Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:1882

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
01-03-2017
Datum publicatie
06-03-2017
Zaaknummer
04 5463027 CV16-10107
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onjuiste kilometerstand. Mededelingsplicht professionele verkoper.

Het slagen van een beroep op dwaling betekent niet zonder meer dat wederpartij schadeplichtig is voor (gevolg)schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/1177
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5463027 \ CV EXPL 16-10107

Vonnis van de kantonrechter van 1 maart 2017

in de zaak van:

[eiser] ,

wonend [adres eiser] ,

[woonplaats eiser] ,

eisende partij,

verder te noemen [eiser] ,

gemachtigde mr. W.T.M. Krieger,

tegen:

[gedaagde] , h.o.d.n. [X] ,

wonend [adres gedaagde] ,

[woonplaats gedaagde] ,

gedaagde partij,

verder te noemen [gedaagde] ,

procederende in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding;

 • -

  de conclusie van antwoord;

 • -

  de beslissing waarbij een comparitie van partijen is bevolen;

 • -

  de akte vermeerdering van eis;

 • -

  de comparitie van 26 januari 2017.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde] heeft een autobedrijf dat zich handelend onder de naam [X] bezig houdt met de in- en verkoop van personenauto’s. [gedaagde] biedt de auto’s onder meer via Marktplaats ter verkoop aan. Via Marktplaats heeft [gedaagde] een auto van het merk Mercedes-Benz E320 CDI Sedan met het kenteken [kenteken] (verder: de Mercedes) ter verkoop aangeboden. [eiser] heeft vervolgens op deze advertentie gereageerd.

2.2.

Op 23 maart 2016 heeft [eiser] de Mercedes gekocht van [gedaagde] . [eiser] heeft zich bij de koop van de auto laten bijstaan door zijn broer, [broer eiser] (hierna: de broer). De broer is voor [eiser] naar [eiser] garage in Venlo gereden om aldaar de Mercedes als door [gedaagde] via Marktplaats aangeboden, te bekijken. Tijdens het bezoek aan [gedaagde] heeft de broer telefonisch contact gehad met [eiser] , waarna diezelfde dag een koopovereenkomst tussen [eiser] en [gedaagde] tot stand is gekomen. De koopovereenkomst is op naam van [eiser] gesteld en door de broer ondertekend. Het kenteken van de Mercedes is na de koop op naam gesteld van [eiser] .

2.3.

Bij de aankoop vermeldde de kilometerteller van de auto een kilometerstand van tussen de 315.000 en 320.000.

2.4.

Ongeveer drie maanden na aankoop van de Mercedes heeft de motor het onderweg begeven. [eiser] was op dat moment in Groningen en heeft de auto ter reparatie naar een garage in zijn woonplaats (Enschede) laten verslepen.

2.5.

In het tellerrapport van 29 februari 2016 van de Stichting NAP (Nationale Auto Pas) staat opgenomen:

huidige tellerstand

Stand nu 315.259 km

GEEN OORDEEL*

* De tellerstand van dit voertuig heeft van de Stichting NAP het oordeel ‘onlogisch’ gekregen. Een onlogische tellerstand wordt veroorzaakt door een trendbreuk; het kan zijn dat de teller is teruggedraaid. De RDW mag het oordeel ‘onlogisch’ enkel geven bij metingen na 1 januari 2014 en geeft daarom ‘geen oordeel’ over de betrouwbaarheid van de gehele reeks tellerstanden van dit voertuig”.

2.6.

Naar aanleiding van de constatering dat de kilometerteller vermoedelijk is teruggedraaid, heeft [eiser] via Whats app en door tussenkomst van zijn gemachtigde, mr. Krieger, [gedaagde] op de hoogte gesteld. In afwachting van een oplossing tussen partijen heeft [eiser] het kenteken van de Mercedes bij de RDW geschorst. De auto staat tot op heden bij het garagebedrijf in Enschede gestald.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen:

 • -

  om aan [eiser] tegen behoorlijk bewijs te betalen de oorspronkelijke koopprijs van € 5.000,00 op grond van dwaling, waardoor de overeenkomst vernietigd wordt, te voldoen binnen drie dagen na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van € 250,00 voor iedere dag dat [gedaagde] na het verloop van voornoemde termijn nalaat aan zijn verplichting te voldoen;

 • -

  om binnen veertien dagen na heden de Mercedes op te halen bij [eiser] , waarbij [gedaagde] zijn medewerking dient te verlenen aan registratie van het kenteken van de Mercedes op zijn naam, onder verbeurte van een dwangsom van € 250,00 voor iedere dag dat gedaagde na zeven dage na betekening van het vonnis nalaat aan zijn verplichting te voldoen;

 • -

  om [eiser] schadeloos te stellen voor de gemaakte herstel- en sleepkosten ad in totaal € 4.252,50, te voldoen binnen drie dagen na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van € 250,00 voor iedere dag dat [gedaagde] na verloop van voormelde termijn nalaat aan zijn verplichting te voldoen;

 • -

  om aan [eiser] te voldoen de stallingskosten voor de Mercedes, tot 1 januari 2017 begroot op € 455,01, en tevens een bedrag van € 65,00 per maand vanaf 1 januari 2017;

 • -

  in de proceskosten.

3.2.

[eiser] legt primair aan zijn vordering een beroep op dwaling ten grondslag en stelt dat de koopovereenkomst op die grond vernietigbaar is. [eiser] voert daartoe aan dat als hij bekend was geweest met de juiste kilometerstand van de Mercedes hij deze nooit onder dezelfde voorwaarden zou hebben gekocht. Subsidiair grondt Ladho zijn vordering op non-conformiteit, stellende dat de Mercedes niet de eigenschappen bezit die [eiser] op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

3.3.

[gedaagde] voert verweer en stelt zich op het standpunt dat [eiser] bekend was met de mogelijk onjuiste kilometerstand, nu [eiser] ’s broer ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bekend was met het NAP-tellerrapport.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Partijen houdt verdeeld de vraag of [eiser] heeft gedwaald ten aanzien van de tellerstand van de Mercedes bij aankoop van de auto.

4.2.

Naar het oordeel van de kantonrechter komt [eiser] een geslaagd beroep op dwaling toe en daarvoor is het volgende van belang.

4.3.

Vast staat dat [gedaagde] ten tijde van de koop bekend was met het NAP-tellerrapport, waaruit blijkt dat de Mercedes al op 3 september 2010 een kilometerstand van 338.766 km had. [gedaagde] wist op grond van het NAP-tellerrapport dus ook dat er twijfels bestonden over de betrouwbaarheid en juistheid van het aantal kilometers dat ten tijde van de koop op de kilometerteller stond vermeld. Gelet daarop lag het op de weg van [gedaagde] , als professionele partij, om dit mee te delen aan (de broer van) [eiser] , een leek, zodat [eiser] vervolgens had kunnen bepalen of hij nader onderzoek naar de juiste kilometerstand van de Mercedes had willen doen. Als onweersproken staat vast dat [gedaagde] een dergelijke mededeling niet aan (de broer van) [eiser] heeft gedaan. [eiser] stelling dat [eiser] ’s broer ten tijde van de koop ook van het NAP-tellerrapport op de hoogte was zodat een mededeling niet nodig was, kan niet worden gevolgd. [gedaagde] heeft hierover weliswaar gesteld dat het NAP-rapport standaard onder de ruitenwisser van de auto’s aanwezig is zodat de broer hiervan kennis had kunnen nemen, maar de broer van [eiser] heeft dit betwist. Zelfs als het NAP-rapport onder de ruitenwisser aanwezig zou zijn geweest, dan is dit zonder daar verder op te wijzen of zonder verdere toelichting of mededeling van [gedaagde] onvoldoende voor de conclusie dat hij [eiser] voldoende zou hebben ingelicht. Dat betekent dat [gedaagde] de op hem rustende mededelingsplicht tegenover [eiser] heeft geschonden. Nu uit de verklaringen van de broer van [eiser] ter zitting voldoende duidelijk is geworden dat [eiser] de Mercedes niet voor de door hem betaalde prijs zou hebben gekocht als hij had geweten dat de Mercedes (veel) meer kilometers zou hebben gereden dan vermeld op de kilometerteller, is de koopovereenkomst op grond van dwaling vernietigbaar.

4.4.

De vernietiging heeft terugwerkende kracht en dit betekent dat [gedaagde] rechthebbende (eigenaar) van de Mercedes is gebleven en [eiser] onverschuldigd een koopprijs heeft betaald. Dit heeft als gevolg dat de door partijen uitgevoerde rechtshandelingen, te weten de levering van de Mercedes en de betaling van de koopprijs, ongedaan gemaakt dienen te worden. De Mercedes moet dus worden geretourneerd aan [gedaagde] en de betaalde koopprijs moet worden terugbetaald aan [eiser] .

4.5.

Partijen verschillen echter van mening over de hoogte van de betaalde koopprijs. De broer van [eiser] heeft ter zitting gesteld dat een koopprijs van € 5.000,00 is betaald en heeft dienovereenkomstig zijn eis vermeerderd. [gedaagde] betwist dat een dergelijk bedrag door hem is ontvangen en stelt dat de koopprijs € 4.750,00 bedroeg.

Naar het oordeel van de kantonrechter kan een verkoopprijs van € 5.000,00 op geen enkele wijze worden vastgesteld. De schriftelijke koopovereenkomst (verkoopfactuur) die door de broer van [eiser] en [gedaagde] is ondertekend, vermeldt een prijs van € 4.750,00. Dat, zoals de broer ter zitting heeft betoogd, door hem een koopovereenkomst is ondertekend die geen prijs vermeldt, waardoor [gedaagde] later een ander bedrag kan hebben ingevuld, dient voor rekening en risico van [eiser] te komen. Dat betekent dat voor de beoordeling zal worden uitgegaan van een koopprijs van € 4.750,00, zodat de gevorderde terugbetaling van de koopprijs tot dit bedrag zal worden toegewezen. De gevorderde hieraan te verbinden dwangsom zal echter worden afgewezen, omdat een dwangsom niet kan worden opgelegd in geval van een veroordeling tot (terug)betaling van een geldsom.

Ook [eiser] ’s vordering dat [gedaagde] wordt veroordeeld tot het verlenen van medewerking van het registreren van het kenteken van de Mercedes op naam van [gedaagde] zal worden toegewezen. De gevorderde daaraan te verbinden dwangsom van € 250,00 per dag dat [gedaagde] na verloop van 7 dagen na betekening van het vonnis nalaat aan de veroordeling te voldoen, zal worden toegewezen, met een maximum van € 7.500,00.

4.6.

[eiser] vordert verder een bedrag van € 4.252,50 (herstelkosten inclusief sleepkosten) aan schadevergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Hij voert daartoe aan dat hij noodgedwongen kosten heeft moeten maken om verbeteringen aan de Mercedes te laten plaatsvinden terwijl [gedaagde] door de vernietiging van de koopovereenkomst eigenaar van de Mercedes is gebleven. Ter zitting heeft de broer van [eiser] – desgevraagd – verklaard dat de Mercedes nog niet gerepareerd is. Daarmee staat ook vast dat de gevorderde herstelkosten van € 4.012,50 niet zijn gemaakt, zodat geen sprake is van een verrijking aan de zijde van [gedaagde] tegenover een verarming aan de zijde van [eiser] . Dat betekent dat de gevorderde schadevergoeding ter zake herstelkosten dient te worden afgewezen.

De gevorderde sleepkosten van € 242,00 zijn echter wel toewijsbaar, nu de Mercedes van [gedaagde] als gevolg van de autopech is afgesleept naar de garage. Vast staat dat [eiser] deze afsleepkosten heeft betaald, waardoor hij schade heeft geleden. Ook ten aanzien van deze vordering geldt dat de gevorderde daaraan te verbinden dwangsom zal worden afgewezen, nu een dwangsom niet kan worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom.

4.7.

[eiser] heeft tot slot bij akte zijn eis vermeerderd met een bedrag van € 455,01 aan stallingskosten. Ter zitting heeft de broer van [eiser] toegelicht dat, nu de Mercedes sinds juni 2016 niet meer kan rijden en bij de RDW is geschorst, deze is gestald bij de garage waarvoor stallingskosten in rekening worden gebracht die € 65,00 per maand bedragen. [gedaagde] heeft betwist dat stalling van de Mercedes noodzakelijk is.

De vordering van [eiser] zal worden afgewezen. Het slagen van het beroep op dwaling betekent namelijk niet dat de wederpartij van de dwalende (in dit geval [gedaagde] ) tegenover de dwalende zonder meer schadeplichtig is. Daarvoor dient een andere specifieke rechtsgrond aanwezig te zijn. [eiser] heeft daartoe echter onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld, zodat een deugdelijke grondslag voor zijn vordering ontbreekt. Reeds daarom is de vordering tot vergoeding van de stallingskosten niet toewijsbaar.

4.8.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig een van partijen toe te laten tot nadere bewijslevering.

4.9.

[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Nu de gemachtigde van [eiser] niet zelf ter terechtzitting van 26 januari 2017 is verschenen, wordt slechts één salarispunt toegewezen. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 96,05

 • -

  griffierecht 223,00

 • -

  salaris gemachtigde 200,00 ( 1 x tarief € 200,00)

totaal € 519,05

4.10.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

vernietigt de tussen partijen gesloten koopovereenkomst betreffende de Mercedes-Benz met het kenteken [kenteken] ,

5.2.

veroordeelt [gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiser] te betalen een bedrag van € 4.992,00, te voldoen binnen drie dagen na betekening van dit vonnis,

5.3.

veroordeelt [gedaagde] om binnen veertien dagen na heden de Mercedes op te halen bij [eiser] , waarbij [gedaagde] medewerking dient te verlenen aan registratie van het kenteken van de Mercedes op zijn naam, een en ander onder verbeurte van een dwangsom van € 250,00 voor iedere dag dat hij na verloop van zeven dagen na betekening van dit vonnis nalaat aan deze veroordeling te voldoen, waarbij de dwangsom is gemaximeerd op een bedrag van € 7.500,00,

5.4.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten aan de zijde van [eiser] gevallen en tot op heden begroot op € 519,05,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Krens en in het openbaar uitgesproken.

type: ksf

coll: