Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2013:9405

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
04-12-2013
Datum publicatie
05-12-2013
Zaaknummer
375981 \ CV EXPL 13-2382
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenkoop personenauto. Ontbreken extra veiligheidspakket. Non-conformiteit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 375981 \ CV EXPL 13-2382

Vonnis van de kantonrechter d.d. 4 december 2013

in de zaak van:

[eiser] , wonende te [woonplaats eiser] aan het adres [adres eiser],

eiser,

gemachtigde: S. Keuren-de Wit,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autobedrijf [X] Sittard B.V., gevestigd te [vestigingsplaats] aan het adres [adres gedaagde],

gedaagde,

gemachtigde: mr. B.W.A.M. Maassen.

Partijen worden hierna [eiser] en [X] genoemd.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Dit blijkt uit het navolgende:

 • -

  de inleidende dagvaarding met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord met producties;

 • -

  de rolbeslissing d.d. 10 juni 2013, waarbij een comparitie van partijen werd bevolen;

 • -

  de op 28 augustus 2013 zijdens [X] genomen akte wijziging conclusie;

 • -

  de op 8 oktober 2013 gehouden comparitie van partijen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De vaststaande feiten

2.1.

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan:

2.2.

[eiser] heeft van [X] op 18 januari 2012 gekocht een Kia Rio 5D Comfort Pack 1.2 voor een bedrag van € 16.575,25. Na inruil van zijn oude auto (€ 5.500,00) en minus een korting van € 75,25 heeft [eiser] een bedrag van € 11.000,00 aan [X] betaald. Levering van de auto heeft plaatsgevonden op 28 januari 2012.

2.3.

In de schriftelijke koopovereenkomst van 18 januari 2012 staat vermeld dat de auto is uitgerust met een VSM-pakket. Het VSM-pakket bestaat uit drie functionaliteiten, te weten VSM, HAC en ESS:

 • -

  VSM staat voor Vehicle Stability Management: dit systeem werkt samen met de stuurbekrachtiging om ervoor te zorgen dat de auto stabiel blijft wanneer tegelijkertijd wordt geremd en gestuurd.

 • -

  HAC staat voor Hillstart Assist Control: dit systeem zorgt ervoor dat de auto niet naar achteren rolt wanneer deze wegrijdt op een steile heuvel.

 • -

  ESS staat voor Emergency Stop Signal: dit systeem zorgt ervoor dat de remlichten automatisch gaan knipperen wanneer de auto plotseling tot stilstand komt.

2.4.

Bij brief van 22 oktober 2012 heeft Kia Motors Nederland [eiser] bericht dat zijn auto per abuis niet was uitgerust met het VSM-pakket.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] heeft op gronden als omschreven in de dagvaarding gevorderd, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

Primair

De koopovereenkomst te ontbinden en [X] te veroordelen om aan [eiser] de aankoopsom van het voertuig ten bedrage van € 11.000,00 terug te betalen en de destijds ingeruilde auto terug te leveren. Mocht deze teruglevering (ongedaanmakingsverbintenis) niet mogelijk blijken dan wenst [eiser] de totale nieuwwaarde van de Kia Rio terug te ontvangen, te weten een bedrag van € 16.575,25.

Subsidiair

[X] te veroordelen tot kosteloze vervanging (artikel 7:21 lid 4 BW) van de huidige Kia Rio met kenteken [kenteken] tegen een nieuwe Kia Rio met VSM-pakket zonder enige bijbetaling dan wel gebruiksvergoeding.

Zowel primair als subsidiair

[X] te veroordelen tot betaling van € 940,75 wegens buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met rente, alsmede in de kosten van deze procedure.

[eiser] legt aan zijn vordering ten grondslag dat de geleverde auto wegens het ontbreken van het VSM-pakket niet beantwoordt aan de overeenkomst.

Het VSM-pakket vormde voor [eiser] een essentieel onderdeel van de auto.

Nu nakoming blijvend onmogelijk is, vordert [eiser] ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van de koopsom.

3.2.

[X] heeft verweer gevoerd. Zij stelt zich - kort gezegd - op het standpunt dat het ontbreken van het VSM-pakket een ontbinding van de koopovereenkomst niet rechtvaardigt.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

In deze zaak gaat het om de koop met betrekking tot een nieuwe auto, gesloten door een verkoper van autobedrijf [X] die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, [eiser], een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het betreft derhalve een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

4.2.

Artikel 7:17 BW bepaalt dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. In de overgelegde koopovereenkomst d.d. 18 januari 2012 staat nadrukkelijk vermeld dat de auto zal worden geleverd met het zogenaamde VSM-pakket. De auto is niet geleverd met dat pakket. Ook ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft [eiser] nadrukkelijk naar voren gebracht dat het voor hem van groot belang was dat de auto zou zijn uitgerust met het VSM-pakket. Ook heeft hij benadrukt dat hij bij gelegenheid van de totstandkoming van de koopovereenkomst, waarbij zijn echtgenote ook aanwezig was, aan de verkoper heeft meegedeeld dat zijn echtgenote in het verleden betrokken is geweest bij twee ernstige auto-ongelukken en dat hij het daarom van groot belang achtte dat de auto zou worden uitgerust met extra veiligheid.

Zijdens [X] is deze stelling van [eiser] onvoldoende gemotiveerd weersproken.

De raadsman van [X] heeft weliswaar naar voren gebracht dat hij van de verkoper had vernomen dat niet op deze wijze zou zijn gesproken over het VSM-pakket, echter de verkoper in kwestie is ter zitting niet verschenen teneinde een en ander nader toe te lichten.

De kantonrechter is dan ook van oordeel dat de Rio, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezat die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Dat [eiser] hier pas achter was gekomen toen hij de brief van 22 oktober 2012 ontving, doet hier niet aan af.

Immers, het belang van deze veiligheidseigenschappen komt pas tot uitdrukking in geval van een noodsituatie.

Gebleken is dat aflevering van het ontbrekende niet mogelijk is; dit geldt eveneens voor herstel van de afgeleverde zaak. Artikel 7:22 lid 1 BW bepaalt dat in dit geval de koper de overeenkomst kan ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt.

De enkele omstandigheid dat het VSM-pakket een waarde vertegenwoordigt van € 100,00, vormt onvoldoende reden om tot de conclusie te komen dat hier sprake is van een afwijking van geringe betekenis. Voor [eiser] en zijn echtgenote was het van groot belang dat de auto werd uitgevoerd met dit VSM-pakket. Dit is ook duidelijk gecommuniceerd met de verkoper. De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat de vordering tot ontbinding moet worden toegewezen.

4.3.

Nu [eiser] op goede gronden ontbinding van de koopovereenkomst heeft gevorderd, is de auto voor risico gebleven van de verkoper. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat [eiser] zich door ontbinding van zijn verplichting tot betaling van de koopprijs kan bevrijden. Ook als na aflevering de zaak, in dit geval de personenauto, in waarde is verminderd.

De vraag of het onder deze omstandigheden redelijk is [eiser] te verplichten tot betaling van een vergoeding voor het gebruik, dient ontkennend te worden beantwoord.

Dat [eiser] pas na ruim 9 maanden ervoer dat het VSM-pakket niet aanwezig was, moet in dit geval voor rekening en risico komen van [X]. Dat [X] evenmin wist dat de auto bij aflevering niet was uitgerust met het VSM-pakket, doet hier niets aan af. Direct daarna heeft [eiser] actie ondernomen. Partijen hebben nog onderhandeld over de hoogte van het door [eiser] bij te betalen bedrag wanneer [X] een nieuwe Rio zou leveren met het VSM-pakket. [eiser] bleek bereid om een bedrag van ongeveer € 2.000,00 te betalen, terwijl [X] een bedrag van ongeveer € 4.000,00 vroeg. Gebleken is dat niet tot overeenstemming is gekomen. Dit kan [eiser] echter niet worden aangerekend.

De kantonrechter gaat dan ook voorbij aan enige verplichting tot vergoeding voor het gebruik van de auto. De enkele omstandigheid dat wellicht 1.781 Kia’s zijn geleverd zonder VSM-pakket, doet niets af aan dit individuele geval.

Nu teruggave van de destijds door [eiser] ingeruilde auto niet mogelijk is gebleken, zal [X] worden veroordeeld om een bedrag van € 16.575,25 aan [eiser] te betalen.

Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat ten gevolge van de ontbinding van de koopovereenkomst op [eiser] de verplichting ligt tot teruggave van de Kia Rio met kenteken [kenteken] aan [X].

4.4.

[eiser] heeft uitvoerig uiteengezet welke buitengerechtelijke werkzaamheden hij en zijn gemachtigde hebben verricht. Naar het oordeel van de kantonrechter rechtvaardigen deze toewijzing van incassokosten. Het terzake gevorderde bedrag komt de kantonrechter redelijk voor en is bovendien overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

4.5.

[X] heeft verweer gevoerd tegen de uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis en aangevoerd dat er een reëel restitutierisico zal ontstaan. De kantonrechter is van oordeel dat [X] onvoldoende heeft aangevoerd waarom zij een zwaarder belang zou hebben dan [eiser] bij het toewijzen van de uitvoerbaarheid bij voorraad. Het enkel stellen dat er zich een reëel restitutierisico zal voordoen, is onvoldoende. Ook zal de kantonrechter niet overgaan tot het bepalen van een bedrag aan zekerheid nu niet in concreto vast staat dat de executant niet in staat zal zijn om zo nodig te restitueren.

De kantonrechter zal dit vonnis dan ook uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

4.6.

[X] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 101,29

 • -

  griffierecht 448,00

 • -

  gemachtigde salaris 600,00 (2 x tarief € 300,00)

totaal €  1.149,29

5 De beslissing

5.1.

Ontbindt de tussen partijen gesloten koopovereenkomst d.d. 18 januari 2012 met betrekking tot de Kia Rio 5D Comfort Pack 1.2 met kenteken [kenteken].

5.2.

Veroordeelt [X] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiser] te betalen een bedrag van € 16.575,25.

5.3.

Veroordeelt [X] eveneens om aan [eiser] te betalen een bedrag van

€ 940,75 wegens buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16 april 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

5.4.

Veroordeelt [X] ten slotte in de proceskosten aan de zijde van [eiser] gevallen en tot aan dit vonnis begroot op € 1.149,29.

5.5.

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.6.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.F. van Dooren, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 4 december 2013 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: em/mvd