Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2015:1374

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
12-02-2015
Datum publicatie
19-02-2015
Zaaknummer
3716627 CV EXPL 14-13235
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verstekvonnis. Vordering tot ontruiming en betaling achterstallige en toekomstige huur, rente en vergoeding buitengerechtelijke incassokosten jegens gedaagde sub 1 toegewezen. Contractuele boete vanwege ontbreken spoedeisend belang afgewezen. Vordering jegens gedaagde sub 2 voorwaardelijk ingesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 3716627 CV EXPL 14-13235

Vonnis in kort geding van 12 februari 2015

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

REGIO ADVISEURS B.V.,

gevestigd te Maastricht,

eisende partij,

gemachtigde mr. B. Ramaekers,

tegen:

1 [gedaagde sub 1],

wonend [adres 1],

[woonplaats],

2. DRS [naam] PENSIOEN B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

gedaagde partijen,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna Regio Adviseurs, [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2], de twee laatstgenoemden gezamenlijk gedaagden, worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 8 januari 2015

 • -

  het faxbericht van 6 februari 2015 van [gedaagde sub 1]

 • -

  het faxbericht van 6 februari 2015 van [gedaagde sub 2]

 • -

  het faxbericht van 6 februari 2015 van Regio Adviseurs

 • -

  het faxbericht van 8 februari 2015 van gedaagden

 • -

  de mondelinge behandeling van 9 februari 2015, waarbij namens Regio Adviseurs [naam directeur], directeur en bestuurder, is verschenen, bijgestaan door mr. Ramaekers, en gedaagden niet zijn verschenen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil

2.1.

Regio adviseurs vordert - verkort weergegeven - dat de kantonrechter [gedaagde sub 1] dan wel, voor zover geoordeeld wordt dat [gedaagde sub 1] geen partij is bij dit geschil, [gedaagde sub 2] zal veroordelen:

 1. om binnen drie dagen na het wijzen van dit vonnis het gehuurde te ontruimen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,- per dag of dagdeel dat de huurder hiermee in gebreke blijft;

 2. tot betaling van € 7.998,76, zijnde € 5.898,76 aan achterstallige huur inclusief servicekosten tot en met januari 2015 en € 2.100,- aan contractueel verbeurde boetes, te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente;

 3. tot betaling van € 1.474,69 aan huur inclusief servicekosten voor iedere maand vanaf februari 2015 dat het gehuurde niet ontruimd is, bij gebreke van tijdige betaling te vermeerderen met de contractuele boete van € 300,- per maandtermijn een en ander te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente;

 4. tot betaling van € 686,76 aan buitengerechtelijke incassokosten;

 5. tot betaling van de kosten van dit geding.

2.2.

Aan haar vorderingen legt Regio Adviseurs ten grondslag dat [gedaagde sub 1] dan wel, indien geoordeeld wordt dat [gedaagde sub 1] geen partij is bij de huurovereenkomst, [gedaagde sub 2] door het niet of niet tijdig betalen van de maandelijkse huurtermijnen inclusief servicekosten over de maanden juli 2014 tot en met januari 2015, tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst. De op het moment van dagvaarden bestaande huurachterstand van vier maanden rechtvaardigt de ontruiming van het gehuurde, aldus Regio Adviseurs. Daar [gedaagde sub 1]/[gedaagde sub 2], na hiertoe diverse malen te zijn gesommeerd, in gebreke is gebleven met betaling, is hij/zij thans ook de buitengerechte-lijke incassokosten en de bedongen boetes verschuldigd.

3 De beoordeling

3.1.

[gedaagde sub 1] noch [gedaagde sub 2] is in persoon of bij gemachtigde ter terechtzitting verschenen. Nu in kort geding proceshandelingen - in elk geval het voeren van verweer en het instellen van een vordering in reconventie - slechts ter zitting kunnen worden verricht, zal de kantonrechter de door gedaagden bij faxbericht van 8 februari 2015 toegezonden conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie, niet beoordelen.

3.2.

Alvorens tegen gedaagden verstek kan worden verleend moet worden nagegaan of de oproeping voldoet aan de in afdeling zes van de eerste titel van het eerste boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) gestelde vereisten.

3.3.

Ten aanzien van [gedaagde sub 1] geldt, ingevolge het bepaalde in artikel 56 lid 4 Rv, de datum van verzending van het afschrift van het te betekenen stuk aan de ontvangende instantie als de datum van betekening. Daar de dagvaarding vermeldt dat de verzendende instantie het afschrift van de dagvaarding op 8 januari 2015 aan de ontvangende instantie in België heeft verzonden en de kantonrechter had bepaald dat de dagvaarding uiterlijk op

9 januari 2015 betekend diende te worden, is in het licht van het voorgaande de dagvaarding tijdig aan [gedaagde sub 1] betekend. Bovendien is niet aannemelijk dat [gedaagde sub 1] door de niet naleving van de voorgeschreven termijnen - als daarvan sprake zou zijn - onredelijk is benadeeld in zijn mogelijkheden om zich te verweren. Hij heeft immers blijkens zijn brief

van 20 januari 2015 aan de gemachtigde van Regio Adviseurs toen al van de dagvaarding kennis genomen en een verweer geformuleerd. Tegen [gedaagde sub 1] zal verstek worden verleend.

3.4.

Ten aanzien van [gedaagde sub 2] kan krachtens artikel 50 Rv betekening aan het kantoor van de rechtspersoon geschieden. Voor zover [gedaagde sub 2] is te beschouwen als partij bij de huurovereenkomst, heeft zij - ingevolge artikel 24.1 van de op de huurovereenkomst van toepassing zijnde algemene bepalingen - woonplaats in het gehuurde, zodat de betekening aldaar rechtsgeldig is. Omdat ook de andere voorgeschreven formaliteiten en termijnen voor oproeping in acht zijn genomen, zal ook tegen [gedaagde sub 2] verstek worden verleend.

3.5.

Ter mondelinge behandeling is de kantonrechter gebleken dat Regio Adviseurs haar vordering jegens [gedaagde sub 2] voorwaardelijk heeft ingesteld, voor het geval dat geoordeeld wordt dat [gedaagde sub 1] geen partij is bij de huurovereenkomst. De huurovereenkomst is aangegaan door “[gedaagde sub 1] handelend onder Drs [naam] Pensioen B.V. handelend onder trajeKt zorggroep, trajeKt BCB en trajeKt JFM”. Gelet op deze formulering en de door Regio Adviseurs ter mondelinge behandeling gegeven toelichting dat partijen tot uitdrukking wilden brengen dat [gedaagde sub 1] in het gehuurde kantoor zou gaan houden met voornoemde bedrijven, acht de kantonrechter het aannemelijk dat [gedaagde sub 1] de huurovereenkomst - in ieder geval - in eigen naam is aangegaan.

3.6.

Het voorgaande brengt mee dat de voorwaarde waaronder de vorderingen tegen [gedaagde sub 2] zijn ingesteld, niet is vervuld, zodat de kantonrechter niet toekomt aan een verdere beoordeling van deze vorderingen.

3.7.

Op grond van het door Regio Adviseurs gestelde is aannemelijk dat zij een spoedeisend belang heeft bij de door haar tegen [gedaagde sub 1] gevorderde ontruiming van de kantoorruimte én de betaling van de huurachterstand - vermeerderd met de wettelijke (handels)rente -, de huur tot aan de ontruiming en de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt echter niet in te zien dat het belang van Regio Adviseurs bij het niet verder oplopen van de huurachterstand, de betaling van de bestaande huurachterstand en de verhuur aan een derde, ook een spoedeisend belang oplevert bij toewijzing van de gevorderde verbeurde en te verbeuren contractuele boetes en de wettelijke (handels)rente hierover. Deze vorderingen zullen derhalve worden afgewezen.

3.8.

De overige tegen [gedaagde sub 1] ingestelde vorderingen komen de kantonrechter onrechtmatig noch ongegrond voor, zodat deze zullen worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn voor ontruiming zal worden gesteld op drie dagen ná betekening van dit vonnis en de dwangsom zal worden gemaximeerd tot € 5.000,- omdat Regio Adviseurs de bevoegdheid heeft de vordering tot ontruiming van het gehuurde ten uitvoer te doen leggen.

3.9.

[gedaagde sub 1] zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Regio Adviseurs worden tot op heden begroot op:

dagvaarding: € 223,84

griffierecht: € 466,00

salaris gemachtigde: € 400,00

totaal: € 1.089,84

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

veroordeelt [gedaagde sub 1] om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis de ruimte gelegen op de eerste verdieping rechts van het pand aan de [adres 2], plaatselijk bekend als ruimte C1, met alle zich daarin aanwezige personen en zaken - voor zover deze niet in eigendom van Regio Adviseurs zijn - te verlaten, ontruimen en ontruimd te houden en onder afgifte der sleutels en hetgeen daar verder toe behoort, in behoorlijke staat ter vrije en algehele beschikking van Regio Adviseurs te stellen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,- per dag of dagdeel dat [gedaagde sub 1] hiermee in gebreke blijft, met een maximum van € 5.000,-,

4.2.

veroordeelt [gedaagde sub 1] tot betaling, tegen bewijs van kwijting, aan Regio Adviseurs

van € 6.585,52 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 5.898,76 vanaf de respectieve vervaldata van de huurtermijnen tot aan de dag der algehele voldoening, en te vermeerderen met de huur inclusief servicekosten van € 1.474,69 voor alle ingegane maanden vanaf 1 februari 2015 tot aan de datum van ontruiming, bij gebreke van tijdige voldoening te vermeerderen met de wettelijke handelsrente telkens vanaf de eerste van de maand tot aan de dag der algehele voldoening,

4.3.

veroordeelt [gedaagde sub 1] in de proceskosten aan de zijde van Regio Adviseurs tot op heden begroot op € 1.089,84,

4.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

4.5.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.P. van Unen en in het openbaar uitgesproken.

Type: NG