Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2015:6446

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
28-07-2015
Datum publicatie
22-09-2015
Zaaknummer
C-03-205630 - KG ZA 15-213
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot opheffing blokkering gemeenschappelijke rekeningen, ter voldoening van kosten die ten laste van een gemeenschap (van een aantal onroerende zaken) komen. Kortgedingrechter oordeelt dat zolang de gemeenschap nog niet is verdeeld, de kosten van de onroerende zaken die deel uitmaken van de gemeenschap voor rekening van alle oorspronkelijke deelgenoten komen, ook al stelt een uitgetreden deelgenoot dat die kosten niet voor zijn rekening komen wegens zijn uittreden uit de gemeenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer: C/03/205630 / KG ZA 15-213

Vonnis in kort geding van 28 juli 2015

in de zaak van

1 [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

2 [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] ,

wonende te [woonplaats 2] ,

eisers in conventie, verweerders in reconventie,

advocaat mr. G.J.A. van Dinter;

tegen:

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,

wonende te [woonplaats 3] ,

gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

advocaat mr. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] .

Partijen zullen hierna de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] worden genoemd.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding;

 • -

  de door partijen in het geding gebrachte producties;

 • -

  de mondelinge behandelingen op 13 mei 2015 en 16 juli 2015;

 • -

  de pleitnota van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] ;

 • -

  de pleitnota van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil

in conventie

2.1.

De broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zijn vanaf 1991 deelgenoten in een gemeenschap die thans bestaat uit in ieder geval een aantal panden. De gemeenschap wordt in navolging van partijen hierna aangeduid als Patrimonium. Tot het Patrimonium behoren ook een groot aantal bankrekeningen. Voor iedere pand dat tot het Patrimonium behoort is namelijk een aparte rekening geopend via welke de op het betreffende pand betrekking hebben financiën worden afgewikkeld.

2.2.

De rechtsverhouding tussen partijen binnen het Patrimonium is geregeld in een notariële akte van 1 december 2008, getiteld: “akte van regelingen/Patrimonium overeenkomst [eisers in conventie, verweerders in reconventie] - [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] .” Deze overeenkomst is aangevuld bij notariële akte van 10 februari 2012, getiteld: “aanvulling akte van regelingen/Patrimonium overeenkomst [eisers in conventie, verweerders in reconventie] - [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] .” In september 2013 heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te kennen gegeven uit de gemeenschap te willen treden en dat hij wenste dat zijn aandeel in die gemeenschap aan hem zou worden uitgekeerd. De broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben daarop het overeenkomstig de Patrimoniumovereenkomst door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gedane aanbod tot uitkoop aanvaard en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , eveneens overeenkomstig de Patrimoniumovereenkomst, medegedeeld dat de toedeling aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] van diens aandeel geschiedt in natura, door toedeling van één of meer panden uit het Patrimonium, eventueel onder bijbetaling van een bedrag aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , dan wel door bijbetaling door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] .

2.3.

Tussen partijen zijn een groot aantal geschillen gerezen over de verdeling van de bedoelde gemeenschap, waarover diverse procedures aanhangig zijn (geweest). Die geschillen hebben betrekking op, onder andere, de omvang/samenstelling van de gemeenschap, het aandeel van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] daarin, de vraag of uit de systematiek van de overeenkomst en de waarde van de gemeenschap dwingend volgt welke panden aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] moeten worden toegedeeld, gegeven het feit dat de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben aangegeven het deel van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in natura aan deze uit te willen betalen, de uitleg van de Patrimoniumovereenkomst en de door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] af te leggen rekening en verantwoording.

2.4.

Op 12 maart 2015 heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] alle bankrekeningen die deel uitmaken van de gemeenschap laten blokkeren. Als gevolg daarvan zijn de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] , naar zij stellen, niet meer in staat de exploitatielasten te betalen met betrekking tot de diverse panden.

2.5.

Volgens de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] laten de verschillen van inzicht over de wijze waarop de gemeenschap moet worden verdeeld onverlet dat hangende de bodemprocedure de exploitatie van de panden doorgang moet vinden totdat definitief is beslist aangaande de verdeling van de gemeenschap. Zij stellen dat zij moeten kunnen beschikken over de huurinkomsten en liquide middelen ter betaling van exploitatielasten van de panden. Door de blokkeringen kunnen (inmiddels: konden) de op 15 mei 2015 verschuldigde rente en aflossing (€ 56.000,--) van de hypothecaire leningen die rusten op de panden hieruit niet worden voldaan. Evenmin konden en kunnen de energiekosten, de verzekeringen en belastingen aldus worden voldaan. Op 15 augustus aanstaande moet volgens de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] de volgende termijn worden betaald.

2.6.

Verder stellen de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] dat een van de geldleningen die zijn aangegaan, is afgesloten in Zwitserse franken. Nu niet is uit te sluiten dat de Zwitserse frank verder zal stijgen ten opzichte van de euro, wensen de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] in de gelegenheid te zijn die lening op ieder gewenst moment om te zetten in een lening in euro’s. De weigering van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om mee te werken aan die omzetting is volgens de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] onrechtmatig.

2.7.

Ondanks een voorstel van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] om hangende een inmiddels aanhangige bodemprocedure – betreffende onder andere hetzelfde geschil tussen partijen als het onderhavige – om per maand een bedrag van € 10.000,-- te betalen aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bij wege van voorschot op het netto exploitatieresultaat van de aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] toe te delen panden en vervolgens ieder half jaar dit voorschot te evalueren en op basis van de dan bekende exploitatieresultaten af te rekenen, weigert [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de blokkeringen op te heffen.

2.8.

Op grond van het vorenstaande vorderen de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] dat de voorzieningenrechter bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] veroordeelt om:

1. binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan de ING Bank gevestigd en mede kantoorhoudend te Maastricht schriftelijk mede te delen, onder toezending van een afschrift van die mededeling aan de raadsman van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] (de voorzieningenrechter begrijpt: van de de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] ), a) dat de blokkering van de bankrekeningnummers:

[bankrekeningnummer 1]

[bankrekeningnummer 2]

[bankrekeningnummer 3]

[bankrekeningnummer 1]

[bankrekeningnummer 4]

[bankrekeningnummer 3]

[bankrekeningnummer 2]

[bankrekeningnummer 5]

[bankrekeningnummer 6]

met onmiddellijke ingang wordt opgeheven, dan wel schriftelijk mede te delen de daartoe aan de bank door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gegeven instructie met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken, b) hij, [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , niet bevoegd is over voornoemde bankrekeningen te beschikken en voorts schriftelijk aan de bank mede te delen c) dat uitsluitend de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] ieder afzonderlijk bevoegd zijn over de voornoemde bankrekeningen te beschikken zulks d) onder gelijktijdige schriftelijke mededeling aan de bank dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onvoorwaardelijk en onherroepelijk instemt met wijziging van de tenaamstelling van de voornoemde bankrekeningen en de beschikkingsbevoegdheid daarop in die zin dat de voornoemde bankrekeningen uitsluitend worden gesteld ten name van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] tezamen en zij uitsluitend afzonderlijk of tezamen daarover mogen beschikken met uitsluiting van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verbieden nog enige beheers- en/of beschikkingshandeling met betrekking tot voornoemde rekening te doen, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 50.000,-- per dag voor iedere dag dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] na betekening van het in deze te wijzen vonnis daarmede in gebreke blijft althans nalaat aan deze veroordeling te voldoen;

2) binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan de Rabobank gevestigd en mede kantoorhoudend te Maastricht schriftelijk mede te delen, onder toezending van een afschrift van die mededeling aan de raadsman van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] (de voorzieningenrechter begrijpt: van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] ), a) dat de blokkering van de bankrekeningnummers:

[bankrekeningnummer 7]

[bankrekeningnummer 8]

[bankrekeningnummer 9]

[bankrekeningnummer 10]

[bankrekeningnummer 11]

[bankrekeningnummer 12]

[bankrekeningnummer 13]

met onmiddellijke ingang wordt opgeheven, dan wel schriftelijk mede te delen de daartoe aan de bank door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gegeven instructie met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken, b) hij, [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , niet bevoegd is over voornoemde bankrekeningen te beschikken en voorts schriftelijk aan de bank mede te delen c) dat uitsluitend de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] ieder afzonderlijk bevoegd zijn over de voornoemde bankrekeningen te beschikken zulks d) onder gelijktijdige schriftelijke mededeling aan de bank dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onvoorwaardelijk en onherroepelijk instemt met wijziging van de tenaamstelling van de voornoemde bankrekeningen en de beschikkingsbevoegdheid daarop in die zin dat de voornoemde bankrekeningen uitsluitend worden gesteld ten name van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] tezamen en zij uitsluitend afzonderlijk of tezamen daarover mogen beschikken met uitsluiting van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verbieden nog enige beheers- en/of beschikkingshandeling met betrekking tot voornoemde rekening te doen zulks op verbeurte van een dwangsom van € 50.000,-- per dag voor iedere dag dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] na betekening van het in deze te wijzen vonnis daarmede in gebreke blijft althans nalaat aan deze veroordeling te voldoen;

3) binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de aan deze eis gehechte prolongatieformulieren (Nachträge zum db FremdwährungsDarlehen (489/5066444/CHF) nos. 30 en 31 te ondertekenen en aan Deutsche Bank AG te verzenden en voorts op eerste verzoek van de Deutsche Bank AG de door de Deutsche Bank AG aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] toekomstige te zenden Nachträge zum db FremdwährungsDarlehen (489/5066444/CHF) binnen twee dagen na dat verzoek te ondertekenen en binnen twee dagen aan de Deutsche Bank te retourneren zulks op verbeurte van een dwangsom van € 50.000,-- per dag voor iedere dag dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] na betekening van het in deze te wijzen vonnis nalaat aan deze veroordeling te voldoen;

4) althans gebiedt zich te onthouden van iedere feitelijke handeling en/of iedere beheers- en beschikkingsdaad en/of enige andere feitelijke daad waarbij enige (bouwkundige) wijziging wordt gebracht in de aard, omvang en feitelijke stand van de registergoederen [adres 1] , [adres 2] , [adres 3] , [adres 4] , [adres 5] , [adres 6] , [adres 7] , [adres 8] , [adres 9] , [adres 10] en [adres 11] zulks op verbeurte van een dwangsom van € 50.000,-- voor iedere keer dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] na betekening handelt in strijd met het in deze te wijzen vonnis;

5) te betalen de kosten vallende op deze procedure vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW ingaande de vijftiende dag na betekening van dit vonnis en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tevens veroordeelt in de nakosten ad € 130,-- zonder betekening en € 199,- met betekening van het in deze te wijzen vonnis;

2.9.

De stellingen van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] worden door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gemotiveerd weersproken. Op de stellingen van partijen zal de voorzieningenrechter, voor zover relevant, hierna gemotiveerd ingaan.

in reconventie

2.10.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] stelt dat de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] zich ieder ten laste van de bankrekening met nummer [bankrekeningnummer 1] een bedrag van € 10.000,-- hebben laten overboeken, zulks in strijd met de tussen partijen geldende afspraken. Derhalve dienen die bedragen door de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] te worden teruggeboekt op de betreffende rekening.

2.11.

Verder stelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat door toedoen van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] een schadeuitkering door Meeus Assurantiën (verder te noemen: Meeus) van € 59.062,28 die betrekking had op het pand [adres 11] niet op de voor dat pand bedoelde rekening is gestort, maar op een andere bankrekening. Na sommatie hebben de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] volgens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] slechts een bedrag van € 46.661,42 op de juiste rekening (die van pand [adres 11] ) overgeboekt. Volgens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is van belang dat uitkeringen die betrekking hebben op pand [adres 11] ook worden gestort op de rekening die voor dat pand wordt aangehouden, omdat dit pand niet deel uitmaakt van de panden die tussen partijen moeten worden verdeeld.

2.12.

Ondanks sommaties hebben de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] geweigerd zowel de aan hen overgeboekte bedragen van € 10.000,-- alsmede het restant van de schadeuitkering betreffende het pand [adres 11] , ten bedrage van € 12.400,86 terug te boeken op de daarvoor bestemde bankrekeningen.

2.13.

Op grond van het vorenstaande vordert [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

 1. de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] veroordeelt om binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te voldoen aan de Rabobank Westelijke Mijnstreek, te Sittard-Geleen, op rekeningnummer [bankrekeningnummer 14] een bedrag groot € 12.400,86, ter zake van retournering schadebedrag, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,--, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] in gebreke mochten blijven aan deze veroordeling te voldoen;

 2. de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] veroordeelt om ieder € 10.000,-- binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis over te boeken naar de ING Bank te Roermond op rekeningnummer [bankrekeningnummer 1] , ter zake van retournering netto huur, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,--, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] , ieder voor zich, in gebreke mochten blijven aan deze veroordeling te voldoen;

 3. de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] veroordeelt in de kosten van het reconventionele geding.

2.14.

De stellingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] worden door de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] gemotiveerd weersproken. Op de stellingen van partijen zal de voorzieningenrechter, voor zover relevant, hierna gemotiveerd ingaan.

3. De beoordeling

in conventie

3.1.

De voorzieningenrechter merkt op dat de voorwaardelijke eis in conventie, die door de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] is ingediend bij schrijven van 12 mei 2015, niet meer aan de orde is gesteld door de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] . Uit dat feit concludeert de voorzieningenrechter dat de voorwaarde waaronder die eis is ingesteld – de weigering van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] toestemming te verlenen aan de Rabobank om betalingen aan hem te doen – niet is ingetreden, zodat deze vordering kennelijk niet wordt gehandhaafd en dus geen beoordeling meer behoeft. Dat betekent dat de voorzieningenrechter slechts hoeft te oordelen over de vorderingen zoals die bij de dagvaarding van 1 mei 2015 zijn ingesteld.

3.2.

Allereerst betwist [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] een spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen. De voorzieningenrechter verwerpt dat verweer. Dat de behandeling van de vorderingen pas thans geschiedt nadat de eerdere zitting op 13 mei 2015, wegens een door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ingediend wrakingsverzoek was geschorst, betekent niet dat er thans geen spoedeisend belang meer is. Het spoedeisend belang moet immers worden beoordeeld ten tijde van het aanhangig maken van het kort geding. Toentertijd moest op 15 mei 2015 een kwartaalbetaling terzake rente en aflossing worden gedaan. Thans is er nog steeds/wederom sprake van een spoedeisend belang, omdat op 15 augustus aanstaande de volgende kwartaalbetaling ter zake rente en aflossing moet worden gedaan met gelden van de geblokkeerde bankrekeningen.

3.3.

De rechtbank verwerpt eveneens het verweer van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , dat de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] geen spoedeisend belang bij hun vordering hebben omdat zij zeer vermogend zijn en zij de kwartaalbetaling van 15 mei 2015 hebben kunnen voldoen uit hun privévermogen. Die door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gestelde omstandigheid maakt niet dat de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] er geen belang bij hebben dat op korte termijn opeisbare vorderingen worden voldaan uit het zakelijke vermogen en dat de betaling ook mede ten laste kan worden gebracht van het aandeel van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de gemeenschap waartoe deze behoorde.

3.4.

Ten aanzien van het toepasselijke recht overweegt de voorzieningenrechter ambtshalve het volgende. Daargelaten de vraag of er sprake is van een geschil met een internationale dimensie, hebben partijen in de overeenkomst met betrekking tot het Patrimonium Nederlands recht van toepassing verklaard. Nu de geschillen betrekking hebben op het Patrimonium, is het overeenkomstig het op grond van de rechtskeuze toepasselijke Nederlandse recht van toepassing.

3.5.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het in de onderhavige zaak niet gaat om de verdeling van de gemeenschap en wat de waarde van ieders aandeel daarin is. Aan de betogen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gaat de voorzieningenrechter, voor zover zij daarop betrekking hebben, dan ook voorbij als thans niet relevant.

3.6.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft betoogd dat de gevorderde opheffing van de blokkering van de bankrekeningen ertoe leidt dat de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] toegang krijgen tot een vermogen van ongeveer € 1.400.000,--. Dat zou volgens hem betekenen dat de onderhavige vordering in essentie een geldvordering is, welke soort vordering in kort geding slechts onder strikte voorwaarden, waaraan volgens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet is voldaan, toewijsbaar is.

3.7.

Dat verweer moet worden verworpen. De vorderingen in conventie zien immers niet direct op de betaling van geldsommen, maar zien slechts op de deblokkering van rekeningen (tot een totale waarde van ongeveer € 1.400.000,--) om zodoende met de vrijgekomen gelden de hypotheek- en exploitatielasten te kunnen voldoen van de tot het Patrimonium behorende panden. De vorderingen hebben, zoals de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] terecht opmerken, dan ook het karakter van een ordemaatregel.

3.8.

De voorzieningenrechter merkt op dat de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] geen vordering hebben ingesteld die correspondeert met het verwijt in de dagvaarding dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onrechtmatig weigert mee te werken aan de omzetting van een van de leningen van Zwitserse franken in euro’s. Dat verwijt behoeft derhalve geen bespreking.

3.9.

Bij de beoordeling van de geschillen in conventie moet het volgende tot uitgangspunt worden genomen. Dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] per 1 januari 2015 geen deel meer uitmaakt van de gemeenschap van het Patrimonium betekent niet dat de verplichtingen die verband houden met de nog onverdeelde gemeenschap hem niet meer aangaan. Weliswaar is zijn deelgenootschap geëindigd, maar de gemeenschap is nog niet verdeeld, en te minder heeft levering aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] plaatsgevonden van registergoederen die deel uitmaken van die gemeenschap, zodat de kosten daarvan in beginsel ook voor zijn rekening komen. Uit het bepaalde in artikel 3:172 BW volgt dat partijen naar evenredigheid van hun aandeel in de gemeenschap moeten bijdragen in de uitgaven ten behoeve van die gemeenschap. Tot die uitgaven behoren de hypotheek- en exploitatielasten ter zake de panden. Zolang de gemeenschap nog niet is verdeeld, is [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] als deelgenoot gehouden zijn deel in de kosten van de gemeenschap (de hypotheek- en exploitatielasten) te voldoen. Gesteld noch gebleken is immers dat partijen een daarvan afwijkende regeling hebben getroffen. Dat de gemeenschap nog niet is verdeeld, blijkt ook uit de inhoud van de e-mail van 20 maart 2015 van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] (productie 15 van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ) aan de advocaat van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] , waarin [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat met zoveel woorden constateert en verklaart een verdeling van de gemeenschap in rechte te gaan vorderen.

3.10.

De broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] stellen terecht dat, anders dan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bevreest, toewijzing van hun vorderingen er niet toe zal leiden dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ook ná 1 januari 2015 een gedeelte van de hypotheek- en exploitatielasten voor zijn rekening moet nemen betreffende panden die hem volgens de nog te bewerkstelligen verdeling niet toekomen. Voorzover na die datum nog lasten worden betaald ter zake panden die niet aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zullen worden toegedeeld, zullen die lasten, naar de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] ter zitting hebben verklaard, ten gunste van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] worden verrekend bij de verdeling van de gemeenschap. De voorzieningenrechter merkt daarbij op dat voorshands nog niet vaststaat dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich terecht op het standpunt stelt dat volgens de in de Patrimoniumovereenkomst overeengekomen systematiek van verdeling van de gemeenschap, gelet op de waarde van zijn aandeel volgens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in het Patrimonium, volgt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] recht heeft op de toedeling van drie concrete panden, te weten: [adres 1] , [adres 8] en [adres 10] . Voorshands kan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dan ook niet stellen dat toewijzing van de vorderingen er toe leidt dat hij na 1 januari 2015 meebetaalt aan de hypotheek- en exploitatielasten van panden die hem niet toebehoren (lees: niet zullen worden toegedeeld).

3.11.

Voorts moet worden bedacht dat, naar door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onvoldoende is betwist, [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ook naast de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] jegens de diverse hypotheekverstrekkers hoofdelijk aansprakelijk is. Dat maakt noodzakelijk dat de deelgenoten moeten kunnen beschikken over de diverse bankrekeningen om daaruit de hypotheek- en exploitatielasten van de specifieke panden te kunnen voldoen.

3.12.

Als deelgenoot, hetgeen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] nog steeds is omdat het Patrimonium nog niet is verdeeld, heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich tegenover zijn deelgenoten te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid (artikel 3:166, lid 3, juncto 6:2 BW). Die eisen brengen met zich dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de blokkades van de diverse bankrekening dient op te heffen, om het de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] mogelijk te maken om de hypotheek- en exploitatielasten van de diverse panden te voldoen. Dat is bovendien ook in het belang van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] als (nog steeds) deelgenoot in het Patrimonium en, naast de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] , hoofdelijk aansprakelijk medeschuldenaar van de banken.

3.13.

Daaruit volgt dat de vorderingen sub 1a en 2a en 3 voor toewijzing gereed liggen. De voorzieningenrechter zal die vorderingen echter toewijzen onder de beperking dat de deblokkering alleen geldt voor betalingen die nodig zijn voor en in direct verband staan met de exploitatie van de ten processe bedoelde panden, te weten de voldoening van hypothecaire verplichtingen, belastingverplichtingen, verzekeringen, nutsvoorzieningen, (dringend) onderhoud en overige verplichtingen betrekking hebbend op de verhuur van de panden.

3.14.

De vorderingen sub 1b tot en met 1d en 2b tot en met 2d hebben in essentie de strekking dat de gemelde bankrekeningen op naam van enkel de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] worden gesteld en dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] daarover niet meer kan beschikken. Toewijzing van die vordering zou er toe leiden dat waar de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] eerder door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] werden buitengesloten, nu omgekeerd [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wordt buitengesloten door de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] . Het omstreden handelen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] geeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen grond om deze vordering toe te wijzen.

3.15.

De vordering sub 4 moet worden afgewezen als niet onderbouwd. De broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben niet onderbouwd dat er een dreiging bestaat dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal overgaan tot de in de vordering omschreven gedragingen.

3.16.

De gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt als na te melden in het dictum.

3.17.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] worden begroot op:

- dagvaarding € 94,19;

- griffierecht € 285,00;

- salaris advocaat € 816,00;

Totaal € 1.195,19.

in reconventie

3.18.

De broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben gesteld dat zij het bedrag van € 12.400,86, het restant van de schadeuitkering door Meeus, niet hoeven over te boeken op de rekening die betrekking heeft op het pand [adres 11] . Volgens hen heeft Meeus immers niet € 59.062,28 overgeboekt, maar slechts € 46.661,42, welk laatste bedrag uiteindelijk door de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] , overeenkomstig de vordering van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , is overgemaakt naar de daarvoor bedoelde rekening. Het verschil, het door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bedoelde bedrag van € 12.400,86, betrof volgens de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] achterstallige verzekeringspremies verschuldigd aan Meeus, die Meeus heeft verrekend met de schadeuitkering.

3.19.

Ten aanzien van de omstreden overboekingen van € 10.000,-- aan ieder van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] , stellen zij dat zij niets anders hebben gedaan dan over hun vermogen beschikken. Subsidiair hebben zij gesteld dat zij daarmee een onrechtmatige onttrekking van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] van een bedrag van € 28.000,-- op 28 februari 2015, hebben “rechtgetrokken.”

3.20.

De voorzieningenrechter stelt ten aanzien van de vorderingen in reconventie, die beide geldvorderingen betreffen, voorop dat met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, terughoudendheid op zijn plaats is. De rechter zal bij beoordeling van de toewijsbaarheid daarvan niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een dergelijke vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.

3.21.

Op basis van voormeld criterium moet de vordering ten aanzien van het bedrag van € 12.400,86 worden afgewezen. Deze vordering is door de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] immers zodanig betwist dat niet kan worden geoordeeld dat deze vordering voldoende aannemelijk is.

3.22.

Ten aanzien van de omstreden onttrekkingen van € 10.000,-- door ieder van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] overweegt de voorzieningenrechter het volgende. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft onvoldoende onderbouwd dat de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] niet gerechtigd waren om de bedoelde bedragen naar hun eigen rekeningen over te boeken. In het licht van de betwisting van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] , dat zij niets anders hebben gedaan dan over hun eigen vermogen beschikken, is deze vordering derhalve onvoldoende aannemelijk geworden.

3.23.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] worden begroot op:

- salaris advocaat € 408,00;

Totaal € 408,00.

4 De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

4.1.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] :

1. om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan de ING Bank gevestigd en mede kantoorhoudend te Maastricht schriftelijk mede te delen, onder toezending van een afschrift van die mededeling aan de raadsman van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] , dat de blokkering van de bankrekeningnummers:

[bankrekeningnummer 1]

[bankrekeningnummer 2]

[bankrekeningnummer 3]

[bankrekeningnummer 1]

[bankrekeningnummer 4]

[bankrekeningnummer 3]

[bankrekeningnummer 2]

[bankrekeningnummer 5]

[bankrekeningnummer 6]

met onmiddellijke ingang wordt opgeheven, dan wel schriftelijk mede te delen de daartoe aan de bank door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gegeven instructie met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken, met dien verstande dat de opheffing alleen betrekking heeft op betalingen die nodig zijn voor en in direct verband staan met de exploitatie van de panden: [adres 2] , [adres 3] , [adres 4] , [adres 5] , [adres 6] , [adres 7] , [adres 8] , [adres 9] , [adres 1] en [adres 10] , alle te Maastricht, te weten de voldoening van hypothecaire verplichtingen, belastingverplichtingen, verzekeringen, nutsvoorzieningen, (dringend) onderhoud en overige verplichtingen betrekking hebbend op de verhuur van de panden, waarbij [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ten behoeve van de bank een schriftelijke verklaring verstrekt in te stemmen met die betalingen, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 50.000,-- per dag voor iedere dag dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] na drie dagen na betekening van dit vonnis daarmede in gebreke blijft althans nalaat aan deze veroordeling te voldoen, tot een maximum van € 500.000,--;

2) om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan de Rabobank gevestigd en mede kantoorhoudend te Maastricht schriftelijk mede te delen, onder toezending van een afschrift van die mededeling aan de raadsman van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] , dat de blokkering van de bankrekeningnummers:

[bankrekeningnummer 7]

[bankrekeningnummer 8]

[bankrekeningnummer 9]

[bankrekeningnummer 10]

[bankrekeningnummer 11]

[bankrekeningnummer 12]

[bankrekeningnummer 13]

met onmiddellijke ingang wordt opgeheven, dan wel schriftelijk mede te delen de daartoe aan de bank door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gegeven instructie met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken, met dien verstande dat de opheffing alleen betrekking heeft op betalingen die nodig zijn voor en in direct verband staan met de exploitatie van de panden: [adres 2] , [adres 3] , [adres 4] , [adres 5] , [adres 6] , [adres 7] , [adres 8] , [adres 9] , [adres 1] en [adres 10] , alle te Maastricht, te weten de voldoening van hypothecaire verplichtingen, belastingverplichtingen, verzekeringen, nutsvoorzieningen, (dringend) onderhoud en overige verplichtingen betrekking hebbend op de verhuur van de panden, waarbij [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ten behoeve van de bank een schriftelijke verklaring verstrekt in te stemmen met die betalingen, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 50.000,-- per dag voor iedere dag dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] na drie dagen na betekening van dit vonnis daarmede in gebreke blijft althans nalaat aan deze veroordeling te voldoen, tot een maximum van € 500.000,--;

3) om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de aan de eis gehechte prolongatieformulieren (Nachträge zum db FremdwährungsDarlehen (489/5066444/CHF) nos. 30 en 31 te ondertekenen en aan Deutsche Bank AG te verzenden en voorts op eerste verzoek van de Deutsche Bank AG de door de Deutsche Bank AG aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] toekomstige te zenden Nachträge zum db FremdwährungsDarlehen (489/5066444/CHF) binnen twee dagen na dat verzoek te ondertekenen en binnen twee dagen aan de Deutsche Bank te retourneren zulks op verbeurte van een dwangsom van € 50.000,-- per dag voor iedere dag dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] na drie na betekening van het in deze te wijzen vonnis nalaat aan deze veroordeling te voldoen, tot een maximum van € 500.000,--;

4.2.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de proceskosten, aan de zijde van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] tot op heden begroot op € 1.195,19, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

4.3.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,-- aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,-- aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak;

4.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

4.5.

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

4.6.

wijst het gevorderde af;

4.7.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de proceskosten, aan de zijde van de broers [eisers in conventie, verweerders in reconventie] tot op heden begroot op € 408,--;

4.8.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak;

4.9.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.W. Huinen, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: MT