Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2017:10443

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
11-10-2017
Datum publicatie
13-11-2017
Zaaknummer
6323709 CV EXPL 17-7054
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Affectieve relatie tussen partijen is beeindigd. Vordering tot medewerking (ex)-partner/vervangende machtiging kantonrechter tot verkoop van de in gemeenschappelijke eigendom verworven onroerende zaak ter voorkoming van door bank geplande verkoop.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 6323709 \ CV EXPL 17-7054

Vonnis in kort geding van de kantonrechter van 11 oktober 2017

in de zaak van:

[eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] ,

wonend [adres 1] ,

[woonplaats 1] ,

eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie,

gemachtigde mr. H. Kraimi,

tegen:

[gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] ,

wonend [adres 2] ,

[woonplaats 2] ,

gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

gemachtigde mr. P.J.H.C. Glenz.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van (voorwaardelijke) eis in reconventie

 • -

  het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 9 oktober 2017 waarbij partijen en hun raadslieden zijn verschenen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Partijen hebben een affectieve relatie gehad en zijn gezamenlijk eigenaar van de onroerende zaak staande en gelegen te [woonplaats 1] aan de [adres 1] (verder: de onroerende zaak). Partijen zijn overeengekomen dat [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] het lening deel met nummer 1252.904.320 van € 394,04 per maand zal betalen en dat [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] het lening deel met nummer 1252.904.347 en het spaardeel (thans) in totaal € 320,54 per maand zal betalen.

2.2.

Op 30 januari 2013 is door de Rechtbank Limburg, team Familie en Jeugd, een vonnis in kort geding gewezen tussen [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] als eiseres en [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] als gedaagde. [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] is daarbij onder meer veroordeeld om aan [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] € 202,00 per maand vanaf oktober 2012 te betalen aan welke veroordeling [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] heeft voldaan.

2.3.

[gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] heeft de automatische incasso van het door haar te betalen lening deel ingetrokken waardoor zij sedert oktober 2015 niet meer betaalt.

2.4.

Vanwege wanbetaling heeft de hypotheekhouder van de onroerende zaak (verder: de Rabobank) de financieringen aan [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] stop gezet en heeft zij aangezegd dat zij de onroerende zaak op 16 november 2017 in het openbaar zal gaan verkopen.

3 Het geschil in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie

3.1.

[eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] :

 1. om vanaf 15 oktober 2015 maandelijks een bedrag van € 394,04 aan [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] te betalen, voor zover het bedrag in het verleden gelegen is conform opgave van de Rabobank inzake leningsnummer 1252.904.320 althans een zodanige regeling als door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen;

 2. tot betaling van een voorschot aan [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] gelijk aan het totaalbedrag aan kosten als gevolg van de door [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] veroorzaakte achterstand, zulks conform (tussen)opgave van de Rabobank, althans een zodanig bedrag als door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen;

 3. in de kosten van deze procedure,

en voert verweer tegen de (voorwaardelijke) vorderingen in reconventie.

3.2.

[gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] vordert na wijziging van (voorwaardelijke) eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] tot betaling van € 6.144,82, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 4 oktober 2017 tot aan de dag der algehele voldoening, en

2 a. haar te machtigen om de woning gelegen aan de [adres 1] te [woonplaats 1] te gelde te maken;

2 b. te bepalen dat dit vonnis in de plaats komt van de noodzakelijke toestemming en/of wilsverklaring van [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] tot het in de verkoop geven van de woning bij een door de Rabobank in te schakelen makelaar die tevens de vraag- en laatprijs zal bepalen;

2 c. [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] te veroordelen tot medewerking aan bezichtigingen van de onroerende zaak door potentiele kopers, op verbeurte van een dwangsom van € 100,00 voor iedere keer dat [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] deze veroordeling niet naleeft, met een maximum van € 3.000,00;

2 d. te bepalen dat dit vonnis in de plaats komt van de voor de eigendomsoverdracht van de onroerende zaak noodzakelijke toestemming en/of wilsverklaring en/of handtekening van [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] ;

2 e. te bepalen dat dit vonnis mede in de plaats zal treden van de door de notaris op te stellen akte van levering met betrekking tot de onroerende zaak voor zover het betreft het verlenen van toestemming van [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] tot die levering;

2 f. [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] te veroordelen om de onroerende zaak te ontruimen en ontruimd te houden op het moment dat de onroerende zaak zal worden geleverd aan een derde, zulks met machtiging van [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] om de ontruiming desnoods zelf op kosten van [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] ten uitvoer te doen leggen met behulp van de sterke arm van de politie en justitie, alsmede onder verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag, met een maximum van

€ 40.000,00 voor iedere dag dat [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] in gebreke blijft om aan dit vonnis te voldoen,

en voert verweer tegen de vorderingen in conventie.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie

4.1.

Gelet op de samenhang van de vorderingen in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie zal het door partijen over en weer gestelde gelijktijdig worden beoordeeld.

Voorlopig oordeel

4.2.

Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

Spoedeisend belang

4.3.

[eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] wenst de onroerende zaak te kopen voordat de Rabobank op 16 november 2017 tot openbare verkoop daarvan overgaat. De Rabobank heeft [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] mondeling bericht dat zij wil meewerken aan het beoordelen of aan [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] een hypotheek voor de onroerende zaak kan worden verstrekt maar zal daartoe pas overgaan als [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] haar betalingsachterstand betaalt en dat alle kosten die al met de voorgenomen executie zijn gemaakt of nog zullen worden gemaakt ook worden betaald. Gelet hierop en op de feiten dat [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] heeft erkend dat zij sinds oktober 2015 haar lening deel niet meer heeft betaald en dat er voor zowel [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] als [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] een restschuld zal ontstaan indien de onroerende zaak aan een derde wordt verkocht heeft [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] , gelet op de voorgenomen openbare verkoop van de onroerende zaak op 16 november 2017, een spoedeisend belang bij zijn vorderingen. Daarbij komt nog dat het gestelde spoedeisende belang op zichzelf niet is betwist.

4.4.

Vast staat dat beide partijen ook de gevolgen van hun affectieve relatie willen beëindigen en dat zij ieder hun eigen leven verder willen leiden zonder nog iets met elkaar te maken te hebben of te krijgen. [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] wil de onroerende zaak kopen en [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] wil ontslagen worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ter zake de ( hypothecaire) geldleningen waarmee de in gezamenlijke eigendom zijnde onroerende zaak is behept.

4.5.

Mede in dat kader zijn partijen ter mondelinge behandeling overeengekomen dat [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] zowel de betalingsachterstand als de kosten, volgens de opgave van de Rabobank bij e-mail van 22 september 2017, ten bedrag van € 8.566,22 respectievelijk € 3.723,41 binnen een (1) week na heden op de rekening [rekeningnummer] onder vermelding van “ [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] /SAM216501/1252904320/WITV” aan de Rabobank zal betalen en dat [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] tot en met 15 november 2017 de tijd zal krijgen om de onroerende zaak in gehele eigendom te verwerven en [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] uiterlijk op 15 november 2017 zal berichten indien en voor zover de Rabobank voor haar beoordeling van de hypotheekaanvraag van [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] en haar beslissing daarop meer tijd nodig heeft dan 15 november 2017. In dat geval zal de termijn van 15 november 2017 met maximaal drie maanden worden verlengd.

4.5.1.

Tegen die achtergrond bezien zullen de vorderingen in conventie onder 1 en 2 worden aangepast als nader in het dictum is bepaald en liggen zij samen met de gewijzigde eisen in (voorwaardelijke) reconventie voor toewijzing gereed behoudens het navolgende.

4.5.2.

Beoordeeld dient te worden of de vorderingen in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben dat het gerechtvaardigd is daarop door toewijzing van de vordering vooruit te lopen. Dat betekent dat er thans sterke aanwijzingen moeten bestaan dat de vorderingen in een bodemprocedure zullen worden toegewezen. Daarbij moet de voorzieningenrechter thans uitgaan van de voorshands gestelde feiten met de beperkte toetsing daarvan (zonder nadere bewijsvoering) aangezien er, gelet op de bijzondere aard van de kortgeding procedure, geen plaats is voor bewijslevering. Onvoldoende summierlijk is komen vast te staan dat [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] als gevolg van het handelen van [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] schade van

€ 6.144,82 heeft geleden. Deze feiten zijn in het kader van deze procedure niet eenvoudig vast te stellen waardoor onderdeel 1. van de vordering van [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] wordt afgewezen. Verder wordt de verzochte machtiging van [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] als vermeld onder 2. f afgewezen omdat dat op grond van de wet- en regelgeving reeds tot de bevoegdheid van de deurwaarder behoort.

4.6.

Nu beide partijen ter mondelinge behandeling zijn overeengekomen dat de proceskosten over en weer gecompenseerd zullen worden, zal de voorzieningenrechter dienovereenkomstig beslissen.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1.

bepaalt dat [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] aan de Rabobank zal betalen de betalingsachterstand en de kosten, volgens de opgave van de Rabobank bij e-mail van 22 september 2017, ten bedrage van € 8.566,22 respectievelijk € 3.723,41 binnen een (1) week na heden op de rekening [rekeningnummer] onder vermelding van:

“ [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] /SAM216501/1252904320/WITV”;

in (voorwaardelijke) reconventie

5.2.

bepaalt dat [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] tot en met 15 november 2017 de tijd zal krijgen om de onroerende zaak in gehele eigendom te verwerven en dat [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] uiterlijk op 15 november 2017 [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] zal berichten indien en voor zover de Rabobank voor haar beoordeling van de hypotheekaanvraag van [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] en haar beslissing daarop meer tijd nodig heeft dan 15 november 2017. In dat geval zal de termijn van 15 november 2017 met maximaal drie maanden worden verlengd;

5.3.

machtigt [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] om de onroerende zaak (de woning aan de [adres 1] te [woonplaats 1] ) te gelde te maken:

- met ingang van 15 november 2017 indien voor die datum niet is gebleken (aan de hand van verificatoire bescheiden van een bankinstelling) dat [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] de onroerende zaak in gehele eigendom kan verwerven dan wel

- met ingang van de eerste dag na ommekomst van de na 15 november 2017 verlengde termijn, indien binnen die termijn niet is gebleken (aan de hand van verificatoire bescheiden van een bankinstelling) dat [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] de onroerende zaak in gehele eigendom kan verwerven;

5.4.

bepaalt dat dit vonnis in de plaats komt van de noodzakelijke toestemming en/of wilsverklaring van [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] tot het in de verkoop geven van de woning bij een door de Rabobank in te schakelen makelaar die tevens de vraag- en laatprijs zal bepalen;

5.5.

veroordeelt [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] tot medewerking aan bezichtigingen van de onroerende zaak door potentiele kopers, op verbeurte van een dwangsom van € 100,00 voor iedere keer dat [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] deze veroordeling niet naleeft, met een maximum van € 3.000,00;

5.6.

bepaalt dat dit vonnis in de plaats komt van de voor de eigendomsoverdracht van de onroerende zaak noodzakelijke toestemming en/of wilsverklaring en/of handtekening van [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] ;

5.7.

bepaalt dat dit vonnis mede in de plaats zal treden van de door de notaris op te stellen akte van levering met betrekking tot de onroerende zaak voor zover het betreft het verlenen van toestemming van [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] tot die levering;

5.8.

veroordeelt [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] om de onroerende zaak te ontruimen en ontruimd te houden op het moment dat de onroerende zaak zal worden geleverd aan een derde, onder verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag, met een maximum van € 40.000,00 voor iedere dag dat [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] in gebreke blijft om aan dit vonnis te voldoen en zulks met machtiging van [gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie] om de ontruiming desnoods zelf op kosten van [eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie] ten uitvoer te doen leggen;

in conventie en in (voorwaardelijke als onvoorwaardelijke) reconventie

5.9.

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de hare draagt,

5.10.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.11.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Hoekstra en in het openbaar uitgesproken.

YT