Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:4054

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
30-04-2014
Datum publicatie
01-05-2014
Zaaknummer
AWB-14_1280
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De bestuursrechter van rechtbank Limburg heeft het verzoek afgewezen om het jubileumfeest van Groove Garden in Sittard te verbieden. Omwonenden hadden de bestuursrechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen om dit jubileumfeest op zaterdag 3 mei 2014 geen doorgang te laten vinden. Hoewel de omwonenden geluidsoverlast zullen ervaren van dit evenement, doen gemeente en de organisatie van het eenmalige festival er alles aan deze zoveel mogelijk te beperken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 14 / 1280

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 30 april 2014 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

Vereniging van Eigenaars flatgebouw Paardestraat te Sittard, gevestigd te Sittard, verzoekster,

(gemachtigde: mr. C. Billen),

en

de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen, verweerder sub 1, en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, verweerder sub 2,

(gemachtigden: mr. [medewerker], [medewerker] en [medewerker]),

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: Fun Sensation B.V., te Sittard,

(gemachtigde: mr. G.M.O. Puddu).

Procesverloop

Bij besluit van 9 april 2014, verzonden 15 april 2014 (het primaire besluit), heeft verweerder sub 1 aan de derde-partij (onder meer) een vergunning met voorschriften verleend, als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen (hierna: de Apv) voor het houden van het evenement Groove Garden Anniversary op zaterdag 3 mei 2014 van 13.00 uur tot 22.00 uur.

Verweerder sub 2 heeft bij het primaire besluit aan de derde-partij (onder meer) ontheffing verleend voor het ten gehore brengen van muziek als bedoeld in artikel 4:6 van de Apv.

Verzoekster heeft tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Zij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 30 april 2014. Verzoekster heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde en door [vertegenwoordiger] en [vertegenwoordiger]. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden. De derde-partij heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde en door [vertegenwoordiger], [vertegenwoordiger] en [vertegenwoordiger].

Na afloop van de zitting heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Overwegingen

1.

De voorzieningenrechter geeft hiervoor de volgende motivering.

2.

Verzoekster voert aan dat vanwege strijd met het bestemmingsplan “Centrum Sittard” en de ter plaatse geldende bestemming “groen” een ontheffing nodig is. Dit ligt echter niet ter beoordeling. In het onderhavige geval ligt de evenementenvergunning en de ontheffing voor. De door verzoekster gestelde strijd met het bestemmingsplan hoeft niet te worden meegenomen in de beoordeling. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze grond niet kan slagen.

3.

Verzoekster heeft voorts aangevoerd dat de ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Apv door de burgemeester is verleend en dat het primaire besluit onbevoegd is genomen. De voorzieningenrechter is met verzoekster van mening dat het primaire besluit aan duidelijkheid te wensen overlaat. Het primaire besluit is slechts door verweerder sub 1 ondertekend, maar in de aanhef van het primaire besluit zijn verweerder sub 1 en verweerder sub 2 genoemd. Verweerder sub 2 heeft een aanvullend besluit genomen waarin verweerder sub 2, Fun Sensation B.V. ontheffing heeft verleend van het in artikel 4:6 van de Apv gestelde verbod. Dit tezamen kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter de toets in rechte doorstaan.

4.

Verzoekster voert daarnaast aan dat het terrein, jardin d’Isabelle, te klein is voor een evenement waar 700 bezoekers worden verwacht. Verzoekster vraagt zich af of de veiligheid voldoende gewaarborgd is omdat het terrein alleen via het smalle Kerkepad is te bereiken. Dit betoog volgt de voorzieningenrechter niet. De brandweer heeft een advies opgesteld waarin is geoordeeld dat het terrein in orde en veilig is voor het aantal mensen. Verzoekster heeft geen tegenargumenten en geen tegenrapport ingediend zodat de voorzieningenrechter uitgaat van de juistheid van het advies van de brandweer. Deze grond slaagt niet.

5.

Tevens is aangevoerd door verzoekster dat het onderhavige evenement in de Kadernota Evenementenbeleid niet is aangeduid als beeldbepalend evenement voor de gemeente. Verzoekster betwijfelt dan ook dat van een beeldbepalend evenement sprake is. Zij betoogt dat het evenemententerrein een betere locatie zou zijn. De voorzieningenrechter volgt dit betoog niet. “Groove garden” is in de Kadernota Evenementenbeleid genoemd, zodat ook deze grond verzoekster niet kan baten.

6.

Ten slotte heeft verzoekster aangevoerd dat zij ernstige geluidoverlast van het evenement vreest. Het besluit is naar de mening van verzoekster onzorgvuldig genomen omdat er geen (deugdelijk) geluidonderzoek is uitgevoerd. De voorzieningenrechter stelt voorop dat verweerder voortvarender had kunnen handelen. De aanvraag dateert van voor de zomer van 2013 en het primaire besluit is op 9 april 2014 genomen. Gelet op het belang van de omwonenden en de organisatie van het evenement had het primaire besluit eerder moeten worden genomen. Hieraan zal verweerder aandacht dienen te besteden in de beslissing op bezwaar. De burgers, in dit geval verzoekster, hechten grote waarde aan duidelijkheid en verweerder moet dit ook (tijdig) geven. Verweerder dient in gesprek te blijven met de burgers.

7.

De voorzieningenrechter dient het primaire besluit te toetsen zoals dit thans voorligt. In dit geval gaat het om een eendaags evenement in het centrum. Verweerder heeft rekening gehouden met de belangen van de burgers door de duur van het evenement te beperken (van 13.00 uur tot 22.00 uur). Met betrekking tot de locatie van de meetpunten is de voorzieningenrechter van oordeel dat de toelichting ter zitting van de zijde van verweerder hierover voldoende is en dat hieruit blijkt dat de besluitvorming met de vereiste zorgvuldigheid is geschied. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat verweerder deze toelichting ook in de beslissing op bezwaar zal opnemen, evenals de ter zitting overgelegde berekening. Verweerder heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter in redelijkheid tot de belangenafweging kunnen komen zoals die is neergelegd in het primaire besluit. Hierbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat de rechter de uitkomst van de belangenafweging slechts terughoudend kan toetsen. Daarbij komt dat de opstelling van Fun Sensation B.V. erg positief is, met name gelet op de ter zitting gedane toezegging dat er doorlopende geluidmetingen zullen worden verricht. Hiermee wordt – in elk geval ten dele – tegemoet gekomen aan verzoekster.

8.

De voorzieningenrechter kent een groot gewicht toe aan het feit dat het evenement reeds zaterdag aanstaande plaatsvindt en er geen grote onrechtmatigheden aan het primaire besluit kleven, zodat de voorzieningenrechter geen aanleiding ziet het verzoek toe te wijzen, noch aanleiding ziet voor een proceskostenveroordeling.

9.

Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

Deze uitspraak is gedaan door mr. K.M.P. Jacobs, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. F.M.E. Schulmer, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op

30 april 2014.

w.g. F. Schulmer,

griffier

w.g. K.M.P. Jacobs,

voorzieningenrechter

Voor eensluidend afschrift:

de griffier,

Afschrift verzonden aan partijen op: 1 mei 2014

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.