Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:5998

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
08-07-2014
Datum publicatie
08-07-2014
Zaaknummer
03/866221-14 en 03/700608-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Inhaaldagvaarding openbaar ministerie ontvankelijk. Dagvaarding kinderporno (partieel) nietig. Gevangenisstraf 24 maanden waarvan 12 voorwaardelijk met een proeftijd van 10 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

parketnummers: 03/866221-14 en 03/700608-13 (t.t.z. gevoegd)

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 8 juli 2014

in de strafzaak tegen

[naam verdachte],

geboren te [geboortegegevens verdachte],

wonende te [adresgegevens verdachte].

Raadsman is mr. I.T.H.L. van de Bergh, advocaat te Maastricht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zittingen van 1 april, 8 april en 25 juni 2014, waarbij de officier van justitie, de verdediging en de verdachte hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlasteleggingen zijn als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

03/866221-14

Feit 1: (een groot aantal) afbeeldingen, te weten 477.279 foto’s en/of 263 video’s, bevattende kinderporno in bezit heeft gehad en/of heeft verspreid en/of heeft aangeboden en/of heeft verworven;

03/700608-13

Feit 1: (een groot aantal) afbeeldingen, te weten 477.279 foto’s en/of 263 video’s, bevattende kinderporno in bezit heeft gehad en/of heeft verspreid en/of heeft aangeboden en/of heeft verworven;

Feit 2: heimelijk opnames heeft gemaakt van [naam benadeelde partij 1];

Feit 3: heimelijk foto’s heeft gemaakt van [naam benadeelde partij 2].

3 De voorvragen

3.1

De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Ambtshalve merkt de rechtbank het navolgende op. Het openbaar ministerie heeft verdachte gedagvaard (feit 1 van parketnummer 03/700608-13) ter zake het verspreiden/aanbieden/

verwerven/in bezit hebben/toegang verschaffen tot kinderpornografische afbeeldingen in de periode 1 januari 2010 tot en met 7 oktober 2013, van welk(e) misdrijf(ven) verdachte een gewoonte heeft gemaakt. De rechtbank heeft de dagvaarding voor wat betreft dat feit ter terechtzitting van 8 april 2014 nietig verklaard. De rechtbank heeft vervolgens de voorlopige hechtenis opgeheven en de behandeling van de overige feiten (feiten 2 en 3) voor onbepaalde tijd aangehouden.

De behandeling van de feiten 2 en 3 onder parketnummer 03/700608-13 is hervat op 25 juni 2014. Het openbaar ministerie heeft daarnaast een nieuwe dagvaarding doen uitgaan en verdachte tegen diezelfde datum gedagvaard voor dezelfde feiten als eerder onder feit 1 was gebeurd. Dit is gebeurd onder een nieuw parketnummer, te weten 03/866221-14.

De rechtbank is van oordeel dat het openbaar ministerie met deze tweede dagvaarding (03/866221-14) een dagvaarding heeft uitgebracht ter zake van hetzelfde feit als waarop een reeds eerder uitgebrachte dagvaarding (03/700608-13) betrekking had, terwijl die eerdere dagvaarding waarop een onderzoek ter terechtzitting is gevolgd, nog niet tot een onherroepelijke einduitspraak heeft geleid. Appèl is immers nog mogelijk, tezamen met het beroep tegen de einduitspraak. Het vorenstaande betekent dat er sprake is van een zogenaamde inhaaldagvaarding.

De rechtbank heeft zich vervolgens afgevraagd of dit zou moeten leiden tot een niet- ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie in de zaak betreffende de kinderpornografische afbeeldingen (03/866221-14). De rechtbank is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat zulks niet het geval is, nu de verdachte door deze handelwijze van het openbaar ministerie niet in zijn belangen is geschaad. Beide parketnummers zijn tegen eenzelfde tijdstip aangebracht en ter terechtzitting gevoegd, zodat er één vonnis is gewezen. De situatie dat naast elkaar meerdere vonnissen over hetzelfde onderwerp zouden kunnen bestaan, doet zich niet voor.

3.2

De geldigheid van de dagvaardingen

3.2.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de dagvaarding met parketnummer 03/700608-13 voor wat betreft het eerste tenlastegelegde feit voldoet aan de eisen gesteld in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (Sv).

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de dagvaarding met parketnummer 03/866221-14 voldoet aan de eisen gesteld in artikel 261 Sv.

3.2.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat de dagvaarding met parketnummer 03/700608-13 voor wat betreft het eerste tenlastegelegde feit niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 261 Sv voor zover deze ziet op de niet nader omschreven afbeeldingen.

De raadsman heeft aangevoerd dat de dagvaarding met parketnummer 03/866221-14 voor zover deze ziet op de niet nader omschreven afbeeldingen niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 261 Sv.

3.2.3

Het oordeel van de rechtbank

De dagvaarding met parketnummer 03/700608-13

De rechtbank heeft voor wat betreft de dagvaarding met parketnummer 03/700608-13 ter terechtzitting op 8 april 2014 - welke beslissing hier wordt herhaald en ingelast - als volgt geoordeeld.

In het arrest van de Hoge Raad van 20 december 2011, en in navolging onder meer in diverse arresten van Gerechtshoven, waaronder het arrest van het Hof Den Bosch van 10 februari 2014, wordt aangegeven dat ook bij het bezit van grote hoeveelheden kinderpornografische afbeeldingen het Openbaar Ministerie duidelijk moet concretiseren om welke strafbare feiten het gaat. Daarbij is het, aldus de Hoge Raad en het Gerechtshof, niet voldoende als in globale beschrijvingen wordt aangegeven welke gedragingen op niet nader genoemde foto’s zichtbaar zijn (de categorie scan).

Toch heeft de officier van justitie er voor gekozen om voor deze door de Hoge Raad en meerdere Hoven verworpen manier van tenlasteleggen te kiezen. De officier van justitie heeft daarbij gewezen op een aantal uitspraken van rechtbanken die een dergelijke globale beschrijving wel voldoende duidelijk vinden. De rechtbank heeft deze uitspraken bestudeerd maar kan daarin geen andere motivering ontdekken dan dat deze rechtbanken deze manier van tenlasteleggen wel voldoende duidelijk vinden. Echter, gelet op de hiervoor genoemde uitspraken van de Hoge Raad en de Gerechtshoven kan deze rechtbank die motivering van de aangehaalde lagere rechters niet voldoende overtuigend achten.

Daarbij komt dat in situaties waar sprake is van een groot aantal kinderpornografische afbeeldingen zich niets ertegen verzet dat de steller van de tenlastelegging zich beperkt tot een selectie van (representatieve) afbeeldingen die concreet in de tenlastelegging worden aangegeven. Hiermee kan zowel aan de praktische bezwaren van het concreet beschrijven van (zeer) grote hoeveelheden kinderpornografische afbeeldingen als aan de behoefte van verdachte met concrete feiten te worden geconfronteerd tegemoet gekomen worden.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat de gekozen verfeitelijking niet voldoet aan de eisen van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. De tenlastelegging zal op dit onderdeel nietig worden verklaard.

De dagvaarding met parketnummer 03/866221-14

De rechtbank overweegt wat betreft de dagvaarding met parketnummer 03/866221-14 als volgt.

De rechtbank stelt voorop dat aan de term ‘afbeelding van een seksuele gedraging’ in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht op zichzelf onvoldoende feitelijke betekenis toekomt. Dit brengt mee dat zonder een feitelijke omschrijving van die afbeelding in de tenlastelegging, een dagvaarding niet aan de in artikel 261 Sv gestelde eisen van opgave van het feit voldoet. Oftewel, wil de dagvaarding voldoende feitelijk zijn en daarmee voldoen aan de in artikel 261, eerste lid Sv gestelde eis, dan dient de ‘afbeelding van een seksuele gedraging’ nader omschreven te zijn.

De rechtbank is – in lijn met hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in haar arrest van 20 december 2011 (NJ 2012/147 m.nt.[R.], LJN-nummer: BS1739) – van oordeel dat de primaire variant voor zover deze betrekking heeft op de zeven nader omschreven afbeeldingen, voldoende de afzonderlijke strafbare feiten identificeert die de tenlastelegging op het oog heeft en in zoverre dan ook voldoet aan de eisen van artikel 261 Sv. Dat geldt echter niet voor de overige aantallen foto’s, films en afbeeldingen die in de tenlastelegging niet expliciet zijn benoemd en/of omschreven. Die overige foto’s, films, video’s en afbeeldingen zijn naar het oordeel van de rechtbank in deze tenlastelegging voor wat betreft de feitelijke inhoud onvoldoende precies omschreven. De rechtbank zal dat onderdeel van de tenlastelegging dan ook nietig verklaren.

De rechtbank verwijst op deze plaats ook naar het arrest van de Hoge Raad van 24 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1497) dat onder andere handelt over de (onnodige) complicaties die kunnen ontstaan indien ervoor wordt gekozen in de tenlastelegging grote hoeveelheden kinderpornografische afbeeldingen op te nemen. Voor de Hoge Raad zijn die complicaties aanleiding om een duidelijke voorkeur uit te spreken voor een tenlastelegging die zich beperkt tot het beschrijven van een gering aantal afbeeldingen zonder in de tenlastelegging zelf enige aanduiding of verwijzing op te nemen naar een wellicht grotere hoeveelheid waarvan die afbeeldingen deel uit maken. Dat voorkomt dat een onnodig uitgebreide en weinig precieze tenlastelegging - zoals de onderhavige - tijdens het onderzoek ter terechtzitting voor onnodige complicaties zorgt met betrekking tot de geldigheid van de dagvaarding en/of de bewezenverklaring.

Een voorbeeld van zo een complicatie is in deze zaak door de officier van justitie zelf naar voren gebracht. Zij wijst er in haar requisitoir op dat de specifiek in de tenlastelegging genoemde aantallen kinderpornografische afbeeldingen wel zijn aangetroffen op 7 oktober 2013, maar dat het onbekend is of die allemaal zijn verspreid en of ze allemaal reeds op de startdatum van de tenlastegelegde periode in het bezit van verdachte waren. Haar conclusie is dat de specifiek genoemde aantallen niet kunnen worden bewezen.

De vraag dient zich dan onmiddellijk aan wat de rechtbank dan wel bewezen kan verklaren? En wat dan de functie is van het noemen van deze aantallen?

De rechtbank wijst er in dit verband ook nog op dat een mogelijke complicatie gelegen zou kunnen zijn in het ter terechtzitting (moeten) voorhouden en bespreken van alle, dan wel een uitgebreide selectie van de tenlastegelegde afbeeldingen. Dit kan zich voordoen indien het kinderpornografische karakter van de afbeeldingen wordt bestreden door de verdediging. Dit voorhouden en bespreken en mogelijk zelfs tonen ter terechtzitting (zoals door de officier werd voorgesteld) is iets wat naar het oordeel van de rechtbank niet wenselijk is, maar bovenal onnodig.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht alle tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen, gelet op de bekennende verklaring van verdachte, de aangiftes van [naam benadeelde partij 1] en [naam benadeelde partij 2] en het aantreffen van de kinderporno. Ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde kan bewezen worden dat verdachte een groot aantal afbeeldingen en video’s met kinderporno in bezit heeft gehad, heeft verspreid, heeft aangeboden en verworven en zich met gebruikmaking van een communicatiedienst toegang heeft verschaft tot kinderporno.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank voor wat betreft de onder 2 en 3 tenlastegelegde feiten. Ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde heeft hij zich gerefereerd voor wat betreft de zeven nader omschreven afbeeldingen.

4.3

Het oordeel van de rechtbank1

03/866221-14

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte afbeeldingen en video’s met kinderporno in zijn bezit heeft gehad, heeft verspreid, heeft aangeboden en verworven en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, gelet op:

 • -

  De bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 25 juni 2014;

 • -

  De verklaring van getuige [naam getuige]2;

- Het proces-verbaal met betrekking tot het onderzoek van het aangetroffen beeldmateriaal3.

03/700608-13

Feit 2

De rechtbank acht, met de officier van justitie en de raadsman, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte heimelijk video-opnames heeft gemaakt van [naam benadeelde partij 1], gelet op:

- De bekennende verklaring van verdachte4;

- De aangifte van [naam benadeelde partij 1]5.

Feit 3

De rechtbank acht, met de officier van justitie en de raadsman, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte heimelijk foto’s heeft gemaakt van [naam benadeelde partij 2], gelet op:

- De bekennende verklaring van verdachte6;

- De aangifte van [naam benadeelde partij 2]7.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

03/866221-14

in de periode van 01 januari 2010 tot en met 07 oktober 2013 te Sittard, in de gemeente Sittard-Geleen en/of in de gemeente Weert, meermalen een aantal afbeeldingen en/of een gegevensdrager bevattende afbeeldingen - (te weten één of meer computer(s) en harddisk(s)) - heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

- het oraal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of (een) voorwerp(en) en/of (een) vinger(s)/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

zie p. 59 en 60 van het proces-verbaal, Filenames

- [bestandsnaam] en/of

- [bestandsnaam 2] en/of

- [bestandsnaam 3]

en/of

- het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong

zie p. 60 van het proces-verbaal, Filename

- ( [Bestandsnaam 9])[Bestandsnaam 10]

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

zie p. 58, 59 en 60 van het proces-verbaal, Filenames

- [bestandsnaam 5] en/of

- [bestandsnaam 6] en/of

- [bestandsnaam 7]

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

03/700608-13

2.

in de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 september 2013 in de gemeente Weert, meermalen, gebruik makende van een technisch hulpmiddel, te weten een videocamera

(merk Sony), waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, te weten [naam benadeelde partij 1], aanwezig in een woning, gelegen aan de [adres] (nr. 21), een afbeelding heeft vervaardigd;

3.

in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 in de gemeente Weert, meermalen, gebruik makende van een technisch hulpmiddel, te weten een videocamera (merk Sony), waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, te weten [naam benadeelde partij 2], aanwezig in een woning, gelegen aan de [adres] (nr. 21), een afbeelding heeft vervaardigd.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

5.1

De strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

03/866221-14

primair:

een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren, verwerven, in bezit hebben of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen en daarvan een gewoonte maken, meermalen gepleegd;

03/700608-13

feit 2:

gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een woning of op een andere niet voor het publiek toegankelijke plaats, een afbeelding vervaardigen, meermalen gepleegd;

feit 3:

gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een woning of op een andere niet voor het publiek toegankelijke plaats, een afbeelding vervaardigen, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5.2

De strafbaarheid van de verdachte

Ten aanzien van de verdachte is door drs. [P.B.], psycholoog, een onderzoek naar de geestesvermogens van verdachte ingesteld. Van dit onderzoek heeft genoemde psycholoog een rapport opgemaakt, gedateerd 27 januari 2014. Dit rapport vermeldt als conclusie dat onderzochte ten tijde van het plegen van de hem ten laste gelegde feiten lijdende was aan een parafilie NAO met een voorkeur voor jonge meisjes van 12-16 jaar. Daarnaast is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis met vermijdende en afhankelijk trekken. De tenlastegelegde feiten kunnen hem - indien bewezen - in verminderde mate worden toegerekend.

De rechtbank verenigt zich, gelet op de daarvoor gegeven gronden, geheel met de in het rapport gegeven conclusies en maakt deze mitsdien tot de hare.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf van drie jaar, met aftrek van het voorarrest, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van tien jaar, met daaraan gekoppeld de bijzondere voorwaarden dat hij zich moet laten behandelen bij GGZ Eindhoven “De Omslag”, zich moet houden aan een meldplicht en moet meewerken aan het laten controleren van zijn internetgedrag en gegevensdragers. Tevens heeft de officier van justitie de gevangenhouding van verdachte gevorderd.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht bij het bepalen van de strafmaat alleen rekening te houden met de zeven in de tenlastelegging nader omschreven afbeeldingen. Verder is hij van mening dat niet het aantal afbeeldingen een belangrijke rol dient te spelen voor de strafmaat, maar de aard van de afbeeldingen en de leeftijd van de daarbij betrokken minderjarigen, evenals de herkomst van de afbeeldingen. Ook heeft de raadsman verzocht bij het bepalen van de strafmaat rekening te houden met het feit dat verdachte en zijn gezin onevenredig hard zijn getroffen door de media-aandacht die deze strafzaak heeft gekregen. De raadsman heeft verzocht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest en daarnaast een forse voorwaardelijke straf met een lange proeftijd.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. In het bijzonder wordt het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan langdurig bezit en verspreiden en aanbieden van een zeer grote hoeveelheid kinderpornografische foto’s en films, waarop verregaande seksuele handelingen bij kinderen te zien zijn. Naar eigen zeggen is hij 16 jaar bezig geweest met het verzamelen van de foto’s en films, waardoor gezegd kan worden dat hij er een gewoonte van heeft gemaakt.

Het televisieprogramma Undercover in Nederland is op een gegeven moment, na een tip, een onderzoek gestart en een medewerker heeft contact met verdachte gelegd. Na een aantal gesprekken werd de afspraak gemaakt dat verdachte een harde schijf bevattende kinderporno aan deze medewerker zou overhandigen, in ruil voor seks met een twaalfjarig meisje.

Verdachte heeft tevens heimelijk foto’s en films gemaakt van twee vrouwen.

Het bezit en het verspreiden van kinderporno is uiterst verwerpelijk. Bij de vervaardiging van kinderporno worden de betrokken kinderen immers telkens seksueel misbruikt en geëxploiteerd door volwassenen, die hen juist behoren te beschermen, en ten bate van hen die daarmee grof geld willen verdienen. Het is daarbij een feit van algemene bekendheid, dat kinderen die slachtoffer worden van deze praktijken zodanige psychische schade kunnen oplopen dat zij vele jaren later daarvan de schadelijke gevolgen nog ondervinden. Het is aan verdachte als afnemer en verspreider van dit materiaal toe te rekenen dat dit misbruik in stand wordt gehouden en zelfs wordt bevorderd. Hij vormt door het downloaden en verspreiden immers de vraagzijde van deze weerzinwekkende markt. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het daarom noodzakelijk om niet alleen degenen strafrechtelijk aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar ook degenen die kinderporno afnemen door dit te verzamelen en verspreiden.

De raadsman heeft betoogd dat bij het vaststellen van de strafmaat alleen rekening mag worden gehouden met het beperkte aantal in de dagvaarding concreet beschreven afbeeldingen. De rechtbank deelt die opvatting niet. In het hiervoor al aangehaalde arrest van de Hoge Raad (HR 24 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1497) is nog eens uitgelegd dat met het grootschalige karakter rekening mag worden gehouden, ook als de tenlastelegging slechts een beperkt aantal afbeeldingen beschrijft. Geen rechtsregel verzet zich immers ertegen dat bij de strafoplegging rekening wordt gehouden met de feiten en omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde feit is begaan, in casu het grootschalige karakter dat bovendien door de verdachte ter zitting is erkend. Wat overigens ook betekent dat de officier van justitie verdachte niet meer kan vervolgen voor de overige niet concreet bewezen verklaarde afbeeldingen.

Ten gunste van verdachte heeft de rechtbank rekening gehouden met zijn blanco strafblad. Voorts heeft zij ten gunste van verdachte rekening gehouden met het reclasseringsrapport en de verklaringen van deskundigen [V.], psycholoog en [W.], reclasseringswerker, zoals zij deze ter terechtzitting hebben afgelegd. Hieruit komt naar voren dat verdachte inmiddels is gestart met een ambulante behandeling bij GGZ Eindhoven “De Omslag”. Hij is zich bewust van zijn problematiek en geeft blijk van een serieuze wens om in de toekomst niet meer in dit soort gedrag terug te vallen.

Maar ook is uit het onderzoek ter zitting gebleken dat verdachte al eerder, vóór ontdekking van de onderhavige feiten, op eigen initiatief hulp heeft gezocht bij een psycholoog. Desondanks is verdachte doorgegaan met het verzamelen van kinderpornografische afbeeldingen en films. Met andere woorden, deze behandelingen in het verleden hebben er niet toe geleid dat verdachte zijn foute gedrag achterwegen heeft kunnen laten. De rechtbank voelt dan ook de behoefte aan verdachte volstrekt duidelijk te maken dat zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd. De rechtbank acht daarom oplegging van een onvoorwaardelijk gevangenisstraf van langere duur dan verdachte reeds in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht noodzakelijk. De rechtbank onderkent dat hierdoor de reeds gestarte behandeling zal worden onderbroken, maar ziet een groter belang in het afgeven van een duidelijk signaal aan verdachte.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de strafmaat tevens in ogenschouw genomen dat onderhavige strafzaak veel media-aandacht heeft gekregen. De rechtbank ziet hierin echter geen aanleiding om, zoals door de raadsman is bepleit, de straf te matigen. Zaken van de onderhavige aard trekken in de huidige tijd altijd veel media-aandacht en verdachte moet zich hiervan bewust zijn geweest. Er is sprake van een risico dat hij bewust heeft genomen. De wijze van zijn ontdekking – door middel van een “undercover operatie” van een programmamaker – is nog bijzonder te noemen. Maar de daarop volgende media-aandacht is naar het oordeel van de rechtbank niet veel groter geweest dan het geval zou zijn geweest bij een “gewone” ontdekking door justitie.

Ook vindt de rechtbank een deels voorwaardelijke gevangenisstraf als stok achter de deur noodzakelijk, om de verdachte er van te weerhouden dat hij in de toekomst opnieuw de fout in gaat. Gelet op de bijzondere problematiek van verdachte, en het feit dat eerdere behandelingen geen blijvend resultaat hebben gehad, acht de rechtbank het van groot belang dat verdachte zo lang mogelijk begeleid en gecontroleerd wordt. Hoewel verdachte zijn medewerking hieraan heeft toegezegd wil de rechtbank dit ook verplichten. Daarom vindt de rechtbank het opleggen van de maximaal toelaatbare proeftijd noodzakelijk.

De rechtbank zal, alles afwegende, aan de verdachte opleggen een gevangenisstraf van 24 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 10 jaren, met daaraan gekoppeld de volgende bijzondere voorwaarden:

 • -

  reclasseringstoezicht, en

 • -

  (het voltooien van) een ambulante behandeling voor seksuele problematiek bij GGZ Eindhoven “De Omslag” of soortgelijke forensische zorg.

De vordering tot gevangenneming, zoals deze door de officier van justitie is gedaan, zal de rechtbank afwijzen, nu zij geen reden ziet om verdachte niet in vrijheid het onherroepelijk worden van het oordeel te laten afwachten.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57, 139f en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Voorvragen

 • -

  verklaart de dagvaarding met parketnummer 03/700608-13 nietig voor wat betreft het onder 1 tenlastegelegde;

 • -

  verklaart de dagvaarding met parketnummer 03/866221-14 partieel nietig voor zover de primaire tenlastelegging betrekking heeft op andere afbeeldingen (foto’s, films en virtuele afbeeldingen) dan de afbeeldingen (foto’s en films) die in de tenlastelegging zijn omschreven en waarnaar in de tenlastelegging wordt verwezen door de bestandsnamen en de bladzijden van het dossier waarop de afbeeldingen wordt omschreven te noemen;

 • -

  verklaart de dagvaardingen voor het overige geldig;

 • -

  verklaart het openbaar ministerie ontvankelijk;

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

 • -

  spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezen verklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 5.1 is omschreven;

 • -

  verklaart verdachte strafbaar;

Straffen

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast omdat verdachte voor het einde van een proeftijd van tien jaar de algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden heeft overtreden;

 • -

  stelt als algemene voorwaarden dat de verdachte

 • -

  zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit,

 • -

  ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt en,

 • -

  medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarden dat de verdachte

 • -

  zich binnen drie dagen meldt bij Reclassering Nederland op het adres Bredeweg 28b, 6042 GG te Roermond (tel: 0475-399120). Hierna moet verdachte zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

 • -

  zich ambulant moet laten behandelen voor seksuele problematiek bij GGZ Eindhoven “De Omslag” of soortgelijke forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar worden gegeven;

 • -

  geeft opdracht aan de Reclassering Nederland om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A.J. van Leeuwen, voorzitter, mr. J.M.E. Kessels en

mr. S.V. Pelsser, rechters, in tegenwoordigheid van mr. K. Mahovic, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 8 juli 2014.

Buiten staat

Mr. R.A.J. van Leeuwen is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

03/866221-14

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 07 oktober 2013 te Sittard, in de gemeente Sittard-Geleen en/of in de gemeente Weert, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 477279 foto('s) en/of 263 video('s) en/of films - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) - (te weten één of meer computer(s) en/of een of meer harddisk(s)) - heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen -zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

- het oraal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of (een) voorwerp(en) en/of (een) vinger(s)/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

zie p. 59 en 60 van het proces-verbaal, Filenames

- [bestandsnaam] en/of

- [bestandsnaam 2] en/of

- [bestandsnaam 3]

en/of

- het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong

zie p. 60 van het proces-verbaal, Filename

- ( [Bestandsnaam 9])[Bestandsnaam 10]

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

zie p. 58, 59 en 60 van het proces-verbaal, Filenames

- [bestandsnaam 5] en/of

- [bestandsnaam 6] en/of

- [bestandsnaam 7]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 7 oktober 2013 te Sittard, in de gemeente Sittard-Geleen en/of in de gemeente Weert, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 477279 foto('s) en/of 263 video('s) en/of film(s) en/of een gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten een of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s), heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een ) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer een foto [bestandsnaam], p. 59 proces-verbaal, en/of een foto [bestandsnaam 2], p. 59 proces-verbaal, en/of een film [bestandsnaam 3], p. 60 proces-verbaal) en/of

- het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen en/of het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer een film ([Bestandsnaam 9])[Bestandsnaam 10], p. 60 proces-verbaal) en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer een foto [Bestandsnaam 8], p. 58 proces-verbaal) en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt zijn en/of in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in (erotisch getinte) houdingen poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer een foto [Bestandsnaam 11], p. 58 proces-verbaal, en/of een film [bestandsnaam 7], p. 59 proces-verbaal),

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

meer subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 7 oktober 2013 te Sittard, in de gemeente Sittard-Geleen en/of in de gemeente Weert, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 477279 foto('s) en/of 263 video('s) en/of film(s) en/of een gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten een of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s), heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde afbeelding(en) bestond(en) uit (onder meer)/onder welke voornoemde afbeelding(en) zich bevond(en) (onder meer)

- een (kleuren) foto ([Bestandsnaam 11]) (afkomstig van externe harde schijf [nummer], zie p. 54 en p. 58 proces-verbaal), waarop een geheel ontkleed meisje te zien is met een kennelijke leeftijd tussen de 8 en 10 jaar. Het meisje bevindt zich in een studioachtige setting en de foto maakt een geënsceneerde indruk. Het meisje draagt alleen een string welke gedeeltelijk omlaag wordt gehouden door haar. Het meisje zit op haar knieën en draait zich om rechtstreeks kijkend in de camera. Goed zicht op haar borst en billen. en/of

- een (kleuren)foto ([Bestandsnaam 8]) (afkomstig van externe harde schijf [nummer], zie p. 54 en p. 58 proces-verbaal), waarop een geheel ontkleed meisje te zien is met een kennelijke leeftijd tussen de 8 en 10 jaar. Het meisje bevindt zich in een studioachtige setting en de foto maakt een geënsceneerde indruk. Het meisje zit op haar achterwerk en kijkt in de camera. Het meisje zit met een been opgetrokken en haar vagina is daardoor goed zichtbaar. en/of

- een foto ([bestandsnaam]) (afkomstig van externe harde schijf [nummer], zie p. 54 en p. 59 proces-verbaal), waarop een geheel naakt meisje in de leeftijd van 8-10 jaar op de grond zit met de rug tegen de muur en haar handen boven haar hoofd vastgebonden met een wit touw. In haar vagina wordt door een andere kleine hand, mogelijk een kinderhand, een kunstpenis gehouden. en/of

- een foto ([Bestandsnaam 12]) (afkomstig van externe harde schijf [nummer], zie p. 54 en p. 59 proces-verbaal), waarop een op haar rug liggend meisje te zien is in de leeftijd van 8-10 jaar, geheel naakt en haar benen opgetrokken en uit elkaar. Tussen haar benen op zijn knieën zit een volwassen man met zijn penis in de vagina van het op de rug liggend meisje. Naast het meisje zit een ander jong meisje dat de penis van de man vasthoudt bij de vagina van het liggend meisje. Er is bloed te zien aan de penis van de man. en/of

- een film ([bestandsnaam 7]) (afkomstig van externe harde schijf [nummer], zie p. 54 en p. 59 proces-verbaal), waarin een meisje in beeld komt, slechts gekleed in een bh en onderbroek en dat voor een spiegel staat met het gezicht richting de camera. Met begintekst [M.] 12 anos. Vervolgens is dit meisje, leeftijd 10-14 jaar, te zien in een slaapkamer waarbij ze voor de webcam staat en enkel gekleed is in een t-shirtje. Ze draait voor de webcam en haar achterwerk is gedeeltelijk bloot te zien. Vervolgens trekt ze het truitje uit en is ze geheel naakt te zien. Vervolgens wordt ingezoomd op haar vagina, terwijl ze met haar vingers over de vagina wrijft. Ook wordt ingezoomd op haar borsten. en/of

- een film ([bestandsnaam 3]) (afkomstig van externe harde schijf [nummer], zie p. 54 en p. 60 proces-verbaal), waarin een geheel naakt meisje, in de leeftijd tussen 10-12 jaar, te zien is voor een webcam in een badkamer. Zittend geheel naakt op de rand van het bad. Er wordt ingezoomd op haar vagina en haar borsten. Als er weer wordt ingezoomd op haar vagina, doet zij haar schaamlippen uit elkaar en daarna stopt zij een vinger in haar vagina. en/of

- een film (([Bestandsnaam 9])[Bestandsnaam 10]) (afkomstig van externe harde schijf [nummer], zie p. 54 en p. 60 proces-verbaal), waarin een ogenschijnlijk slapend geheel naakt meisje door een volwassen man op een bed gelegd wordt en wordt ingezoomd op haar borsten en vagina. Dan wordt er ingezoomd op de borsten, terwijl de man hieraan likt met zijn tong. Dan wordt er ingezoomd op de vagina van het meisje, terwijl de man er met zijn vingers overheen wrijft en er vervolgens met zijn tong aan likt. Afwisselend is het meisje te zien met gedeeltelijk kleding aan, waarbij haar vagina en borsten ontbloot zijn en dat ze geheel naakt is,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

03/700608-13

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 07 oktober 2013 te Sittard, in de gemeente Sittard-Geleen, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 477279 foto(’s) en/of 263 video(‘s) en/of films – en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) – (te weten één of meer computer(s) en/of een of meer harddisk(s)) – heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken welke voornoemde seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

Het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze person(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 september 2013 in de gemeente Weert, meermalen, althans eenmaal, (telkens) gebruik makende van een technisch hulpmiddel, te weten een videocamera ( merk Sony), waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, te weten [naam benadeelde partij 1], aanwezig in een woning, gelegen aan de [adres] (nr. 21), (telkens) een afbeelding heeft vervaardigd;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 in de gemeente Weert, meermalen, althans eenmaal, (telkens) gebruik makende van een technisch hulpmiddel, te weten een videocamera (merk Sony), waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, te weten [naam benadeelde partij 2], aanwezig in een woning, gelegen aan de [adres] (nr. 21), (telkens) een afbeelding heeft vervaardigd.

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

parketnummer: 03/866221-14

proces-verbaal van het voorgevallene ter openbare zitting van de enkelvoudige kamer van de rechtbank voornoemd van 8 juli 2014 in de zaak tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboortegegevens verdachte],

wonende te [adresgegevens verdachte].

Tegenwoordig:

mr. , rechter,

mr. , officier van justitie,

dhr./mevr. , griffier.

De rechter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is in de zaal van de zitting aanwezig.

De rechter spreekt het vonnis uit en geeft de verdachte kennis dat hij daartegen binnen 14 dagen hoger beroep kan instellen.

Waarvan proces-verbaal, vastgesteld en getekend door de rechter en de griffier.

Raadsman is mr. I.T.H.L. van de Bergh, advocaat te Maastricht.

1 Voor zover de in het vonnis vermelde feiten en omstandigheden door de rechtbank redengevend worden geacht voor de bewezenverklaring van het tenlastegelegde, wordt hierna in de voetnoten verwezen naar de wettige bewijsmiddelen waaraan de rechtbank deze feiten en omstandigheden ontleent. Tenzij anders aangegeven, maken deze bewijsmiddelen deel uit van het eindproces-verbaal van de politie regio Limburg Zuid, Divisie, Leiding expertise RR, expertisecentrum zeden, met proces-verbaalnummer PL2400 2013109385, dat is doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 314 en in de wettelijke vorm is opgemaakt.

2 Het proces-verbaal verhoor getuige [naam getuige], pagina 207.

3 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed & beoordeling kinderporno, pagina 53-61, met als bij bijlage de collectiescan, pagina 64-67.

4 Het proces-verbaal verhoor verdachte, pagina 268-269.

5 Het proces-verbaal verhoor aangeefster [naam benadeelde partij 1], pagina 221-222.

6 Het proces-verbaal verhoor verdachte, pagina 271-272.

7 Het proces-verbaal verhoor aangeefster [naam benadeelde partij 2], pagina 228-230.