Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:4356

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
11-05-2017
Datum publicatie
12-05-2017
Zaaknummer
5878089 AZ VERZ 17-48
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst nadat werknemer zonder opgaaf van redenen niet meer op het werk verschijnt en niet reageert op meerdere oproepen om contact op te nemen (h-grond)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RAR 2017/129
AR 2017/2508
AR-Updates.nl 2017-0603
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 5878089 AZ VERZ 17-48

beschikking van 11 mei 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

perfectcall b.V. , handelend onder de naam Teleperformance Nederland,

gevestigd en kantoor houdend te Zoetermeer,

verzoekende partij,

vertegenwoordigd door mevr. I. Driessen (HR-Advisor) en mevr. A. Koch (Legal Counsel),

tegen

Jonathan [verweerder] ,

wonend te [woonplaats] ,

verwerende partij,

in persoon procederend.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- een op 4 april 2017 ter griffie ontvangen verzoekschrift met producties;

- het op 24 april 2017 ter griffie ontvangen gewaarmerkt afschrift uit de basisregistratie personen van de zijde van Perfectcall;

- de mondelinge behandeling d.d. 9 mei 2017.

1.2.

Ten slotte is beschikking bepaald.

2 De feiten

2.1.

Teleperformance houdt zich bezig met het aanbieden van contact center diensten.

2.2.

[verweerder] , geboren op [geboortedatum] , is op 16 januari 2017 krachtens arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (namelijk: tot 15 augustus 2017) bij Teleperformance in dienst getreden als medewerker contact center tegen een maandloon van laatstelijk € 1.261,93 bruto, exclusief 8% vakantiebijslag.

2.3.

Op 7 maart 2017 heeft de leidinggevende van [verweerder] zonder resultaat geprobeerd hem telefonisch te bereiken, waarna zij hem per e-mail verzocht telefonisch contact met Perfectcall op te nemen. Daarop heeft [verweerder] contact opgenomen met zijn leidinggevende en kenbaar gemaakt te twijfelen over de voortzetting van zijn dienstverband. Afgesproken werd dat [verweerder] op 9 maart 2017 naar kantoor zou komen om dit te bespreken.

2.4.

Vanaf 9 maart 2017 is [verweerder] onvindbaar en zonder bericht van verhindering niet meer op het werk verschenen.

2.5.

Perfectcall heeft na 9 maart 2017 meermaals getracht met [verweerder] in contact te komen, via e-mail, telefoon en per aangetekend schrijven, waarbij tevens is gewezen op de sanctie van een loonopschorting per 9 maart 2017 en waarbij hij meermaals is uitgenodigd voor een gesprek met zijn leidinggevende. [verweerder] heeft op geen van die berichten gereageerd.

3 Het verzoek

3.1.

Perfectcall verzoekt om de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst op de kortst mogelijk termijn te ontbinden, zonder toekenning van een transitievergoeding of een billijke vergoeding, onder verwijzing van [verweerder] in de proceskosten, een en ander op grond van art. 7:671b lid 1, onderdeel a, in verbinding met art. 7:669 lid 1 en 3, onderdeel h, BW (andere dan de in art. 7:669 lid 3 onder a tot en met g genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren).

4 De beoordeling

4.1.

Er gelden geen bijzondere opzegverboden als bedoeld in art. 7:670 BW of met deze opzegverboden naar aard en strekking vergelijkbare opzegverboden in een ander wettelijk voorschrift.

4.2.

Vooropgesteld wordt dat ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (ongeacht of daarin wel of geen tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen) door de kantonrechter op grond van art. 7:671b, onderdeel a, BW in verbinding met art. 7:669 lid 3, onderdelen c tot en met h, BW kan worden ontbonden.

4.3.

[verweerder] heeft het verzoek ter zitting niet weersproken en heeft desgevraagd slechts te kennen gegeven dat hij met psychische problemen kampt, maar (beter gezegd: en) dat hij begrijpt dat er een einde aan de arbeidsovereenkomst moet komen. Doordat [verweerder] vanaf

9 maart 2017 op geen enkele wijze heeft gereageerd op verzoeken van Perfectcall om met haar in contact te treden en door het vanaf die datum zonder enig bericht van verhindering niet meer te verschijnen op de werkplek, is de arbeidsovereenkomst een lege huls geworden. Daarmee sluit dit geval aan bij de in de Memorie van Toelichting genoemde voorbeelden die onder de h-grond vallen.

4.4.

Het vorenstaande brengt mee dat er sprake is van een redelijke grond voor ontbinding als bedoeld in art. 7:671b lid 1, onderdeel a, BW, in verbinding met art. 7:669 lid 1 en 3, onderdeel h, BW. Het al dan niet kunnen herplaatsen van de werknemer speelt, gelet

op de grond van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, geen rol.

4.5.

Volgens artikel 7:671b lid 8, onderdeel a, BW geldt dat voor de ontbindingsdatum rekening dient te worden gehouden met de geldende opzegtermijn, door het einde van de arbeidsovereenkomst te bepalen op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging zou zijn geëindigd, waarbij de duur van de ontbindingsprocedure in mindering wordt gebracht, met een minimum van één maand. Dit leidt ertoe dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van heden wordt ontbonden.

4.6.

Ten overvloede overweegt de kantonrechter nog dat Perfectcall inderdaad geen transitievergoeding als bedoeld in art. 7:673 BW aan [verweerder] verschuldigd is, nu de arbeidsovereenkomst tussen partijen niet ten minste 24 maanden heeft geduurd.

4.7.

Aangezien er aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen vergoeding wordt verbonden, behoeft Perfectcall niet in de gelegenheid te worden gesteld om haar verzoek in te trekken en kan aanstonds eindbeschikking worden gegeven.

4.8.

[verweerder] dient als de geheel in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten. Die kosten worden aan de zijde van Perfectcall tot op heden begroot op

€ 117,00 aan griffierecht).

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van
heden,

5.2.

veroordeelt [verweerder] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Perfectcall gerezen en tot op heden begroot op € 117,00.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.H.J. Otto en is in het openbaar uitgesproken.

RK