Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2013:9404

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
04-12-2013
Datum publicatie
05-12-2013
Zaaknummer
2175464 \ CV EXPL 13-5925
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Non-conformiteit van auto wegens ontbreken van VSM-pakket. Tevens non-conformiteit van de auto wegens hoger benzineverbruik. Europese richtlijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2014/42
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 2175464 \ CV EXPL 13-5925

Vonnis van de kantonrechter d.d. 4 december 2013

in de zaak van:

[eiseres] , wonende te [woonplaats] aan het adres [adres],
eiseres,

gemachtigde: DAS Rechtsbijstand mw. S. Keuren- de Wit,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Auto [X] Arnhem B.V., gevestigd te [vestigingsplaats] aan het adres [adres gedaagde],

gedaagde,

gemachtigde: mr. B.W.A.M. Maasen.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Dit blijkt uit het navolgende:

 • -

  de inleidende dagvaarding met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord met producties;

 • -

  de comparitie van partijen d.d. 7 november 2013, waarvan de griffier aantekeningen heeft gemaakt.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De vaststaande feiten

2.1.

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

2.2.

Eiseres koopt op 19 mei 2012 van gedaagde een Kia Rio 1.4 CVVT AUT Super Pack 5drs (hierna: de auto) tegen een koopsom van € 20.250,00. De order heeft ordernummer 4590. Uit de verkoopbrochure blijkt dat de auto is verkocht met een VSM-pakket.

2.3.

Het VSM-pakket bestaat uit drie functionaliteiten, te weten VSM, HAC en ESS:
- VSM staat voor Vehicle Stability Management: dit systeem werkt samen met de stuurbekrachtiging om ervoor te zorgen dat de auto stabiel blijft wanneer tegelijkertijd wordt geremd en gestuurd;
- HAC staat voor Hillstart Assist Control: dit systeem zorgt ervoor dat de auto niet naar achteren rolt wanneer deze wegrijdt op een steile heuvel;
- ESS staat voor Emergency Stop Signal: dit systeem zorgt ervoor dat de remlichten automatisch gaan knipperen wanneer de auto plotseling tot stilstand komt.

2.4.

Uit de (technische) specificaties blijkt dat de auto een gecombineerd brandstofverbruik heeft van 6,3 liter op 100 kilometer en voorzien is van met de bocht meedraaiende verlichting.

2.5.

De auto is op 25 mei 2012 geleverd.

2.6.

Op 29 oktober 2012 ontvangt eiseres namens gedaagde van KIA Motors Nederland B.V. een schrijven waarin staat dat er een afwijking is gebleken aan de auto van eiseres. De auto is niet voorzien van het wel overeengekomen VSM-pakket.

3 Het geschil

3.1.

Eiseres vordert bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair

De koopovereenkomst te ontbinden en gedaagde te veroordelen om aan eiseres de aankoopsom van het voertuig ad € 20.250,00 terug te betalen.

Subsidiair

Kosteloze vervanging (artikel 7:21 lid 4) van de huidige Kia Rio met kenteken [kenteken] tegen een nieuwe KIA Rio met VSM-pakket zonder enige bijbetaling danwel gebruiksvergoeding.

En voor zowel primair als subsidiair:

Een bedrag van € 940,75 betreffende de buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, dan wel een bedrag in goede justitie te bepalen.

3.2.

Ter onderbouwing van haar vordering stelt eiseres het navolgende. Eiseres stelt dat zij bij non-conformiteit recht heeft op reparatie of vervanging door gedaagde binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast. Eiseres heeft gedaagde verzocht om herstel danwel kosteloze vervanging van de Kia Rio door een Kia Rio met VSM-pakket. Dit is gedaagde meermaals gevraagd onder andere bij schrijven van 20 november 2012. Het gebrek zou volgens gedaagde echter niet hersteld kunnen worden. Dit blijkt uit het schrijven van gedaagde aan eiseres van 30 november 2012.

3.3.

Nu eiseres uit de mededeling van 30 november 2012 mocht opmaken dat het niet mogelijk zou zijn om alsnog tot nakoming van de overeenkomst over te gaan is gedaagde in verzuim. Nu nakoming uit de overeenkomst blijvend onmogelijk is, is eiseres gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.4.

Naast het ontbreken van het VSM-pakket heeft eiseres ook melding gemaakt van het feit dat in de verkoopinformatie van de Kia Rio wordt aangegeven dat er een gemiddeld verbruik zou zijn van 6,3 liter / 100 km. Eiseres stelt echter dat het gebruik van de auto een stuk hoger is, namelijk 9,1 liter / 100 km. Dit verbruik is meer dan 20% van hetgeen gedaagde weergeeft in haar verkoopinformatie. Eiseres verwijst hiervoor naar de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 17 april 2012 (LJN: BW3101). Verder heeft eiseres aangegeven dat zij twijfelt over het aanwezig zijn van het volledige super pack daar namelijk de bochtverlichting meedraaiend zou zijn volgens de brochure. Bij eiseres gaat er echter slechts een extra lamp aan.

3.5.

Tot slot stelt eiseres dat zij geen gebruiks- of afschrijvingsvergoeding verschuldigd is nu zij op goede gronden de overeenkomst ontbindt.

3.6.

Gedaagde heeft de vordering van eiseres gemotiveerd betwist en stelt het volgende. Gedaagde erkent dat het ontbreken van het VSM- pakket op de auto ten gevolge heeft dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst. Herstel of vervanging van de auto is volgens gedaagde echter praktisch onmogelijk. Indien herstel of vervanging onmogelijk zou zijn respectievelijk niet van de verkoper kunnen worden gevergd, hebben consumenten de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, mits de afwijking van de het overeengekomene de ontbinding met haar gevolgen rechtvaardigt. Is dit laatste niet het geval dan heeft de koper recht op een prijsvermindering.

3.7.

Het ontbreken van het VSM- pakket op de auto van eiseres rechtvaardigt de ontbinding van de koopovereenkomst niet. De kosten van de ontbinding staan immers niet in verhouding tot de kosten van een ander recht dat eiseres toekomt, te weten prijsvermindering. Dit nu het gebrek een waarde vertegenwoordigt van € 100,00 ten opzichte van een verkoopprijs van € 20.250,00. In het specifieke geval van eiseres komt daarbij dat het ontbreken van het VSM- pakket geen ernstige overlast heeft veroorzaakt en geen wezenlijke invloed heeft op het gebruikersgenot en het rijcomfort van de auto. Daarnaast is volgens gedaagde van groot belang dat de auto van eiseres vanwege het ontbreken van het VSM-pakket niet onveilig is. De auto voldoet ook zonder het VSM-pakket aan alle wettelijke eisen.

3.8.

Nu een ontbinding niet gerechtvaardigd is resteert slechts het recht op prijsvermindering in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene. Nu eiseres voor het VSM-pakket een bedrag van € 100,00 heeft betaald heeft eiseres daarom in beginsel slechts recht op terugbetaling van € 100,00.

3.9.

Ten aanzien van het feit dat de auto meer verbruikt dan aangegeven in de verkoopinformatie stelt gedaagde dat dit niet kan leiden tot non-conformiteit. Uit pagina 8 van de Kia Rio prijslijst (productie 4 bij conclusie van antwoord) blijkt duidelijk dat de CO2-waarden en brandstofverbruik cijfers officieel worden gemeten tijdens de Europese homologatietests in overeenstemming met de EU richtlijn 2004/3/EC en dat de verbruikscijfers onder normale omstandigheden daarvan kunnen afwijken. Conform deze richtlijn is gedaagde verplicht deze gegevens weer te geven bij de verkoopinformatie en heeft gedaagde geen invloed op de omstandigheden waaronder deze cijfers tot stand komen, nu deze nauwkeurig zijn vastgelegd in de richtlijn.

3.10.

Ten aanzien van de meedraaiende lampen stelt gedaagde dat dit niet uit de brochure blijkt en dat hier niet is over gesproken tijdens de verkoop van de auto. Bij het indraaien van de bocht gaat een extra lamp aan die zo staat afgesteld dat de af te leggen route wordt verlicht. Hierdoor draait het licht als ware mee in de bocht, dit wordt ook wel statische bochtverlichting genoemd. Deze statische bochtverlichting is gewoon aanwezig op de auto van eiseres. Voorts heeft geen enkel Kia Rio model meedraaiende koplampen.

3.11.

Tot slot stelt gedaagde dat er geen buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht en dat de uitvoerbaarheid bij voorraad dient te worden afgewezen.

3.12.

Voor de verdere stellingen en juridische onderbouwing wordt verwezen naar de inhoud van de geding stukken en die van de bijgevoegde producties. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

Gelet op hetgeen door partijen over en weer naar voren is gebracht komt de kantonrechter tot de navolgende overwegingen.


4.2. In deze zaak gaat het om de koop met betrekking tot een nieuwe auto, gesloten door een verkoper van gedaagde die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, eiseres, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het betreft derhalve een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW).

4.3.

Eiseres vordert – kort samengevat – ontbinding van de koopovereenkomst en terugbetaling van de aankoopsom door gedaagde, danwel kosteloze vervanging van de auto door een auto met een VSM-pakket. Eiseres stelt dat haar auto non-conform is op een drietal punten te weten: het ontbreken van een VSM-pakket, het hebben van een veel hoger gemiddeld verbruik dan in de verkoopinformatie is aangegeven en het niet hebben van meedraaiende bochtverlichting. De kantonrechter zal deze drie onderwerpen puntsgewijs beoordelen in de hierna volgende overwegingen.

4.4.

VSM-pakket


4.4.1. Artikel 7:17 lid 1 BW bepaalt dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. In de overgelegde order van 19 mei 2012 staat vermeld dat de auto zal worden geleverd met een luxe afleverpakket ter waarde van € 100,00. Tussen partijen staat vast dat dit het VSM-pakket betreft, bestaande uit: Vehicle Stability Management, Hill-start assist en een Emergency stop signal. Dit VSM-pakket is niet door gedaagde geleverd, hetgeen blijkt ook uit het schrijven van 29 oktober 2012 van Kia Motors Nederland B.V., de stellingen van partijen en de verklaringen van gedaagde ter comparitie. Hiermee staat de non-conformiteit van de auto dan ook vast.

4.4.2.

Primair heeft eiseres gevorderd dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. Uit artikel 7:22 lid 1 BW volgt dat de consument de overeenkomst kan ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Volgens lid 2 van ditzelfde artikel mag de consument pas overgaan tot ontbinding wanneer herstel en vervanging onmogelijk is of dit van de verkoper niet gevergd kan worden, danwel indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast tot herstel of vervanging is overgegaan. Gelet op de verklaringen van gedaagde ter comparitie is de kantonrechter van oordeel dat herstel of vervanging van het VSM- pakket van gedaagde niet gevergd kan worden nu dit praktisch onmogelijk is voor gedaagde.


4.4.3. Ter comparitie is naar voren gekomen dat het voor eiseres van groot belang was dat de auto een VSM-pakket zou hebben en dat dit voor eiseres, tezamen met de brandstofverbruik cijfers, de doorslag gaf tot de koop van de auto. Ook heeft eiseres benadrukt dat zij bij gelegenheid van de totstandkoming van de koopovereenkomst aan de verkoper heeft medegedeeld dat zij in 2002 een motorongeluk met blijvend letsel heeft gehad en dat zij daarom het van belang achtte dat de auto zou worden uitgerust met extra veiligheid, die voorzien werd door het VSM- pakket. Gedaagde heeft deze stellingen van eiseres niet weersproken. Het feit dat het VSM- pakket een waarde vertegenwoordigt van € 100,00 ten opzichte van de verkoopprijs van € 20.250,00, dat de auto ook zonder het VSM- pakket voldoet aan alle wettelijke eisen en dat het pakket slechts een geringe functionele waarde zou hebben, zoals door gedaagde gesteld, maakt volgens de kantonrechter niet dat hier sprake is van een afwijking van geringe betekenis. Voor eiseres was het namelijk van groot belang dat de auto dit extra veiligheidsaspect had, hetgeen zij ook kenbaar heeft gemaakt aan de verkoper. Op basis van onder meer deze optie is de koopovereenkomst tot stand gekomen. Dat betekent dat het VSM-pakket voor eiseres essentieel was en dat de non-conformiteit in deze overeenkomst van een dermate groot gewicht is dat deze een ontbinding rechtvaardigt. Het betreft hier immers niet slechts de enkele kostprijs van de onderdelen maar de rijeigenschappen van de auto in gevaarlijke situaties. Dat gedaagde evenmin wist dat de auto bij aflevering niet was uitgerust met het VSM-pakket doet hier niet aan af. De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat de vordering tot ontbinding reeds toewijsbaar is vanwege de afwezigheid van het VSM-pakket.

4.5.

Het verbruik van de auto

4.5.1.

Ten overvloede zal de kantonrechter overwegen of ook het hebben van een veel hoger gemiddeld verbruik dan bij de verkoopinformatie is aangegeven een opzichzelf staande grond is voor non-conformiteit en ontbinding van de koopovereenkomst. Zoals uit de hierboven genoemde rechtsoverweging 4.3.3. al blijkt gaf voor eiseres het VSM-pakket en het genoemde brandstofverbruik van de auto bij de verkoopinformatie de doorslag tot de koop van de auto.

4.5.2.

Eiseres heeft gesteld dat het gemiddeld verbruik van de auto, 9,1 liter / 100 km, een stuk hoger is dan in de verkoopinformatie van de auto staat weergegeven namelijk 6,3 liter / 100 km. Nu gedaagde het gestelde gemiddelde verbruik van de auto van eiseres niet heeft betwist zal de kantonrechter van dit gestelde verbruik uitgaan.

4.5.3.

Gedaagde stelt dat het brandstofgebruik is gemeten in overeenstemming met de EU richtlijn 2004/3/EC en dat de verbruikscijfers onder normale omstandigheden daarvan kunnen afwijken. Conform deze richtlijn is gedaagde verplicht deze gegevens weer te geven bij de verkoopinformatie en heeft gedaagde geen invloed op de omstandigheden waaronder deze cijfers tot stand komen, nu deze nauwkeurig zijn vastgelegd in de richtlijn,

4.5.4.

De kantonrechter overweegt hiertoe het navolgende. De EU richtlijn 2004/3/EC is een wijziging van de richtlijn 80/1268/EEG. Deze richtlijn bevat regels voor de onderlinge

aanpassing van de wetgeving van de lidstaten inzake brandstofverbruik van motorvoertuigen. Volgens deze richtlijn moet het op te geven brandstofverbruik worden vastgesteld aan de hand van een laboratoriumproef op een proefbank (die in een bijlage zijn uitgewerkt w.b. de proefomstandigheden). Richtlijn 1999/94/EG betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s , die onderaan het brandstofverbruiksetiket staat vermeld (productie 5 bij dagvaarding), Richtlijn 1999/94/EGschrijft de inhoud voor van een label (brandstofverbruiksetiket) waarvan alle in een garage uitgestalde (nieuwe) auto’s moeten zijn voorzien. Naar het oordeel van de kantonrechter volgt uit de richtlijnen dat zij zowel het opheffen van technische handelsbelemmeringen, die kunnen ontstaan doordat de voorschriften met betrekking tot het meten van het brandstofverbruik van motorvoertuigen van lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen, beogen te dienen, als het verkrijgen van een schoner milieu en het geven van objectieve, nauwkeurige en uniforme voorlichting aan kopers en gebruikers van auto’s met het oog op de door hen te maken keuze uit verschillende aangeboden modellen aan de hand van de op het voorgeschreven label (brandstofverbruiksetiket) vermelde gegevens over de CO2-uitstoot en het benzineverbruik. Deze richtlijnen hebben niet het doel om het brandstofgebruik in de praktijk vast te stellen, maar wel om een communautaire methode voor het meten van het brandstofverbruik vast te stellen.


4.5.5. Het aangeduide brandstofverbruik op het brandstofverbruiksetiket is een waarde die betrekkelijk is, in die zin dat zij is vastgesteld onder de genoemde strikte en gestandaardiseerde condities, die zich in de dagelijkse praktijk nu eenmaal meestal niet voordoen, en dus in de praktijk niet vaak zal worden bereikt. Tevens staat op het brandstofverbruiksetiket dat het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend zijn voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de auto. Hoewel dit aangeduide brandstofverbruik een betrekkelijke waarde heeft mag de consument wel uitgaan van een brandstofverbruik dat tot op zekere hoogte strookt met de realiteit. Enige afwijking van het brandstofverbruik op het brandstofverbruiksetiket is toegestaan nu deze waarde onder gestandaardiseerde condities tot stand is gekomen. Deze afwijking mag echter niet zodanig groot zijn dat er tussen het genoemde brandstofverbruik op het brandstofverbruiksetiket en het brandstofverbruik in de praktijk (onder normale rijomstandigheden) grote verschillen bestaan. De kantonrechter is van oordeel dat brandstofverbruik in de praktijk in dit specifieke geval te veel afwijkt van het brandstofverbruik zoals aangeduid op het brandstofverbruiksetiket, hetgeen in dit geval een afwijking is van 44,44%. In het eerder genoemde arrest van het Gerechtshof te Amsterdam is overwogen dat een afwijking van 20% de zaak niet non-conform maakt. Naar het oordeel van de kantonrechter is dit echter anders bij een afwijking van 44,44%. Een extra verbruik van 2,8 liter / 100 km (1 op 10.9 in plaats van 1 op 15.9) acht de kantonrechter onaanvaardbaar. Nu de auto, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezat die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten is er sprake van een non-conformiteit. Vooral nu het verbruik van de auto voor eiseres een belangrijk criterium was om over te gaan tot koop. De kantonrechter acht ook deze enkele omstandigheid voldoende om de vordering tot ontbinding toe te wijzen.

4.6.

4.6. Meedraaiende koplampen

4.6.1.

Als derde punt heeft eiseres aangevoerd dat de auto non conform is omdat de auto geen meedraaiende bochtverlichting zou hebben. Er gaat slechts een extra lamp aan in een bocht. Eiseres stelt echter dat zij uit de verkoopbrochure en de mededelingen van de verkoper mocht concluderen dat de auto wel meedraaiende bochtverlichting had. Eiseres stelt dat zij deze functie nadrukkelijk met de verkoper heeft besproken. Gedaagde heeft deze stelling van eiseres betwist en stelt dat dit niet uit de verkoopbrochure blijkt en dat deze optie nooit met eiseres en de verkoper is besproken.

4.6.2.

In de verkoopbrochure ten aanzien van de bochtverlichting staat het volgende: ‘Voor een beter zicht draait het licht mee als het stuurwiel ingedraaid wordt, waardoor meer van de weg vóór de auto wordt verlicht.’.

4.6.3.

De kantonrechter overweegt dat eiseres uit de verkoopbrochure mocht concluderen dat op de auto een verlichtingssysteem zat dat in bochten meedraait. Uit de verkoopbrochure blijkt niet dat er bij het indraaien van de bocht een extra lamp aangaat. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat de auto gelet op de overeenkomst niet de eigenschappen bezat die de verkoper mocht verwachten. Echter de kantonrechter acht deze afwijking van het overeengekome van een te geringe betekenis om ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. Dit nu deze non conformiteit voornamelijk ziet op een esthetisch aspect en niet op een aspect dat te maken heeft met een veiligheid of verbruik van de auto welk voor eiseres van doorslaggevend belang was.

4.7.

Gebruiksvergoeding

4.7.1.

Nu eiseres op goede gronden ontbinding van de koopovereenkomst heeft gevorderd, is de auto voor risico van de verkoper gebleven. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat eiseres zich door ontbinding van haar verplichting tot betaling van de koopprijs kan bevrijden. Ook als na aflevering van de zaak, in dit geval de auto, in waarde is verminderd.

4.8.

De buitengerechtelijke kosten

4.8.1.

Nu voldoende aannemelijk is geworden dat er buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht kunnen de buitengerechtelijke kosten worden toegewezen.

4.9.

Uitvoerbaarheid bij voorraad

4.9.1.

Gedaagde heeft verweer gevoerd tegen de uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis en aangevoerd dat er een reëel restitutierisico zal ontstaan. De kantonrechter is van oordeel dat gedaagde onvoldoende heeft aangevoerd waarom zij een zwaarder belang zou hebben dan eiseres bij het af of toewijzen van de uitvoerbaarheid bij voorraad. Het enkel stellen dat zich er een reel restitutierisico zal voordoen is onvoldoende. Ook zal de kantonrechter niet overgaan tot het bepalen van een bedrag aan zekerheid nu niet in concreto vaststaat de executant niet in staat zal zijn om zo nodig te restitueren.

4.10.

Kosten van de procedure

4.10.1.

Nu de vordering is toegewezen zal gedaagde als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 97,38

 • -

  griffierecht 448,00

 • -

  gemachtigde salaris 800,00 ( 2 x tarief € 400,00)

totaal €  1.345,38

4.8.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing

5.1.

Ontbindt de tussen eiseres en gedaagde op 19 mei 2012 gesloten koopovereenkomst met betrekking tot de Kia Rio 1.4 CVVT AUT Super Pack 5drs met ordernummer 4590.


5.2. Veroordeelt gedaagde om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseres terug te betalen de koopsom van € 20.250,00.

5.3.

Veroordeelt gedaagde tot betaling van € 940,75 aan buitengerechtelijke kosten aan gedaagde te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening.

5.4.

Veroordeelt gedaagde in de proceskosten aan de zijde van eiseres gevallen en tot aan dit vonnis begroot op € 1.345,38.

5.5.

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.6.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Rijksen, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 4 december 2013 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: JJ

mlzr: