Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:2084

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
23-02-2017
Datum publicatie
08-03-2017
Zaaknummer
5640154 AZ VERZ 17-4
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst op h-grond (als bedoeld in art. 7:669 lid 3 BW) van werknemer die niets meer van zich laat horen.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 669
Burgerlijk Wetboek Boek 7 671b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/1215
JAR 2017/82 met annotatie van mr. drs. A.M. Helstone
AR-Updates.nl 2017-0261
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 5640154 AZ VERZ 17-4

Beschikking van de kantonrechter van 23 februari 2017

MD

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

perfectcall b.V. , h.o.d.n. Teleperformance Nederland,

gevestigd en kantoor houdend te Zoetermeer,

verzoekende partij,

vertegenwoordigd door dhr. L. Hendrix (HR-Advisor) en mevr. A. Koch (Legal Counsel),

tegen:

[verweerder] ,

wonend aan de [adres] ,

[woonplaats] ,

verwerende partij,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna Teleperformance en [verweerder] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- een op 11 januari 2017 ter griffie ontvangen verzoekschrift met producties en begeleidende brief;

- een op 19 januari 2017 ter griffie ontvangen gewaarmerkt afschrift uit de basisregistratie personen;

- de mondelinge behandeling d.d. 14 februari 2017.

1.2.

Ten slotte is beschikking bepaald.

2 De feiten

2.1.

Teleperformance houdt zich bezig met het aanbieden van contact center diensten.

2.2.

[verweerder] , geboren op [geboortedatum] , is op 27 juni 2016 krachtens arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (namelijk: tot 26 mei 2017) bij Teleperformance in dienst getreden als medewerker contact center tegen een maandloon van laatstelijk € 1.261,93 bruto, exclusief 8% vakantiebijslag.

2.3.

De tweede alinea van art. 1 van de arbeidsovereenkomst tussen partijen luidt:

“De arbeidsovereenkomst kan tussentijds door ieder der partijen worden opgezegd tegen elke dag van een kalendermaand, met inachtneming van de voor opzegging geldende bepaling en een opzegtermijn conform het burgerlijk wetboek”.

2.4.

Vanaf 27 november 2016 is [verweerder] onvindbaar en zonder bericht van verhindering niet meer op het werk verschenen. Op 1 december 2016 heeft Teleperformance schriftelijk aan [verweerder] verzocht om binnen drie werkdagen contact op te nemen met zijn

leidinggevende.

2.5.

Op 6 december 2016 is dit verzoek nogmaals schriftelijk aan [verweerder] gedaan, waarbij is aangegeven dat het loon met ingang van 27 november 2016 wordt opgeschort indien [verweerder] niet reageert.

2.6.

Bij aangetekende brief van 9 december 2016 heeft Teleperformance de loonopschorting omgezet in een loonstop en [verweerder] uitgenodigd voor een gesprek met Supervisor dhr. [naam supervisor] op 12 december 2016. Op dat gesprek is [verweerder] zonder bericht van verhindering niet verschenen.

2.7.

Op 13 december 2016 is [verweerder] wederom schriftelijk uitgenodigd voor een afspraak met voornoemde supervisor, ditmaal op 15 december 2016. In die brief is tevens aangekondigd dat, wanneer een reactie van [verweerder] uitblijft, over zal worden gegaan tot indiening van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. Ook op deze laatste uitnodiging is [verweerder] , zonder bericht van verhindering, niet ingegaan.

3 Het verzoek

3.1.

Teleperformance verzoekt om de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst op de kortst mogelijk termijn te ontbinden, zonder toekenning van een transitievergoeding, kosten rechtens. Teleperformance verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [verweerder] op grond van art. 7:671b lid 1, onderdeel a, in verbinding met art. 7:669 lid 1 en 3, onderdeel h, BW (andere dan de in art. 7:669 lid 3 onder a tot en met g genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren).

4 De beoordeling

4.1.

De kantonrechter stelt vast dat de griffier bij brief van 11 januari 2017 aan het hiervoor in de kop van deze beschikking vermelde woonadres van [verweerder] een afschrift van het verzoekschrift heeft verstuurd en daarbij tevens om verhinderdata van [verweerder] heeft gevraagd. Daarop is geen reactie binnengekomen. Bij brief van de griffier van
23 januari 2017, eveneens aan voormeld adres, is [verweerder] opgeroepen om te verschijnen ter zitting van dinsdag 14 februari 2017 om 11.00 uur. Nu uit het door Teleperformance overgelegde gewaarmerkt afschrift uit de basisregistratie personen blijkt dat [verweerder] staat ingeschreven op voormeld adres, kan tegen de niet verschenen [verweerder] verstek verleend worden.

4.2.

Er gelden geen bijzondere opzegverboden als bedoeld in art. 7:670 BW of met deze opzegverboden naar aard en strekking vergelijkbare opzegverboden in een ander wettelijk voorschrift.

4.3.

Vooropgesteld wordt dat ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (ongeacht of daarin wel of geen tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen) door de kantonrechter op grond van art. 7:671b, onderdeel a, BW in verbinding met art. 7:669 lid 3, onderdelen c tot en met h, BW kan worden ontbonden.

4.4.

[verweerder] heeft geen verweer gevoerd tegen de verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de “h-grond”, zodat strikt genomen alleen al daarom de ontbinding op die grond kan worden uitgesproken. Daar komt bij dat het vanaf 27 november 2016 door de werknemer op geen enkele wijze reageren op verzoeken van de werkgever om met zijn werkgever in contact te treden en het vanaf die datum zonder enig bericht van verhindering niet meer verschijnen op de werkplek, de arbeidsovereenkomst een lege huls is geworden. Daarmee sluit dit geval aan bij de in de Memorie van Toelichting genoemde voorbeelden die onder de h-grond vallen.

4.5.

Het vorenstaande brengt mee dat er sprake is van een redelijke grond voor ontbinding als bedoeld in art. 7:671b lid 1, onderdeel a, BW, in verbinding met art. 7:669 lid 1 en 3, onderdeel h, BW. Het al dan niet kunnen herplaatsen van de werknemer speelt, gelet

op de grond van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, geen rol.

4.6.

Volgens artikel 7:671b lid 8, onderdeel a, BW geldt dat voor de ontbindingsdatum rekening dient te worden gehouden met de geldende opzegtermijn, door het einde van de arbeidsovereenkomst te bepalen op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging zou zijn geëindigd, waarbij de duur van de ontbindingsprocedure in mindering wordt gebracht, met een minimum van één maand. Dit leidt ertoe dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 april 2017 worden ontbonden.
De kantonrechter ziet geen aanleiding om toepassing te geven aan het bepaalde in art. 7:671b lid 8, onderdeel b, BW en de arbeidsovereenkomst tegen een eerdere datum te ontbinden.

4.7.

Ten overvloede overweegt de kantonrechter nog dat Teleperformance inderdaad geen transitievergoeding als bedoeld in art. 7:673 BW aan [verweerder] verschuldigd is, nu de arbeidsovereenkomst tussen partijen niet ten minste 24 maanden heeft geduurd.

4.8.

Aangezien er aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen vergoeding wordt verbonden, behoeft Teleperformance niet in de gelegenheid te worden gesteld om haar verzoek in te trekken en kan aanstonds eindbeschikking worden gegeven.

4.9.

[verweerder] dient als de geheel in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten. Die kosten worden aan de zijde van Teleperformance tot op heden begroot op € 517,00 (zijnde € 117,00 griffierecht en € 400,00 salaris gemachtigde).

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van
1 april 2017;

5.2.

veroordeelt [verweerder] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Teleperformance gerezen en tot op heden begroot op € 517,00.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.Y.H.G. Erkens en is in het openbaar uitgesproken.