Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:10465

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
01-11-2017
Datum publicatie
03-11-2017
Zaaknummer
04 6135214 CV EXPL 17-5821
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

ontbinding huurovereenkomst bedrijfsruimte wegens huurachterstand; toewijzing van huurachterstand en huurtermijnen tot expiratiedatum huurovereenkomst; vanaf de ontbinding geen boetes meer verschuldigd omdat boetes dienen als prikkel tot nakoming en vanaf de ontbinding geen sprake meer is van nakoming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6135214 \ CV EXPL 17-5821

Vonnis van de kantonrechter van 1 november 2017

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SLIGRO FOOD GROUP NEDERLAND B.V. h.o.d.n. SLIGRO FOOD GROUP NEDERLAND B.V. ,

gevestigd te Veghel ,

eisende partij,

gemachtigde GGN Mastering Credit N.V.,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BK TRAVEL B.V.,

gevestigd te Venlo,

gedaagde partij,

verschenen bij de B. van den Kerkhof.

Partijen worden hierna Sligro en BK Travel genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding

de conclusie van antwoord

de conclusie van repliek

de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Partijen hebben in januari/februari 2015 een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de bedrijfsruimte staande en gelegen te [plaats bedrijfsruimte] aan de [adres bedrijfsruimte] . Het gehuurde betreft een loods met aanhorigheden. De huur is ingegaan op 1 maart 2015 en eindigt op 28 februari 2020. De huurprijs bedraagt € 1.956,99 per maand. Op de huurovereenkomst zijn de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Kantoorruimte van toepassing.

3 Het geschil

3.1.

Sligro vordert – samengevat – veroordeling van BK Travel tot betaling van een bedrag van € 7.827,96 ter zake van huurachterstand tot en met de maand september 2017, een bedrag van € 3.000,00 ter zake van boetes tot en met de maand augustus 2017, een bedrag van € 89,38 ter zake van rente en een bedrag van € 1.067,10 ter zake van buitengerechtelijke incassokosten. Voorts vordert Sligro ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde en veroordeling van BK Travel tot betaling van een bedrag van € 1.956,99 per maand tot de contractuele expiratiedatum van de huurovereenkomst alsmede betaling van de boetes ad € 300,00 per maand vanaf 1 september 2017 tot de dag der voldoening. Ten slotte vordert Sligro de wettelijke rente en veroordeling van BK Travel in de proceskosten.

3.2.

Sligro stelt daartoe – zakelijk weergegeven – dat BK Travel sinds december 2015 regelmatig de huur niet dan wel te laat betaalt. Wegens de te late betaling is BK Travel op grond van de algemene voorwaarden een boete van € 300,00 verschuldigd. Verder stelt Sligro dat BK Travel meermaals in de gelegenheid is gesteld om de huurachterstand in te lopen. Volgens Sligro was zij zelfs bereid de verbeurde boetes te laten vervallen als BK Travel de huurachterstand geheel betaalde. Omdat BK Travel niet overging tot algehele betaling is BK Travel alsnog de boetes verschuldigd. Volgens Sligro bedraagt de huurachterstand tot en met de maand september € 7.827,96 en zijn de boetes tot en met de maand augustus opgelopen tot € 3.000,00. Sligro erkent dat in de maanden april en mei 2017 werd verbouwd in het filiaal te Venlo en dat in juni 2017 enkele dagen geen elektriciteit beschikbaar was. Sligro onderkent dat BK Travel daarvan mogelijk hinder heeft gehad, maar Sligro betwist dat BK Travel daardoor een schade zou hebben geleden van
€ 6.394,85. Volgens Sligro is inmiddels sprake van een huurachterstand van 4 maanden en rechtvaardigt die achterstand een ontbinding met ontruiming.

3.3.

BK Travel voert verweer. BK Travel betwist niet dat sprake is van een huurachterstand, maar stelt dat die mede is veroorzaakt doordat Sligro haar verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt. Volgens BK Travel komt het regelmatig voor dat de doorgang wordt geblokkeerd door vrachtwagens van Sligro waardoor de bussen van BK Travel niet kunnen uitrijden. BK Travel stelt dat zij daardoor schade lijdt. Tijdens de verbouwing van het Sligro filiaal in april en mei 2017 werd eveneens regelmatig de doorgang geblokkeerd door auto’s en vrachtwagens van het bouwbedrijf en waren de parkeerplaatsen van BK Travel steeds bezet. In juni 2017 heeft Sligro verzuimd om mee te delen dat een paar dagen geen elektriciteit voorhanden was. Daardoor heeft BK Travel geen werkzaamheden kunnen verrichten met omzetschade als gevolg. BK Travel is van mening dat Sligro rekening dient te houden met de door haar geleden schade ad € 6.394,85.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

BK Travel heeft de gevorderde huurachterstand ad € 7.827,96 niet betwist, maar stelt dat daarop een bedrag van € 6.394,85 in mindering dient te strekken ter zake van door haar geleden schade. Nog daargelaten de vraag of BK Travel gerechtigd is de beweerdelijk door haar geleden schade te verrekenen met de door haar verschuldigde huurpenningen, is die schade niet op eenvoudige wijze vast te stellen, zodat dit verweer van BK Travel wordt gepasseerd.

4.2.

Gelet op het vorenstaande kan de gevorderde huurachterstand aan Sligro worden toegewezen. Dat betekent ook dat BK Travel wegens te late betaling wettelijke rente over die achterstand is verschuldigd.

4.3.

Door het laten ontstaan van een huurachterstand schiet BK Travel tekort in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Op grond hiervan kan de huurovereenkomst worden ontbonden. Feiten of omstandigheden op grond waarvan ontbinding niet gerechtvaardigd zou zijn, zijn door BK Travel niet gesteld. De vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en de daaraan verbonden vordering tot ontruiming van het gehuurde liggen daarom voor toewijzing gereed. De ontruimingstermijn zal daarbij worden vastgesteld op vier weken na betekening van dit vonnis.

4.4.

De mee gevorderde schadevergoeding wegens huurderving vanaf de datum van de ontbinding tot aan de aanvankelijk overeengekomen eindduur kan eveneens worden toegewezen. Dit betekent echter niet dat Sligro zich niet dient in te spannen om een nieuwe huurder te vinden. Mede op grond van haar algemene plicht de schade te beperken dient Sligro actief op zoek te gaan naar een nieuwe huurder en alle medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een nieuwe huurovereenkomst met een derde.

4.5.

Ter zake van de boete ex artikel 18.2 van de algemene bepalingen vordert Sligro tot en met augustus 2017 een bedrag van € 3.000,00. Voorts vordert Sligro verdere direct opeisbare boete van € 300,00 per maand na augustus 2017 tot de dag der algehele voldoening. De boete vanaf september 2017 tot de dag der ontbinding bedraagt € 600,00.

Het boetebeding zoals opgenomen in de schriftelijke overeenkomst is bedoeld als prikkel tot nakoming, te weten het tijdig betalen van de huurpenningen. Nu de huurovereenkomst wordt ontbonden en BK Travel daarmee wordt ontheven van de verplichting tot betaling van de huur, mist het boetebeding belang. Er hoeft immers niet meer te worden nagekomen en voor de betaling van de schadevergoeding volgt in dit vonnis een veroordeling en verkrijgt eisende partij hiermee een executoriale titel.

4.6.

Sligro heeft voldoende gesteld ter zake van de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en heeft genoegzaam aangetoond dat zij kosten heeft gemaakt ter zake van andere verrichtingen dan die waarvoor de artikelen 237 en verder van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten. Gelet op het Rapport Voorwerk II worden die kosten vastgesteld op € 833,00 inclusief BTW.

4.7.

BK Travel zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Sligro worden begroot op:

dagvaarding € 85,21

griffierecht 470,00

salaris gemachtigde 500,00 ( 2 x tarief € 250,00)

totaal € 1.055,21

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

ontbindt de tussen partijen bestaande huurovereenkomst met betrekking tot het gehuurde, staande en gelegen te [plaats bedrijfsruimte] aan de [adres bedrijfsruimte] ;

5.2.

veroordeelt BK Travel, om binnen vier weken na betekening van dit vonnis het gehuurde met personen en zaken te ontruimen en met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van Sligro te stellen,

5.3.

veroordeelt BK Travel voorts om aan Sligro tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen de somma van € 11.517,34 te vermeerderen met de wettelijke rente over
€ 7.827,96 vanaf 3 juli 2017 tot de dag der algehele voldoening, alsmede de somma van € 1.956,99 per maand vanaf 1 oktober 2017 tot uiterlijk 1 maart 2020, dan wel ingeval het gehuurde vóór die datum aan een derde wordt verhuurd, tot de datum dat die nieuwe huurovereenkomst ingaat;

5.4.

veroordeelt BK Travel voorts in de kosten van de procedure aan de zijde van Sligro gevallen en aan die zijde tot op heden begroot op een bedrag van € 1.055,21;

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A.J. van Leeuwen, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken.

type: FL

coll: