Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2016:2372

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
08-03-2016
Datum publicatie
18-03-2016
Zaaknummer
03/866026-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren en een taakstraf van 180 uren wegens het bezit van kinderporno en dierenporno. Slechts bezit van enkele afbeeldingen in de tenlastelegging geconcretiseerd, maar strafmaat toch gebaseerd op de omvang van de hele verzameling. Door ernstige schending van de redelijke termijn veel lagere straf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer: 03/866026-13

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 8 maart 2016

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboortedatum] ,

wonende te [adres 1] .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. I.T.H.L. van de Bergh, advocaat kantoorhoudende te Maastricht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zittingen van 4 februari 2015 en 23 februari 2016. De verdachte en zijn raadsman zijn op beide zittingen verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten op 23 februari 2016 kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte tezamen met een ander in zijn bezit heeft gehad:

Feit 1: (een gegevensdrager bevattende) een (groot) aantal kinderpornografische afbeeldingen of video’s;

Feit 2: (een gegevensdrager bevattende) een aantal dierenpornografische afbeeldingen of video’s.

Voor zover in de tenlastelegging kennelijke schrijffouten of misslagen voorkomen, zijn die in deze weergave van de tenlastelegging door de rechtbank verbeterd. De verdachte is door deze verbetering, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, niet in de verdediging geschaad.

3 De voorvragen

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de tenlastelegging onder feit 1 primair partieel nietig is, omdat in de tenlastelegging wordt verwezen naar een grote hoeveelheid afbeeldingen, die niet zijn omschreven of aan de hand van het dossier kunnen worden geduid. Dat verzuim moet leiden tot de beslissing dat deze tenlastelegging in zoverre nietig is. Ter onderbouwing van zijn standpunt heeft de raadsman verwezen naar twee uitspraken van de Hoge Raad, gepubliceerd in ECLI:NL:HR:2014:1497 en ECLI:NL:HR:2015:2267.

Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad met publicatienummer ECLI:NL:HR:2014:1497 heeft de raadsman zich bovendien op het standpunt gesteld dat de tenlastelegging onder feit 2 nietig is, eveneens omdat een omschrijving van de bedoelde afbeeldingen ontbreekt en deze ook niet aan de hand van het dossier kunnen worden geduid.

De Hoge Raad heeft in bedoeld arrest omschreven op welke wijze kan worden omgegaan met de situatie dat een grote hoeveelheid afbeeldingen of video’s vermoed worden kinderpornografisch materiaal te bevatten, zonder dat een omschrijving van alle afbeeldingen of video’s behoeft te worden opgenomen in de tenlastelegging. De door de Hoge Raad beschreven methode neemt tot uitgangspunt dat van niet meer dan van vijf afbeeldingen een voldoende feitelijke omschrijving in de tenlastelegging wordt opgenomen. De door de Hoge Raad beschreven methode brengt mee dat een verdere aanduiding van, of verwijzing naar een grotere hoeveelheid aangetroffen afbeeldingen, hoewel in de tenlastelegging achterwege gelaten, aan een strafmaat aangepast aan de grote hoeveelheid afbeeldingen of video’s niet in de weg behoeft te staan. Onder feit 2 is echter slechts één afbeelding expliciet omschreven en daarmee staat naar het oordeel van de verdediging het tenlastegelegde onder feit 2 in elk geval in de weg aan een veroordeling wegens de in de tenlastelegging genoemde aantallen afbeeldingen of video’s.

De rechtbank verwerpt deze verweren voor zover de conclusie wordt getrokken dat de tenlastelegging onder 1. primair en onder 2. nietig is.

Gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad acht de rechtbank het onder 1. primair en onder 2. tenlastegelegde voldoende feitelijk, mede gelet op de specifieke verwijzingen naar de betreffende afbeeldingen en het feit dat aan de verdediging de mogelijkheid is geboden tot inzage van die afbeeldingen, van welke mogelijkheid al mededeling werd gedaan op de inleidende dagvaarding. Voorts, uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt niet dat wanneer in de tenlastelegging wordt volstaan met het opnemen van een beschrijving van één afbeelding, dit de nietigheid tot gevolg moet hebben. In het geval dat het tenlastegelegde bewezen is, heeft dit echter wel consequenties voor de kwalificatie van het feit. Of in dat geval bij het bepalen van de strafmaat in overweging kan worden genomen dat het gaat om een groter aantal soortgelijke foto’s of video’s, is een kwestie die hierna zal worden besproken.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het opzettelijk bezit van kinderpornografie, alsmede het bezit van afbeeldingen van ontucht met een dier bewezen is.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich ten aanzien van het bewijs van feit 1, gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Ten aanzien van feit 2 heeft de raadsman aangevoerd dat het tenlastegelegde als pornografie met een dier, alsmede als pornografie met een kind gekwalificeerd kan worden, nu in de tenlastelegging tevens verwezen wordt naar de leeftijd van de afgebeelde persoon. Dit roept de vraag op welk delict de steller daarvan eigenlijk heeft willen tenlasteleggen.

4.3

Het oordeel van de rechtbank 1

De rechtbank volstaat ten aanzien van het onder feit 1 en feit 2 tenlastegelegde met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu de verdachte het tenlastegelegde ter terechtzitting duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

Feit 1

De rechtbank acht het bezit van gegevensdragers bevattende kinderpornografische afbeeldingen of video’s in vereniging bewezen door:

- het proces-verbaal van onderzoek aan de in beslag genomen goederen d.d. 14 december 20122;

- het proces-verbaal van beschrijven afbeeldingen d.d. 20 november 20143;

- de bekennende verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 4 februari 2015, welke verklaring hij heeft bevestigd ter terechtzitting van 23 februari 20164.

Feit 2

De rechtbank acht het bezit van een gegevensdrager bevattende een kinderpornografische én dierenpornografische afbeelding in vereniging bewezen door:

- het proces-verbaal van onderzoek aan de in beslag genomen goederen d.d. 14 december 20125;

- het proces-verbaal van beschrijven afbeeldingen d.d. 20 november 20146;

- de bekennende verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 4 februari 2015, welke verklaring hij heeft bevestigd ter terechtzitting van 23 februari 20167.

De rechtbank is van oordeel dat de in de tenlastelegging sub 2. expliciet omschreven afbeelding zowel als dierenpornografie, alsmede als kinderpornografie kwalificeert.

Immers het betreft een afbeelding van een seksuele gedraging van een meisje met een kennelijke leeftijd tussen de 10 en 14 jaar, in ieder geval jonger dan 18 jaar, en een hond.

Daarom zal de rechtbank het bezit van kinderpornografie bewezen verklaren in eendaadse samenloop gepleegd met het bezit van dierenpornografie.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte:

feit 1 primair:

op 9 augustus 2011 in de gemeente Kerkrade, tezamen en in vereniging met een ander, gegevensdragers, te weten harddisks bevattende afbeeldingen en een video in zijn bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen en die video seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

- het oraal of vaginaal penetreren (met de penis of vingers of een voorwerp) door zichzelf of door een volwassen man of een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt van het lichaam van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(foto 1, bestandsnaam: [naam 1]

foto 6, bestandsnaam: [naam 2]

- het betasten of aanraken van de geslachtsdelen of de billen of de borsten van een persoon door het geslachtsdeel van een ander persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

(foto 7, bestandsnaam: [naam 3]

- het houden van een penis dicht bij het lichaam van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(foto 4, bestandsnaam: [naam 4]

en

- het poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon poseert in een erotisch getinte houding die niet bij de leeftijd past en waarbij deze persoon zich vervolgens in opeenvolgende filmfragmenten van kleding ontdoet of door het camerastandpunt of de uitsnede van de afbeelding nadrukkelijk de geslachtsdelen of borsten of billen in beeld gebracht worden, waarbij de afbeelding een onmiskenbaar seksuele strekking heeft of strekt tot seksuele prikkeling,

(foto 3, bestandsnaam: [naam 5]

foto 5, bestandsnaam: [naam 6]

foto 8, bestandsnaam: [naam 7]

video, bestandsnaam: [naam 8]

feit 2:

op 9 augustus 2011 in de gemeente Kerkrade, tezamen en in vereniging met een ander, een gegevensdrager, te weten een harddisk, bevattende een afbeelding in zijn bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding een ontuchtige handeling zichtbaar is, waarbij een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt en een hond, in elk geval een mens en een dier betrokken zijn of schijnbaar zijn betrokken

(foto 2, bestandsnaam: [naam 9]

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

feit 1 primair:

medeplegen van een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit hebben, meermalen gepleegd

feit 2:

medeplegen van een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit hebben

in eendaadse samenloop gepleegd met

medeplegen van een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken in bezit hebben

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

6 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

7 De straf

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd aan de verdachte op te leggen een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier maanden met een proeftijd van twee jaren en daarnaast een taakstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis met aftrek van het voorarrest.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gepleit voor matiging van de duur van de door de officier van justitie geëiste taakstraf en om geen voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

Ter onderbouwing van zijn standpunt heeft hij aangevoerd dat de verdachte niet eerder werd veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit, zich rekenschap geeft van zijn daden en zich bewust is van de schadelijkheid van zijn handelen. Voorts heeft de raadsman gewezen op het feit dat het recidiverisico door de reclassering laag wordt ingeschat.

Voorts kan niet vastgesteld worden of de verdachte opzet had op het bezit van het in de tenlastelegging opgenomen totale aantal afbeeldingen. Sommige bestanden bevonden zich immers in de map van zogenaamde lost files, welke bestanden alleen toegankelijk zijn met speciale software. Ten slotte heeft de raadsman gewezen op de forse schending van de redelijke termijn, welke verdisconteerd dient te worden in de strafmaat.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Op gegevensdragers van de verdachte en zijn partner zijn grote aantallen bestanden aangetroffen, die volgens het onderzoek door gespecialiseerd personeel van de politie afbeeldingen en video’s te bevatten die kunnen worden gekwalificeerd als pornografie met personen jonger dan achttien jaren. Door de verdachte is niet betwist dat het gaat om grote aantallen bestanden bevattende dergelijke afbeeldingen en video’s. Voorts zijn op gegevensdragers van de verdachte en zijn partner een aantal bestanden aangetroffen, die volgens het onderzoek door gespecialiseerd personeel van de politie afbeeldingen bevatten van ontuchtige handelingen, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken. Door de verdachte is ook hiervan niet betwist dat het gaat om een aanmerkelijk aantal bestanden bevattende dergelijke afbeeldingen. In ogenschouw genomen het feit dat het in de perceptie van de verdachte gaat om één verzameling van bestanden, welke afbeeldingen en video’s bevat van seksueel deviant gedrag, gaat de rechtbank voorbij aan het probleem dat de tenlastelegging met betrekking tot de pornografie met dieren slechts door één nader beschreven en met name genoemde afbeelding is geconcretiseerd. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank acht geslagen op het feit dat het om een groot aantal bestanden gaat, bevattende afbeeldingen en video’s van hetzij pornografie met hetzij personen jonger dan achttien jaren, hetzij pornografie waarbij een mens en een dier zijn betrokken of zelfs een combinatie van deze beide vormen van pornografie. Het bezit daarvan is een ernstig strafbaar feit, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen of dieren seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte is mede verantwoordelijk voor genoemd seksueel misbruik omdat hij door deze pornografie te verzamelen heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag daarnaar. Voor een effectieve bestrijding van de vervaardiging van dit soort pornografie is het noodzakelijk niet alleen degenen aan te pakken die dat vervaardigen, maar ook degenen die dat verzamelen.

Uit de verklaring van de verdachte ter terechtzitting is gebleken dat hij inmiddels de laakbaarheid van zijn handelen inziet en dat het strafrechtelijke traject grote indruk heeft gemaakt. De rechtbank verwacht dat daar in dit geval voor de verdachte en het milieu waarin hij verkeert een belangrijke preventieve werking van uitgaat. Hij is bereid tot gedragsverandering en stelt zich op het standpunt dat hij daar geen professionele hulp bij nodig heeft. Een en ander blijkt ook uit het reclasseringsrapport. Het recidiverisico wordt door de reclassering als laag ingeschat.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij de oriëntatiepunten van het LOVS. Voor het bezit van kinderpornografisch materiaal wordt doorgaans een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden opgelegd, waarvan het grootste deel voorwaardelijk is. Daarnaast wordt een taakstraf voor de maximale duur, te weten 240 uren, opgelegd.

Dit uitgangspunt geldt voor verdachten die niet eerder zijn veroordeeld voor zedendelicten en die slechts een geringe hoeveelheid kinderpornografisch materiaal bezitten.

De verdachte is niet eerder voor een zedendelict veroordeeld, maar beschikte wel over een grote hoeveelheid van het meergenoemde pornografisch materiaal. In beginsel is dit gegeven een reden om de straf te verhogen. Voorts was hij ook in het bezit van een door de rechtbank als bijzonder weerzinwekkend ervaren vorm van pornografie, namelijk waarbij de minderjarige in elk geval schijnbaar betrokken was bij een seksuele gedraging met een dier.

De rechtbank heeft echter bij de straftoemeting ook rekening gehouden met het feit dat het recht van de verdachte op een openbare behandeling binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens is geschonden. De rechtbank vindt in deze termijnoverschrijding aanleiding een lagere straf op te leggen dan de rechtbank zonder deze verdragsschending zou hebben opgelegd.

Ten tijde van het plegen van de feiten was de Wet beperking taakstraffen nog niet in werking getreden, waardoor de rechtbank niet gehouden is om overeenkomstig artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

Alles afwegende acht de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden passend en geboden, met een proeftijd van twee jaren. Deze straf dient enerzijds om de ernst van de feiten te benadrukken en anderzijds om te voorkomen dat de verdachte zich opnieuw zal schuldig maken aan het plegen van strafbare feiten.

Om de verdachte verder te doordringen van de ernst van de feiten zal de rechtbank daarnaast een taakstraf voor de duur van 180 uren subsidiair 90 dagen hechtenis op leggen. Op deze taakstraf dient de periode van voorarrest in mindering gebracht te worden, naar rato van twee uren per dag.

8 Het beslag

De hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen harddisks zijn voorwerpen die vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, nu de bewezenverklaarde feiten met betrekking tot deze voorwerpen zijn begaan. Aangenomen moet worden dat zich nog steeds meergenoemd pornografisch materiaal op deze harddisks bevindt, zodat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

De rechtbank zal daarom gelasten dat deze harddisks onttrokken worden aan het verkeer.

9 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b, 36c, 47, 55, 57, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het onder 1. primair en onder 2. tenlastegelegde bewezen, zoals dat hierboven onder kantnummer 4.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het onder 1. primair en onder 2. bewezenverklaarde de strafbare feiten opleveren, zoals deze hierboven onder kantnummer 5. zijn omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte daardoor strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden;

 • -

  bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, welke de rechtbank stelt op een periode van twee jaren, zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit;

 • -

  veroordeelt de verdachte voorts tot een taakstraf voor de duur van 180 uren;

 • -

  beveelt dat indien de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 90 dagen;

- beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze taakstraf in mindering zal worden gebracht, naar de maatstaf van twee uren per dag;

Beslag

- onttrekt aan het verkeer de volgende in beslag genomen voorwerpen:

 • -

  1 harddisk, WESTERN DIGITAL WD1600, goednummer 1963126;

 • -

  1 harddisk, SEAGATE BARRAC. Ata, goednummer 1963130;

 • -

  1 harddisk, MAXTOR N256, goednummer 1963136;

 • -

  1 harddisk, kleur grijs, goednummer 1963141;

 • -

  1 harddisk, SEAGATE, goednummer 1963142.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. van Maanen Winter, voorzitter, mr. M.B. Bax en

mr. D.J.E. Hamers-Aerts, rechters, in tegenwoordigheid van mr. R.E.J. Maas, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 maart 2016.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 09 augustus 2011 in de gemeente Kerkrade, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 6693 foto('s) en/of 335 video('s) en/of film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) -, te weten een of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s) en/of (een) usb-stick(s) in zijn/hun bezit heeft/hebben gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een

communicatiedienst de toegang heeft/hebben verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

- het oraal en/of vaginaal penetreren (met de penis en/of vingers en/of een voorwerp) door zichzelf en/of door een volwassen man en/of een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt,

zie aanvullend proces-verbaal d.d. 20 november 2014:

foto 1, bestandsnaam: [naam 1] ;

foto 6, bestandsnaam: [naam 2]

- het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt,

zie aanvullend proces-verbaal d.d. 20 november 2014:

foto 7, bestandsnaam: [naam 3]

- het houden van een penis dicht bij het lichaam van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt,

zie aanvullend proces-verbaal d.d. 20 november 2014:

foto 4, bestandsnaam: [naam 4]

en/of

- het (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) poseert/poseren in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de uitsnede van

de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

zie aanvullend proces-verbaal d.d. 20 november 2014:

foto 3, bestandsnaam: [naam 5]

foto 5, bestandsnaam: [naam 6]

foto 8, bestandsnaam: [naam 7]

video, bestandsnaam: [naam 7]

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

hij op of omstreeks 09 augustus 2011 in de gemeente Kerkrade, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 6693 foto('s) en/of 335 video('s) en/of film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) -, te weten een of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s) en/of (een) usb-stick(s) in zijn/hun bezit heeft/hebben gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een

communicatiedienst de toegang heeft/hebben verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

(onder meer foto 1, aanvullend pv d.d. 20 november 2014, bestandsnaam: [naam 1]

),

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo) door zichzelf en/of door een volwassen man en/of vrouw van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt,

(onder meer foto 5, aanvullend pv d.d. 20 november 2014, bestandsnaam: [naam 6] en/of foto 6, aanvullend pv d.d. 20 november 2014, bestandsnaam: [naam 2] ,

- het houden van een (stijve) penis naast/tegen het/de gezicht/lichaam/ geslachtsde(e)l(en) van een volwassen vrouw door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

(onder meer foto 7, aanvullend pv d.d. 20 november 2014, bestandsnaam:

[naam 3] ,

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden,

(onder meer foto 4, aanvullend pv d.d. 20 november 2014, bestandsnaam: [naam 4] en/of foto 20, aanvullend pv d.d. 20 november 2014, bestandsnaam: new [naam 10] en/of foto 6, aanvullend pv d.d. 20 november 2014, bestandsnaam: [naam 2] en/of foto 7, aanvullend pv d.d. 20 november 2014, bestandsnaam: [naam 3] ,

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt zijn en/of in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in (erotisch getinte) houdingen poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun

kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en)nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden,

(onder meer foto 3, aanvullend pv d.d. 20 november 2014, bestandsnaam: [naam 5] en/of foto 8, aanvullend pv d.d. 20 november 2014, bestandsnaam: [naam 7] en/of de video, aanvullend pv d.d. 20 november 2014, bestandsnaam: [naam 8]

meer subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

hij op of omstreeks 09 augustus 2011 in de gemeente Kerkrade, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 6693 foto('s) en/of 335 video('s) en/of film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) -, te weten een of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s) en/of (een) usb-stick(s) in zijn/hun bezit heeft/hebben gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een

communicatiedienst de toegang heeft/hebben verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

een (kleuren)foto (bestandsnaam: [naam 1] , aanvullend pv d.d. 20 november 2014, foto 1) waarop de onderbuik van een man met een erecte penis te zien. Verder is er op deze foto het bovenlichaam van een ontbloot meisje met een kennelijke leeftijd tussen 4 en 8 jaar, in ieder geval jonger dan 18 jaar, te zien. Dit meisje heeft met haar linkerarm de penis van de man vast en neemt

deze in de mond

en/of

een (kleuren)foto (bestandsnaam: [naam 11] , aanvullend pv d.d. 20 november 2014, foto 3), waarop een meisje met een kennelijke leeftijd gelegen tussen 6 en 10 jaar, in ieder geval jonger dan 18 jaar, is te zien. Het meisje is gekleed in een kanten onderbroek. Zij ligt op haar rechterzij en houdt haar benen iets uit elkaar. Rechtsboven in de foto bevindt zich het logo van lolitaskingdom

en/of

een (kleuren)foto (bestandsnaam: [naam 12] , aanvullend pv d.d. 20 november 2014, foto 4), waarop een meisje met een kennelijke leeftijd tussen 12 en 15 jaar, in ieder geval jonger dan 18 jaar, op haar rug gelegen op een vloerkleed, is te zien. Ze is alleen gekleed in pantykousen. Haar benen zijn gespreid waardoor haar vagina nadrukkelijk in beeld gebracht is. Voor haar is

een man op zijn onderbenen gezeten. Van deze man is alleen zijn ontblote onderlichaam te zien. Met zijn rechterhand houdt de man zijn erecte penis in de directe nabijheid van de vagina van het meisje

en/of

een (kleuren)foto (bestandsnaam: [naam 13] , aanvullend pv d.d. 20 november 2014, foto 5), waarop een bloot meisje met een kennelijke leeftijd gelegen tussen de 8 en 12 jaar, in ieder geval jonger dan 18 jaar, is te zien. Dit meisje is op haar onderbenen gezeten en houdt haar bovenlichaam naar achteren met haar armen gespreid achter haar hoofd en leunend op een bank. Haar benen zijn gespreid waardoor het

camerastandpunt op haar vagina is gericht. Vanuit het oogpunt van de foto is rechts naast haar een vrouw gezeten. Deze vrouw houdt met haar rechterhand een vibrator vast tegen de vagina van het meisje. De foto wekt de indruk dat dit meisje door de vrouw met de vibrator vaginaal gepenetreerd wordt

en/of

een (kleuren)foto (bestandsnaam: [naam 14] , aanvullend pv d.d. 20 november 2014, foto 6), waarop het blote onderlichaam van een man, gelegen op zijn rug is te zien. De man houdt zijn benen gespreid en hij heeft een erecte penis. Op deze man is een ontbloot meisje met een kennelijke leeftijd tussen 10 en 14 jaar, in ieder geval jonger dan 18 jaar, ter hoogte van zijn penis gezeten. Zij zit met haar rug in de richting van het hoofd van de man en met haar voorzijde in de richting van de camera. Het meisje kijkt naar beneden en zij houdt haar benen gespreid. De penis van de man bevindt zich bij de vagina van de man en de indruk wordt gewekt dat het meisje door deze man gepenetreerd wordt

en/of

een (kleuren)foto (bestandsnaam: [naam 15] , aanvullend pv d.d. 20 november 2014, foto 7), waarop een vrouw is te zien. Zij ligt met haar bovenlichaam dwars op een zijkant van het bed en houdt haar benen gespreid. Tussen haar benen staat een jongen met een kennelijke leeftijd gelegen tussen de 8 jaar en 14 jaar, in ieder geval jonger dan 18 jaar. De foto wekt de indruk dat de jongen zijn erecte penis tegen de vagina van de vrouw houdt

en/of

een (kleuren)foto (bestandsnaam: [naam 16] , aanvullend pv d.d. 20 november 2014, foto 8), waarop een onbekend meisje met een kennelijke leeftijd tussen de 2 en 5 jaar, in ieder geval jonger dan 18 jaar, met ontbloot onderlichaam is te zien. Dit meisje zit op het rechterbovenbeen van de geheel ontklede verdachte [verdachte] . Vanuit het oogpunt van de foto is verdachte [medeverdachte] links naast verdachte [verdachte] gezeten. Zij is gekleed in een hemdje en een panty, een zogenaamde "hold up". Deze foto is gemaakt in een huiselijke omgeving

en/of

een video (bestandsnaam: [naam 7] (aanvullend pv d.d. 20 november 2014, video), waarop een meisje met een kennelijke leeftijd tussen de 11 en 15 jaar, in ieder geval jonger dan 18 jaar, is te zien waarbij ze in eerste instantie gekleed is en vervolgens naakt in diverse houdingen poseert;

______________________________________________________

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat een representatieve collectie van bovengenoemde afbeeldingen/filmfragmenten is samengesteld, maar ter voorkoming van strafbare feiten en verdere verspreiding van bovengenoemd materiaal, niet in het dossier zijn gevoegd en

ook niet in afschrift zullen worden verstrekt. De officier van justitie zal deze collectie als stuk van overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben en aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal verleend worden op afspraak met de officier van justitie.

2.

hij op of omstreeks 9 augustus 2011 in de gemeente Kerkrade, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, één of meermalen (telkens) een (aantal) afbeelding(en), te weten 78 foto('s) en/of 313 video('s) en/of film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) -, te weten een of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s) en/of (een) usb-stick(s) in zijn/hun bezit heeft/hebben gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft/hebben verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (onder meer) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn, waarbij een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt en een hond, in elk geval een mens en een dier betrokken zijn of schijnbaar waren betrokken;

zie aanvullend proces-verbaal d.d. 20 november 2014:

foto 2, bestandsnaam: [naam 17] ;

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer: 03/866026-13

Proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 8 maart 2016 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboortedatum] ,

wonende te [adres 1] .

Raadsman is mr. I.T.H.L. van de Bergh, advocaat kantoorhoudende te Maastricht.

Tegenwoordig:

mr. , rechter,

mr. , officier van justitie,

, griffier.

De rechter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is wel/niet in de zittingzaal aanwezig.

De rechter spreekt het vonnis uit en geeft aan de verdachte kennis dat hij daartegen binnen een termijn van veertien dagen na heden hoger beroep kan instellen.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat is vastgesteld en ondertekend door de rechter en de griffier.

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie Regio Limburg Zuid, Divisie Regionale Recherche, Expertise Kinderporno, proces-verbaalnummer 2011090377, gesloten d.d. 13 december 2012, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 326.

2 Proces-verbaal van onderzoek aan de in beslag genomen goederen d.d. 14 december 2012, pagina 211 tot en met 220.

3 Proces-verbaal van beschrijven afbeeldingen d.d. 20 november 2014. Dit betreft een aanvullend proces-verbaal dat geen deel uitmaakt van de doornummering.

4 De verklaringen van de verdachte ter terechtzitting van 4 februari 2015 en 23 februari 2016.

5 Proces-verbaal van onderzoek aan de in beslag genomen goederen d.d. 14 december 2012, pagina 211 tot en met 220.

6 Proces-verbaal van beschrijven afbeeldingen d.d. 20 november 2014, Dit betreft een aanvullend proces-verbaal dat geen deel uitmaakt van de doornummering.

7 De verklaringen van de verdachte ter terechtzitting van 4 februari 2015 en 23 februari 2016.