Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:6733

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
28-07-2014
Datum publicatie
28-07-2014
Zaaknummer
03/700107-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Dagvaarding kinderporno (partieel) nietig. Verdachte wordt ter zake van het bezit van kinderporno veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan 11 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 10 jaren en een taakstraf voor de duur van 200 uren subsidiair 100 dagen hechtenis. Verdachte wordt vrijgesproken van het ten laste gelegde bezit van dierenporno.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK Limburg

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer : 03/700107-14

Datum uitspraak : 28 juli 2014

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken,

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [adresgegevens verdachte].

1 Het onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 14 juli 2014.

De rechtbank heeft op deze terechtzitting gehoord de officier van justitie en de verdachte, bijgestaan door zijn raadsman, mr. R. Mahovic, advocaat te Maastricht.

2 De tenlastelegging

De - ter terechtzitting gewijzigde - tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Ten aanzien van feit 1:

(een groot aantal) afbeeldingen, te weten 993 foto’s en/of 545 video’s en een gegevensdrager (een computer), bevattende kinderporno heeft verworven en/of in bezit heeft gehad en daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

Ten aanzien van feit 2:

afbeeldingen, te weten 21 foto’s, bevattende dierenporno in bezit heeft gehad.

3 De voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding ten aanzien van feit 1

Ambtshalve overweegt de rechtbank wat betreft de geldigheid van de dagvaarding van het onder feit 1 ten laste gelegde als volgt.

De rechtbank stelt voorop dat aan de term “afbeelding van een seksuele gedraging” in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht op zichzelf onvoldoende feitelijke betekenis toekomt. Dit brengt mee dat zonder een feitelijke omschrijving van deze afbeeldingen in de tenlastelegging, een dagvaarding niet aan de in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering gestelde eisen van opgave van het feit voldoet. Oftewel: wil de dagvaarding voldoende feitelijk zijn en daarmee voldoen aan de in artikel 261, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering gestelde eis, dan dient de “afbeelding van een seksuele gedraging” nader omschreven te zijn.

De rechtbank is - in lijn met hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in onder meer zijn arrest van 20 december 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BS1739, NJ 2012/147) - van oordeel dat de onder feit 1 ten laste gelegde primaire variant voor zover deze betrekking heeft op de acht nader omschreven afbeeldingen, voldoende de afzonderlijke strafbare feiten identificeert die de tenlastelegging op het oog heeft en in zoverre dan ook voldoet aan de eisen van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. Dat geldt echter niet voor de overige foto’s en de video’s die in de tenlastelegging niet expliciet zijn benoemd en/of omschreven. Die overige foto’s en video’s zijn naar het oordeel van de rechtbank in deze tenlastelegging voor wat betreft de feitelijke inhoud onvoldoende feitelijk omschreven. De rechtbank zal dat onderdeel van de tenlastelegging dan ook nietig verklaren.

De rechtbank verwijst op deze plaats ook naar het arrest van de Hoge Raad van 24 juni 2004 (ECLI:NL:HR:2014:1497) dat onder andere handelt over de (onnodige) complicaties die kunnen ontstaan indien ervoor wordt gekozen in de tenlastelegging grote hoeveelheden kinderpornografische afbeeldingen op te nemen. Voor de Hoge Raad zijn deze complicaties aanleiding om een duidelijke voorkeur uit te spreken voor een tenlastelegging die zich beperkt tot het beschrijven van een gering aantal afbeeldingen zonder in de tenlastelegging zelf enige aanduiding of verwijzing op te nemen naar een wellicht grotere hoeveelheid waarvan die afbeeldingen deel uit maken. Dat voorkomt onnodige complicaties met betrekking tot de geldigheid van de dagvaarding en/of de bewezenverklaring.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht de onder 1 primair en 2 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. Hiertoe heeft zij verwezen naar het proces-verbaal d.d. 12 februari 2014, het proces-verbaal bevindingen onderzoek & beoordeling kinderporno, het proces-verbaal beschrijven afbeeldingen en de bekennende verklaring van verdachte. De officier van justitie acht, gelet op de ten laste gelegde periode waarin verdachte kinderporno heeft verworven, niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich wat betreft de bewezenverklaring van het onder 1 meer subsidiair ten laste gelegde aan het oordeel van de rechtbank gerefereerd. Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde heeft de raadsman vrijspraak bepleit. Hij heeft hiertoe - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat in het dossier onvoldoende bewijs kan worden gevonden voor het opzet van verdachte op het bezit van dierenporno.

4.3

Het oordeel van de rechtbank1

Partiële vrijspraakoverweging ten aanzien van feit 1

Ten aanzien van feit 1 is de rechtbank van oordeel dat niet de hele ten laste gelegde periode (van 1 oktober 2013 tot en met 18 februari 2014) wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard. Uit het dossier blijkt dat de laptop van verdachte op 5 december 2013 in beslag is genomen, zodat verdachte in de periode van 5 december 2013 tot en met 18 februari 2014 niet de beschikkingsmacht had over de op deze laptop aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen. De rechtbank zal, gelet hierop, verdachte partieel vrijspreken van het verwerven en/of het in bezit hebben van kinderporno in de periode van 6 december 2013 tot en met 18 februari 2014.

Redengevende feiten en omstandigheden ten aanzien van feit 1

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 5 december 2013 meerdere afbeeldingen en één harde schijf met kinderpornografische afbeeldingen heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad en dat hij daar een gewoonte van heeft gemaakt.

De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Op 3 december 2013 ontving de politie een melding van [getuige] dat haar echtgenoot - verdachte - dagelijks kinderpornografische afbeeldingen downloadde en seks wilde met een minderjarige. Vervolgens werd op 5 december 2013 in de woning van verdachte aan de [adres]- na een vordering tot uitlevering van voorwerpen ter inbeslagneming - door [getuige] de laptop van verdachte aan de politie overhandigd. Deze laptop werd hierna in beslag genomen.2 Onderzoek wees uit dat op de harde schijf van de laptop kinderpornografische afbeeldingen stonden.3 Deze afbeeldingen bevonden zich in mappen die niet standaard door het besturingssysteem van de computer worden aangemaakt. Voor het plaatsen van de foto’s is volgens de zedenrechercheur een bewuste handeling van de gebruiker van het besturingssysteem noodzakelijk. Het betreft onder andere de mappen met de namen “Set 4” en “Nieuwe map”.4

Verbalisant [1], bevoegd zedenrechercheur, belast met de bestrijding van kinderpornografie, heeft de bestanden bekeken. Na analyse bleken 993 afbeeldingen die werden aangetroffen op de harde schijf van de laptop kinderpornografisch te zijn. Door de verbalisant werd geconstateerd dat het overwegend afbeeldingen van meisjes betrof in de ogenschijnlijke leeftijd van jonger dan 12 jaar en tussen de 12 en de 16 jaren oud. Op een deel van de afbeeldingen zijn seksuele handelingen/penetratie te zien. Daarnaast is op een deel van de afbeeldingen het erotisch laten poseren van personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de pose van deze personen nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld worden gebracht, te zien.5

De zedenrechercheur heeft een beschrijving gegeven van negen als kinderporno geclassificeerde aangetroffen afbeeldingen. De rechtbank heeft geconstateerd dat deze beschrijving van voormeld beeldmateriaal zoals is opgenomen in de tenlastelegging overeenkomt met de beschrijving die de zedenrechercheur heeft gegeven.6 Op basis van het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat de aangetroffen afbeeldingen een kinderpornografisch karakter hebben, zoals hierna in de bewezenverklaring is vermeld.

Verdachte heeft bij de politie bekend dat hij via een zoekmachine naar kinderporno heeft gezocht en dat hij de foto’s, meestal van naakte meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar, heeft gedownload en opgeslagen. Via een e-mailadres is verdachte bovendien in contact gekomen met een man die hem een link van Dropbox stuurde. Toen verdachte op deze link klikte, opende de computer een bestand, met daarin een grote hoeveelheid kinderporno.7

Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij vanaf oktober 2013 is begonnen met het downloaden van kinderpornografische afbeeldingen en dat hij dit hooguit 2 of 3 keer heeft gedaan. Hij zou eenmaal hebben gemasturbeerd terwijl hij naar kinderporno keek.

De verdediging heeft betoogd dat geen sprake zou zijn van “een gewoonte maken” als ten laste gelegd is.

De rechtbank komt tot een ander oordeel.

Getuige [getuige] heeft verklaard dat verdachte al anderhalf jaar bezig was met het downloaden van kinderporno. Zij heeft verdachte 2 of 3 keer kinderporno zien downloaden. Ook heeft zij verdachte 2 of 3 keer betrapt als hij aan het masturberen was terwijl hij een kinderpornofilmpje aan het bekijken was.8

Het komt de rechtbank zeer onaannemelijk voor dat [getuige] verdachte nu net alle 2 of 3 keren betrapt zou hebben waarvan verdachte stelt dat het de enige keren waren dat hij kinderporno downloadde. Bovendien komt het door haar genoemde aantal van 2 of 3 keer ook niet overeen met hetgeen de verdachte stelt als het gaat om het masturberen bij de kinderporno.

Gelet daarop, gezien ook de hoeveelheid aangetroffen foto’s en video’s, maar ook gelet op de verschillende mappen waarin zij werden opgeslagen, is de rechtbank van oordeel dat verdachte vaker kinderporno downloadde en dat hij hier dus een gewoonte van heeft gemaakt, zoals ten laste gelegd is. Alleen al de acht foto’s die in de tenlastelegging zijn opgenomen zijn verdeeld over vier verschillende mappen aangetroffen.

Vrijspraakoverweging ten aanzien van feit 2

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij in een zoekmachine op internet als zoektermen leeftijden heeft ingevuld. Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij de afbeeldingen met dierenporno toevallig kreeg toen hij via een zoekmachine op internet op zoek was naar kinderporno. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat toen hij op de link van Dropbox klikte, de computer een bestand opende; daarna zag verdachte tussen de kinderpornografische afbeeldingen ook afbeeldingen met dierenporno. Hij heeft niet bewust gezocht naar afbeeldingen met dierenporno. De zedenrechercheur heeft in het proces-verbaal beschrijven afbeeldingen gerelateerd dat de afbeeldingen met dierenporno zich in een cache van de internet browser Chrome bevonden, waarin zich ook meerdere kinderpornografische afbeeldingen bevonden. Voorts relateert de zedenrechercheur dat kennelijk via internet is gezocht naar samenhangende afbeeldingen. Gelet op de verklaringen van verdachte, in onderlinge samenhang bekeken met het voormelde proces-verbaal, acht de rechtbank het aannemelijk dat - zoals verdachte heeft verklaard - de afbeeldingen met dierenporno tussen de afbeeldingen met kinderporno zaten en dat verdachte niet bewust op zoek is geweest naar afbeeldingen met dierenporno. De rechtbank is derhalve van oordeel dat verdachte de afbeeldingen met dierenporno niet opzettelijk in zijn bezit heeft gehad in de zin van artikel 254a van het Wetboek van Strafrecht. Zij zal verdachte daarom vrijspreken van het onder feit 2 ten laste gelegde.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

Ten aanzien van feit 1 primair:

in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 5 december 2013 te Maastricht, meermalen een aantal afbeeldingen en/of een gegevensdragers bevattende afbeeldingen - te weten één computer - heeft verworven en/of in zijn bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

- het oraal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een)

voorwerp(en) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

zie aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014, bestandsna(a)m(en):

foto 7, PAD: [bestandsnaam 7];

foto 8, PAD: [bestandsnaam 8];

en/of

- het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand

zie aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014, bestandsna(a)m(en):

foto 4, PAD: [bestandsnaam 4];

en/of

- het (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) poseert/poseren in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

zie aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014, bestandsna(a)m(en):

foto 1, PAD: [bestandsnaam 1];

foto 2, PAD: [bestandsnaam 2];

foto 3, PAD: [bestandsnaam 3];

foto 5, PAD: [bestandsnaam 5];

foto 6, PAD: [bestandsnaam 6];

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde en de kwalificatie

5.1

De strafbaarheid

Het bewezenverklaarde is strafbaar.

5.2

De kwalificatie

Het bewezenverklaarde levert op het navolgende strafbare misdrijf:

Ten aanzien van feit 1 primair:

een afbeelding - en een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, in bezit hebben of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt, meermalen gepleegd.

6 De strafbaarheid van verdachte

Door de psycholoog, drs. M. van Heteren, is naar aanleiding van een onderzoek naar de geestvermogens van verdachte een rapportage uitgebracht. De psycholoog heeft geconcludeerd dat bij verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de zin van PDD-NOS, een autisme spectrum stoornis en van pedofilie met een voorkeur voor jonge meisjes. Daarnaast lijdt verdachte aan een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm van een persoonlijkheidsstoornis NAO met paranoïde, obsessief-compulsieve en ontwijkende trekken. Van deze ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens was ook ten tijde van het hierboven bewezenverklaarde, sprake.

Met de conclusie van dit rapport, te weten dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar dient te worden geacht, kan de rechtbank zich verenigen. Zij neemt deze conclusie dan ook over.

De verdachte is strafbaar voor het bewezenverklaarde nu geen omstandigheid aannemelijk is

geworden die verdachtes strafbaarheid opheft.

7 De oplegging van straf

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht, gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 270 dagen waarvan 242 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 10 jaren. De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat aan het voorwaardelijke deel van de op te leggen gevangenisstraf de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht wordt verbonden, ook indien dat inhoudt een ambulante behandeling bij FPP De Horst of een soortgelijke instelling voor forensische psychiatrie.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft een deels voorwaardelijke gevangenisstraf bepleit, waarvan het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan de duur van het voorarrest. Hij heeft zich wat betreft het opleggen van bijzondere voorwaarden en voor wat betreft de proeftijd die aan de voorwaardelijk op te leggen gevangenisstraf moet worden verbonden, aan het oordeel van de rechtbank gerefereerd.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft een grote hoeveelheid kinderporno gedownload en op zijn laptop ter beschikking gehad, waarop vergaande seksuele handelingen met en bij kinderen te zien zijn. Het bezit van kinderporno is buitengewoon verwerpelijk, omdat bij de vervaardiging van deze afbeeldingen kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd door volwassenen, die hen juist behoren te beschermen. In veel gevallen lopen de kinderen die hieraan bloot worden gesteld grote psychische schade op, die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat. Verdachte moet medeverantwoordelijk worden gehouden voor dit seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te bezitten, heeft bijgedragen aan de vraag ernaar. Verdachte heeft hier naar eigen zeggen wel bij stilgestaan, maar is niettemin doorgegaan met het downloaden van kinderporno, hetgeen de rechtbank des te kwalijker acht. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen en verspreiden, maar zeker ook degenen die kinderporno downloaden en bezitten.

Ten nadele van verdachte neemt de rechtbank bij de straftoemeting in overweging dat verdachte zich gedurende een lange periode intensief heeft beziggehouden met het zoeken, downloaden en opslaan van kinderpornografische afbeeldingen, getuige de grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal dat hij binnen - naar eigen zeggen - een tijdbestek van een paar maanden had verzamel. Uit de verklaring van verdachtes vrouw leidt de rechtbank af dat verdachte al minimaal anderhalf jaar bezig was met het downloaden van kinderporno, waardoor gezegd kan worden dat verdachte daar een gewoonte van heeft gemaakt. Een andere strafverzwarende factor bij de straftoemeting is de omstandigheid dat op het merendeel van de kinderpornografische afbeeldingen die verdachte in zijn bezit had, kinderen te zien zijn van jonger dan 12 jaar, waarbij in sommige gevallen zelfs sprake is van seksueel binnendringen. Op één van de beschreven kinderpornografische afbeeldingen is zelfs een baby van jonger dan 1 jaar oud te zien.

Ten gunste van verdachte heeft de rechtbank rekening gehouden met het reclasseringsrapport en de verklaring van de deskundigen Van Heteren, psycholoog en

H. Droomers, reclaseringswerker, zoals zij deze ter terechtzitting hebben afgelegd. Hieruit komt naar voren dat verdachte inmiddels is gestart met een ambulante behandeling bij FPP De Horst. Hij is zich bewust van zijn problematiek en lijkt blijk te geven van een serieuze wens om in de toekomst niet meer in dit soort gedrag terug te vallen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is echter ook gebleken dat verdachte al eerder, in de periode van 1995 tot 1996 diverse zeer jonge meisjes heeft benaderd en hun onderbroekjes heeft uitgetrokken. Vervolgens rook verdachte aan deze onderbroekjes en masturbeerde hij hierbij. Verdachte is hiervoor in de periode van 1996 tot 1998 bij het RIAGG behandeld. Desondanks is verdachte in de periode 2002- 2003 opnieuw in hetzelfde gedrag is vervallen: hij heeft toen weer onderbroekjes van jonge meisjes in de leeftijd van 5 en 6 jaar uitgetrokken. Toen verdachte in 2003 werd aangehouden voor de aanranding van deze meisjes, werd op zijn laptop kinderporno aangetroffen, hetgeen tot een veroordeling in 2003 voor feitelijke aanranding van de eerbaarheid en het bezit van kinderporno heeft geleid. Verdachte is in het kader van deze veroordeling forensisch behandeld bij een psycholoog/seksuoloog bij GGZ Eindhoven “De Omslag”.

Ook na deze behandeling is verdachte echter weer de fout in gegaan door het nu bewezenverklaarde feit; het downloaden van kinderporno. Met andere woorden: deze behandelingen in het verleden hebben er niet toe geleid dat verdachte zijn foute gedrag definitief heeft kunnen of willen veranderen. Ook baart het de rechtbank grote zorgen dat, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, het kennelijk de droom is van verdachte om seksueel contact te hebben met een minderjarig meisje. Hoewel verdachte dat ter terechtzitting bagatelliseert, leidt de rechtbank uit de verklaring die verdachte en zijn echtgenote bij de politie hebben afgelegd, af, dat verdachte niet alleen zelf - via chatsites - met dat doel op zoek is gegaan naar een minderjarig meisje, maar dat hij ook zijn vrouw bij die plannen heeft betrokken. Hij heeft haar immers aangezet tot het zoeken van een meisje en zij heeft dat ook gedaan. De enige reden dat het niet tot seksueel contact met dat meisje is gekomen, is kennelijk de omstandigheid geweest dat het meisje - zo verklaart verdachte bij de politie - op enig moment haar vader heeft gewaarschuwd, waarna verdachte “geblokt” werd op de chat. De rechtbank acht het onaannemelijk dat verdachte, zoals hij stelt, het contact met dit meisje zelf wilde verbreken, omdat hij zich inmiddels realiseerde dat het niet juist was waarmee hij bezig was. Verdachte heeft diverse keren ter terechtzitting verklaard dat hij wilde stoppen met het downloaden van kinderporno én wilde stoppen met het contact met minderjarige meisjes. Het lijkt er echter sterk op dat de motivatie hiervoor niet vanuit verdachte zelf kwam, maar werd ingegeven door factoren van buitenaf: zo heeft de politie op 5 december 2013 de laptop van verdachte in beslag genomen nét voordat verdachte naar eigen zeggen kon stoppen met het downloaden van kinderporno. Ook wilde verdachte naar eigen zeggen stoppen met het chatcontact zoeken met het minderjarige meisje, maar verbrak zij nét daarvoor het contact met verdachte en zijn vrouw.

Een behandeling voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij FPP De Horst of een soortgelijke forensische instelling acht de rechtbank gelet op het voorgaande hoogstnoodzakelijk. Een dergelijke behandeling bij De Horst heeft volgens de psycholoog nu wel kans van slagen, omdat ten tijde van de vorige behandelingen nog niet bekend was dat verdachte lijdt aan een autisme-achtige stoornis. Bij die behandelingen werd de nadruk gelegd op cognitieve controle, terwijl verdachte daartoe gezien zijn autisme-achtige stoornis niet of nauwelijks in staat is. De behandeling bij De Horst zal meer aansluiten bij zijn capaciteiten.

Het bezit van kinderpornografische afbeeldingen, zoals hierboven overwogen, is een zeer ernstig en zeer kwalijk strafbaar feit. Dat komt ook tot uitdrukking in de straffen die voor zulke zaken doorgaans worden opgelegd, te weten een haar gevangenisstraf. In beginsel acht de rechtbank, gelet op het hiervoor overwogene en in lijn met soortgelijke zaken, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf ook hier passend. De enige reden dat de rechtbank thans afziet van het opleggen van die onvoorwaardelijke gevangenisstraf is dat zowel de deskundige als de reclassering dat ten zeerste ontraden. Behandeling is het allerbelangrijkste. Daarom zal de rechtbank verdachte het grootste deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen.

De rechtbank stelt aan die voorwaardelijke gevangenisstraf - zoals de reclassering heeft geadviseerd - de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht, ook indien dat ambulante behandeling bij FPP De Horst of een soortgelijke forensische instelling inhoudt. Daarnaast dient verdachte zich te melden bij de reclassering en zich gedurende door de reclassering bepaalde perioden te blijven melden zo frequent als door de reclassering nodig wordt geacht.

Gelet op de bijzondere problematiek van verdachte en het feit dat eerdere behandelingen geen blijvend resultaat hebben gehad, acht de rechtbank het van groot belang dat verdachte zo lang mogelijk begeleid en gecontroleerd wordt. Hoewel verdachte zijn medewerking hieraan heeft toegezegd, wil de rechtbank dit ook verplichten. Daarom acht de rechtbank, nu ook de deskundigen ter terechtzitting hebben aangegeven dit een goede optie te vinden, het opleggen van de maximaal toelaatbare proeftijd van 10 jaren noodzakelijk.

Om de ernst van het feit te benadrukken zal de rechtbank daarnaast nog een taakstraf van 200 uren aan verdachte opleggen.

De rechtbank zal, alles afwegende, aan de verdachte opleggen een gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, waarvan 11 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 10 jaren, met daaraan gekoppeld de volgende bijzondere voorwaarden:

 • -

  reclasseringstoezicht;

 • -

  een ambulante behandeling voor seksueel overschrijdend gedrag bij FPP De Horst of een soortgelijke forensische instelling.

8 Het beslag

Onder verdachte zijn 4 voorwerpen in beslag genomen, te weten:

1. 1.00 STK GSM

APPLE IPHONE

2307167

2. 1.00 STK Navigator

TOMTOM

2307168

3. 1.00 STK Computer

PACKARD BELL

2278474

4. 1.00 STK Harddisk

WESTERN DIGITAL

2278474 A

8.1

De onttrekking aan het verkeer

De hiervoor onder 3 en 4 genoemde in beslag genomen voorwerpen - gegevensdragers waarmee kinderporno is verworven of waarop kinderporno is opgeslagen - zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer. Gebleken is dat deze voorwerpen bij het onderzoek naar de ten laste gelegde feiten zijn aangetroffen, terwijl met deze voorwerpen het feit is begaan. Deze voorwerpen zijn onder verdachte in beslag genomen en zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang. De rechtbank zal dan ook de onttrekking aan het verkeer van deze voorwerpen gelasten.

8.2

De teruggave van het beslag

De rechtbank zal de teruggave aan de verdachte gelasten van de hiervoor onder 1 en 2 genoemde in beslag genomen voorwerpen, omdat deze voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en onder verdachte in beslag genomen zijn.

9 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

Voorvragen

 • -

  verklaart de dagvaarding nietig voor zover deze ten aanzien van het onder feit 1 primair ten laste gelegde betrekking heeft op andere afbeeldingen dan de afbeeldingen die in de tenlastelegging zijn omschreven en waarnaar in de tenlastelegging wordt verwezen door de bestandsnamen en de bladzijden van het proces-verbaal waarop de afbeeldingen wordt omschreven te noemen;

 • -

  verklaart de dagvaarding nietig voor zover deze ten aanzien van het onder feit 1 primair ten laste gelegde betrekking heeft op de “video’s”;

 • -

  verklaart de dagvaarding voor het overige geldig.

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het onder 2 ten laste gelegde feit.

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zoals hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd.

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 5.2 is omschreven;

 • -

  verklaart verdachte strafbaar.

Straffen

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 11 maanden voorwaardelijk;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast omdat verdachte voor het einde van een proeftijd van tien jaren de algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden heeft overtreden;

 • -

  stelt als algemene voorwaarden dat de verdachte:

 • -

  zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

 • -

  ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt en

 • -

  medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich tijdens de proeftijd

moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door

of namens de Reclassering Nederland, ook als dat inhoudt dat verdachte:

 • -

  zich zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht moet blijven melden bij de Reclassering Nederland op het adres Heerderweg 25 te Maastricht;

 • -

  verplicht wordt zich ambulant te laten behandelen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij FPP De Horst of een soortgelijke forensische instelling, een en ander gedurende maximaal de duur van de proeftijd, waarbij verdachte zich heeft te houden aan de aanwijzingen van de behandelaren en de reclassering zolang deze instelling en de reclassering dit noodzakelijk achten;

 • -

  draagt deze reclasseringsinstelling op toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf;

 • -

  veroordeelt verdachte tot taakstraf voor de duur van 200 uren;

 • -

  beveelt dat indien verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 100 dagen.

Beslag

- verklaart aan het verkeer onttrokken de hierna genoemde voorwerpen:

3. 1.00 STK Computer

PACKARD BELL

2278474

4. 1.00 STK Harddisk

WESTERN DIGITAL

2278474 A

- gelast de teruggave aan de verdachte van de hierna genoemde voorwerpen:

1. 1.00 1. 1.00 STK GSM

APPLE IPHONE

2307167

2. 1.00 STK Navigator

TOMTOM

2307168

Dit vonnis is gewezen door mr. J.S. Holthuis, voorzitter, mr. A.M. Schutte en

mr. C.G.A. Wouters, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.W.J. Reuvers, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 28 juli 2014.

Buiten staat:

mr. C.G.A. Wouters is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging - ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2013 tot en met 18 februari 2014 te Maastricht, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 993 foto('s) en/of 545 video('s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer computer(s) - heeft verworven en/of in zijn bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

het oraal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

zie aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014, bestandsna(a)m(en):

foto 7, PAD: [bestandsnaam 7];

foto 8, PAD: [bestandsnaam 8];

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand

zie aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014, bestandsna(a)m(en):

foto 4, PAD: [bestandsnaam 4];

en/of

het (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) poseert/poseren in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de geslachtsdelen en/of borsten en/of

billen in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

zie aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014, bestandsna(a)m(en):

foto 1, PAD: [bestandsnaam 1];

foto 2, PAD: [bestandsnaam 2];

foto 3, PAD: [bestandsnaam 3];

foto 5, PAD: [bestandsnaam 5];

foto 6, PAD: [bestandsnaam 6];

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2013 tot en met 18 februari 2014 te Maastricht, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 993 foto('s) en/of 545 video('s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer computer(s) - heeft verworven en/of in zijn bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die kennelijk de van leeftijd 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer een foto PAD: [bestandsnaam 8], p. 10 aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014),

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer een foto PAD: [bestandsnaam 7], p. 9 aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014),

- het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen en/of het drukken van een (stijve) penis in/tegen de vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer een foto PAD: [bestandsnaam 4], p. 6 aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014),

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer een foto PAD: [bestandsnaam 1], p. 3 aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014 en/of een foto PAD: [bestandsnaam 2], p. 4 aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014 en/of een foto PAD: [bestandsnaam 3], p. 5 aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014 en/of een foto PAD:[bestandsnaam 5], p. 7 aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014 en/of een foto PAD:[bestandsnaam 6], p. 8 aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014),

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

meer subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2013 tot en met 18 februari 2014 te Maastricht, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 993 foto('s) en/of 545 video('s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer computer(s) - heeft verworven en/of in zijn bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

een (kleuren)foto (PAD: [bestandsnaam 1], zie p. 3 aanvullend proces-verbaal d.d 4 juni 2014) waarop een meisje, Aziatisch uiterlijk, ongeveer 10-12 jaar oud, op haar rug op een bed ligt. Ze draagt (te grote) zwarte pumps met hoge naaldhakken, zwarte kousen met kousenband en zwarte doorzichtige bovenkleding. De kleding is kennelijk als sensueel bedoeld en niet leeftijd adequaat. Ze heeft geen onderbroek aan en ligt wijdbeens. Vingers van haar rechterhand houdt ze bij haar clitoris. De rest van de vagina is prominent in beeld

en/of

een (kleuren)foto (PAD: [bestandsnaam 2], zie p. 4 aanvullend proces-verbaal d.d 4 juni 2014) waarop een meisje, Aziatisch uiterlijk, ongeveer 10-12 jaar oud, op haar billen en wijdbeens op een bed zit. Ze draagt (te grote) zwarte pumps met hoge naaldhakken, zwarte kousen met kousenband, zwarte doorzichtige bovenkleding en een doorzichtige onderbroekje. Het camerastandpunt is dusdanig dat de (bedekte) vagina zich in

het centrum van de foto bevindt

en/of

een (kleuren)foto (PAD: [bestandsnaam 3], zie p. 4 aanvullend proces-verbaal d.d 4 juni 2014) waarop een meisje, Aziatisch uiterlijk, ongeveer 10-12 jaar oud, te zien is. Ze draagt rode pumps, zwarte kousen met kousenband en zwarte doorzichtige bovenkleding. Het meisje zit op haar knieën op een bed en houdt de doorzichtige bovenkleding omhoog. Haar naakte vagina komt prominent in beeld

en/of

een (kleuren)foto (PAD: [bestandsnaam 4], zie p. 6 aanvullend proces-verbaal d.d 4 juni 2014) waarop een meisje, Aziatisch uiterlijk, ongeveer 10-12 jaar oud, te zien is. Ze draagt rode pumps, zwarte kousen met kousenband en zwarte doorzichtige bovenkleding. Het meisje ligt ruggelings op een bed, haar benen zijn gespreid terwijl ze haar knieën opgetrokken houdt. Haar handen liggen naast haar hoofd op het bed. De penis van een kennelijk volwassen man (deze wordt verder niet herkenbaar in beeld gebracht) wordt tegen de vagina van het meisje gehouden. Het lijkt erop dat degene die het meisje misbruikt zelf deze foto heeft gemaakt

en/of

een (kleuren)foto (PAD: [bestandsnaam 5], zie p. 7 aanvullend proces-verbaal d.d 4 juni 2014) waarop een meisje ongeveer 8 jaar op haar rug op een bank ligt. Ze is gekleed. Haar rokje is omhoog geschoven waardoor haar onderbroek zichtbaar wordt. Het onderbroekje bevindt zich ietwat in de vagina. Het camerastandpunt is zodanig laag dat de bedekte vagina van het meisje prominent in beeld wordt gebracht. Hierdoor krijgt de foto een erotische uitstraling die niet bij de leeftijd van het meisje past

en/of

een (kleuren)foto (PAD: [bestandsnaam 6], zie p. 8 aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014) waarop een meisje van 10-13 jaar ruggelings op - kennelijk - een bank ligt. Ze is geheel naakt en heeft haar benen gespreid en haar bovenlichaam iets omhoog. Haar linkerhand houdt ze op haar vagina. De foto is genomen vanaf de zijde van de voeten van het meisje. Het camerastandpunt is laag en de vagina van het meisje is prominent in beeld gebracht

en/of

een (kleuren)foto (PAD: [bestandsnaam 7], zie p. 9 aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014) waarop een meisje, Aziatisch uiterlijk, ongeveer 10-12 jaar oud, te zien is. Het meisje bevindt zich kennelijk op een bed en draagt zwarte doorzichtige bovenkleding. Ze heeft de penis van een kennelijk volwassen man (deze is verder niet in beeld gebracht) met beide handen vast en houdt deze in haar mond

en/of

een (kleuren)foto (PAD: [bestandsnaam 8], zie p. 10 aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014) waarop een meisje, Aziatisch uiterlijk, ongeveer 10-12 jaar oud, te zien is. Het meisje draagt geen ondergoed en alleen zwarte doorzichtige bovenkleding. De billetjes van het meisje zijn prominent in beeld gebracht terwijl de stijve penis van een kennelijk volwassen man (hij wordt verder niet in beeld gebracht) zich in de

vagina van het meisje bevindt,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2013 tot en met 18 februari 2014 te Maastricht, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (aantal) afbeelding(en), te weten 21 foto('s) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten één of meer computer(s) bevattende

(een) afbeelding(en) in zijn bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (onder meer) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn, waarbij een man en een paard, in elk geval een mens en een dier betrokken zijn of schijnbaar waren betrokken ([bestandsnaam 9], zie p. 12 aanvullend proces-verbaal d.d. 4 juni 2014).

Voor zover in de tenlastelegging kennelijke schrijffouten of misslagen voorkomen, zijn die in deze weergave van de tenlastelegging door de rechtbank verbeterd. De verdachte is door deze verbetering, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, niet in de verdediging geschaad.

1 De vindplaatsvermeldingen, voorkomend in de hierna opgenomen bewijsmiddelen en de motivering van de bewezenverklaring, verwijzen naar de doorlopende paginanummering in de voor eensluidend afschrift gewaarmerkte kopie van het in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde verbalisanten van de politie Eenheid Limburg opgemaakte proces-verbaal, genummerd LBZ 2013132322 d.d. 26 februari 2014, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 96 en de als bijlagen daarbij gevoegde schriftelijke bescheiden, welke alle wettige bewijsmiddelen zijn als bedoeld in artikel 344, eerste lid jo artikel 339, eerste lid onder 5º van het Wetboek van Strafvordering.

2 Proces-verbaal d.d. 26 februari 2014, als weergeven op pagina 2 van de doornummering.

3 Proces-verbaal d.d. 12 februari 2014, als weergegeven op pagina 14 van de doornummering.

4 Proces-verbaal beschrijven afbeeldingen d.d. 4 juni 2014.

5 Proces-verbaal bevindingen onderzoek & beoordeling kinderporno d.d. 12 februari 2014, als weergegeven op de pagina’s 18 en 20 van de doornummering en de als bijlage bij voormeld proces-verbaal gevoegde collectiescan, als weergegeven op de pagina’s 23 tot en met 26 van de doornummering.

6 Proces-verbaal beschrijven afbeeldingen d.d. 4 juni 2014.

7 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] d.d. 18 februari 2014, als weergegeven op de pagina’s 47 tot en met 50 en 52.

8 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige] d.d. 22 januari 2014, als weergegeven op de pagina’s 28 en 29 van de doornummering.