Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2015:5000

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
15-06-2015
Datum publicatie
15-06-2015
Zaaknummer
C-03-205763 - KG ZA 15-436
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Niet tijdig afnemen woning. Koopsom en contractuele boetes verschuldigd. Erkenning vordering. Voorwaardelijke veroordeling tot ontruiming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/205763 / KG ZA 15-436

Vonnis in kort geding van 15 juni 2015

in de zaak van

1 [eiser sub 1],

wonende te [woonplaats 1],

2. [eiseres sub 2],

wonende te [woonplaats 1],

eisers,

advocaat mr. J.P.H. Jacobs,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats 2],

gedaagde,

in persoon.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding van 12 mei 2015, alsmede het herstelexploot van 3 juni 2015,

  • -

    de brief van 5 juni 2015, met productie, van [eiser],

  • -

    de mondelinge behandeling van 8 juni 2015, alwaar een akte voorwaardelijke wijziging van eis is ingediend, die door de voorzieningenrechter is toegelaten, omdat [gedaagde] er geen bezwaar tegen had en de voorzieningenrechter de wijziging ook in het belang van [gedaagde] acht.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De beoordeling

2.1.

[eiser] vordert – zakelijk weergegeven – [gedaagde] te veroordelen om de volledige koopsom te betalen en mee te werken aan de levering van de door hem van [eiser] gekochte woning gelegen aan de [adres], alsmede [gedaagde] te veroordelen tot het betalen van de contractuele boete, en indien op 15 juli 2015 mocht blijken dat [gedaagde] hieraan niet heeft voldaan, de koopovereenkomst te ontbinden, [gedaagde] te veroordelen tot betaling van de contractuele boetes en [gedaagde] te veroordelen de woning aan de [adres] te ontruimen en ter vrije beschikking te stellen aan [eiser], met veroordeling van [gedaagde] in de reële kosten van de procedure en de nakosten, een en ander vermeerderd met rente.

2.2.

[gedaagde] heeft ter kort gedingzitting de vordering niet weersproken en erkend dat hij de financiering steeds niet rond kreeg op de momenten die hij nader was overeengekomen met [eiser]. [gedaagde] heeft ter zitting gesteld dat hij nog altijd wil afnemen en hij heeft voorts benadrukt dat de financiering op zeer korte termijn rond zal zijn en gezegd te begrijpen wat de consequenties zijn van het koopcontract en een eventueel veroordelend vonnis.

2.3.

De voorzieningenrechter ziet geen beletselen om de vordering toe te wijzen, met dien verstande dat de vordering onder punt 5 van het petitum tot een constitutief vonnis leidt, hetgeen in kort geding niet aan de orde kan zijn, zodat de vordering op dit punt zal worden afgewezen. De voorzieningenrechter merkt op dat [eiser] zelf, als hij dat nog wenst, de koopovereenkomst (alsmede zover nodig tevens de daarvan onderdeel uitmakende bruikleenovereenkomst) buiten rechte zal dienen te ontbinden, als [gedaagde] nalaat voor 15 juli 2015 de koopsom (en de contractuele boete) te voldoen en mee te werken aan de levering van het onroerend goed. Omdat nu reeds onweersproken is dat [gedaagde] toerekenbaar tekort is geschoten, zal de voorzieningenrechter de gevorderde ontruiming toewijzen, voor het geval op 15 juli 2015 niet is voldaan aan de veroordeling tot betaling van de koopsom, boete en het meewerken aan de levering. De rechter in een bodemprocedure zal immers, als [eiser] daartoe niet zelf over gaat buiten rechte, de ontbinding van de koopovereenkomst zonder meer kunnen uitspreken.

2.4.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. [eiser] heeft de werkelijke kosten van rechtsbijstand gevorderd tot een bedrag van in ieder geval € 8.856,17 op grond van hetgeen omtrent kosten c.q. schadevergoeding is bepaald in de koopovereenkomst. [gedaagde] heeft geen verweer gevoerd, zodat de voorzieningenrechter, omdat daarvoor ook overigens geen beletselen zijn, de vordering zal toewijzen tot genoemd bedrag, alsmede de vordering inzake de nakosten en rente, als bepaald in het dictum.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1.

veroordeelt [gedaagde] om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis de volledige koopsom, te vermeerderen met de kosten koper over te maken op de derdenrekening van Metis Notarissen te Beek,

3.2.

veroordeelt [gedaagde] binnen acht dagen na betekening van dit vonnis zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan het passeren van de notariële akte van levering ter zake de woning staande en gelegen aan de [adres] (kadastraal bekend Gemeente [plaats], [kadasternummer], groot 8 are en 65 centiare), waarbij uitvoering wordt gegeven aan de in de inleidende dagvaarding als productie 1 en 2 overgelegde koopovereenkomst met aanvullingen en daarbij al die rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de levering van de woning aan [gedaagde] c.q. de transporterend notaris in dat kader noodzakelijk acht,

3.3.

bepaalt dat indien [gedaagde] binnen vijf dagen na betekening van het vonnis wel de volledige koopsom te vermeerderen met kosten koper heeft voldaan, maar vervolgens binnen acht dagen na betekening geen volledige medewerking verleent aan de juridische levering van de woning aan [gedaagde], één van de medewerkers van Metis Notarissen te Beek ex artikel 3:300 BW [gedaagde] zal vertegenwoordigen en namens hem medewerking zal verlenen aan het passeren van de notariële akte tot levering,

3.4.

veroordeelt [gedaagde] om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis conform het bepaalde in artikel 13 lid 4 van de koopovereenkomst over te gaan tot volledige betaling van de op dat moment aan [eiser] verschuldigde contractuele boetes, die tot en met 8 juni 2015 worden vastgesteld op € 122.850,00 (91 dagen sinds 9 maart 2015 à € 1.350,00) en vermeerderd met de na 8 juni 2015 per dag verschuldigde contractuele boetes tot aan de dag van het passeren van de notariële akte van levering,

3.5.

veroordeelt [gedaagde] – indien en voor zover op 15 juli 2015 mocht blijken dat aan de 3.1., 3.2. en 3.3. van dit vonnis niet is voldaan – binnen acht dagen na betekening van dit vonnis over te gaan tot volledige betaling van de op dat moment aan [eiser] verschuldigde boetes, te berekenen vanaf 9 maart 2015 tot aan de dag van het in deze te wijzen vonnis, waarbij deze boetes tot en met 8 juni 2015 worden vastgesteld op € 122.850,00, en worden vermeerderd met de na 8 juni 2015 verschuldigde contractuele boetes tot aan de dag van algehele betaling daarvan,

3.6.

veroordeelt [gedaagde] – indien en voor zover op 15 juli 2015 mocht blijken dat aan de 3.1., 3.2. en 3.3. van dit vonnis niet is voldaan – uiterlijk vijf dagen na betekening van dit vonnis de onroerende zaak, bestaande uit de woning met aanhorigheden, kadastraal bekend Gemeente [plaats], [kadasternummer], plaatselijk bekend [adres], te ontruimen en ontruimd te houden en te verlaten met overgave van alle sleutels, geheel en in goede staat ter vrije beschikking te stellen van [eiser],

3.7.

veroordeelt [gedaagde] binnen acht dagen na betekening van dit vonnis over te gaan tot betaling van € 8.856,17 aan reële kosten van rechtsbijstand voor de periode tot en met 31 mei 2015, alsmede van de nakosten van € 131, 00 indien aanschrijving en geen betekening plaatsvind en € 199, indien het vonnis na aanschrijving wordt betekend, vermeerderd met de wettelijke rente over deze (na)kosten, indien deze niet worden betaald binnen de termijn tot aan de dag van de algehele betaling daarvan,

3.8.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

3.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Henzen en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: EvB coll: