Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2015:9159

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
29-10-2015
Datum publicatie
30-10-2015
Zaaknummer
C/03/210531 / KG ZA 15-453
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Beëindiging samenwerkingsovereenkomst. Stop gebruik handelsnaam. Toegang tot factureringssysteem.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/210531 / KG ZA 15-453

Vonnis in kort geding van 29 oktober 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GLASSCONNECT B.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. E.R. Bakker,

tegen

1. vennootschap onder firma

[naam VOF] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. A.M.B.J. Derks-Höppener.

Partijen zullen hierna Glassconnect en [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 2 september 2015, met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende conclusie van eis in reconventie, met producties,

 • -

  de e-mail van Glassconnect met een aanvullende productie ter voorbereiding van de zitting,

 • -

  de e-mail van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] met een aanvullende productie ter voorbereiding van de zitting,

 • -

  de mondelinge behandeling van 15 oktober 2015,

 • -

  de pleitnota van Glassconnect,

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil in conventie

2.1.

Glassconnect vordert, kort weergegeven, op straffe van een dwangsom dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] wordt veroordeeld zich te houden aan de samenwerkingsovereenkomst in die zin dat hij gehouden is bedrijfsmiddelen en reclamemateriaal terug te geven en het hem verboden is de naam Glassconnect te gebruiken.

2.2.

Glassconnect stelt spoedeisend belang bij en recht op de gevraagde voorziening te hebben, omdat bij derden verwarring ontstaat en de goede naam van Glassconnect wordt aangetast zolang [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] onder de naam Glassconnect bedrijfsactiviteiten uitoefent.

2.3.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3 Het geschil in reconventie

3.1.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] vordert op straffe van een dwangsom volledige toegang tot het regi-stratiesysteem van Glassconnect met veroordeling van Glassconnect in de (na)kosten van het geding, met rente.

3.2.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] stelt ter onderbouwing van de vordering dat hij ernstig in zijn bedrijfsvoering wordt belemmerd doordat Glassconnect hem heeft afgesloten ven het registratiesysteem.

3.3.

Glassconnect voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie

4.1.

De spoedeisendheid vloeit voort uit de aard van de zaak.

4.2.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat uitgegaan moet worden van de laatste versie van de samenwerkingsovereenkomst van 14 maart 2011 en derhalve van de toepasselijkheid van artikel 23 van die overeenkomst.

4.3.

Ter zitting heeft de heer [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] , desgevraagd door de voorzieningenrechter, uitdrukkelijk verklaard dat het royement hem dwars zit vanwege het feit dat in de samenwerkingsovereenkomst een regeling ontbreekt inzake de kredietovereenkomst. Hij wil echter geen lid meer blijven van de coöperatie, want de verhoudingen zijn te ernstig verstoord. Ook heeft de heer [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] ten overstaan van de voorzieningenrechter verklaard dat hij geen recht heeft op het gebruik van de naam Glassconnect, omdat er geen andere afspraken over zijn gemaakt. Voorts heeft de heer [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] aangegeven dat hij toegang wenst tot het registratiesysteem voor zover dat nodig is om (problemen met) de reeds geregistreerde facturen af te handelen. Hij wenst geen gebruik meer te maken van de faciliteit voor het opmaken van nieuwe facturen.

4.4.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat gelet op deze verklaringen ter zitting, althans het niet (langer) weerspreken van de vorderingen dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] geen gebruik meer mag maken van de naam Glassconnect en van de bedrijfsmiddelen c.q. het reclamemateriaal dat hij nog in zijn bezit heeft, de vorderingen in conventie onder 1 en 2 van het petitum kunnen worden toegewezen, met dien verstande dat de termijnen om daaraan te voldoen worden aangepast en de dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd, als in het dictum weergegeven. Een en ander met in achtneming van hetgeen in reconventie wordt beslist.

4.5.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] zal als de in conventie in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Deze worden aan de zijde van Glassconnect begroot op:

 • -

  exploot van dagvaarding € 77,84

 • -

  griffierecht € 613,00

 • -

  salaris advocaat, € 816,00

 • -

  totaal € 1.506,84.

De nakosten worden toegewezen als in het dictum weergegeven.

5 De beoordeling in reconventie

5.1.

Ten overstaan van de voorzieningenrechter heeft de heer [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] , desgevraagd, verklaard dat hij geen ongelimiteerde toegang wenst tot het registratiesysteem. Hij wil een redelijke termijn om in zijn eigen deel de openstaande facturen af te handelen en zo nodig problemen op te lossen. De heer [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] heeft aangegeven dat een termijn van twee maanden volstaat. Hij verklaart het systeem niet te willen gebruiken als administratie of voor het aanmaken van nieuwe facturen. Hij wil immers niet langer onderdeel zijn van de coöperatie en heeft bij gebruik van het systeem geen belang meer.

5.2.

Door de heer [naam secretaris] , secretaris van Glassconnect, is ter zitting verklaard dat volledige toegang tot gegevens van andere leden van de coöperatie niet mogelijk is en dat elk lid alleen zijn eigen facturen kan zien. Aan [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is al een papieren versie toegestuurd van zijn deel van het systeem. Glassconnect kan daar zo nodig nogmaals voor zorgen.

5.3.

De voorzieningenrechter begrijpt de vordering van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] aldus dat hij inzicht wil verkrijgen in nog niet afgehandelde facturen en problemen met afhandeling, bijvoorbeeld waar het de cessies betreft. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het ook in het belang van Glassconnect is dat de relatie met [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] op dit punt zo spoedig mogelijk wordt afgewikkeld. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat de vordering in reconventie kan worden toegewezen, met dien verstande dat de toegang in de tijd wordt beperkt en met vermindering en maximering van de dwangsom.

5.4.

De voorzieningenrechter merkt ten overvloede op dat het in het kader van het afscheid nemen van elkaar dienstig is voor beide partijen als zij over de afhandeling van de laatste (probleem)facturen onderling contact houden. Het (nogmaals) toezenden op papier van de relevante delen van de facturatie van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is in die zin aan te raden.

5.5.

Glassconnect zal als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Deze worden begroot op € 408,00 aan salaris advocaat (0,5 punt, omdat de vordering in het verlengde ligt van de eis in conventie).

De nakosten worden toegewezen als in het dictum.

6 De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie

6.1.

veroordeelt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] tot nakoming van artikel 23 lid 1 van de samenwerkingsovereenkomst en gebiedt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] alle onderscheidingsmiddelen zoals het Handboek GlassConnect Formule, instructieboeken, formulieren , folders uithang- en reclameborden en dergelijke in goede staat te retourneren aan GlassConnect te (3526 LB) Utrecht aan de Eendrachtslaan 102, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag voor elke dag dat dit gebod wordt overtreden, met een maximum van
€ 5.000,00,

6.2.

veroordeelt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] tot nakoming van artikel 23 lid 2 van de samenwerkingsovereenkomst en gebiedt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] elke vermelding van het woord GlassConnect behorend bij handelsmerk, handelsnaam, embleem, gebruiksmodel, tekening, auteursrecht, knowhow (voor zover deze niet tot het publieke domein behoort), reclame, slagzin, GlassConnect Formule etc. te staken en voortaan alles te vermijden wat de indruk zou wekken dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] nog tot uitoefening overeenkomstig het systeem of tot de gebruik van de naam, het embleem en andere kenmerken gerechtigd zou zijn, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag voor elke dag dat dit gebod wordt overtreden, met een maximum van € 10.000,00,

6.3.

veroordeelt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in de kosten van het geding aan de zijde van Glassconnect begroot op € 1.506,84, vermeerderd met nakosten ad € 131, 00 als [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] alleen wordt aangeschreven en geen betekening van het vonnis plaatsvindt, en ad
€ 199,00 als wel betekening van het vonnis volgt,

In reconventie

6.4.

veroordeelt Glassconnect tot het verschaffen van volledige en ongelimiteerde toegang van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] tot het gedeelte van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in de webapplicatie betreffende het factuurportaal van GlassConnect voor de periode van maximaal acht weken vanaf de betekening van dit vonnis, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag voor elke dag dat dit gebod wordt overtreden, met een maximum van € 5.000,00,

6.5.

veroordeelt Glassconnect in de kosten van het geding aan de zijde van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] begroot op € 406,00,vermeerderd met nakosten ad € 131, 00 als [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] alleen wordt aangeschreven en geen betekening van het vonnis plaatsvindt, en ad
€ 199,00 als wel betekening van het vonnis volgt,

In conventie en in reconventie

6.6.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

6.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.W. Huinen en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: EvB coll: