Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:3731

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
21-04-2017
Datum publicatie
08-05-2017
Zaaknummer
5727311/AZ/17-34 21042017
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2017:5860, Overig
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vernietiging ontslag op staande voet. Wel ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding. Toekenning billijke vergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/2379
AR-Updates.nl 2017-0596
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5727311 \ AZ VERZ 17-34

Beschikking van de kantonrechter van 21 april 2017

in de zaak van:

[werkneemster] ,

wonend [adres werkneemster] ,

[woonplaats werkneemster] ,

werkneemster,

gemachtigde mr. J.J.T. Ebisch,

verzoekende partij in het verzoek, verwerende partij in het (voorwaardelijk) zelfstandig verzoek,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KIES MONDZORG SERVICES B.V.,

gevestigd te Venlo,

werkgever,

gemachtigde mr. Th.J.H.M. Linssen,

verwerende partij in het verzoek, verzoekende partij in het (voorwaardelijk) zelfstandig verzoek.

Partijen zullen hierna [werkneemster] en Kies Mondzorg Services B.V. worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 14 februari 2017 ter griffie ontvangen verzoekschrift, met producties

- het op 30 maart 2017 ter griffie ontvangen verweerschrift, tevens houdende een voorwaardelijk zelfstandig verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst alsmede houdende zelfstandige verzoeken ex artikel 7:686a lid 3 BW, met producties

- het op 7 april 2017 ter griffie ontvangen verweerschrift tegen de (voorwaardelijke) zelfstandige verzoeken, tevens houdende zelfstandige tegenverzoeken, met producties

- de op 10 april 2017 ontvangen productie 6 van Kies Mondzorg Services B.V.

- de op 11 april 2017 ontvangen productie 21 van [werkneemster]

- de mondelinge behandeling d.d. 11 april 2017

- de door mr. Linssen overgelegde pleitnotitie

- de door mr. Ebisch overgelegde pleitnotitie.

1.2.

Daarna is beschikking bepaald.

2 De feiten

2.1.

[werkneemster] , geboren op [geboortedag werkneemster] 1966, is op 1 juni 2016 bij Kies Mondzorg Services B.V. in dienst getreden in de functie van administratief medewerkster voor 25,5 uur per week tegen een salaris van € 2.121,60 bruto per maand, exclusief 8% vakantiebijslag en overige emolumenten.

Voorafgaand aan dit dienstverband was [werkneemster] van 1 oktober 2014 tot 1 juni 2016 in dienst bij Tandtechnische Zorg Venlo en Omstreken B.V. (hierna ook TTZ).

2.2.

[afbeelding organogram]

De heer [A] (hierna: [A] ) exploiteert onder de overkoepelende handelsnaam Kies Mondzorg 14 tandartspraktijken verdeeld over Noord- en Midden Limburg; 12 reguliere tandartspraktijken en 2 mondzorgcentra. De organisatie van Kies Mondzorg is als volgt opgebouwd.

2.3.

De echtgenoot van [werkneemster] (hierna: [echtgenoot werkneemster] ) was sinds 1990 enig directeur/aandeelhouder van de besloten vennootschap Venloos Tandtechnisch Laboratorium B.V. (hierna VTL). VTL maakte in opdracht van doorverwijzende tandartsen en eigen patiënten (kunst-)gebitten en tandprotheses.

2.4.

Medio 2014 werd [echtgenoot werkneemster] benaderd door [A] om een overname van de bedrijven van [echtgenoot werkneemster] door TTZ te bespreken. Dit heeft geleid tot de overeenkomst ‘overdracht onderneming’ die partijen op 30 september 2014 hebben gesloten.

In artikel 1.1. van die overeenkomst is onder meer het volgende bepaald:

“Verkoper verkoopt en levert in eigendom aan Koper en Koper koopt en in aanvaardt in eigendom:

a. de op de als Bijlage 1 aan deze overeenkomst gehechte, door partijen ondertekende lijst omschreven zaken behorende tot de Onderneming, een en ander naar de toestand per 1 oktober 2014 (de “Overnamedatum”);

Het is te verstaan dat tot deze zaken mede behoren alle licenties, octrooien, vergunningen en binnen de onderneming ontwikkelde en te ontwikkelen software.

de goodwill en handelsnaam alsmede het volledige klantenbestand behorende bij de Onderneming;

de volledige orderportefeuille behorende bij de Onderneming per Overnamedatum;

de levering van de onder a bedoelde goederen vindt plaats door afgifte van de sleutels van het bedrijfspand.”

2.5.

Naast de overname van de activa nam TTZ ook het personeel over van VTL. Dit had tot gevolg dat [werkneemster] per 1 oktober 2014 in dienst trad bij TTZ in de functie van administratief medewerkster. Per 1 juni 2016 is [werkneemster] bij Kies Mondzorg Services B.V. in dienst getreden.

2.6.

Op 15 december 2016 is [werkneemster] , evenals haar echtgenoot [echtgenoot werkneemster] , op staande voet ontslagen. Bij brief van 16 december 2016 is het ontslag door [A] namens Kies Mondzorg schriftelijk aan [werkneemster] bevestigd. In deze brief is onder meer het volgende weergegeven:

“Op 15 december 2016 hebben wij na een onderzoeksperiode geconstateerd dat de heer [echtgenoot werkneemster] , uw echtgenoot, verschillende nota’s voor door hem verrichte werkzaamheden als werknemer van Kies Mondzorg met de declaratielocatie van zijn vennootschap VTL B.V. bij verzekeraar VGZ heeft gedeclareerd, met vermelding van de AGB-code van de heer drs. [X] als declarant. Navraag bij VGZ leerde dat zij deze door de heer [echtgenoot werkneemster] ingediende declaraties aan hem heeft uitbetaald en dat deze inkomsten voor werkzaamheden die door de heer [echtgenoot werkneemster] als werknemer in ons laboratorium zijn verricht, ten goede aan hem zijn gekomen in plaats van Kies Mondzorg.

U hebt als echtgenoot van de heer [echtgenoot werkneemster] voor hem de administratie van VTL B.V. verzorgd, waaronder het opmaken van de aan VGZ verzonden nota’s.

U was als werknemer van onze organisatie ermee bekend dan wel behoorde ermee bekend te zijn dat Kies Mondzorg op deze manier werd benadeeld.

Desalniettemin hebt u uw medewerking aan deze gang van zaken en daarmee aan het frauduleus handelen verleend.

Daarnaast hebben wij geconstateerd dat u zich de administratie, bestanden en de computer waarop deze bestanden zich bevinden, welke in eigendom toebehoren aan Kies Mondzorg, hebt toegeëigend.

Wij hebben u en uw man uitgenodigd voor een gesprek met de heer [B] , de heer [C] en ondergetekende. Dat gesprek heeft gisteren, donderdag 15 december 2016, plaatsgehad. Wij hebben tijdens dat gesprek onze bevindingen met u beiden gedeeld. Op onze vraag hoe u een en ander kunt verantwoorden, bleef u het antwoord schuldig.

Er is uitdrukkelijk aan u verzocht om de administratie, de bestanden en de computer waarop deze staan in te leveren. Dit heeft u geweigerd, met de mededeling dat het uw computer zou zijn. Ook weigerde u uw medewerking te verlenen aan het overzetten van de bestanden naar een computer van Kies Mondzorg.

Deze gedragingen kwalificeren afzonderlijk en in onderlinge samenhang beschouwd als een dringende reden voor ontslag op staande voet op grond van artikel 7:677 lid 1 BW. Het ontslag op staande voet is u gisteren, donderdag 15 december 2016, medegedeeld en wordt hierbij schriftelijk bevestigd.

Uw handelswijze beschouwen wij als zodanig ernstig dat wij per direct het vertrouwen in u hebben verloren. Deze fraude achten wij van een dusdanige aard dat van een dienstverband geen sprake meer kan zijn.

(…)”

3 Het geschil

3.1.

[werkneemster] verzoekt:

 • -

  vernietiging van het op 15 december 2016 gegeven ontslag op staande voet, en

 • -

  doorbetaling van het gebruikelijke salaris ter hoogte van € 2.121,60 bruto per maand en emolumenten met overige nevenvorderingen (wettelijke verhoging en wettelijke rente).

3.2.

Kies Mondzorg Services B.V. heeft verweer gevoerd en primair geconcludeerd tot afwijzing van de verzoeken.

3.3.

Bij wijze van zelfstandig verzoek wordt door Kies Mondzorg Services B.V. verzocht:

- een verklaring voor recht af te geven dat [werkneemster] aan Kies Mondzorg een dringende reden heeft gegeven om het dienstverband met haar met onmiddellijke ingang op te zeggen en dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is en [werkneemster] te veroordelen om aan Kies Mondzorg de gefixeerde schadevergoeding ex artikel 7:677 lid 3 sub a BW te betalen,

- voorwaardelijk, voor zover de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig zou zijn geëindigd door het ontslag op staande voet, de arbeidsovereenkomst met [werkneemster] te ontbinden op grond van artikel 7:671b lid 1, onderdeel a, BW in verbinding met artikel 7:669 lid 3, onderdeel e, BW, subsidiair onderdeel g, BW, tegen de kortst mogelijke termijn zonder toekenning van een transitievergoeding,

 • -

  een verklaring voor recht af te geven dat [werkneemster] aansprakelijk is voor de door Kies Mondzorg geleden schade en [werkneemster] hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding ter hoogte van € 35.178,07,

 • -

  [werkneemster] te veroordelen om de nog nader vast te stellen schade aan Kies Mondzorg te vergoeden,

 • -

  [echtgenoot werkneemster] te veroordelen om de drie schilderijen, de computer en de ordners met financiële stukken over het boekjaar 2015 af te geven aan Kies Mondzorg, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00, te vermeerderen met € 100,00 voor iedere dag dat [echtgenoot werkneemster] daarmee in gebreke blijft.

3.4.

[werkneemster] heeft verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van de zelfstandige verzoeken van Kies Mondzorg.

Subsidiair, in geval van toewijzing van het verzoek van Kies Mondzorg tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, verzoekt [werkneemster] om toekenning van de transitievergoeding ten bedrage van € 16.803,07 bruto, een billijke vergoeding ten bedrage van € 27.500,00 bruto en vergoeding van de openstaande vakantie-uren en overuren ad

€ 1.619,90 bruto.

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna – voor zover relevant – nader ingegaan.

4 De beoordeling

Het verzoek van [werkneemster] tot vernietiging van het ontslag op staande voet.

4.1.

[werkneemster] heeft de onderliggende verzoeken tijdig ingediend, omdat deze zijn ontvangen binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst door Kies Mondzorg Services B.V. is beëindigd (artikel 7:686a lid 4, onderdeel a, BW).

4.2.

Het geschil van partijen betreft de vraag of het door Kies Mondzorg Services B.V. aan [werkneemster] gegeven ontslag op staande voet moet worden vernietigd.

4.3.

Op grond van artikel 7:677 lid 1 BW is ieder van partijen bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op grond van een dringende reden op te zeggen, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij. Ingevolge artikel 7:678 lid 1 BW worden voor Kies Mondzorg Services B.V. als dringende redenen als vorenbedoeld beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van [werkneemster] , die ten gevolge hebben dat van Kies Mondzorg Services B.V. redelijkerwijze niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij de beoordeling van de vraag of van een zodanige dringende reden sprake is, moeten de omstandigheden van het geval in onderling verband en samenhang in aanmerking worden genomen. Tot deze omstandigheden behoren onder meer de persoonlijke omstandigheden van [werkneemster] , zoals haar leeftijd, de aard en duur van het dienstverband en de gevolgen van het ontslag op staande voet. Ook indien de gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van de persoonlijke omstandigheden tegen de aard en de ernst van de dringende reden tot de slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is.

4.4.

De dringende reden die is meegedeeld en dus moet worden beoordeeld, is blijkens de ontslagbrief van 16 december 2016 - kort gezegd - dat [echtgenoot werkneemster] heeft gefraudeerd en dat [werkneemster] als zijn echtgenote voor hem de administratie van VTL B.V. heeft verzorgd, waaronder het opmaken van de litigieuze nota’s aan VGZ, en dat zij er mee bekend was dat Kies Mondzorg op deze manier werd benadeeld. Daarnaast wordt [werkneemster] verweten dat zij zich de administratie, bestanden en de computer waarop deze bestanden zich bevinden, heeft toegeëigend.

4.5.

[werkneemster] heeft zich, kort gezegd, op het standpunt gesteld dat zij niet de facturen opmaakte die [echtgenoot werkneemster] aan VGZ verstuurde en dat zij geen enkele betrokkenheid had bij de declaraties die VTL aan haar klanten verstuurde.

4.6.

De kantonrechter verwijst naar de beschikking van heden in de zaak tussen [echtgenoot werkneemster] en Prodentis B.V. onder nummer 5727209\AZ VERZ 17-33 waarin, kort samengevat, is geoordeeld dat de beschreven gedragingen van [echtgenoot werkneemster] kwalificeren als een dringende reden in de zin van artikel 7:677 lid 1 BW. [echtgenoot werkneemster] heeft gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar in het laboratorium van Kies Mondzorg, met gebruikmaking van de materialen van Kies Mondzorg en in de door Prodentis B.V. betaalde tijd, werkzaamheden ten behoeve van zijn eigen vennootschap verricht en de opbrengsten daarvan voor zichzelf gehouden. Dat oordeel is in de kern genomen gestoeld op de overweging dat de overnameovereenkomst zoals die is gesloten tussen [echtgenoot werkneemster] c.q. VTL enerzijds en TTZ anderzijds moet worden aangemerkt als een onderhandse akte die tussen die partijen dwingend bewijs oplevert voor de gemaakte afspraken.

4.7.

In de onderhavige zaak is echter gesteld noch gebleken dat [werkneemster] betrokken is geweest bij de totstandkoming van die overeenkomst noch dat zij de inhoud daarvan kende. Daarom kan niet worden vastgesteld dat [werkneemster] wist dat haar echtgenoot handelde in strijd met die overeenkomst, laat staan dat zij daar willens en wetens haar medewerking aan heeft verleend. Bovendien heeft Kies Mondzorg naar het oordeel van de kantonrechter niet aangetoond dat [werkneemster] betrokken was bij de facturatie van VTL nadat zij in dienst van Kies Mondzorg is getreden en staat onweersproken vast dat [echtgenoot werkneemster] zelf de declaraties aan VGZ verzorgde.

4.8.

[werkneemster] heeft voorts onvoldoende gemotiveerd weersproken gesteld dat op de computer en in de ordners die zij meegenomen heeft in april 2016, enkel gegevens van VTL stonden. De curator had deze zaken nodig in het kader van het faillissement van VTL, aldus [werkneemster] . De kantonrechter is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat Kies Mondzorg eigenaar is van genoemde zaken. Deze zaken staan niet op de lijst met activa (bijlage 1 bij de overnameovereenkomst van 30 september 2014), zodat evenmin is gebleken dat de zaken toebehoren aan TTZ.

4.9.

Op grond van het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat niet is gebleken van feiten en omstandigheden die voldoende grond voor een ontslag op staande voet opleveren. Het verzoek van [werkneemster] tot vernietiging van dat ontslag zal dan ook worden toegewezen. Er is immers sprake van een opzegging in strijd met artikel 7:671 BW, zodat er grond is om toepassing te geven aan artikel 7:681 lid 1 BW.

4.10.

Nu het ontslag (op staande voet) wordt vernietigd, is de arbeidsovereenkomst onverkort blijven voortduren. Kies Mondzorg Services B.V. is daarom gehouden tot betaling van het overeengekomen salaris. Partijen zijn het er over eens dat Kies Mondzorg Services B.V. het loon van [werkneemster] vanaf 1 december 2016 onbetaald heeft gelaten, zodat de hierop gerichte vordering in de hoofdzaak zal worden toegewezen op de wijze zoals hierna is bepaald.

De wettelijke verhoging

4.11.

Kies Mondzorg Services B.V. heeft een beroep gedaan op matiging van de wettelijke verhoging tot nihil, stellende dat [werkneemster] zelf twee maanden heeft gewacht met het opstarten van een procedure. De kantonrechter overweegt dat een verzoek tot vernietiging binnen de wettelijke vervaltermijn van twee maanden moet worden ingediend. In de omstandigheid dat [werkneemster] haar verzoek pas aan het einde van deze - korte - vervaltermijn heeft ingediend, ziet de kantonrechter geen aanleiding om tot matiging van de wettelijke verhoging over te gaan.

Het verzoek van Kies Mondzorg Services B.V. tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

4.12.

Kies Mondzorg Services B.V. heeft bij wijze van voorwaardelijk tegenverzoek verzocht om de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden op grond van artikel 7:671b lid 1 BW onderdeel a, in verbinding met artikel 7:669 lid 3, onderdeel e, BW, subsidiair onderdeel g, BW, voor zover de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig zou zijn geëindigd door het ontslag op staande voet. Onder verwijzing naar het Mediant-arrest van de Hoge Raad van 23 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2998) overweegt de kantonrechter dat aan de voorwaarde waaronder Kies Mondzorg Services B.V. haar verzoek heeft ingediend is voldaan en dat Kies Mondzorg Services B.V. kan worden ontvangen in haar verzoek. Daarmee ligt thans de vraag voor of de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden op grond van artikel 7:671b lid 1 BW.

4.13.

Vastgesteld wordt dat er geen bijzondere opzegverboden als bedoeld in artikel 7:670 BW of met deze opzegverboden naar aard en strekking vergelijkbare opzegverboden in een ander wettelijk voorschrift gelden.

4.14.

De kantonrechter stelt bij de beoordeling voorop dat uit artikel 7:669 lid 1 BW in verbinding met artikel 7:671b lid 1 BW volgt dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden ontbonden indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt. In artikel 7:669 lid 3 BW is nader omschreven wat onder een redelijke grond moet worden verstaan. Bij regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2015 (Stcrt. 2015/12685) zijn daarvoor nadere regels gesteld (Ontslagregeling).

4.15.

Kies Mondzorg Services B.V. heeft aan het ontbindingsverzoek voor zover dat gericht is op ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de zogenoemde e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer) dezelfde stellingen ten grondslag gelegd die hebben geleid tot het ontslag op staande voet. Nu de kantonrechter hiervoor reeds tot het oordeel is gekomen dat van de gestelde feiten en omstandigheden niet is gebleken, kan het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet worden toegewezen op de grond dat [werkneemster] verwijtbaar zou hebben gehandeld.

4.16.

Subsidiair heeft Kies Mondzorg Services B.V. aan het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten grondslag gelegd dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van Kies Mondzorg Services B.V. in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

4.17.

De kantonrechter heeft hiervoor reeds vastgesteld dat niet is komen vast te staan dat [werkneemster] een aandeel heeft gehad in de handelwijze van haar echtgenoot noch dat zij op de hoogte was van het feit dat deze handelwijze in strijd was met de overname-overeenkomst. De verwijten van Kies Mondzorg zijn voornamelijk tegen haar echtgenoot gericht en de kantonrechter kan zich niet aan de indruk onttrekken dat [werkneemster] in de “slipstream” van het ontslag van haar echtgenoot wordt meegetrokken. Anderzijds hebben de gebeurtenissen en het daarop volgende ontslag op staande voet, er naar het oordeel van de kantonrechter wel voor gezorgd dat de arbeidsrelatie tussen Kies Mondzorg Services B.V. en [werkneemster] een flinke deuk heeft opgelopen. [A] heeft ter zitting uitdrukkelijk verklaard dat hij haar niet meer terug wil op de werkvloer. Daarbij komt dat de kantonrechter in de eerder genoemde beschikking van vandaag heeft besloten dat de arbeidsovereenkomst van haar partner ontbonden dient te worden. Ook dat feit zal naar het oordeel van de kantonrechter niet bijdragen aan een zinvolle en vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst tussen [werkneemster] en Kies Mondzorg Services B.V.
Echter kan niet worden geconcludeerd dat [werkneemster] van de verstoorde verhouding die hierdoor is ontstaan, enig verwijt valt te maken. Dat laat echter de mogelijkheid onverlet om de arbeidsovereenkomst te ontbinden indien deze vestoord blijkt te zijn. De kantonrechter komt tot de conclusie dat er inderdaad sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en dat deze ook een duurzaam karakter heeft zodat met voortzetting van het dienstverband geen redelijk doel meer is te bereiken.

4.18.

De conclusie is dat de kantonrechter het verzoek van Kies Mondzorg Services B.V. zal toewijzen en dat de arbeidsovereenkomst met toepassing van artikel 7:671b lid 8, onderdeel a, BW zal worden ontbonden met ingang van 1 juli 2017. Dat is de datum waarop de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging zou zijn geëindigd, verminderd met de duur van deze procedure, een en ander met behoud van een termijn van ten minste één maand. Daarbij heeft de kantonrechter in aanmerking genomen dat [werkneemster] op

1 november 1999 in dienst van VTL is getreden en dat TTZ respectievelijk Kies Mondzorg Services B.V. op grond van artikel 668a lid 2 BW redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. De in acht te nemen opzegtermijn bedraagt derhalve 4 maanden.

4.19.

Uit artikel 7:673 lid 1 BW volgt dat Kies Mondzorg Services B.V. aan [werkneemster] een transitievergoeding verschuldigd is indien – kort gezegd – de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op verzoek van Kies Mondzorg Services B.V. is ontbonden. Aan deze beide voorwaarden is voldaan. De kantonrechter kent aan [werkneemster] indachtig het bepaalde in artikel 7:673 lid 2 BW en hetgeen hiervoor is overwogen over de te hanteren datum van indiensttreding derhalve een transitievergoeding toe ten bedrage van € 16.803,07 bruto.

4.20.

[werkneemster] heeft verzocht aan haar een billijke vergoeding toe te kennen. Voor toekenning van een billijke vergoeding op grond van artikel 7:671b lid 8 onderdeel c BW is vereist dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van Kies Mondzorg Services B.V. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van Kies Mondzorg Services B.V. zich slechts zal voordoen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als Kies Mondzorg Services B.V. grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat of als Kies Mondzorg Services B.V. een valse grond voor ontslag aanvoert met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren (zie: Kamerstukken II, 2013-2014, 33 818, nr. 3, pag. 34). Een dergelijke situatie doet zich hier naar het oordeel van de kantonrechter voor. Kies Mondzorg Services B.V. heeft [werkneemster] immers ten onrechte op staande voet ontslagen op grond van gedragingen van haar echtgenoot hetgeen per saldo ertoe heeft geleid dat er thans een onwerkbare situatie is ontstaan tussen [werkneemster] en Kies Mondzorg Services B.V. hetgeen de toekenning van een billijke vergoeding aan [werkneemster] rechtvaardigt.

4.21.

Over de hoogte van de toe te kennen billijke vergoeding overweegt de kantonrechter het volgende. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de hoogte van de billijke vergoeding - naar haar aard - in relatie moet staan tot het ernstig verwijtbare handelen of nalaten van de werkgever, en niet tot de gevolgen van het ontslag voor de werknemer (zie: Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 3, pag. 32-34 en Kamerstukken II, 2013-2014, 33 818, nr. 7, pag. 91). De schade van de werknemer als gevolg van het ontslag wordt immers geacht gecompenseerd te zijn door de transitievergoeding. Anderzijds zegt de wetsgeschiedenis ook dat als ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dat de werknemer hiervoor volgens die wetsgeschiedenis dan dient te worden gecompenseerd, ook om dergelijk handelen of nalaten van de werkgever te voorkomen. Het komt de kantonrechter voor dat een billijke vergoeding van € 12.000,00 bruto in de onderhavige situatie passend is om Kies Mondzorg Services B.V. er in de toekomst van te weerhouden zo lichtvaardig over te gaan tot het opleggen van de zwaarste sanctie die het arbeidsrecht kent: het ontslag op staande voet.

4.22.

Nu aan de ontbinding een vergoeding wordt verbonden, zal Kies Mondzorg Services B.V. gelet op artikel 7:686a lid 6 BW in de gelegenheid worden gesteld om het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te trekken binnen de hierna genoemde termijn.

4.23.

[werkneemster] stelt dat zij bij einde dienstverband nog 78,87 vakantie-uren had openstaan en 5,5 overuren en vordert ter zake een vergoeding van € 1.619,90 bruto. Nu het dienstverband nog voortduurt tot 1 augustus 2017 komt [werkneemster] naar het oordeel van de kantonrechter op dit moment (nog) geen uitbetaling van die uren toe. De vordering zal dan ook worden afgewezen.

Inzake het verzoek van Kies Mondzorg Services B.V.: schadevergoeding en afgifte van zaken

4.24.

Gelet op al hetgeen hiervoor reeds is overwogen kan niet worden vastgesteld dat [werkneemster] aansprakelijk is voor de door Kies Mondzorg Services B.V. geleden schade. De vorderingen van Kies Mondzorg Services B.V. dienaangaande zullen dan ook worden afgewezen.

4.25.

Kies Mondzorg Services B.V. vordert tenslotte afgifte aan Kies Mondzorg van drie schilderijen, een computer en ordners met financiële stukken over het boekjaar 2015, die in eigendom toebehoren aan Kies Mondzorg. [werkneemster] betwist dat deze zaken aan Kies Mondzorg toebehoren. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft de echtgenoot van [werkneemster] aangevoerd dat hij de schilderijen heeft gekregen van een kunstenares en dat de afspraak was dat deze bij hem in eigendom bleven.

Op de computer en in de ordners die [werkneemster] meegenomen heeft, stonden enkel gegevens van VTL. De curator had deze zaken nodig in het kader van het faillissement van VTL, aldus [werkneemster] .

4.26.

De kantonrechter is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat Kies Mondzorg Services B.V. of Kies Mondzorg eigenaar is van bovengenoemde zaken. Deze zaken staan niet op de lijst met activa (bijlage 1 bij de overnameovereenkomst van 30 september 2014), zodat evenmin is gebleken dat de zaken toebehoren aan TTZ. De kantonrechter ziet geen aanleiding Kies Mondzorg Services B.V. toe te laten tot bewijslevering op dit punt. Haar verzoek zal dan ook worden afgewezen.

Inzake het verzoek en het tegenverzoek.

4.27.

Kies Mondzorg Services B.V. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De kosten aan de zijde van [werkneemster] worden tot op heden begroot op:

- griffierecht verzoek € 78,00

- salaris gemachtigde € 500,00 (2.5 punten x € 200,00 tarief)

Totaal € 578,00

5 De beslissing

De kantonrechter

Inzake het ontslag op staande voet

5.1.

vernietigt het op 15 december 2016 gegeven ontslag op staande voet,

5.2.

veroordeelt Kies Mondzorg Services B.V. om aan [werkneemster] te voldoen het salaris van € 2.121,60 bruto per maand vanaf 1 december 2016 tot aan de dag dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig eindigt, te vermeerderen met 8% vakantiegeld en overige emolumenten, alsmede te vermeerderen met de wettelijke rente en de wettelijke verhoging, vanaf de dag van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening,

Inzake het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

5.3.

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 juli 2017,

5.4.

veroordeelt Kies Mondzorg Services B.V. tot betaling aan [werkneemster] van

€ 16.803,07 bruto ter zake transitievergoeding, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na betekening van deze beschikking tot aan de dag der voldoening,

5.5.

veroordeelt Kies Mondzorg Services B.V. tot betaling aan [werkneemster] van

€ 12.000,00 bruto ter zake billijke vergoeding, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na betekening van deze beschikking tot aan de dag der voldoening,

Inzake alle verzoeken.

5.6.

veroordeelt Kies Mondzorg Services B.V. in de proceskosten, aan de zijde van [werkneemster] tot op heden begroot op € 578,00,

5.7.

verklaart deze beschikking, met uitzondering van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, uitvoerbaar bij voorraad,

5.8.

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gewezen door mr. J. Schreurs-van de Langemheen en in het openbaar uitgesproken.

type: jsl/em

coll: eb