Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:11781

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
01-12-2017
Datum publicatie
06-12-2017
Zaaknummer
6277980/AZ/17-175 01122017
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2018:4570
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek om herstel arbeidsovereenkomst wegens strijd met art. 7:669 lid 3, onderdeel b, afgewezen.

Werknemer is langdurig arbeidsongeschikt en niet in staat de bedongen arbeid in aangepaste vorm binnen 26 weken te verrichten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2017-1463
AR 2017/6404
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6277980 \ AZ VERZ 17-175

Beschikking van de kantonrechter van 1 december 2017

in de zaak van:

[de werknemer] ,

wonend [adres werknemer] ,

[plaats werknemer] ,

werknemer,

gemachtigde mr. R.E. de Vries (FNV),

verzoekende partij in het verzoek, verwerende partij in het (voorwaardelijk) zelfstandig verzoek,

verder te noemen [de werknemer] ,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HYMEC FACILITIES BV,

gevestigd te Echt,

werkgever,

gemachtigde mr. J. Linders,
verwerende partij in het verzoek, verzoekende partij in het (voorwaardelijk) zelfstandig verzoek,

verder te noemen Neways.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 30 augustus 2017 ter griffie ontvangen verzoekschrift

- het op 23 oktober 2017 ingediende verweerschrift, tevens houdende een voorwaardelijk tegenverzoek

- de op 30 oktober 2017 ter griffie ontvangen nadere producties zijdens Neways
- de mondelinge behandeling d.d. 3 november 2017.

1.2.

Daarna is beschikking bepaald.

2 De feiten

2.1.

Hymec Facilities B.V. is onderdeel van Neways Electronics International, een internationaal opererende producent en leverancier van industriële en professionele elektronica. De vennootschappen van Neways Electronics International treden naar buiten als één bedrijf. Hymec Facilities B.V. wordt daarom in deze beschikking aangeduid als Neways.

2.2.

[de werknemer] , geboren op [geboortedatum] , is op 13 augustus 2001 bij Neways in dienst getreden. [de werknemer] vervulde laatstelijk de functie van [functienaam 1] tegen een salaris van € 2.883,80 bruto per maand, exclusief vakantiebijslag en overige emolumenten.

Op de arbeidsovereenkomst is de CAO voor de kleinmetaal van toepassing.

2.3.

[de werknemer] is arbeidsongeschikt sinds 11 december 2014.

2.4.

De arbeidsdeskundige van het UWV heeft in zijn rapport van 23 november 2016 aangegeven dat er beperkingen gelden ten aanzien van onder andere onvoorspelbare werksituaties, veelvuldige deadlines en productiepieken, uren per dag (4) en uren per week (20). Het arbeidsongeschiktheidspercentage van [de werknemer] is vastgesteld op 72,40%.

2.5.

Bij beslissing van 24 november 2016 heeft het UWV aan [de werknemer] een loongerelateerde WGA-uitkering toegekend vanaf 8 december 2016.

2.6.

Op 9 februari 2017 heeft Neways bij het UWV WERKbedrijf (hierna: UWV) voor [de werknemer] een ontslagvergunning aangevraagd op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid. Tegen dit verzoek is namens [de werknemer] verweer gevoerd. Vervolgens heeft er nog een tweede schriftelijke ronde plaatsgevonden.

2.7.

Bij beslissing van 20 maart 2017 heeft het UWV Neways toestemming verleend de arbeidsovereenkomst met [de werknemer] op te zeggen.

2.8.

Bij brief van 23 maart 2017 heeft Neways, met inachtneming van de opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst opgezegd, zodat per 1 juli 2017 een einde is gekomen aan de arbeidsovereenkomst.

2.9.

Neways heeft aan [de werknemer] een transitievergoeding betaald van € 19.278,14 bruto.

3 Het geschil

3.1.

[de werknemer] verzoekt om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 1. Neways te veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen op basis van 20 uur per week per een door de kantonrechter te bepalen datum, onder gelijktijdige veroordeling tot betaling van het daarbij behorende loon van € 1.441,90 bruto per maand en al het overige dat Neways uit hoofde van de arbeidsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst, wet of andere regeling verschuldigd is of nog zal zijn, op de gebruikelijk wijze en tijdstippen vanaf de datum van herstel van de arbeidsovereenkomst zolang deze arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd,

 2. een voorziening te treffen voor de duur van de onderbreking van het dienstverband inhoudende een veroordeling tot betaling van een bedrag van € 535,00 bruto per maand,

 3. Neways te veroordelen tot betaling van de wettelijke rente over alle voornoemde gevorderde bedragen vanaf de dag dat die bedragen zijn verschuldigd,

 4. Neways te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding.

3.2.

Neways heeft verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van het door [de werknemer] verzochte. Indien het verzoek van [de werknemer] wordt toegewezen, verzoekt Neways, bij wege van voorwaardelijk tegenverzoek:

 1. [de werknemer] te veroordelen tot terugbetaling van het netto equivalent van de reeds aan hem betaalde transitievergoeding ter hoogte van € 19.278,14 bruto, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van deze beschikking,

 2. [de werknemer] te veroordelen tot terugbetaling van het netto equivalent van de reeds aan hem betaalde vergoeding van vakantiedagen ter hoogte van € 2.150,11 bruto, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van deze beschikking,

 3. [de werknemer] te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De kantonrechter stelt voorop dat [de werknemer] het verzoek grondt op het bepaalde in artikel 7:682 lid 1, sub a, van het Burgerlijk Wetboek, verder BW genoemd. Hierin is bepaald dat de kantonrechter op verzoek van een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is opgezegd met de toestemming, bedoeld in artikel 7:671a BW:

a. de werkgever kan veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen indien de opzegging in strijd is met artikel 669, lid 3, onderdeel a of b BW;

b. aan hem, bij een opzegging in strijd met artikel 669, lid 3, onderdeel a, BW ten laste van de werkgever een billijke vergoeding kan toekennen indien herstel in redelijkheid niet mogelijk is vanwege een omstandigheid waarbij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

4.2.

In artikel 7:669, lid 3, aanhef en onder b, BW, is bepaald dat onder een redelijke grond als bedoeld in lid 1 wordt verstaan: “ziekte of gebreken van de werknemer waardoor hij niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten, mits de periode, bedoeld in artikel

7:670, leden 1 en 11 BW, is verstreken en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden en dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht.”

4.3.

Uit de wetsgeschiedenis (zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, 3, p. 31) volgt dat in een procedure als de onderhavige de kantonrechter bij de beoordeling dient te toetsen aan dezelfde (wettelijke) criteria als de criteria die voor het UWV gelden.

Neways zal als werkgever aannemelijk moeten maken dat ten tijde van de opzegging:

 1. De werknemer door ziekte of gebreken zijn werk niet meer kan verrichten;

 2. De werknemer binnen 26 weken niet kan herstellen voor het verrichten van zijn werk;

 3. De werknemer binnen 26 weken zijn werk niet in aangepaste vorm kan verrichten;

 4. De werknemer binnen een redelijke termijn niet kan worden herplaatst in een andere passende functie, ook niet met behulp van scholing;

 5. De termijn van loondoorbetaling bij ziekte voorbij is.

4.4.

De kantonrechter stelt vast dat partijen het er over eens zijn dat [de werknemer] zijn bedongen arbeid door ziekte of gebreken niet meer in volle omvang kan verrichten.

De bedongen arbeid is de functie van [functienaam 1] voor 40 uur per week, terwijl [de werknemer] in verband met zijn medische beperkingen ten tijde van de beslissing van het UWV niet meer dan 20 uur per week werkzaam kon zijn.

Tussen partijen staat eveneens vast dat [de werknemer] niet binnen 26 weken volledig zal herstellen voor zijn bedongen arbeid.

4.5.

Partijen houdt echter wel verdeeld of [de werknemer] in staat is om de bedongen arbeid (binnen 26 weken) in aangepaste vorm te verrichten.

[de werknemer] stelt zich op het standpunt dat hij hiertoe wel in staat is. Hij deed precies hetzelfde werk dat hij voorheen deed, waarbij alleen de uren waren aangepast.

Neways is van mening dat [de werknemer] niet in staat is zijn eigen werk in aangepaste vorm te verrichten. De functie van [functienaam 1] , met alle bijbehorende taken en verantwoordelijkheden, was niet uitvoerbaar voor [de werknemer] , ook niet voor 20 uur per week.

4.6.

De kantonrechter overweegt dat bij de bedongen arbeid in aangepaste vorm gedacht kan worden aan aanpassingen van de eigen functie ten aanzien van bijvoorbeeld het aantal uren, werkrooster of taken. Van een aanpassing van de taken is sprake als de situatie zich voordoet dat de werknemer nog maar een gedeelte van de taken van zijn eigen functie kan uitvoeren. Daarbij moet wel worden meegewogen in hoeverre van de werkgever kan worden gevergd de benodigde aanpassingen door te voeren.

4.7.

De kantonrechter stelt vast dat Neways voldoende aannemelijk heeft gemaakt, en dat door [de werknemer] niet wordt betwist, dat werknemers met de functie van [functienaam 1] , en die van [functienaam 2] , onder een hoge tijdsdruk moeten werken om orders tijdig af te krijgen. [functienaam 2] werken in een keten aan een bepaalde order, waarbij van iedereen hetzelfde tempo wordt verwacht. Uit diverse oordelen van zowel bedrijfsartsen als verzekeringsartsen blijkt dat [de werknemer] in verband met energetische beperkingen niet onder tijdsdruk kon werken terwijl er daarnaast beperkingen golden ten aanzien van onvoorspelbare werksituaties, veelvuldige deadlines en productiepieken. [de werknemer] kon onder meer niet worden ingezet op variërende producten of het bouwen van proto’s, terwijl hij ook geen opleidingen meer mocht volgen.

Neways heeft [de werknemer] daarom tijdens zijn re-integratieperiode vrijwel alleen ingezet op de productie van een specifiek product voor haar klant [X] . [de werknemer] stelt zich op het standpunt dat [X] nog steeds klant is van Neways en dat er dus nog steeds werk voor hem is. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft Neways nader toegelicht dat er door [X] weliswaar een nieuwe order is geplaatst voor hetzelfde product, maar dat de levertijd nu veel korter is. Er moet onder tijdsdruk aan deze order gewerkt worden en er is geen ruimte om de order naar voren te halen, zoals tijdens de re-integratieperiode van [de werknemer] wel is gebeurd. [de werknemer] heeft deze nadere toelichting van Neways niet betwist.

Daarnaast heeft Neways aangevoerd dat de productiesnelheid van [de werknemer] zwaar onder de norm was. Zelfs binnen de aangepaste taken en tijden werden de basisprestaties die Neways aan [de werknemer] had gesteld, niet door hem behaald. [de werknemer] heeft ter gelegenheid van de mondelinge behandeling uitvoerig betoogd dat er meetfouten zijn gemaakt bij het berekenen van zijn productiviteit. Neways zou uit zijn gegaan van een fulltime dienstverband en diverse werkzaamheden zijn niet meegenomen bij de berekening, zo blijkt volgens [de werknemer] uit de performance overzichten. De kantonrechter is van oordeel dat Neways een en ander voldoende heeft weten te weerleggen.

4.8.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Neways voldoende aannemelijk gemaakt dat [de werknemer] niet structureel ingezet kan worden in het reguliere productieproces.

4.9.

De bedrijfsarts heeft blijkens zijn terugkoppeling van 24 november 2016 en zijn nadere toelichting daarop van 1 maart 2017 verklaard dat hij niet verwacht dat [de werknemer] binnen 26 weken zijn eigen werk in aangepaste vorm, dan wel passende arbeid, kan verrichten. Hij baseert deze prognose op het gegeven dat de aandoening van [de werknemer] weinig tot geen adequaat bewezen behandelmethoden heeft, alsmede dat wat behandelaren hebben toegepast, extreem weinig tot geen effect heeft gehad.

[de werknemer] heeft echter een verklaring in het geding gebracht van dr. [Y] , de lymebehandelaar van [de werknemer] . Dr. [Y] verklaart op 6 juni 2017 dat het toestandsbeeld van [de werknemer] door de behandeling bij hem duidelijk verbeterd is. Hij verwacht op termijn dusdanig herstel dat [de werknemer] in beginsel gedeeltelijk en later volledig zijn vroegere werkzaamheden kan verrichten.

Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt uit deze verklaring niet op welke termijn herstel valt te verwachten en voor hoeveel uren [de werknemer] dan gedeeltelijk zou kunnen hervatten.

Verder blijkt uit deze verklaring evenmin dat het UWV bij haar beslissing tot het geven van toestemming om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen ten onrechte uit is gegaan van de prognose van de bedrijfsarts en verzekeringsarts dat herstel binnen 26 weken niet te verwachten was. Het verweer van [de werknemer] op dit punt zal dan ook worden gepasseerd.

4.10.

Het is de kantonrechter verder gebleken dat herplaatsing van [de werknemer] binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is en evenmin in de rede ligt.

4.10.1.

Op grond van het vorenstaande komt de kantonrechter - evenals het UWV in de beslissing van 20 maart 2017 - tot het oordeel dat er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid die maakt dat [de werknemer] niet in staat is de bedongen arbeid in aangepaste vorm als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 onderdeel b BW binnen 26 weken te verrichten, en dat het ook niet mogelijk is [de werknemer] te herplaatsen binnen een andere passende functie.

Slotsom

4.11.

De slotsom van het voorgaande is dat de ontslagaanvraag van Neways voldoet aan de wettelijke vereisten. Dit betekent dat Neways de arbeidsovereenkomst niet in strijd met artikel 7:669 lid 3 sub b BW heeft opgezegd. Evenmin is voldoende onderbouwd gesteld of gebleken dat Neways op andere punten niet juist heeft gehandeld. Het verzoek om Neways te veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen, wordt daarom afgewezen.

4.12.

Nu hiervoor is geoordeeld dat de opzegging niet in strijd is met artikel 7:669 lid 3 sub a BW, zijn de overige verzoeken van [de werknemer] eveneens niet toewijsbaar.

Dit betekent eveneens dat de voorwaarde waaronder Neways het zelfstandig tegenverzoek heeft ingediend, zich niet voordoet. Dit brengt met zich dat de kantonrechter niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het zelfstandig verzoek van Neways.

4.13.

[de werknemer] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De kosten aan de zijde van Neways worden tot op heden begroot op € 400,00 (2.0 punten x € 200,00 tarief) aan salaris voor de gemachtigde.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

wijst de verzoeken van [de werknemer] af,

5.2.

veroordeelt [de werknemer] in de proceskosten, aan de zijde van Neways tot op heden begroot op € 400,00,

5.3.

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door mr. G.M.P. Brouns en in het openbaar uitgesproken.

type: em

coll: