Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:10460

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
01-11-2017
Datum publicatie
03-11-2017
Zaaknummer
04 5888373 CV EXPL 17-3364
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst tot het bouwen van een app terecht ontbonden. Opdrachtnemer had zich bij het aannemen van de opdracht ervan moeten vergewissen wat de opdracht exact zou inhouden en welke inspanningen daarvoor nodig waren. De overeengekomen termijn is ruim overschreden en er was nog steeds geen goed functionerende app.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5672
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5888373 \ CV EXPL 17-3364

Vonnis van de kantonrechter van 1 november 2017

in de zaak van:

de vennootschap naar buitenlands recht LUCO ALARM B.V.,

gevestigd te Helchteren België,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde mr. W.J. Liebrand,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid APPCOMM B.V.,

gevestigd te Venlo,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. B.C.A. Reijnders.

Partijen zullen hierna Luco Alarm en Appcomm genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de beslissing waarbij een comparitie van partijen is bepaald

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie

 • -

  de comparitie van partijen op 3 oktober 2017.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Luco Alarm heeft op 24 februari 2014 bij Appcomm een offerte aangevraagd ten behoeve van de koop van een mobiele app, waarmee producten konden worden geselecteerd, prijzen daaraan worden gekoppeld met toevoeging van een productbeschrijving en toezending per mail van een offerte van de potentiële klant, een en ander zoals in de offerte omschreven.

2.2.

Luco Alarm heeft de offerte aanvaard, zodat een overeenkomst tot stand is gekomen. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing verklaard. De algemene voorwaarden zijn niet ter hand gesteld. In de offerte staat een verwachte doorlooptijd van de app van acht weken vermeld.

2.3.

De koopprijs van de app bedroeg € 8.010,00 exclusief btw. Aan Luco Alarm is bij wege van voorschot een bedrag van € 2.403,00 in rekening gebracht. Luco Alarm heeft dit bedrag op 11 april 2014 betaald.

2.4.

Op 2 juli 2014 heeft Appcomm een tweede factuur ad € 3.204,00 aan Luco Alarm gezonden. Deze factuur is niet betaald.

2.5.

Bij e-mail van 12 januari 2015 heeft Luco Alarm laten weten af te zien van de bestelling omdat er nog steeds geen goed werkende app is geproduceerd.

2.6.

Bij brief van 3 april 2015 heeft Luco Alarm aanspraak gemaakt op restitutie van het betaalde voorschot, alsmede op betaling van de vergoeding van de tussentijdse ontbinding ad 10% (een bedrag van € 810,00) en de wettelijke rente van alstoen € 63,29.

2.7.

Luco Alarm heeft Appcomm gedagvaard voor de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt, welke zich bij vonnis van 12 april 2016 onbevoegd heeft verklaard om van het geschil kennis te nemen.

2.8.

Bij brieven van respectievelijk 10 en 24 januari 2017 is Appcomm aangeschreven tot restitutie van het betaalde voorschot, vermeerderd met rente, een en ander conform de eerdere aanschrijving door de Belgische advocaat en Luco Alarm. Daarbij is aanspraak gemaakt op vergoeding van buitengerechtelijke kosten ad € 445,00.

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

Luco Alarm vordert – samengevat – te verklaren voor recht dat de tussen partijen gesloten overeenkomst is op ontbonden op 12 januari 2015 en veroordeling van Appcomm tot betaling van € 2.403,00, vermeerderd met rente en kosten en voert verweer tegen de vordering in reconventie.

3.2.

Appcomm vordert – samengevat – veroordeling van Luco Alarm tot betaling van € 3.204,00, vermeerderd met rente en kosten en voert verweer tegen de vordering in conventie.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

in conventie

4.1.

Als grondslag voor de vordering stelt Luco Alarm dat Appcomm tekort is geschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst. Op 3 oktober 2017 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden, waarbij partijen hun stellingen mondeling hebben toegelicht.

4.2.

Tussen partijen staat vast dat de algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard, maar dat deze niet ter hand zijn gesteld. Nu Luco Alarm deze voorwaarden achteraf heeft kunnen inzien, vormt de toepasselijkheid noch de inhoud daarvan punt van discussie tussen partijen.

4.3.

Eveneens is ter zitting komen vast te staan dat de app op dit moment nog niet (volledig) functioneert. In deze procedure dient beantwoord te worden de vraag of er sprake is van een tekortkoming aan de kant van Appcomm op grond waarvan Luco Alarm mocht overgaan tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst. Daarbij stelt de kantonrechter voorop dat hij de e-mail van 12 januari 2015 aanmerkt als een buitengerechtelijke ontbinding. De laatste zin “Zoals eerder gemeld wens ik me niet in een avontuur storten waar geen einde aan komt en zie ik af van onze bestelling”, kan immers niet anders worden opgevat dan als een buitengerechtelijke ontbinding. Luco Alarm wenst af te zien van de overeenkomst. Dat Luco Alarm het woord “ontbinding” niet gebruikt, kan haar niet worden tegengeworpen nu zij (kennelijk) geen juridische achtergrond heeft.

4.4.

Uit de bij de dagvaarding gevoegde e-mails blijkt dat partijen veelvuldig met elkaar hebben gecommuniceerd over de inhoud en mogelijkheden van de app en de problemen die daarbij zijn geconstateerd. Appcomm voert aan dat de vertraging is ontstaan omdat de opdracht bewerkelijker was dan gedacht en er aanzienlijk meer data verwerkt moest worden dan het aantal wat Appcomm bij aanvang van de overeenkomst voor ogen stond. Bovendien is de termijn van acht weken pas gaan lopen in juli 2014 omdat toen alle data is aangeleverd. De klantenlijst is eerst in september 2014 door Luco Alarm aangeleverd. Ontbinding van de overeenkomst kan niet aan de orde zijn omdat er sprake is van schuldeisersverzuim.

Luco Alarm stelt dat Appcomm nooit heeft aangegeven dat de gestelde termijn niet gehaald zou worden. Zij heeft steeds maar gewacht maar uiteindelijk heeft zij de stekker eruit getrokken omdat zij reeds door de concurrentie was ingehaald. Het vertrouwen dat de opdracht succesvol zou worden afgerond was tot het nulpunt gedaald. Inmiddels heeft Luco Alarm via een andere opdrachtnemer een goed functionerende app.

4.5.

De kantonrechter overweegt als volgt. Ter zitting is duidelijk geworden dat Appcomm de opdracht heeft onderschat en dat zij bij aanvang daarvan onvoldoende op de hoogte was van de inhoud en omvang daarvan. De kantonrechter is van oordeel dat dit voor rekening en risico van Appcomm als deskundige op het gebied van het bouwen van apps komt. Daarbij neemt de kantonrechter in aanmerking dat Appcom zich voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte ervan had moeten vergewissen wat de opdracht exact in zou houden, om hoeveel data het ging, en dat zij zich inspanningen had moeten getroosten om de benodigde informatie te achterhalen. Dit heeft Appcom niet althans in onvoldoende mate gedaan, hetgeen ook wel blijkt uit het feit dat namens Appcomm ter zitting is verklaard de opdracht nu anders te hebben aangepakt.

4.6.

Uit de tussen partijen gewisselde e-mails blijkt dat Luco Alarm diverse malen haar ongenoegen kenbaar heeft gemaakt en heeft aangegeven tegen welke problemen zij aanloopt. De offerte dateert van februari 2014 en eind december 2014 was er nog steeds geen sprake van een opgeleverde goed functionerende app. Bij e-mail van 26 december 2014 heeft Luco Alarm aan Appcomm een termijn gesteld en aangegeven dat voor het eind van het jaar een deugdelijk werkende app beschikbaar moest zijn. Dit is echter niet gebeurd. Naar het oordeel van de kantonrechter is daarom sprake van een onaanvaardbare tijdsoverschrijding en levert dit een aan Appcom toe te rekenen tekortkoming op. Luco Alarm heeft daarom op goede gronden de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden.

4.7.

Appcomm voert weliswaar nog aan dat ontbinding niet mogelijk is omdat er sprake is van schuldeisersverzuim omdat de tweede factuur d.d. 2 juli 2014 onbetaald is gebleven, maar de kantonrechter verwerpt dit verweer. Appcomm vermeldt immers op de factuur dat overeenkomstig de offerte 40% in rekening wordt gebracht, maar dit blijkt geenszins uit de offerte. In de offerte staat enkel vermeld dat een vooruitbetaling van 30% wordt gefactureerd en dat bij projecten die langer dan twee maanden duren tussentijds wordt gefactureerd. Zoals hiervoor reeds is overwogen ligt het risico van het langer duren van de werkzaamheden bij Appcomm en blijkt niet dat bij tussentijdse facturering 40% verschuldigd is. Van schuldeisersverzuim is daarom geen sprake.

4.8.

Uit het voorgaande volgt dat de gevorderde verklaring voor recht kan worden toegewezen. De daarover gevorderde rente, zoals vermeld in punt 3 van het petitum, wordt afgewezen. De vordering tot betaling van het bedrag van € 2.403,00 wordt eveneens toegewezen.

Luco Alarm maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim op/na 1 juli 2012 is ingetreden. Bij de beoordeling van de vraag of de gevorderde buitengerechtelijke (incasso-) kosten voor vergoeding in aanmerking komen, hanteert de kantonrechter het uitgangspunt, dat verrichtingen voorafgaand aan het geding worden gezien als voorbereiding van de gedingstukken en instructie van de zaak. Bij afzonderlijk voor vergoeding in aanmerking komende kosten moet het gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Daarvan is in deze zaak niet gebleken. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal daarom worden afgewezen.

in reconventie

4.9.

In reconventie vordert Appcomm betaligng van de factuur van 2 juli 2014. Nu de overeenkomst is ontbonden, bestaat er geen recht op betaling van die factuur. De vordering in reconventie wordt daarom afgewezen.

in conventie en in reconventie

4.10.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig Appcomm toe te laten tot nadere bewijslevering.

4.11.

Appcomm wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Luco Alarm worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 97,31

 • -

  griffierecht 470,00

 • -

  salaris in conventie 350,00 (2 x tarief € 175,00)

 • -

  salaris in reconventie 175,00 (2 x 0,5 x € 175,00)

totaal € 1.092,31

4.12.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

De kantonrechter

in conventie

5.1.

verklaart voor recht dat de overeenkomst tussen partijen is ontbonden op 12 januari 2015 wegens toerekenbare tekortkoming zijdens Appcomm,

5.2.

veroordeelt Appcomm om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Luco Alarm te betalen een bedrag van € 2.403,00,

in reconventie

5.3.

wijst de vordering af,

in conventie en in reconventie

5.4.

veroordeelt Appcomm in de proceskosten aan de zijde van Luco Alarm gevallen en tot op heden begroot op € 1.092,31,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Rijksen en in het openbaar uitgesproken.

type: PL

coll: HM