Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2014:3480

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
09-04-2014
Datum publicatie
16-05-2014
Zaaknummer
496277 CV EXPL 12-4123
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Zie tussenvonnis 22 januari 2014 (ECLI:NL:RBLIM:2014:4502) waarbij partijen de gelegenheid hebben gekregen zich uit te laten over de (wijze van) begroting van de schade ex art. 87 BW. Omdat partijen over de hoogte van de schade aanzienlijk van mening verschillen overweegt de kantonrechter voornemens te zijn een deskundige te benoemen, waarbij hij een aantal conceptvragen formuleert. Partijen worden in de gelegenheid gesteld een akte te nemen over het aantal te benoemen deskundigen, de te benoemen deskundige(n), de voorgestelde vragen en de hoogte van het voorschot.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht / Kantonrechter

Zaaknummer: 496277 CV EXPL 12-4123

typ: RW

Vonnis van 9 april 2014

in de zaak van

Vormvast b.v.,

gevestigd en kantoorhoudend te Breda,

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie,

verder te noemen: Vormvast,

gemachtigde: mr. drs. R.G.M. van der Pas, advocaat te Breda

tegen

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie 1],

en

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie 2],

beiden wonend te [woonplaats],

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

verder te noemen: [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] (in vrouwelijk enkelvoud),

gemachtigde: mr. S.L. Bruijns-Emons, advocaat te Maastricht.

1 Het verdere verloop van de procedure

1.1.

Voor het aan dit vonnis voorafgegane procesverloop wordt allereerst verwezen naar het tussenvonnis van 22 januari 2014.

1.2.

Partijen hebben vervolgens ieder een akte genomen; Vormvast op 19 februari 2014 en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] (na gevraagd en verkregen uitstel) op 5 maart 2014.

1.3.

Daarna is wederom vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling in conventie en in reconventie

2.1.

Uit de door partijen genomen akten blijkt dat zij niet tot een minnelijke regeling gekomen zijn.

2.2.

Partijen is in het tussenvonnis gevraagd zich bij uitblijven van een minnelijke regeling bij akte uit te laten over de vraag of en hoe zij de in reconventie aan de orde zijnde schade aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] denken te kunnen begroten.

2.3.

In het tussenvonnis is geoordeeld dat Vormvast is tekortgeschoten in en in verzuim is met de nakoming met betrekking tot:

 • -

  de hoogte van het door haar geleverde kookeiland (3 centimeter hoger dan tussen partijen overeengekomen is);

 • -

  de punten 2. tot en met 6. zoals vermeld in de derde alinea van bladzijde 2 van dat tussenvonnis.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] vordert in reconventie schadevergoeding (nader op te maken bij staat) op grond van art. 6:87 BW wegens deze tekortkomingen in de nakoming.

2.4.

Vormvast stelt zich in de door haar genomen akte op het standpunt dat de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] geleden schade als gevolg van de onjuiste hoogte van het kookeiland kan worden begroot op € 1.250,00. Over de schade met betrekking tot de punten 2. tot en met 6. heeft Vormvast zich niet uitgelaten.

2.5.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] begroot in haar akte de schade met betrekking tot het kookeiland op

€ 26.552,00 exclusief btw. De schade ten aanzien van de punten 2, 3, 5 en 6 begroot [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] op een totaalbedrag van € 1.000,00 excl. btw. Ten aanzien van punt 4. stelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] dat de koelkastdeur opnieuw gespoten dient te worden, waarbij dan wel de garantie dient te worden gegeven dat er geen kleurverschil optreedt. Indien herstel met inachtneming van die garantie niet mogelijk is, stelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ermee in te kunnen stemmen dat, in plaats van herstel, een vergoeding wordt toegekend ter hoogte van de nieuwwaarde van de deur. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voert aan dat uit de destijds door Vormvast verstrekte offerte de nieuwwaarde van de deur niet valt af te leiden. Zij schat de nieuwwaarde van de koelkastdeur op € 1.500,00 exclusief btw.

In totaal begroot [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] de schade derhalve op € 29.052,00 exclusief btw.

2.6.

De kantonrechter stelt vast dat de vordering in reconventie gelet op hetgeen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in haar akte aanvoert, de grens van € 25.000,00 te boven gaat. Desondanks acht de kantonrechter zich absoluut bevoegd nu de samenhang tussen de vordering in conventie en die in reconventie zich tegen afzonderlijke behandeling verzet (art. 97 lid 1 Rv).

2.7.

Nu partijen aanzienlijk van mening verschillen over de hoogte van de te begroten schade, acht de kantonrechter termen aanwezig een deskundigenbericht te bevelen ter vaststelling van de schade op grond van art. 6:87 BW wegens het tekortschieten van Vormvast met betrekking tot het geleverde kookeiland en de punten 2. tot en met 6.

2.8.

Uitgangspunt bij de vaststelling van de hoogte van de schade is de waarde van de door Vormvast niet verrichte prestatie. Ten aanzien van het keukenblok dient de deskundige derhalve vast te stellen of het geleverde kookeiland (in weerwil van hetgeen door Vormvast gesteld is) alsnog te verlagen is tot de overeengekomen hoogte van 90,5 cm (exclusief de hoogte van twee werkbladen van respectievelijk 6 cm en 2 cm) en welke kosten die verlaging met zich brengt. Indien verlaging niet mogelijk is, dient de deskundige te berichten welke kosten gemoeid zijn met de vervanging van het geleverde kookeiland door een (vergelijkbaar) kookeiland van de overeengekomen hoogte.

2.9.

Voor wat betreft punt 4. zal de deskundige dienen te onderzoeken of het mogelijk is de koelkastdeur in dezelfde kleur opnieuw te spuiten en of daarbij gegarandeerd kan worden dat er geen kleurverschil optreedt. Zo ja, dan zal de deskundige de kosten van het opnieuw spuiten dienen te begroten. Voorts dient de deskundige de kosten te begroten die gemoeid zijn met het vervangen van de koelkastdeur omdat niet valt uit te sluiten dat vervanging goedkoper is.

2.10.

Ten aanzien van de overige punten zal de deskundige de kosten dienen te begroten die zijn gemoeid met:

 • -

  het afstellen van de deuren van de kastwand (punt 2);

 • -

  het stellen van de apparatuur (punt 3);

 • -

  herstel en/of vervanging van de strip (waarvan de coating is verwijderd/beschadigd) van de oven (punt 5);

 • -

  herstel en/of vervanging van het achterpaneel (punt 6).

2.11.

De kantonrechter is voornemens de volgende vragen aan de deskundige(n) voor te leggen:

1. Is het mogelijk het kookeiland te verlagen tot een hoogte van 90,5 cm?

1a. Zo ja, op welk bedrag begroot u de daarmee gepaard gaande kosten?

1b. Zo nee, op welk bedrag begroot u de kosten voor vervanging van het huidige kookeiland door een vergelijkbaar kookeiland met een hoogte van 90,5 cm?

2. Is het mogelijk de koelkastdeur opnieuw te spuiten en kunt u garanderen dat er daarbij geen kleurverschil optreedt?

2a. Zo ja, op welk bedrag begroot u de kosten die gepaard gaan met het opnieuw spuiten van de koelkastdeur?

3. Op welk bedrag begroot u de kosten die gepaard gaan met vervanging van de koelkastdeur?

4. Op welk bedrag begroot u de kosten die zijn gemoeid met:

 • -

  het afstellen van de deuren van de kastwand (punt 2);

 • -

  het stellen van de apparatuur (punt 3);

 • -

  herstel en/of vervanging van de strip (waarvan de coating is verwijderd/beschadigd) van de oven (punt 5);

 • -

  herstel en/of vervanging van het achterpaneel (punt 6).

5. Geeft de onderhavige zaak u overigens nog aanleiding tot het maken van opmerkingen?

2.12.

Partijen worden in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over het aantal van de te benoemen deskundigen, de aan de deskundige(n) te stellen vragen, de te benoemen perso(o)n(en) en de volgens partijen maximaal acceptabele hoogte van het voorschot.

2.13.

De kosten van de te benoemen deskundige(n) dienen door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] als eisende partij in reconventie te worden voorgeschoten.

2.14.

In afwachting van voormelde akte zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

3 De beslissing

in conventie

3.1.

Houdt iedere verdere beslissing aan.

in reconventie

3.2.

Bepaalt dat partijen in de gelegenheid worden gesteld zich bij akte uit te laten over:

 • -

  het aantal van de te benoemen deskundigen;

 • -

  de aan de deskundige(n) te stellen vragen;

 • -

  de te benoemen perso(o)n(en);

 • -

  de volgens partijen maximaal acceptabele hoogte van het voorschot.

3.3.

Verwijst de zaak daartoe naar de rolzitting van 7 mei 2014(3 weken na datum vonnis).

3.4.

Houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.

Type: RW