Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2015:4177

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
20-05-2015
Datum publicatie
20-05-2015
Zaaknummer
4122917 AZ VERZ 15-100
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst, gelijktijdig behandeld met kort geding. Arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, zonder toekenning van een vergoeding naar billijkheid. Zie ook ECLI:NL:RBLIM:2015:4176

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/866
AR-Updates.nl 2015-0470
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 4122917 AZ VERZ 15-100

MD

Beschikking van de kantonrechter van 20 mei 2015

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MainBusiness b.v. ,

gevestigd en kantoorhoudend te Nuth,

verzoekster,

gemachtigde mr. S.J.M. Peters,

tegen:

[verweerster] ,

wonend [adres],

[woonplaats],

verweerster,

gemachtigde mr. P.J.H.C. Glenz.

Partijen zullen hierna Mainbusiness en [verweerster] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties 1 tot en met 5;

- de aanvullende productie 6 van de zijde van Mainbusiness;

- het verweerschrift met één productie;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 18 mei 2015. Gelijktijdig met dit verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is het door [verweerster] jegens Mainbusiness aanhangig gemaakte kort geding (hier bekend onder zaaknummer 4052386 CV EXPL 15-3608) behandeld. De inhoud van de in het kort geding overgelegde processtukken, waaronder het exploot van dagvaarding met producties 1 tot en met 6, dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

1.2.

Beschikking is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Tussen partijen staat – als enerzijds gesteld en anderzijds niet althans onvoldoende gemotiveerd weersproken – vast dat [verweerster], geboren op [geboortedatum] 1974, op 1 januari 2011 bij Mainbusiness in dienst is getreden als managementassistente. Haar laatstelijk verdiende loon bedroeg € 3.400,00 bruto per maand, exclusief 8% vakantiebijslag en emolumenten.

3. Het verzoek en het verweer

3.1.

Mainbusiness verzoekt om de arbeidsovereenkomst met [verweerster] te ontbinden per
1 juni 2015, althans tegen de eerst mogelijke datum, zonder toekenning van een vergoeding, kosten rechtens. Mainbusiness legt aan haar verzoek ten grondslag dat er sprake is van gewichtige redenen, bestaande in een verandering in omstandigheden (te weten: bedrijfseconomische redenen). Voor de verdere uitwerking van de grondslag van het verzoek wordt verwezen naar het verzoekschrift met producties, de aanvullende productie en de ter zitting gegeven toelichting.

3.2.

[verweerster] voert verweer, waartoe wordt verwezen naar het verweerschrift met productie en de ter zitting gegeven toelichting.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek van Mainbusiness geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod.

4.2.

Mainbusiness heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat eind 2013 / begin 2014 een grote opdrachtgever (Arcus College) de overeenkomst van opdracht met haar heeft beëindigd. Ten tijde van het indienen van dit verzoekschrift is er nog maar één overeenkomst van opdracht over, maar ook die overeenkomst van opdracht eindigt over circa vier werken. Voor het overige zijn er geen opdrachten en zijn die ook niet op korte termijn te verwachten, aldus Mainbusiness. Mainbusiness verkeert al enige tijd in betalingsonmacht. Inzake de loonheffingen over januari en februari 2015 heeft zij een melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst gedaan. De Belastingdienst heeft deze melding geaccepteerd. Daarnaast heeft Mainbusiness ook inzake te betalen vennootschapsbelasting een melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst gedaan.

4.3.

[verweerster] verzet zich gemotiveerd tegen inwilliging van dit verzoek, maar onderkent niettemin ter zitting de noodzaak het dienstverband wegens voormelde reden te beëindigen.

4.4.

Zulks leidt tot de slotsom dat er sprake is van een verandering van omstandigheden, die een gewichtige reden vormt, welke van dien aard is dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen op korte termijn behoort te eindigen.

4.5.

Alhoewel de betalingsonmacht voor risico van Mainbusiness komt, heeft zij aan de hand van de overgelegde producties voldoende aannemelijk gemaakt dat zij géén financiële middelen heeft om een vergoeding naar billijkheid aan [verweerster] te voldoen. Daar komt bij dat in artikel 10 van de arbeidsovereenkomst tussen partijen een non-concurrentiebeding is opgenomen. Partijen zijn ter zitting overeengekomen dat dit non-concurrentiebeding komt te vervallen. Nu Mainbusiness ter zitting afstand heeft gedaan van de rechten die zij aan dit non-concurrentiebeding kan ontlenen, is dit eveneens een reden om geen vergoeding naar billijkheid aan [verweerster] ten laste van Mainbusiness toe te kennen.

4.6.

Aangezien er geen vergoeding naar billijkheid wordt toegekend, kan reeds aanstonds een eindbeslissing worden gegeven en worden de proceskosten aldus gecompenseerd dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen per 1 juni 2015;

5.2.

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.P. van Unen en is in het openbaar uitgesproken.