomen dan de vraagprijs en op grond van de algemene voorwaarden wordt op occasions geen garantie verleend. [X] is daarom van mening dat de gevorderde reparatiekosten moeten worden afgewezen. Dat zelfde geldt met betrekking tot de kosten van de gehuurde oplegger.

2.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3 De beoordeling

3.1.

Allereerst stelt de kantonrechter vast dat de in geschil zijnde koopovereenkomst is gesloten tussen twee bedrijven zodat geen sprake is van een consumentenkoop en dat betekent dat ten nadele van de koper kan worden afgeweken van de bepalingen in de afdelingen 1-7 van titel 1, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Daaruit volgt dat de gevorderde verklaring voor recht dat slechts het wettelijk regime van toepassing is en geen

andere, door partijen overeengekomen en daarop afwijkende voorwaarden, zal worden afgewezen.

3.2.

In dat verband beroept [X] Trucks zich op artikel 9.3. van de door haar gebruikte algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, inhoudende dat op occasions en gebruikte onderdelen geen garantie wordt verstrekt. SS Europe heeft de toepasselijkheid van die voorwaarden betwist. Voorts beroept [X] Trucks zich op het in de factuur vermelde: “Gezien, gekend en in orde bevonden door de koper, zonder enige vorm van garantie.” Een nadere omschrijving wat de garantie inhoudt ontbreekt, maar aangenomen mag worden dat daarmee bedoeld wordt dat koper geen recht kan doen gelden op herstel of vervanging van defecte onderdelen.

3.3.

Nu op de factuur d.d. 2 juni 2015 is vermeld dat geen enkele vorm van garantie, lees: geen recht op herstel of vervanging van defecte onderdelen, wordt verstrekt, terwijl gesteld noch anderszins is gebleken dat SS Europe daartegen heeft geprotesteerd, kan de beantwoording van de vraag of de door [X] Trucks gebruikte algemene voorwaarden, die een zelfde bepaling bevat, van toepassing zijn in het midden blijven. SS Europe heeft derhalve geen belang bij de gevorderde vernietiging van de algemene voorwaarden en evenmin bij een verklaring voor recht dat de uitsluiting van garantie in de algemene voorwaarden betrekking hebben op de fabrieksgarantie, zodat de vorderingen dienaangaande zullen worden afgewezen. De conclusie moet derhalve luiden dat SS Europe bij de koop heeft afgezien van haar recht op herstel of vervanging zoals bedoeld in artikel 7: 21 BW.

3.4.

Gelet op het vorenstaande dienen de gevorderde herstelkosten te worden afgewezen.

3.5.

Nu SS Europe geen recht kan doen gelden op herstel of vervanging, kan SS Europe ook geen aanspraak maken op vergoeding van de gemaakte kosten van huur van vervangend vervoer, zodat ook dit deel van de vordering zal worden afgewezen. Dat betekent dat de mee gevorderde buitengerechtelijke incassokosten eenzelfde lot zijn beschoren.

3.6.

SS Europe zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [X] Trucks worden begroot op € 600,00 (2x tarief € 300,00) ter zake van salaris gemachtigde.

4 De beslissing

De kantonrechter:

4.1.

wijst de vorderingen van SS Europe af;

4.2.

veroordeelt SS Europe in de proceskosten aan de zijde van [X] Trucks gevallen en tot op heden begroot op € 600,00;

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Rijksen, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken.

type: FL

coll: ksf