Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:8004

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
17-09-2014
Datum publicatie
18-09-2014
Zaaknummer
3129589 CV EXPL 14-6560
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot nakoming betalingsverplichting afgewezen. Hoewel op naam van en onder vermelding van het voormalig adres van gedaagde een bestelling is geplaatst, niet vast komen te staan dat tussen de webshop en gedaagde een koopovereenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2014/255
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 3129589 CV EXPL 14-6560

Vonnis van de kantonrechter van 17 september 2014

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DIRECT PAY SERVICES B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

eisende partij,

gemachtigde mr. R.A. Plug, Webcasso B.V,

tegen:

[gedaagde],

wonend [adres 1],

[woonplaats 1],

gedaagde partij,

procederend in persoon.

Partijen zullen hierna Direct Pay en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het exploot van dagvaarding van 1 mei 2014

 • -

  de schriftelijke weergave van het mondelinge antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 16 oktober 2013 is via de website van Pleinshoppen B.V. (hierna: Pleinshoppen) op naam van [gedaagde] een bestelling voor twee stofzuigers van het merk ‘Bestron A1400S’ geplaatst, met als afleveradres de [adres 2] te [woonplaats 2].

2.2.

In opdracht van Pleinshoppen heeft pakketdienst DHL op 18 oktober 2013 de bestelling afgeleverd op voornoemd adres.

2.3.

Bij factuur, die geadresseerd is aan [gedaagde] aan de [adres 2] te [woonplaats 2], heeft Pleinshoppen een bedrag van € 71,- in rekening gebracht. [gedaagde] heeft deze factuur onbetaald gelaten.

2.4.

Bij brief van 20 maart 2014, die geadresseerd is aan [gedaagde] aan de [adres 1]

te [woonplaats 1], heeft ‘Van den Bergh & Partners, gerechtsdeurwaarders en incassospecialisten’ in opdracht van ‘Webcasso B.V.’ (hierna: Webcasso) [gedaagde] aangeschreven tot betaling.

2.5.

Bij e-mail van 23 maart 2014 heeft [gedaagde] Webcasso verzocht om nadere informatie omtrent de aard van de betalingsvordering. In reactie op de e-mail van 24 maart 2014 van Webcasso, heeft [gedaagde] bij e-mail van 25 maart 2014 om aanvullende informatie verzocht in verband met aangifte wegens identiteitsfraude. Webcasso heeft deze informatie bij e-mail van 27 maart 2014 aan [gedaagde] toegezonden.

2.6.

Uit het afschrift van de basisregistratie van de gemeente Landgraaf van 2 juni 2014, blijkt dat [gedaagde] van 15 augustus 2011 tot 23 april 2012 woonachtig is geweest op het adres [adres 2] te [woonplaats 2]. Het huidige adres van [gedaagde] is volgens voornoemd afschrift [adres 1] te [woonplaats 1].

3 Het geschil

3.1.

Direct Pay vordert, kort samengevat, veroordeling - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - van [gedaagde], tot betaling van:

 1. een bedrag van € 111,96, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf datum dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, en

 2. de proceskosten.

3.2.

Aan haar vordering legt Direct Pay - zakelijk weergegeven - het navolgende ten grondslag. [gedaagde] is, doordat hij de factuur met een totaalbedrag van € 71,- niet heeft voldaan, tekort geschoten in de nakoming van zijn betalingsverplichting voortvloeiend uit de tussen hem en Pleinshoppen gesloten koopovereenkomst. Daar Direct Pay de vordering van Pleinshoppen middels cessie geleverd heeft gekregen, vordert zij uit hoofde van nakoming, de betaling van de door [gedaagde] - ondanks aanmaningen - onbetaald gelaten factuur van € 71,- met vervallen wettelijke rente van € 0,96, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf datum dagvaarding. Tevens vordert zij een vergoeding van € 40,- voor de buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke rente.

3.3.

[gedaagde] weerspreekt de vordering gemotiveerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Voor zover [gedaagde] bij conclusie van dupliek een eis in reconventie heeft willen instellen, is deze ingevolge het bepaalde in artikel 137 Rv tardief. Deze eis zal dan ook buiten beschouwing worden gelaten.

4.2.

[gedaagde] heeft niet betwist dat de (vermeende) vordering van Pleinshoppen rechtsgeldig aan Direct Pay is overgedragen, zodat van de juistheid van de stellingen van Direct Pay hieromtrent wordt uitgegaan.

4.3.

Direct Pay stelt dat door aanbod en aanvaarding via elektronische weg een koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen Pleinshoppen en [gedaagde], op grond waarvan Pleinshoppen tot de levering van twee stofzuigers van het merk ‘Bestron A1400S’ is overgegaan op het adres [adres 2] te [woonplaats 2]. [gedaagde] erkent dat zijn naam en voormalige woonadres op de factuur van Pleinshoppen vermeld staan, maar betwist dat hij een koopovereenkomst is aangegaan dan wel dat iemand bevoegd was om dit in zijn naam te doen dan wel dat hij de geleverde stofzuigers heeft aangenomen. Aldus is in deze zaak de vraag aan de orde of tussen Pleinshoppen en [gedaagde] een koopovereenkomst tot stand is gekomen op grond waarvan [gedaagde] thans gehouden is tot betaling.

4.4.

Voorop wordt gesteld dat ingevolge het bepaalde in artikel 150 Rv op Direct Pay de stelplicht, en bij gemotiveerde betwisting de bewijslast, rust van de stelling dat tussen Pleinshoppen en [gedaagde] een koopovereenkomst tot stand is gekomen in vorenbedoelde zin.

4.5.

De kantonrechter is van oordeel dat Direct Pay niet aan de op haar rustende stelplicht heeft voldaan doordat zij, na gemotiveerde betwisting door [gedaagde], nagelaten heeft haar vordering, op het punt van de gestelde totstandkoming van de overeenkomst, van een nadere onderbouwing te voorzien. Vast is komen te staan dat er op 16 oktober 2013 op naam van en met vermelding van het voormalig adres van [gedaagde], een bestelling is geplaatst via de website van Pleinshoppen. Echter is niet komen vast te staan dat de verklaring om de koopovereenkomst aan te willen gaan van [gedaagde] afkomstig is. De stellingen van Direct Pay over de bestelling en de hierbij verstrekte gegevens mogen juist zijn, maar zij leiden niet tot een antwoord op de vraag naar de identiteit van degene die het aanbod van Pleinshoppen heeft aanvaard en daarmee de contract sluitende partij is geworden. Voor zover Direct Pay heeft willen stellen dat - nu de gegevens van [gedaagde] gebruikt zijn om de koopovereenkomst aan te gaan - het risico van de onduidelijkheid omtrent de identiteit van de contract sluitende partij voor risico van [gedaagde] komt, is dit onjuist.

4.6.

Voor zover Direct Pay heeft willen stellen dat [gedaagde] contractspartij is geworden door het aanvaarden en behouden van de geleverde goederen, vindt dit standpunt geen steun in het recht.

4.7.

Daar niet vast is komen te staan dat er tussen Pleinshoppen en [gedaagde] een koopovereenkomst tot stand is gekomen, kan de vordering tot nakoming van Direct Pay niet slagen. Deze zal derhalve worden afgewezen.

4.8.

Met de afwijzing van de hoofdvordering, dienen de gevorderde wettelijke rente en de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten eveneens te worden afgewezen.

4.9.

Direct Pay zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten van [gedaagde]. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden tot aan dit vonnis begroot op € 50,-.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

wijst het gevorderde af,

5.2.

veroordeelt Direct Pay in de aan de zijde van [gedaagde] gerezen proceskosten, welke tot op heden worden begroot op € 50,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.E. Elzinga en in het openbaar uitgesproken.

type: NG