Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2015:6060

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
17-07-2015
Datum publicatie
17-07-2015
Zaaknummer
AWB 15/2057 en AWB 15/2058
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen wordt afgewezen, omdat geen van partijen belanghebbende is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Bestuursrecht

zaaknummers: AWB/ROE 15/2057 en AWB/ROE 15/2058

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 15 juli 2015 in de zaken tussen

1. [naam]

2. de stichting Patio Palustre

3. de vereniging Partij KOE (Kerkrade Open en Eerlijk)te Kerkrade, verzoekers

(gemachtigde: [naam]),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade, verweerder

(gemachtigde: mr. H.G.L. Mertens)

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: Castle of Love BV, te Kerkrade

(gemachtigde: A. Dortants).

Procesverloop

Bij besluiten van 13 mei 2015 (de primaire besluiten) heeft verweerder aan de derde-partij twee omgevingsvergunningen verleend om enkele percelen nabij de Burghofweg in Kerkrade in strijd met de bestemming “Water/vijverwatergang” te gebruiken voor het festival Castle of Love. Verzoekers hebben tegen deze besluiten bezwaar gemaakt. Tevens hebben zij de voorzieningenrechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 juli 2015. Partijen zijn verschenen, vertegenwoordigd door hun gemachtigden.

Na afloop van de zitting heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst de verzoeken af.

Overwegingen

1. De voorzieningenrechter geeft hiervoor de volgende motivering.

2. Ingevolge de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan uitsluitend een belanghebbende tegen een besluit bezwaar maken of beroep instellen.

3. In artikel 1:2, eerste lid, van de Awb is bepaald dat onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. In het derde lid van dit artikel is bepaald dat ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede worden beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

4. De voorzieningenrechter heeft ter zitting de vraag aan de orde gesteld of verzoekers belanghebbenden zijn.

5. Voor verzoekster [naam] geldt het zogenoemde afstands- en zichtcriterium. Bij omgevingsvergunningen zoals hier aan de orde, is in de regel belanghebbende degene die op geringe afstand van de gronden in kwestie woont of vanuit zijn woning daar zicht op heeft. Bij een “geringe afstand” moet worden gedacht aan ongeveer 300 meter. Verzoekster [naam] woont op ongeveer 1,5 km van de percelen waarvoor de omgevingsvergunningen zijn verleend. Zij woont dus niet op geringe afstand van de percelen. Ook staat vast dat zij daar geen zicht op heeft. Gelet op deze afstand kan verzoekster [naam] niet als belanghebbende worden aangemerkt.

6. Voor de vereniging Partij KOE en de stichting Patio Palustre is de vraag of zij gezien hun statutaire doelstellingen en/of feitelijke werkzaamheden als belanghebbenden kunnen worden gezien.

7. De vereniging Partij KOE is een politieke partij. Naar vaste jurisprudentie (bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 november 2006, zaaknummer 200603253/1) kan een politieke partij, ook al bezit zij rechtspersoonlijkheid, in een geval waarin beroep en daaraan voorafgaand bezwaar openstaat voor belanghebbenden, niet opkomen ter bescherming van algemene en collectieve belangen, omdat zich daartegen de woorden "in het bijzonder" in artikel 1:2, derde lid, van de Awb verzetten. Hierbij merkt de voorziening verder op dat de statutaire doelstelling van de vereniging zeer algemeen is geformuleerd. De Partij KOE is daarom geen belanghebbende.

8. Over de stichting Patio Palustre overweegt de voorzieningenrechter het volgende. De stichting huurde in het verleden een stuk grond van de gemeente Kerkrade. Dit perceel ligt op het festivalterrein, althans binnen de “bufferzone” rondom het terrein. Eén van beide omgevingsvergunningen ziet ook op dit stuk grond. Vast staat echter dat de huur sinds 1 april 2014 is opgezegd, dat deze opzegging in een rechterlijke procedure in stand is gebleven, dat het perceel vervolgens is ontruimd en dat de stichting een procedure over de ontruiming heeft verloren. Ter zitting is weliswaar gesteld dat er mogelijk nog een hoger hierover aanhangig is, maar die stelling is niet onderbouwd. Los daarvan is het thans een feit dat de stichting geen grond huurt, die valt binnen het festivalterrein waarop de omgevingsvergunningen zien. In die zin kan de stichting dus niet als belanghebbende worden aangemerkt.

9. Blijkens artikel 2 van de statuten is het doel van de stichting (kort samengevat) het stimuleren van de aanwezigheid van flora uit natte gebieden in mensgemaakte omgeving. De voorzieningenrechter acht deze statutaire doelstelling dermate algemeen geformuleerd, dat een rechtstreeks verband met de besluiten niet meer kan worden gelegd. Uit hetgeen besproken is ter zitting blijkt dat Kerkrade al sinds ongeveer april 2014 niet meer het werkterrein van de stichting is. Uit haar feitelijke werkzaamheden blijkt dus evenmin dat de stichting een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang in het bijzonder behartigt. Ook de stichting is daarom geen belanghebbende bij de aan de orde zijnde besluiten.

10. Het vorenstaande betekent dat het de verwachting is dat de bezwaren van verzoekers niet-ontvankelijk zullen worden verklaard. Reeds daarom wijst de voorzieningenrechter de verzoeken af. Voor een proceskostenveroordeling is geen aanleiding.

Deze uitspraak is gedaan door mr. C.M. Nollen, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van

mr. E.W. Seylhouwer, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2015.

w.g. E.W. Seylhouwer,

griffier

w.g. C.M. Nollen,

voorzieningenrechter

Voor eensluidend afschrift:

de griffier,

Afschrift verzonden aan partijen op: 17 juli 2015

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.