Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:4798

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
27-05-2014
Datum publicatie
28-05-2014
Zaaknummer
03/661105-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Kinderpornografische afbeeldingen. Geldigheid dagvaarding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer: 03/661105-13

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 27 mei 2014

in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres].

Raadsvrouw is mr. C Schouten, advocaat te Venlo.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 13 mei 2014, waarbij de officier van justitie, de verdachte en diens raadsvrouw hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking van het primaire, subsidiaire en meer subsidiaire, komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte kinderpornografische afbeeldingen (2975 foto’s en/of

11 films en/of 7 virtuele afbeeldingen) in bezit heeft gehad en/of zich daartoe de toegang heeft verschaft door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van

een communicatiedienst.

3 De geldigheid van de dagvaarding

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de dagvaarding voldoet aan

de eisen gesteld in artikel 261 Sv.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft geen standpunt ingenomen omtrent de geldigheid van de dagvaarding.

3.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt voorop dat aan de term ‘afbeelding van een seksuele gedraging’ in de zin van artikel 240b Sr op zichzelf onvoldoende feitelijke betekenis toekomt. Dit brengt mee dat zonder een feitelijke omschrijving van die afbeelding in de tenlastelegging, een dagvaarding niet aan de in artikel 261 Sv gestelde eisen van opgave van het feit voldoet. Oftewel, wil de dagvaarding voldoende feitelijk zijn en daarmee voldoen aan de in artikel 261, eerste lid Sv gestelde eis, dan dient de ‘afbeelding van een seksuele gedraging’ nader omschreven te zijn.

De rechtbank is – in lijn met hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in haar arrest van 20 december 2011 (NJ 2012/147 m.nt. Reijntjes, LJN-nummer: BS1739) – van oordeel dat de primaire variant voor zover deze betrekking heeft op de twee films en vijf foto’s waarnaar expliciet wordt verwezen, voldoende de afzonderlijke strafbare feiten identificeert die de tenlastelegging op het oog heeft en in zoverre dan ook voldoet aan de eisen van artikel 261 Sv. Dat geldt echter niet voor de overige aantallen foto’s, films en afbeeldingen die in de tenlastelegging niet expliciet zijn benoemd en/of omschreven. De rechtbank zal dat onderdeel van de tenlastelegging dan ook nietig verklaren.

De rechtbank merkt hierbij ten overvloede op dat er geen rechtens relevant doel mee

gediend is om grote hoeveelheden kinderpornografische bestanden, zoals in dit geval 2975 foto’s en/of 11 video’s/films en/of 7 virtuele afbeeldingen, in de tenlastelegging op te nemen.

Noch de kwalificatie noch het strafmaximum worden hierdoor beïnvloed, en voor de daadwerkelijke strafmaat is een bewezenverklaring van die exacte aantallen evenmin nodig. Door meer ten laste te leggen dan voor een goede rechtspleging noodzakelijk is kan het openbaar ministerie in voorkomende gevallen het proces aanzienlijk compliceren (bijvoorbeeld als de proceshouding van verdachte maakt dat al die afbeeldingen ter zitting moeten worden voorgehouden en moeten worden besproken).

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het primair ten laste gelegd feit wettig en overtuigend kan worden bewezen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft geen bewijsverweren gevoerd.

4.3

Het oordeel van de rechtbank1

De rechtbank acht het primair ten laste gelegd feit wettig en overtuigend bewezen op de wijze zoals hieronder in de bewezenverklaring is vermeld, gelet op:

- het proces-verbaal van doorzoeking;2

- de kennisgeving van inbeslagneming;3

- de processen-verbaal betreffende het onderzoek naar de gegevens op de inbeslaggenomen gegevensdragers;4

- het proces-verbaal onderzoek en beoordeling kinderpornografie;5

- de bekennende verklaring van de verdachte, afgelegd ter zitting.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

op 19 september 2012 in de gemeente Venlo, afbeeldingen, te weten foto’s en films en gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten één computer en harddisks in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke afbeeldingen bestonden uit:

het oraal en vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

zie p. 174 en 175 van het proces-verbaal, bestandsnamen

- [bestand 1]

[bestand 1] en

- [bestand 2]

en

het oraal en vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

zie p. 174 en 175 van het proces-verbaal, bestandsnaam

- [bestand 1]

[bestand 1]

en

het betasten van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren

nog niet heeft bereikt

zie p. 174 en 175 van het proces-verbaal, bestandsnaam

- [bestand 1]

[bestand 1]

en

het betasten van de geslachtsdelen van een ander persoon door een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

zie p. 174 en 175 van het proces-verbaal, bestandsnaam

- [bestand 1]

[bestand 1]

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en poseert/poseren in een omgeving en in erotisch getinte houdingen op een wijze die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en waarbij door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

zie p. 171 tot en met 174 van het proces-verbaal, bestandsnamen

- [bestand 3] en

- [bestand 4] en

- [bestand 5] en

- [bestand 6] en

- [bestand 7].

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Het bewezen verklaarde levert het volgende strafbare feit op:

een afbeelding van een seksuele gedraging en een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in het bezit hebben of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst

de toegang daartoe verschaffen, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft, op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht, gevorderd aan

verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaren en met daaraan gekoppeld de volgende bijzondere voorwaarden:

 • -

  houden aan de aanwijzingen en richtlijnen van de reclassering;

 • -

  voortzetting van de behandeling bij FPP de Horst, zolang de reclassering dat nodig acht;

 • -

  medewerking verlenen aan de controle van gegevensdragers, zolang de reclassering dat nodig acht.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft ter zitting aangevoerd dat de onderhavige strafzaak voor verdachte de nodige gevolgen heeft gehad. Hij kan zijn beroep als leraar niet meer uitoefenen en doordat de zaak media-aandacht heeft gehad staat verdachte bij veel mensen in zijn woonomgeving te boek als een pedofiel. De raadsvrouw heeft verzocht bij het bepalen van de straf met deze omstandigheden rekening te houden. Tevens dient volgens de raadsvrouw rekening te worden gehouden met de open proceshouding van verdachte en met het feit dat hij op eigen initiatief in behandeling is gegaan bij De Horst om recidive te voorkomen. De raadsvrouw heeft, rekening houdend met voornoemde omstandigheden, primair verzocht om het advies van de reclassering te volgen en aan verdachte een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met daarnaast eventueel een taakstraf. Subsidiair heeft zij verzocht, mocht de rechtbank – net als de officier van justitie – een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden achten, om het onvoorwaardelijke deel van deze gevangenisstraf zo beperkt mogelijk te houden.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen

is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is

gekomen. De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderporno. Hij heeft kinderpornografisch materiaal gedownload en dit vervolgens opgeslagen op zijn computer

en op een externe harddisk. Op grond van de stukken in het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is aannemelijk geworden dat de verdachte een groot aantal afbeeldingen, te weten foto’s en films, in bezit heeft gehad. De rechtbank acht dit bijzonder kwalijk. Kinderporno is bijzonder ongewenst, met name omdat bij de vervaardiging ervan – vaak

nog zeer jonge – kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor het seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te downloaden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Het is voorts een feit van algemene bekendheid dat seksueel misbruik kan leiden tot ernstige lichamelijke en psychische schade voor de slachtoffers. Kinderen dienen hiertegen te allen tijde te worden beschermd.

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank acht geslagen op het grote aantal filmpjes en afbeeldingen dat verdachte in bezit had, de jonge leeftijd van de kinderen en de aard van de handelingen waartoe de kinderen zijn gedwongen.

Ten aanzien van de persoon van verdachte heeft de rechtbank rekening gehouden met het uittreksel uit het justitiële documentatie d.d. 7 april 2014, waaruit volgt dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten, alsmede met de inhoud van het omtrent de persoon van verdachte uitgebracht reclasseringsrapport d.d. 28 april 2014.

Uit het onderzoek ter zitting is gebleken dat verdachte als gevolg van de onderhavige zaak zijn baan als leraar is kwijtgeraakt. Verdachte zal deze baan waarschijnlijk ook nooit meer kunnen uitoefenen. Voorts is gebleken dat de verdachte, na ontdekking van het feit, op eigen initiatief naar zijn huisarts is gegaan om hulp te vragen en vervolgens, na doorverwijzing door de huisarts, bij de forensische polikliniek van De Horst heeft deelgenomen aan een behandeling voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit om recidive te voorkomen. In december 2013 is de behandeling afgerond en is door De Horst een terugvalpreventieplan opgesteld. Niet is gebleken dat verdachte sinds zijn aanhouding (nu ruim een jaar geleden) heeft gerecidiveerd. Naar inschatting van de behandelaren van De Horst is het echter wel zinvol dat verdachte nog geruime tijd contact blijft houden met de behandelaren; enerzijds om alert te blijven op het risico van recidive maar ook omdat hij bezig is om zijn leven opnieuw ‘op de rails’ te zetten en hij daarbij wel de nodige hulp kan gebruiken.

Hoewel de rechtbank, gelet op de ernst van het feit, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in beginsel passend acht, zal zij hiertoe niet overgaan. De rechtbank acht dit, gelet op het blanco strafblad van verdachte, het feit dat hij zijn behandeling goed lijkt te hebben afgerond en niet is gebleken dat hij sinds zijn aanhouding opnieuw de fout in is gegaan, niet opportuun. Wel vindt de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf als

stok achter de deur, naast oplegging van een taakstraf, noodzakelijk. Enerzijds wordt met deze voorwaardelijke gevangenisstraf de ernst van het feit tot uitdrukking gebracht, maar anderzijds dient deze straf de verdachte er ook van te weerhouden dat hij in de toekomst opnieuw de fout in gaat.

De rechtbank zal, alles afwegende, aan de verdachte opleggen een gevangenisstraf van 180 dagen, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering heeft doorgebracht, waarvan 179 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaren en met daaraan gekoppeld de volgende bijzondere voorwaarden:

 • -

  reclasseringstoezicht, en

 • -

  voortzetting van de behandeling voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij FPP

de Horst te Tegelen of soortgelijke ambulante forensische zorg, voor zover de reeds gestarte behandeling nog afgerond dient te worden, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij verdachte zich dient te houden aan de aanwijzingen die hem in

het kader van die behandeling door of namens de instelling of de behandelaar zullen worden gegeven.

Daarnaast zal de rechtbank aan verdachte opleggen een taakstraf voor de duur van 240 uren, bij niet (goed) verrichten te vervangen door 120 dagen hechtenis.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Voorvragen

 • -

  verklaart de dagvaarding partieel nietig voor zover de primaire tenlastelegging betrekking heeft op andere afbeeldingen (foto’s, films en virtuele afbeeldingen) dan de afbeeldingen (foto’s en films) die in de tenlastelegging zijn omschreven en waarnaar in de tenlastelegging wordt verwezen door de bestandsnamen en de bladzijden van het dossier waarop de afbeeldingen wordt omschreven te noemen.

 • -

  verklaart de dagvaarding voor het overige geldig;

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde het strafbare feit oplevert zoals hierboven onder

5is omschreven;

- verklaart de verdachte strafbaar;

Straffen

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 179 dagen voorwaardelijk;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast omdat verdachte voor het einde van een proeftijd van vijf jaren de algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden heeft overtreden;

 • -

  stelt als algemene voorwaarden dat de verdachte

 • -

  zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit,

 • -

  ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.” en,

 • -

  medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarden dat de verdachte

 • -

  zich binnen vijf werkdagen na het onherroepelijk worden van het vonnis moet melden bij Reclassering Nederland op het adres: Bredeweg 28B te Roermond. Hierna moet de verdachte zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

 • -

  wordt verplicht om zich verder te laten behandelen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij FPP de Horst te Tegelen of soortgelijke ambulante forensische zorg, voor zover de reeds gestarte behandeling nog afgerond dient te worden, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij verdachte zich dient te houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling of de behandelaar zullen worden gegeven;

- bepaalt dat de tijd die de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging

van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf;

 • -

  veroordeelt verdachte daarnaast tot een taakstraf voor de duur van 240 uren;

 • -

  beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 120 dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A.J. van Leeuwen, voorzitter, mr. J.M.E. Kessels en mr. S.V. Pelsser, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M. Romme, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 27 mei 2014.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 19 september 2012 in de gemeente Venlo, althans in het arrondissement Limburg, in elk geval in Nederland, een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 2975 foto('s) en/of 11 video('s) en/of film(s) en/of 7 virtuele afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s) in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer)

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

zie p. 174 en 175 van het proces-verbaal, bestandsna(a)m(en)

- [bestand 1]

[bestand 1] en/of

- [bestand 2]

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

zie p. 174 en 175 van het proces-verbaal, bestandsnaam

- [bestand 1]

[bestand 1]

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

zie p. 174 en 175 van het proces-verbaal, bestandsnaam

- [bestand 1]

[bestand 1]

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

zie p. 174 en 175 van het proces-verbaal, bestandsnaam

- [bestand 1]

[bestand 1]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/

zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede

van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

zie p. 171 tot en met 174 van het proces-verbaal, bestandsna(a)m(en)

- [bestand 3] en/of

- [bestand 4] en/of

- [bestand 5] en/of

- [bestand 6] en/of

- [bestand 7];

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

hij op of omstreeks 19 september 2012 in de gemeente Venlo, althans in het arrondissement Limburg, in elk geval in Nederland, een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 2975 foto('s) en/of 11 video('s) en/of film(s) en/of 7 virtuele afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s) in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de vinger(s) en/of een dildo) door zichzelf en/of door een volwassen vrouw/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer een film [bestand 1], p. 174-175 proces-verbaal en/of een film [bestand 2], p. 175 proces-verbaal) en/of

- het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer een film [bestand 1]

[bestand 1], p. 174-175 proces-verbaal) en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer een film [bestand 2], p. 175 proces-verbaal) en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk

de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer een foto [bestand 3], p. 171 proces-verbaal en/of een foto - [bestand 4], p. 172 proces-verbaal en/of een foto [bestand 5], p. 172 proces-verbaal en/of een foto [bestand 6], p. 173 proces-verbaal en/of een foto [bestand 7], p. 173 proces-verbaal);

meer subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

hij op of omstreeks 19 september 2012 in de gemeente Venlo, althans in het arrondissement Limburg, in elk geval in Nederland, een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 2975 foto('s) en/of 11 video('s) en/of film(s) en/of 7 virtuele afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s) in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde afbeelding(en) bestond(en) uit (onder meer)/onder welke

voornoemde afbeelding(en) zich bevond(en) (onder meer)

- een film ([bestand 1] (afkomstig van externe harde schijf 12-0132-001, zie p 174 – 175 proces-verbaal), waarop te zien is een meisje van naar schatting tussen de 9 en de 13 jaar oud die naakt op haar rug op een bed ligt. Zij heeft nauwelijks borstontwikkeling. Een naakte volwassen vrouw masturbeert het meisje. Daarna brengt de vrouw een dildo in de vagina en later in de anus van het meisje. Tot slot likt de vrouw aan de vagina van het meisje. Verderop in de film zijn de rollen omgedraaid en tot slot verschijnt er een tweede meisje van naar schatting dezelfde leeftijd als het eerste meisje en ook de beide meisjes verrichten handelingen als eerder omschreven en/of

- een film ([bestand 2], afkomstig van externe harde schijf 12-0132-001, zie p. 175 proces-verbaal), waarop te zien zijn twee meisjes van naar schatting tussen de 9 en de 13 jaar oud die zich op een zitbank bevinden. Eén meisje is geheel naakt en zit achter een meisje dat gehurkt zit. Haar onderlichaam is naakt. Het meisje zit gehurkt en beweegt op en neer boven een vibrator dat door het ander meisje vastgehouden wordt, zodanig dat de vibrator door de bewegingen van het gehurkte meisje in en uit de vagina beweegt. In de daarop volgende scene gaat de vibrator in de vagina van het geheel naakte meisje. Een volgend fragment toont een meisje van vermoedelijk rond de 15 jaar oud. Zij pijpt een volwassen man van wie alleen het naakte onderlichaam in beeld is en/of

- een foto ([bestand 3], afkomstig van externe harde schijf 12-0132-001, zie p. 171 proces-verbaal), waarop te zien is een meisje dat geknield achterover geleund op haar rug ligt. Zij draagt een kort dun shirtje en een kanten slip. De focus is op haar kruis gericht. Zij lijkt nog geen borstontwikkeling te hebben en/of

- een foto (- [bestand 4], afkomstig van externe harde schijf 12-0132-001, zie p. 172 proces-verbaal), waarop te zien is een meisje dat op haar rug ligt op een bed en leunt tegen een kussen. Zij is geheel naakt. Haar benen zijn gespreid. Zij heeft nog geen borstontwikkeling. De vagina is duidelijk in beeld gebracht. Zij heeft geen pubisbeharing. en/of

- een foto ([bestand 5], afkomstig van externe harde schijf 12-0132-001, zie p. 172 proces-verbaal), waarop te zien is een meisje dat op een boomstam zit in een bosachtige omgeving. Zij draagt witte sokken en een roze blouse met witte bolletjes. Haar onderlichaam is naakt waardoor de ontblote vagina zichtbaar is. Zij heeft geen pubisbeharing en/of

- een foto ([bestand 7], afkomstig van interne harde schijf 12-132-004-02, zie p. 173 proces-verbaal), waarop te zien is een meisje dat poseert tegen een lichte achtergrond. Zij draagt een soort van vest, blauw gekleurd met vetersluiting. Zij draagt een blauw kanten string dat het kruis nauwelijks bedekt, waardoor het geslachtsgebied extra goed tot uitdrukking komt. Op de afbeelding is het beeldmerk [beeldmerk]" aangebracht.

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat de hierboven omschreven afbeeldingen/filmfragmenten ter voorkoming van strafbare feiten en verdere verspreiding van bovengenoemd materiaal, niet in het dossier zijn gevoegd en ook niet in afschrift zullen worden verstrekt. De officier van justitie zal voorbeelden van genoemde afbeeldingen/filmfragmenten op de terechtzitting aanwezig hebben en desgewenst aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal verleend worden op afspraak met de officier van justitie.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar de doorgenummerde dossierpagina’s betreft dit, tenzij anders vermeld, delen van processen-verbaal op ambtsbelofte/ambtseed opgemaakt, als bijlagen opgenomen bij het dossier met proces-verbaalnummer 2012093222, van de politie Limburg, Divisie Regionale Recherche, Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme, gedateerd 21 maart 2013. Het dossier is doorgenummerd van pagina 1 t/m 245.

2 Het proces-verbaal van doorzoeking, pag. 127 en 128.

3 De kennisgeving van inbeslagneming, pag. 130.

4 De processen-verbaal, pag. 139, 144 en 145.

5 Het proces-verbaal onderzoek en beoordeling kinderpornografie, pag. 171 t/m 176.