Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2016:8903

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
12-10-2016
Datum publicatie
16-11-2016
Zaaknummer
C/03/226899 / KG ZA 16-524
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2017:4174, Overig
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Eiser maakt gebruik van de handelsnaam Cacao Truffle Factory en verkoopt onder die naam chocoladetruffels. Is de verkoop door gedaagde van chocoladetruffels onder de naam Cacao Truffle Company onrechtmatig jegens eiser?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/226899 / KG ZA 16-524

Vonnis in kort geding van 12 oktober 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HELLONATURAL B.V.,

h.o.d.n. CACAO TRUFFLE FACTORY,

gevestigd te Berg en Terblijt (gemeente Valkenburg aan de Geul),

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. A.J.G. Bisscheroux te Kerkrade,

tegen

1 [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] ,

wonend te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SWEET & SALT B.V.,

gevestigd te Kerkrade,

gedaagde in conventie,

advocaat mr. W.C.G.J. Sterk te Heerlen.

Partijen zullen hierna HelloNatural, [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en Sweet & Salt genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de akte wijziging van eis en overlegging producties

 • -

  de mondelinge behandeling op 12 oktober 2016

 • -

  de pleitnota van HelloNatural B.V.

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en Sweet & Salt en de conclusie van eis in reconventie van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald. Gezien de tijdsdruk zal worden volstaan met een verkort vonnis.

2 De feiten

2.1.

[naam directeur] (hierna: [naam directeur] ) is directeur en enig aandeelhouder van HelloNatural, welke onderneming in april 2015 is opgericht. Sedert september 2015 heeft HelloNatural ook de handelsnaam Cacao Truffel Factory geregistreerd in het handelsregister.

2.2.

Voor en na de oprichting van HelloNatural heeft [naam directeur] (althans HelloNatural) samengewerkt met [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] . Deze samenwerking zou worden geformaliseerd doordat [naam directeur] aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] aandelen in HelloNatural zou overdragen. Partijen hebben daartoe in april 2016 een concept leveringsakte laten opstellen. Voorts heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] aan HelloNatural

in het kader van zijn toekomstige deelname aan HelloNatural € 2.000,00 betaald. De samenwerking tussen partijen is door [naam directeur] beëindigd in juni 2016.

2.3.

HelloNatural verkoopt chocoladetruffels in diverse smaken in kunststof potten. Het etiket op deze potten vermeldt “cacao truffle factory”

2.4.

Op 7 oktober 2016 heeft [naam directeur] een aanvraag ingediend bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie teneinde de naam Cacao Truffle Factory als merknaam te deponeren.

2.5.

Van 10 tot 12 oktober 2016 vindt de BBB-beurs (horecavakbeurs) plaats in het MECC te Maastricht.

2.6.

HelloNatural verkoopt aldaar potten chocoladetruffels onder de naam Cacao Truffle Factory. Ook Sweet & Salt verkoopt aldaar chocoladetruffels onder de naam Kakao Truffle Company. De presentatie van beide producten komt qua verpakking, etiket en kleurvoering overeen.

2.7.

Sweet & Salt heeft na dagvaarding door HelloNatural haar producten onder de naam Cacao Truffle Company van de beurs verwijderd.

3 Het geschil in conventie

3.1.

HelloNatural vordert - na wijziging van eis - bij wijze van onmiddellijke voorziening bij voorraad:

 1. gedaagden te gebieden om met onmiddellijke ingang na kennisname, althans betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam “Kakao Truffle” en Kakao Truffle Company” en iedere handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van HelloNatural te staken en gestaakt te houden,

 2. alle goederen die zijn aangeduid met de naam “Kakao Truffle” en of “Kakao Truffle Company” te verwijderen van de stand op de BBB Beurs te Maastricht en op internet en verwijderd te houden en die niet meer te koop aan te bieden,

 3. aan HelloNatural te verstrekken een overzicht van alle transacties die hebben plaatsgevonden tussen gedaagden of aan hem gelieerde ondernemingen enerzijds en kopers/afnemers anderzijds m.b.t. de goederen met de hiervoor vermelde naams c.q. merkaanduiding en met vermelding van de NAW-gegevens van de betreffende klanten en de specifieke transactiegegevens (de aard en het aantal van de bestelde goederen en de bijbehorende prijs), op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5000,00 voor elke dag dat gedaagden in gebreke blijven met naleving van voornoemde geboden en voor iedere overtreding van die geboden,

 4. gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten als bedoeld in art. 1019h Rv,

 5. een veroordeling om met onmiddellijke ingang na kennisname, althans binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, door middel van een op internet te publiceren circulaire op dezelfde webpagina’s als waarop het gewraakte gebruik van de naam “Kakao Truffle” en “Kakao Truffle Company” heeft plaatsgevonden het dictum van dit vonnis te publiceren.

3.2.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en Sweet & Salt voeren verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in reconventie

4.1.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] vordert samengevat - veroordeling van HelloNatural tot betaling van € 2.000,00 alsmede van de proceskosten.

4.2.

HelloNatural voert verweer.

4.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling in conventie

5.1.

Centraal staat de vraag of HelloNatural de oudste rechten kan doen gelden op de handelsnaam Cacao Truffle Factory. Gezien ook het verweer van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] dan wel Sweet & Salt, kort gezegd inhoudende dat de handelsnaam Cacao Truffle Factory en de bijbehorende productpresentatie het idee zijn van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en dat HelloNatural eerst sinds zeer kort onder deze naam producten aanbiedt, is in het kader van dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt dat HelloNatural de handelsnaam Cacao Truffle Factory rechtmatig gebruikt en evenmin dat deze handelsnaam reeds dusdanig is gevoerd dat deze beschermingswaardige bekendheid heeft gekregen. Daaraan doet niet af dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] dan wel Sweet & Salt een op deze handelsnaam sterk gelijkende andere handelsnaam voert en een zeer gelijkende productpresentatie hanteren. Dit leidt tot afwijzing van de gehele vordering in conventie met veroordeling van HelloNatural in de kosten van deze procedure, aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en Sweet & Salt tot op heden begroot op:

 • -

  griffierecht € 619,00

 • -

  salaris gemachtigde € 816,00

totaal € 1.435,00

6 De beoordeling in reconventie

6.1.

Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.

6.2.

In casu is niet komen vast te staan dat onderhavige vordering opeisbaar is, ook gezien het beroep op verrekening zijdens HelloNatural. De vordering wordt derhalve reeds afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang met veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] in de proceskosten, aan de zijde van HelloNatural tot op heden begroot op € 816,00 salaris gemachtigde.

7 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1.

wijst de vorderingen af,

7.2.

veroordeelt HelloNatural tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en Sweet & Salt tot op heden begroot op € 1.435,00,

in reconventie

7.3.

wijst de vordering af,

7.4.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van HelloNatural tot op heden begroot op € 816,00.

in conventie en in reconventie

7.5.

verklaart de onderdelen 7.2. en 7.4. van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.J. Otto en in het openbaar uitgesproken op 12 oktober 2016.1

1 type: RW