Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:11217

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
17-11-2017
Datum publicatie
20-11-2017
Zaaknummer
03/702009-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor het gezamenlijk uitvoeren van hard- en softdrugs van Nederland naar Duitsland, voor deelname aan een criminele organisatie en voor voorhanden hebben veerdrukpistool tot een gevangenisstraf van 4 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03/702009-15

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 17 november 2017

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

wonende te [adresgegevens verdachte] .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. Y. Quint, advocaat, kantoorhoudende te Eindhoven.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 20, 22, 27 en 28 september 2017.

De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt. De rechtbank heeft het onderzoek ter terechtzitting vervolgens gesloten op de zitting van 3 november 2017.

Ter terechtzitting van 22 september 2017 heeft de officier van justitie kenbaar gemaakt dat hij voornemens is een vordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

feit 1: een veerdrukpistool voorhanden heeft gehad;

feit 2: meermalen samen met anderen een hoeveelheid cocaïne en/of amfetamine buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, dan wel heeft verhandeld;

feit 3: meermalen samen met anderen een hoeveelheid hennep en/of hasjiesj buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, dan wel heeft verhandeld;

feit 4 en feit 5: heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht feit 1, 2 primair, feit 3 primair en de feiten 4 en 5 wettig en overtuigend bewezen.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank ten aanzien van feit 1, gelet op de bekennende verklaring van de verdachte.

De verdediging heeft aangevoerd dat afzonderlijke bespreking van de zaaksdossiers noodzakelijk is in tegenstelling tot het uitgangspunt van de officier van justitie, die uitgaat van een bewezenverklaring op basis van algemeenheden. De verdachte ontkent betrokken te zijn geweest bij de handel in harddrugs.

Ten aanzien van zaaksdossiers 2, 3 en 15 heeft de verdediging aangevoerd dat de verdachte slecht als tussenpersoon en niet als medepleger kan worden aangemerkt. Verder kan zijn wetenschap ten aanzien van het vervoer van harddrugs niet worden afgeleid uit de telefonische contacten. Bovendien staat niet vast dat er daadwerkelijk cocaïne is uitgevoerd. De verdachte dient van deze onderdelen van de tenlastelegging te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van zaaksdossier 15 heeft de verdediging in primair aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld of er iets uit de auto van de verdachte is gehaald op 6 mei. Subsidiair heeft de verdediging gesteld dat, als er al iets in de kofferbak van de verdachte heeft gelegen, nergens uit blijkt dat dit amfetamine is geweest. De verdachte is slechts aanwezig geweest met zijn auto. Ook om deze redenen dient de verdachte van dit onderdeel van de tenlastelegging te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van de overige zaaksdossiers heeft de verdediging aangevoerd dat er geen sprake is van medeplegen, omdat er door de verdachte geen concrete uitvoeringshandelingen zijn verricht. Bovendien zijn enkele telefonische contacten in een laat stadium, als alles al is geregeld en overlegd, onvoldoende. De rol van de verdachte gaat niet verder dan het verstrekken van inlichtingen in opdracht van of op verzoek van anderen. Voor zover de auto van de verdachte op enig moment is gezien, zijn er geen concrete strafbare handelingen waargenomen. De verdachte dient daarom van deze onderdelen van de tenlastelegging te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van feiten 4 en 5 heeft de verdediging aangevoerd dat, voor zover sprake is van een gestructureerd samenwerkingsverband en de deelneming van de verdachte daaraan kan worden bewezen verklaard, slechts sprake is van een relatief korte periode en een ondergeschikte rol van de verdachte.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 1

3.3.1.

Inleiding.

Via het Team Criminele Inlichtingen van de politie Eenheid Limburg werd eind 2014 informatie ontvangen over de handel in verdovende middelen door onder meer [medeverdachte 1] en [verdachte] . Dit leidde tot het onderzoek onder de naam “2365Golf” naar onder andere de broers [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [verdachte] . In dit onderzoek werden diverse onderzoeksmiddelen ingezet zoals telefoontaps, observaties, peilbakengegevens en de gegevens van Amigoboras, het kenteken herkenningssysteem bij de grensovergang. Ook werden binnen dit onderzoek diverse rechtshulpverzoeken uitgewisseld met de Duitse autoriteiten, waaronder de stukken die betrekking hebben op de levering van 7 mei 2015 (zaaksdossier 15).

Deze levering is in Duitsland afgevangen en de betrokken koeriers zijn aangehouden en in Duitsland berecht. De verdachten in de onderhavige zaak zijn op 7 juli 2015 aangehouden. Op diezelfde dag hebben diverse doorzoekingen van woningen en café [naam cafe] aan de [adres 1] te Venlo plaatsgevonden.

In dit onderzoek zijn in de periode januari 2015 tot en met juli 2015 negentien zaken door de politie uitgelicht die mogelijk betrekking hebben op de (grensoverschrijdende) handel in verdovende middelen alsmede de deelname aan een internationaal crimineel samenwerkingsverband, waarvan achttien zaken zijn opgenomen in de tenlastelegging.

Op basis van het procesdossier stelt de rechtbank allereerst vast dat in alle afzonderlijke zaken een telkens nagenoeg gelijk patroon kan worden vastgesteld dat zich – in abstracto – als volgt voltrekt.

Persoon 1 en de Duitse afnemer onderhouden exclusief en nauw contact met elkaar over het transport en de levering van de verdovende middelen. Persoon 1 initieert de handel in verdovende middelen en zorgt voor de aanvoer, het transport, de aflevering en de voortdurende controle bij een transport naar de Duitse afnemer. Persoon 1 houdt contact met persoon 2 en persoon 3. Nadat de Duitse afnemer zijn bestelling heeft geplaatst, zoeken persoon 1 en persoon 2 naar de verdovende middelen en zorgen zij voor de inkoop of het (laten) maken van de verdovende middelen. Hierbij hebben persoon 1 en vooral persoon 2 onder andere contact met persoon 4. Op het moment dat de verdovende middelen beschikbaar zijn voor de Duitse afnemer neemt persoon 3 in opdracht van persoon 1 en/of persoon 2 contact op met de koeriers. Persoon 2 stuurt op zijn beurt weer persoon 3 en persoon 5 aan met betrekking tot de overdracht van de verdovende middelen in Nederland. Na de overdracht van de verdovende middelen in Nederland onderhoudt persoon 1 contact met persoon 3 die op zijn beurt weer contacten heeft met de koerier omtrent het lopende transport van de verdovende middelen. De bevindingen met betrekking tot het lopende transport worden door persoon 1 weer doorgegeven aan de Duitse afnemer. Persoon 1 en de Duitse afnemer blijven contact houden met betrekking tot de financiële afhandeling van het transport van de verdovende middelen. Gebleken is dat in de getapte telecommunicatie gebruik werd gemaakt van bedekte termen en codes voor de hoeveelheid, kwaliteit, prijs en soort verdovende middelen alsmede voor de locaties van overdracht van de verdovende middelen. Ook werd er regelmatig van telefoonnummer veranderd. Zoals hierna zal blijken, heeft persoon 1 betrekking op [medeverdachte 1] , persoon 2 op diens broer [medeverdachte 2] , persoon 3 op [verdachte] , persoon 4 op [medeverdachte 3] en persoon 5 op [medeverdachte 4] .

Anders dan de verdediging heeft bepleit zal de rechtbank niet iedere levering c.q. zaaksdossier als een afzonderlijk te beschouwen feit aanmerken, maar de zaken bezien in onderlinge samenhang gelet op het hierboven beschreven terugkerend patroon in alle zaken. Er is geen enkel aanknopingspunt voor de rechtbank om het vaste patroon en rolverdeling bij alle leveringen van de verdovende middelen niet mee te wegen in haar oordeel.

Alvorens de diverse leveringen te bespreken, zal de rechtbank ingaan op hetgeen is aangetroffen tijdens de doorzoeking van de woning van de verdachte in relatie tot de tenlastelegging (feit 1). De rechtbank zal vervolgens de gebruikte telecommunicatie en voertuigen bespreken en daarna de levering die is afgevangen (zaaksdossier 15) bespreken. Hierna zal de rechtbank ingaan op de overige leveringen en de criminele organisatie.

3.3.2.

Doorzoeking woning [adres 14] (feit 1).

Bewijsmiddelen en overwegingen ten aanzien van feit 1.

Op 7 juli 2015 vonden binnen het opsporingsonderzoek ‘Golf’ op acht locaties doorzoekingen plaats, waaronder op locatie H03, gelegen aan [adres 14] , zijnde de woning van de verdachte [verdachte] . Tijdens deze doorzoeking werd een BB gun aangetroffen en in beslag genomen onder SIN-nummer AAIN9498NL.2 Dit voorwerp met voornoemd SIN-nummer is door een medewerker van de forensische opsporing onderzocht en het bleek te gaan om een veerdrukpistool, merk onbekend, model P228, serienummer 051580. Het voorwerp had voor wat betreft vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis met een vuurwapen, namelijk een pistool van het merk Sig Sauer, type P228.3

De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij dit imitatiewapen had meegenomen, in een zak had gedaan en vervolgens in het schuurtje had gelegd.4

Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte op 7 juli 2017 een veerdrukpistool, merk onbekend, model P228, serienummer 051580 voorhanden heeft gehad.

3.3.3.

Telecommunicatie.

3.3.3.1. Door [medeverdachte 1] gebruikte telefoonnummers.

Uit het telecommunicatieonderzoek is gebleken dat op 6 februari 2015 te 12:20:55 uur door de gebruiker van het telefoonnummer + [telefoonnummer 1] de gebruiker van het telefoonnummer + [telefoonnummer 2] werd verzocht om naar het café te komen. Door een verbalisant werd vervolgens waargenomen dat omstreeks 12:35 uur [medeverdachte 1] het café [naam cafe] , gelegen aan de [adres 1] te Venlo, binnenging. Tot 12:45 uur is er, behalve [medeverdachte 1] , niemand anders het café binnengegaan.5

Op 22 januari 2015 werd [medeverdachte 1] onder observatie genomen en werd met behulp van een technisch hulpmiddel achterhaald van welke communicatiemiddelen [medeverdachte 1] gebruik maakte. Uit de scans kwam het IMEI-nummer [IMEI-nummer 1] naar voren. Het communicatiemiddel voorzien van dit IMEI-nummer werd in de periode van 26 januari tot en met 3 april 2015 uitsluitend gebruikt met het Duitse telefoonnummer + [telefoonnummer 3] . Het Duitse nummer voerde uitsluitend en alleen sms-communicatie met het Duitse telefoonnummer + [telefoonnummer 4] .

Op 15 en 17 april 2015 werd [medeverdachte 1] onder observatie genomen en werd met behulp van een technisch hulpmiddel achterhaald van welke communicatiemiddelen [medeverdachte 1] gebruik maakte. Uit de scans kwam het IMEI-nummer [IMEI-nummer 2] naar voren. Het communicatiemiddel voorzien van dit IMEI-nummer werd in de periode van 21 april 2015 tot en met 7 mei 2015 gebruikt met het Duitse telefoonnummer + [telefoonnummer 5] . Het Duitse nummer voerde uitsluitend en alleen sms-communicatie met de Duitse telefoonnummers + [telefoonnummer 6] en + [telefoonnummer 7] .6

Uit de scans kwam verder het IMEI-nummer [IMEI-nummer 3] naar voren. De telecommunicatie van dit IMEI-nummer van 20 april 2015 tot en met 17 mei 2015 werd opgenomen. Hierbij bleek dat in het toestel met dit IMEI-nummer een simkaart was geplaatst waaraan het telefoonnummer [telefoonnummer 8] is gekoppeld. Met deze telefoon werden alleen maar sms-berichten verzonden, deze berichten vooral in het Turks. De telefoon maakte vooral gebruik van de zendmast aan de [adres 2] te Venlo, de ‘thuismast’ van [medeverdachte 1] voor zowel diens woning als het café [naam cafe] .7

Door een verbalisant werden een aantal getapte gesprekken beluisterd en verwerkt. Hij heeft verklaard dat de stem van de hoofdgebruiker van de gesprekken met de telefoonnummers + [telefoonnummer 9] , + [telefoonnummer 2] + [telefoonnummer 10] en + [telefoonnummer 11] dezelfde is. Op 7 juli 2015 werd [medeverdachte 1] door deze verbalisant aangehouden. De verbalisant verklaart dat hij daarbij met [medeverdachte 1] heeft gesproken, ook niet zaakinhoudelijk. Mede op basis daarvan verklaart de verbalisant dat de stem van [medeverdachte 1] dezelfde is als de stem van de gebruiker van genoemde telefoonnummers.8

Ook twee andere verbalisanten hebben [medeverdachte 1] diverse keren gesproken (tijdens verhoren). Zij beluisteren een aantal tapgesprekken die gevoerd zijn met bovengenoemde nummers en komen tot dezelfde waarneming dat zij daarbij de stem van [medeverdachte 1] herkennen.9

De rechtbank stelt vast, gelet op het voorgaande, dat er voldoende bewijs is dat [medeverdachte 1] gebruik heeft gemaakt van de volgende telefoonnummers: + [telefoonnummer 2] , + [telefoonnummer 3] , + [telefoonnummer 5] , + [telefoonnummer 9] , + [telefoonnummer 2] + [telefoonnummer 10] en + [telefoonnummer 11] en [telefoonnummer 8] .

3.3.3.2. Door [medeverdachte 2] gebruikte telefoonnummers.

Door de verbalisanten werd de stem van de gebruiker van de telefoonnummers + [telefoonnummer 12] en + [telefoonnummer 1] herkend als zijnde de stem van [medeverdachte 2] .10

Verder werd de stem van de gebruiker van het telefoonnummer + [telefoonnummer 13] , gebruikt op 6 maart 2015 te 14:41:11 uur, 6 maart 2015 te 16:05:44 uur en 10 maart 2015 te 14:16:13 uur, herkend door de verbalisant als zijnde de stem van [medeverdachte 2] .11

Ten slotte werd de stem van de gebruiker van het telefoonnummer + [telefoonnummer 14] , gebruikt op 13 april 2015 te 13:39:41 uur, 13 april 2015 te 21:10:53 uur en 17 april 2015 te 17:37:58 uur, herkend door de verbalisant als zijnde de stem van [medeverdachte 2] .12

De rechtbank stelt vast, gelet op het voorgaande, dat er voldoende bewijs is dat [medeverdachte 2] gebruik heeft gemaakt van de volgende telefoonnummers: + [telefoonnummer 1] , + [telefoonnummer 12] , + [telefoonnummer 13] en + [telefoonnummer 14] .

3.3.3.3. Door [verdachte] gebruikte telefoonnummers.

[verdachte] heeft bij de politie verklaard dat er twee telefoons van hem in de woning lagen, een Nokia en een Samsung. Het telefoonnummer van die Nokia is [telefoonnummer 15] .13

Ter terechtzitting heeft [verdachte] bevestigd dat dit zijn telefoonnummer is en hij heeft verklaard dat hij dit telefoonnummer nog steeds gebruikt.14

Uit onderzoek is gebleken dat de tolken die de getapte gesprekken hebben vertaald, hebben aangegeven dat de gebruiker van zowel het telefoonnummer [telefoonnummer 15] als het telefoonnummer [telefoonnummer 16] dezelfde persoon betreft.15

Door de verbalisanten werd de stem van de gebruiker van de telefoonnummers [telefoonnummer 15] , [telefoonnummer 16] en [telefoonnummer 17] herkend als zijnde de stem van [verdachte] .16

Ten slotte werd door de tolk en door de verbalisant de stem van de gebruiker van het telefoonnummer + [telefoonnummer 18] herkend als zijnde de stem van [verdachte] .17

De rechtbank stelt vast, gelet op het voorgaande, dat er voldoende bewijs is dat [verdachte] gebruik heeft gemaakt van de volgende telefoonnummers: + [telefoonnummer 15] , + [telefoonnummer 16] , + [telefoonnummer 17] en + [telefoonnummer 18] .

3.3.3.4. Door [medeverdachte 3] gebruikte telefoonnummers.

De rechtbank is van oordeel dat [medeverdachte 3] de gebruiker is van het telefoonnummer + [telefoonnummer 19] . Dit wordt afgeleid uit het volgende

 • -

  Op 28 januari 2015 te 19:29:44 uur en 29 januari 2015 te 20:14:55 uur vinden er telefoongesprekken plaats tussen [medeverdachte 2] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 19] , waarbij laatstgenoemde door [medeverdachte 2] ‘ [bijnaam medeverdachte 3] ’ wordt genoemd.

 • -

  Op 1 februari 2015 te 03:30:46 uur wordt uitgebeld door [medeverdachte 2] naar de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 19] , waarbij door [medeverdachte 2] tot tweemaal toe ‘ [voornaam medeverdachte 3] ’ roept.

 • -

  Op 1 februari 2015 te 03:31:38 uur vindt er wederom een gesprek plaats tussen [medeverdachte 2] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 19] . [medeverdachte 2] vraagt naar het huisnummer en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 19] antwoordt ‘85’.

 • -

  Op 22 februari 2015 te 23:56:09 uur wordt door de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 19] eten besteld, hetgeen moet worden bezorgd op het adres [adres 3] te Venlo, zijnde het adres van [medeverdachte 3] . Op 8 maart 2015 te 22:41:35 uur en te 23:46:08 uur wordt de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 19] gebeld, waarbij gezegd wordt dat ‘ [naam zoon medeverdachte 3] niet bij haar wil drinken en dat hij 40 graden koorts heeft’. [medeverdachte 3] heeft een zoon genaamd [naam zoon medeverdachte 3] .18

- Tijdens de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 3] , aan de [adres 3] te Venlo, werd een Iphone 5 wit onder een matrasdek aangetroffen. Deze telefoon werd in beslag genomen onder SIN AAIE7667NL en door het NFI onderzocht. Het vermoedelijke telefoonnummer is [telefoonnummer 19] .

In het toestel werden foto’s aangetroffen van onder andere [medeverdachte 3] . Ook werden in het telefoontoestel videofilmpjes aangetroffen, onder andere waarop [medeverdachte 3] een aanbetaling doet van 2.000 euro op een Volkswagen Golf TDI. Ten slotte werd in het telefoontoestel een appbericht aangetroffen afkomstig van het telefoonnummer + [telefoonnummer 20] , vermoedelijk van de vrouw van [medeverdachte 3] , waarbij zij hem bij de voornaam [voornaam medeverdachte 3] noemt.19

De rechtbank is van oordeel dat [medeverdachte 3] de gebruiker is van het telefoonnummer + [telefoonnummer 21] . Dit wordt afgeleid uit het volgende.

- Uit het sms-berichtenverkeer 6 mei 2015 met het telefoonnummer + [telefoonnummer 21] blijkt dat de gebruiker van dit telefoonnummer aangeeft dat hij ‘om 8 uur daar is’, waarna door het observatieteam omstreeks 20:13 uur wordt gezien dat [Duitse koerier 3] en [verdachte] op de [adres 15] te Venlo een ontmoeting hebben met [medeverdachte 3] . In het telefoongesprek tussen [verdachte] en [broer medeverdachte 2] om 19:32:44 uur op die 6 mei spreken zij over ‘wachten op de neger’. [medeverdachte 3] herkent zichzelf vervolgens op de getoonde video-opnamen van het observatieteam.20

- Verder blijkt uit de historische verkeersgegevens van het telefoonnummer + [telefoonnummer 21] dat de simkaart gekoppeld aan dit telefoonnummer op 7 april 2015 in het telefoontoestel heeft gezeten, voorzien van het IMEI-nummer [IMEI-nummer 4] . Tijdens de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 3] wordt een telefoon aangetroffen, zijnde een Nokia voorzien van voornoemd IMEI-nummer. Uit de historische verkeersgegevens blijkt ten slotte dat het telefoonnummer + [telefoonnummer 21] het meest gebruik maakt van de zendmasten die de dekking verzorgen voor zijn woning en café [naam cafe] , gelegen aan de [adres 1] te Venlo.21

De rechtbank is van oordeel dat [medeverdachte 3] de gebruiker is van het telefoonnummer + [telefoonnummer 22] omdat diens stem herkend wordt tijdens het afluisteren van gesprekken.22

De rechtbank is van oordeel dat [medeverdachte 3] de gebruiker is van het telefoonnummer + [telefoonnummer 23] omdat diens stem herkend wordt tijdens het afluisteren van gesprekken.23

De rechtbank is van oordeel dat [medeverdachte 3] de gebruiker is van het telefoonnummer [telefoonnummer 24] omdat in de woning van [medeverdachte 3] een Iphone in beslag is genomen en in deze telefoon een simkaart werd aangetroffen dat bleek te horen bij dit telefoonnummer.24

De rechtbank stelt vast, gelet op het voorgaande, dat er voldoende bewijs is dat [medeverdachte 3] gebruik heeft gemaakt van de volgende telefoonnummers: + [telefoonnummer 22] , + [telefoonnummer 23] , + [telefoonnummer 24] , + [telefoonnummer 19] en + [telefoonnummer 21] .

3.3.3.5. Door [medeverdachte 4] gebruikte telefoonnummers.

[medeverdachte 4] heeft bij de politie verklaard dat zijn telefoonnummer is: [telefoonnummer 25] .25

Door de verbalisanten werd de stem van de gebruiker van het telefoonnummer + [telefoonnummer 25] herkend als zijnde de stem van [medeverdachte 4] .26

Verder is uit onderzoek gebleken dat in de periode van 16 maart 2015 tot en met 18 april 2015 telefonisch contact heeft plaatsgevonden tussen de telefoonnummers + [telefoonnummer 13] en + [telefoonnummer 26] . Eerstgenoemd nummer is in gebruik bij [medeverdachte 2] . Ook op 19 maart 2015 heeft er telefonisch contact plaatsgevonden tussen de telefoonnummers + [telefoonnummer 13] en + [telefoonnummer 26] , waarbij om 15:45:05 uur door de gebruiker van het telefoonnummer + [telefoonnummer 13] een sms-bericht wordt gestuurd met de tekst: “Ik kom nu aan vriend.”

Door het observatieteam wordt vervolgens om 16:05 uur gezien dat [medeverdachte 2] het bedrijf van [medeverdachte 4] , [naam bedrijf] . te Grubbenvorst, via een rolpoort betrad. Opvallend hierbij is dat alleen de laatste twee cijfers van beide telefoonnummers van elkaar verschillen.27

De rechtbank stelt vast, gelet op het voorgaande, dat er voldoende bewijs is dat [medeverdachte 4] gebruik heeft gemaakt van de volgende telefoonnummers: + [telefoonnummer 25] en + [telefoonnummer 26] .

3.3.3.6. Identiteit Duitse afnemer

De rechtbank stelt voorop dat, anders dan door de verdediging betoogd, het voor de bewezenverklaring niet van belang is om vast te stellen dat [naam Duitse afnemer] de Duitse afnemer is geweest. Voor de bewezenverklaring is het voldoende om vast te stellen dat de verdovende middelen buiten het grondgebied van Nederland, in dit geval Duitsland, zijn gebracht. Aan wie wordt geleverd en of dit telkens dezelfde persoon is, maakt geen onderdeel uit van de tenlastelegging en is dus niet doorslaggevend voor de bewezenverklaring.

Dat neemt echter niet weg dat de rechtbank het aannemelijk vindt dat [naam Duitse afnemer] wel degelijk de Duitse afnemer is geweest. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. Uit de telefoontaps, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt dat [medeverdachte 1] contact heeft met de gebruiker van een Duits telefoonnummer. Uit de getapte gesprekken kan worden afgeleid dat door de gebruiker van dit Duitse telefoonnummer een bestelling wordt geplaatst bij [medeverdachte 1] . De contacten vinden telkens uitsluitend per sms-bericht en op dezelfde manier plaats en men gebruikt telkens dezelfde omgangsvormen. Deze contacten hebben nagenoeg uitsluitend betrekking op de hoeveelheid, soort, kwaliteit, locatie van overdracht en financiële afhandeling van de af te leveren voorwerpen, vermoedelijk de verdovende middelen.

De Duitse afnemer gebruikt in het begin het telefoonnummer + [telefoonnummer 4] . Op 3 april 2015 vanaf 01:16:25 uur hebben [medeverdachte 1] en de gebruiker van het telefoonnummer + [telefoonnummer 4] middels sms-berichten contact met elkaar, kennelijk met het doel om nieuwe telefoonnummers voor hun 'vaste' sms lijn in gebruik te nemen. De gebruiker van het telefoonnummer + [telefoonnummer 4] schrijft: “Broer, schakel die andere nu in alsjeblieft. Kusje.”, waarop [medeverdachte 1] antwoordt: “Oké, dan gooi ik deze weg oké liefste.” De gebruiker van het telefoonnummer + [telefoonnummer 4] schrijft vervolgens: “Oké, schakel eerst die andere in, daarna pas.” Hierna volgt geen enkele telecommunicatie meer op het getapte imei-nummer, met daarin het telefoonnummer + [telefoonnummer 3] , bij [medeverdachte 1] .

Uit de telefoontaps blijkt dat [medeverdachte 1] vanaf 21 april 2015 contact heeft met de gebruiker van het Duitse telefoonnummer + [telefoonnummer 27] . Deze contacten vinden uitsluitend per sms-bericht en op dezelfde manier plaats als met het telefoonnummer + [telefoonnummer 4] en hebben gelijkluidende inhoud en omgangsvormen.

Uit de telefoontaps blijkt vervolgens dat [medeverdachte 1] vanaf 6 juni 2015 contact heeft met de gebruiker van het Duitse telefoonnummer + [telefoonnummer 28] . Deze contacten vinden uitsluitend per sms-bericht en op dezelfde manier plaats als met de telefoonnummers + [telefoonnummer 4] en + [telefoonnummer 27] en hebben gelijkluidende inhoud en omgangsvormen.

Op 19 en 20 juni 2015 werd door de Duitse autoriteiten vastgesteld dat [naam Duitse afnemer] , geboren [geboorte en adresgegevens] , de gebruiker was van het Duitse telefoonnummer + [telefoonnummer 28] .28

3.3.3.7. Door de Duitse koeriers gebruikte telefoonnummers

Door [Duitse koerier 1] gebruikte telefoonnummer.

Uit de stukken die zijn verkregen na de rechtshulpverzoeken aan Duitsland, blijkt dat het telefoonnummer + [telefoonnummer 29] van [Duitse koerier 1] is.29

Door [Duitse koerier 2] gebruikte telefoonnummer.

[Duitse koerier 2] heeft bij de politie in Duitsland verklaard dat zijn telefoonnummer is: [telefoonnummer 30] .30

Door [Duitse koerier 3] gebruikte telefoonnummer.

Op 22 april 2015 ontvangt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) een sms-bericht van [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ), waarbij [Duitse koerier 1] het telefoonnummer van de koerier ‘ [Duitse koerier 3] ’ stuurt, te weten [telefoonnummer 31] . Hierna heeft [verdachte] rechtstreeks contact met koerier ‘ [Duitse koerier 3] ’.31Even later wordt door het observatieteam gezien dat [verdachte] een ontmoeting heeft met [medeverdachte 2] en de bestuurder van de Volkswagen Caddy met kenteken [kenteken 1] , welke op naam staat van [Duitse koerier 3] .32

De rechtbank stelt vast, gelet op het voorgaande, dat er voldoende bewijs is dat [Duitse koerier 3] gebruik heeft gemaakt van het telefoonnummer + [telefoonnummer 31] .

3.3.3.8. Contacten tussen [medeverdachte 3] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] .

Tijdens doorzoeking in de woning van [medeverdachte 3] , aan de [adres 3] te Venlo, werd een Iphone 5 wit onder een matrasdek aangetroffen. Deze telefoon werd in beslag genomen onder SIN AAIE7667NL en door het NFI onderzocht. Onder het contact “ [naam contact 1] App” werden twee telefoonnummers aangetroffen, te weten + [telefoonnummer 32] en + [telefoonnummer 10] . [medeverdachte 1] is de gebruiker van deze nummers. In de periode van 1 december 2014 tot en met 7 mei 2015 hebben 123 telefonische contacten plaatsgevonden met de nummers + [telefoonnummer 10] en + [telefoonnummer 32] .

Onder het contact “ [bijnaam medeverdachte 2] ” werden twee telefoonnummers aangetroffen, te weten + [telefoonnummer 33] en + [telefoonnummer 1] . [medeverdachte 2] is de gebruiker van deze nummers. In de periode van 25 oktober 2014 tot en met 7 mei 2015 hebben 168 telefonische contacten plaatsgevonden met de nummers + [telefoonnummer 33] en + [telefoonnummer 1] . [medeverdachte 2] heeft bij de politie verklaard dat hij de naam [bijnaam medeverdachte 2] nog wel gebruikt en dat veel mensen hem ook kennen als [bijnaam medeverdachte 2] .33

In het telefoontoestel werden foto’s aangetroffen, o.a.: met [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] , met [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] , 1 foto met een grote hoeveelheid geld in een tas en 1 foto met een grote hoeveelheid geld, foto’s met hennep, foto’s met vuurwapens, waaronder een met geluidsdemper, foto’s m.b.t. VW Golf [kenteken 2] en foto’s met een peilbaken, inclusief voeding. Door het observatieteam werd de bevestiging gegeven dat dit het vermiste peilbaken betreft, welke door hen in week 2 van 2015 geplaatst was in de BMW [kenteken 3] , in gebruik bij [medeverdachte 1] .

In het telefoontoestel werden videofilmpjes aangetroffen, o.a. van een hennepdrogerij en het peilbaken.34

De rechtbank stelt vast, gelet op het voorgaande, dat er tussen 1 december 2014 en 7 mei 2015 vele contacten hebben plaatsgevonden tussen [medeverdachte 3] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] .

3.3.4.

Voertuigen

De personenauto merk BMW, type 330 D, kenteken [kenteken 3] , kleur zwart, is op naam gesteld van [naam 1] , maar werd hoofdzakelijk gebruikt door [medeverdachte 1] . Dit blijkt uit diverse observaties en ook uit de verklaringen van [naam 1] en [naam 2] . [medeverdachte 1] heeft zelf ook verklaard dat hij deze personenauto wel eens leent van zijn neef [naam 1] .35

De personenauto merk BMW, kenteken [kenteken 4] , kleur grijs, is op naam gesteld van

[naam 3] , maar werd hoofdzakelijk gebruikt door [medeverdachte 2] . Dit blijkt uit diverse observaties en ook de verklaring van [getuige] . [medeverdachte 2] heeft zelf ook verklaard dat hij gebruik heeft gemaakt van deze personenauto.36

De personenauto merk Volkswagen, type Polo, kenteken [kenteken 5] , is op naam gesteld van [verdachte] .37 [verdachte] heeft bij de politie verklaard dat dit de laatste auto is, die hij in gebruik had en dat hij deze aan zijn schoonzoon heeft gegeven. Van deze auto maakt hij gebruik.38

De personenauto merk Volkswagen, type Golf, kenteken [kenteken 2] , is op naam gesteld van [echtgenoot medeverdachte 3] , wonende op de [adres 3] te Venlo.39 [medeverdachte 3] heeft bij de politie verklaard dat hij gebruik maakt van de auto van zijn vrouw, een zwarte Volkswagen Golf.40

De personenauto merk Volkswagen, type Caddy, kenteken [kenteken 1] is op naam gesteld van [Duitse koerier 3] .41 Uit de kentekenhistorie blijkt dat de Caddy tot 13 februari 2015 op naam van [Duitse koerier 1] was gesteld en toen het kenteken [kenteken 6] had.42

De personenauto merk Volkswagen, type Passat, kenteken [kenteken 7] is op naam gesteld van [naam 4] , zijnde de partner van [Duitse koerier 1] .43

3.3.5.

Levering op donderdag 7 mei 2015 (zaaksdossier 15).

Periode van 21 april 2015 tot en met 5 mei 2015.

Uit de telefoontaps, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt het volgende. Uit de vertaalde weergave van de sms-berichten tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 5] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 27] ) blijkt dat een levering zal gaan plaatsvinden. [medeverdachte 1] geeft aan dat hij de "snelle" laat maken en dat hij op de "snelle" wacht, maar de man de telefoon niet opneemt. Ook wordt er gesproken over verf, lami, hz, kweken, dossier en een auto die is afgegeven bij de garage. Verder valt op te maken uit de communicatie dat de levering meermaals wordt uitgesteld.44

Op 23 april 2015 omstreeks 22:37 uur belt [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 33] ) naar [medeverdachte 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 19] ) en vraagt of [voornaam medeverdachte 3] even naar het café kan komen.45

In de tussentijd heeft ook [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 10] ) telefonisch contact met [medeverdachte 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 19] ). Uit de inhoud van de telefoongesprekken en/of sms-berichten blijkt dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] geregeld met elkaar afspreken waarbij het initiatief vanuit [medeverdachte 1] komt.46

In deze periode heeft ook [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) contact met de Duitse koerier [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ).47 Uit de inhoud van deze telecommunicatie kan worden opgemaakt dat de auto van de 'Bulgaar' nog niet gemaakt is. Er wordt onder andere door [verdachte] gezegd: "Broer, doe wat je kunt. Laat het morgen maken, laat iets doen zodat het kan lopen, fuck dat. Want de man zeurt ... ". Ook is er een telefoongesprek tussen [verdachte] en [Duitse koerier 1] waarin [Duitse koerier 1] vraagt of ze nog moeten wachten en [verdachte] zegt: "Hij/zij kan niks vinden".

Woensdag 6 mei 2015.

Uit de tapgegevens van 6 mei 2015 blijkt het volgende:

- sms-bericht van [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 5] ) naar [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 27] ) te 12:18:54 uur: “Is goed, er is iemand die twee keer per maand honderd lami wil. Hopelijk kun jij de lami voor 6. 5 kopen/inkopen”.

- sms-bericht van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 14:44:42 uur: “Oke, er is iemand die honderd lami wilt hebben twee keer per maand. Je kan lami voor 6.5 ...” te 14:44:44 …kopen met Gods hulp. Want hij/zij heeft voor 8. 5 gevraagd.”

- sms-bericht van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 14:46:27 uur: “Liefste, 7 is gegarandeerd, maar ik zal 6.5 proberen”.

- sms-bericht van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 14:54:03 uur: “Koop jij maar alsjeblieft, koop het in ieder geval voor 6.75”.

- sms-bericht van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 17:11:12 uur: “Broer, geef mij alsjeblieft door nadat de vriend is vertrokken, zodat ik het dossier weg breng. Kusjes”.48

[medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 10] ) belt op 6 mei 2015 omstreeks 17:15 uur met [medeverdachte 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 19] ) en zegt dat [voornaam medeverdachte 3] hierheen moet komen.49

Door opsporingsambtenaren van het observatieteam wordt op woensdag 6 mei 2015 omstreeks 17:42 uur gezien dat [verdachte] , als bestuurder in zijn Volkswagen Polo, kenteken [kenteken 5] , over de [adres 19] te Venlo rijdt. [broer medeverdachte 2] zit als passagier naast [verdachte] in deze Volkswagen Polo. Vervolgens wordt gezien dat de Volkswagen Polo, kenteken [kenteken 5] , op die dag omstreeks 17:47 uur in de [adres 16] te Venlo stilstaat en dat [broer medeverdachte 2] aan de passagierszijde naast het voertuig staat. Verder wordt door het observatieteam gezien dat ter hoogte van café [naam cafe] , gevestigd aan de [adres 1] te Venlo, een zwarte BMW met het kenteken [kenteken 3] en een grijze BMW met het kenteken [kenteken 4] geparkeerd staan. Ook wordt gezien dat de Volkswagen Polo, kenteken [kenteken 5] , die dag omstreeks 17:50 uur uit de [adres 16] te Venlo reed en stopte ter hoogte van café [naam cafe] .50

Uit de tapgegevens blijkt dat [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 15] ) contact heeft met [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ), waarbij wordt gesproken over onder andere "de auto halen" en "naar ver gaan" en er wordt gesproken over het feit dat [Duitse koerier 1] naar [verdachte] toekomt.51

Verder blijkt uit de tapgegevens het volgende:

- sms-bericht van [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 5] ) naar [naam Duitse afnemer]

(telefoonnummer + [telefoonnummer 27] ) op 6 mei 2015 te 18:13:34 uur: “Liefste, wanneer zal de lami nodig zijn”.

- sms-bericht van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] 18:18:18 uur: “Als het 9 was, zou het heel goed zijn, ik zou hier proberen om goedkoop te kopen, dan zou het goed zijn” te 18:19:21 “Ik bedoel dat wij het moeten geven, het kan niet anders, zo kunnen we in ieder geval wat verdienen”

- sms-bericht van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 18:20:00 uur: “Ja, maar ze hebben het niet geaccepteerd, ik had 9 gezegd. Maar ze moeten verplicht twee keer afnemen.”

- sms-bericht van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 18:22:43 uur: “Oke, is de vriend vertrokken?”

- sms-bericht van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 18:23:09 uur: “Nog niet, straks, als God het wilt”.52

Op 6 mei 2017 te 18:23:30 uur heeft [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 33] ) telefonisch contact met [medeverdachte 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 19] ), waarbij ze een afspraak maken om elkaar te zien.53

Op woensdag 6 mei 2015 tussen 19:21:49 uur en 19:39:56 uur vinden sms-berichten plaats tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 8] ) en [medeverdachte 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 21] ) waaruit kan worden afgeleid dat ze om 8 uur hebben afgesproken (“om 8 uur daar”).54

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) heeft contact met [broer medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 34] ), waaruit kan worden afgeleid dat [broer medeverdachte 2] kennelijk op de hoogte is van de aanstaande levering. Te 19:32:44 uur: “Wij wachten op de neger”.55Het is aannemelijk dat hiermee [medeverdachte 3] wordt bedoeld, gelet op de omstandigheid dat hij de enige van de verdachten is met een Afrikaanse (Somalische) achtergrond.

Door het observatieteam wordt op woensdag 6 mei 2015 omstreeks 18:27 uur gezien dat een Volkswagen Golf voorzien van het kenteken [kenteken 2] , de [adres 16] te Venlo inreed.56 Deze Volkswagen Golf is in gebruik bij [medeverdachte 3] .

Verder wordt door de opsporingsambtenaren van het observatieteam omstreeks 18:46 uur gezien dat een grijze Volkswagen Caddy, voorzien van het Duitse kenteken [kenteken 1] over de [adres 17] te Venlo reed. De Volkswagen Caddy werd bestuurd door een man, gekleed in een geel shirt. De opsporingsambtenaren zien dat er een zwarte Volkswagen Passat, voorzien van het Duitse kenteken [kenteken 7] , voor de Volkswagen Caddy reed. Omstreeks 18:52 uur zien de opsporingsambtenaren dat de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 5] en de Volkswagen Caddy met kenteken [kenteken 1] over de [adres 18] te Venlo reden. [verdachte] bestuurde de Polo. Omstreeks 18:54 uur zien de opsporingsambtenaren dat de Volkswagen Passat over de [adres 19] te Venlo reed en dat het voertuig werd bestuurd door een man, die herkend wordt als zijnde [Duitse koerier 1] , geboren [geboortedatum 1] te Bursa (Turkije). Tussen omstreeks 19:00 uur en 19:33 uur wordt op de locatie [adres 15] te Venlo de bedrijfsauto Volkswagen Caddy, voorzien van het Duitse kenteken [kenteken 1] , gezien.57

Dit wordt ondersteund door de gegevens van Amigoboras en door de peilbakengegevens. Uit de gegevens van Amigoboras blijkt dat op 6 mei 2015 te 18:42 uur een inbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67- Venlo, Nederland inkomend vanuit Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 7] .58 Uit de gegevens van Amigoboras blijkt dat op 6 mei 2015 te 18:42 uur een outbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland uitgaand naar Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 1] .59

Uit de peilbakengegevens van de bedrijfsauto Volkswagen Caddy, Duits kenteken [kenteken 1] blijkt dat deze op woensdag 6 mei 2015 omstreeks 18:12 uur via de A40 in de richting van Venlo reed. Verder blijkt dat die avond tussen 18:50 uur en 20:15 uur de Volkswagen Caddy voortdurend ‘stops’ had op de locatie [adres 15] te Venlo.60

Door het onderzoeksteam wordt later, aan de hand van de beschikbare gestelde foto- en

videobeelden van deze observatie, de bestuurder van deze Volkswagen Caddy herkend als

[Duitse koerier 3] , geboren op [geboortedatum 2] te Sofia (Bulgarije).61

Door het observatieteam wordt vervolgens gezien dat [verdachte] en de koerier [Duitse koerier 3] daar contact met elkaar hebben. Door [Duitse koerier 3] wordt vervolgens een handeling uitgevoerd, alsof door hem iets uit de kofferbak van de Volkswagen Polo, kenteken [kenteken 5] , wordt gepakt en dit vervolgens aan de achterzijde in de laadruimte van de Volkswagen Caddy wordt geplaatst.62

Uit de gegevens van Amigoboras blijkt dat op 6 mei 2015 te 19:43 uur een outbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland uitgaand naar Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 7] , aanwezig op de Volkswagen Passat, in gebruik bij [Duitse koerier 1] .63

Omstreeks 20:13 uur wordt door het observatieteam gezien dat de koerier [Duitse koerier 3] en [verdachte] op de [adres 15] te Venlo een ontmoeting hebben met [medeverdachte 3] , de bestuurder van een Volkswagen Golf, voorzien van het kenteken [kenteken 2] . [medeverdachte 3] was hierbij gekleed in een zwart trainingspak met goudgele biezen op de mouwen, Daarnaast droeg hij een petje en donkergekleurde handschoenen. Door [medeverdachte 3] werd de achterklep naar de laadruimte geopend van de Volkswagen Caddy met kenteken [kenteken 1] en die van de Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 2] . Door [medeverdachte 3] werden onder andere twee lichtkleurige voorwerpen, vermoedelijk plastic zakken, uit de kofferbak van de Volkswagen Golf met het kenteken [kenteken 2] gepakt en in de laadruimte geplaatst van de Volkswagen Caddy met het Duitse kenteken [kenteken 1] .

Kort daarna, omstreeks 20:22 uur, wordt door het observatieteam gezien dat de Volkswagen Caddy, met het Duitse kenteken [kenteken 1] , Nederlands grondgebied verlaat en via de autosnelweg A67 te Venlo, Duitsland inrijdt.64

Dit wordt ondersteund door de gegevens van Amigoboras, waaruit blijkt dat er op 6 mei 2015 te 20:21 uur een outbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland uitgaand naar Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 1] , aanwezig op de Volkswagen Caddy.65

Op woensdag 6 mei 2015 vanaf 20:49 uur wordt de observatie en de controle op de Volkswagen Caddy met het Duitse kenteken [kenteken 1] op het grondgebied van Duitsland aansluitend overgenomen door een observatieteam van de Duitse politie en wordt vastgesteld dat de auto die nacht tot 05:19 uur stond geparkeerd op de [adres 5] te Duisburg, welke locatie op korte afstand is gelegen van het woonadres van de koerier [Duitse koerier 3] , adres [adres 6] te Duisburg. In het tijdsbestek van 6 mei 2015 te 20:52 uur en 7 mei 2015 te 05:19 uur wordt geen (bewegings)signaal afgegeven door het GPS baken van deze Volkswagen Caddy, kenteken [kenteken 1] .66

Door de politie te Duisburg67 en vervolgens door de politie te Magdeburg68 wordt op donderdag 7 mei 2015 de observatie voortgezet op deze Volkswagen Caddy kenteken [kenteken 1] , na het vertrek daarvan in Duisburg en vóór de beoogde overdracht c.q. aflevering van de partij verdovende middelen te Schönebeck.

Dag van aflevering: donderdag 7 mei 2015.

Uit de tapgegevens van 6 en 7 mei 2015 blijkt het volgende. [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 33] ) belt op 6 mei 2015 te 23:14 uur met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en zegt: “Mijn broer zegt: is de vriend naar z’n huis gegaan”. [verdachte] noemt hem “ [bijnaam medeverdachte 2] ”. [verdachte] zegt: “Hij is allang in z’n huis. Hij gaat toch morgen dinges doen?”.69

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) heeft op 7 mei 2015 telefonisch contact met [Duitse koerier 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 35] ) en met [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 9] ) met betrekking tot de voortgang van het transport naar de Duitse afnemer [naam Duitse afnemer] .70 Hierbij wordt door hen in versluierd taalgebruik gesproken over de vermoedelijke locatie van overdracht in Duitsland, waarbij in relatie tot de plaats van overdracht c.q. de ontmoetingsplaats onder andere de term "eten" wordt gebruikt. [Duitse koerier 3] geeft aan dat het druk is op de weg. [verdachte] geeft van deze ontvangen informatie van de koerier vervolgens weer een terugkoppeling aan [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 5] ) onderhoudt vervolgens met sms-berichten contact met [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 27] ), waarbij hij aangeeft dat "de vriend onderweg is" en "25 minuten de eetplaats".

Kort hierna, omstreeks 12:34 uur, blijkt uit de tapgegevens dat [verdachte] geen contact meer krijgt met [Duitse koerier 3] .71 [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 27] ) stuurt sms-berichten naar [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 5] ), met de inhoud dat hij geen contact meer krijgt met zijn contactpersoon " [naam contact 2] ", waarna het vermoeden ontstaat bij beiden dat er "iets" gebeurd is. Door [naam Duitse afnemer] wordt in een sms bericht geschreven; "zij zijn honderd procent weg".72

Uit de tapgesprekken blijkt dat er vervolgens enigszins paniek ontstaat. Er worden diverse afspraken gemaakt om "snel te komen" en hierover gaan diverse telefoongesprekken en sms-berichten, waaronder sms-berichtenverkeer die dag tussen 13:03 uur en 13:06 uur tussen [medeverdachte 1] en [naam Duitse afnemer] , waarin [medeverdachte 1] schrijft dat hij de telefoon ergens neer gaat leggen zodat hij deze niet bij zich heeft.73

Omstreeks 15:05 uur belt [medeverdachte 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 19] ) naar [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 33] ), waarbij [medeverdachte 2] tegen [voornaam medeverdachte 3] zegt “dat hij heel snel moet komen en dat hij hem echt snel nodig heeft”.74

Omstreeks 15:37 uur belt [verdachte] met een onbekend gebleven man (NNman). Deze NNman zegt dat “ze de onzen hebben meegenomen”. [verdachte] zegt “Hu…wie? [Duitse koerier 1] ”, waarop de NNman zegt “En die andere, lange…”. De NNman zegt: “ [Duitse koerier 3] heeft honderd procent geklikt”.75

Omstreeks 15:41 uur belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) met [broer medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 34] ), waarbij [verdachte] zegt: “Niet teveel praten…dinges…mijn familieleden hebben ze ook meegenomen, oké…”.76 Het is de rechtbank gebleken dat [Duitse koerier 1] en [verdachte] familie zijn van elkaar. Voorts is de rechtbank gebleken dat [broer medeverdachte 2] een broer van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] betreft.

Uit de onderzoeksbevindingen en resultaten van de politie in Duitsland blijkt dat op donderdag 7 mei 2015 het transport met de Volkswagen Caddy met het Duits kenteken [kenteken 1] , door de Duitse politie te Magdeburg is onderschept in Schönebeck (Duitsland).77

Naar aanleiding van een uitgaand rechtshulpverzoek naar Magdeburg (Duitsland) d.d. 25 mei 2015, en de daaruit verkregen informatie van de Duitse politie blijkt dat naar aanleiding van de onderschepping van dit transport van verdovende middelen en een daarop volgend onderzoek in een garagebox in Schönebeck (Duitsland) de navolgende voorwerpen werden aangetroffen en in beslaggenomen:

 • -

  10.608 (gram) amfetamine uit de geheime bergplaats (dubbele bodem) van de bedrijfsauto, merk/type Volkswagen Caddy [kenteken 1] ;

 • -

  2.110 (gram) marihuanatoppen uit de geheime bergplaats (dubbele bodem) van de bedrijfsauto, Volkswagen Caddy [kenteken 1] ;

 • -

  een losse plastic zak van Karstadt op de bijrijderstoel van de Volkswagen Caddy [kenteken 1] inhoudende een geldbedrag van € 47.900.00;

 • -

  in de garage waar de Volkswagen Caddy [kenteken 1] werd aangetroffen: 54.016 (gram) hasjiesjplakken.78

Uit later ingesteld forensisch onderzoek in Duitsland blijkt het hier te gaan om een partij verdovende middelen bestaande uit cannabis en amfetamine, als bedoeld in de Duitse Opiumwetgeving.79

In Schönebeck werden [Duitse koerier 3], de bestuurder van de Volkswagen Caddy [kenteken 1] en [naam contact 2], de Duitse contactpersoon, aangehouden.80

Onder de verdachte [naam contact 2] werden in Duitsland drie telefoontoestellen in beslaggenomen, waaronder een telefoon met het Duitse telefoonnummer + [telefoonnummer 7] , welk telefoonnummer in relatie is te brengen met de levering op woensdag 22 april 2015.81

Onder [naam contact 2] (' [naam contact 2] ') werd verder een sleutelbos aangetroffen en in beslaggenomen, met daaraan een zogenaamde transponder/ chip. Uit nader technisch onderzoek in Duitsland is vastgesteld dat met deze specifieke transponder/ chip

het mechaniek van de geheime bergruimte, een vloerplaat aanwezig in de laadruimte van de

bedrijfsauto Volkswagen Caddy [kenteken 1] , kon worden bediend en geopend.82

In Duisburg werden op diezelfde dag [Duitse koerier 1] , geboren op 7 augustus 1977 te Bursa (Turkije) en [Duitse koerier 2] , geboren op [geboortedatum 3] te Lunen (Duitsland), aangehouden.

[Duitse koerier 2] heeft bij de Duitse politie het volgende verklaard:

“Na overleg met mijn advocaat wil ik vanaf het najaar 2013 vertellen. Het begon er allemaal mee dat ik en [Duitse koerier 1] in het café [naam cafe] in Venlo door [verdachte] werden aangeworven. De Caddy werd aangemeld en aan [Duitse koerier 1] in eigendom gegeven. In het begin werd afwisselend zo één rit per maand uitgevoerd. Het ging erom verdovende middelen van Venlo uit naar Schönebeck bij Magdeburg te transporteren. Wij kregen een sms. In de sms stond alleen een tijdstip en een plaats waar wij naartoe moesten komen. Ik had de sms gekregen en [Duitse koerier 1] daarover geïnformeerd. Dat hadden wij steeds gedaan. Ik haalde dezelfde dag de Caddy bij [Duitse koerier 1] op en reed naar Venlo. Hoe ik daar naar toe moest rijden hadden wij reeds bij onze eerste ontmoeting besproken. Toen was al gezegd dat ik richting Grubbenvorst moest uitrijden. Ik reed met de Caddy naar het opgegeven adres, waar ik [verdachte] ontmoette. [medeverdachte 4] heb ik pas ongeveer medio 2014 voor het eerst gezien. Pas toen mocht ik ook in de loods wachten en hoefde ik niet meer te gaan wandelen. [medeverdachte 4] is degene die ik de “sesselmacher” heb genoemd.” 83

“Vanaf begin 2015 ben ik na de geldoverdracht wel eens langer in het café [naam cafe] gebleven en heb daar met [verdachte] gegeten. Daarbij kwam ik toen ook in gesprek met [medeverdachte 2] , die zich aan mij voorstelde als [bijnaam medeverdachte 2] . Mij werd ook de broer van [bijnaam medeverdachte 2] , [broer medeverdachte 1] , voorgesteld. Later werd mij nog een andere broer, [medeverdachte 1] voorgesteld.

In het jaar 2015 was de waar al bijna steeds in de loods, als ik kwam. In februari heb ik toen gezien dat er hennep in de Caddy werd geladen. In de loods zat de hennep in normale plastic zakken. De inhoud van de zakken werd toen in een zwarte plastic zak geschud. Van deze pakjes pasten er toen acht tot tien in de opening van de Caddy. Ik wist op dat moment dat ik telkens tussen acht en tien kilo hennep transporteerde. Ik heb een keer gezien dat ook bruine plakken door [bijnaam medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] in de Caddy werden geladen. Deze lagen ook al in de loods. [bijnaam medeverdachte 2] zei dat het om hasjiesj ging. Dat waren ongeveer in februari 100 van deze plakken, zo zei [bijnaam medeverdachte 2] het. Mij wordt hier een foto getoond van de inbeslagneming d.d. 7 mei 2015. Ik herken daarop de verpakte bruine plakken. Deze hasjiesjplakken heb ik ook nog eens bij een transport in april van [verdachte] gezien, dat ik echter niet meer zelf heb uitgevoerd. Daarbij zou het om 60 plakken zijn gegaan. Ook de hasjiesjlevering in januari of februari ging naar Schönebeck. Begin 2015 gingen echter niet alle ritten naar Schönebeck. Vier of vijf ritten gingen naar Bielefeld. Drie van deze ritten heb ik gemaakt. De andere [Duitse koerier 1] . De onderhandelingen over de prijs vonden altijd via [bijnaam medeverdachte 2] plaats. [bijnaam medeverdachte 2] heeft mij ook afwisselend met [verdachte] het koeriersloon gegeven.” 84

In het proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] wordt gerelateerd, samengevat, dat [verdachte] onder meer het volgende heeft verklaard:

 • -

  dat [Duitse koerier 2] (doelend op [Duitse koerier 2] ) in Duitsland en [medeverdachte 4] (doelend op [medeverdachte 4] ) in Nederland de sleutels zijn. [medeverdachte 4] zou alles weten wat er in zijn bedrijf [naam bedrijf] te Grubbenvorst gebeurde en er zou ook nog een bende actief zijn daar;

 • -

  dat hij de ‘nieuwe jongen’ kent (doelend op [Duitse koerier 3] );

 • -

  dat hij ( [verdachte] ) geen grote rol heeft gehad. Dat hij slechts maximaal 5 keer gereden heeft naar [naam bedrijf] . Bij de voetbalclub (doelend op 6 mei) wist hij dat er een drugstransport naar Duitsland zou zijn maar heeft hij alleen maar de weg gewezen (doelend op de "neger", verdachte [medeverdachte 3] ).

 • -

  Verdachte [verdachte] niet wist welke drugs er op 06 mei naar Duitsland vervoerd werden. Hij de "neger" niet goed kende, maar van sommige mensen die "buiten" waren wel gehoord had dat deze man zelf drugs produceerde en leverde. Hij wist niet precies welke drugs. Hij had deze man wel een aantal keren in café [naam cafe] gezien. Hij had hem nooit in het bijzijn van [medeverdachte 1] gezien in het café. Wel had hij gezien dat deze man aan gokkasten in het café stond. [verdachte] noemde deze man "de dokter";

 • -

  dat hij ( [verdachte] ) alleen maar softdrugs (marihuana en hasjiesj) getransporteerd heeft.85

Tussenconclusie:

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit. De bestelling van de verdovende middelen wordt door de Duitse afnemer ( [naam Duitse afnemer] ) geplaatst bij [medeverdachte 1] (persoon 1). [medeverdachte 1] is de enige die contact heeft met [naam Duitse afnemer] . [medeverdachte 1] initieert de handel in verdovende middelen en zorgt voor de aanvoer, het transport, de aflevering en de voortdurende controle bij een transport. Door [medeverdachte 1] werden [medeverdachte 2] (persoon 2), [verdachte] (persoon 3) en [medeverdachte 3] (persoon 4) in stelling gebracht in relatie tot het zoeken, kopen, vervoeren en (laten) maken van de verdovende middelen. Op het moment dat de verdovende middelen beschikbaar zijn voor de Duitse afnemer [naam Duitse afnemer] neemt [verdachte] in opdracht van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] contact op met de koeriers [Duitse koerier 1] , [Duitse koerier 2] en/of [Duitse koerier 3] . [verdachte] wordt op zijn beurt weer aangestuurd door [medeverdachte 2] met betrekking tot de overdracht van de verdovende middelen in Nederland. Na de overdracht van de verdovende middelen in Nederland, onderhoudt [medeverdachte 1] contact met [verdachte] die vervolgens weer contacten heeft met de koeriers omtrent het lopende transport van de verdovende middelen. De bevindingen met betrekking tot het lopende transport worden door [medeverdachte 1] weer doorgegeven aan de Duitse afnemer [naam Duitse afnemer] . [medeverdachte 1] en [naam Duitse afnemer] blijven contact houden met betrekking tot de financiële afhandeling van het transport van de verdovende middelen.

De rechtbank acht het aannemelijk, gelet op de context, dat met de bedekte termen ‘snel’ of ‘snelle’ speed, oftewel amfetamine wordt bedoeld. De rechtbank acht het verder aannemelijk, gelet op de context, dat met de bedekte term ‘hz’ hennep wordt bedoeld.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 21 april 2015 en 7 mei 2015 10.608 gram amfetamine en 2,1 kilogram hennep buiten het grondgebied van Nederland zijn gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.6.

Levering op donderdag 5 februari 2015 (zaaksdossier 1).

Periode van 27 januari 2015 tot en met 4 februari 2015.

Vanaf 27 januari 2015 vindt er sms-berichtenverkeer plaats tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ). Uit de vertaalde weergave van de sms-berichten blijkt dat [medeverdachte 1] voornemens is “tien stuks, schoon” af te leveren aan [naam Duitse afnemer] . [naam Duitse afnemer] schrijft aan [medeverdachte 1] “Probeer deze voor 3.6 te kopen alsjeblieft”. Door [naam Duitse afnemer] wordt aan [medeverdachte 1] gevraagd “voor hoeveel ga je vijftig stuks ‘lami’ kopen?”. Uit de tapgegevens blijkt verder dat de levering meermaals wordt uitgesteld.86

In de tussentijd heeft [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 2] ) op 27 januari 2015 te 17:13:12 uur telefonisch contact met [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ), waarbij [medeverdachte 1] schrijft: “…als het goed is kopen/halen we het vandaag, en sturen we het morgen op”.87

[medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) belt vervolgens om 17:13:57 uur naar [medeverdachte 4] (telefoonnummer + [telefoonnummer 25] ), waarbij [medeverdachte 2] zegt “dat het nog even duurt en zal bellen. Als [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 4] belt dan moet [medeverdachte 4] maar komen.” 88

Op 3 februari 2015 om 21:45:52 uur belt [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 2] ) naar [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ), waarbij [medeverdachte 1] vraagt: “Kunnen we dat/hem/haar vandaag sturen, zodat hij/zij morgenochtend gaat, of…?”. [medeverdachte 2] zegt: “Ik denk dat het kan. Regel het, maar… ik zal alleen de man regelen en jij zal de rest regelen, toch?”.89 Om 22:03:53 belt [medeverdachte 2] nogmaals met [medeverdachte 1] , waarbij [medeverdachte 2] zegt: “Ik ben er zeker van, als [medeverdachte 3] (fon.) het maar kan regelen. De rest kan ik zelf maken”.90

Op 4 februari 2015 om 12:29:15 uur belt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 2] ) naar [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ). [medeverdachte 1] zegt: “Liefste, zeg tegen [medeverdachte 3] (fon.), misschien kan [medeverdachte 3] kijken en als zij het ook niet hebben…”, waarop [medeverdachte 2] zegt dat dat in orde is.91

[medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) wordt vervolgens om 14:35:18 uur gebeld door [medeverdachte 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 19] ). [medeverdachte 2] zegt dat ‘ [naam contact 1] ’ (fon.) vroeg of [voornaam medeverdachte 3] wat van die T-shirts kon regelen. [voornaam medeverdachte 3] zegt dat het vrouwtje effetjes weg is en dat hij op de kleine moet passen. Over een uurtje is [voornaam medeverdachte 3] daar. [medeverdachte 2] zegt dat [voornaam medeverdachte 3] alvast met wat mensen moet sms-en, kijken of hij wat kan regelen.92

Dag van aflevering: donderdag 5 februari 2015.

Uit telefoontapgegevens, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt het volgende.93

Op 5 februari 2015, 12:42:12 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer [telefoonnummer 2] ) een sms-bericht naar [medeverdachte 2] (telefoonnummer 06- [telefoonnummer 1] ) met als tekstinhoud: “Liefste, ben je vertrokken, bel mij direct”.

Op 5 februari 2015 tussen 14:40:13 en 15:33:37 uur stuurt [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) een aantal sms-berichten naar [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ), waaruit blijkt dat [naam Duitse afnemer] contact zoekt met [medeverdachte 1] .

Op 5 februari 2015 te 15:46:09 uur belt [medeverdachte 2] (telefoonnummer [telefoonnummer 1] ) naar [medeverdachte 4] (telefoonnummer [telefoonnummer 25] ) en krijgt de voicemail aan de lijn. Op de achtergrond is te horen dat [medeverdachte 2] tegen iemand zegt of deze persoon achter hem aan daar naartoe komt.

Op 5 februari 2015 15:47:33 uur wordt [medeverdachte 2] (telefoonnummer [telefoonnummer 1] ) gebeld door [medeverdachte 4] (telefoonnummer [telefoonnummer 25] ). [medeverdachte 4] wordt door [medeverdachte 2] begroet met de woorden “Maffia van Grubbenvorst” en [medeverdachte 2] vraagt hoe laat hij kan komen, waarna een afspraak wordt gemaakt voor half vijf.

Op 5 februari 2015 vanaf 16:24:44 uur vindt het volgende sms-berichtenverkeer plaats tussen [medeverdachte 1] (+ [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ):

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 16:24:44: “4 hz 6 normaal, liefste”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 16:25:25: “5 vertrekt/komt er uit, liefste kusjes”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 16:25:54: “Okay kusjes.”

Tijdens een ingestelde observatie werd op 5 februari 2015 tussen 17:00 uur en 17:07 uur een zilverkleurige Volkswagen Caddy, met een witte kentekenplaat en zwarte letters en/of cijfers waargenomen op de [adres 20] te Grubbenvorst. Verder werd de BMW met het kenteken [kenteken 4] , in gebruik bij [medeverdachte 2] , in Grubbenvorst waargenomen. Er werd vervolgens gezien dat de Volkwagen Caddy en de BMW met hoge snelheid vanuit de richting Grubbenvorst in de richting van de A73 reden.94

Dit wordt ondersteund door de gegevens van Amigoboras en door de peilbakengegevens. Uit de gegevens van Amigoboras blijkt dat op 5 februari 2015 te 16:49 uur een inbound hit is geregistreerd bij de grensovergang op A67-Venlo, op het voertuig met het Duitse kenteken [kenteken 6] .95

De peilbakengegevens van de personenauto BMW, kenteken [kenteken 4] , in gebruik bij [medeverdachte 2] , geven op donderdag 5 februari 2015 tussen 16:35 uur en 17:03 uur als adreslocatie [adres 7] te Grubbenvorst aan.96 Op het adres [adres 7] te Grubbenvorst is het bedrijf [naam bedrijf] gevestigd, eigendom van [medeverdachte 4] .97

De zendmastgegevens van het mobiele telefoonnummer 06- [telefoonnummer 1] , in gebruik bij [medeverdachte 2] , geven op 5 februari 2015 te 17:07:06 uur de adreslocatie [adres 8] Grubbenvorst aan.98

Uit de gegevens van Amigoboras blijkt dat op 5 februari 2015 te 17:15 uur een outbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, grensovergang Nederland uit naar Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 6] .99

Uit telefoontapgegevens, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt dat op 5 februari 2015 tussen 17:13:29 en 23:53:13 uur het navolgende sms-berichtenverkeer plaatsvindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ):100

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 17:13:29 uur: “Broer, hoe staat het ervoor met de ‘lami’? Die laatst geleverde steen is er toch nog? Waarvan er”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 17:13:31 uur: “..tweehonderd zijn gekomen/geleverd…die…”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 17:13:42 uur: “Vriend, maandag stuur ik je tien schoon.”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 17:14:40 uur: “Broer, afhankelijk van de situatie. Als er geen dossier problemen zijn, kun je het sturen. Vandaag…”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 17:14:42 uur: “..komen er veertig dossiers.”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 17:14:51 uur: “Er is zowel lami als steen vriend. Geen probleem. Die heb je nog niet gegeven. X”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 17:15:58 uur: “Heb ik allang gegeven. Wellicht zal er volgende week ‘lami’ nodig zijn. Ik heb nog vijf verf.”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 17:15:59 uur: “Er zijn wat dossier problemen vriend”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 17:16:09 uur: “..morgen gaat iemand het kopen, en bovendien staan er nog 17 stuks ‘snel’”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 17:17:42 uur: “Probeer die te geven/verkopen vriend, dan zijn er ook geen dossier problemen. Dit heeft te lang geduurd. Doe het van de hand. X”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 17:20:34 uur: “Hopelijk gaat er volgende iemand ‘snel’ kopen. Wellicht is er iemand die een aantal hele …”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 17:20:36 uur: “..stenen gaat kopen. Morgen krijg ik er meer over te weten. Stuur jij het maar maandag op….”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 17;20:38 uur: “..tien schoon. X”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 17:21:08 uur: “Ik begrijp het niet. Net zei jij dat het niet mogelijk is, maar nu wel. Is het bedoeld voor ‘lami’ of ‘verf’….”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 17:21;30 uur: “Oke, vriend, ‘steen’ is geen probleem. Ik stuur het wel oke. X”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 17:21:38 uur: “Is het dan mogelijk om voor maandag dertig ‘lami’ en vijf ‘verf’ te regelen?”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 17:22:02 uur: “Oke. X”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 17:22:21: “Oke. X”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 18:46:55: “Broer, heb je de hz’s aangegeven? Is die gast al vertrokken?”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 18:47:33 uur: “Ja lieve schat, die vriend is vetrokken oke. X”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 20:58:20 uur: “Over 45 minuten is hij/zij/het daar vriend. X”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 20:59:14: “Oke. X”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 20:59:36: “Eetplaats of bij een tankstation?”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 20:59:58: “Ik zat het vragen”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 21:02:40: “Eetplaats vriend”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 21:02:55 uur: “Broer, je hebt de hz’s aangegeven, toch?”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 21:03:24 uur: “Ja vriend”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 21:03:50: “Oke. X”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 22:02:55 uur: “Broer, die vriend is er nog niet”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 22:03:26 uur: “Ik zal het vragen”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 22:07:30 uur: “Die vriend heeft het (overhandigd) gekregen.”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 22:07:54 uur: “Is goed.”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 22:17:02 uur: “Oke, liefste, die vriend kan gaan.”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 22:17:32 uur: “Oke. X”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 22:18:12 uur: “Er komt 44.9 dossiers oke. Tel het alsnog goed na alsjeblieft. X”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 22:18:34 uur: “Oke. X”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 22:41:27 uur: “Broer, voor hoeveel is hz? En schoon? Vier hz en zes schoon toch?”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 22:42:50 uur: “Vriend, hz voor 4950 en schoon voor 3850. Vier hz en zes normaal, oke. X”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 22:44:12 uur: “Wel erg duur. Stuur maar geen hz meer als het zo duur is. En koop ‘schoon’…”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 22:44:15 uur: “..alsjeblieft niet meer voor deze prijs. Hier geeft men schoon voor 4.2…”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 22:44:16 uur: “.. aan iedereen.”

Vrijdag 6 februari 2015.

Uit telefoontapgegevens, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt dat op 6 februari 2015 tussen 13:09:47 en 13:15:00 uur het navolgende sms-berichtenverkeer plaatsvindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ):101

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 13:09:47 uur: “Vriend, hoeveel had je gestuurd? X”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 13:10:27 uur: “44.9”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 13:11:32 uur: “Tel het goed na alsjeblieft en voor maandag half lami half verf alsjeblieft. X”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 13:14:27 uur: “Oke vriend. Er is een tekort van 60 Lira oke. X”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 13:15:00 uur: “Oke. X”

In het proces-verbaal van bevindingen d.d. 20 augustus 2015 relateert de verbalisant dat tussen [medeverdachte 1] en de Duitse afnemer regelmatig wordt gesproken over het kunnen leveren van “boya” (vanuit het Turks vertaald als ‘verf’), ‘B’, ‘schoon’, ‘normaal’ en ‘hz’. Ook relateert de verbalisant dat de termen ‘verf’, ‘normaal’, ‘schoon’ en ‘B’ door elkaar worden gebruikt, terwijl onderscheid wordt gemaakt met ‘hz’. Uit de informatie in het dossier valt af te leiden dat de eigenschappen van ‘verf’ zijn dat het ‘geknipt/gesneden’ is en moet drogen, er sprake is dat ‘verf’ mogelijk gelegaliseerd gaat worden en ze het dan wel kunnen schudden, de aangetroffen ‘hz’ een - duurdere - vorm van hennep betreft, de frequente transporten van ‘verf’ en de verklaring van [Duitse koerier 2] dat hij met name hennep transporteerde, kan worden aangenomen dat met ‘verf’, hennep wordt bedoeld.102

De rechtbank onderschrijft deze redenering en acht het aannemelijk dat met de bedekte

termen ‘verf’, ‘normaal’, ‘schoon’ hennep wordt bedoeld, niet zijnde haze.

Tussenconclusie.

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit. [medeverdachte 1] (persoon 1) bespreekt met de Duitse afnemer ( [naam Duitse afnemer] ) wat en hoeveel geleverd gaat worden, namelijk ‘4 hz en 6 schoon’. Vervolgens legt [medeverdachte 1] contact met [medeverdachte 2] (persoon 2), die op zijn beurt weer contact heeft met [medeverdachte 4] (persoon 5) en met [medeverdachte 3] (persoon 4). De Volkswagen Caddy, waarmee het transport plaatsvindt, en de BMW van [medeverdachte 2] bevinden zich vervolgens bij het bedrijf van [medeverdachte 4] . Vervolgens houden [medeverdachte 1] en [naam Duitse afnemer] contact met betrekking tot het lopende transport en de financiële afhandeling van het transport van de verdovende middelen.

De rechtbank acht het aannemelijk, gelet op de context, dat met de bedekte term ‘hz’ hennep wordt bedoeld. Met ‘haze’ wordt een duurdere hennepvariant bedoeld. de rechtbank acht het verder aannemelijk dat met de termen ‘verf’ of ‘schoon’ hennep wordt bedoeld. De rechtbank acht het ten slotte aannemelijk dat, gelet op de context, met de bedekte term ‘dossiers’ geld wordt bedoeld, waarbij 1 dossier een waarde van € 1.000,- vertegenwoordigt.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 27 januari 2015 en 6 februari 2015

10 kilogram hennep buiten het grondgebied van Nederland is gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.7.

Levering op woensdag 11 februari 2015 (zaaksdossier 2).

Periode van 9 en 10 februari 2015.

Uit telefoontapgegevens, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt dat op 9 februari 2015 tussen 18:14:55 en 19:31:41 uur het navolgende sms-berichtenverkeer plaatsvindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ):103

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 18:14:55 uur: He vriend, wat doe je? Gaat het goed? X

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 18:49:37 uur: Gelukkig gaat het goed broer. Er is geen personeel daarom…Hopelijk gaat het met jou ook..

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te18:49:39 uur: ..goed. Hopelijk is die gast onderweg? X

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 18:50:40: Ik had een klant daarom kon ik geen antwoord schrijven.

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 18:51:03 uur: Oke. X

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 18:51:19 uur: Oke, er is iemand die ‘honderd steen’ wil zien. Kun je dezelfde van laatst geleverde sturen….

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 18:51:19 uur: …..of heb je daar weinig van? X

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 18:52:18 uur: Dat is geen probleem vriend. Ik stuur datgene hoeveel je wilt.

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 19:31:41 uur: Oke. X

Uit de telefoontapgegevens blijkt verder dat op 10 februari 2015 tussen 15:29:22 en 23:53:46 uur het navolgende sms-berichtenverkeer plaatsvindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ):104

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 15:29:22 uur: Vriend, heb je het vertrouwde met spoed nodig of kunnen we twee, drie dagen wachten? Er komt namelijk Spaanse spul. Wat wil je? X

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 15:30:42 uur: Uiteraard, laten we wachten als het uit Spanje gaat komen. Uiterlijk zaterdag….

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 15:30:44 uur: ….alsjeblieft. X

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 15:31:19 uur: Honderd procent, of niet?

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 15:32:05: Honderd procent vriend

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 15:32:41 uur: Oke, ik zweer het, ik ben erg blij. X

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 15:56:56 uur: Je hebt niks geschreven? / Je hebt niet gereageerd?

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 16:11:56 uur: Oke vriend, als het geen leugen is, komt er kennelijk wekelijks 25 stuks

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 16:15:07 uur: Oke, het is dus niet zeker?

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 16:15:50 uur: Die man zegt dat het zeker is, maar ik heb mijn twijfels.

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 16:45:14: Oke. X

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 20:07:38 uur: Broer, hoe is het? Hoe gaat het? Alles onder controle? Broer, luister…ik heb voor uiterlijk…..

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 20:07:41 uur: … vrijdag zeven verf schoon en lami nodig. Je moet moet het sturen….

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 20:07:43 uur: … oke. Iemand wil namelijk tien verf. Gegarandeerd zaterdagochtend…

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 20:07:51 uur: .. moet ik het aan degene geven. Laten we wachten. Als die Spaanse verf er tot vrijdag niet is…

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 20:07:53 uur: …stuur die dan meteen op, oke? X

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 23:53:46 uur: Is goed vriend, geen enkel probleem. Wellicht kan ik het zelfs morgen opsturen, oke? Hangt af van de situatie. X.

Dag van aflevering: woensdag 11 februari 2015.

Uit telefoontapgegevens, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt dat op 11 februari 2015 tussen 09:13:04 en 10:25:46 uur het navolgende sms-berichtenverkeer plaatsvindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ):105

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 09:13:04 uur: Goedemorgen broer, hopelijk gaat het goed met je? En hopelijk heb je alles onder controle? Pas…

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 09:13:06 uur: … goed op jezelf, goed. Uiterlijk vrijdag moet het er zijn, ook lami moet er gegarandeerd zijn, doe er maar…

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 09:13:09 uur: …30. Probeer jij het te regelen? Zolang het er vrijdag maar is. X

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 10:16:15 uur: Goedemorgen vriend, vandaag kan er 11 stuks lami, 7,5 schoon, 2 stuks hz en honderd steen komen, oke. X

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 10:19:42 uur: Broer, stuur alsjeblieft geen hz. Ik heb er namelijk nog vier stuks liggen. Stuur in de plaats daarvan iets meer Lami…

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 10:19:44 uur: Vandaag komen er 25 dossiers. Het kan ook iets meer zijn…

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 10:19:47 uur: …ik heb namelijk nog spul. Zaterdag gaat alles weg. Stuur die gast…

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 10:19:55 uur: …zaterdag weer. Dan zijn er minstens zeventig, tachtig dossiers. Dan…

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 10:19:58 uur: ..weet je het nu alvast. X

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 10:22:18 uur: Dan doe ik het zo, veel lami is er niet, maar dan stuur ik 7.5 schoon, 11 lami en iets meer steen. Goed? X

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 10:24:19 uur: Ja, dat kan. Hoeveel stuks steen ben je van plan om op te sturen? Stuur maar drie keer honderd op…

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 10:24:20 uur: …dan. X

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 10:24:55 uur: Oke vriend, is goed. X

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 10:25:46 uur: Oke. X

Door [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) wordt op 11 februari 2015 te 13:59:05 uur contact opgenomen met [medeverdachte 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 19] ). [medeverdachte 2] zegt dat ‘zijn broer’ vraagt of hij [naam 5] kan vinden, waarop [medeverdachte 3] zegt dat hij ‘hem’ even op belt. [medeverdachte 2] zegt “het moesten er 3 keer 100 zijn”.106

De bakengegevens van het peilbaken van de personenauto BMW, kenteken [kenteken 3] , in gebruik bij [medeverdachte 1] , geven op woensdag 11 februari 2015 tussen 14:45:18 uur en 14:45:43 uur de adreslocatie [adres 2] te Venlo aan.107 Uit de SKDB-uitdraai van 11 juli 2017 blijkt dat [medeverdachte 3] van 29 april 2010 tot 7 maart 2016 ingeschreven heeft gestaan op het adres [adres 2] Venlo.108

Op 11 februari 2015 te 16:21:44 uur belt [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) met [medeverdachte 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 19] ) en zij maken kennelijk een afspraak voor vijf uur.109

De bakengegevens van het peilbaken van de personenauto BMW, kenteken [kenteken 4] , in gebruik bij [medeverdachte 2] , geeft op 11 februari 2015 te 17:00:50 uur de adreslocatie [adres 2] te Venlo aan.110

Uit telefoontapgegevens, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt dat [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) op 11 februari 2015 te 16:58:43 uur belt naar [medeverdachte 4] (telefoonnummer + [telefoonnummer 25] ) en zegt: “Ik ben zo half zes, kwart voor zes bij jou”.111

Ook wordt er om 17:02:41 uur door [medeverdachte 2] met hetzelfde telefoonnummer gebeld naar [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ). [medeverdachte 2] vraagt aan [verdachte] om die "lange meid" te regelen voor kwart voor zes.112

Door [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) wordt vervolgens om 17:03:28 uur gebeld met [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ), waarbij [verdachte] aan [Duitse koerier 1] vraagt om iemand te sturen voor zes uur, waarbij [Duitse koerier 1] vraagt of "de lange" moet komen.113

Om 17:39:09 uur belt [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) naar zijn broer [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 2] ), waarbij wordt gevraagd "of het schoon is" en [medeverdachte 2] zegt “voor anderhalf vraagt hij 2500”. [medeverdachte 2] zegt verder dat “het wel het proberen waard is” waarop [medeverdachte 1] zegt: “Hij/zij krijgt problemen mee, daarom is het helemaal niet nodig. Heb je het begrepen?”114

Korte tijd later geeft [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) aan [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) door dat hij/ zij naar de "ijsboer" komt, waarbij wordt opgemerkt dat in Grubbenvorst ijssalon [naam ijssalon] is gevestigd aan de [adres 9] , welke ijssalon op korte afstand is gelegen van het bedrijf [naam bedrijf] . te Grubbenvorst, het bedrijf van [medeverdachte 4] .115

Uit bakengegevens van de voertuigen, in gebruik bij [medeverdachte 1] (kenteken [kenteken 3] )116 en [medeverdachte 2] (kenteken [kenteken 4] )117 is het vermoeden dat de beide voertuigen zich die dag, respectievelijk tussen 17:26 uur en 18:36 uur en tussen 17:41 uur 17:58 uur op het [adres 7] in Grubbenvorst bevonden. Eveneens kwam er die dag om 18:06 uur vanuit het kentekenherkenningssysteem "Amigoboras" een inbound hit binnen bij de grensovergang van Nederland met Duitsland op de bedrijfsauto, Volkswagen Caddy, Duits kenteken [kenteken 6] .118

Hieruit blijkt dat er een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen de betrokken partijen bij het bedrijf van [medeverdachte 4] , genaamd [naam bedrijf] . , gelegen aan het [adres 7] te Grubbenvorst.

Uit het sms-berichtenverkeer op 11 en 12 februari 2015 tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) blijkt dat om een levering van “300 steen, 11 lami en 7670 schone verf” gaat. [naam Duitse afnemer] schrijft op 11 februari 2015 te 23:17:08 uur: “Alles is goed gelukkig broer. We hebben de dossier niet kunnen tellen, kun jij apart tellen alsjeblieft. Er zijn twee pakketten, één daarvan is een envelop. Het moet 23.8 zijn”.119

Ondertussen belt [verdachte] met [Duitse koerier 2] waarbij gesproken wordt over “tankstation”. Vervolgens bericht [medeverdachte 1] aan [naam Duitse afnemer] dat afgesproken wordt bij “het tankstation”.120

Verder schrijft [naam Duitse afnemer] dat “de auto niet goed is en dat de koppeling bijna is versleten”. [medeverdachte 1] laat weten dat “hij het zo vaak heeft laten repareren”.121

[medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 2] ) belt vervolgens op 12 februari 2015 te 00:02:45 uur met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en vertelt dat “die vrienden de auto kennelijk weer hebben verwoest. Weer de koppeling, de motor…”.122

Uit het proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 augustus 2015 blijkt dat door de Duitse opsporingsambtenaar [naam 6] in een notitie is opgenomen dat haar ambtshalve bekend is dat in Turks(talige) criminele groeperingen de term ‘steen’ gebruikt wordt als synoniem voor cocaïne. Bovendien blijkt uit de tapgegevens van 5 maart 2015 dat met ‘snel’ en ‘steen’ twee verschillende dingen wordt bedoeld en dat met steen dus niet wordt gesproken over amfetamine.123 De rechtbank onderschrijft deze redenering en acht het aannemelijk dat met de bedekte term ‘steen’ cocaïne wordt bedoeld.

Tussenconclusie.

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit. [medeverdachte 1] (persoon 1) bespreekt met de Duitse afnemer ( [naam Duitse afnemer] ) wat en hoeveel geleverd gaat worden, namelijk ‘300 steen, 11 lami en 7670 schone verf’. Vervolgens heeft [medeverdachte 1] contact met [medeverdachte 2] (persoon 2), die op zijn beurt weer contact heeft met [medeverdachte 3] (persoon 4), [medeverdachte 4] (persoon 5) en [verdachte] (persoon 3). De Volkswagen Caddy, waarmee het transport plaatsvindt, de personenauto van [medeverdachte 2] en de personenauto van [medeverdachte 1] bevinden zich vervolgens bij het bedrijf van [medeverdachte 4] . Hierna hebben [verdachte] en de koerier [Duitse koerier 2] contact met elkaar waaruit valt af te leiden dat afgesproken wordt bij het tankstation.

De rechtbank acht het aannemelijk dat, gelet op de context, met de bedekte term ‘steen’ cocaïne en met de term ‘lami’ hasj wordt bedoeld. De rechtbank acht het ten slotte aannemelijk, gelet op de context, dat met de termen ‘verf’ of ‘schoon’ hennep wordt bedoeld.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 9 februari 2015 en 21 februari 2015 300 gram cocaïne en 7.670 gram hennep en 11 kilogram hasjiesj buiten het grondgebied van Nederland zijn gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.8.

Levering op vrijdag 20 februari 2015 (zaaksdossier 3).

Uit de telefoontaps, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt het volgende. Op 19 februari 2015 te 17:27:55 uur belt [verdachte] (telefoonnummer

+ [telefoonnummer 16] ) naar [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) en zegt “Voor morgen is er iemand nodig. […] Voor ver. […] Tussen half twee, twee uur ... hier ... kan hij/zij vertrekken ... om negen uur in de avond kan hij/zij dan terugkomen, goed?”124

Op 20 februari 2015 tussen 09:31:19 en 09:35:04 uur vindt het volgende sms-berichtenverkeer plaats tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ):

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 09.31.19: “Goedemorgen broer, ik hoop van God dat je wakker bent?”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 09:32:05: “Goedemorgen liefste, ja, ik ben wakker”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 09:33:16: “Okay, met Gods hulp zal alles lukken. Of heb je soms de verf ook gevonden? Vandaag zeker vier ..”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 09:33:18 uur: “... sturen alsjeblieft. Hoeveel lami ga je opsturen?”

 van [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 09.34.35 uur: “Lami 50 stuks en 5 stuks steen van honderd zal er komen, voor de verf ga ik straks kijken, oke, kusjes”

 van [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 09:35:04 uur: “Okay, kusjes”125

[medeverdachte 1] (telefoonnummers + [telefoonnummer 2] en + [telefoonnummer 10] ) heeft ook telefonisch contact met [medeverdachte 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 22] ), [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ), waarbij [medeverdachte 1] de aansturing doet en opdrachten geeft.

[medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) heeft op zijn beurt weer telefonisch contact met [medeverdachte 4] (telefoonnummer + [telefoonnummer 25] ) en met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ), waarbij [medeverdachte 2] de aansturing doet en aan deze twee personen opdrachten geeft.126 Om 14:19:44 uur wordt [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) gebeld door [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ), waarbij [medeverdachte 2] zegt: “Broer, om drie uur moet je daar zijn, op onze plek”.127

Om 14:37:32 uur belt [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) naar [medeverdachte 4] (telefoonnummer + [telefoonnummer 25] ) en zegt dat “hij ( [medeverdachte 4] ) tegen ‘hem’ moet zeggen dat [medeverdachte 2] over 15 minuten daar is”.128

Hierna, om 14:38:24 uur, belt [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) naar [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en zegt “Ga daar naartoe, ik kom eraan”. [verdachte] vraagt “Waar naartoe”, waarop [medeverdachte 2] zegt: “Naar onze plek”. [verdachte] zegt vervolgens: “Oke, maar wij zijn er al onderweg”.129

Het peilbaken in het voertuig in gebruik bij [medeverdachte 2] , de personenauto, BMW, kenteken [kenteken 4] , geeft op vrijdag 20 februari 2015 tussen 14:49 uur en 15:13 uur enkele adreslocaties in de plaats Grubbenvorst aan. Op het tijdstip 14:54 uur geeft het peilbaken de adreslocatie [adres 7] te Grubbenvorst aan.130 Het bedrijfspand van het bedrijf [naam bedrijf] . , eigendom en in gebruik bij de verdachte [medeverdachte 4] is gevestigd op de adreslocatie [adres 7] te Grubbenvorst.

Op 20 februari 2015 te 15:05:08 uur belt [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) naar [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 15] ). Uit de zendmastgegevens blijkt dat door [verdachte] op dat moment de zendmast [adres 6] Grubbenvorst wordt aangestraald.131 Door de verbalisanten wordt gerelateerd dat de afstand tussen de zendmastlocatie aan de [adres 6] en [naam bedrijf] . hemelsbreed ongeveer 900 meter is.132

Uit de inhoud van de telefoontapgegevens, in de middag en avond van donderdag 19 februari 2015 en de dag erna op 20 februari 2015, blijkt dat na aanvang van het transport van Nederland naar Duitsland dat er tussen [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en [Duitse koerier 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 30] ) wordt gesproken over "eten". Kort hierna wordt er tussen [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 2] ) over "eten" gesproken en vindt er sms-verkeer plaats tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ), waarbij eveneens over "eetplaats" wordt gesproken.133

Daarnaast krijgt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) van [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) om 21:57:08 uur een sms-bericht met onder andere de tekst: "dossier 100.5 compleet", vermoedelijk een codebenaming voor een geldsom.134

Dat de vermoedelijke geldsom van 100.5 op 21 februari 2015 in het bezit van [medeverdachte 1] kwam, zou ondersteund kunnen worden door het onderlinge sms-berichtenverkeer tussen beiden, waaruit blijkt dat [medeverdachte 1] het "dossier" heeft geteld en dat “het klopt”.135

Tussenconclusie.

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit. [medeverdachte 1] (persoon 1) bespreekt met de Duitse afnemer ( [naam Duitse afnemer] ) wat en hoeveel geleverd gaat worden, namelijk ‘5 stuks steen en 50 lami’. Vervolgens heeft [medeverdachte 1] contact met [medeverdachte 3] (persoon 4), [verdachte] (persoon 3) en [medeverdachte 2] (persoon 2).

[medeverdachte 2] heeft op zijn beurt weer contact [medeverdachte 4] (persoon 5) en [verdachte] (persoon 3). [verdachte] heeft contact met koeriers [Duitse koerier 1] en [Duitse koerier 2] .

Hierbij wordt gesproken over ‘eten’ en het is aannemelijk dat hiermee de plaats van overdracht wordt bedoeld. Men treft elkaar bij het bedrijf van [medeverdachte 4] .

De rechtbank acht het aannemelijk dat, gelet op de context, dat met de bedekte term ‘steen’ cocaïne en met de term ‘lami’ hasj wordt bedoeld.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 11 februari 2015 en 21 februari 2015 500 gram cocaïne en 50 kilogram hasjiesj buiten het grondgebied van Nederland zijn gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.9.

Levering op zondag 22 februari 2015 (zaaksdossier 4).

Uit de telefoontaps, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt het volgende. Op 19 februari 2015 te 17:27:09 en 17:27:12 uur stuurt [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het navolgende sms-bericht naar [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ): “... Zaterdag en maandag moet er weer komen. Morgen lami, steen en vier stuk verf. Zaterdag 10 verf en maandag 10 verf, alsjeblieft. Kusjes.136

Op 21 februari 2015 te 0:33:49 uur belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) naar [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) en zegt: “Morgen om twee, moet er iemand van jullie klaarstaan hè ...”, waarop [Duitse koerier 1] zegt: “Om twee uur ... oké, is goed ... zelfde plaats?” [verdachte] zegt: “Ja, dezelfde plaats.”137

Op 21 februari 2015 te 01:37:57 uur wordt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 15] ) gebeld door [naam 7] (telefoonnummer + [telefoonnummer 37] ) en ze spreken af dat ze het ’s morgen samen gaan halen.138 Tijdens het verhoor bij de politie op 14 september 2015 wordt [naam 7] een tapgesprek van 11 maart 2015 te 11:49:11 uur voorgehouden, waarbij hij zelf aangeeft dat hij [verdachte] heeft gebeld. In dit tapgesprek maakt hij gebruik van het telefoonnummer + [telefoonnummer 37] .139 Hieruit leidt de rechtbank af dat het telefoonnummer + [telefoonnummer 37] door [naam 7] wordt gebruikt.

Op 21 februari 2015 14:22:58 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 2] ) een sms-bericht naar [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ): “Broer, waar zijn jullie gebleven.”, waarop [verdachte] antwoordt: “We zijn onderweg”. De zendmastlocatie van het toestel in gebruik bij [verdachte] geeft dan aan [adres 10] Utrecht.140

Op 21 februari 2015 vanaf 18:19:28 uur probeert [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) [medeverdachte 4] (telefoonnummer + [telefoonnummer 25] ) te bereiken, waarbij vanaf 19:11:49 uur door het toestel van [medeverdachte 2] een zendmast in Grubbenvorst wordt aangestraald.141 Het peilbaken van de personenauto BMW, kenteken [kenteken 4] , in gebruik bij [medeverdachte 2] , geeft op 22 februari 2015 tussen 20:07 uur en 20:37 uur als locatie Grubbenvorst aan.142

[medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) heeft om 19:03:34 telefonisch contact met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en zegt dat de "meid", waarmee vermoedelijk de koerier wordt bedoeld, niet daarheen moet komen.143

[medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [verdachte] hebben onderling telefonisch contact en wordt vervolgens de levering uitgesteld naar zondag 22 februari 2015.144

Om 19:35:09 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) het volgende sms-bericht naar [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ): “Liefste, kan hij/zij/het ook morgenvroeg vertrekken?”145

Ondertussen belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) naar [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) om 19:42:31 uur en zegt: “Ze doen niet open. De lichten branden wel, maar ze doen niet open. Er is iemand anders binnen. Begrijp je? […] Morgen, precies om half twee moet hij/zij/het hier zijn. Alles staat klaar, het moet alleen nog ingeladen worden”.146

Om 19:44:28 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) naar [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-bericht: “Ik heb de verf nu in handen maar er is geen plek om het te plaatsen/zetten”.147

Op 22 februari 2015 vanaf 12:12 uur heeft [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) eerst contact met [medeverdachte 4] (telefoonnummer + [telefoonnummer 25] ). [medeverdachte 2] is om kwart over één bij [medeverdachte 4] .148

Op 22 februari 2015 te 14:35:36 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) naar [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-bericht: “Liefste, die vriend is vertrokken. 9.750 oké voor 3.8 oké. X”.149

Hierna hebben [verdachte] en [medeverdachte 1] en vervolgens laatstgenoemde met [naam Duitse afnemer] diverse malen contact met elkaar in relatie tot de levering, een ontmoetingsplaats voor de overdracht daarvan en tot de aflevering. Hiervoor worden bedekte bewoordingen gebruikt zoals “ga je eten”, “de wedstrijd begint over een uur”, “de mannen hebben gegeten”, “zijn die vrienden naar het restaurant” en “de eetplaats”.150

Om 19:17:03 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) naar [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-bericht: “Oké, kusjes, heb je iets gestuurd of niet, kusjes”, waarop [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] stuurt: “Ja 16.5”.151

Uit de videobeelden van de camera observatie op 22 februari 2015 bij het bedrijfspand van [naam bedrijf] . te Grubbenvorst blijkt dat die dag om 13:21 uur een grijze bedrijfsauto Volkswagen Caddy, het bedrijfsterrein van [naam bedrijf] . oprijdt en hierna die dag om 14:16 uur weer vertrekt.152

Tussenconclusie.

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit. [medeverdachte 1] (persoon 1) bespreekt met de Duitse afnemer ( [naam Duitse afnemer] ) wat en hoeveel geleverd gaat worden, namelijk ‘9.750 verf’. Vervolgens heeft [verdachte] (persoon 3) contact met koerier [Duitse koerier 1] . [medeverdachte 1] en [verdachte] hebben ook onderling contact. [medeverdachte 2] (persoon 2) probeert [medeverdachte 4] (persoon 5) te bereiken. Dit lukt niet, waarna [medeverdachte 2] [verdachte] laat weten dat de koerier niet daarheen moet komen. Hierop vraagt [medeverdachte 1] aan de Duitse afnemer of het ook morgen kan. [medeverdachte 2] heeft hierna contact met [medeverdachte 4] . De Volkswagen Caddy bevindt zich vervolgens bij het bedrijf van [medeverdachte 4] . [medeverdachte 1] laat dan [naam Duitse afnemer] weten dat het transport onderweg is.

De rechtbank acht het aannemelijk, gelet op de context, dat met de termen ‘verf’ hennep wordt bedoeld.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 19 februari 2015 en 22 februari 2015 9.750 gram hennep buiten het grondgebied van Nederland is gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.10.

Levering op dinsdag 24 februari 2015 (zaaksdossier 5).

Vanaf donderdag 19 februari 2015 tot en met dinsdag 24 februari 2015 vindt er veelvuldig sms verkeer plaats tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ).

[naam Duitse afnemer] schrijft op 19 februari 2015 te 17:27:09 uur: “Zaterdag en maandag moet er weer komen. Morgen lami, steen en vier stuk verf. Zaterdag 10 verf en maandag 10 verf, alsjeblieft.”

Op 24 februari 2015 te 10:47 uur stuurt [naam Duitse afnemer] het volgende sms-bericht naar [medeverdachte 1] : “Goedemorgen broer, ik hoop van God dat het goed met je gaat? Als je nog slaapt, sta alsjeblieft op en stuur de gast vandaag voor honderd procent, alsjeblieft, kusjes”. [medeverdachte 1] reageert in een sms-bericht: “Ik ben allang opgestaan, liefste, vandaag zal hij/zij komen, oké, kusjes.” 153

Op 24 februari 2015 te 16:04:28 uur belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) naar [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) en beiden spreken af voor vijf uur.154

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt hierna om 16:05:43 uur naar [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) en zegt onder andere dat om “half zes is het eten klaar” en beiden bespreken wie er zal komen, waarin vermoedelijk over de inzet van een koerier voor het transport van de partij verdovende middelen wordt gesproken. Verder wordt tussen beiden gesproken over “lang of kort”, waarop wordt gereageerd door [verdachte] met “de oude”. [Duitse koerier 1] zegt “Ok, dan stuur ik onze jong, die kan het komen ophalen, goed?”. Tussen beiden wordt vervolgens besproken dat “zij samen kunnen komen” [verdachte] zegt daarop “Oké is goed we kijken wel”.155

Op 24 februari 2015 te 16:09:16 uur belt [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 1] ) uit naar [medeverdachte 4] (telefoonnummer + [telefoonnummer 25] ) en vraagt “alles goed broeder”.156

Op 24 februari 2015 vanaf 17:41:26 uur hebben [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) weer middels sms-berichten contact met elkaar:

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Hij/zij/het komt vandaag”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Oké, ik geef de dossiers aan [naam contact 2] ”.

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Liefste, ik schrijf straks, er komt alleen maar schoon”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] omstreeks 19.40 uur: “Broer, is die gast vertrokken?”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Liefste, hij is allang vertrokken. Liefste, er zijn 10 stuks gekomen oké kus.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “32.25 dossier komt er goed.”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 21:28 uur: “over 2 minuten benzine oké kus”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 22:04:40 uur: “Oké lieverd, die gast is vertrokken. Lieverd, de koppeling is bijna los, zeg tegen broer … dat zij de auto moeten laten repareren. Er is iemand anders gekomen die ik niet ken.”157

Volgens de beschikbare peilbakengegevens van de personenauto BMW, kenteken [kenteken 4] , in gebruik bij [medeverdachte 2] , was deze op 24 februari 2015 tussen de tijdstippen van 16:46 uur en 17:43 uur op de adreslocatie [adres 7] te Grubbenvorst.158

Tussenconclusie.

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit. [medeverdachte 1] (persoon 1) bespreekt met de Duitse afnemer ( [naam Duitse afnemer] ) wat en hoeveel geleverd gaat worden, namelijk ‘10 verf’. Vervolgens heeft [verdachte] (persoon 3) contact met [medeverdachte 2] (persoon 2) en met [Duitse koerier 1] . [medeverdachte 2] heeft dan weer contact met [medeverdachte 4] (persoon 5) en zijn auto wordt gezien bij het bedrijf van [medeverdachte 4] . [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] houden elkaar op de hoogte van de voortgang.

De rechtbank acht het aannemelijk dat, gelet op de context, dat met de bedekte term ‘verf’ hennep wordt bedoeld.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 19 februari 2015 en 23 februari 2015

10 kilogram hennep buiten het grondgebied van Nederland is gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.11.

Levering op donderdag 5 maart 2015 (zaaksdossier 6).

Uit de telefoontapgegevens, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt het volgende. Op 5 maart 2015 omstreeks 13:35 uur belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) met [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) en zegt dat “de Bulgaar daar om half vier moet zijn”. 159

[Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) belt omstreeks 14:46 uur naar [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en vraagt of hij “de Bulgaar naar dinges, die vrienden van gisteravond moet sturen”. [verdachte] zegt daarop “naar die gebruikelijke plaats, bij de McDonald's, waar hij vaker naartoe is gegaan”. [Duitse koerier 1] zegt dat het hem duidelijk is.160

[medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 38] ) belt omstreeks 15:01 uur met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en zegt dat “deze absoluut niet via Blerick” moet komen, waarop [verdachte] antwoord dat het goed is.161

Op 5 maart 2015 om 16:17:13 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) naar [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-bericht: “Liefste, er is 9.3 gekomen. Een half uur geleden is hij/zij/het vertrokken, morgen komt hij/zij/het weer oké. Kusje.”162

[medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 9] ) belt om 19:09:46 uur met [broer medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 39] ) en vraagt aan deze of [verdachte] bij hem is, wat door [broer medeverdachte 2] wordt bevestigd en hij zijn telefoon kennelijk aan [verdachte] geeft. [verdachte] zegt vervolgens tegen [medeverdachte 1] ; "over een uur zijn wij bij het eten, hoor". [verdachte] zegt vervolgens tegen [medeverdachte 1] : “Onze neef heeft ons geroepen, wij gaan even kijken en komen meteen terug.”163

Op 5 maart 2015 om 19:11:42 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) naar [naam Duitse afnemer] (+ [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-bericht: “Liefste, over een de eetplaats, oké, kusje”.164 Om 20:24:29 uur stuurt [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) naar [medeverdachte 1] (+ [telefoonnummer 3] ) het volgende sms-bericht: “Hij/zij/het is niet gekomen”.165

[medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 10] ) belt om 20:26:19 uur met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 15] ) en vraagt of “de vriend komt eten, maar hij is er nog niet. [verdachte] zegt daarop dat “de vriend gaat eten, bij de eet-plek, nu moet hij/zij daar zijn, hij/zij moest nog 15 kilometer”.166

Op 5 maart 2015 om 20:28:55 uur stuurt [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) naar [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) het volgende sms-bericht: “Oké, hij/zij/het is nu gekomen.”167

Op 5 maart 2015 om 22:11:38 uur stuurt [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) naar [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) het volgende sms-bericht: “Broer, wat doe je er komt 60.8 aan dossiers oké. Tel het alsjeblieft weer goed na. Kusje.”168

Dit wordt ondersteund door de gegevens van Amigoboras. Hieruit blijkt dat op 5 maart 2015 te 15:34 uur een inbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, op het voertuig met het Duitse kenteken [kenteken 1] , Volkswagen Caddy.169 Op 5 maart 2015 te 16:01 uur is een outbound hit geregistreerd bij de grensovergang A67 te Venlo, op het voertuig met het Duitse kenteken [kenteken 1] , Volkswagen Caddy.170

Tussenconclusie.

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit. [verdachte] (persoon 3) heeft contact met koerier [Duitse koerier 1] en er wordt gesproken over ‘de Bulgaar’. Het is aannemelijk dat hiermee de koerier [Duitse koerier 3] wordt bedoeld, nu het de rechtbank is gebleken dat [Duitse koerier 3] is geboren in Sofia, Bulgarije. Ook [medeverdachte 2] (persoon 2) en [verdachte] hebben contact met elkaar. [medeverdachte 1] (persoon 1) bespreekt met de Duitse afnemer ( [naam Duitse afnemer] ) hoeveel geleverd gaat worden, namelijk ‘9,3 voor 60.8 aan dossiers’. [medeverdachte 1] heeft contact met [verdachte] en koppelt dit terug aan de Duitse afnemer.

De rechtbank acht het aannemelijk dat, gelet op de context, dat met de termen ‘verf’ hennep wordt bedoeld.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 24 februari 2015 en 6 maart 2015 9,3 kilogram hennep buiten het grondgebied van Nederland is gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.12.

Levering maandag 9 maart 2015 (zaaksdossier 7)

Uit de telefoontaps, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt het volgende. Op 9 maart 2015 vanaf 9:47:04 uur vindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-berichtenverkeer plaats:

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Oké, je hoeft vandaag niet op te sturen, omdat er nog twintig dossiers zijn. Acht verf staat er. Ik laat het aan jou over”. “Over de Spaanse verf is er nog steeds geen nieuws, toch? Als wij een beetje goedkoop konden verkopen dan zou ik hier meer kunnen verkopen.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Wat doe je broer? Wanneer ga je de gast sturen. Vergeet hz niet alsjeblieft.” “De vriend zal mij vandaag het dossier van hz brengen. Kusjes.”171

Op 9 maart 2015 om 17:31:05 uur stuurt [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 13] ) naar [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) het volgende sms-bericht: “Broer, de man zal beetje later komen”. [verdachte] antwoordt dat het “Ok” is. Hierop stuurt [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 13] ) het volgende sms-bericht naar [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) om 17:58:56 uur: “Is het oké, broer”.172

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt om 18:41:42 uur naar [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) en zegt: “Hij/zij is gekomen, maar nu gaat hij/zij weg, is al vertrokken.”173

Op 9 maart 2015 vanaf 18:57:34 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) naar [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) de volgende sms-berichten: “Liefste, de vriend is onderweg, oké, kusjes”. “11 stuks is gekomen, oké, drie hz is gekomen, zo zei mijn kleine/jongere, oké, kusjes.”174

Op 9 maart 2015 om 21:46:43 uur belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) naar [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) en zegt dat “die man al is gearriveerd en dat “hij over 40 minuten daar zal zijn”.175

Vervolgens belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 15] ) om 21:47:39 uur naar [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 10] ) en zegt dat: “de wedstrijd zal nog 45 minuten duren”. [medeverdachte 1] zegt dat dit in orde is.176

Op 9 maart 2015 vanaf 21:50:33 uur vindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-berichtenverkeer plaats:

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Liefste, 45 minuten”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Broer, drie hz en acht normaal?”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Ja, liefste, hij/zij heeft het gemarkeerd.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Broer, er komen 31 dossiers, oké. Ik hoop het van God dat er volgende keer minimaal honderd wordt. Kusjes.”177

Dit wordt ondersteund door de gegevens van Amigoboras. Hieruit blijkt dat op 9 maart 2015 te 17:58 uur een inbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland inkomend vanuit Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 1] .178 Op 9 maart 2015 te 18:52 uur is een outbound hit geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland uitgaand naar Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 1] .179

Tussenconclusie.

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit. [medeverdachte 1] (persoon 1) bespreekt met de Duitse afnemer ( [naam Duitse afnemer] ) wat en hoeveel geleverd gaat worden, namelijk ‘8 normaal en 3 hz’. Het is aannemelijk dat hieraan voorafgaand [medeverdachte 2] (persoon 2) en [verdachte] (persoon 3) en laatstgenoemde weer met [Duitse koerier 1] contact hebben over de aankomst van de koerier.

De rechtbank acht het aannemelijk, gelet op de context, dat met de bedekte termen ‘hz’ en ‘normaal’ hennep wordt bedoeld. De rechtbank acht het tenslotte aannemelijk dat, gelet op de context, met de bedekte term ‘dossiers’ geld wordt bedoeld, waarbij 1 dossier een waarde van € 1.000,- vertegenwoordigt.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 5 maart 2015 en 10 maart 2015 11 kilogram hennep buiten het grondgebied van Nederland is gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.13.

Levering maandag 16 maart 2015 (zaaksdossier 8).

Uit de telefoontaps, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt het volgende. Op 16 maart 2015 vanaf 14:55:01 uur vindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-berichtenverkeer plaats:

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Ja, liefste, vandaag zal hij/zij komen, oké, kusjes”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “[…] Geef het me alsjeblieft door als hij/zij vertrekt omdat ik werk en de tijd daarop moet aanpassen. Kusjes.”

- [medeverdachte 1] aan [naam Duitse afnemer] 18:58 uur: “Nee, wij hebben pas de lami gehaald, de reis zal nog 45 minuten duren, liefste, wij wachten al precies 6 uren op de man”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Oké, maar vandaag zal hij/zij wel komen, toch?”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Ja, liefste.”180

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) om 19:26:07 uur en belt daarna om 19:28:10 uur [Duitse koerier 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 30] ). [verdachte] zegt tegen [Duitse koerier 2] dat “de man meteen kan komen”. [Duitse koerier 2] zegt dat “hij niet meteen kan komen, maar pas over een uur”.181

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 15] ) belt vervolgens om 19:30:21 uur naar [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 33] ). [verdachte] zegt dat “hij daar over een halfuur is. Bij de ijscoboer, waar anders.” Het is aannemelijk dat hiermee IJssalon [naam ijssalon] in Grubbenvorst wordt bedoeld.182

[medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 13] en + [telefoonnummer 33] ) en [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] + [telefoonnummer 15] ) hebben tussen 19:49 uur en 20:42 uur weer enkele malen telefonisch contact met elkaar, onder andere middels sms verkeer, waarin [medeverdachte 2] vraagt waar [verdachte] blijft en [verdachte] antwoordt met “10 minuten”. Door het telefoonnummer in gebruik bij [medeverdachte 2] worden dan zendmasten aangestraald in de plaatsen Lottum en Grubbenvorst en door [verdachte] zendmasten in de plaatsen Asten en Grubbenvorst.183

Op 16 maart 2015 om 21:45:25 uur stuurt [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) naar [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) het volgende sms-bericht: “Wat komt er broer?”, waarop [medeverdachte 1] antwoordt: “Er komt alleen maar lami, liefste, 5 stuks”.184

Om 23:22:41 uur belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) met [Duitse koerier 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 30] ) en de stemmen van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] zijn op de achtergrond bij [verdachte] te horen. Door de telefoon van [verdachte] wordt dan een zendmast aangestraald op de [adres 2] te Venlo.185

Op 16 maart 2015 vanaf 23:35:46 uur vindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-berichtenverkeer plaats:

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Broer, voor hoeveel heb je lami gehaald/gekocht?”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “7.5, liefste”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Broer, er zullen 87.5 dossiers naar jou toe komen. Als morgen de gast komt, komen er nog vijftig. Kusjes.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] op 17 maart 2015 te 01:09 uur: “Oké broer, de vriend mag gaan”.186

Op 16 maart 2015 tussen 13:42 uur en 15:40 uur werd een observatie ingesteld door een

observatieteam van de eenheid Limburg. Door opsporingsambtenaren van het observatieteam werd die middag vastgesteld dat [medeverdachte 2] de gebruiker was van de personenauto, BMW, kenteken [kenteken 4] . [medeverdachte 2] vertrok met deze auto vanaf de [adres 19] , via het [naam cafe] café te Venlo naar de adreslocatie [adres 21] te Helmond.187

Dit wordt ondersteund door de gegegevens van Amigoboras. Hieruit blijkt dat op 16 maart 2015 te 20:36 uur een inbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland inkomend vanuit Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 1] .188

Op 16 maart 2015 te 21:04 uur is een outbound hit geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland uitgaand naar Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 1] . 189

Op 16 maart 2015 te 21:04 uur is een outbound hit geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland uitgaand naar Duitsland, op het Nederlandse kenteken [kenteken 4] , afgegeven voor de BMW die in gebruik is bij [medeverdachte 2] .190

Op 16 maart 2015 te 21:10 uur is een inbound hit geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland inkomend vanuit Duitsland, op het op het Nederlandse kenteken [kenteken 4] , afgegeven voor de BMW die in gebruik is bij [medeverdachte 2] .191

Tussenconclusie.

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit. [medeverdachte 1] (persoon 1) bespreekt met de Duitse afnemer ( [naam Duitse afnemer] ) wat en hoeveel geleverd gaat worden, namelijk ’5 stuks lami’. [verdachte] (persoon 3) heeft contact met de koeriers [Duitse koerier 1] , [Duitse koerier 2] en [medeverdachte 2] (persoon 2). [medeverdachte 2] bevindt zich bij het bedrijf van [medeverdachte 4] . [medeverdachte 1] en [naam Duitse afnemer] houden elkaar op de hoogte van de voortgang.

De rechtbank acht het aannemelijk, gelet op de context, dat met de bedekte term ‘lami’ hasj wordt bedoeld. De rechtbank acht het verder aannemelijk dat, gelet op de context, met de bedekte term ‘dossiers’ geld wordt bedoeld, waarbij 1 dossier een waarde van € 1.000,- vertegenwoordigt.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 26 februari 2015 en 17 maart 2015 5 kilogram hasjiesj buiten het grondgebied van Nederland is gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.14.

Levering donderdag 19 maart 2015 (zaaksdossier 9).

Periode van 15 maart 2015 tot en met 18 maart 2015

Uit de telefoontaps, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt het volgende. Vanaf 15 maart 2015 vindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-berichtenverkeer plaats:

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] op 15 maart 2015 te 19:35:14 uur: “Kun je alsjeblieft dinsdag verf sturen, het zal lukken, toch?”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] op 15 maart 2015 te 19:36:48 uur: “Oke, je gaat het proberen, okay, kusjes”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] op 16 maart 2015 te 21:47:06 uur: “Oke, is de verf niet gelukt? Verf was er ook nodig.”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] op 16 maart 2015 te 21:47:57 uur: “Verf komt er morgen, liefste, vandaag is het niet gelukt, kusjes”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] op 16 maart 2015 te 21:49:02 uur: “Oke, broer, laat het alsjeblieft morgen komen. Want het is nodig. Kusjes.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] op 16 maart 2017 te 23:49:37 uur: “Broer, er zullen 87.5 dossiers naar jou toe komen. Als er morgen de gast komt…komen er nog vijftig. Kusjes.”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] op 16 maart 2015 te 23:50:08 uur: “Oke, liefste, kusjes.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] op 16 maart 2015 te 23:59:36 uur: “Oke dan, okay stuur die verf morgen wel alsjeblieft. Maar het moet niet zo… laat worden, broer, het pakt niet goed uit zo, want hier is het erg rustig op deze tijdstippen.”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] op 17 maart 2015 te 0:54:25 uur: “Oke, liefste.”192

Uit de gegevens van Amigoboras blijkt dat er op 17 maart 2015 om 14:51 uur een inbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A-67-Venlo, Nederland inkomend vanuit Duitsland, op het Duits kenteken [kenteken 1]193 en dat er om 17:18 uur een outbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A-67-Venlo, Nederland uitgaand vanuit Duitsland, op het Duits kenteken [kenteken 1] .194

Op 17 maart 2015 tussen 15:33:37 uur en 17:44:57 uur vindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-berichtenverkeer plaats:

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Broer, de gast komt vandaag voor honderd procent, toch? Kusjes.”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Het is nog niet helemaal duidelijk, ik wacht op het bericht van de vriend, oke, liefste, kusjes.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Broer, kan de vriend niet komen of is er geen verf?”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Nee, liefste, ik wacht op de verf.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “De vriend is nu naar me toe gekomen, hij wilt ook tien verf. Er zijn anderen… die ook willen! Ik heb tot donderdag totaal twintig verf nodig.”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Oke, liefste, met Gods hulp zullen wij het regelen, oke, kusjes.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Oke, rond hoe gaat die vriend vertrekken?”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Volgens mij wordt het vandaag moeilijk liefste, ik heb nog geen bericht gekregen, morgen, oke, kusje.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Dit komt helemaal niet goed uit.”195

Op 18 maart 2015 vanaf 12:30:14 uur vindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-berichtenverkeer plaats:

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Broer hoe is het wat doe je? Broer hij/zij/het komt vandaag honderd procent toch, of…is het nog niet bekend” “Oké regel het alsjeblieft ook voor morgen. Kusje.”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Voor morgen is er misschien Spaanse verf liefste.”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] om 16:48:03 uur: “Liefste vandaag komt het, ik ben aan het proberen om voor morgen te regelen, kusjes.”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Liefste, ik stuur 8 stuks normale en 2 hz”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Zijn er geen tien stuks van de normale?”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Nee, liefste, zodat hij/zij/het op dit moment niet met lege handen komt.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Oke, je kunt het opsturen, kusjes.”196

In de tussentijd heeft [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 13] ) contact met de telefoonnummers + [telefoonnummer 40] , + [telefoonnummer 41] en + [telefoonnummer 26] , in gebruik bij onbekend gebleven personen. Uit de inhoud van de sms-berichten kan worden afgeleid dat zij kennelijk met elkaar communiceren over het verkrijgen van vermoedelijk verdovende middelen, waarbij [medeverdachte 2] het initiatief neemt.197

Ook heeft [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 33] ) op 18 maart 2015 te 17:43:50 uur telefonisch contact met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 15] ), waarbij [verdachte] zegt: “Ik heb niets gehoord…?”. [medeverdachte 2] antwoordt: “Omdat er niets is.”

[verdachte] zegt: “Ik ben ver weg, ik ben al aan het kijken, ik ga het nu vragen.”198

Uit de telefoontapgegevens blijkt dat [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 15] ) vervolgens telefonisch contact heeft met [naam 7] (telefoonnummer + [telefoonnummer 37] ) en met [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 10] ).199 Tijdens het verhoor bij de politie op 14 september 2015 wordt [naam 7] een tapgesprek van 11 maart 2015 te 11:49:11 uur voorgehouden, waarbij hij zelf aangeeft dat hij [verdachte] heeft gebeld. In dit tapgesprek maakt hij gebruik van het telefoonnummer + [telefoonnummer 37] .200 Hieruit leidt de rechtbank af dat het telefoonnummer + [telefoonnummer 37] door [naam 7] wordt gebruikt.

Uiteindelijk hebben [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 13] ) en [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) om 22:55:40 uur sms-contact met elkaar, waarbij [verdachte] schrijft: “We hebben het gevonden, over 15 minuten zullen elkaar ontmoeten.”201

Dag van aflevering: 19 maart 2015.

Op 19 maart 2015 te 08:50 stuurt [naam Duitse afnemer] (+ [telefoonnummer 4] ) naar [medeverdachte 1] (+ [telefoonnummer 3] ) het volgende sms-bericht: “Goedemorgen broer, hoe gaat het, ik hoop het van God dat het goed met je gaat? Hoe is de situatie nu? Rond hoe laat zul je de verf in handen krijgen? Kusjes”, waarop [medeverdachte 1] antwoordt: “Goedemorgen liefste, 12 zal ik in mijn hand krijgen en de man zal vertrekken oké, kusjes”.202

Vervolgens vinden er tussen 12:44 uur en 13:53 uur sms-berichten plaats tussen [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 13] ) en de onbekend gebleven gebruiker van telefoonnummer + [telefoonnummer 40] waaruit kan worden afgeleid dat [medeverdachte 2] probeert een partij verdovende middelen te krijgen.203

Om 13:05:23 uur stuurt [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Liefste, moet hij/zij morgen weer komen, vandaag komt hij/zij, ik heb 3.85 gehaald/gekocht, oké, kusjes”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] om 13:06:25 uur: “Ja broer, hij/zij moet morgen ook voor honderd procent komen. Is hij/zij vertrokken?”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] om 13:08:55 uur: “Nee, hij/zij is nog niet vertrokken, maar ik heb voor morgen ook geregeld, maar jij moet vooral veel belang hechten aan lami, oké, kusjes.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] om 13:11:50 uur: “Oké, stuur jij mij de verf telkens op tijd. Ik zal wel belang hechten aan lami. Maar de vriend moet nu wel vertrekken”.204

In de tussentijd vinden er tussen 13:35 uur en 13:39 uur sms-berichten plaats tussen [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 13] ) en de onbekend gebleven gebruiker van telefoonnummer + [telefoonnummer 26] waaruit kan worden afgeleid dat [medeverdachte 2] probeert een partij verdovende middelen te krijgen.205

Ook vindt er telefonisch contact plaats tussen [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en [Duitse koerier 1] , (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) en [Duitse koerier 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 30] ), waaruit blijkt dat [verdachte] [Duitse koerier 1] aanstuurt en [medeverdachte 2] [verdachte] aanstuurt met betrekking tot tijdstippen van levering.206

Verder heeft [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 33] ) om 15:59 uur telefonisch contact met [medeverdachte 4] (telefoonnummer + [telefoonnummer 25] ). [medeverdachte 2] vraagt: “Er is iemand bij jou of niet? Een Belgische auto.” [medeverdachte 4] zegt “dat er iemand is die wat spullen komt ophalen, dat dat geen probleem is en dat [medeverdachte 2] binnen kan komen.”207

Om 20:50:45 uur stuurt [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Liefste, hij/zij is over een halfuur daar, kusjes”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] om 21:45:10 uur: “Broer, [naam contact 2] zegt dat er 9 gekomen zijn. Alles is in orde”.

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] om 21:46:12 uur: “Nee, liefste, 7.8 en 2 stuks apart, honderd procent, hij moet goed kijken, kusjes”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] om 21:48:45 uur: “Er komen 67.1 dossiers, oké. En morgen wordt het met Gods hulp veertig of vijftig”.208

Uit de gegevens van Amigoboras blijkt dat er op 19 maart 2015 te 16:03 uur een inbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland inkomend vanuit Duitsland, op het Duits kenteken [kenteken 1]209 en dat er om 16:54 uur een outbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland uitgaand vanuit Duitsland, op het Duits kenteken [kenteken 1] .210

Er wordt op 19 maart 2015 een ontmoeting waargenomen211 op het bedrijfsterrein en in het bedrijf van [medeverdachte 4] , het bedrijf [naam bedrijf] , gevestigd aan het [adres 7] te Grubbenvorst, waarbij [medeverdachte 2]212 die de personenauto, merk BMW, kenteken [kenteken 4] , in gebruik heeft en [verdachte] met de bij hem in gebruik zijnde personenauto, merk Volkswagen Polo, kenteken [kenteken 5] , werden gezien. Eveneens werd die dag tijdens de observatie de bestelauto, merk/ type Volkswagen Caddy, met het Duitse kenteken [kenteken 1] gezien bij het bedrijf [naam bedrijf] . te Grubbenvorst, waarbij [Duitse koerier 2]213 de bestuurder was.

20 maart 2015:

Op 19 maart 2015 te 21:48:45 uur stuurt [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Er komen 67.1 dossiers, oke. En morgen wordt het met Gods hulp veertig of vijftig.”

Op 20 maart 2015 te 9:50:50 uur stuurt [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Broer, goedemorgen, ik hoop van God dat je wakker bent? Deze is niet goed, broer, koop deze niet.” “Vind er ergens anders vandaan alsjeblieft, doe wat je kunt en stuur het vandaag op. Kusjes.”

[medeverdachte 1] antwoordt [naam Duitse afnemer] om 10:14:15 uur: “Oke, liefste, dan zal ik ergens anders kijken, oke, kusjes.”214

Op 20 maart 2015 om 12:18:57 uur belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) naar [Duitse koerier 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 30] ), waarbij [verdachte] vraagt: “Kom je richting hier?”. [Duitse koerier 2] antwoordt: “Om twee uur ben ik daar.”215

Om 13:13:41 uur bellen zij nogmaals met elkaar, waarbij [verdachte] zegt: “Heb jij je dinges gisteren gepakt/gekregen?”. [Duitse koerier 2] antwoordt: “Ja, ik heb het gepakt/gekregen.” [verdachte] zegt aan het einde: “Ik bel je wel, vertrek maar langzaamaan… ik bel je wel.”216

Om 13:27:46 uur bellen zij weer met elkaar, waarbij [verdachte] zegt: “ijs…ga naar de ijsboer oké?”. [Duitse koerier 2] zegt “dat hij over een uur daar is”.217

Vervolgens belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 15] ) om 13:28:44 uur naar [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 33] ) en zegt: “precies over een uur, is hij/zij daar, oke?”.218

Uit de gegevens van Amigoboras blijkt dat er op 20 maart 2015 te 14:25 uur een inbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland inkomend vanuit Duitsland, op het Duits kenteken [kenteken 1] .219

Uit zijn proces-verbaal van verhoor verdachte blijkt dat [verdachte] bij de politie, samenvattend, onder meer heeft verklaard dat hij op 19 maart 2015 een strijkijzer en zakken naar [naam bedrijf] . gereden had. Deze zakken waren bedoeld om de drugs luchtdicht te verpakken zodat de geur van de drugs minder te ruiken waren. Deze softdrugs heeft hij steeds gehaald bij de zoon van de [naam catering] te Kessel. Vervolgens heeft hij deze drugs (marihuana) naar [naam bedrijf] . gereden.220

Tussenconclusie.

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit. [medeverdachte 1] (persoon 1), [medeverdachte 2] (persoon 2) en [verdachte] (persoon 3) zijn op zoek naar verdovende middelen om in te kopen en uiteindelijk op 19 maart 2015 is dat gelukt. De Duitse afnemer blijft informeren bij [medeverdachte 1] naar de voortgang. Er wordt gesproken over verf. [medeverdachte 2] heeft contact met [medeverdachte 4] (persoon 5). Zijn personenauto, alsmede de personenauto van [verdachte] en de Volkswagen Caddy worden gezien bij het bedrijf van [medeverdachte 4] . [medeverdachte 1] bericht aan [naam Duitse afnemer] het niet 9, maar 7.8 en 2 stuks apart moeten zijn.

De rechtbank acht het aannemelijk, gelet op de context, dat met de bedekte term ‘verf’ hennep wordt bedoeld. De rechtbank acht het verder aannemelijk dat, gelet op de context, met de bedekte term ‘dossiers’ geld wordt bedoeld, waarbij 1 dossier een waarde van

€ 1.000,- vertegenwoordigt.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 15 maart 2015 en 20 maart 2015 9,8 kilogram hennep buiten het grondgebied van Nederland is gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.15.

Levering woensdag 1 / donderdag 2 april 2015 (zaaksdossier 10).

Periode van 19 maart 2015 tot en met 31 maart 2015.

Uit de telefoontaps, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt het volgende. Vanaf 19 maart 2015 vindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-berichtenverkeer plaats:

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] op 19 maart 2015 te 13:06:25 uur: “Ja broer, hij/zij moet morgen ook voor honderd procent komen. Is hij/zij vertrokken?”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 13:08:55 uur: “Nee, hij/zij is nog niet vertrokken, maar ik heb voor morgen ook geregeld, maar jij moet vooral veel belang hechten aan lami, oke, kusjes.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 13:11:50 uur: “Oke, stuur jij mij de verf telkens op tijd. Ik zal wel belang hechten aan lami.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 21:48:45 uur: “Er komen 67.1 dossiers, oke. En morgen wordt het met Gods hulp veertig of vijftig.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] op 20 maart 2015 te 9:50:50 uur: “Broer, goedemorgen, ik hoop van God dat je wakker bent? Deze is niet goed, broer, koop deze niet.” “Vind er ergens anders vandaan alsjebleift, doe wat je kunt en stuur het vandaag op. Kusjes.”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] te 10:14:15 uur: “Oke, liefste, dan zal ik ergens anders kijken, oke, kusjes.”

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] te 10:15:19 uur: “Oke, kijk en vind, broer, vandaag, doe wat je kunt. Ga zelf kijken alsjeblieft.” “Vandaag moet het komen, okay, kusjes.”221

Op 20 maart 2015 te 14:59:11 uur heeft [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 13] ) ook contact met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ), waarbij [medeverdachte 1] vraagt: “Broer, is er iets, 10 stuks schoon.”222Om hebben [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 10] ) en [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 15] ) telefonisch contact met elkaar en [verdachte] zegt dat “die Marokkaan ‘dinges’ heeft gedaan.” “Die Marokkaan heeft gezegd, vanavond of morgenochtend.” [medeverdachte 1] zegt: “Oke is goed broer. Ik wacht op je bij het café.”223 Hierna hebben [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 13] ) en [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) weer contact via sms berichten en schrijft [verdachte] dat “er ‘haas/konijn’ is.”224

Vervolgens wordt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 10] ) gebeld door [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 33] ), die zegt dat “broer [verdachte] zegt dat de ‘goedkope T-shirts’ er niet zijn, maar de dure wel”, waarop [medeverdachte 1] reageert dat “de dure niet kan en hij dat tegen hen heeft gezegd.”225

[medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 13] ) stuurt hierna naar [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) het sms-bericht: “Nee zegt hij/zij broer, er is alleen gewone nodig broer.”226

Op 21 maart 2015 heeft [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) weer meerdere malen contact met [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) en schrijft dat “hij geen “verf” kan vinden”, er wordt hierna gesproken over “testverf”. Die dag wordt vervolgens door [medeverdachte 1] en [naam Duitse afnemer] middels sms-berichten de afspraak gemaakt om elkaar te ontmoeten in Nederland op zondag 22 maart 2015. [naam Duitse afnemer] schrijft “tegen 12 zijn we daar” en volgens afspraak brengt [naam Duitse afnemer] het “dossier” mee.227

Op 22 maart 2015 heeft [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 10] ) telefonisch contact met [medeverdachte 3] (+ [telefoonnummer 19] ), waarbij [medeverdachte 1] zegt dat “hij nu bij de sauna is, even die meisjes naaien vandaag.”228

Uit een ingestelde observatie bleek dat de BMW, kenteken [kenteken 3] , van de gebruiker [medeverdachte 1] , geparkeerd stond op de parkeerplaats van [naam saunaclub] te Roermond. Uit de opgevraagd camerabeelden van [naam saunaclub] bleek dat [medeverdachte 1] die zondagmiddag de [naam saunaclub] had bezocht met [naam contact 2] en vermoedelijk [naam Duitse afnemer] . [medeverdachte 1] en [naam contact 2] worden door verbalisant [verbalisant] op de camerabeelden herkend. Verbalisant [verbalisant] relateert dat de “NN-man 1”, die in het gezelschap van [medeverdachte 1] wordt gezien, qua uiterlijk lijkt op [naam Duitse afnemer] .229

Vanaf zondagavond 22 maart 2015 vanaf 23:07 uur vindt er weer sms-berichtenverkeer plaats tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ), waarbij [medeverdachte 1] aangeeft dat hij nergens kan krijgen of de kwaliteit niet goed is en waarbij [naam Duitse afnemer] aangeeft dat hij onder druk wordt gezet door ‘de vrienden’. Op 27 maart 2015 te 12:35:34 uur schrijft [naam Duitse afnemer] aan [medeverdachte 1] : “hier bij ons op de snelweg zijn er gisteren honderd stuks opgevangen/ in beslag genomen.” en om 12:45:35 uur “honderd stuks lami hebben zij opgevangen / in beslag genomen.” “Op snelweg 4. In een vrachtwagen daar van jou vandaan.”230

Uit verkregen onderzoeksinformatie via de Duitse politie te Magdeburg en afkomstig van de polizei Sachsen, met bijgevoegde persberichten, bleek dat op woensdag (de rechtbank begrijpt: 25 maart 2015) op de autosnelweg BAB 4 bij Bautzen (D) een transport van 100 kilogram hasj was onderschept.231

Vervolgens vindt er vanaf 30 maart 2015 weer sms-berichtenverkeer plaats tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ), waarbij [naam Duitse afnemer] schrijft: “Broer vandaag moet er vijf schoon en vijf hz komen. En morgen tien schoon alsjeblieft.”232

Dag van aflevering: 1 april 2015 / 2 april 2015.

Vanaf 1 april 2015 te 10:14:45 uur vindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-berichtenverkeer plaats:

- [medeverdachte 1] (+ [telefoonnummer 3] ) naar [naam Duitse afnemer] (+ [telefoonnummer 4] ): “Goedemorgen liefste, die vriend is nog niet vertrokken want we zijn gisteren wezen kijken, het was nog een beetje nat, over twee uur ga ik kijken en stuur ik het meteen op oké, kusje”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Je hebt helemaal niet iets moois geschreven, echt. Het zou toch nat zijn en zou moeten drogen”.

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Er is een beetje toevoeging, maar dat heb ik niet gekocht/gehaald, daarom heb ik het vandaag niet opgestuurd, hij/zij heeft er aan toegevoegd”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Als wij okay zeggen, kun je dan vandaag meteen sturen?”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Ja liefste”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Oké hij zal straks bericht sturen. Ze hebben hem vandaag vijf stuks pp gebracht bij jou vandaan. Maar de man heeft ook zo gezegd, dat er niet veel van is, maar dat er veel hz is”.

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Dat zou kunnen, liefste, daar heeft hij gelijk in, er is veel hz, anderen zijn er niet”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Broer, de vriend heeft nu geschreven, hij zegt dat er tien stuks mogen komen, en dat hij alles zal kopen als het niet heel slecht is”.233

[medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 9] ) belt om 18:45 uur met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en zegt dat ‘die vriend’ moet komen en dat hij naar een ‘verre bestemming’ moet.234

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt om 18:46 uur met [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ).235

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt [medeverdachte 2] (+ [telefoonnummer 14] ) om 19:25 uur, waarbij [medeverdachte 2] vraagt: “Weet de kapitein het?” en [verdachte] zegt: “Ja, hij/zij komt”. “Ik ga wel rechtstreeks daarheen heeft die gezegd. Ik denk dat hij/zij ongeveer over twintig minuten daar zal zijn.”236

[verdachte] heeft meerdere malen telefonisch contact met zowel [medeverdachte 2] als [naam 7] . [medeverdachte 2] heeft in de tussentijd ook contact met [medeverdachte 1] . [naam 7] en [verdachte] spreken af bij de nieuwe McDonald's in Tegelen.237

Om 21:32:08 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) naar [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-bericht: “De vriend is vertrokken.”238

[Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) belt met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) op 2 april 2015 om 00:56:51 uur en zegt: “Over een uur zal de vriend naar de benzine/diesel gaan, goed?”239

Op 2 april 2015 te 1:00 uur stuurt [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] het volgende sms-bericht: “Liefste, over een uur zal hij gaan tanken, oké, kusjes”.

[naam Duitse afnemer] antwoordt om 2:12 uur: “Oké mijn liefste, de gast is vertrokken, ik heb de “tel” ook zo er bij gedaan voor “de broer”, kusjes, goedenacht”.240

Tussenconclusie.

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit. [medeverdachte 1] (persoon 1) en de Duitse afnemer ( [naam Duitse afnemer] ) spreken af dat er ’10 stuks schoon’ wordt geleverd. [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] (persoon 2) en [verdachte] (persoon 3) hebben contact met elkaar en kennelijk lukt het inkopen van de verdovende middelen niet meteen. Op de dag van de levering hebben [medeverdachte 1] en [verdachte] contact met elkaar en vervolgens belt [verdachte] met koerier [Duitse koerier 1] . [verdachte] heeft ook contact met [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] en [naam Duitse afnemer] blijven contact houden met betrekking tot de voortgang van het transport van de verdovende middelen.

De rechtbank acht het aannemelijk, gelet op de context, dat met de bedekte term ‘schoon’ hennep wordt bedoeld. De rechtbank acht het verder aannemelijk dat, gelet op de context, met de bedekte term ‘dossiers’ geld wordt bedoeld, waarbij 1 dossier een waarde van

€ 1.000,- vertegenwoordigt.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 19 maart 2015 en 2 april 2015 10 kilogram hennep buiten het grondgebied van Nederland is gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.16.

Levering 2 april 2015 (zaaksdossier 11).

Uit de telefoontaps, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt het volgende. Vanaf 2 april 2015 te 13:36:57 uur vindt tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-berichtenverkeer plaats:

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Hoe moeten we het nu doen, zul je wachten tot morgen of zul je vandaag tien stuks opsturen?”

- [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Straks zal ik schrijven, als ik geen schone kan vinden”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Maar deze moet je niet uit jouw handen laten glippen. Als je het niet kan vinden, moet je deze allemaal opsturen”.

- [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “Broer, vandaag moet er ook één hz komen, goede”.241

Op 2 april 2015 te 16:37:41 uur belt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 9] ) met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en vraagt of [verdachte] kan komen.242

Om 17:21:12 uur vindt er telefonisch contact plaats tussen [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 14] ) en [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en [medeverdachte 2] zegt: “Onze kapitein moet om kwart voor zeven daar zijn. Zeg tegen hem/haar, om half zeven zal hij/zij iets aan je geven.”243

Om 17:27:50 uur stuurt [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] het volgende sms-bericht: “Broer, rond hoe laat gaat de vriend vertrekken”. [medeverdachte 1] antwoordt: “Over een zal hij/zij/het wel vertrekken, ik stuur 11 stuks en hz zaterdag oké, kusjes”.244

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt om 17:35:08 uur naar [Duitse koerier 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 30] ) en zegt: “Om zeven uur moet er één van jullie bij die ijsboer zijn. Dezelfde plek. Er is geen korte”. [Duitse koerier 2] zegt: “ [Duitse koerier 3] zal komen” 245

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt om 17:36:58 uur [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) en zegt: “een van jullie moet om zeven uur daar zijn, dezelfde. Ik kon je niet vinden dus heb ik [Duitse koerier 2] gebeld en hij zegt, we sturen die andere”. 246

Om 19:22:01 uur stuurt [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] het volgende sms-bericht: “Ja liefste, hij/zij/het is net vertrokken”. [naam Duitse afnemer] antwoordt: “Is goed, godzijdank, haal/koop weer van deze verf als het er nog is”.247

Hierna om 19:26:51 uur vindt er telefonisch contact plaats tussen [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 14] ) en [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ). [verdachte] vraagt of “hij ook zijn/haar zakgeld gegeven heeft”.

[Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) belt om 22:52:02 uur naar [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en zegt dat “de man over een uur bij het tankstation is, hij gaat naar het tankstation om diesel te halen/ te tanken.”248

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 9] ) om 22:53:19 uur en zegt “He, over een uur zullen we gaan tanken, oké?”249

Om 22:54:18 uur stuurt [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] het volgende sms-bericht: “Liefste, over een uur bij de benzine/het tankstation oké, kusje”.

Op 3 april 2015 te 0:27:43 uur stuurt [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] het volgende sms-bericht: “Daar liefste”.

[naam Duitse afnemer] antwoordt om 0:48:07 uur: “Alles is goed/oké. De vriend is vertrokken. Er komst 39.65 aan dossier.”250

Dit wordt ondersteund door de gegevens van Amigoboras en de camerabeelden bij het bedrijf [naam bedrijf] . te Grubbenvorst. Uit de gegevens van Amigoboras blijkt dat op 2 april 2015 te 18:28 uur een inbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67 Venlo, Nederland inkomend vanuit Duitsland, op het voertuig Volkswagen Caddy met het Duitse kenteken [kenteken 1] .251

Uit onderzoek van de verkregen camerabeelden bleek dat de bedrijfsauto Volkswagen Caddy, kenteken [kenteken 1] , op 2 april 2105 tussen 18:40 uur en 19:30 uur, in de loods van het bedrijf [naam bedrijf] . te Grubbenvorst verbleef. Bij het openen van de rolpoort van de loods wordt een herkenning gedaan op de eigenaar van het bedrijf [naam bedrijf] . , de verdachte [medeverdachte 4] . Die avond om 19:04 uur rijdt een VW Polo kenteken [kenteken 5] , met de achterzijde tot aan de openstaande rolpoort van het bedrijf [naam bedrijf] . te Grubbenvorst. Deze Volkswagen Polo is in gebruik bij [verdachte] . Door [medeverdachte 4] worden vervolgens twee tassen uit de kofferbak van deze Volkswagen Polo gepakt, waarna deze tassen door hem de loods in worden gebracht. De VW polo rijdt hierna weg. Die avond te 19:30 uur vertrekt de grijze Volkswagen Caddy, Duits kenteken, [kenteken 1] , vanaf de loods van het bedrijfspand [naam bedrijf] . te Grubbenvorst.252

Uit de gegevens van Amigoboras blijkt dat op 2 april 2015 te 19:44 uur een outbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland uitgaand naar Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 1] , aanwezig op de bedrijfsauto Volkswagen Caddy.253

Op 3 april 2015 te 11:41:57 uur belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) met de gebruiker van het telefoonnummer + [telefoonnummer 44] met het verzoek om rechtstreeks naar het café te komen.254

Om 12:20:05 uur belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 15] ) met [werkneemster cafe] (telefoonnummer + [telefoonnummer 42] ), die werkzaam is in café [naam cafe] te Venlo, waarbij [verdachte] zegt dat “ze twee thee voor die twee klaar moet zetten en verder niks vragen.”255

[werkneemster cafe] is door de politie als getuige gehoord256 en zij heeft verklaard dat zij de gebruiker is van het telefoonnummer [telefoonnummer 42] . Zij kon zich het voorgaande gesprek met [verdachte] over het thee klaarzetten, herinneren, wat volgens haar een grap was van [verdachte] . Aan de hand van de getoonde foto’s herkende zij [Duitse koerier 1] en [Duitse koerier 2] , als de twee mannen die toen thee hadden gedronken in café [naam cafe] .

Het voorgaande wordt ondersteund door de gegevens van Amigoboras. Uit de gegevens van Amigoboras blijkt dat op 3 april 2015 te 12:06 uur een inbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland inkomend vanuit Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 1] , aanwezig op de bedrijfsauto VW Caddy257 en dat er om 14:36 uur een outbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland inkomend vanuit Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 1] , aanwezig op de bedrijfsauto Volkswagen Caddy.258

Om 15:37:36 uur belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) met [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ), waarbij [Duitse koerier 1] zegt: “Ik kom nu terug richting jou” en “ik kom daar bij jou.”259

Ook dit wordt ondersteund door de gegevens van Amigoboras. Uit de gegevens van Amigoboras blijkt dat op 3 april 2015 te 16:05 uur een inbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland inkomend vanuit Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 1] , aanwezig op de bedrijfsauto VW Caddy260 en dat er om 16:52 uur een outbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland inkomend vanuit Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 1] , aanwezig op de bedrijfsauto VW Caddy.261

Vanaf 20 maart 2015 wordt in opdracht van de daartoe bevoegde autoriteiten in Duitsland een parallelonderzoek ingesteld door de politie te Duisburg in relatie tot het onderzoek “2365Golf” en de betrokkenheid van Duitse verdachten bij de invoer van partijen verdovende middelen. Vanaf 1 april 2015 was door de politie in Duitsland in de bedrijfsauto Volkswagen Caddy, met het Duitse kenteken [kenteken 1] een peilbaken aangebracht. In relatie tot de overdracht te Grubbenvorst op 2 april 2015, de levering van de partij verdovende middelen te Schönebeck (Duitsland) op donderdag 3 april 2015 en de kennelijke overdracht van dossiers in de middag van vrijdag 3 april 2015 te Venlo, is uit de Duitse datagegevens van het peilbaken in de VW Caddy, kenteken [kenteken 1] gebleken dat deze datagegevens in overeenstemming met andere onderzoeksbevindingen binnen deze levering, zoals uit de verkregen telefoontapgegevens, de hits in het kenteken herkenning systeem Amigoboras en de resultaten van het onderzoek camerabeelden.262

Tapgegevens met betrekking tot in gebruik nemen nieuwe telefoonnummers [medeverdachte 1] en [naam Duitse afnemer]

Die nacht, op 3 april 2015 vanaf 01:16:25 uur, hebben [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) enkele malen middels sms-berichten contact met elkaar, kennelijk met het doel om nieuwe telefoonnummers voor hun 'vaste' sms lijn in gebruik te nemen. [naam Duitse afnemer] schrijft: “Broer, schakel die andere nu in alsjeblieft. Kusje.”, waarop [medeverdachte 1] antwoordt: “Oké, dan gooi ik deze weg oké liefste.”

[naam Duitse afnemer] schrijft vervolgens: “Oké, schakel eerst die andere in, daarna pas.”

Hierna volgt geen enkele telecommunicatie meer op het getapte imei-nummer, met daarin het telefoonnummer + [telefoonnummer 3] , bij [medeverdachte 1] .263

Uit het proces-verbaal van verhoor verdachte blijkt dat [verdachte] bij de politie, samenvattend, onder meer heeft verklaard dat hij op 2 april 2015 marihuana had gehaald in Kessel en naar [naam bedrijf] . gereden.264

Tussenconclusie.

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit. [medeverdachte 1] (persoon 1) en de Duitse afnemer ( [naam Duitse afnemer] ) spreken af dat er ’11 stuks schone’ wordt geleverd. [medeverdachte 1] heeft contact met [verdachte] (persoon 3) en daarna heeft [medeverdachte 2] (persoon 2) contact met [verdachte] en deze heeft op zijn beurt weer contact met de koeriers [Duitse koerier 2] en [Duitse koerier 1] . [verdachte] vraagt aan [medeverdachte 2] of deze ook ‘zakgeld’ heeft gegeven, het is aannemelijk dat hiermee wordt bedoeld dat de koerier is betaald. Er wordt gesproken over ‘tankstation’ en het is aannemelijk dat hiermee de plaats van overdracht wordt bedoeld. De Volkswagen Caddy en de personenauto van [verdachte] worden gezien bij het bedrijf van [medeverdachte 4] . [medeverdachte 1] en [naam Duitse afnemer] blijven contact houden met betrekking tot de voortgang van het transport van de verdovende middelen en de financiering.

De rechtbank acht het aannemelijk, gelet op de context, dat met de bedekte term ‘schone’ hennep wordt bedoeld. De rechtbank acht het verder aannemelijk dat, gelet op de context, met de bedekte term ‘dossiers’ geld wordt bedoeld, waarbij 1 dossier een waarde van

€ 1.000,- vertegenwoordigt.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 2 april 2015 en 3 april 2015 11 kilogram hennep buiten het grondgebied van Nederland is gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.17.

Levering 4 april 2015 (zaaksdossier 12).

Uit de telefoontaps, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt het volgende. Op 2 april 2015 om 17:29:02 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) naar [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) het volgende sms-bericht: “Over een zal hij/zij/het wel vertrekken, ik stuur 11 stuks en hz zaterdag oké, kusjes”.265

Die nacht, op 3 april 2015 vanaf 01:16:25 uur, hebben [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 3] ) en [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 4] ) enkele malen middels sms-berichten contact met elkaar, kennelijk met het doel om nieuwe telefoonnummers voor hun 'vaste' sms lijn in gebruik te nemen. [naam Duitse afnemer] schrijft: “Broer, schakel die andere nu in alsjeblieft. Kusje.”, waarop [medeverdachte 1] antwoordt: “Oké, dan gooi ik deze weg oké liefste.”

[naam Duitse afnemer] schrijft vervolgens: “Oké, schakel eerst die andere in, daarna pas.”

Hierna volgt geen enkele telecommunicatie meer op het getapte imei-nummer, met daarin het telefoonnummer + [telefoonnummer 3] , bij [medeverdachte 1] .266

Op 3 april 2015 belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) om 15:20:27 uur en om 15:24:14 uur met [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 9] ) en uit deze gesprekken blijkt dat “ze morgen gaan, kennelijk overdag, ze gaan naar de tankstation houder.” [verdachte] zegt dat “hij die 'dinge' ook zal roepen, omdat het morgen heel druk zal zijn op de weg, laten hem/haar dinges doen en 's ochtends vroeg daar vandaan vertrekken en gaan.”267

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt om 15:37:36 uur met [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) en zegt: “Maak die mafkees klaar. […] Hij moet het ophalen, daar bij jullie gaan slapen en ’s ochtends om vier, vijf uur vertrekken, oké?” [Duitse koerier 1] zegt: “Oké in orde. Als je me belt, zal ik hem sturen, broer. Oké?”268

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt om 18:30:53 uur met [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) en zegt: “Hij/zij moet om acht uur daar zijn, ’s ochtends om vier, vijf uur vertrekken en ’s morgens tussen negen en tien uur daar zijn. Oké?”269

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt om 18:31:39 uur met [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 9] ) en zegt: “Precies om acht uur ben ik daar, oké?”.270

[medeverdachte 1] belt vervolgens vanaf 18:50 uur enkele malen met [verdachte] en zegt dat “het vandaag niet gaat lukken, morgen wel.” [medeverdachte 1] zegt dat [verdachte] “moet komen om te praten, omdat hij nog geen 'benzine' heeft kunnen halen/ tanken, die andere nog niet geregeld, daarom kan het morgen pas.”271

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt om 18:56:21 uur met [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) en zegt: “Hij/zij moet voor morgen dinges doen, morgen. Hij/zij zou nog te weinig hebben, dat zou hij/zij ook nog vullen, oké?” [Duitse koerier 1] zegt: “Oké morgen dan, vandaag moet hij/zij dus niet komen. Oké, in orde.”272

[verdachte] belt om 23:20 uur weer naar [Duitse koerier 1] en zegt: “Die Bulgaar van ons moet om precies 10 voor zeven daar zijn, om 10 voor zeven zijn we allemaal daar.”273

[medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 14] ) belt op 4 april 2015 om 00:19:29 uur met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ), waarbij [medeverdachte 2] zegt “Morgen, om kwart over zeven daar, oke?”274

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt op 4 april 2015 om 7:56:09 uur met [Duitse koerier 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 44] ), waarbij [Duitse koerier 2] zegt dat “ze pas vertrokken zijn” en “Hij/zij heeft het niet kunnen laten passen, niet kunnen doen, niet kunnen vastpakken.”275

Om 11:05:22 uur stuurt [Duitse koerier 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 44] ) aan [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) het volgende sms-bericht: “45 minuten”.276

[verdachte] belt vervolgens om 11:06:04 uur met [Duitse koerier 2] , waarbij [Duitse koerier 2] zegt dat “hij over 45 minuten zal arriveren”. [verdachte] vraagt “ga je naar de tankstation houder?”, waarop [Duitse koerier 2] zegt: “Nee, we gaan samen eten, hoor.”277

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt met [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 9] ) om 11:07:01 uur en zegt: “He, over zo’n 45 minuten a 1 uur MacDonalds” waarop [medeverdachte 1] antwoordt: “Oké, in orde broer”.278

[medeverdachte 1] belt vervolgens om 11:58:18 uur met [verdachte] en zegt: “Broer, zeg tegen de vriend, dat hij naar de tankstation houder gaat. De eetplek zou helemaal niet goed zijn, ze zouden het eten daar helemaal niet goed gemaakt hebben” waarop [verdachte] antwoordt: “Oké, in orde”.279

[verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) belt om 11:58:53 uur met [Duitse koerier 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 44] ) en zegt: “He, zeg tegen die mafkees dat hij niet naar […onv] gaat, maar naar andere plek”. [Duitse koerier 2] vraagt: “Moet hij gaan tanken?”. [verdachte] antwoordt: “Ja, daar zou het slecht zijn, vandaar”.280

[medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 9] ) belt om 12:05:56 uur met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en doet navraag of hij het gezegd heeft, wat door [verdachte] wordt bevestigd.281

Om 12:33:53 uur en 12:34:18 uur sturen [Duitse koerier 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 44] ) en [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) over en weer een sms-bericht, met alleen de tekst “OK”.282

[naam 7] (telefoonnummer + [telefoonnummer 45] ) belt om 15:07:39 uur met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ), die vraagt of de man is gekomen, waarop [verdachte] antwoordt dat de man over 1 of 2 uur hier zal zijn.283

[Duitse koerier 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 44] ) belt om 15:32:30 uur naar [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) en maken een afspraak voor over een uur naar dezelfde plek, [Duitse koerier 2] zal zelf komen. Om 16:21:06 uur en te 16:35:58 uur hebben beiden weer contact met elkaar. Uit de gespreksinhoud valt op te maken dat [Duitse koerier 2] kennelijk naar een andere locatie onderweg is dan de door hen afgesproken plaats, waarbij gesproken wordt over “samen de auto wassen.”284

Uit de gegevens van Amigoboras blijkt vervolgens dat op 4 april 2015 te 06:16 uur een inbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland inkomende vanuit Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 1] , aanwezig op de bedrijfsauto VW Caddy.285

Vanaf 1 april 2015 is in het kader van het parallel ingestelde onderzoek in Duitsland in de grijze bedrijfsauto, de Volkswagen Caddy [kenteken 1] , een peilbaken aanwezig. Uit de middels rechtshulp verkregen data van het peilbaken van de Volkswagen Caddy [kenteken 1] blijkt dat deze bedrijfsauto op zaterdag 4 april tussen 06:27 uur en 07:53 uur en tussen 17:05 uur en 17:13 uur op de locatie [adres 7] te Grubbenvorst was. Op de adreslocatie [adres 7] te Grubbenvorst is het bedrijf [naam bedrijf] . gevestigd, eigendom van [medeverdachte 4] .286

Uit de middels rechtshulp verkregen data van het peilbaken blijkt dat deze bedrijfsauto op zaterdag 4 april tussen 12:08 uur en 12:40 uur een "stop" had op de locatie [adres 11] te Schönebeck/ Duitsland. 287

Op het bedrijfspand van het bedrijf [naam bedrijf] . , gevestigd aan de adreslocatie [adres 7] te

Grubbenvorst, waren observatiecamera's geplaatst. Uit onderzoek van de verkregen camerabeelden bleek dat de bedrijfsauto Volkswagen Caddy, kenteken [kenteken 1] , op zaterdag 4 april 2105 tussen 6:28 uur en 7:54 uur, nabij en in de loods van het bedrijf [naam bedrijf] . te Grubbenvorst verbleef. Die dag om 6:58 uur werd nabij de rolpoort van de loods van het bedrijf een herkenning gedaan op de koerier [Duitse koerier 2] . Kort na 7:00 uur kwamen twee voertuigen bij [naam bedrijf] . in beeld, vermoedelijk een BMW en een bestelbus met het opschrift/belettering [naam bedrijf] . Om 7:14 uur ging de rolpoort open van het bedrijf en liep een persoon vanuit het bedrijfspand naar buiten, welke man werd herkend als [medeverdachte 2] . Direct hierna kwam een man op een heftruck via de rolpoort het bedrijf uitgereden, waarbij de bestuurder van de heftruck werd herkend als [medeverdachte 4] .

Om 7:16 uur reed een Volkswagen Polo, kenteken [kenteken 5] , achteruit tot aan de geopende rol poort van [naam bedrijf] . Door [medeverdachte 2] werd een doos uit de kofferbak van deze Polo gepakt, waarna hij het bedrijf naar binnen liep. Direct hierna werd vastgesteld dat door [Duitse koerier 2] een doos uit de kofferbak van de Polo werd gepakt en hij het bedrijf binnen ging. De bestuurder van de Polo werd herkend als [verdachte] .

Om 7:54 uur reed de Volkswagen Caddy vanuit de loods van [naam bedrijf] . naar buiten, de bestuurder werd herkend als de koerier [Duitse koerier 3] .

Om 17:06 uur rijdt een grijze bedrijfsauto, Volkswagen Caddy, met een witte kentekenplaat, voorbij de rolpoort van het bedrijf [naam bedrijf] . te Grubbenvorst. Hierna te 17:14 uur rijdt een personenauto, merk/ type Opel Omega, [kenteken 8] , bij het bedrijf [naam bedrijf] . te Grubbenvorst weg.288

De personenauto, merk/ type Opel Omega, met Duits kenteken [kenteken 8] blijkt op naam van [Duitse koerier 2] te staan.289

Dit wordt ondersteund door de gegevens van Amigoboras. Uit de gegevens van Amigoboras blijkt dat op 4 april 2015 te 8:05 uur een outbound hit is geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland uitgaand naar Duitsland, op het Duitse kenteken [kenteken 1] , aanwezig op de bedrijfsauto Volkswagen Caddy.290 Op 4 april 2015 te 16:30 uur is op datzelfde kenteken een inbound hit geregistreerd bij de grensovergang A67- Venlo, Nederland inkomend vanuit Duitsland.291 Op 4 april 2015 te 17:24 uur is vervolgens op voornoemd kenteken weer een outbound hit geregistreerd bij de grensovergang A67-Venlo, Nederland uitgaand naar Duitsland.292

Uit het proces-verbaal van verhoor verdachte blijkt dat [verdachte] bij de politie, samenvattend, onder meer heeft verklaard dat hij op 4 april 2015 60 kilogram hasjiesj had opgehaald bij een Marokkaan in Blerick. Vervolgens heeft hij deze 60 kilogram hasjiesj naar [naam bedrijf] gereden. Volgens [verdachte] was de inbeslaggenomen partij hasjiesj in Duitsland afkomstig van deze partij.293

[Duitse koerier 2] heeft verklaard dat er op 4 april 2015 een rit is geweest waarbij 60 kilo hasjiesj naar Schönebeck werd getransporteerd. Hij was daar persoonlijk bij en is met [Duitse koerier 3] naar de loods gereden. [Duitse koerier 2] heeft verklaard dat, toen de hasjiesj door [medeverdachte 4] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 4]) en [verdachte] in de auto werden gelegd, hij zag dat het plakken waren. Er werden ook nog twee of drie tassen hennep in gelegd.294

Tussenconclusie.

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit. [medeverdachte 1] (persoon 1) laat de Duitse afnemer ( [naam Duitse afnemer] ) weten dat hij ‘11 stuks en hz’ stuurt. [medeverdachte 1] heeft contact met [verdachte] (persoon 3) en deze heeft op zijn beurt weer contact met de koerier [Duitse koerier 1] . Vervolgens heeft [medeverdachte 2] (persoon 2) contact met [verdachte] en deze heeft op zijn beurt weer contact met de koerier [Duitse koerier 2] . [verdachte] onderhoudt voortdurend contacten met [medeverdachte 1] en [Duitse koerier 2] . De Volkswagen Caddy, de Volkswagen Polo van [verdachte] en de Opel Omega van [Duitse koerier 2] bevinden zich bij het bedrijf van [medeverdachte 4] . Ook [Duitse koerier 3] wordt gezien bij dit bedrijf. Uit de verklaringen van [verdachte] en [Duitse koerier 2] blijkt dat er 2 kilogram ‘hz’ en 60 kilogram hasjiesj zijn afgeleverd.

De rechtbank acht het aannemelijk, gelet op de context, dat met de bedekte termen ‘hz’ hennep en met ‘lami’ hasjiesj worden bedoeld.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 2 april 2015 en 4 april 2015 2 kilogram hennep en 60 kilogram hasjiesj buiten het grondgebied van Nederland is gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.18.

Levering woensdag 22 april 2015 (zaaksdossier 14).

Dag van aflevering: 22 april 2015.

Uit de telefoontaps, waarvan de uitwerkingen zijn opgenomen in het dossier, blijkt het volgende. Op 22 april 2015 te 11:01:27 uur heeft [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 33] ) telefonisch contact met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ), waarbij [medeverdachte 2] vraagt “hoe laat kunnen de onzen komen”.295

Vervolgens belt [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) direct om 11:02:59 uur naar [Duitse koerier 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 29] ) en zegt: “zeg tegen die mafkees dat hij/zij zich moet voorbereiden.” [Duitse koerier 1] geeft vervolgens aan dat “het ongeveer een uur tot anderhalf uur zal duren totdat hij op de zaak is.”296

Op 22 april 2015 te 11:05:40 uur wordt [medeverdachte 2] (telefoonnummer + [telefoonnummer 33] ) gebeld door [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ). [medeverdachte 2] zegt: “Oké, zeg jij maar tegen de onzen dat ze kunnen vertrekken.” [verdachte] antwoordt: “Dat wordt moeilijk, hij/zij zegt dat het kan pas over twee uur.”297

Vanaf het moment dat [verdachte] van [Duitse koerier 1] het nummer van de koerier ' [Duitse koerier 3] ' ontvangt, stuurt [verdachte] de koerier [Duitse koerier 3] zelf aan.298Zoals hiervoor onder 3.3.3.7. is overwogen, is het voor de rechtbank voldoende aannemelijk geworden dat hiermee [Duitse koerier 3] wordt bedoeld, de gebruiker van het telefoonnummer + [telefoonnummer 31] .

Op 22 april 2015 te 13:57 uur wordt door het observatieteam gezien dat [verdachte] , [medeverdachte 2] en [Duitse koerier 3] elkaar ontmoeten bij het Shell tankstation aan de [adres 22] in Venlo, waarbij [Duitse koerier 3] in de Volkswagen Caddy met Duits kenteken [kenteken 1] rijdt. Vervolgens rijden ze alle drie naar de adreslocatie [adres 12] in Venlo, waar [medeverdachte 2] in gesprek gaat met een man die uit de woning van dit adres komt gelopen, waarvan de identiteit wordt vastgesteld als die van [naam 8] .299

[verdachte] en de koerier [Duitse koerier 3] rijden dan naar garageboxen die daar aan de

achterzijde gelegen zijn van het adres [adres 12] te Venlo. Daar wordt de

bedrijfsauto Volkswagen Caddy achteruit een garagebox ingereden. Na een paar minuten vertrekken de auto's weer, waarna [verdachte] [broer medeverdachte 2] gaat oppikken. Vervolgens wordt de Volkswagen Caddy onder begeleiding van de Volkswagen Polo, kenteken [kenteken 5] , van [verdachte] naar het BP tankstation aan de A67 richting Eindhoven geleid.300

In een telefoongesprek met [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) om 14:31:40 uur krijgt [Duitse koerier 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 35] ) instructies om de navigatie in te stellen.301

Rond 15:00 uur die middag wordt door het observatieteam waargenomen dat de koerier [Duitse koerier 3] de grensovergang via de A74 met Duitsland passeert in de Volkswagen Caddy, met kenteken [kenteken 1]302 wat middels een verkregen 'hit" uit het kenteken herkenningssysteem "Amigoboras" outbound wordt ondersteund.303

Op 22 april 2015 te 15:35 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 5] ) naar [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 27] ) het volgende sms-bericht: “Liefste, wat doe je, gaat het goed, de vriend is onderweg, 8 schoon en twee stuks lami, en hz is hij/zij vergeten, hij/zij heeft het niet bijgedaan.” “Deze lami's heb ik voor 1450 gehaald/ingekocht”.304

Op 22 april 2015 te 15:47 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 5] ) naar “ [naam contact 2] ” (telefoonnummer + [telefoonnummer 7] ) het volgende sms-bericht: “Hallo, gaat het goed met je? Vandaag komt het toevertrouwde, ik heb de vriend geschreven, maar hij/zij heeft niet teruggeschreven”.305

Op 22 april 2015 te 15:57:15 uur stuurt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 5] ) naar [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 27] ): “Ik heb het vandaag gevonden en heb het meteen opgestuurd, 8 verf en twee lami, onze is de hz vergeten liefste”.

Om 15:59:19 uur stuurt [medeverdachte 1] naar [naam Duitse afnemer] : “Voor 39 heb ik de verf gehaald/ingekocht en de lami voor 1450 liefste”.

Om 18:8:17 uur stuurt [naam Duitse afnemer] naar [medeverdachte 1] : “ Broer, voor hoeveel zal ik de lami geven, voor 2.2 of voor 2.5? Ik weet niet hoe ...” “…goed deze is?”306

Op 22 april 2015 te 17:44 uur informeert [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 9] ) bij [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) naar de stand van zaken, omdat [verdachte] de contacten onderhoudt met de [Duitse koerier 3] , de koerier met de VW Caddy.

Als [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) om 18:23 uur van deze koerier [Duitse koerier 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 35] ) telefonisch te horen krijgt dat hij “over een uur zal eten,” koppelt [verdachte] deze status direct door naar [medeverdachte 1] . Te zien is binnen de telefoontap dat [medeverdachte 1] dit bericht “over een uur daar bij de eetplaats” meteen weer middels een sms-bericht doorspeelt naar [naam Duitse afnemer] .307

Op 22 april 2015 vanaf 19:52 uur ontvangt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 5] ) sms-berichten van de Duitse contactpersoon welke ' [naam contact 2] ' wordt genoemd en waarvan de identiteit later wordt vastgesteld als die van [naam contact 2] uit Schönebeck (telefoonnummer + [telefoonnummer 7] ). [medeverdachte 1] krijgt van ' [naam contact 2] ' de opdracht om tegen “die vriend” (de koerier) te zeggen dat hij daar moet vertrekken en naar het tankstation moet gaan, want er is een probleem. [medeverdachte 1] geeft deze informatie via zijn Nederlandse nummer + [telefoonnummer 9] meteen door aan [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ), “de vriend' moet goed om zich heen kijken en controleren”. [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ) geeft op zijn beurt de instructies direct door aan [Duitse koerier 3] (telefoonnummer + [telefoonnummer 35] ).308

[medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 5] ) krijgt via sms-berichtenverkeer van zijn contactpersoon ' [naam contact 2] ' (telefoonnummer + [telefoonnummer 7] ) te horen dat de auto wordt gevolgd en dat [medeverdachte 1] de auto moet laten nakijken. [medeverdachte 1] schrijft terug dat hij helemaal op is van de stress.309

Omdat ' [naam contact 2] ' (telefoonnummer + [telefoonnummer 7] ) op een gegeven moment niet meer terug sms't, zoekt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 5] ) contact met [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 27] ). [naam Duitse afnemer] krijgt kennelijk wel contact met ' [naam contact 2] ', want volgens [naam Duitse afnemer] is ' [naam contact 2] ' nu de boel aan het opruimen en heeft hij het toevertrouwde gestuurd. Kennelijk is er op twee verschillende momenten en locaties een zelfde auto, een BMW1, gezien door ' [naam contact 2] '. [medeverdachte 1] en [naam Duitse afnemer] bespreken via sms-berichtenverkeer de maatregelen die genomen moeten gaan worden. Zo zegt [naam Duitse afnemer] onder andere dat er niemand meer in de ruimte van [medeverdachte 1] mag komen en dat er altijd elders afgesproken moet worden en schrijft [medeverdachte 1] dat hij ( [medeverdachte 1] ) de auto zal moeten veranderen en dat ze erg voorzichtig moeten zijn. [medeverdachte 1] instrueert de afnemer [naam Duitse afnemer] dat hij ‘hem’ daar even bij de bureaus moet laten kijken of die auto er staat en dat de stash ruimte in het oog gehouden moet worden.310

Betaling levering op donderdag 23 en vrijdag 24 april 2015.

Op 23 april 2015 te 14:07 uur belt [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 9] ) [verdachte] (telefoonnummer + [telefoonnummer 16] ), waarbij [verdachte] zegt: “Tegen de avond zal hij/zij/het komen…Nee, om vier, vijf zal hij/zij komen. Hij/zij zal komen na het werk.”311

Op 23 april 2015 om 16:39 uur wordt door het observatieteam gezien dat de eerdergenoemde Volkswagen Caddy, met [Duitse koerier 1] als bestuurder, wordt geparkeerd in de omgeving van café [naam cafe] in Venlo.312

Dit wordt bevestigd door een inkomende hit in het systeem Amigoboras op de Volkswagen Caddy, die dag te 16:30 uur.313

Op 23 april 2015 te 16:50 uur stuurt [naam Duitse afnemer] (telefoonnummer + [telefoonnummer 27] ) naar [medeverdachte 1] (telefoonnummer + [telefoonnummer 5] ) het volgende sms-bericht: “Broer wat doe je, is alles in orde? De Buik heeft de vriend het een en ander gegeven er ...” “…. is geen probleem geweest. Volgens mij is er niks. Het dossier moet 56.1 zijn goed. Kus.”

[medeverdachte 1] stuurt op 24 april 2015 te 01:37 uur naar [naam Duitse afnemer] het volgende sms-bericht: “Schat het toevertrouwde is 55. 7 oke kus.”

[naam Duitse afnemer] stuurt op 24 april 2015 te 15:09 uur naar [medeverdachte 1] het volgende sms-bericht: “Broer, een goede vrijdag. Moge God het accepteren. Ja, dat klopt [naam contact 2] heeft onvoldoende gelegd ...” “... per ongeluk. Kus”.314

Op basis van een uitgaand rechtshulpverzoek naar de daartoe bevoegde Duitse autoriteiten is

de volgende informatie met betrekking tot de levering van de partij verdovende middelen van 22 april 2015 van de politie in Duitsland ontvangen. Nadat er in Nederland zicht werd verkregen op een vermoedelijke levering van verdovende middelen naar de Duitse afnemer [naam Duitse afnemer] werden de Duitse autoriteiten in kennis gesteld waarna deze de Volkswagen Caddy [kenteken 1] in Schönebeck onder observatie hebben genomen.315 De Volkswagen Caddy werd in Schönebeck door de koerier overgedragen aan een onbekend persoon, vermoedelijk [naam contact 2] , die vervolgens met de Volkswagen Caddy vertrok naar een andere adreslocatie in Schönebeck en daar een onbekend voorwerp in het gebouw naar binnen bracht. Hierna vertrok deze onbekende persoon met een Mercedes Vito, kenteken [kenteken 9] , naar het adres [adres 13] te Schönebeck (woonadres [naam contact 2] ) en ging daar de woning binnen.316

Door de politie te Duisburg was in het kader van een parallel onderzoek een telefoontap

geschakeld op [Duitse koerier 1] , de gebruiker van het telefoonnummer + [telefoonnummer 46] . Vanaf 14 april 2015 tot en met 23 april 2015 vonden er in relatie tot de levering van de partij verdovende middelen, tapgesprekken plaats voor de uitvoering van het transport tussen [Duitse koerier 1] en [verdachte] , en vervolgens voor de aansturing van de koerier tussen [Duitse koerier 1] en de koerier [Duitse koerier 3] .317

Door de politie Duisburg werd op 1 april 2015 een peilbaken aangebracht in de bedrijfsauto Volkswagen Caddy voorzien van het Duitse kenteken [kenteken 1] . Uit de verkregen peilbakengegevens blijkt dat deze Volkswagen Caddy zich diverse malen op Nederlands grondgebied heeft begeven en de gps-data in relatie zijn te brengen met o.a. de overdracht en de levering van woensdag 22 april 2015. Uit de peilbakengegevens blijkt in het bijzonder dat de Volkswagen Caddy, Duits kenteken [kenteken 1] , zich op 22 april 2015 tussen 14.01.26 uur en 14.59.07 uur in de gemeente Venlo bevindt onder andere op de adreslocaties [adres 12] , welke gegevens overeen komen met de bevindingen van het observatieteam in Nederland. Tevens blijkt uit de peilbakengegevens dat de Volkswagen Caddy op woensdag 22 april en donderdag 23 april 2015, na de vermoedelijke overdracht van een partij verdovende middelen in Nederland de route rijdt naar Schönebeck (Duitsland), vervolgens van Schönebeck terug naar Duisburg maakt en hierna op 23 april 2015 weer de route van Duisburg naar Venlo rijdt, vermoedelijk voor de overdracht van een geldsom aan de leveranciers in Nederland, in relatie tot de levering van verdovende middelen.318

Door de Duitse politie te Magdeburg werd in de avond van woensdag 22 april 2015 een

observatie ingesteld, waarbij werd vastgesteld dat de Volkswagen Caddy kennelijk voor de overdracht van de partij verdovende middelen door de koerier werd overgedragen aan een contactpersoon in Schönebeck, vermoedelijk [naam contact 2] (‘ [naam contact 2] ’), waarna de koerier weer met de Volkswagen Caddy vertrok naar Duisburg. 319

Tussenconclusie.

Aan de hand van voorgaande bewijsmiddelen gaat de rechtbank van het volgende uit.

[medeverdachte 2] (persoon 2) en [verdachte] (persoon 3) bespreken hoe laat de koeriers kunnen komen, waarna [verdachte] contact opneemt met koerier [Duitse koerier 1] . Later stuurt [verdachte] [Duitse koerier 3] zelf aan. Nadat [verdachte] , [medeverdachte 2] en [Duitse koerier 3] elkaar hebben ontmoet bij een tankstation, laat [medeverdachte 1] (persoon 1) aan de Duitse afnemer ( [naam Duitse afnemer] ) weten dat de koerier met ‘8 schoon en twee stuks lami’ onderweg is. [verdachte] houdt contact met [Duitse koerier 3] en brieft dit door aan [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] houdt contact met [naam contact 2] en brieft dit door aan [verdachte] . De Volkswagen Caddy bevindt zich in de buurt van het café [naam cafe] te Venlo en in Schönebeck (Duitsland).

De rechtbank acht het aannemelijk, gelet op de context, dat met de bedekte termen ‘schoon’ hennep en met ‘lami’ hasjiesj worden bedoeld. De rechtbank acht het verder aannemelijk dat, gelet op de context, met de bedekte term ‘dossiers’ geld wordt bedoeld, waarbij 1 dossier een waarde van € 1.000,- vertegenwoordigt.

Concluderend acht de rechtbank bewezen dat tussen 20 april 2015 en 24 april 2015 8 kilogram hennep en 2 kilogram hasjiesj buiten het grondgebied van Nederland zijn gebracht door [verdachte] en diens medeverdachten.

3.3.19.

Eindconclusie.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op het vorenstaande, het dossier voldoende wettig en overtuigend bewijs bevat om te stellen dat [verdachte] samen met zijn medeverdachten hard- en softdrugs vanuit Nederland naar Duitsland heeft uitgevoerd. Voornoemde bewijsmiddelen kunnen, in onderlinge samenhang en verband bezien en in het licht van het gehele dossier, niet anders gelezen worden dan dat er telkens daadwerkelijk verdovende middelen zijn uitgevoerd naar Duitsland.

[verdachte] heeft betrokkenheid bij vijf transporten bekend. Uit de door hem gevoerde gesprekken in combinatie met de overige tapgesprekken van medeverdachten in combinatie met de observaties alsmede de verklaring van [Duitse koerier 2] , is te bewijzen dat [verdachte] betrokken is geweest bij alle aan hem tenlastegelegde transporten. Die betrokkenheid bestond met name uit het oproepen en aansturen van de koerier die het transport zou gaan uitvoeren alsmede de terugkoppeling daarvan aan [medeverdachte 1] of [medeverdachte 2] zodat de overdracht van het transport in Duitsland kon worden georganiseerd. Die betrokkenheid was heel wezenlijk voor het transport en kan als medeplegen worden aangemerkt.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de feiten zijn gepleegd in de periode van 6 november 2014 tot en met 7 mei 2015, omdat uit voornoemde bewijsmiddelen blijkt dat op het moment dat de politie het onderzoek start (op 6 november 2014), er reeds een organisatie bestaat waarbij ieders rol is ingevuld. Ook [Duitse koerier 2] heeft verklaard dat men al voor 2015 is begonnen met de handel in verdovende middelen.

De verweren van de verdediging vinden hun weerlegging in de gebezigde bewijsmiddelen en behoeven daarom niet nader te worden besproken.

De rechtbank acht derhalve bewezen dat [verdachte] het onder feit 2 primair en feit 3 primair tenlastegelegde heeft begaan.

3.3.20.

Deelneming aan een criminele organisatie.

In artikel 11b Opiumwet is deelname aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een aantal misdrijven uit de Opiumwet strafbaar gesteld. Dit artikel is een specialis (verbijzondering) van de generalis (algemene) uit artikel 140 Wetboek van strafrecht. Voor de betekenis van de verschillende bestanddelen moet dan ook aansluiting gezocht worden bij de jurisprudentie betreffende artikel 140 Wetboek van Strafrecht.

De vragen die de rechtbank dient te beantwoorden zijn:

Is er sprake van een organisatie? Zo ja: is het oogmerk van die organisatie gericht op het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en vijfde lid, 10a, eerste lid of 11 derde en vijfde lid of 11a van de Opiumwet? Zo ja: heeft verdachte aan deze organisatie deelgenomen?

1. Is er sprake van een organisatie en zo ja: wat is het oogmerk daarvan?

Onder een “organisatie" moet worden verstaan: "Een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en ten minste één andere persoon. (Zie onder meer HR 22 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7134). Als verdachten verspreid wonen over verschillende landen kunnen zij samen een organisatie vormen als zij hun planmatige activiteiten nauw afstemmen. (Zie onder meer (HR 15 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0507, NJ 2008/559).

Uit de telefoontapgegevens, observaties, peilbakengegevens en de gegevens van Amigoboras, alsmede de resultaten van de rechtshulpverzoeken aan Duitsland, zoals hiervoor per levering uitgewerkt, volgt dat een aantal, over verschillende landen verspreid wonende, verdachten heeft samengewerkt om gedurende een langere periode verdovende middelen vanuit Nederland te vervoeren naar Duitsland. Binnen dit samenwerkingsverband is een duidelijke structuur waarneembaar waarbij overigens niet alle deelnemers elkaar kennen. Zo zijn er deelnemers die de afspraken maken over welke verdovende middelen tegen welke prijs wanneer moeten worden geleverd, zijn er personen die de verdovende middelen leveren, zijn er personen die de locatie in Nederland regelen om de verdovende middelen in het vervoermiddel te kunnen laden en zijn er deelnemers die ervoor zorgen dat het vervoermiddel beschikbaar is en is bemenst om de verdovende middelen ook daadwerkelijk te vervoeren. Deze structuur hoeft overigens niet te betekenen dat er sprake moet zijn van een bepaalde hiërarchie tussen de deelnemers. Om het feitelijke en gewenste doel, het verdienen van geld met de handel in verdovende middelen, te bereiken zijn de benodigde gedragingen voorbereid en nauw met elkaar afgestemd.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat er sprake is van een organisatie die als oogmerk had het exporteren van soft- en harddrugs naar Duitsland. De vraag waarvoor de rechtbank zich vervolgens gesteld ziet is of verdachte heeft deelgenomen aan deze organisatie.

2. Heeft verdachte deelgenomen aan deze organisatie?

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad kan slechts dan van deelname aan een criminele organisatie worden gesproken indien:

1) de verdachte behoort tot het samenwerkingsverband en
2) de verdachte een (al dan niet ondersteunend) aandeel heeft in gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [medeverdachte 1] verantwoordelijk was voor het maken van de afspraken met een in Duitsland wonende besteller van verdovende middelen. [medeverdachte 1] en deze besteller, vermoedelijk [naam Duitse afnemer] , maakten afspraken over hoeveelheden, prijzen en datums. [medeverdachte 1] had vervolgens de coördinatie over de aanvoer, het transport, de aflevering.

[medeverdachte 2] stond in nauw contact met zijn oudere broer [medeverdachte 1] . Hij hield zich bezig met het zoeken, kopen, vervoeren, (laten) maken van de verdovende middelen. Ook bemoeide hij zich met het aansturen van de koeriers en met de beschikbaarheid van de loods van [medeverdachte 4] .

Voor het beladen van het uit Duitsland afkomstige voertuig dat de verdovende middelen vervoerde werd veelvuldig het terrein en de loods van verdachte [medeverdachte 4] gebruikt. [medeverdachte 4] stelde zijn terrein en loods ter beschikking, was meermalen aanwezig als dit voertuig er was en wist wat op zijn terrein en in zijn loods gebeurde. Hij heeft daarbij ook zeker één keer feitelijk deelgenomen aan het beladen.

[verdachte] zorgde veelal voor de aanvoer van de softdrugs en zorgde voor de aansturing van de koeriers. Hij stond daarbij in nauw contact met [medeverdachte 1] en met [medeverdachte 2] . Naast contactpersoon met de koerier, heeft [verdachte] zelf bekend dat hij ook enkele keren de te leveren drugs heeft afgehaald. Net als de medeverdachten wordt hij samen met hen regelmatig in café [naam cafe] gesignaleerd. In de kwestie over de incasso van een groot geldbedrag (71.000 euro) blijkt dat verdachte samen met [broer medeverdachte 2] naar Hamburg is gereden om te zorgen dat de schuldenaar ook echt zal betalen. De consequente bijdrage van [verdachte] aan vrijwel alle transporten tot en met 7 mei 2015 in combinatie met zijn overige betrokkenheid bij de organisatie (inkoop en incasso) zijn te kwalificeren als deelname aan die organisatie.

[medeverdachte 3] was de leverancier van de harddrugs en stond daartoe in direct contact met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] .

Al deze verdachten maakten deel uit van een samenwerkingsverband met als oogmerk het het exporteren van soft- en harddrugs naar Duitsland en hebben daaraan een bijdrage geleverd. Dat de aard van de bijdrage daarbij per verdachte verschilt doet daaraan niet af. Elke bijdrage aan een organisatie kan immers strafbaar zijn. Een dergelijke bijdrage kan bestaan uit het (mede)plegen van het grondmisdrijf, maar ook uit het verrichten van hand- en spandiensten die op zichzelf niet strafbaar zijn, zolang maar van bovenbedoeld aandeel of ondersteuning daaraan kan worden gesproken. (Zie onder meer (HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5178).

Van de verdachten kan dan ook gezegd worden dat zij deel hebben genomen aan een criminele organisatie.

De rechtbank acht derhalve bewezen dat [verdachte] het onder feit 4 en feit 5 tenlastegelegde heeft begaan.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

feit 1.

op 7 juli 2015 in de gemeente Venlo een wapen van categorie I onder 7°, te weten een veerdrukpistool, merk onbekend, model P228, serienummer 051580, zijnde een voorwerp dat voor wat betreft zijn vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoonde met een vuurwapen voorhanden heeft gehad;

feit 2.

in de periode van 6 november 2014 tot en met 7 mei 2015 in de gemeente Venlo en in de gemeente Horst aan de Maas, telkens tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of amfetamine, te weten:

- in de periode van 9 februari 2015 tot en met 21 februari 2015 een hoeveelheid van 300 gram cocaïne en

- in de periode van 11 februari 2015 tot en met 21 februari 2015 een hoeveelheid van 500 gram cocaïne en

-in de periode van 21 april 2015 tot en met 7 mei 2015 een hoeveelheid van 10.608 gram amfetamine,

zijnde cocaïne en amfetamine, middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

feit 3.

in de periode van 6 november 2014 tot en met 7 mei 2015 in de gemeente Venlo en in de gemeente Horst aan de Maas, meermalen, telkens tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht een hoeveelheid van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj, te weten:

- in de periode van 27 januari 2015 tot en met 6 februari 2015 een hoeveelheid van 10 kilogram hennep, en

- in de periode van 9 februari 2015 tot en met 21 februari 2015 een) hoeveelheid van 7.670 kilogram hennep en 11 kilogram hasjiesj, en

- in de periode van 11 februari 2015 tot en met 21 februari 2015 een hoeveelheid van 50 kilogram hasjiesj, en

- in de periode van 19 februari 2015 tot en met 22 februari 2015 een hoeveelheid van 9.750 kilogram hennep, en

- in de periode van 19 februari 2015 tot en met 23 februari 2015 een hoeveelheid van 10 kilogram hennep, en

- in de periode van 24 februari 2015 tot en met 6 maart 2015 een hoeveelheid van 9,3 kilogram hennep, en

- in de periode van 5 maart 2015 tot en met 10 maart 2015 een hoeveelheid van 11 kilogram hennep, en

- in de periode van 26 februari 2015 tot en met 17 maart 2015 een hoeveelheid van 5 kilogram hasjiesj, en

- in de periode van 15 maart 2015 tot en met 20 maart 2015 een hoeveelheid van 9,8 kilogram hennep, en

- in de periode van 19 maart 2015 tot en met 2 april 2015 een hoeveelheid van 10 kilogram hennep, en

- in de periode van 2 april 2015 tot en met 3 april 2015 een hoeveelheid van 11 kilogram hennep, en

- in de periode van 2 april 2015 tot en met 4 april 2015 een hoeveelheid van ongeveer 62 kilogram hennep en hasjiesj, en

- in de periode van 20 april 2015 tot en met 24 april 2015 een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en hasjiesj, en

- in de periode van 21 april 2015 tot en met 7 mei 2015 een hoeveelheid van ongeveer 2,1 kilogram hennep,

feit 4.

in de periode van 6 november 2014 tot en met 28 februari 2015 in de gemeente Venlo en in de gemeente Horst aan de Maas, telkens opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie van een aantal natuurlijke personen, van welke organisatie inclusief hem, verdachte, onder andere deel uitmaakten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [verdachte] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, en 11, vierde lid van de Opiumwet;

feit 5.

in de periode van 1 maart 2015 tot en met 7 juli 2015 in de gemeente Venlo en in de gemeente Horst aan de Maas, telkens opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie van een aantal natuurlijke personen, van welke organisatie inclusief hem, verdachte, onder andere deel uitmaakten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [verdachte] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, en 11, vierde lid van de Opiumwet.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

Ten aanzien van feit 1:

handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

Ten aanzien van feit 2:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 3:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 4 en feit 5:

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 vijfde lid van de Opiumwet.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De straf en/of de maatregel

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen hij bewezen heeft geacht gevorderd aan de verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht de meest maximale voorwaardelijke straf op te leggen en niet de opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis te bevelen. De verdachte heeft zeven maanden in voorarrest doorgebracht, terwijl hij aan de ziekte MS lijdt en heeft vervolgens een langdurig schorsingstraject van ruim 19 maanden ondergaan. De verdediging heeft verder aangevoerd dat, wanneer de rechtbank de officier van justitie zou volgen in zijn eis, medeverdachte [medeverdachte 1] feitelijk - na voorwaardelijke invrijheidstelling - 45 maanden en medeverdachte [medeverdachte 2] 29 maanden gevangenisstraf moeten uitzitten, terwijl de verdachte 41 maanden gevangenisstraf zou moeten uitzitten.

De verdachte heeft geen relevante documentatie op het gebied van Opiumwetdelicten en heeft uiteindelijk openheid van zaken gegeven bij de politie. De verdediging heeft verder verzocht rekening te houden met het advies van de reclassering, waarin de leefsituatie van de verdachte wordt bevestigd. Hij woont bij [naam instelling] en heeft 24 uur per dag zorg tot zijn beschikking, hetgeen in de Penitentiaire Inrichting niet het geval is. De reclassering heeft bovendien het recidivegevaar als laag ingeschat.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de export van soft- en harddrugs naar Duitsland. Verdachte heeft daarbij opgetreden als leverancier van de softdrugs die naar Duitsland is getransporteerd. Bovendien heeft hij gezorgd voor de aansturing van de koeriers. Deze export was zeer professioneel opgezet. Hoewel de bewezenverklaarde pleegperiode relatief kort is, is er zeer intensief gehandeld in verdovende middelen. De rechtbank rekent het de verdachte ook aan dat hij kennelijk na het ontdekken van het peilbaken, is doorgegaan met het leveren van verdovende middelen. Verdachte had daarnaast op 7 juli 2015 een veerdrukpistool als bedoeld in de Wet wapens en munitie, voorhanden.

Verdovende middelen brengen schade toe aan de gezondheid van de gebruikers ervan en zij bekostigen hun drugsgebruik vaak door diefstal of ander crimineel gedrag, wat schade en overlast veroorzaakt voor anderen. Verdachte heeft zich hier niets van aangetrokken en kennelijk alleen gedacht aan financieel gewin.

Ook het voorhanden hebben van veerdrukpistool is naar het oordeel van de rechtbank een ernstig strafbaar feit omdat dit een groot gevaar en een bedreiging vormt voor een veilige samenleving. Dergelijke wapens worden steeds meer ingezet bij het plegen van strafbare feiten en het voorhanden hebben hiervan is om die reden strafbaar gesteld.

De rechtbank heeft verder ten aanzien van de persoon van de verdachte acht geslagen op de inhoud van het hem betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 4 juli 2017, waaruit blijkt dat hij niet eerder door de strafrechter voor soortgelijke feiten is veroordeeld. De rechtbank heeft daarnaast gelet op de inhoud van het reclasseringsadvies van 12 januari 2017 en op hetgeen ter terechtzitting omtrent de persoonlijke omstandigheden van de verdachte naar voren is gebracht. Verdachte verblijft in een zorginstelling in verband met MS-klachten. Zijn ziekte is dusdanig vergevorderd dat hij niet meer kan lopen en volledig afhankelijk is van zorg.

Hoewel de fysieke toestand van verdachte ernstig te noemen is, is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de ernst van de feiten, niet anders kan worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ook binnen een penitentiaire inrichting kan noodzakelijke zorg worden geleverd dan wel kan een verwijzing worden gegeven naar een daartoe gespecialiseerde inrichting.

Alles afwegende acht de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier jaren, met aftrek van het voorarrest, passend en geboden.

7 Het beslag

Onder de verdachte is een personenauto, merk Volkswagen, type Polo, kenteken [kenteken 5] , in beslag genomen. Dit beslag is omgezet naar conservatoir beslag als bedoeld in artikel 94a van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Het voorwerp is vatbaar voor verbeurdverklaring, daar met behulp van dat voorwerp het feit is begaan en voorbereid. In het licht van de jurisprudentie van de Hoge Raad, te weten ECLI:NL:HR:2015:3689 en herhaald in ECLI:NL:HR:2017:848, is de rechtbank van oordeel dat een conservatoir beslag ex artikel 94a Sv niet eraan in de weg staat dat een voorwerp wordt verbeurd verklaard. De rechtbank zal derhalve beslissen dat het inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerp, zijnde een personenauto, merk Volkswagen, type Polo, kenteken [kenteken 5] (goednummer 280265), verbeurd wordt verklaard.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 33, 33a, 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 2, 3, 10, 11 en 11b van de Opiumwet en artikel 13 en 55 van de Wet wapens en munitie zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van vier jaren;

 • -

  beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Beslag

- verklaart verbeurd het volgende in beslag genomen voorwerp:

- een personenauto, merk Volkswagen, type Polo, kenteken [kenteken 5] (goednummer 280265).

Dit vonnis is gewezen door mr. H.H. Dethmers, voorzitter, mr. M.J.M. Goessen en

mr. R.A.M.M. Gijselaers, rechters, in tegenwoordigheid van mr. F.A.E. van de Venne, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 17 november 2017.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.

hij, verdachte, op of omstreeks 7 juli 2015 in de gemeente Venlo (een) wapen(s) van categorie I onder 7°, te weten een veerdrukpistool, merk onbekend, model P228, serienummer 051580, zijnde (een) voorwerp(en) dat/die voor wat betreft zijn/hun vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoonde(n) met (een) vuurwapen(s) en/of met (een) voor ontploffing bestemde voorwerp(en) voorhanden heeft gehad;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd (zaakdossier 21);

2.

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 6 november 2014 tot en met 6 juli 2015 in de gemeente Venlo en/of in de gemeente Horst aan de Maas, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens), tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaine en/of MDA en/of MDMA en/of N-ethyl MDA (=MDEA) en/of amfetamine, te weten:

-in of omstreeks de periode van 9 februari 2015 tot en met 21 februari 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 300 gram cocaine en/of amfetamine, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaine en/of amfetamine, althans een middel voorkomende op lijst I behorende bij de Opiumwet (zaakdossier 2) en/of

-in of omstreeks de periode van 11 februari 2015 tot en met 21 februari 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 500 gram cocaine en/of amfetamine, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaine en/of amfetamine, althans een middel voorkomende op lijst I behorende bij de Opiumwet (zaakdossier 3) en/of

-in of omstreeks de periode van 21 april 2015 tot en met 7 mei 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 12.560 gram amfetamine, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende amfetamine (zaakdossier 15),

zijnde cocaine en/of MDA en/of MDMA en/of N-ethyl MDA (=MDEA) en/of amfetamine

(een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 6 november 2014 tot en met 6 juli 2015 in de gemeente Venlo en/of in de gemeente Horst aan de Maas, in elk geval in Nederland en/of in de Bondsrepubliek Duitsland, meermalen, althans eenmaal (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaine en/of MDA en/of MDMA en/of N-ethyl MDA (=MDEA) en/of amfetamine, te weten:

-in of omstreeks de periode van 9 februari 2015 tot en met 21 februari 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 300 gram cocaine en/of amfetamine, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaine en/of amfetamine, althans een middel voorkomende op lijst I behorende bij de Opiumwet (zaakdossier 2) en/of

-in of omstreeks de periode van 11 februari 2015 tot en met 21 februari 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 500 gram cocaine en/of amfetamine, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaine en/of amfetamine, althans een middel voorkomende op lijst I behorende bij de Opiumwet (zaakdossier 3) en/of

-in of omstreeks de periode van 21 april 2015 tot en met 7 mei 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 12.560 gram amfetamine, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende amfetamine (zaakdossier 15), zijnde cocaine, MDA, MDMA, N-ethyl MDA (=MDEA) en amfetamine (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

3.

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 6 november 2014 tot en met 6 juli 2015 in de gemeente Venlo en/of in de gemeente Horst aan de Maas, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (telkens) (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj,

te weten:

-in of omstreeks de periode van 9 februari 2015 tot en met 21 februari 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 7.670 kilogram hennep en/of ongeveer 11 kilogram hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 2) en/of

-in of omstreeks de periode van 11 februari 2015 tot en met 21 februari 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 50 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 3) en/of

-in of omstreeks de periode van 19 februari 2015 tot en met 22 februari 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 9.750 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 4) en/of

-in of omstreeks de periode van 19 februari 2015 tot en met 23 februari 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 10 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 5) en/of

-in of omstreeks de periode van 24 februari 2015 tot en met 6 maart 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 9,3 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 6) en/of

-in of omstreeks de periode van 5 maart 2015 tot en met 10 maart 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 11 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 7) en/of

-in of omstreeks de periode van 26 februari 2015 tot en met 17 maart 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 5 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 8) en/of

-in of omstreeks de periode van 15 maart 2015 tot en met 20 maart 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 9,8 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 9) en/of

-in of omstreeks de periode van 19 maart 2015 tot en met 2 april 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 10 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 10) en/of

-in of omstreeks de periode van 2 april 2015 tot en met 3 april 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 11 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 11) en/of

-in of omstreeks de periode van 2 april 2015 tot en met 4 april 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 62 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 12) en/of

-in of omstreeks de periode van 20 april 2015 tot en met 24 april 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 10 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 14) en/of

-in of omstreeks de periode van 21 april 2015 tot en met 7 mei 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 2,1 kilogram hennep, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 15),in elk geval (telkens) meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj (een) middel(en) als bedoeld in de bij die wet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 6 november 2014 tot en met 6 juli 2015 in de gemeente Venlo en/of in de gemeente Horst aan de Maas, in elk geval in Nederland en/of in de Bondsrepubliek Duitsland, meermalen, althans eenmaal (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) (een) (grote)

hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj, te weten:

-in of omstreeks de periode van 9 februari 2015 tot en met 21 februari 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 7.670 kilogram hennep en/of ongeveer 11 kilogram hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 2) en/of

-in of omstreeks de periode van 11 februari 2015 tot en met 21 februari 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 50 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 3) en/of

-in of omstreeks de periode van 19 februari 2015 tot en met 22 februari 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 9.750 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 4) en/of

-in of omstreeks de periode van 19 februari 2015 tot en met 23 februari 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 10 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 5) en/of

-in of omstreeks de periode van 24 februari 2015 tot en met 6 maart 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 9,3 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 6) en/of

-in of omstreeks de periode van 5 maart 2015 tot en met 10 maart 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 11 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 7) en/of

-in of omstreeks de periode van 26 februari 2015 tot en met 17 maart 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 5 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 8) en/of

-in of omstreeks de periode van 15 maart 2015 tot en met 20 maart 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 9,8 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 9) en/of

-in of omstreeks de periode van 19 maart 2015 tot en met 2 april 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 10 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 10) en/of

-in of omstreeks de periode van 2 april 2015 tot en met 3 april 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 11 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 11) en/of

-in of omstreeks de periode van 2 april 2015 tot en met 4 april 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 62 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 12) en/of

-in of omstreeks de periode van 20 april 2015 tot en met 24 april 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 10 kilogram hennep en/of hasjiesj, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 14) en/of

-in of omstreeks de periode van 21 april 2015 tot en met 7 mei 2015 (een) hoeveelhe(i)d(en) van ongeveer 2,1 kilogram hennep, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj (zaakdossier 15),

in elk geval (telkens) meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj (een) middel(en) als bedoeld in de bij die wet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

4.

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 6 november 2014 tot en met 28 februari 2015 in de gemeente Venlo en/of in de gemeente Horst aan de Maas, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie van een aantal natuurlijke personen, van welke organisatie inclusief hem, verdachte, onder andere deel uitmaakte(n) [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [verdachte] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van (een) misdrijf/misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en/of vijfde lid, 10a eerste lid, en/of 11, derde, vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet;

(11a Opiumwet)

5.

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 maart 2015 tot en met 7 juli 2015 in de gemeente Venlo en/of in de gemeente Horst aan de Maas, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie van een aantal natuurlijke personen, van welke organisatie inclusief hem, verdachte, onder andere deel uitmaakte(n) [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [verdachte] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van (een) misdrijf/misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en/of vijfde lid, 10a eerste lid, en/of 11, derde, vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet;

(11b Opumwet)

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie Eenheid Limburg, Dienst Regionale Recherche, proces-verbaalnummer 2365114004, gesloten d.d. 28 december 2015, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 10420.

2 Proces-verbaal van binnentreden en doorzoeking in woning H03. [adres 14] Venlo d.d. 7 juli 2015, met bijlagen, genummerd DZK.H03. [adres 14] Venlo.

3 Proces-verbaal omschrijving wapens en munitie d.d. 20 juli 2015, pagina’s 5683 tot en met 5687.

4 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 27 oktober 2015, pagina’s 1684en 1685.

5 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 februari 2015, pagina’s 384 tot en met 386.

6 Proces-verbaal identiteit gebruiker imeinummer(s) d.d. 19 juli 2015, pagina’s 387 tot en met 397.

7 Proces-verbaal van bevindingen gebruik telefoon [telefoonnummer 8] d.d. 6 augustus 2015, pagina’s 480 tot en met 482.

8 Proces-verbaal identiteit gebruiker telefoonnummer(s) d.d. 17 juli 2015, pagina’s 447 tot en met 452.

9 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 juli 2015, pagina’s 483 en 484.

10 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 227 juli 2015, pagina’s 1107 en 1108.

11 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 november 2015, pagina’s 1109 en 1110.

12 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 november 2015, pagina’s 1109 en 1110.

13 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 7 juli 2015, pagina 1472.

14 Proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 20 september 2015.

15 Proces-verbaal gebruik telefoonnummer d.d. 1 april 2015, pagina’s 1697 en 1698.

16 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 september 2015, pagina’s 1702 en 1703.

17 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 december 2015, pagina’s 1704 en 1705.

18 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 maart 2015, pagina’s 1946 en 1947.

19 (voorlopig) proces-verbaal van bevindingen, genummerd 2365114004, d.d. 13 juni 2016.

20 Proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 8 juli 2015, pagina 1865.

21 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 augustus 2015, pagina’s 1958 tot en met 1962.

22 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 november 2015, pagina’s 1963 tot en met 1965.

23 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 november 2015, pagina’s 1963 tot en met 1965.

24 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 november 2015, pagina’s 1963 tot en met 1965.

25 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 7 juli 2015, pagina 2124.

26 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 september 2015, pagina’s 2189 en 2190.

27 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 december 2015, pagina’s 2191 en 2193.

28 Geschrift, zijnde de vertaling van de Duitse stukken met betrekking tot de identificatie telecommunicatiedeelnemer, pagina’s 9363 en 9364.

29 Geschrift, zijnde de Duitse onderzoeksgegevens n.a.v. NAW-gegevens Duitse telefoonnummers, pagina 7919.

30 Geschrift, zijnde de vertaling van het Duitse verhoor van de verdachte [Duitse koerier 2] op 29 mei 2015, pagina 6422.

31 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4435 en 4436.

32 Proces-verbaal van observatie d.d. 28 april 2015, pagina’s 4488 tot en met 4492.

33 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 8 juli 2015, pagina 988.

34 (voorlopig) proces-verbaal van bevindingen, genummerd 2365114004, d.d. 13 juni 2016.

35 Proces-verbaal van bevindingen eigendom [kenteken 3] d.d. 30 november 2015, met bijlagen, pagina’s 558 tot en met 732.

36 Proces-verbaal van bevindingen eigendom en hoofdgebruik BMW [kenteken 4] d.d. 4 december 2015, met bijlagen, pagina’s 1120 tot en met 1315.

37 Geschrift, inhoudende een uitdraai RDW betreffende het kenteken [kenteken 5] , pagina 1709.

38 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 7 juli 2015, pagina 1473.

39 Geschrift, inhoudende een uitdraai RDW betreffende het kenteken [kenteken 2] , pagina’s 1980 en 1981.

40 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 7 juli 2015, pagina 1832.

41 Geschrift, zijnde de Duitse gegevens van het kenteken [kenteken 1] , pagina’s 7902 en7903.

42 Geschrift, zijnde de Duitse gegevens afkomstig van de kentekenhistorie van de Volkswagen Caddy, pagina 8496.

43 Geschrift, zijnde de Duitse gegevens met betrekking tot de persoonsgegevens van [Duitse koerier 1] , pagina 7678.

44 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4900 tot en met 4957.

45 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4901.

46 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4909, 4914, 4921 en 4922.

47 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4944 en 4945.

48 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4957 tot en met 4965.

49 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4966.

50 Proces-verbaal van observatie d.d. 8 mei 2015, pagina 5070.

51 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4969, 4970, 4976 en 4977.

52 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4971 tot en met 4975.

53 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4975.

54 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4977.

55 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4979.

56 Proces-verbaal van observatie d.d. 8 mei 2015, pagina 5070.

57 Proces-verbaal van observatie d.d. 8 mei 2015, pagina 5071.

58 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 8 mei 2015, pagina’s 5075 en 5076.

59 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 8 mei 2015, pagina’s 5077 en 5078.

60 Geschrift, inhoudende een overzicht Duitse GPS peilbakengegevens VW Caddy d.d. 6 / 7 mei 2015 Einsatz 501150206, VW Caddy [kenteken 1] , pagina’s 5107 tot en met 5213.

61 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 juni 2015, pagina’s 5081 tot en met 5083.

62 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 5071.

63 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 8 mei 2015, pagina’s 5077 en 5078.

64 Proces-verbaal van observatie d.d. 8 mei 2015, pagina 5072.

65 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 8 mei 2015, pagina’s 5092 en 5093.

66 Geschrift, met als onderwerp “Controle/observatie van de VW Caddy, [kenteken 1] op 06/07-05-2015”, d.d. 9 november 2015, pagina’s 5217 tot en met 5219. Geschrift, inhoudende een observatierapport van de politie Duisburg d.d. 7 mei 2015, pagina’s 5222 en 5223.

67 Geschrift, inhoudende een observatierapport van de politie Duisburg d.d. 7 mei 2015, pagina’s 5222 en 5223.

68 Geschrift, inhoudende een observatierapport van de politie Maagdenburg d.d. 11 mei 2015, pagina’s 5232 en 5233.

69 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4991.

70 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4994 tot en met 5000.

71 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 5002 en 5003.

72 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 5005 en 5019.

73 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 5006 tot en met 5022.

74 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 5025.

75 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 5026.

76 Geschrift, getiteld “Overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 5027.

77 Geschrift, zijnde de vertaling van de Duitse stukken met betrekking tot een observatierapport, pagina’s 5332, 5333 en 5235.

78 Geschrift, zijnde de vertaling van de Duitse stukken met betrekking tot een rapport van een huiszoeking, pagina’s 5271 tot en met 5278.

79 Geschrift, zijnde de vertaling van een Duits deskundigenrapport, pagina’s 5312 tot en met 5316.

80 Geschrift, inhoudende een proces-verbaal van aanhouding d.d. 7 mei 2015, pagina’s 5240 en 5241. Geschrift, inhoudende een proces-verbaal van aanhouding d.d. 7 mei 2015, pagina’s 5236 tot en met 5239.

81 Geschrift, zijnde de vertaling van een Duits stuk met betrekking tot het telefoonnummer en IMEI van Demirci, pagina 5245.

82 Geschrift, zijnde de vertaling van een Duitse notitie, pagina 5249.

83 Geschrift, zijnde de vertaling van het Duitse verhoor van de verdachte [Duitse koerier 2] op 26 mei 2015, pagina’s 6383 tot en met 6408.

84 Geschrift, zijnde de vertaling van het Duitse verhoor van de verdachte [Duitse koerier 2] op 28 mei 2015, pagina’s 6809 tot en met 6430.

85 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 12 oktober 2015, pagina’s 1605 tot en met 1619 en proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 27 oktober 2015, pagina’s 1644 tot en met 1688

86 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 2735 tot en met 2784.

87 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 2738.

88 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 2738.

89 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 2770.

90 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 2770.

91 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 2773.

92 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 2773.

93 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 2785 tot en met 2790.

94 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 11 februari 2015, pagina’s 2813 tot en met 2816.

95 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 6 februari 2015, pagina’s 2809 en 2810.

96 Geschrift, getiteld “overzicht bakengegevens m.b.t. label”, pagina 2811.

97 Geschrift, inhoudende een uittreksel kamer van koophandel, pagina’s 2037 tot en met 2039.

98 Geschrift, getiteld “overzicht alle tapgesprekken tussen twee nummers” d.d. 3 mei 2015, pagina 2812.

99 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 6 februari 2015, pagina’s 2817 en 2818.

100 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 2790 tot en met 2804.

101 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 2805 en 2806.

102 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 20 augustus 2015, pagina’s 2838 tot en met 2843.

103 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 2873 tot en met 2875.

104 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 2876 tot en met 2881.

105 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 2881 tot en met 2886.

106 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 2886.

107 Geschrift, getiteld “items gekoppeld aan label”, pagina 2922.

108 Geschrift, inhoudende een informatiestaat SKDB-persoon d.d. 11 juli 2017, betreffende [medeverdachte 3] , geboren op [geboortedatum 4] te Mogadishu, Somalië.

109 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 2886 en 2887.

110 Geschrift, getiteld “items gekoppeld aan label”, pagina 2923.

111 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 2887.

112 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 2887.

113 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 2888.

114 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 2889 en 2890.

115 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 2890.

116 Geschrift, getiteld “items gekoppeld aan label”, pagina 2927.

117 Geschrift, getiteld “items gekoppeld aan label”, pagina 2926.

118 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 12 februari 2015, pagina’s 2924 en 2925.

119 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 2891 tot en met 2898.

120 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 2895.

121 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 2898 tot en met 2902.

122 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 2902.

123 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 augustus 2015, pagina’s 2965 tot en met 2967.

124 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3084.

125 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3087 tot en met 3089.

126 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3089 tot en met 3093.

127 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3095.

128 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3096.

129 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3096.

130 Geschrift, getiteld “overzicht bakengegevens m.b.t. label”, pagina 3119.

131 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3097.

132 Pagina 3012.

133 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3104 tot en met 3106.

134 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3112.

135 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3104 tot en met 3113.

136 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3176.

137 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3181.

138 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3183.

139 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 14 september 2015, pagina’s 2308 en 2309.

140 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3186 en 3187.

141 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3196 tot en met 3204.

142 Geschrift, getiteld “overzicht bakengegevens m.b.t. label”, pagina 3240.

143 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3201.

144 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3205.

145 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3206.

146 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3207.

147 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3208.

148 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3213 tot en met 3215.

149 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3217.

150 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3230 tot en met 3224.

151 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3224 en 3225.

152 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 maart 2015, pagina 3226 tot en met 3229.

153 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3298 tot en met 3312.

154 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3313.

155 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3313 en 3314.

156 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3315.

157 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3316 tot en met 3325.

158 Geschrift, getiteld “overzicht bakengegevens m.b.t. label”, pagina 3327.

159 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3418.

160 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3419 en 3419.

161 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3421.

162 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3421.

163 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3422.

164 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3422 en 3423.

165 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3424.

166 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3425.

167 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3425.

168 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3426 en 3427.

169 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 6 maart 2015, pagina’s 3445 en 3446.

170 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 6 maart 2015, pagina’s 3447 en 3448.

171 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3520 tot en met 3524.

172 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3524 en 3525.

173 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3525 tot en met 3527.

174 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3527 en 3528.

175 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3529 en 3530.

176 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3530.

177 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3530, 3531, 3536 en 3537.

178 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 10 maart 2015, pagina’s 3547 en 3548.

179 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 10 maart 2015, pagina’s 3549 en 3550.

180 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3602, 3603 en 3606.

181 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3607 en 3608.

182 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3608.

183 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3609 tot en met 3611.

184 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3618 en 3619.

185 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3619 en 3620.

186 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3620, 3621 en 3624.

187 Proces-verbaal van observatie d.d. 17 maart 2015, pagina’s 3644 en 3645.

188 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 17 maart 2015, pagina’s 3646 en 3647.

189 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 17 maart 2015, pagina’s 3648 en 3649.

190 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 17 maart 2015, pagina’s 3650 en 3651.

191 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 17 maart 2015, pagina’s 3652 en 3653.

192 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3706 tot en met 3710.

193 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 18 maart 2015, pagina’s 3787 en 3788.

194 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 18 maart 2015, pagina’s 3789 en 3790.

195 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3710 tot en met 3714.

196 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3718 tot en met 3720 tot en met 3723.

197 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3708, 3714 tot en met 3718, 3721, 3724 tot en met 3726, .

198 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3726.

199 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3727 tot en met 3728.

200 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 14 september 2015, pagina’s 2308 en 2309.

201 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3742.

202 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3743.

203 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3745 tot en met 3754.

204 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3748 tot en met 3750.

205 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3750 en 3751.

206 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3752 en 3753, 3763 en 3764.

207 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3756 en 3757.

208 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3774 tot en met 3775.

209 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 20 maart 2015, pagina’s 3791 en 3792.

210 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 20 maart 2015, pagina’s 3761 en 3762.

211 Proces-verbaal bevindingen observatie d.d. 19.03.2015 [adres 7] te Grubbenvorst, d.d. 23 maart 2015, met bijlagen, pagina’s 3793 tot en met 3919.

212 Proces-verbaal bevindingen m.b.t. herkenning [medeverdachte 2] d.d. 17 juni 2015, met bijlagen, pagina’s 3820 tot en met 3853.

213 Proces-verbaal van bevindingen m.b.t. herkenning [Duitse koerier 2] d.d. 30 juni 2015, met bijlagen, pagina’s 3854 tot en met 3860.

214 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3775 tot en met 3778 en pagina 3887.

215 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3779.

216 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3779.

217 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3780.

218 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3780 en 3781.

219 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 20 maart 2015, pagina’s 3863 en 3864.

220 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 12 oktober 2015, pagina 1606.

221 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3883 en 3887.

222 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3891 en 3892.

223 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3893 en 3894.

224 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3895.

225 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3896.

226 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3897.

227 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3901 tot en met 3907.

228 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 3910.

229 Proces-verbaal bevindingen saunaclub Yin-Yang d.d. 22.03.2015, d.d. 14 september 2015, met bijlagen, pagina’s 4048 tot en met 4085.

230 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3913 tot en met 3958.

231 Geschrift, inhoudende vier persberichten in het Duits, pagina’s 4086 tot en met 4099.

232 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 3978 tot en met 3999.

233 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4000 tot en met 4013.

234 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4015 en 4016.

235 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4016 en 4017.

236 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4020 en 4021.

237 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4022 tot en met 4025.

238 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4029.

239 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4039.

240 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4040 tot en met 4043.

241 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4119 tot en met 4121.

242 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4122 en 4123.

243 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4123.

244 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4124.

245 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4125.

246 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4125 en 4126.

247 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4127.

248 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4130 en 4131.

249 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4131.

250 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4131 tot en met 4140.

251 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 3 april 2015, pagina’s 4155 en 4156.

252 Proces-verbaal van bevindingen camerabeelden d.d. 2-4-2015, d.d. 27 augustus 2015, pagina’s 4157 tot en met 4162.

253 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 3 april 2015, pagina’s 4163 en 4164.

254 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4145 en 4146.

255 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4146.

256 Proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 31 juli 2015, pagina’s 6311 tot en met 6321.

257 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 7 april 2015, pagina’s 4165 en 4166.

258 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 7 april 2015, pagina’s 4167 en 4168.

259 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4218 en 4219.

260 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 7 april 2015, pagina’s 4169 en 4170.

261 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende resultaten kentekenbevraging d.d. 7 april 2015, pagina’s 4171 en 4172.

262 Geschrift, inhoudende de vertaling van een Duits proces-verbaal maandanalyse GPS gegevens, pagina’s 4176 tot en met 4192.

263 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4143.

264 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 12 oktober 2015, pagina 1606.

265 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4216.

266 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4143.

267 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4217 en 4218.

268 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4219.

269 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4220 en 4221.

270 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4221.

271 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4221 tot en met 4223.

272 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4223 en 4224.

273 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4226.

274 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4226 en 4227.

275 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4227.

276 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4228.

277 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4228.

278 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4229.

279 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4229.

280 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4229 en 4230.

281 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4230.

282 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4230 en 4231.

283 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4231.

284 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4231 en 4233.

285 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende kentekenbevraging d.d. 7 april 2015, pagina’s 4234 en 4235.

286 Geschrift, inhoudende de vertaling van een Duits proces-verbaal maandanalyse GPS gegevens, pagina’s 4241 tot en met 4261.

287 Pagina 4239.

288 Proces-verbaal van bevindingen camerabeelden 4-4-2015 [adres 7] d.d. 21 oktober 2015, p. 4262 tot en met 4273.

289 Geschrift, inhoudende een Duitse uitdraai tenaamstelling Duits kenteken [kenteken 8] , pagina’s 4280 tot en met 4282.

290 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende kentekenbevraging d.d. 7 april 2015, pagina’s 4274 en 4275.

291 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende kentekenbevraging d.d. 7 april 2015, pagina’s 4276 en 4277.

292 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende kentekenbevraging d.d. 7 april 2015, pagina’s 4283 en 4284.

293 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 12 oktober 2015, pagina 1606.

294 Geschrift, zijnde de vertaling van het Duitse verhoor van de verdachte [Duitse koerier 2] op 28 mei 2015, pagina’s 6411 en 6412.

295 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4424.

296 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4426.

297 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4427 en 4428.

298 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4433, 4435 en 4436.

299 Proces-verbaal van bevindingen m.b.t. herkenning [naam 8] d.d. 2 juli 2015, pagina’s 4495 tot en met 4497.

300 Proces-verbaal van observatie d.d. 28 april 2015, pagina’s 4488 tot en met 4492.

301 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4440 en 4441.

302 Pagina 4490.

303 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende kentekenbevraging d.d. 24 april 2015, pagina’s 4504 en 4505.

304 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4443.

305 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4443 en 4444.

306 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4444 tot en met 4446, 4449 en 4450.

307 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4452 en 4453.

308 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4554 tot en met 4458.

309 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4559 tot en met 4463.

310 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4560 tot en met 4475.

311 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina 4481.

312 Proces-verbaal van observatie d.d. 29 april 2015, pagina’s 4512 en 4513.

313 Geschrift, inhoudende een rapportage betreffende kentekenbevraging d.d. 24 april 2015, pagina’s 4510 en 4511.

314 Geschrift, getiteld “overzicht van alle tapgesprekken m.b.t. label”, pagina’s 4481 tot en met 4486.

315 Geschrift, zijnde de vertaling van de Duitse stukken met betrekking tot een observatierapport, pagina’s 4559 tot en met 4564.

316 Geschrift, zijnde de vertaling van de Duitse stukken met betrekking tot een telefonisch rapport van de observatie, pagina’s 4550 tot en met 4553.

317 Geschrift, zijnde de vertaling van de Duitse stukken met betrekking tot het afluisteren van de telecommunicatie.

318 Geschrift, zijnde de vertaling van de Duitse stukken met betrekking tot de GPS speciale analyse, pagina’s 4572 tot en met 4575.

319 Geschrift, zijnde de vertaling van de Duitse stukken met betrekking tot een notitie in het dossier, pagina 4566.