Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:12878

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
21-06-2017
Datum publicatie
09-02-2018
Zaaknummer
5651498 CV EXPL 17-587
Formele relaties
Einduitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2018:718
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wanprestatie. Tussenvonnis. Deskundigenbericht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 5651498 CV EXPL 17-587

Vonnis van de kantonrechter van 21 juni 2017

in de zaak van

[eiseres] ,

wonend te [woonplaats] ,

eisende partij,

gemachtigde mr. S. Meeuwsen,

tegen

[gedaagde] ,

h.o.d.n. [handelsnaam] ,

wonend te [woonplaats] ,

gedaagde partij,

mr. E.L.M. van Montfort-Hendriks.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  het tussenvonnis waarin een comparitie en descente zijn bevolen

 • -

  de namens [eiseres] ten behoeve van de comparitie overgelegde productie 10

 • -

  het proces-verbaal van descente en van comparitie van 28 maart 2017

 • -

  de akte uitlating deskundige van [gedaagde]

 • -

  de akte uitlating van [eiseres] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Partijen hebben een aannemingsovereenkomst gesloten waarbij [gedaagde] in opdracht van [eiseres] werkzaamheden heeft uitgevoerd in haar woning. Hij heeft haar badkamer en toilet gerenoveerd, de garage betegeld en een radiator in de woonkamer opgehangen. [eiseres] heeft zelf de materialen (in ieder geval de tegels van de garage) aangeschaft.

2.2.

[gedaagde] heeft voor zijn werkzaamheden € 5.500,- in rekening gebracht, welk bedrag door [eiseres] is betaald.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert dat [gedaagde] bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad zal worden veroordeeld tot:

 • -

  primair: betaling van € 6.382,75 aan herstelkosten, € 70,- aan overige kosten en € 697,64 aan buitengerechtelijke incassokosten,

 • -

  subsidiair: herstel van gebreken op straffe van een dwangsom, betaling van € 70,- aan overige kosten en € 1.678,88 aan buitengerechtelijke incasskosten,

 • -

  primair en subsidiair: betaling van de proceskosten.

[eiseres] vordert verder dat alle bedragen en kosten worden vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2.

[eiseres] legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Het werk vertoont gebreken. In de badkamer steken diverse tegels uit, lopen voeglijnen niet recht, ontbreekt voegwerk, is het voegwerk korrelig, lekt de douche doordat de afwatering niet goed is gemaakt en werkt de korte doorspoelstand van het toilet niet naar behoren. In het toilet is sprake van uitstekende tegels, onregelmatige voegen en korrelig voegwerk. In de garage zit niet op alle plekken voegsel, liggen de tegels niet waterpas en zitten er vlekken in het tegelwerk. De radiator in de woonkamer hangt niet waterpas en de buizen hangen niet recht. Aan de radiator zijn inmiddels herstelwerkzaamheden uitgevoerd waarvan de kosten € 70,- hebben bedragen. [gedaagde] is in de gelegenheid gesteld om de overige gebreken te herstellen, maar het resultaat voldeed niet aan de verwachtingen. Hij verkeert dus in verzuim en [eiseres] heeft een beroep gedaan op vervangende schadevergoeding middels een zogenoemde omzettingsverklaring. Omdat de herstelwerkzaamheden ondermaats waren hoefde [eiseres] [gedaagde] ten aanzien van de radiator niet meer in gebreke te stellen. Volgens [naam 1] zullen de kosten van de herstelwerkzaamheden € 6.382,75 bedragen.

3.3.

[gedaagde] voert het volgende verweer. Voor zover sprake is van afwijkingen, vallen deze binnen de normen. De vlekken op de garagevloer zijn niet door [gedaagde] veroorzaakt maar te wijten aan de kwaliteit van de tegels, die door [eiseres] zelf zijn aangeschaft. De radiator is niet meer te beoordelen omdat een derde hieraan werkzaamheden heeft verricht. [gedaagde] was een termijn geboden tot 10 augustus 2016 om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Dit heeft hij op 8 augustus 2016 gedaan. [eiseres] was tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden en heeft hiervoor haar handtekening gezet. Er zijn dus geen gebreken meer. [gedaagde] werd verrast door de brief van 31 augustus 2016, waarin op zijn minst een nieuwe termijn gegeven had moeten worden. [gedaagde] heeft zich op 5 september 2016 bereid verklaard nadere werkzaamheden uit te voeren. [gedaagde] verkeert dus niet in verzuim, wat betekent dat omzetting niet mogelijk is. Bovendien is de omzettingsverklaring niet aan [gedaagde] maar aan zijn gemachtigde verstuurd, wat niet mag.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De eerste vraag die de kantonrechter moet beantwoorden, is of [gedaagde] is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Pas daarna zal de kantonrechter beoordelen of hij ter zake in verzuim verkeert en of werking toekomt aan de omzettingsverklaring. Tijdens de comparitie heeft de kantonrechter al meegedeeld dat zij een deskundige wil inschakelen om te berichten over de kwaliteit van het door [gedaagde] geleverde werk. Zij heeft partijen de opdracht gegeven zich bij akte uit de laten over het aantal en de persoon van de te benoemen deskundige(n), de aan de deskundige(n) te stellen vragen en het maximaal acceptabele voorschot.

4.2.

[eiseres] heeft bij akte voorgesteld als deskundige te benoemen dhr. [naam 2] van [bedrijfsnaam 1] in [plaats 1] , die telefonisch al zou hebben aangegeven de opdracht te kunnen aannemen tegen een voorschot van € 900,- exclusief btw. [eiseres] is akkoord met een voorschot van maximaal € 1.250,- exclusief btw. Zij stelt voor de deskundige de volgende vragen te stellen:

Inzake het toilet beneden:

 1. voldoet het tegel- en voegwerk van de wanden aan de NEN-normen?

 2. zijn de vloertegels inclusief voegwerk conform de NEN-normen gelegd?

 3. voldoet het aangebrachte leidingwerk aan de normen?

 4. voor zover de werkzaamheden betreffende het toilet niet conform de normen zijn verricht, wat zijn dan de herstelmogelijkheden en hoe hoog zijn de kosten?

Inzake de badkamer:

5. voldoet het tegelwerk en voegwerk van de wanden aan de NEN-normen?

6. zijn de vloertegels conform de NEN-normen gelegd?

7. heeft de douchevloer voldoende afschot?

8. wat is de oorzaak van het onder de douchedeur komende water als deze in gebruik is?

9. is de radiator goed gemonteerd?

10. voor zover werkzaamheden betreffende de badkamer niet conform de normen zijn verricht, wat zijn dan de herstelmogelijkheden en hoe hoog zijn de kosten?

Inzake de woonkamer:

11. is de radiator (niet het leidingwerk) juist gemonteerd?

11. voor zover dit niet het geval is, wat zijn de herstelmogelijkheden en hoe hoog zijn de kosten?

Inzake de garagevloer:

13. is er sprake van een cementsluier?

13. wat is de oorzaak hiervan?

13. vertonen de tegels kwalitatieve gebreken?

13. voor zover werkzaamheden aan de garagevloer niet conform de normen zijn verricht, wat zijn dan de herstelmogelijkheden en hoe hoog zijn de kosten?

[eiseres] stelt verder voor de deskundige te vragen om een algeheel oordeel te geven over de kwaliteit van de werkzaamheden en, voor zover herstel niet mogelijk is, om een redelijke schadevergoeding vast te stellen.

4.3.

[gedaagde] heeft bij akte voorgesteld te benoemen dhr. [naam 3] van [bedrijfsnaam 2] in [plaats 2] . [gedaagde] is akkoord met een voorschot van maximaal € 1.500,- exclusief btw. Hij stelt voor de deskundige de volgende vragen te stellen.

Badkamer:

 1. Voldoet het tegel- en voegwerk aan de daaraan te stellen normen?

 2. Zo nee, wat is de oorzaak van het gebrek?

 3. Wat is de herstelmethodiek?

 4. Wat zijn de kosten van herstel?

 5. Functioneert de doorspoelfunctie van het toilet correct?

 6. Zo nee, wat is daarvan de oorzaak?

 7. Wat is de herstelmethodiek?

 8. Wat zijn de kosten van herstel?

 9. Is de inloopdouche correct geïnstalleerd?

 10. Zo nee, wat is de oorzaak van het gebrek/de gebreken?

 11. Wat is de herstelmethodiek?

 12. Wat zijn de kosten van herstel?

Volgens [gedaagde] moet de radiator in de badkamer niet worden meegenomen omdat die niet als gebrek in de dagvaarding is benoemd.

Toilet

13. Voldoet het tegel- en voegwerk aan de daaraan te stellen normen?

13. Zo nee, wat is de oorzaak van het gebrek?

13. Wat is de herstelmethodiek?

13. Wat zijn de kosten van herstel?

Garagevloer:

17. Is er sprake van een gebrek aan de tegels in de garagevloer?

17. Zo ja, wat is de oorzaak van het gebrek?

17. Wat is de kwaliteit van de tegels en speelt de kwaliteit hierin een rol?

17. Wat is de herstelmethodiek?

17. Wat zijn de kosten van herstel?

Radiator woonkamer:

Volgens [gedaagde] moet de deskundige dit punt niet onderzoeken omdat een derde aan de radiator heeft gewerkt zodat niet meer vast te stellen is hoe [gedaagde] de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Mocht de deskundige hierover toch worden bevraagd, dan stelt [gedaagde] voor de volgende vragen te stellen:

22. Is er sprake van een gebrek aan de radiator?

22. Zo ja, wat is de oorzaak van het gebrek?

22. Wat is de herstelmethodiek?

22. Wat zijn de kosten van herstel?

22. Indien aan de orde, hoe kan worden vastgesteld dat [gedaagde] de gebreken heeft veroorzaakt nu nadien een derde aan de radiator werkzaamheden heeft verricht?

4.4.

Nu partijen ieder een andere deskundige hebben voorgedragen, zal de kantonrechter een derde benoemen. Als deskundige zal worden benoemd dhr. A.J. Peters, die heeft meegedeeld met geen van partijen bekend te zijn.

4.5.

De kantonrechter stelt de hoogte van het voorschot vast op € 1.450,- exclusief btw (€ 1.754,50 inclusief btw). Dit voorschot zal door [eiseres] moeten worden gedeponeerd.

4.6.

De vragen die door partijen zijn voorgesteld komen grotendeels overeen, zij het dat zij andere bewoordingen gebruiken. De kantonrechter zal deze vragen in haar eigen bewoordingen stellen aan de deskundige. Op twee punten zijn partijen het oneens, namelijk over het punt van de radiatoren. Een eventueel gebrek aan de radiator in de badkamer is niet ten grondslag gelegd aan de vordering van [eiseres] . De kantonrechter zal de hierop betrekking hebbende vraag van [eiseres] daarom niet voorleggen aan de deskundige. Dit geldt overigens ook voor de vragen met betrekking tot het leidingwerk in het toilet beneden en de vloertegels in de badkamer en het toilet beneden. De vragen met betrekking tot de radiator in de woonkamer zal de kantonrechter wel voorleggen aan de deskundige, zij het dat hierbij wordt gevraagd aan te geven in hoeverre te achterhalen is of een eventueel geconstateerd gebrek is veroorzaakt door [gedaagde] . Niet uit te sluiten valt immers dat dit bijvoorbeeld door raadpleging van de factuur van de ingeschakelde derde of iets dergelijks nog te achterhalen is. Dit betekent dat de in de beslissing genoemde vragen aan de deskundige zullen worden gesteld.

4.7.

De rechtbank wijst erop dat partijen wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan het onderzoek door de deskundige. De rechtbank zal deze verplichting uitwerken zoals nader onder de beslissing omschreven. Wordt aan een van deze verplichtingen niet voldaan, dan kan de rechtbank daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht, ook in het nadeel van de desbetreffende partij.

4.8.

Indien een partij desgevraagd of op eigen initiatief schriftelijke opmerkingen en verzoeken aan de de deskundige doet toekomen, dient zij daarvan terstond afschrift aan de wederpartij te verstrekken.

4.9.

De rechtbank zal de beslissing over het voorschot ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

beveelt een onderzoek in de woning van [eiseres] ( [adres] te [woonplaats] ) door de deskundige ter beantwoording van de volgende vragen:

Ten aanzien van de badkamer:

 1. voldoet het tegelwerk en voegwerk van de wanden aan de hierbij in acht te nemen normen?

 2. functioneert de doorspoelfunctie van het toilet correct?

 3. is de inloopdouche correct geïnstalleerd en heeft de douchevloer voldoende afschot?

 4. loopt er, als de douche in gebruik is, water onder de douchedeur door? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?

 5. voor zover bovenstaande werkzaamheden betreffende de badkamer niet voldoen:

a. wat is de oorzaak van het gebrek/de gebreken?

b. wat is de herstelmethodiek?

c. wat zijn de kosten van herstel?

Ten aanzien van het toilet beneden:

6. voldoet het tegel- en voegwerk van de wanden aan de in acht te nemen normen?

7. voor zover dit niet het geval is:

a. wat is de oorzaak hiervan?

b. wat is de herstelmethodiek?

c. wat zijn de kosten van herstel?

Ten aanzien van de garage:

8. zijn de werkzaamheden aan de garagevloer conform de in acht te nemen normen verricht?

9. is er sprake van een cementsluier en/of vlekken op de vloertegels?

10. zo ja, wat is de oorzaak hiervan?

11. vertonen de tegels kwalitatieve gebreken waardoor de cementsluier en/of vlekken zijn ontstaan?

12. als de vlekken te wijten zijn aan de kwaliteit van de tegels, had [gedaagde] dan een waarschuwingsplicht ex. artikel 7:754 BW?

13. voor zover de werkzaamheden aan de garagevloer niet conform de normen zijn verricht dan wel sprake is van een cementsluier en/of vlekken die niet zijn te wijten aan de kwaliteit van de gebruikte vloertegels en/of als de vlekken te wijten zijn aan de kwaliteit van de tegels en [gedaagde] met betrekking hiertoe een waarschuwingsplicht had:

a. wat is de herstelmethodiek?

b. wat zijn de kosten van herstel?

Ten aanzien van de radiator in de woonkamer:

13. is sprake van een gebrek aan de radiator (niet het leidingwerk)?

13. zo ja, wat is de oorzaak van het gebrek?

13. is te achterhalen of dit gebrek is veroorzaakt door [gedaagde] of de door [eiseres] ingeschakelde derde die herstelwerkzaamheden heeft verricht?

13. voor zover de radiator een gebrek vertoont en kan worden vastgesteld dat dit is veroorzaakt door [gedaagde] :

a. wat is de herstelmethodiek?

b. wat zijn de kosten van herstel?

Overig:

17. zijn er nog andere punten die u naar voren wilt brengen waarvan de kantonrechter volgens u kennis dient te nemen bij de verdere beoordeling?

5.2.

benoemt tot deskundige:

Dhr. A.J. Peters

Sprokkelveld 52

6596 DM [plaats 1]

0485-516775 / 06-51151059

info@petersbouwadvies.nl

www.petersbouwadvies.nl,

het voorschot

5.3.

stelt de hoogte van het voorschot op de kosten van de deskundige vast op het door de deskundige begrote bedrag van € 1.754,50 inclusief btw,

5.4.

bepaalt dat [eiseres] het voorschot dient over te maken binnen twee weken na de datum van de nota met betaalinstructies van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak,

5.5.

draagt de griffier op om de deskundige onmiddellijk in kennis te stellen van de betaling van het voorschot,

het onderzoek

5.6.

bepaalt dat [eiseres] haar procesdossier in afschrift aan de deskundige dient te doen toekomen,

5.7.

bepaalt dat de deskundige het onderzoek zelfstandig zal instellen op de door de deskundige in overleg met partijen te bepalen tijd en plaats,

5.8.

wijst de deskundige er op dat:

 • -

  de deskundige voor aanvang van het onderzoek dient kennis te nemen van de Leidraad deskundigen in civiele zaken (te raadplegen op www.rechtspraak.nl of desgevraagd te verkrijgen bij de griffie),

 • -

  de deskundige het onderzoek pas na het bericht van de griffier omtrent betaling van het voorschot dient aan te vangen,

 • -

  de deskundige het onderzoek onmiddellijk dient te staken en contact dient op te nemen met de griffier, indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het voorschot niet toereikend blijkt te zijn,

5.9.

bepaalt dat partijen nadere inlichtingen en gegevens aan de deskundige dienen te verstrekken indien deze daarom verzoekt, de deskundige toegang dienen te verschaffen tot voor het onderzoek noodzakelijke plaatsen, en de deskundige ook voor het overige gelegenheid dienen te geven tot het verrichten van het onderzoek,

het schriftelijk rapport

5.10.

draagt de deskundige op om uiterlijk drie maanden na het schriftelijk bericht van de griffier omtrent de betaling van het voorschot een schriftelijk en ondertekend bericht in drievoud ter griffie van de rechtbank in te leveren, onder bijvoeging van een gespecificeerde declaratie,

5.11.

wijst de deskundige er op dat:

 • -

  uit het schriftelijk bericht moet blijken op welke stukken het oordeel van de deskundige is gebaseerd,

 • -

  de deskundige een concept van het rapport aan partijen moet toezenden, opdat partijen de gelegenheid krijgen binnen vier weken daarover bij de deskundige opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat de deskundige in het definitieve rapport de door partijen gemaakte opmerkingen en verzoeken en de reactie van de deskundige daarop moet vermelden,

5.12.

bepaalt dat partijen binnen vier weken dienen te reageren op het conceptrapport van de deskundige nadat dit aan partijen is toegezonden en dat partijen bij de deskundige geen gelegenheid hebben op elkaars opmerkingen en verzoeken naar aanleiding van het conceptrapport te reageren,

overige bepalingen

5.13.

bepaalt dat de zaak op de parkeerrol zal komen van 4 oktober 2017,

5.14.

draagt de griffier op de zaak op een eerdere rol te plaatsen:

 • -

  indien het voorschot niet binnen de daarvoor bepaalde (eventueel verlengde) termijn is ontvangen: voor akte uitlating voortprocederen aan beide zijden op een termijn van twee weken of

 • -

  na ontvangst ter griffie van het deskundigenbericht: voor conclusie na deskundigenbericht aan de zijde van beide partijen op een termijn van vier weken,

5.15.

verklaart de beslissing over het voorschot uitvoerbaar bij voorraad,

5.16.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M. Drenth en in het openbaar uitgesproken.

type: GD