Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:8436

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
30-09-2014
Datum publicatie
27-01-2015
Zaaknummer
3407449 CV EXPL 14-9863
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

---

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2015/63
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: 3407449 CV EXPL 14-9863

Vonnis in kort geding van 30 september 2014

in de zaak van

de stichting WONINGSTICHTING HEEMWONEN,

gevestigd te Kerkrade,

eiseres,

advocaat mr. C.J.P. Schellekens,

tegen

1 [gedaagde 1],

wonende te [adres],

gedaagde sub 1,

advocaat mr. E.M. Pommé,

en

2. [gedaagde 2],

wonende te [adres],

gevoegde partij, hierna: “gedaagde sub 2”,

procederende in persoon.

1 De procedure

1.1.

Eiseres heeft gedaagde sub 1 bij exploot van 17 september 2014 gedagvaard in kort geding. Gedaagde sub 1 heeft een conclusie van antwoord ingediend. De zaak is behandeld ter zitting van 29 september 2014. Ter zitting is naast gedaagde sub 1 ook gedaagde sub 2 verschenen, die zich met instemming van alle partijen als partij heeft gevoegd aan de zijde van gedaagde sub 1.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De beoordeling

2.1.

Gedaagden huren van eiseres de woonruimte gelegen aan de [adres]. Eiseres wenst tot vervanging van de gasaansluitleiding in de door gedaagden gehuurde (flat)woning en berging over te gaan, welke vervanging volgens Enexis dringend noodzakelijk is. Eiseres is er sinds 2011 niet in geslaagd een afspraak met gedaagden te maken om de werkzaamheden te laten uitvoeren, ook niet nadat zij vanaf april 2014 haar pogingen gedaagden tot medewerking te bewegen heeft geïntensiveerd. Gedaagden hebben zich op het standpunt gesteld dat de verlangde medewerking voor hen zeer belastend is, aangezien de berging vol staat met antieke meubelen die zij nergens anders kunnen opslaan. Zij hebben de urgentie van de vervanging betwist en hebben zich op het standpunt gesteld dat eiseres daarmee kan wachten tot zij hun spullen naar hun nieuwe, thans in verbouwing zijnde woning hebben verhuisd.

2.2.

De vordering van eiseres strekt ertoe dat gedaagden worden veroordeeld tot medewerking aan de vervanging van de gasaansluitleiding en dat zij de berging daartoe ontruimen, met machtiging van eiseres een en ander zelf te bewerkstelligen indien gedaagden hun medewerking weigeren.

2.3.

Bij de behandeling ter zitting is de overeenstemming bereikt dat gedaagden de berging (tijdelijk) zullen leeghalen om de vervanging van de gasaansluitleiding mogelijk te maken, welke werkzaamheden volgens eiseres ongeveer vier uur in beslag zullen nemen. Na telefonisch overleg van eiseres met Enexis en nader overleg tussen partijen is afgesproken dat de werkzaamheden op vrijdag 10 oktober 2014 zullen worden uitgevoerd en dat de berging daartoe op die dag om 08:00 uur in de ochtend leeg en toegankelijk dient te zijn. Gedaagden zullen zelf zorgdragen voor tijdige ontruiming. Afgesproken is voorts dat de kantonrechter dienovereenkomstig zal beslissen en dat de proceskosten zullen worden gecompenseerd.

2.4.

Voor het geval gedaagden niet (tijdig) meewerken aan de (tijdelijke) ontruiming van de berging, zal de kantonrechter eiseres machtigen zich de toegang tot de woning te verschaffen om de benodigde ontruiming en werkzaamheden te bewerkstelligen. Naar het oordeel van de kantonrechter zijn gedaagden, gelet op het bepaalde in art. 7:220 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek gehouden hun medewerking te verlenen aan de vervanging van de gasaansluitleiding en kan van eiseres, gelet op de door Enexis gestelde urgentie, niet worden gevergd dat zij nog langer met vervanging wacht.

2.5.

In het geval de werkzaamheden niet op 10 oktober 2014 kunnen worden uitgevoerd omdat de benodigde medewerking van de onderburen op 37 en 39 op die dag niet kan worden verkregen, zal de vervanging in overleg tussen partijen zo kort mogelijk na die datum moeten kunnen plaatsvinden.

2.6.

Beslist zal derhalve worden als navermeld.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1.

verstaat dat gedaagden conform de ter zitting gemaakte afspraak alle werkzaamheden die nodig zijn voor het vervangen van de gasaansluitleiding in de door hen van eiseres gehuurde woning en berging/kelder zullen toelaten en gedogen, en daaraan alle volgens eiseres en/of Enexis noodzakelijke medewerking zullen verlenen, waaronder de toelating tot de uitvoering van die werkzaamheden van de door eiseres en/of Enexis aan te wijzen personen;

3.2.

verstaat dat gedaagden conform de ter zitting gemaakte afspraak de berging/kelder van de door hen van eiseres gehuurde woning zullen ontruimen voor de duur van de onder 3.1. bedoelde werkzaamheden, die zullen plaatsvinden op vrijdag 10 oktober 2014 of, indien eiseres daarom verzoekt, op een nader tussen partijen af te spreken datum;

3.3.

machtigt eiseres om zich, vanaf de tweede dag na betekening van dit vonnis, de toegang te verschaffen tot de door gedaagden van eiseres gehuurde woning en berging/kelder teneinde de onder 3.1. en 3.2. bedoelde werkzaamheden uit te (laten) voeren, indien en voor zover gedaagden mochten nalaten te voldoen aan hetgeen hiervoor onder 3.1. en 3.2. is neergelegd;

3.4.

verklaart de beslissing onder 3.3. uitvoerbaar bij voorraad;

3.5.

wijst af het meer of anders gevorderde;

3.6.

compenseert de proceskosten aldus dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort en in het openbaar uitgesproken op 30 september 2014.