Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2015:997

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
05-02-2015
Datum publicatie
06-02-2015
Zaaknummer
3827669 AZ VERZ 15-19
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst per 1 april 2015, verandering in omstandigheden, geen verwijten over en weer, geen vergoeding want al sinds medio december 2014 met behoud van loon vrijgesteld van arbeid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/192
AR-Updates.nl 2015-0119
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer: 3827669 AZ VERZ 15-19

Beschikking van de kantonrechter van 5 februari 2015

op een verzoek van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROCKMART B.V. ,

gevestigd te Kerkrade,

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. D.D.J.M. Gulpers,

tegen:

[verweerder] ,

wonend aan de [adres]

,

verwerende partij,

gemachtigde: mr. C.M. de Wijs.

Partijen zullen hierna Rockmart en [verweerder] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Door Rockmart is een verzoekschrift met producties, ontvangen op 4 februari 2015, ingediend.

1.2.

Het verzoek van Rockmart is mondeling behandeld ter zitting van de kantonrechter op 5 februari 2015, waar namens Rockmart is verschenen haar bestuurder [naam bestuurder], bijgestaan door haar voornoemde gemachtigde en [verweerder] in persoon is verschenen, bijgestaan door zijn voornoemde gemachtigde.

1.3.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden.

1.4.

Ten slotte is uitspraak bepaald op heden.

2 Het verzoek en het verweer

2.1.

Rockmart verzoekt de kantonrechter – na wijziging ter zitting van de aard van het verzoek (van voorwaardelijk in onvoorwaardelijk) en de grondslag van het verzoek – om de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst “zo spoedig mogelijk” te ontbinden wegens gewichtige redenen, bestaande in een verandering van de omstandigheden.

2.2.

[verweerder] voert verweer, waartoe wordt verwezen naar het verhandelde ter zitting.

2.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3 De beoordeling

3.1.

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek tot ontbinding geen verband houdt met het bestaan van één van de opzegverboden zoals bedoeld in de artt. 7:647, 7:648, 7:670 of 7:670a BW of met enig ander bijzonder verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

3.2.

Tussen partijen staat vast dat [verweerder] (geboren op [geboortedatum]) sinds 1 januari 2013 bij Rockmart in dienst is (per 7 juli 2014 voor onbepaalde tijd) als algemene hulpkracht, tegen een salaris van laatstelijk € 1.909,10 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag.

3.3.

Rockmart verzoekt de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden, waaraan zij – na wijziging ter zitting – ten grondslag heeft gelegd gewijzigde omstandigheden, te weten een verschil van inzicht over het uitoefenen van de functie, waardoor de arbeidsrelatie zodanig is verstoord dat van een vruchtbare samenwerking geen sprake meer kan zijn, hetgeen een voortzetting van het dienstverband onmogelijk maakt.

3.4.

[verweerder] verzet zich gemotiveerd tegen inwilliging van dit verzoek, maar onderkent niettemin ter zitting de noodzaak het dienstverband wegens voormelde reden te beëindigen.

3.5.

De kantonrechter is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat de arbeidsverhouding tussen partijen inmiddels dusdanig verstoord is geraakt, dat zinvolle voortzetting daarvan onmogelijk is geworden. Al hetgeen partijen over en weer hebben gesteld rechtvaardigt de conclusie dat er een verandering in de omstandigheden is, zonder dat partijen elkaar daarvan een verwijt maken, maar die wel van dien aard is dat de arbeidsovereenkomst behoort te eindigen.

3.6.

De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst ontbinden met ingang van 1 april 2015, zonder dat daarbij aan [verweerder] een vergoeding zal worden toegekend, nu [verweerder] al sedert medio december 2014 met behoud van loon is vrijgesteld van arbeid.

3.7.

Nu de ontbinding geschiedt zonder dat daarbij een vergoeding wordt toegekend, kan, gelet op het bepaalde in art. 7:685 leden 9 en 10 BW, aanstonds worden beslist.

3.8.

De kantonrechter ziet aanleiding om de proceskosten te compenseren.

4 De beslissing

De kantonrechter:

4.1.

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen Rockmart en [verweerder] met ingang van

1 april 2015,

4.2.

compenseert de proceskosten in die zin dat ieder partij haar eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. I.M. Etman en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: JC