Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:7966

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
27-08-2014
Datum publicatie
16-09-2014
Zaaknummer
2883802 AZ VERZ 14-70
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2014:7976
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst. Disfunctioneren. De geboden begeleiding en het verbetertraject hebben niet het beoogde resultaat opgeleverd. De deskundige concludeert tot het ontbreken van een aanwijsbare medische oorzaak voor disfunctioneren in weerwil van de door de betrokkene geuite gezondheidsklachten. Aldus niet gebleken dat disfunctioneren van werknemer verband houdt met diens gezondheidsklachten. Zie ook ECLI:NL:RBLIM:2014:7976

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2014-0793
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 2883802 AZ VERZ 14-70

Beschikking van de kantonrechter van 27 augustus 2014

in de zaak

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HIGHLITE INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd en kantoorhoudend Vestastraat 2,

6468 EX Kerkrade,

verzoekende partij,

gemachtigde mr. R.L.A. Neven / mr. E.V.C. Savelkoul, advocaat te Heerlen

tegen

[verweerder],

wonend [adres],

[woonplaats],

verwerende partij,

gemachtigde mr. B.M. van Kerkvoorden, juridisch medewerkster ARAG te Leusden.

Partijen zullen hierna Highlite en [verweerder] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Voor het eerdere procesverloop wordt verwezen naar de tussenbeschikking van
28 april 2014.

1.2.

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het rapport van de deskundige van 7 augustus 2014

 • -

  de schriftelijke reacties van partijen op het deskundigenbericht.

1.3.

Ten slotte is beschikking bepaald.

2 De beoordeling

2.1.

Bij voormelde tussenbeschikking heeft de kantonrechter geoordeeld dat voldoende aannemelijk geworden is dat [verweerder] vanaf augustus 2012 (aanmerkelijk) minder is gaan functioneren. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een verandering in de omstandigheden die een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt, achtte de kantonrechter doorslaggevend het antwoord op de vraag of het disfunctioneren van [verweerder] verband houdt met diens gezondheidsklachten.

2.2.

Ter beantwoording van de hiervoor vermelde vraag heeft de kantonrechter een deskundigenonderzoek bevolen, de heer H.H. Bruinink (Arbo Unie B.V. te Eindhoven) als deskundige benoemd en hem de navolgende vragen voorgelegd:

 • -

  Werd het disfunctioneren van de heer [verweerder] in de periode vanaf augustus 2012 tot 28 februari 2014, door werkgever vastgelegd in de verslagen van de beoordelingsgesprekken 2012 en 2013 en onder meer bestaande in het maken van pickfouten bij het orderpicken, veroorzaakt door gezondheidsklachten?

 • -

  Zijn er nog andere punten die u naar voren wilt brengen waarvan de rechter volgens u kennis dient te nemen bij de verdere beoordeling?

2.3.

Uit het door de deskundige uitgebrachte rapport blijkt dat er geen medische aandoening (gevonden) is die een verklaring vormt voor de door [verweerder] gemaakte fouten en dat ook de gebruikte medicatie het disfunctioneren niet verklaart. De deskundige concludeert tot het ontbreken van een aanwijsbare medische oorzaak voor disfunctioneren in weerwil van de door de betrokkene geuite gezondheidsklachten. De deskundige heeft zijn bevindingen gebaseerd op een uitgebreide anamnese en op een beperkt gericht lichamelijk onderzoek en hij heeft acht geslagen op de verkregen medische informatie van geheugenpoli, internist, huisarts en arboarts.

2.4.

De kantonrechter neemt de bevindingen en de conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de zijne. Nu niet gebleken is dat het disfunctioneren van [verweerder] verband houdt met diens gezondheidsklachten, is er geen sprake van toepasselijkheid van het opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte die - via daaraan toe te kennen reflexwerking - aan de gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg staat.

2.5.

Highlite heeft voldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat het functioneren van [verweerder] vanaf augustus 2012 te wensen heeft overgelaten. Voorts is gebleken van gerichte maatregelen van de kant van Highlite om het functioneren van [verweerder] te verbeteren. Highlite heeft meermaals aan [verweerder] kenbaar gemaakt dat zijn functioneren onvoldoende werd bevonden. Zij heeft in dat kader voortgangs-, evaluatie- en functioneringsgesprekken met [verweerder] gevoerd en de inhoud van deze gesprekken in verslagen vastgelegd. Voorts heeft Highlite een met waarborgen omkleed verbetertraject ingezet. De geboden begeleiding en het verbetertraject hebben niet het beoogde resultaat opgeleverd.

2.6.

De kantonrechter is dan ook van oordeel dat er sprake is van verandering in de omstandigheden die een gewichtige reden vormt van zodanige aard en ernst dat de arbeidsovereenkomst op korte termijn behoort te eindigen en wel met ingang van 1 oktober 2014.

2.7.

Vervolgens is aan de orde of en - zo ja - in welke omvang een vergoeding aan [verweerder] toekomt.

Dienaangaande overweegt de kantonrechter dat in het overwogene besloten ligt dat de verandering in de omstandigheden in overwegende mate in de risicosfeer van [verweerder] ligt. [verweerder] ontkent immers niet dat hij meer dan eens steken liet vallen en al geruime tijd veel minder dan gewenst of noodzakelijk functioneerde, ondanks herhaalde pogingen tot verbetering. Hij wijst daartegenover geen oorzaken aan die in de risicosfeer van Highlite liggen. Dat daardoor - bij afwezigheid van aanwijsbaar perspectief op herstel van de oude situatie - een onwerkbare situatie ontstaan is en dat Highlite het vertrouwen in hem verloren is, komt dan ook in overwegende mate voor rekening van [verweerder].

2.8.

Het feit dat [verweerder] vanaf 28 februari 2014 met behoud van loon vrijgesteld is van het verrichten van werkzaamheden, komt daarentegen in overwegende mate voor risico van Highlite, waar deze immers ook had kunnen beslissen in afwachting van een door de kantonrechter te geven oordeel over het ontbindingsverzoek de arbeidskracht van [verweerder] optimaal te blijven benutten, zelfs waar deze inzet van de werknemer niet tot volle tevredenheid van werkgeefster en collega’s was. Ook had Highlite zelf voorafgaand aan of in de loop van deze procedure met een beroep op de eigen arboarts / bedrijfsarts de oordeelsvorming over eventuele medische belemmeringen bij [verweerder] kunnen versnellen, althans het inschakelen van externe deskundigheid overbodig kunnen maken. Bedacht dient verder te worden dat Highlite niet aangetoond heeft dat het disfunctioneren aan opzet of onwil van [verweerder] te wijten was. De kantonrechter heeft de stellige indruk dat er een sterke samenhang is met het idee dat [verweerder] zelf heeft omtrent zijn verminderde fysieke / psychische conditie. Dit alles wegend komt het de kantonrechter passend voor bij een per 1 oktober 2014 uit te spreken ontbinding aan de werknemer nog een beperkt bedrag aan vergoeding toe te kennen dat hem enige overbrugging naar nieuw werk dan wel financiële ondersteuning bij het (met deskundige hulp) verkennen en exploreren van de arbeidsmarkt biedt. Desgewenst kan de vergoeding ook aangewend worden als tijdelijke inkomensaanvulling voor de periode dat [verweerder] op (lagere) sociale uitkering aangewezen zal zijn. De vergoeding wordt bepaald op een bedrag van € 7 500,00 bruto.

2.9.

Omdat Highlite geen vergoeding aanbood, zal zij in de gelegenheid gesteld worden uiterlijk 15 september 2014 16:00 uur haar verzoek in te trekken door schriftelijke mededeling aan de griffie.

2.10.

De kantonrechter acht termen aanwezig bij handhaving van het verzoek de kosten van deze procedure aldus te compenseren, dat iedere partij haar eigen kosten draagt, behoudens de kosten van het deskundigenrapport die voor gezamenlijke rekening dienen te komen (ieder draagt de helft van de betreffende kosten van € 1 194,37).

Ingeval Highlite daarentegen besluit tot intrekking van het verzoek, zal zij alle kosten moeten dragen, waaronder een bedrag van € 750,00 aan salaris van de gemachtigde van [verweerder].

3 De beslissing

De kantonrechter komt aldus tot het volgende oordeel:

voor het geval Highlite haar verzoek handhaaft

3.1.

De tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst wordt ontbonden per 1 oktober 2014 onder toekenning van een vergoeding van € 7 500,00 bruto aan [verweerder].

3.2.

De kosten van de procedure worden geheel gecompenseerd, waarbij de kosten van het deskundigenonderzoek (€ 1 194,37) door partijen voor ieder de helft gedragen worden.

voor het geval Highlite op de aangeduide wijze en tijdig haar verzoek intrekt

3.3.

Highlite wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van deze procedure met inbegrip van de kosten van de deskundige en dient in dat kader aan de gemachtigde van [verweerder] € 750,00 aan salaris te vergoeden.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.W.M.A. Staal en is in het openbaar uitgesproken.

Type: CJ