Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2013:9403

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
20-11-2013
Datum publicatie
03-12-2013
Zaaknummer
03/702739-08
Formele relaties
Veroordeling feit: ECLI:NL:RBMAA:2009:2870, Gedeeltelijke toewijzing vordering
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Ontneming voordeel uit drugstransacties.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK Limburg

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer : 03/702739-08 (ontnemingsvordering)

Datum uitspraak : 20 november 2013

Tegenspraak overeenkomstig artikel 279 van het Wetboek van Strafvordering

Uitspraak van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken, op de vordering ex artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende aan de [adres 1],

hierna te noemen: [verdachte].

Raadsman is mr. B.H.M. Nijsten, advocaat te Maastricht.

1 Het onderzoek van de zaak

Deze uitspraak is gewezen naar aanleiding van de behandeling van de ontnemingsvordering op de terechtzitting van 9 oktober 2013. Deze behandeling is voorafgegaan door een schriftelijke voorbereiding ex artikel 511d van het Wetboek van Strafvordering.

De rechtbank heeft op 9 oktober 2013 gehoord: de officier van justitie en de raadsman van [verdachte].

De rechtbank heeft kennis genomen van de processtukken, waaronder het arrest van het hof te ’s-Hertogenbosch van 5 augustus 2010 in de strafzaak met parketnummer 20-001318-09.

2 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

2.1

Het standpunt van de officier van justitie

De vordering van de officier van justitie strekt tot ontneming van het voordeel dat [verdachte] wederrechtelijk heeft verkregen door middel van feiten waarvoor veroordeling heeft plaatsgevonden. De officier van justitie heeft dit bedrag bij het aanbrengen van de vordering geschat op € 1.624.348,-. Op de terechtzitting van 9 oktober 2013 heeft de officier van justitie de vordering gewijzigd in die zin dat aan [verdachte] de verplichting tot betaling aan de Staat moet worden opgelegd van een bedrag van € 540.864,-. De officier van justitie baseert dit bedrag op transactieberekeningen en extrapolatie. De transactieberekeningen heeft hij gebaseerd op telefoongesprekken die in het onderzoek in de strafzaak zijn vastgelegd.

2.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de berekening van de officier van justitie betwist. De interpretatie die de officier van justitie geeft aan de tapgesprekken, leidt tot een overdreven schatting van het wederrechtelijk voordeel. Dit bedrag moet volgens de raadsman aanzienlijk lager worden geschat.

Verder moet een andere verdeelsleutel worden toegepast om te bepalen welke betalingsverplichting aan [verdachte] moet worden opgelegd. Ook zal het te betalen bedrag verminderd moeten worden met een compensatie voor het overschrijden van de redelijke termijn waarbinnen een ontnemingszaak moet zijn afgerond.

3 De uitgangspunten voor de beoordeling

Bij voormeld arrest van 5 augustus 2010 is [verdachte] veroordeeld wegens:

feit 1

in het tijdvak van 15 januari 2008 tot en met 23 april 2008 medeplegen van

opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder A, van de Opiumwet

gegeven verbod, meermalen gepleegd;

feit 2

in de periode van 15 januari 2008 tot en met 23 april 2008 medeplegen van

opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder B, van de Opiumwet

gegeven verbod, meermalen gepleegd;

feit 3

in de periode van 15 januari 2008 tot en met 23 april 2008 deelnemen aan een

organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

Het vonnis in eerste aanleg is gewezen op 30 maart 2009. De vordering dateert van 10 februari 2011. De officier van justitie heeft de vordering derhalve aanhangig gemaakt binnen de daarvoor gestelde termijn van twee jaar.

Ingevolge het bepaalde in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht moet worden onderzocht of, en zo ja in hoeverre, [verdachte] voordeel heeft verkregen door middel van de feiten waarvoor de veroordeling heeft plaatsgevonden en/of andere strafbare feiten.

4 Uitgangspunten voor de berekening

De rechtbank gaat ervan uit dat de handel in harddrugs in het algemeen zeer lucratief is. Bewezen is dat de organisatie van [verdachte] zich met de export van harddrugs naar Frankrijk heeft beziggehouden. [verdachte] zelf is nauw betrokken geweest bij deze handel vanaf 15 januari 2008 tot en met 22 april 2008.

Er is voor de rechtbank geen reden aan te nemen dat voor de onderhavige organisatie een uitzondering moet worden gemaakt op de algemene regel dat er grote winsten in de drugshandel worden behaald. Anders valt niet in te zien waarom men zich zolang met die handel heeft ingelaten en met grote voorraden heeft gewerkt.

Illustratief in dat verband zijn de uitlatingen van een van de ondergeschikte leden van de organisatie, [medeverdachte 1]. [medeverdachte 1] verzucht meer dan eens in telefoongesprekken dat hij moe is en al 13 maanden bezig is. Hij klaagt dat hij veel werk heeft van Franse klanten en gek wordt van 4 telefoons die niet zwijgen.1

De rechtbank concludeert verder dat de Franse klanten niet naar Nederland kwamen om kleine gebruikershoeveelheden te kopen. Voorop gesteld mag dan ook worden dat de organisatie van [verdachte] fors verdiend heeft. Het is dan vervolgens onwaarschijnlijk dat [verdachte], die in de dagelijkse gang van zaken een belangrijke rol speelde, niet zelf volop heeft kunnen profiteren van alle activiteiten. De vraag is op welk bedrag dit profijt beredeneerd kan worden geschat.

Gelet op de bewezen feiten en de inhoud van de vele tapgesprekken in het dossier kunnen transactieberekeningen worden gemaakt die door middel van extrapolatie een schatting opleveren van de verdiensten van de organisatie over de gehele bewezenverklaarde periode.

De vele tapgesprekken uit het dossier, al dan niet in combinatie met andere bewijsmiddelen, maken een concrete schatting mogelijk van de omzet die gegenereerd is in de periode waarin de telefoons werden afgeluisterd. Deze periode heeft zich uitgestrekt over een termijn van twee maanden en de rechtbank acht die termijn en de hoeveelheid gesprekken die zij geselecteerd heeft (119) representatief voor de gehele bewezen verklaarde periode.

De rechtbank verliest hierbij niet uit het oog dat door de interpretatie van de gesprekken onzuiver- en onzekerheden in de schatting kunnen ontstaan, die vervolgens zullen doorwerken in een extrapolatie van de resultaten van die twee maanden naar de gehele bewezenverklaarde periode. De rechtbank zal daarom bij haar interpretatie van de tapgesprekken bij onzekerheid in het voordeel van [verdachte] beslissen. Daarmee kan de schatting voldoende betrouwbaar en realistisch worden geacht. Voor het overige komt het risico van onzuiverheden voor rekening van [verdachte], gelet op de verdeling van de bewijslast in ontnemingszaken.

5 De schatting van de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel

5.1.

De transactieberekeningen

De transactieberekeningen zijn gebaseerd op de tapgesprekken die door leden van de criminele organisatie van [verdachte] zijn gevoerd. Ook zijn er sms-berichten. In het vonnis en arrest staat beschreven wie de leden van de organisatie van [verdachte] zijn geweest. Voor zover in de ontneming van belang gaat het om:

[medeverdachte 2], gebruik makend van gsm-nummer [XX-XXXXXXXX 1], aangeduid als AMGSM3. [medeverdachte 2] werd in de tapgesprekken ook wel aangeduid met [bijnaam medeverdachte 2]/voorzitter.

[medeverdachte 3] , gebruik makend van gsm-nummer [XXX-XXXXXXXX], aangeduid als RBGSM4.

[verdachte] , [verdachte], gebruik makend van gsm-nummer [XX-XXXXXXXX 2], aangeduid als ABGSM1. [verdachte] werd in de tapgesprekken [bijnaam verdachte] genoemd.

[medeverdachte 1] , gebruik makend van gsm-nummers [XX-XXXXXXXX 3] en [XX-XXXXXXXX 4], aangeduid als NNGSM1 en NNGSM2. [medeverdachte 1] werd in de tapgesprekken [voornaam medeverdachte 1] genoemd.

[medeverdachte 4] , gebruik makend van gsm-nummer [XX-XXXXXXXX 5], aangeduid als NNGSM1.

[medeverdachte 5] , gebruik maken van gsm-nummer 06-10838450, aangeduid als FZGSM2. [medeverdachte 5] werd in de tapgesprekken [bijnaam medeverdachte 5] genoemd.

De rechtbank gaat ervan uit dat alle drugstransacties die naar voren komen in de tapgesprekken met (de nummers van) deze leden van de organisatie, betrokken kunnen worden bij de schatting van wederrechtelijk voordeel dat [verdachte] heeft genoten.

Tapgesprekken in het ontnemingsdossier die niet op enige manier herleidbaar zijn tot leden van de criminele organisatie van [verdachte], laat de rechtbank buiten beschouwing. Daarbij merkt de rechtbank in het bijzonder nog het volgende op.

De officier van justitie en de opsteller van het ontnemingsdossier hebben bij de transactieberekeningen tapgesprekken betrokken die zijn gevoerd door [naam 1]. Zijn telefoonnummer [XX-XXXXXXXXX] (MZGSM2) werd in het opsporingsonderzoek ook afgeluisterd naast de hiervoor vermelde nummers. Blijkens de tenlastelegging zowel als de bewezenverklaring heeft [naam 1] echter geen deel uitgemaakt van de organisatie van [verdachte]. De rechtbank vermag dan ook niet in te zien hoe de drugstransacties die [naam 1] in de taps sluit met personen die niet te traceren zijn tot de organisatie van [verdachte], redelijkerwijs omzet en dus voordeel hebben kunnen opleveren voor [verdachte] c.s. Al deze tapgesprekken laat de rechtbank dan ook buiten beschouwing. Duidelijk zal worden dat dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de schatting.

De rechtbank zal in een bijlage bij de beslissing de tapgesprekken weergeven die zij van belang acht voor de schatting van het voordeel. Daarbij zal zij vermelden welk bedrag aan (bruto) voordeel bij de desbetreffende transacties naar voren komt. In totaal becijfert de rechtbank uit de tapgesprekken een bruto opbrengst/omzet van € 1.080.105,50 (zie bijlage bij de beslissing).

In de tapgesprekken worden specifieke drugs vaak niet bij naam genoemd. Aan de hand van de gebezigde sluiertaal kan in veel gevallen worden afgeleid om welke drugs het gaat. Ook kan veelal worden herleid welke hoeveelheden aan de orde zijn. In het ontnemingsdossier wordt een en ander nader onderbouwd en de rechtbank neemt de conclusies van de rapporteur over.

Ook neemt de rechtbank de conclusies over uit het rapport ten aanzien van de gehanteerde prijzen of stelt zij haar eigen conclusies vast. Deze zijn gebaseerd op de inhoud van de tapgesprekken, alsmede op drugsprijzen die het Nationaal Netwerk Drugsexpertise bekend heeft gemaakt. Bij andere transacties is het niet nodig om te benoemen om welke drugs het precies gaat, omdat in elk geval duidelijk is dat er over drugs gesproken wordt en aan de hand van in de taps genoemde geldbedragen berekend kan worden welke omzet gegenereerd is.

De rechtbank acht haar conclusies gerechtvaardigd, nu van de zijde van [verdachte] -kort samengevat- veel kritiek is geleverd op de interpretatie van de rapporteur (en officier van justitie) van de taps, maar niet is aangegeven hoe die interpretatie dan wel zou moeten luiden. Over specifieke in- en verkoopprijzen en hoeveelheden per transactie heeft [verdachte] zich niet uitgelaten, waar dit prima gekund had, omdat hij zelf zeer vaak deelneemt aan de gesprekken. [verdachte] is in de organisatie bij uitstek de man geweest die van de hoed en de rand wist in de dagelijkse gang van zaken. De rechtbank neemt daarom de interpretatie van het dossier over of komt tot haar eigen interpretatie.

5.2.

De referentieperiode

Telefoons van de organisatie van [verdachte] werden vanaf 17 februari 2008 afgeluisterd. Het laatste gesprek dat van belang is voor de berekening van het wederrechtelijk voordeel, is gevoerd op 22 april 2008. Daarna zijn geen gesprekken meer te vinden waaruit omzet kan worden afgeleid die tot voordeel heeft gestrekt van de organisatie van [verdachte].

In februari betreft het dan 13 dagen (2008 was een schrikkeljaar), in maart 31 dagen en in april 22 dagen, totaal 66 dagen.

De rechtbank zal, in afwijking van de berekening van de officier van justitie, een gemiddelde omzet per dag berekenen over dit aantal van 66 dagen en niet alleen over de dagen waarop concrete gesprekken zijn gevoerd waaruit een omzet valt af te leiden. Dit levert voor de rechtbank een reëlere, meer representatieve schatting op.

In deze periode is aan de hand van de door de rechtbank geselecteerde taps een bruto opbrengst/omzet berekend van € 1.080.105,50.

5.3.

De kosten/winstmarge

Ten aanzien van de kostenmarge overweegt de rechtbank het volgende. De officier van justitie gaat ervan uit dat de netto winst voor drugshandelaars de helft bedraagt van de verkoopprijs aan de klanten die de drugs uiteindelijk consumeren. De andere helft heeft te gelden als kosten. De officier van justitie baseert zijn standpunt op arresten van gerechtshoven.

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat het aannemen van een kostenmarge of winstpercentage niet gebaseerd mag worden op ambtshalve kennis van de rechter of op feiten van algemene bekendheid.

De rechtbank heeft kennis genomen van het standpunt van de officier van justitie die uitgaat van een winstmarge van 50%, evenals de politie in hun proces-verbaal ontneming. Het is onmogelijk om louter op basis van de tapgesprekken de concrete marges van de organisatie in kaart te brengen. Door [verdachte] en andere betrokkenen wordt niet uit de doeken gedaan wat de winstmarges van de drugs waren. Duidelijk is wel dat die winstmarges vergroot werden, omdat uit de tapgesprekken blijkt dat de organisatie van [verdachte] de drugs vermengde met versnijdingsmiddelen.2 Dit wordt verder gestaafd door de in de panden van de organisatie aangetroffen versnijdingsmiddelen, mixers en persen.3

Met deze feiten en omstandigheden in gedachten vindt de rechtbank mede op grond van algemene ervaringsregels in (grensoverschrijdende) drugszaken de verhouding tussen opbrengsten van de verkoop van drugs en kosten gemoeid met de inkoop en het voorhanden hebben van drugs aanmerkelijk verschillen van die verhouding in bedrijven met een ‘normale’ bedrijfsvoering. Bij de verkoop van drugs is de verhouding tussen opbrengsten en kosten aanzienlijk gunstiger, in die zin dat de opbrengsten als percentage van de kosten vele malen hoger zijn.

Geen rekening wordt immers gehouden met kosten verband houdende met lasten personeel, bijvoorbeeld CAO-gebonden lonen, afdracht belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen. Bovendien wordt veelal bespaard op de kosten van bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door het niet voeren van een administratie, het achterwege laten van reclame, het wegvallen van kosten voor kredietverlening e.d., om van de verplichte btw-afdracht nog maar te zwijgen. Ook de kosten voor de panden waaruit de handel wordt gedreven of de voorraad wordt gehouden, zijn laag in vergelijking met de kosten die veelal worden gemaakt in bedrijfspanden. Te denken valt aan besparingen op kosten voor inrichting en onderhoud. In de onderhavige zaak werd ook gebruikt gemaakt van reguliere huurwoningen, waarvan de huur aanmerkelijk lager is dan van een bedrijfspand.

Het wegvallen van alle genoemde kosten maakt dat de verhouding tussen opbrengsten en kosten bij de verkoop van drugs zo gunstig is dat reguliere ondernemers daar alleen maar van kunnen dromen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat een 50/50 marge als een minimumpositie mag worden beschouwd in de onderhavige zaak. De rechtbank wijst in dit verband ook op het verschil tussen de in- en verkoopprijs van heroïne van de organisatie, zoals deze blijkt uit het ontnemingsdossier. Immers uit het dossier, meer specifiek de verklaring van [betrokkene], blijkt dat laatstgenoemde aan de organisatie heroïne verkocht tegen een inkoopprijs (voor de organisatie) van € 15.000,- per kilogram, zijnde € 15,- per gram.4 Afgezet tegen de aangenomen verkoopprijs van € 36,- per gram (gebaseerd op gegevens van het Nationaal Netwerk Drugsexpertise, kortweg NND5), levert dit een winstmarge op van 58%. Met de toepassing van de 50/50-verhouding tussen kosten en opbrengst wordt -alles afwegende- naar het oordeel van de rechtbank in het voordeel van [verdachte] gerekend en de rechtbank neemt deze marge dan ook als uitgangspunt.

5.4.

Extrapolatie

Uitgaande van een kostenmarge van 50% van de opbrengst is er over 66 dagen een netto opbrengst gegenereerd van: € 1.080.105,50: 2 = € 540.052,75. Netto per dag is dit:

€ 540.052,75: 66 dagen = € 8.182,61.

De gemiddelde netto-opbrengst per dag van € 8.182,61 vormt het uitgangspunt voor een berekening van het wederrechtelijk voordeel over de gehele bewezenverklaarde periode. Dit blijkt namelijk uit de verzuchtingen van [medeverdachte 1] eind maart 2008, zoals weergegeven in het vonnis van [verdachte] van 30 maart 2009:

Tapgesprek van 27 maart 2008, 20:39:20 uur, tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3]:

Ik trek al 13 maanden eraan. Ik ben moe met vier telefoons. De junks maken me gek met telefoontjes. 6

Voor de rechtbank brengt dit mee dat [verdachte] ook in de maand die voorafging aan het tappen van de gesprekken profijt heeft gehad van een goed lopende handel. Het wederrechtelijk voordeel dat de organisatie van [verdachte] heeft genoten uit de drugshandel, gerekend tot en met 22 april 2008, de dag van het laatste relevante tapgesprek, bedraagt dan ook: 99 dagen x netto dagopbrengst, 99 x € 8.182,61 = € 810.078,39.

5.5.

De overige kosten

De organisatie van [verdachte] heeft gebruikt gemaakt van verschillende panden ten behoeve van de opslag, bewerking en verkoop van drugs. De huurkosten zullen door de rechtbank in mindering worden gebracht op het hiervoor berekende bedrag aan wederrechtelijk voordeel. Alleen de volgende panden worden bij de kostenberekening betrokken. Ten aanzien van andere panden kan geen directe link worden gelegd tussen de huurkosten en de omzet van de organisatie. Het gaat om:

[adres 2], verhuurd van 18 mei 2007 t/m 7 april 2008;

[adres 3], verhuurd van januari 2007 t/m 14 januari 2008;

[adres 4], verhuurd van januari 2007 t/m 22 april 2008.

4 maanden [adres 2]: 4 x € 1.200,-7 = € 4.800,-

4 maanden [adres 4]: 4 x € 475,- 8 = € 1.900,-

1. maand [adres 3]: 1 x € 600,-9 = € 600,-

Totaal € 7.300,-

wederrechtelijk voordeel € 810.078,39

huurkosten € 7.300,- -/-

totaal € 802.778,39

5.6.

Verdeling over de veroordeelden

De rechtbank neemt de door de officier van justitie gekozen verdeelsleutel naar rato van de strafopleggingen over.

[verdachte] is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. [medeverdachte 2] is door het Hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar, terwijl [medeverdachte 3] uiteindelijk na het instellen van cassatie een veroordeling van 6 jaar en 9 maanden heeft gekregen in verband met overschrijding van de redelijke termijn van artikel 6 EVRM. Oorspronkelijk was [medeverdachte 3] ook tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

In de strafmaat is de rol van de veroordeelden in de organisatie tot uitdrukking gebracht. [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] zijn als gelijkwaardige leidinggevenden aangemerkt. [verdachte] had een daaraan ondergeschikte positie binnen de organisatie. Aangenomen mag worden dat die verhoudingen ook weerspiegeld worden in de bedragen die iedere betrokkene persoonlijk uit de drugshandel verkreeg. Dit levert een verdeelsleutel op van 7:7:4.

Het bedrag aan voordeel over de periode 15 januari 2008 tot en met 22 april 2008 moet derhalve verdeeld worden over [medeverdachte 2], [medeverdachte 3] en [verdachte] in een verhouding van 7:7:4. Dit levert een bedrag van € 44.598,79 per jaar gevangenisstraf op (€ 802.778,39 : 18).

Verdeeld over 3 betrokkenen:

[verdachte]: 4 x € 44.598,79 = € 178.395,16

[medeverdachte 3]: 7 x € 44.598,79 = € 312.191,53

[medeverdachte 2]: 7 x € 44.598,79 = € 312.191,53

Dit voordeel is door [verdachte] verkregen door middel van voormelde strafbare feiten en uit andere strafbare feiten, waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat deze door [verdachte] zijn begaan (verkoop van hennep).

5.7.

De op te leggen betalingsverplichting

De officier van justitie en de raadsman hebben zich op het standpunt gesteld dat bij de bepaling van de op te leggen betalingsverplichting op het voordeelsbedrag een korting moet worden toegepast vanwege de schending van de redelijke termijn waarbinnen een ontnemingszaak moet zijn afgedaan.

De rechtbank gaat net als de officier van justitie uit van een aanvangsdatum voor de redelijke termijn van 16 maart 2011, de dag waarop de ontnemingsvordering ter zitting aanhangig is gemaakt. Nu de rechtbank heden uitspraak doet, brengt dit in beginsel mee dat er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn (van 2 jaar) met 8 maanden. De rechtbank heeft met de officier van justitie echter geconstateerd dat de ontnemingsprocedure feitelijk heeft stilgelegen van juli 2012 tot aan de hervatting van de behandeling op 9 oktober 2013. Omdat deze vertraging op geen enkele manier aan de betrokkenen kan worden toegeschreven, gaat de rechtbank daarom uit van een grotere overschrijding van de redelijke termijn, groot 17 maanden, hetgeen in beginsel aanleiding is het te ontnemen bedrag te verminderen met 10%, waarbij volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad de vermindering niet meer dan € 5000,- bedraagt. De officier van justitie heeft dit bedrag in de onderhavige zaak uitgelegd als maximum bij een overschrijding van maximaal 12 maanden. Omdat de overschrijding langer is, acht hij een aftrek van 2 maal dat bedrag, € 10.000,- gepast. De rechtbank kan gelet op voornoemde overschrijding met deze korting instemmen.

Het bedrag dat [verdachte] zal moeten betalen aan de Staat, bepaalt de rechtbank dan ook op € 168.395,16.

6 De toegepaste wetsartikelen

De op te leggen maatregel is gegrond op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht.

7 De beslissing

De rechtbank:

- stelt het geschatte voordeel, dat [verdachte] door middel van voormelde strafbare feiten wederrechtelijk heeft verkregen, vast op een bedrag van € 178.395,16

(zegge: honderdachtenzeventigduizend driehonderdvijfennegentig euro en zestien eurocent);

- verplicht [verdachte] ter ontneming van vorenbedoeld wederrechtelijk verkregen voordeel, tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 168.395,16 (zegge: honderdachtenzestigduizend driehonderdvijfennegentig euro en zestien eurocent).

Deze uitspraak is gegeven door mr. C.G.A. Wouters, voorzitter, mr. B.G.L. van der Aa en mr. M.C.A.E. van Binnebeke, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A.P. Jansen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 november 2013.

Bijlage: tapgesprekken en overig bewijs 10

A. Uitgangspunten

De rechtbank zal hierna weergeven welke betekenis toekomt aan de verhullende omschrijvingen, alsmede de bijbehorende verkoopprijzen aan de klanten van de organisatie van [verdachte]. Daarbij hanteert de rechtbank de volgende uitgangspunten:

- De prijzen worden afgeleid uit tapgesprekken. Waar dat niet mogelijk is, gaat de rechtbank uit van prijzen die vermeld worden in een overzicht van het Nationaal Netwerk Drugsexpertise (NND). Uit de tapgesprekken komen verschillende verkoopprijzen naar voren van de organisatie van [verdachte]. De rechtbank hanteert in het voordeel van [verdachte] de laagste prijs, tenzij een specifieke prijs bij een transactie kan worden bepaald.

- De hoeveelheden drugs die zijn besteld of ingekocht door leden van de organisatie in de tapgesprekken, zijn in beginsel ook weer doorverkocht aan de klanten. Als uit de tapgesprekken duidelijk kan worden opgemaakt dat een bepaalde transactie niet is doorgegaan, blijft deze buiten beschouwing. Daarbij worden woorden als “geven” en “nemen” gelijk gesteld aan verkopen.

- Waar over voorraden gesproken wordt, tellen deze mee voor de berekening van de omzet, omdat aangenomen mag worden dat die voorraden ook zijn verkocht. Evidente dubbeltellingen zal de rechtbank niet meenemen in haar berekening.

- Bedragen die in de tapgesprekken nog verschuldigd zijn, worden als omzet meegerekend.

- Tot slot gaat de rechtbank er vanuit dat in bepaalde tapgesprekken gesproken wordt over kilo’s en niet over grammen, wanneer getallen onder de 10 worden gebruikt. Genoemde honderdtallen kunnen worden geïnterpreteerd als aantallen grammen. De volgende tapgesprekken illustreren dit:

Tapgesprek 10 maart 2008

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 15:51:30 [XXXXXXXXXX 1] [verdachte][betrokkene]

[bijnaam verdachte] vraagt aan NN-man of hij weet wie hij is. NN-man zegt: ja. zegt dat hij straks een nodig heeft, ’s avonds rond zeven/acht uur. NN-man zegt: oké, waar treffen we elkaar? [bijnaam verdachte] zegt: zullen we elkaar daar treffen waar we ons destijds hebben getroffen? NN-man zegt: ken jij niet naar mij komen? [bijnaam verdachte] zegt: ik kom wel. NN-man zegt: oké, kom maar naar mij toe. Bel me op. [bijnaam verdachte] zegt: ja oké.

Tapgesprek 11 maart 2008

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 21:32:25 [XX-XXXXXXXX 4] [medeverdachte 1] [verdachte]

NN-man 0656 zegt: heeft [bijnaam medeverdachte 5] je geld gegeven? NN-man [bijnaam verdachte] zegt: nog niet, ik ga straks naar hem toe. NN-man 0656 zegt: hoeveel spul heeft [voornaam betrokkene], laatste keer gegeven, drie? NN-man [bijnaam verdachte] zegt: drie, heeft hij me gegeven. NN-man 0656 zegt: dat is het, drie, ik heb een gemaakt, halve, halve. Ik heb een gemaakt. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: hij heeft me in ieder geval drie gegeven, dan moet jij maar je rekensommetje maken. NN-man 0656 zegt: [bijnaam medeverdachte 5] heeft 550 in totaal, maar ik heb geen cent, geen euro gezien. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: hij heeft een halve en 50. NN-man 0656 zegt: 550, een halve en 50. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ik ga straks naar hem anders neem jij dat geld van hem aan. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: die spullen heb ik gehaald, die zijn thuis. NN-man 0656 zegt: hoeveel heb je gehaald? NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ik heb een gehaald en een wit is daar. NN-man 0656 zegt: is goed.

Tapgesprek 19 maart 2008

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 21:15:45 [XX-XXXXXXXX 3] [verdachte] [medeverdachte 1]

Nn-man: kan niet, mijn vriend, hier is bijna niets, misschien, zevenduizend, achtduizend of zesduizend, hier is niet. [bijnaam verdachte]: hoeveel heb je dan daar? NN-man: ik weet het niet, maar wat ik je heb gezegd hier is… [bijnaam verdachte]: luister je moet het uitrekenen, hoeveel je krijgt en thuis hebt, dat moet je opschrijven. NN-man: ja, hier is geen geld, het geld is bij jou. [bijnaam verdachte]: daar is niets vriend, niet veel geld. NN-man: dan weet ik het niet, mijn broer, het geld.. [bijnaam verdachte]: ehh, kilo, hoeveel heb je van die kilo? NN-man: die kilo die jij hebt gegeven, daar heb ik tweehonderd van gepakt, en verder niets. [bijnaam verdachte]: heb je daar tweehonderd van gepakt? NN-man: ja, die heb ik aan die jongen gegeven honderdtachtig gisteren, de kilo van jou gisteren is nog hier. [bijnaam verdachte]: hoeveel heb je nog daar, hoeveel? NN-man: vijfhonderd, die heb ik gebroken en daarmee doe ik mengen, je moet tellen dat nog driehonderd, nog driehonderdtwintig over is.

[bijnaam verdachte]: er is nog een half en een plak, daar heb je wat van gepakt, hoeveel is nog over? NN-man: ja, nog een halve, die ben ik aan het mengen en nog driehonderdtwintig. [bijnaam verdachte]: er is nog driehonderdtwintig over? NN-man: ja, van die kilo die jij hebt gebracht, het is hier nog over. [bijnaam verdachte]: wat je aan het mengen bent, dat is apart. NN-man: wat. [bijnaam verdachte]: wat je aan het mengen bent, is apart. NN-man: ja met die halve ben ik aan het mengen, dat is apart ja. [bijnaam verdachte]: als je aan het mengen bent en het is klaar, hoeveel zwart heb je dan nog over? NN-man: ik ben nu een halve aan het mengen en dan blijft driehonderdtwintig puur over. [bijnaam verdachte]: blijft alleen driehonderdtwintig over? NN-man: ja en honderdtachtig heb ik gisteren aan die jonge gegeven. [bijnaam verdachte] : hoeveel zwart is nog over en je moet niet zeggen wat er weg is, wat blijft er thuis over als je klaar met mengen bent, het gemengde moet je niet meetellen, alleen wat er overblijft. NN-man: ja, dat zeg ik je 320, vriend. [bijnaam verdachte]: 320? NN-man: ja. [bijnaam verdachte]: ik heb je een kilo gebracht toch? NN-man: ja een kilo. [bijnaam verdachte]: ja, ik heb een kilo gebracht. NN-man: ja die kilo is nog zo gebleven, een halve voor het mengen, 320 heb ik nog bij de hand en 180 heb ik gisteren aan die jongen gegeven, begrijp je mij of niet? [bijnaam verdachte]: 180 en 320 hoeveel is dat? NN-man: vijfhonderd en vijfhonderd die ik aan het mengen ben, die kilo van jou heb ik nog niets van gepakt. [bijnaam verdachte]: dus van die kilo is niets over? NN-man: nee, nog 320 puur heb ik nog hier in de woning, maar die jongen heeft daar genoeg, ik heb hier 320 puur nog en die halve die ik aan het mengen ben. [bijnaam verdachte]: hoeveel blijft over wanneer je klaar bent met mengen en alles de deur uit is? NN-man: 320. [bijnaam verdachte]: 320 en die 180 van die jongen of niet. NN-man: 500 ben ik aan het mengen en 320 is nog over. [bijnaam verdachte]: dus 320 is over en die 180? NN-man: die heb ik gisteren aan die jongen gegeven. [bijnaam verdachte]: oké dat is een halve en die andere halve? NN-man: ja die ben ik aan het mengen.

In het gesprek van 10 maart 2008 bestelt [verdachte] heroïne bij leverancier[betrokkene]. Uit het vonnis blijkt namelijk dat[betrokkene] verklaard heeft dat hij op 10 maart 2008 heroïne heeft geleverd aan [verdachte] en dat hij meerdere kilo’s leverde aan de organisatie van [verdachte]. Duidelijk is daarmee dat [verdachte] spreekt over één kilo.

In het gesprek van 11 maart 2008 overleggen [verdachte] en [medeverdachte 1] over voorraden, over “spul”. In dat gesprek geeft [verdachte] aan dat hij 3 gehaald heeft bij [voornaam betrokkene] en [medeverdachte 1] zegt dat hij één gemaakt heeft, dat wil zeggen bewerkt/gemengd heeft, “halve, halve”. Eén wit is “daar”. Niet aannemelijk is dat er in dit gesprek over slechts 1 gram wit, of 1 gram spul wordt gesproken. De drugs worden per kilo ingekocht en per kilo in voorraad gehouden.

Het mengen komt in het gesprek van 19 maart 2008 aan de orde. [medeverdachte 1] heeft de kilo van [bijnaam verdachte] intact gelaten en een halve kilo gebruikt voor het mengen. Van die halve kilo heeft [medeverdachte 1] nog 320 gram bij de hand en 180 gram aan die jongen gegeven.

Betekenis verhullende termen en overzicht van de verkoopprijzen

Heroïne

Puur: heroïne.11 De verkoopprijs is € 36,- per gram. Deze prijs is gebaseerd op de prijzen die voor het jaar 2008 zijn vermeld in het overzicht van het Nationaal Netwerk Drugsexpertise.12

Bruin: versneden heroïne.11 De verkoopprijs is € 14,- per gram. Deze prijs is gebaseerd op de prijzen die voor het jaar 2008 zijn vermeld in het overzicht van het Nationaal Netwerk Drugsexpertise.13

Cocaïne

Voor cocaïne hanteert de rechtbank een verkoopprijs van € 40,- per gram. In de tapgesprekken worden de volgende verhullende woorden gebruikt.

Wit: cocaïne.11 De verkoopprijs is € 40,- per gram. Deze prijs is gebaseerd op het volgende tapgesprek.

Tapgesprek 27 maart

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 17:01:22 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] zegt dat NN-man 2662 die man met het meisje moet gaan bedienen bij het tankstation. NN-man moet 25 koffie en halve wit geven. [voornaam medeverdachte 1] zegt 290 euro voor koffie en 20 euro voor wit. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat zij over 40 minuten komen op de afgesproken plaats.

Uit dit gesprek blijkt dat de organisatie € 20, - voor 0,5 gram wit vraagt.

Melk: cocaïne.11

Vingers: een hoeveelheid versneden cocaïne in een omhulsel; een hoeveelheid variërend van 10 tot 30 gram.14

Dat dit onderscheid kan worden gemaakt, blijkt ook uit de hierna weergegeven tapgesprekken van 31 maart 2008 en 4 april 2008. In het voordeel van [verdachte] is uitgegaan van 10 gram cocaïne per vinger, tenzij voor de rechtbank duidelijk is dat er over 30 gram gesproken wordt.

Uit een tapgesprek van 22 maart 2008 kan worden afgeleid dat wanneer cocaïne in de vorm van vingers wordt verkocht, er ook een verkoopprijs van € 40,- per gram wordt gehanteerd. Verder is niet altijd duidelijk in de tapgesprekken of er daadwerkelijk vingers van 10 gram worden gekocht door klanten of dat het gaat om transacties in louter grammen cocaïne. Waar de rechtbank de tapgesprekken niet helder genoeg vindt, zal zij in grammen rekenen en niet nog eens met 10 vermenigvuldigen.

Tapgesprek 31 maart 2008

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 8:02:53 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] zegt: het is vroeg, maar heb je daar die van 30 of niet? [voornaam medeverdachte 4] zegt: wat? [voornaam medeverdachte 1] zegt: die wit, heb je daar of niet, die van 30, is daar toch? [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja is hier. [voornaam medeverdachte 1] zegt: die van vingers en die van 10.

Tapgesprek 4 april 2008

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 21:27:28 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] belt naar [voornaam medeverdachte 4] en vraagt hem hoeveel hij wit van 30 heeft? [voornaam medeverdachte 4] zegt: ik denk 76. [voornaam medeverdachte 1] zeg: hij is niet alleen heeft iemand anders bij zich…thuis. [voornaam medeverdachte 4] zegt: is hij een Belg? [voornaam medeverdachte 4] zegt: nee, hij wil wit hebben.

Tapgesprek 22 maart 2008

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 19:23:48 [XXXXXXXXXXX 1] NN [verdachte]

NN-man: gegroet broer. [bijnaam verdachte]: hallo. NN-man: krijgt hij vijf kado? [bijnaam verdachte]: wat? NN-man: krijgt hij vijf kado? [bijnaam verdachte]: hij krijgt vijf zwart en niet wit. NN-man: ja dat weet ik. [bijnaam verdachte]: vijftig toch? NN-man: is goed ja. [bijnaam verdachte]: hij koopt vijftig toch? NN-man: ja hij heeft vijftig gezegd, maar ik heb nog niks gezien. [bijnaam verdachte]: oké, hij moet eerst vijftig kopen, dan kun je het ene pas geven. Je moet het niet zomaar geven. NN-man: ja oké is goed, [bijnaam verdachte]: wel met hem afrekenen. NN-man: ja goed, [bijnaam verdachte]: oké hoi.

NN-man: hoeveel, hoeveel is het per gram? [bijnaam verdachte]: Wat? NN-man: hoeveel is het per gram, veertig, vijftig of vijfenveertig? [bijnaam verdachte]: wil hij crystal? NN-man: nee vingers, hoeveel kost het? [bijnaam verdachte]: vingers veertig. NN-man: nee, ik heb niet veel crystal hier, ik heb wel veel vingers hier. [bijnaam verdachte]: ja geef hem dan vingers, vingers is veertig en crystal is vijfenveertig. NN-man: oké is goed.

Hasjiesj

Zwart: Marokkaanse hasj.11 De verkoopprijs is € 5,- per gram. Deze prijs is gebaseerd op tapgesprekken.

Plak: algemeen bekend is dat in de drugshandel een versneden plak hasj circa 100 gram weegt.11 Daar waar in de taps over plakken wordt gesproken, gaat de rechtbank er vanuit dat het hasj betreft. Niet altijd is duidelijk in de gesprekken of er over plakken van 100 gram gesproken wordt. Wanneer er over honderdtallen gesproken wordt, neemt de rechtbank in het voordeel van [verdachte] aan dat er over een totale hoeveelheid in grammen gesproken wordt. De volgende tapgesprekken illustreren het voorgaande:

Tapgesprek 1 april 2008

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM2 19:55:55 [XXX-XXXXXXXX] [medeverdachte 1] [medeverdachte 3]

[voornaam medeverdachte 1] zegt: die jongen, Chief die met ons werkt heeft me gevraagd over dat goeie van Marokko over hashisch. [voornaam medeverdachte 3] zegt: wie heeft dat nodig? [voornaam medeverdachte 1] zegt: klanten, hij wil 400 moet ik het hem dat brengen? [voornaam medeverdachte 3] zegt dat hij hem maar moet bellen. [voornaam medeverdachte 1] zegt: hoeveel kost een plakje, gram, gram, 5 euro? [voornaam medeverdachte 3] zegt: 5 euro.

Tapgesprek 3 april 2008

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 13:09:05 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij naar [voornaam medeverdachte 4] gaat met een plak hashish van 5 euro per gram en wanneer iemand wat zoekt, dan kan dit per 100 verkocht worden. [voornaam medeverdachte 1] vraagt of er nog koffie is. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat er nog 120 is voor de klanten. [voornaam medeverdachte 1] vraag: 120 gram? [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat hij dan nog 400 over heeft. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel plakken er nog over is. [voornaam medeverdachte 4] zegt: nog 500. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat het teveel klanten komen. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij vandaag een woning pakt. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat hij bang is voor de politie en dat elke keer. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat er een nieuwe woning komt. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij niet wil en daarop moet wachten.

Tapgesprek 6 maart 2008

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 17:11:20 [XX-XXXXXXXX 4] [medeverdachte 1] [verdachte]

NN-man 0656 vraagt waar NN-man die witte weegschaal heeft gelaten? NN-man zegt: die zijn allemaal daar waar het spul is. NN-man 0656 zegt: die spullen, die vinger heb je die ook daar gezet? NN-man zegt: die vinger, in ieder geval die weegschaal is van plaats veranderd. NN-man 0656 zegt: heb je gisteren…onverstaanbaar aan de jongens gegeven? NN-man zegt: ik heb ze honderd, honderd gegeven. Honderd zwart, honderd vingers.

NN-man 0656 zegt: aan [bijnaam medeverdachte 5]? NN-man zegt: aan [bijnaam medeverdachte 5], ja. Honderd puur en honderd vingers…onverstaanbaar dertig. [naam 2] heb ik 2 plakken hashisch gegeven en dertig vingers. NN-man zegt: over gisteren toch? NN-man zegt: waar praten we dan over, vriend? Ik heb [naam 2] gisteren twee plakken en 30 gram vingers gegeven. NN-man 0656 zegt: is goed. NN-man zegt: aan [bijnaam medeverdachte 5] honderd, honderd. Honderd puur en honderd vingers. NN-man 0656 zegt: heeft [bijnaam medeverdachte 5] jou geld gegeven? NN-man zegt: hij heeft me gisteren niets gegeven.

Hennep

Gras: gedroogde hennep.11 De rechtbank hanteert een verkoopprijs van € 5,- per gram. Deze prijs is gebaseerd op de prijzen die voor het jaar 2008 zijn vermeld in het overzicht van het Nationaal Netwerk Drugsexpertise.15

De handel in hennep is niet aan [verdachte] ten laste gelegd. Dit betekent dat de henneptransacties uit de tapgesprekken bij de berekening moeten worden betrokken als andere feiten.

Speed/MDMA

Crystal en glas: speed/MDMA.11 De verkoopprijs is € 45,- per gram. Deze verkoopprijs kan worden gebaseerd op de volgende tapgesprekken:

Tapgesprek 21 maart 2008

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 19:02:50 [XXXXXXXXXXX 1] NN [verdachte]

NN-man vraagt of [bijnaam verdachte] 1 kado wil geven. [bijnaam verdachte] vraagt of het wit of zwart betreft. NN-man zegt dat hij 1 wit kado wil hebben. [bijnaam verdachte] zegt dat hij niets kado krijgt, tenzij 15 wordt afgenomen. NN-man zegt dat het moet van [naam 3]. [bijnaam verdachte] zegt dat hij met hem wil praten. Gesprek volgt tussen [bijnaam verdachte] en een Franstalige NN-man1. NN-man1 wil 15 en twee erbij als kado hebben. [bijnaam verdachte] zegt dat 15 niet veel is en geeft hem anderhalf erbij. Verder wil NN-man1 90. [bijnaam verdachte] zegt: 80 plus 88. NN-man1 zegt oké. Vervolgens vraagt [bijnaam verdachte] zijn maat aan de telefoon. [bijnaam verdachte] zegt tegen NN-man dat er 1,5 erbij kan. NN-man zegt dat hij anderhalf erbij doet. [bijnaam verdachte] zegt alleen wanneer 15 gekocht wordt. NN-man vraagt of hij het voor 45 euro moet verkopen. [bijnaam verdachte] zegt: wat. NN-man vraagt of hij het voor 45 euro of 40 euro moet verkopen. [bijnaam verdachte] zegt dat crystal 45 euro kost.

Tapgesprek 22 maart 2008

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 19:23:48 [XXXXXXXXXXX 1] NN [verdachte]

NN-man: gegroet broer. [bijnaam verdachte]: hallo. NN-man: krijgt hij vijf kado? [bijnaam verdachte]: wat? NN-man: krijgt hij vijf kado? [bijnaam verdachte]: hij krijgt vijf zwart en niet wit. NN-man: ja dat weet ik. [bijnaam verdachte]: vijftig toch? NN-man: is goed ja. [bijnaam verdachte]: hij koopt vijftig toch? NN-man: ja hij heeft vijftig gezegd, maar ik heb nog niks gezien. [bijnaam verdachte]: oké, hij moet eerst vijftig kopen, dan kun je het ene pas geven. Je moet het niet zomaar geven. NN-man: ja oké is goed, [bijnaam verdachte]: wel met hem afrekenen. NN-man: ja goed, [bijnaam verdachte]: oké hoi.

NN-man: hoeveel, hoeveel is het per gram? [bijnaam verdachte]: Wat? NN-man: hoeveel is het per gram, veertig, vijftig of vijfenveertig? [bijnaam verdachte]: wil hij crystal? NN-man: nee vingers, hoeveel kost het? [bijnaam verdachte]: vingers veertig. NN-man: nee, ik heb niet veel crystal hier, ik heb wel veel vingers hier. [bijnaam verdachte]: ja geef hem dan vingers, vingers is veertig en crystal is vijfenveertig. NN-man: oké is goed.

Overige verdovende middelen

Koffie: uit de tapgesprekken kan niet eenduidig worden afgeleid welk verdovend middel specifiek wordt bedoeld. Wel is, gelet op de prijs die ervoor gevraagd wordt per gram, helder dat het om drugs gaat en niet om echte koffie. De verkoopprijs is € 10,- per gram. Deze verkoopprijs volgt uit het volgende tapgesprek.

Tapgesprek 1 april 2008

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 23:23:59 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] zegt: die koffie van 10, heb je nog of moet ik brengen. [voornaam medeverdachte 4] zegt: breng 200.

Hieruit kan worden afgeleid dat er koffie verkocht wordt met een verkoopprijs van € 10,- per gram.

Pillen, paracetamols: uit de tapgesprekken kan niet worden afgeleid welk verdovend middel specifiek wordt bedoeld. Evident is dat het niet daadwerkelijk om paracetamol gaat. Uit de volgende twee tapgesprekken van 26 maart 2008 kan worden opgemaakt dat het woord paracetamol synoniem is voor pil, nu [bijnaam verdachte] [verdachte] kort na de bestelling van de onbekende beller van paracetamols navraag doet naar pillen voor eenzelfde hoeveelheid. Een gesprek op 6 maart levert een verkoopprijs op van € 1,20 per pil.

Tapgesprekken 26 maart 2008 14:51:13 en 14:56:13 uur

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 14:51:13 [XXXXXXXXXXX 2]

Sms: HE mattie wou je vragen of je 50 paracetamols voor me hebt of kan regelen heb ze vanavond nodig ja of nee mattie?

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 14:56:12 [XXXXXXXXXXX 1] [verdachte] NN

[bijnaam verdachte]: luister heb je nog pillen? NN-man: wat? [bijnaam verdachte]: pillen. NN-man: ja die zijn er ja. [bijnaam verdachte]: wat? NN-man: ja die zijner, hoeveel wil je? [bijnaam verdachte]: ik heb 50 nodig. NN-man: hoeveel 50? [bijnaam verdachte]: ja 50. NN-man: ja het is er. [bijnaam verdachte]: die heb ik dadelijk nodig, doe die apart. NN-man: hoelang? [bijnaam verdachte]: ’s avonds. NN-man: ja is goed.

Tapgesprek 6 maart 2008 20:28:00 uur

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 20:28:00 [XXXXXXXXXXX 1] NN [verdachte]

NN-man zegt: die ene heb 300 pillen verkocht voor een euro twentig toch? NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ja. NN-man 2662 zegt: ik heb hem 320 euro gegeven, maar hij moet me 360 euro geven, ik heb een fout gemaakt. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: geeft niet. NN-man 2662 verontschuldigt zich hiervoor dat hij nog 40 euro tekort komt. NN-man [bijnaam verdachte] zegt dat het niet erg is.

Brood: uit de tapgesprekken kan niet worden afgeleid welk verdovende middel specifiek wordt bedoeld. Wel is duidelijk, gelet op de prijs per kilo waarover gesproken wordt, dat er drugs mee worden bedoeld. De verkoopprijs kan ook niet worden afgeleid. De inkoopprijs bedraagt € 1.000,- per kilo. Dit blijkt uit het volgende tapgesprek van 13 april 2008. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat de organisatie van [verdachte] de ingekochte hoeveelheden in elk geval voor minstens dezelfde prijs heeft doorverkocht.

Tapgesprek 13 april 2008

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

MZGSM2 20:54:52 [XX-XXXXXXXX 1] [medeverdachte 2] [naam 1]

[voornaam medeverdachte 2] zegt: luister die ronde brood, wat is daar de prijs van? [voornaam naam 1] zegt: hij heeft gezegd 1100. [voornaam medeverdachte 2] zegt: wat? [voornaam naam 1] zegt: 1100. [voornaam medeverdachte 2] zegt: mogelijk doet hij er wat van af, ik weet niet. [voornaam medeverdachte 2] zegt: die mensen zoeken zo’n 30 kilo nu, en als het hun bevalt, je weet, zij komen elke week terug, begrijp je. [voornaam naam 1] zegt: ja. [voornaam naam 1] zegt: wat denk je? [voornaam medeverdachte 2] zegt: mogelijk kunnen wij daar 100 er vanaf doen, dan laat hij het voor 1000. [voornaam naam 1] zegt: ik zal hem bellen, hebben zij het hier nodig of daar onder? [voornaam medeverdachte 2] zegt: mogelijk hebben zij het daar onder nodig, in de hoofdstad. [voornaam naam 1] zegt: oké, is goed.

De tapgesprekken en daarbij berekende omzet

6 maart 2008 totaal € 16.020,-

Gesprek 1

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 17:11:20 [XX-XXXXXXXX 4] [medeverdachte 1] [verdachte]

NN-man 0656 vraagt waar NN-man die witte weegschaal heeft gelaten? NN-man zegt: die zijn allemaal daar waar het spul is. NN-man 0656 zegt: die spullen, die vinger heb je die ook daar gezet? NN-man zegt: die vinger, in ieder geval die weegschaal is van plaats veranderd. NN-man 0656 zegt: heb je gisteren…onverstaanbaar aan de jongens gegeven? NN-man zegt: ik heb ze honderd, honderd gegeven. Honderd zwart, honderd vingers.

NN-man 0656 zegt: aan [bijnaam medeverdachte 5]? NN-man zegt: aan [bijnaam medeverdachte 5], ja. Honderd puur en honderd vingers…onverstaanbaar dertig. [naam 2] heb ik 2 plakken hashisch gegeven en dertig vingers. NN-man zegt: over gisteren toch? NN-man zegt: waar praten we dan over, vriend? Ik heb [naam 2] gisteren twee plakken en 30 gram vingers gegeven. NN-man 0656 zegt: is goed. NN-man zegt: aan [bijnaam medeverdachte 5] honderd, honderd. Honderd puur en honderd vingers. NN-man 0656 zegt: heeft [bijnaam medeverdachte 5] jou geld gegeven? NN-man zegt: hij heeft me gisteren niets gegeven.

Volgens dit gesprek is er aan [bijnaam medeverdachte 5] 100 zwart/puur gegeven. Niet geheel duidelijk is of hier met puur heroïne wordt bedoeld, omdat de termen zwart en puur in de tapgesprekken vaker in combinatie met elkaar voorkomen. Daarom gaat de rechtbank er in het voordeel van [verdachte] vanuit dat het hier hasjiesj betreft.

Hoeveelheden prijs omzet

Aan [bijnaam medeverdachte 5]

100 gram zwart/puur € 5,- p gr. € 500,-

100 gram vingers/cocaïne € 40,- p gr. € 4.000,-

Aan [naam 2]

2 plakken = 200 gr. hasj € 5,- p gr. € 1.000,-

30 gram vingers/cocaïne € 40,- p gr. € 1.200,-

totaal € 6.700,-

Gesprek 2

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 17:11:20 [XX-XXXXXXXX 4] [medeverdachte 1] [verdachte]

NN-man 0656 zegt: Ik heb [bijnaam medeverdachte 5] twee dagen geleden 250 puur gegeven en honderd. NN-man zegt: ze hebben bij hen ingebroken, er is geen spul en geen geld, man. NN-man 0656 zegt: ah shit, oké, oké.

Hoeveelheden prijs omzet

Aan [bijnaam medeverdachte 5]

250 gram puur/heroïne € 36,- p gr. € 9.000,-

Gesprek 3

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 20:28:00 [XXXXXXXXXXX 1] NN [verdachte]

NN-man zegt: die ene heb 300 pillen verkocht voor een euro twentig toch? NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ja. NN-man 2662 zegt: ik heb hem 320 euro gegeven, maar hij moet me 360 euro geven, ik heb een fout gemaakt. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: geeft niet. NN-man 2662 verontschuldigt zich hiervoor dat hij nog 40 euro tekort komt. NN-man [bijnaam verdachte] zegt dat het niet erg is.

Hoeveelheden prijs omzet

300 pillen € 1,20 p pil € 360,-

Minus € 40,- -/-

totaal € 320,-

10 maart 2008 totaal € 118.010,-

Gesprek 4

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 1:17:04 [XX-XXXXXXXX 3] [medeverdachte 1] [verdachte]

NN-man 3396 vraagt of hij slaapt? NN-man [bijnaam verdachte] zegt ja. NN-man 3396 zegt: haal morgen een koffie en twee honderd vingers. Haal een koffie voor de zekerheid, hier is nog een beetje koffie, maar voor de zekerheid. Maar haal maar een. NN-man [bijnaam verdachte] zegt oké. NN-man 3396 zegt: en tweehonderd, haal geen vierhonderd, tweehonderd vingers apart, die moet ik maken. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ja. NN-man 3396 zegt: ciao.

Gesprek 5

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 16:45:00 [XXXXXXXXXXX 3]

Sms: Dat kan ik heb nog maar 250.

Gesprek 6

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 16:50:19 [XXXXXXXXXXX 3]

Sms: Excuseer, nog maar 130 vingers. Hoe laat?

De rechtbank gaat ervanuit dat het hier om een samenhangende transactie gaat. [medeverdachte 1] vraagt [verdachte] om vingers te halen, maar kennelijk heeft de NN-leverancier nog maar 130 vingers. Om dubbeltelling te vermijden, zal de rechtbank alleen 130 vingers in aanmerking nemen.

Hoeveelheden prijs omzet

1. kilo koffie € 10,- p gr. € 10.000,-

130 vingers/cocaïne (130 x 10gr) € 40,- p gr. € 52.000,-

Totaal € 62.000,-

Gesprek 7

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 23:12:04 [XX-XXXXXXXX 3] [medeverdachte 1] [verdachte]

NN-man 3396 zegt: bel [naam 2] op, en vraag hem mij te bellen, ik loop met wat spullen, ik heb geen beltegoed. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: waar ben je? NN-man 3396 zegt: ik ben onderweg naar [naam 4], wil hem wat spullen brengen. Bel [naam 2] op. NN-man [bijnaam verdachte]: oké. NN-man 3396 zegt: die spullen die de Tunesische zou meenemen, die moet je meenemen….onverstaanbaar [naam 5], [naam 6], begrijp je? NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ik heb je wit meegenomen. NN-man 3396 zegt: en koffie? NN-man [bijnaam verdachte] zegt: koffie, zal ik morgen halen. NN-man 3396 zegt: dat moet, wit heb ik nog, voor de zekerheid. Maar koffie moet morgen aub. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ik zal die morgen direct halen. NN-man 3396 zegt: haal maar anderhalf of twee. Twee maar. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ja.

Hoeveelheden prijs omzet

2 kilo koffie € 10,- p gr. € 20.000,-

Gesprek 8

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 15:51:30 [XXXXXXXXXX 1] [verdachte][betrokkene]

[bijnaam verdachte] vraagt aan NN-man of hij weet wie hij is. NN-man zegt: ja. zegt dat hij straks een nodig heeft, ’s avonds rond zeven/acht uur. NN-man zegt: oké, waar treffen we elkaar? [bijnaam verdachte] zegt: zullen we elkaar daar treffen waar we ons destijds hebben getroffen? NN-man zegt: ken jij niet naar mij komen? [bijnaam verdachte] zegt: ik kom wel. NN-man zegt: oké, kom maar naar mij toe. Bel me op. [bijnaam verdachte] zegt: ja oké.

Hoeveelheden prijs omzet

1. kilo heroïne € 36,- p gr. € 36.000,-

In dit gesprek bestelt [verdachte] heroïne bij leverancier[betrokkene]. Uit het vonnis blijkt namelijk dat[betrokkene] verklaard heeft dat hij op 10 maart 2008 heroïne heeft geleverd aan [verdachte] en dat hij meerdere kilo’s leverde aan de organisatie van [verdachte]. 16 De rechtbank hecht geen waarde aan de latere verklaring van [betrokkene] bij de rechter-commissaris, waarin hij hierop terugkomt.

Gesprek 9

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 14:30:26 [XXXXXXXXXX 1][betrokkene] [verdachte]

NN-man 4270 zegt dat ie in Eindhoven is en dat hij rond tien over vier bij NN-man [bijnaam verdachte] is. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: oké, bel me maar op. NN-man 4270 zegt: ben je in de buurt van [naam 7]? NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ja. NN-man 4270 wil graag 10 euro hasj hebben. NN-man 4270 zal hem bellen bij aankomst.

Hoeveelheden prijs omzet

Onbekend € 10,-

11 maart 2008 totaal € 55.550,-

Gesprek 10

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 18:04:50 [XX-XXXXXXXX 3] [verdachte] [medeverdachte 1]

NN-man [bijnaam verdachte] zegt: hoeveel zwart heb ik destijds gepakt, toen je het meenam… toen [voornaam medeverdachte 3] wegging? NN-man 3396 zegt: kan ik me niet herinneren. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ik heb drie kilo meegenomen, ‘hij’ zei tegen mij, ik heb je drie kilo gegeven er is geen geld hier. NN-man 3396 zegt: drie? NN-man [bijnaam verdachte] zegt: drie, ja. NN-man 3396 zegt: plakken? NN-man [bijnaam verdachte] zegt: drie kilo vriend, drie kilo of minder? NN-man 3396 zegt: volgens mij minder, vriend. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: hoeveel, je hebt betaald gekregen, je hebt datgene gedaan, maar je weet niet hoeveel je hebt betaald gekregen en hoeveel je naar buiten hebt gedaan. Ik heb je maar een keer gehaald, toen [voornaam medeverdachte 3] wegging. NN-man 3396 zegt: ik heb het twee keer gemengd, maar kwam veel puur uit. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ja, maar hoeveel, vriend. Jij. Ik weet niet hoe jij dit werk doet. NN-man 3396 zegt: maar het was geen drie kilo, zeg maar tegen ‘hem’ dat ‘ie’ goed moet nadenken. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: of twee? NN-man 3396 zegt: twee, ja. Twee, ja. Tweeënhalf, twee. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: pak de telefoon een beetje op, dit zijn belangrijke dingen. NN-man 3396 zegt: ik heb niet geteld. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: Hoe kan dat, jij betaalt/krijgt betaald en je weet niet hoeveel. NN-man 3396 zegt: ik heb veel naar eruit/buiten gedaan. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ik heb je maar een keer spul gebracht, ik heb het je bij [naam 7] gegeven, bij die hond. NN-man 3396 zegt: ja, dat kan ik me herinneren, maar ik heb niet geteld, ik heb veel spullen naar buiten gebracht, puur. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: oké, ciao.

Gesprek 11

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 18:07:41 [XXXXXXXXXX 1] [verdachte][betrokkene]

NN-[bijnaam verdachte] zegt: hoeveel heb je…onverstaanbaar afgelopen keer gegeven? NN-man 4270 zegt: ik heb jou drie gegeven. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: of twee? NN-man 4270 zegt: nee, drie. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: drie. NN-man 4270 zegt: nee, drie. Ik heb je het in de auto gegeven. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ja, ik heb niet gekeken, snap je? NN-man 4270 zegt: nee, vraag je vriend, die… NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ja, ja. Heeft [voornaam medeverdachte 3] dat bij jou besteld? Heeft [voornaam medeverdachte 3] tegen jou gezegd dat je drie moest brengen? NN-man 4270 zegt: ja, [voornaam medeverdachte 3]. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: oké, ja. NN-man 4270 zegt: zeg jij maar tegen [voornaam medeverdachte 3]. [voornaam medeverdachte 3] weet het. Ik heb [voornaam medeverdachte 3] eerst twee gegeven, dan drie… NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ja, ja. NN-man 4270 zegt: zeg maar tegen [voornaam medeverdachte 3]. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: oké, geen probleem. dag.

Uit de voorgaande gesprekken volgt dat [verdachte] tegen [medeverdachte 1] zegt 3 kilo zwart te hebben ingekocht en dat [verdachte] dit vervolgens verifieert bij [betrokkene].

Hoeveelheden prijs omzet

3 kilo zwart/hasj € 5- p gr. € 15.000,-

Gesprek 12

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 20:03:23 [XX-XXXXXXXX 3] [medeverdachte 1] [verdachte]

NN-man 3396 zegt: [bijnaam medeverdachte 5] moet betalen, heeft niet betaald. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ik wacht op hem, ik ben nog niet bij hem geweest. NN-man 3396 zegt: [bijnaam medeverdachte 5] heeft 550.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 550,-

Gesprek 13

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 21:32:25 [XX-XXXXXXXX 4] [medeverdachte 1] [verdachte]

NN-man 0656 zegt: heeft [bijnaam medeverdachte 5] je geld gegeven? NN-man [bijnaam verdachte] zegt: nog niet, ik ga straks naar hem toe. NN-man 0656 zegt: hoeveel spul heeft [voornaam betrokkene], laatste keer gegeven, drie? NN-man [bijnaam verdachte] zegt: drie, heeft hij me gegeven. NN-man 0656 zegt: dat is het, drie, ik heb een gemaakt, halve, halve. Ik heb een gemaakt. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: hij heeft me in ieder geval drie gegeven, dan moet jij maar je rekensommetje maken. NN-man 0656 zegt: [bijnaam medeverdachte 5] heeft 550 in totaal, maar ik heb geen cent, geen euro gezien. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: hij heeft een halve en 50. NN-man 0656 zegt: 550, een halve en 50. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ik ga straks naar hem anders neem jij dat geld van hem aan. NN-man [bijnaam verdachte] zegt: die spullen heb ik gehaald, die zijn thuis. NN-man 0656 zegt: hoeveel heb je gehaald? NN-man [bijnaam verdachte] zegt: ik heb een gehaald en een wit is daar. NN-man 0656 zegt: is goed.

Hoeveelheden prijs omzet

1. kilo wit/cocaïne € 40,- p gr. € 40.000,-

12 maart 2008 totaal € 500,-

Gesprek 14

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 19:53:26 [XX-XXXXXXXX 3] [medeverdachte 1] [verdachte]

NN-man zegt: heeft [bijnaam medeverdachte 5] je geld gegeven? [bijnaam verdachte] zegt: hij heeft me geld gegeven voor ongeveer 100 zwart. NN-man 3396 lacht. [bijnaam verdachte] zegt: nog niet, want dat rekensommetje heeft hij denk ik met [voornaam medeverdachte 3] gemaakt. Hij heeft hem het geld naar Marokko gestuurd. NN-man 3396 zegt: ooh is goed, sorry, sorry. [bijnaam verdachte] zegt: laat jij hem maar, je moet met [voornaam medeverdachte 3] afrekenen. NN-man 3396 zegt: maar [voornaam medeverdachte 3] heeft mij gezegd, dat ik hem niets erbij moest geven als hij mij niet betaalt. Hij zei tegen mij, de rest zal ik met hem berekenen. [bijnaam verdachte] zegt: hij heeft voor ongeveer 100 zwart gegeven. NN-man 3396 zegt: als hij bij jou bestelt, dan bel eerst [voornaam medeverdachte 3] op, dan pas geef je hem. [bijnaam verdachte] zegt: Ja.

Hoeveelheden prijs omzet

100 gram zwart € 5,- p gr. € 500,-

13 maart 2008 totaal € 3.255,-

Gesprek 15

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 5:04:10 [XX-XXXXXXXX 4] [medeverdachte 1] [verdachte]

Bericht: [bijnaam medeverdachte 5] heeft betaald 1655 euro.

Gesprek 16

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 5:13:22 [XX-XXXXXXXX 4] [medeverdachte 1] [verdachte]

Bericht: dus 45 e minder van 100 puur moet 1700 zijn.

Gesprek 17

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 5:14:48 [XX-XXXXXXXX 4] [medeverdachte 1] [verdachte]

Bericht: 45 tekort.

Gesprek 18

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 5:17:03 [XXXXXXXXXXX 4] [medeverdachte 5] [verdachte]

Bericht: 1655 ontvangen. Is dat oké. Afz. [bijnaam verdachte]

Hoeveelheden prijs omzet

€ 1.655,-

Gesprek 19

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 18:05:13 [XXXXXXXXXXX 5] [verdachte] NN

[bijnaam verdachte] vraagt: kun je me zestig brengen en vier vingertjes. NN-man vraag waar. [bijnaam verdachte] zegt: daar waar ik altijd wacht op jou. NN-man zegt: bij mij toch hier zo. Ja zegt [bijnaam verdachte]. NN-man vraag: hoeveel? [bijnaam verdachte] zegt: zes gram en vier. NN-man zegt oké.

Hoeveelheden prijs omzet

4 vingers van 10 gram, 40 gr. cocaïne € 40,- p gr. € 1.600,-

14 maart 2008 totaal € 10.725,-

Gesprek 20

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 12:20:50 [XXXXXXXXXXX 5] [verdachte] NN

[bijnaam verdachte] zegt: maak me 145. NN-man 9076 vraagt of het zwart moet zijn. [bijnaam verdachte] zegt: ja, ik wacht op jou waar je gisteravond was. NN-man 9076 zegt: is goed over 3 minuten.

Hoeveelheden prijs omzet

145 gram zwart € 5,- p gr. € 725,-

Gesprek 21

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 16:47:33 [XXXXXXXXXXX 6] [verdachte] NN

[bijnaam verdachte] belt naar NN-man 3676 en vraagt hem naar gras. NN-man zegt dat hij t niet weet en vraagt hoeveel [bijnaam verdachte] nodig heeft? [bijnaam verdachte] zegt: eentje of twee, wel goeie. NN-man 3676 zegt oké, ik bel je.

Gesprek 22

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

MZGSM1 16:54:18 [XXXXXXXXXXX 6] NN [voornaam naam 1]

NN-man 3676 zegt: [bijnaam verdachte] vraagt of er wat gras is. [voornaam naam 1] zegt: welke [bijnaam verdachte]? NN-man 3676 zegt: broer van [voornaam medeverdachte 3]. [voornaam naam 1] zegt: hoeveel wil hij? NN-man 3676 zegt: hij zei een of twee, wel goeie. [voornaam naam 1] zegt: hoe goeie? vraag hem of hele goeie of normaal? NN-man 3676: heb je dan normale daar? [voornaam naam 1] zegt: ja.

Gesprek 23

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 16:55:06 [XXXXXXXXXXX 6] NN [verdachte]

NN-man 3676 zegt: heb je die goeie nodig of die normale? [bijnaam verdachte] zegt: normaal, niet die hele goeie. Moet niet te veel gemengd zijn, want ze klagen snel. NN-man 3676 zegt: is goed.

Gesprek 24

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

MZGSM1 16:55:37 [XXXXXXXXXXX 6] NN [voornaam naam 1]

NN-man 3676 zegt: hij zei alleen die normale, hij zei dat het niet veel gemengd moet zijn, men heeft snel klachten erover. [voornaam naam 1] zegt: hoeveel wil hij? NN-man 3676 zegt: hij wil een of twee, weet ik niet. Waar moet ie komen? [voornaam naam 1] zegt: vraag eerst hoeveel hij wil.

Gesprek 25

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 16:56:08 [XXXXXXXXXXX 6] NN [verdachte]

NN-man 3676 vraagt: hoeveel had je nodig precies?

[bijnaam verdachte] zegt: he? NN-man vraagt: hoeveel had je nodig? [bijnaam verdachte] zegt nummer NN-man zegt: hoeveel heb je nodig, hoeveel? [bijnaam verdachte] zegt: eentje, ik ga zo, ik bel je zo terug hoeveel precies. NN-man zegt: is goed bel me dan even terug. [bijnaam verdachte] zegt: ik ga naar die mensen en bel je zo terug.

Gesprek 26

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 17:12:46 622813676 [verdachte] NN

NN-man 3676 zegt: hoeveel heb je nodig? [bijnaam verdachte] zegt: twee, twee, maar niet te slecht. NN-man 3676 zegt: ik ga tegen hem zeggen nu.

Gesprek 27

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

MZGSM1 17:15:24 311622813676 NN [voornaam naam 1]

NN-man 3676 zegt: hij zei dat hij twee nodig heeft, moet niet slecht zijn. [voornaam naam 1] zegt: maar je ziet/weet wel, hij kost 35. NN-man 3676 zegt: laatste keer heb je hem 32 of 33 geteld. [voornaam naam 1] zegt: ga dan bij hem halen voor hem. NN-man 3676 zegt: ga jij maar, je hebt het daar. [voornaam naam 1] zegt: kun jij niet halen? NN-man 3676 zegt: ga naar een ander, hij heeft geen goeie. NN-man zegt: he? [voornaam naam 1] zegt op de achtergrond: roep die jongen kijk of die twe… verbinding verbroken.

Gesprek 28

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 18:11:25 [XXXXXXXXXXX 7] [verdachte] [voornaam naam 1]

zegt dat [bijnaam verdachte] een half uur moet wachten als ie wil. [bijnaam verdachte] zegt: is goed, twee van die goeie, goeie. [voornaam naam 1] zegt: oké.

De rechtbank concludeert uit de voorgaande gesprekken dat er sprake is van één transactie: de aankoop door [verdachte] van twee kilo gras.

Hoeveelheden prijs omzet

2 kilo gras € 5,- p gr. € 10.000,-

15 maart 2008 totaal € 4.275,-

Gesprek 29

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 1:06:48 [XXXXXXXXXXX 1] NN [verdachte]

NN-man 2662 zegt: hij heeft hier 70 euro en wil twee wit en ik zei tegen hem: wacht ik vraag collega. Hij zei dat hij volgende keer 20 euro geeft. [bijnaam verdachte] zegt: geen probleem, heeft hij goed gepakt/genomen? NN-man 2662 zegt: ja, als hij 10 neemt, geef ik hem een halve cadeau. [bijnaam verdachte] zegt: ja elke 10 een halve, bij honderd is dat vijf. NN-man 2662 zegt: hij heeft bijna 100 gekocht. [bijnaam verdachte] zegt: 20 euro is geen probleem, zeg maar tegen hem volgende keer betalen. NN-man zegt: oké.

Uit dit gesprek volgt dat aan de klant een verkoopprijs van € 90,- berekend werd voor 2 gram wit, cocaïne. Dat levert bij deze specifieke transactie een verkoopprijs op van € 45,- per gram voor de afname van 100 gram wit, waarbij kennelijk 5 gram wit gratis werd gegeven.

Hoeveelheden prijs omzet

100 gram wit/cocaïne € 45,- p gr. € 4.500,-

Cadeau 5 gram € 45,- p gr. € 225,- -/-

Totaal € 4.275,-

17 maart 2008 totaal € 12.000,-

Gesprek 30

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 1:06:45 [XX-XXXXXXXX 3] [medeverdachte 1] [verdachte]

NN-man zegt: die jongen heeft een gast thuis, zij neemt veel koffie. Zij zei dat melk niet je van het is. NN-man zegt: zij is de enige die dit zo zegt, al die klanten hebben niks gezegd. [bijnaam verdachte] zegt: ik weet het niet. NN-man zegt: zij wil iets sterks hebben, regel iets speciaals voor haar. [bijnaam verdachte] zegt: dat spul is bijna op of niet? NN-man zegt: nee, ik heb nog genoeg vriend. [bijnaam verdachte] zegt: wacht maar tot dat op is. NN-man zegt: ja, die andere klanten hebben niets gezegd, alleen deze zei dat ze in haar land 80 euro voor een. [bijnaam verdachte] zegt: dan moeten we wat regelen bij iemand anders of zo. NN-man zegt: niet vandaag, regel maar zo’n 50, speciaal voor haar, want die anderen hebben niets gezegd, zijn allemaal blij, begrijp je? Zij neemt veel koffie, zij neemt 1200, 1300 begrijp je?

Hoeveelheden prijs omzet

1200 gram koffie € 10,- p gr. € 12.000,-

19 maart 2008 totaal € 5.000,-

Gesprek 31

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 21:15:45 [XX-XXXXXXXX 3] [verdachte] [medeverdachte 1]

Nn-man: kan niet, mijn vriend, hier is bijna niets, misschien, zevenduizend, achtduizend of zesduizend, hier is niet. [bijnaam verdachte]: hoeveel heb je dan daar? NN-man: ik weet het niet, maar wat ik je heb gezegd hier is… [bijnaam verdachte]: luister je moet het uitrekenen, hoeveel je krijgt en thuis hebt, dat moet je opschrijven. NN-man: ja, hier is geen geld, het geld is bij jou. [bijnaam verdachte]: daar is niets vriend, niet veel geld. NN-man: dan weet ik het niet, mijn broer, het geld.. [bijnaam verdachte]: ehh, kilo, hoeveel heb je van die kilo? NN-man: die kilo die jij hebt gegeven, daar heb ik tweehonderd van gepakt, en verder niets. [bijnaam verdachte]: heb je daar tweehonderd van gepakt? NN-man: ja, die heb ik aan die jongen gegeven honderdtachtig gisteren, de kilo van jou gisteren is nog hier. [bijnaam verdachte]: hoeveel heb je nog daar, hoeveel? NN-man: vijfhonderd, die heb ik gebroken en daarmee doe ik mengen, je moet tellen dat nog driehonderd, nog driehonderdtwintig over is.

[bijnaam verdachte]: er is nog een half en een plak, daar heb je wat van gepakt, hoeveel is nog over? NN-man: ja, nog een halve, die ben ik aan het mengen en nog driehonderdtwintig. [bijnaam verdachte]: er is nog driehonderdtwintig over? NN-man: ja, van die kilo die jij hebt gebracht, het is hier nog over. [bijnaam verdachte]: wat je aan het mengen bent, dat is apart. NN-man: wat. [bijnaam verdachte]: wat je aan het mengen bent, is apart. NN-man: ja met die halve ben ik aan het mengen, dat is apart ja. [bijnaam verdachte]: als je aan het mengen bent en het is klaar, hoeveel zwart heb je dan nog over? NN-man: ik ben nu een halve aan het mengen en dan blijft driehonderdtwintig puur over. [bijnaam verdachte]: blijft alleen driehonderdtwintig over? NN-man: ja en honderdtachtig heb ik gisteren aan die jonge gegeven. [bijnaam verdachte] : hoeveel zwart is nog over en je moet niet zeggen wat er weg is, wat blijft er thuis over als je klaar met mengen bent, het gemengde moet je niet meetellen, alleen wat er overblijft. NN-man: ja, dat zeg ik je 320, vriend. [bijnaam verdachte]: 320? NN-man: ja. [bijnaam verdachte]: ik heb je een kilo gebracht toch? NN-man: ja een kilo. [bijnaam verdachte]: ja, ik heb een kilo gebracht. NN-man: ja die kilo is nog zo gebleven, een halve voor het mengen, 320 heb ik nog bij de hand en 180 heb ik gisteren aan die jongen gegeven, begrijp je mij of niet? [bijnaam verdachte]: 180 en 320 hoeveel is dat? NN-man: vijfhonderd en vijfhonderd die ik aan het mengen ben, die kilo van jou heb ik nog niets van gepakt. [bijnaam verdachte]: dus van die kilo is niets over? NN-man: nee, nog 320 puur heb ik nog hier in de woning, maar die jongen heeft daar genoeg, ik heb hier 320 puur nog en die halve die ik aan het mengen ben. [bijnaam verdachte]: hoeveel blijft over wanneer je klaar bent met mengen en alles de deur uit is? NN-man: 320. [bijnaam verdachte]: 320 en die 180 van die jongen of niet. NN-man: 500 ben ik aan het mengen en 320 is nog over. [bijnaam verdachte]: dus 320 is over en die 180? NN-man: die heb ik gisteren aan die jongen gegeven. [bijnaam verdachte]: oké dat is een halve en die andere halve? NN-man: ja die ben ik aan het mengen.

De voorgaande gesprekken hebben betrekking op een hoeveelheid van 1 kilo zwart aan voorraad, die door [medeverdachte 1] wordt bewerkt.

Hoeveelheden prijs omzet

1. kilo zwart € 5,- p gr. € 5.000,-

20 maart 2008 totaal € 18.420,-

Gesprek 32

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 22:44:02 [XX-XXXXXXXX 3] [medeverdachte 1] [verdachte]

NN-man 3396 zegt: hoeveel heb je gisteren daar geld gevonden? [bijnaam verdachte] zegt: 3220.

Gesprek 33

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 22:44:46 [XX-XXXXXXXX 3] [verdachte] [medeverdachte 1]

[bijnaam verdachte] vraagt hoeveel het eigenlijk moet zijn daar. NN-man zegt: ik ga tellen. [bijnaam verdachte] zegt: het moet zijn 3320 of 3220. NN-man zegt: ik ga tellen, ik bel je zo.

Gesprek 34

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 22:49:09 [XX-XXXXXXXX 3] [verdachte] [medeverdachte 1]

NN-man zegt dat het tekort is, moet zijn: 3600. NN-man zegt: ik moet hem bellen, heb je goed geteld? [bijnaam verdachte] zegt: ja.

Gesprek 35

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 23:27:41 [XX-XXXXXXXX 3] [medeverdachte 1] [verdachte]

NN-man zegt: …ntv koffie320 heb ik hier bij de hand, puur. [bijnaam verdachte] zegt: hoeveel koffie moet ik halen? Ik haal maar een. NN-man zegt: haal maar een. [naam 8] heb ik 200 gegeven en die jongen geef ik mee.

Hoeveelheden prijs omzet

Geld € 3.220,-

320 gram koffie in voorraad € 10,- p gr. € 3.200,-

1. kilo koffie te halen € 10,- p gr. € 10.000,-

200 gram koffie [naam 8] € 10,- p gr. € 2.000,-

Totaal € 18.420,-

21 maart 2008 totaal € 607,50

Gesprek 36

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 19:02:50 [XXXXXXXXXXX 1] NN [verdachte]

NN-man vraagt of [bijnaam verdachte] 1 kado wil geven. [bijnaam verdachte] vraagt of het wit of zwart betreft. NN-man zegt dat hij 1 wit kado wil hebben. [bijnaam verdachte] zegt dat hij niets kado krijgt, tenzij 15 wordt afgenomen. NN-man zegt dat het moet van [naam 3]. [bijnaam verdachte] zegt dat hij met hem wil praten. Gesprek volgt tussen [bijnaam verdachte] en een Franstalige NN-man1. NN-man1 wil 15 en twee erbij als kado hebben. [bijnaam verdachte] zegt dat 15 niet veel is en geeft hem anderhalf erbij. Verder wil NN-man1 90. [bijnaam verdachte] zegt: 80 plus 88. NN-man1 zegt oké. Vervolgens vraagt [bijnaam verdachte] zijn maat aan de telefoon. [bijnaam verdachte] zegt tegen NN-man dat er 1,5 erbij kan. NN-man zegt dat hij anderhalf erbij doet. [bijnaam verdachte] zegt alleen wanneer 15 gekocht wordt. NN-man vraagt of hij het voor 45 euro moet verkopen. [bijnaam verdachte] zegt: wat. NN-man vraagt of hij het voor 45 euro of 40 euro moet verkopen. [bijnaam verdachte] zegt dat crystal 45 euro kost.

Hoeveelheden prijs omzet

15 gram chrystal € 45,- p gr. € 675,-

1,5 gram kado € 45,- p gr. € 67,50 -/-

Totaal € 607,50

22 maart 2008 totaal € 1.975,-

Gesprek 37

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 19:23:48 [XXXXXXXXXXX 1] NN [verdachte]

NN-man: gegroet broer. [bijnaam verdachte]: hallo. NN-man: krijgt hij vijf kado? [bijnaam verdachte]: wat? NN-man: krijgt hij vijf kado? [bijnaam verdachte]: hij krijgt vijf zwart en niet wit. NN-man: ja dat weet ik. [bijnaam verdachte]: vijftig toch? NN-man: is goed ja. [bijnaam verdachte]: hij koopt vijftig toch? NN-man: ja hij heeft vijftig gezegd, maar ik heb nog niks gezien. [bijnaam verdachte]: oké, hij moet eerst vijftig kopen, dan kun je het ene pas geven. Je moet het niet zomaar geven. NN-man: ja oké is goed, [bijnaam verdachte]: wel met hem afrekenen. NN-man: ja goed, [bijnaam verdachte]: oké hoi.

NN-man: hoeveel, hoeveel is het per gram? [bijnaam verdachte]: Wat? NN-man: hoeveel is het per gram, veertig, vijftig of vijfenveertig? [bijnaam verdachte]: wil hij crystal? NN-man: nee vingers, hoeveel kost het? [bijnaam verdachte]: vingers veertig. NN-man: nee, ik heb niet veel crystal hier, ik heb wel veel vingers hier. [bijnaam verdachte]: ja geef hem dan vingers, vingers is veertig en crystal is vijfenveertig. NN-man: oké is goed.

Hoeveelheden prijs omzet

50 gram vingers € 40,- p gr. € 2.000,-

5 gram zwart kado € 5,- p gr. € 25,- -/-

Totaal € 1.975,-

23 en 24 maart 2008totaal € 150.000,-Gesprek 38

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 0:54:24 [XX-XXXXXXXX 4] [medeverdachte 1] [verdachte]

Nn-man vraagt of [bijnaam verdachte] aan het slapen is. [bijnaam verdachte] zegt dat hij onderweg is naar huis. NN-man vraagt hoeveel plakken koffie [bijnaam verdachte] gehaald heeft. [bijnaam verdachte] zegt dat hij 2 en 1 gehaald heeft. NN-man zegt dat hij 1 mist. [bijnaam verdachte] zegt dat hij het daar heeft gedaan waar die ander ook is. NN-man zegt dat hij maar 1 gevonden heeft en vraagt of [bijnaam verdachte] het in de deken gestopt heeft. [bijnaam verdachte] zegt ja. NN-man zegt dat hij daar maar 1 gevonden heeft en dat hij die al aan het gebruiken is. NN-man zegt dat 200 al weg is en 50 heeft hij aan die jongen gegeven. [bijnaam verdachte] zegt dat NN-man daar moet kijken in die plastik tas. NN-man zegt dat hij 1 in de plastik zak heeft gevonden. [bijnaam verdachte] zegt dat die ander ook erin moet zitten. NN-man zegt dat hij straks kijkt en dat hij tot nu toe 1 heeft gevonden. [bijnaam verdachte] zegt dat die ander er ook in moet zitten. NN-man zegt dat die Hollander heeft gezegd dat iemand moet komen met een Nederlands paspoort en de eigenaar.

De rechtbank neemt hier aan dat er over kilo’s gesproken wordt. Met plakken wordt hier niet gesproken over plakken van 100 gram, omdat [medeverdachte 1] er maar 1 gevonden heeft en daarvan kennelijk al 250 gram verwerkt heeft voor de verkoop aan derden.

Hoeveelheden prijs omzet

3 kilo koffie € 10,- p gr. € 30.000,-

Gesprek 39

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 17:32:11 [XX-XXXXXXXX 3] [verdachte] [medeverdachte 1]

[bijnaam verdachte] vraagt of er die 90 vingers nog zijn. NN-man zegt dat er nog ongeveer 100 zijn. [bijnaam verdachte] vraag of hij nog wat erbij moet halen. NN-man zegt dat [bijnaam verdachte] nog 200 moet halen. [bijnaam verdachte] zegt dat het goed is.

Gesprek 40

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 9:34:23 31630295793 [verdachte] NN

[bijnaam verdachte] zegt dat hij eraan komt en dat NN-man 300 vingers klaar moet leggen. NN-man zegt dat het goed is. [bijnaam verdachte] zegt dat hij eraan komt en dat hij in Maastricht is.

Hoeveelheden prijs omzet

300 vingers van 10 gram € 40,- p gr. € 120.000,-

25 maart 2008 totaal € 36.000,-

Gesprek 41

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 22:47:19 [XXXXXXXXXXX 1] NN [medeverdachte 1]

NN-man2 zegt dat NN-man1 puur moet meenemen, want morgen komen mensen hiervoor. NN-man1 vraagt of NN-man2 nog wat heeft. NN-man2 zegt dat hij nog wat heeft, maar morgen wel wat nodig heeft. NN-man1 zegt dat NN-man2 voor morgen zich geen zorgen hoeft te maken. NN-man1 zegt dat hij voorzichtig moet zijn, want je weet nooit. NN-man2 zegt dat NN-man1 niet moet klagen want hij heeft het goed voor mekaar. NN-man1 zegt dat hij komt om het geld op te halen, want hij moet het aan mensen geven. NN-man2 vraagt of die 2 er zijn. NN-man1 zegt dat zij maar een moeten pakken. NN-man1 zegt dat zij altijd nog naar hen terug kunnen gaan. NN-man1 zegt dat hij onderweg is voor het geld.

Hoeveelheden prijs omzet

1. kilo puur/heroïne € 36,- p gr. € 36.000,-

26 maart 2008 totaal € 12.830,-

Gesprek 42

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 0:27:30 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

NN-man1 zegt dat NN-man2 crystal aan haar moet geven die hij voor haar gehaald heeft. NN-man1 zegt dat het 45 kost. NN-man2 zegt dat zij vragen om nog betere, die 50 euro kost. NN-man1 zegt dat die ook goed is en 45 kost. NN-man zegt dat NN-man2 iets van die koffie van gisteren aan [naam 9] moet geven. NN-man2 zegt dat hij daar al rekening mee heeft gehouden en dat zij een brok krijgt van 100 precies. NN-man1 zegt dat NN-man2 van die van gisteren moet geven. NN-man2 zegt dat hij het weet en dat het om 200 of 280 gaat. NN-man1 zegt dat het niet klopt en dat het zeker om 400 gaat. NN-man2 zegt dat het niet waar is en dat het om 280 gaat. NN-man1 zegt dat het om meer gaat. NN-man2 zegt dat het dan om 380 gaat. NN-man1 zegt dat het erop lijkt want hij heeft van 700 gebroken. NN-man2 zegt dat hij alles in een klein plastik tasje heeft gekregen en dadelijk zal kijken hoeveel het is. NN-man1 zegt dat NN-man2 aan het doordraaien is.

Hoeveelheden prijs omzet

100 gram koffie € 10,- p gr. € 1.000,-

Gesprek 43

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 14:51:13 [XXXXXXXXXXX 2]

Sms: HE mattie wou je vragen of je 50 paracetamols voor me hebt of kan regelen heb ze vanavond nodig ja of nee mattie?

Gesprek 44

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 14:56:12 [XXXXXXXXXXX 1] [verdachte] NN

[bijnaam verdachte]: luister heb je nog pillen? NN-man: wat? [bijnaam verdachte]: pillen. NN-man: ja die zijn er ja. [bijnaam verdachte]: wat? NN-man: ja die zijner, hoeveel wil je? [bijnaam verdachte]: ik heb 50 nodig. NN-man: hoeveel 50? [bijnaam verdachte]: ja 50. NN-man: ja het is er. [bijnaam verdachte]: die heb ik dadelijk nodig, doe die apart. NN-man: hoelang? [bijnaam verdachte]: ’s avonds. NN-man: ja is goed.

Hoeveelheden prijs omzet

50 pillen/paracetamols € 1,20 p stuk € 60,-

Gesprek 45

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 19:57:51 [XXXXXXXXXXX 8] NN [medeverdachte 1]

Sms: 80 gram wit 10 [naam 10] ik geef 2000 euro 11 uur parkeerplaats ik stuur een bericht 30 van te voor.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 2.000,-

Gesprek 46

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 20:11:06 [XXXXXXXXXXX 8] NN [medeverdachte 1]

Sms: kom mijn vriend 500 krediet zetla (weed of hasjiesj) de volgende keer.

Hoeveelheden prijs omzet

Hasj/weed € 500,-

Gesprek 47

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 21:18:55 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] vraagt of er genoeg koffie is. NN-man 2662 zegt dat er 200 koffie is en dat het genoeg is. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel geld NN-man heeft. NN-man zegt 2000 en nog wat. [voornaam medeverdachte 1] vraagt of NN-man nog genoeg puur heeft. NN-man zegt ja.

[medeverdachte 1] en NN-man overleggen met elkaar over voorraden koffie en puur. NN-man heeft bovendien € 2.000,- aan geld.

Hoeveelheden prijs omzet

200 gram koffie € 10,- p gr. € 2.000,-

€ 2.000,-

Totaal € 4.000,-

Gesprek 48

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 22:24:12 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] zegt dat [naam 11] op weg is naar NN-man voor 12 en 1. NN-man zegt dat hij te lang blijft, wel 2 uur achter elkaar. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel hij dan afneemt. NN-man zegt niet zoveel, maar 670. [voornaam medeverdachte 1] vraagt: met hoeveel personen? NN-man zegt met zijn tweeën. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoelang zij blijven, dan kan hij het aan [voornaam medeverdachte 3] zeggen. NN-man zegt 2 uur en plus. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel hij eerder heeft afgenomen. NN-man zegt 1000 maar wel puur. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat het dan goed is, 2 uur is goed. NN-man zegt dat hij met junks gesproken heeft over die van 12, die van 12 is zwaarder dan die van 10. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij dat aan [voornaam medeverdachte 3] zal vertellen. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij [voornaam medeverdachte 3] zal bellen.

In dit gesprek wordt over een deal met [naam 11] gesproken, die in totaal 1670 afneemt. [naam 11] is op weg voor 12 en 1. Dit zou betrekking kunnen hebben op het aantal grammen. Niet duidelijk is vervolgens of de getallen 670 en 1000 ook betrekking hebben op het gewicht of dat daarmee een geldbedrag wordt aangeduid. In het voordeel van [verdachte] gaat de rechtbank uit van een geldbedrag.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 1.670,-

Gesprek 49

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 22:52:41 [XXXXXXXXXXX 1] NN [medeverdachte 1]

NN-man 2662 zegt dat hij 170 van 10 koffie nog heeft. NN-man zegt dat hij 100 puur heeft. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat het goed is. NN-man zegt dat die goeie vingers op zijn. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel briefjes NN-man heeft. NN-man zegt dat hij het niet weet. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat NN-man de vorige keer wat had liggen en vraagt of NN-man 50 a 60 heeft liggen. NN-man zegt dat het klopt. NN-man zegt dat wanneer [voornaam medeverdachte 1] pillen gaat halen, hij goeie moet halen. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat het goed is.

NN-man heeft nog een voorraad van 100 puur. De genoemde hoeveelheid van 170 koffie in dit gesprek wordt door de rechtbank in samenhang bezien met de eerder op de avond genoemde voorraad van 200 gram koffie en buiten beschouwing gelaten.

Hoeveelheden prijs omzet

100 gram puur € 36,- p gr. € 3.600,-

27 maart 2008 totaal € 310,-

Gesprek 50

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 17:01:22 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] zegt dat NN-man 2662 die man met het meisje moet gaan bedienen bij het tankstation. NN-man moet 25 koffie en halve wit geven. [voornaam medeverdachte 1] zegt 290 euro voor koffie en 20 euro voor wit. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat zij over 40 minuten komen op de afgesproken plaats.

Hieruit kan worden afgeleid dat er 25 gram koffie is verkocht voor € 290,- en derhalve is er bij deze specifieke transactie een verkoopprijs van € 11,60 per gram gehanteerd.

Hoeveelheden prijs omzet

25 gram koffie € 11,60 p gr. € 290,-

0,5 gram wit € 40,- p gr. € 20,-

Totaal € 310,-

28 maart 2008 totaal € 137.310,-

Gesprek 51 tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 2:50:00 [XXXXXXXXXXX 8] NN [medeverdachte 1]

Sms: 40 e mijn broeder goed avond

Hoeveelheden prijs omzet

€ 40,-

Gesprek 52

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 13:52:11 [XXXXXXXXXXX 9] [verdachte] [medeverdachte 1]

[bijnaam verdachte] zegt: heeft [bijnaam medeverdachte 5] je die 100 vingers betaald die ik hem gegeven heb? [voornaam medeverdachte 1] zegt: wanneer? [bijnaam verdachte] zegt: ik heb hem 100 vingers gegeven, dat heb ik hem eens gegeven toen [voornaam medeverdachte 3] weg was, ik heb hem 100 wit en 100 vingers gegeven, op die dag nvt van ons. [voornaam medeverdachte 1] zegt: ik ik… [bijnaam verdachte] zegt: ik vraag je heeft hij je betaald of niet? [voornaam medeverdachte 1] zegt: nee niet ik. [bijnaam verdachte] zegt: hij heeft je betaald dat heeft hij tegen mij gezegd. [voornaam medeverdachte 1] zeg: ehh ehh. [voornaam medeverdachte 1] zegt: als hij je betaalt voor mijn spul dan moet je dat aan mij vertellen, anders staat het nog open bij mij. [voornaam medeverdachte 1] zegt: ik heb het je verteld. [bijnaam verdachte] zegt: dat heb je niet, die 100 vingers, heeft hij ze betaald of niet, denk goed na en bel mij terug. [voornaam medeverdachte 1] zegt: hij heeft mij betaald, hij heeft mij betaald. [bijnaam verdachte] zegt: wat? [voornaam medeverdachte 1] zegt: ook al heeft hij betaald, hij heeft schuld bij mij nog. [bijnaam verdachte] zegt: ik heb hem eens 100 zwart en 100 wit gegeven, hij heeft mij 100 zwart betaald en 100 wit heeft hij nog niet betaald, begrijp je. [voornaam medeverdachte 1] zegt: ik weet alles, maak je niet druk. [bijnaam verdachte] zegt: heeft hij je betaald? [voornaam medeverdachte 1] zegt: hij heeft nog schulden bij mij, 200 en 100, dit is het laatste wat er nog is. [bijnaam verdachte] zegt: heb jij het aan hem gegeven of.. [voornaam medeverdachte 1] zegt: ik ik ik. [bijnaam verdachte] zegt: die 100 zijn van mij. [voornaam medeverdachte 1] zegt: die 100 die betaald zijn. [bijnaam verdachte] zegt: ik heb hem 100 wit gegeven, die moet hij nog betalen, heeft hij jou betaald of niet, hij heeft gezegd dat hij jou heeft betaald. [voornaam medeverdachte 1] zegt: ja die heeft hij betaald, maar hij heeft nog 200 en 100 koffie schuld bij mij. [bijnaam verdachte] zegt: 100 en 200? [voornaam medeverdachte 1] zegt: ja 100 en 200 en 250 hebben ze hem gestolen en 100 hebben ze hem gestolen. [bijnaam verdachte] zegt: hoeveel heeft hij nog schuld bij jou totaal, gestolen kan mij de pot op, hoeveel heb je hem gegeven? [voornaam medeverdachte 1] zegt: hij is mij 200 en 100 schuldig. [bijnaam verdachte] zegt: 200 en 100, waarom zeg je dat die en die is gestolen, hoeveel is hij jou schuldig totaal, vriend. [voornaam medeverdachte 1] zegt: 200 en 100. [bijnaam verdachte] zegt: die is hij jou schuldig meer niet. [voornaam medeverdachte 1] zegt: ja. [bijnaam verdachte] zegt: en die van eerder die weg zijn? [voornaam medeverdachte 1] zegt: nee nee dat is anders, die zijn apart. [bijnaam verdachte] zegt: apart? [voornaam medeverdachte 1] zegt: die gestolen zijn, die zijn apart, die zijn van [voornaam medeverdachte 3]. [bijnaam verdachte] zegt: zijn die van [voornaam medeverdachte 3]. [voornaam medeverdachte 1] zegt: ja die gestolen zijn, ja. [bijnaam verdachte] zegt: adios.

Hoeveelheden prijs omzet

100 gram zwart € 10,- p gr. € 1.000,-

100 gram wit € 40,- p gr. € 4.000,-

100 vingers van 10 gram € 40,- p gr. € 40.000,-

Totaal € 45.000,-

Gesprek 53

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 20:37:42 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] zegt dat NN-man 2662 60 precies moet geven aan hem en dat hij nog 2 afspraken heeft. NN-man zegt dat [voornaam medeverdachte 1] 100 zwart van 23 mee moet nemen. [voornaam medeverdachte 1] zegt: nee en dat het alleen om 60 gaat voor hem. NN-man vraagt of hij 50 wil hebben. [voornaam medeverdachte 1] zegt: 50 en vraagt hoeveel NN-man daar heeft. NN-man zegt: 45. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij 100 erbij moet brengen. NN-man zegt: ja 100. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel koffie er nog is. NN-man zegt nog 100. [voornaam medeverdachte 1] vraagt of er crystal erbij moet. NN-man zegt dat [voornaam medeverdachte 1] crystal erbij moet doen. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel hij totaal erbij moet doen. NN-man zegt dat hij dan de zakken open moet doen. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat NN-man de zakken open moet doen.

Gesprek 54

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 20:39:39 [XXXXXXXXXXX 1] NN [medeverdachte 1]

NN-man 2662 zegt dat hij nog 17 crystal over heeft en 32 vingers en in totaal nog 140 vingers over heeft. NN-man zegt dat hij nog 40 koffie over heeft van 10. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel koffie. NN-man zegt: nog 40 van 10. [voornaam medeverdachte 1] vraagt: en die van 30? NN-man zegt dat hij nog 51 van 30 heeft. [voornaam medeverdachte 1] vraagt of zij alleen vingers willen of ook zwart. NN-man zegt dat hij ze hun gang laat gaan. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat NN-man ze moet laten kruiden.

De voorgaande twee gesprekken zijn kort na elkaar gevoerd en gaan over voorraden. De hoeveelheid van 100 koffie uit het eerste gesprek levert een dubbeltelling op, nu NN-man deze hoeveelheid nader lijkt te preciseren in het volgende gesprek. Deze hoeveelheid wordt daarom buiten beschouwing gelaten.

Hoeveelheden prijs omzet

17 gram crystal € 45,- p gr. € 765,-

140 vingers van 10 gram € 40,- p gr. € 56.000,-

40 koffie van 10 gram, 400 gram € 10,- p gr. € 4.000,-

51 koffie van 30 gram, 1530 gram € 10,- p gr. € 15.300,-

Totaal € 76.065,-

Gesprek 55

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 21:21:32 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

NN-man 2662 zegt dat die ene een kado wil. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat het goed is en vraagt hoeveel. NN-man vraagt hoeveel moet ik hem geven. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij 1 wit heeft gezegd. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij het niet weet en onderweg is met het spul en dan zullen kijken. NN-man zegt dat het 100 en 1 is. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij over 20 minuten daar is en zegt dat NN-man het geld moet verzamelen.

De klant wil kennelijk 1 gram wit gratis hebben. Uit het gesprek kan worden opgemaakt dat hij deze hoeveelheid kado krijgt bij afname van 100. De rechtbank neemt aan dat deze genoemde hoeveelheid ook betrekking heeft op wit.

Hoeveelheden prijs omzet

100 gram wit € 40,- p gr. € 4.000,-

1. gram wit kado € 40,- p gr. € 40,- -/-

Totaal € 3.960,-

Gesprek 56

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM2 22:34:46 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel die hebben gepakt die [naam 12] heeft gestuurd. [voornaam medeverdachte 4] zegt 1125. [voornaam medeverdachte 1] zegt: oké. NN-man zegt dat dit alleen voor het proberen was en dat ze de volgende keer met het betere geld terugkomen. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij niet boos is op [voornaam medeverdachte 4] en dat hij alleen na 13 maanden vakantie wil en daarover niet met ze kan praten en dat ze alleen aan henzelf denken. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel geld nu verdiend is. [voornaam medeverdachte 4] vraagt nu? [voornaam medeverdachte 1] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 4] zegt: die ene heeft voor 240 en 550 en 90 euro gekocht, tel het samen op. [voornaam medeverdachte 1] vraagt of het geld die hij van [voornaam medeverdachte 4] gekregen heeft, geteld is. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel het in totaal is. [voornaam medeverdachte 4] zegt: 6900 of 7000. [voornaam medeverdachte 1] vraagt of het zeker is. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat die ene waar zoveel haast bij was niet goed gebroken is. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat [voornaam medeverdachte 1] die van 12 er niet bij gedaan heeft. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat het klopt.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 6.900,-

Gesprek 57

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM2 23:05:48 [XXXXXXXXXXX 10] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] belt met NN-man 6750 die hij Naim noemt en zegt dat hij niet de telefoon heeft uitgezet. Verder over een droom die [voornaam medeverdachte 1] heeft gehad. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij het geld heeft geteld en het 3400 bedraagt. Naim zegt dat hij [voornaam medeverdachte 1] nog 1040 schuldig is.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 4.440,-

Gesprek 58

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM2 23:27:19 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] vraagt of hij ze een kado heeft gegeven voor Adrain. NN-man zegt: ja anderhalf gram zwart en geen wit. Verder zegt NN-man dat [naam 13] voor 905 euro heeft gepakt. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hem morgen tussen negen en tien te komen.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 905,-

29 maart 2008 totaal € 32.000,-

Gesprek 59

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM2 16:43:47 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] belt naar NN-man. NN-man zegt: 89 vinger

Gesprek 60

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 16:56:07 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 4] zegt dat de deur open is. [voornaam medeverdachte 1] vraagt waar zij zijn. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ik weet het niet. [voornaam medeverdachte 1] zegt: dan zijn ze geweest, zeker weten, wat is er met jou. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ik ben het vergeten. [voornaam medeverdachte 1] zegt: daar zijn veel insecten (politie) vriend. [voornaam medeverdachte 4] zegt: daar komen ze al al lopend. [voornaam medeverdachte 1] zegt: mogelijk zijn ze bang. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ik zie ze al lopend vriend. [voornaam medeverdachte 1] zegt: lopen ze op de deur af? [voornaam medeverdachte 4] zegt: ik zie ze vriend. [voornaam medeverdachte 1] zegt: ik weet het dat zij daar lopen, luister als zij binnen zijn, dan geef ze wat om te kruiden en bel je mij op, [bijnaam medeverdachte 5] geeft hem het spul. [voornaam medeverdachte 4] zegt: [bijnaam medeverdachte 5]? [voornaam medeverdachte 1] zegt: als ze er zijn, geef ze wat te kruiden en verstop het spul heel goed, bel en leg klaar 80 vingers, 80 vingers. [voornaam medeverdachte 4] zegt: oké is goed. [voornaam medeverdachte 1] zegt: geef ze wat te kruiden, laat ze het spul niet zien. [voornaam medeverdachte 4] zegt: nee nee. [voornaam medeverdachte 1] zeg: zeg ze 2 minuten en dat [naam 14] buiten is.

De voorgaande gesprekken hebben, gelet op de tijdstippen en het vermelde telefoonnummer van de gebelde, kennelijk betrekking op één transactie. [voornaam medeverdachte 4] geeft aan [medeverdachte 1] een transactie door van 89 vingers (typfout?). Kort daarna overleggen beiden hoe om te gaan met de klanten, die op het punt staan te arriveren. Kennelijk moet [voornaam medeverdachte 4] 80 vingers klaarleggen, die [bijnaam medeverdachte 5] dan weer aan de klant zal geven.

Hoeveelheden prijs omzet

80 vingers van 10 gram € 40,- p gr. € 32.000,-

30 maart 2008 totaal € 2.000,-

Gesprek 61

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 13:52:11 [XXXXXXXXXXX 9] [medeverdachte 1] [verdachte]

Sms: [naam 5] heeft 2000 euro aan me gegeven.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 2.000,-

31 maart 2008 totaal € 2.500,-

Gesprek 62

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM2 11:37:33 [XXX-XXXXXXXX] [medeverdachte 1] [medeverdachte 3]

[voornaam medeverdachte 1] zegt: die spullen van Marokko, is er niks? Want [naam 15] heeft met net een bericht gestuurd. [naam 16] zegt: ik bel je zo, hoeveel wil hij? [voornaam medeverdachte 1] zegt: hij neemt, vijf a zes plakken. [naam 16] zegt: ik bel je straks.

Hoeveelheden prijs omzet

5 plakken hasj van 100 gram € 5,- p gr € 2.500,-

Totale omzet in de maand maart 2008 op basis van deze tapgesprekken.

6 maart € 16.020,-

10 maart € 118.010,-

11 maart € 55.550,-

12 maart € 500,-

13 maart € 3.255,-

14 maart € 10.725,-

15 maart € 4.275,-

17 maart € 12.000,-

19 maart € 5.000,-

20 maart € 18.420,-

21 maart € 607,50

22 maart € 1.975,-

23/24 maart € 150.000,-

25 maart € 36.000,-

26 maart € 12.830,-

27 maart € 310,-

28 maart € 137.310,-

29 maart € 32.000,-

30 maart € 2.000,--

31 maart € 2.500,-

€ 619.287,50

Tapgesprekken april 2008

1 april 2008 totaal € 59.070,-

Gesprek 63

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 8:59:42 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] zegt: is [naam 18] gekomen? [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 1] zegt: hoe kan dat, hij heeft mij niet gebeld. [voornaam medeverdachte 4] zegt: hij heeft mij gebeld. [voornaam medeverdachte 1] zegt: had dat dan gezegd. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja, jij was bezig. [voornaam medeverdachte 1] zegt: nee, dat had je moeten zeggen, ik heb zijn nummer. [voornaam medeverdachte 4] zegt: hij heeft voor 2100 gekocht. [voornaam medeverdachte 1] zegt: hoeveel? [voornaam medeverdachte 4] zegt: 2100. [voornaam medeverdachte 1] zegt: 2100. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja en hij heeft met mijn telefoon gebeld naar zijn vrouw. [voornaam medeverdachte 1] zegt: ja hij heeft mij gezegd dat hij vanuit die kerk zou bellen. [voornaam medeverdachte 4] zegt: hij heeft het gezegd. [voornaam medeverdachte 1] zegt: heeft hi ook gezegd, laat maar tot later.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 2.100,-

Gesprek 64

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 17:07:56 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] zegt: wanneer heb je de deur opengemaakt? [voornaam medeverdachte 4] zegt: 20 minuten geleden. [voornaam medeverdachte 1] zegt: hij heet [naam 19]. [voornaam medeverdachte 4] zegt: hij kan de pot op. [voornaam medeverdachte 1] zegt: hoeveel pakt hij. [voornaam medeverdachte 4] zegt: 1000, 1100 en nu 200 a 300 euro. [voornaam medeverdachte 1] zegt: hij heeft 1 uur gezegd. [voornaam medeverdachte 4] zegt: hij zal wel in een file zitten. [voornaam medeverdachte 1] zegt: kijk naar buiten voor het geval dat hij komt. [voornaam medeverdachte 4] zegt: hoe zijn de spullen die ik voor de woning gekocht heb? [voornaam medeverdachte 1] zegt: het zijn goeie spullen en de prijs is goed. Gesprek gaat over meubels. [voornaam medeverdachte 1] zegt: luister, wij praten met de telefoon van klanten, hou het kort.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 200,-

Gesprek 65

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 19:52:51 [XXXXXXXXXXX 1] NN [medeverdachte 1]

[voornaam medeverdachte 4] wil meer cristal hebben. Verder geeft [voornaam medeverdachte 4] aan dat hij zo’n 450 koffie heeft. Van dat ander wat [voornaam medeverdachte 1] gisteren heeft gebracht, is precies 300 over. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij hem nog eens 150 zal brengen. Verder zegt [voornaam medeverdachte 1] dat die hij die Turk van dat nieuwe moet bedienen en vraagt hoeveel er nog ouwe is. [voornaam medeverdachte 4] zegt: weet ik niet, ik heb het met het andere gemengd. [voornaam medeverdachte 1] zegt: niet doen. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat hij cristal nodig heeft, zo’n zes, zeven. [voornaam medeverdachte 1] zegt: en die van 30? [voornaam medeverdachte 4] zegt: breng nog wat. Zo’n 40. [voornaam medeverdachte 1] zegt: en gras? [voornaam medeverdachte 4] zegt: nee, alleen als het goed is. [voornaam medeverdachte 1] zegt : hoeveel hij plakken goeie hasisch moet halen? [voornaam medeverdachte 4] zegt: 400. Verder over snijden van plakken en [voornaam medeverdachte 3] die hiervoor 360 euro voor 100 telt. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hem eerst het mes warm te maken voor het snijden.

Gesprek 66

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM2 19:55:55 [XXX-XXXXXXXX] [medeverdachte 1] [medeverdachte 3]

[voornaam medeverdachte 1] zegt: die jongen, Chief die met ons werkt heeft me gevraagd over dat goeie van Marokko over hashisch. [voornaam medeverdachte 3] zegt: wie heeft dat nodig? [voornaam medeverdachte 1] zegt: klanten, hij wil 400 moet ik het hem dat brengen? [voornaam medeverdachte 3] zegt dat hij hem maar moet bellen. [voornaam medeverdachte 1] zegt: hoeveel kost een plakje, gram, gram, 5 euro? [voornaam medeverdachte 3] zegt: 5 euro.

Gesprek 67

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 23:23:59 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] zegt: die koffie van 10 heb je nog of moet ik brengen? [voornaam medeverdachte 4] zegt: breng 200.

De voorgaande gesprekken staan met elkaar in verband, omdat er voorraden besproken worden. De rechtbank gaat er in het voordeel van [verdachte] vanuit dat in deze gesprekken over grammen hasj gesproken wordt. Omdat er over “die van 30” gesproken wordt, neemt de rechtbank aan dat het vingers betreft van 30 gram cocaïne.

Hoeveelheden prijs omzet

450 koffie, 450 gram € 10,- p gr. € 4.500,-

400 plakken hash, 400 gram € 5,- p gr. € 2.000,-

6 crystal, 6 gram € 45,- p gr. € 270,-

40 vingers van 30 gram € 40,- p gr. € 48.000,-

200 koffie, 200 gram € 10,- p gr. € 2.000,-

totaal € 56.770,-

2 april 2008 totaal € 12.000,-

Gesprek 68

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 0:28:28 [XXXXXXXXXXX 11] [medeverdachte 1] [medeverdachte 2]

[voornaam medeverdachte 1] zegt dat [naam 20] twee spullen heeft gebracht, twee kilo. [voornaam medeverdachte 1] zegt: [naam 15] heeft me gebeld, ik zei tegen hem dat ik het hier heb. NN-man zegt: voor hoeveel geef je het aan [naam 15]? [voornaam medeverdachte 1] zegt: soms 360. [voornaam medeverdachte 1] zegt: sorry, maar [naam 20] heeft van McDonalds gebracht naar dat huis waar spullen zijn. Hij heeft me een goeie plak plak laten zien, kost vier duizend. Hij zei .. nvt,.. dit keer ik zei tegen hem goed… dit keer goed. Ik zei tegen hem eerste keer niks, jongens… sorry weet hij het? Ik zei tegen hem de 1e keer dat [voornaam medeverdachte 2], voorzitter naar beneden ging, ik zei niks, dat was niet geslaagd datgene. NN-man zegt: waarom praat je met mensen, [voornaam medeverdachte 1]. Hij gaf je datgene, maar waarom praat je met hem over datgene, ben je een klein kind of zo? [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij van hem 2 kilo heeft ontvangen van hem. Dat van 3500.

Hoeveelheden prijs omzet

2 kilo € 3.500,- € 7.000,-

Gesprek 69

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 16:19:06 [XXXXXXXXXXX 12] NN [verdachte]

NN-man zegt: hoeveel wil je betalen voor die goeie, hoeveel? [bijnaam verdachte] zegt: zij willen niet, willen niet, ik heb het ze gezegd. NN-man zegt: niet nu. [bijnaam verdachte] zegt: die 4 of wat? NN-man zegt, hoeft niet oké. [bijnaam verdachte] zegt: hij wil niet, zij hebben het gezien en zij willen het niet, het was in het midden, veel in het midden. NN-man zegt: wat wil je nu? [bijnaam verdachte] zegt: wat? NN-man zegt: wat is er nu? [bijnaam verdachte] zegt: hij zegt hij wil alleen topjes en geen poeder. NN-man zegt: wat wil jij betalen, jij betalen? [bijnaam verdachte] zegt: ik betaal 39. NN-man zeg: betaal me 4. [bijnaam verdachte] zegt: teveel man. NN-man zegt: betaal me 4, dan krijg je van coffeeshop. [bijnaam verdachte] zegt: nee, 4 is teveel, dat betalen zij mij niet. NN-man zegt: wat doen we nu, mattie? [bijnaam verdachte] zegt: wat? NN-man zegt: wat nu, betaal je mij 39.5? [bijnaam verdachte] zegt: 39, mijn vriend. NN-man zegt: het is niet veel op, mijn vriend, 39.5 en krijg je 2 erbij. [bijnaam verdachte] zegt: oké, geef 39.5 NN-man zegt: oké, is goed.

In dit gesprek onderhandelt [verdachte] over de prijs van “goeie”. Het moet gaan om goeie, alleen topjes en geen poeder. Daaruit maakt de rechtbank op dat het om hennep gaat. Ook in de gesprekken van 14 maart 2008 wordt gesproken over goeie in relatie tot gras/hennep. In die gesprekken komt men tot een prijs van € 3.500,- per kilo. [verdachte] vindt in dit gesprek van 2 april kennelijk een prijs van € 4.000,- te hoog en wil € 3.900,- betalen. Men treft elkaar in het midden: € 3.950,-. Dat betekent dat [verdachte] in elk geval 1 kilo heeft afgenomen.

Hoeveelheden prijs omzet

1. kilo gras € 5,- p gr. € 5.000,-

3 april 2008 totaal € 45.685,-

Gesprek 70

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 13:09:05 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij naar [voornaam medeverdachte 4] gaat met een plak hashish van 5 euro per gram en wanneer iemand wat zoekt, dan kan dit per 100 verkocht worden. [voornaam medeverdachte 1] vraagt of er nog koffie is. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat er nog 120 is voor de klanten. [voornaam medeverdachte 1] vraag: 120 gram? [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat hij dan nog 400 over heeft. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel plakken er nog over is. [voornaam medeverdachte 4] zegt: nog 500. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat het teveel klanten komen. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij vandaag een woning pakt. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat hij bang is voor de politie en dat elke keer. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat er een nieuwe woning komt. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij niet wil en daarop moet wachten.

Hoeveelheden prijs omzet

500 plakken hasj, 500 gram € 5,- p gr. € 2.500,-

520 gram voorraad koffie € 10,- p gr. € 5.200,-

Totaal € 7.700,-

Gesprek 71

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 13:19:44 [XXXXXXXXXXX 1] NN [medeverdachte 1]

[voornaam medeverdachte 4] zegt dat [voornaam medeverdachte 1] crystal moet komen brengen en dat hij nog 80 puur over heeft. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat er nog 210 daar moet zijn en dat het in de blauwe zakjes zit. Er volgt een woordenwisseling over de hoeveelheid die [voornaam medeverdachte 1] bij [voornaam medeverdachte 4] heeft achtergelaten. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat vingers en crystal altijd in een blauwe zak zit.

Hoeveelheden prijs omzet

80 puur, 80 gram heroïne € 36,- p gr. € 2.880,-

210 puur, 210 gram heroïne € 36,- p gr. € 7.560,-

Totaal € 10.440,-

Gesprek 72

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 15:26:15 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 4] zegt dat van de koffie 900 weg is en dat [naam 9] 90 en 120. [voornaam medeverdachte 1] vraagt of [naam 9] die van 12 heeft gepakt. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat hij het niet heeft gezegd. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat [voornaam medeverdachte 4] het wel moet vertellen. [voornaam medeverdachte 4] zegt: hoeveel heb je gisteren in de woning gemengd? [voornaam medeverdachte 1] zegt: totaal ongeveer 4. [voornaam medeverdachte 4] zegt: 4 en die van [bijnaam verdachte] is 5. [voornaam medeverdachte 1] zegt: oohh het is druk deze maand, al 2 maanden is het druk. [voornaam medeverdachte 4] zegt: wat heet druk als je wil werken op een goede manier dan moet je iets hebben voor de klanten, ik ben verloren hier. [voornaam medeverdachte 1] zegt: nee ik pak een woning. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ik vind het niks, ik ben bang dat de politie komt. [voornaam medeverdachte 1] zegt: zeg aan de klanten dat ik niet te hard door de telefoon kan praten omdat de buren alles horen.

Hoeveelheden prijs omzet

900 gram koffie € 10,- p gr. € 9.000,-

Gesprek 73

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 15:43:34 [XXX-XXXXXXXX] [medeverdachte 1] [medeverdachte 3]

[voornaam medeverdachte 1] zegt: ik heb net met [bijnaam medeverdachte 5] gebeld, hij brengt een schil mee en hij heeft spullen nodig. [naam 5] heeft 2000 aan [bijnaam verdachte] gegeven, maar moet nog 545 betalen. [voornaam medeverdachte 3] zegt: dan moet hij die afbetalen. Kari zegt dat [bijnaam medeverdachte 5] een bon heeft. Talio en Aiz nemen veel, 700 zand. Wij halen dat voor 130 euro per kilo bij [naam 4]. [voornaam medeverdachte 3] zegt: dat moeten ze betalen.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 2.545,-

Gesprek 74

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 15:48:28 [XXXXXXXXXXX 13] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel NN-man aan [bijnaam verdachte] heeft gegeven en vraagt of het 2000 was. NN-man zegt ja. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat nog 545 rest. NN-man zegt ja en dat hij het geld aan [bijnaam medeverdachte 5] zal geven en [voornaam medeverdachte 1] moet spullen aan [bijnaam medeverdachte 5] geven. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat die zand veel geld kosten en noemt daarbij NN-man [naam 5]. [naam 5] zegt dat hij maar 300 heeft gepakt en vraagt hoeveel die zand kost. [voornaam medeverdachte 1] zegt 1500. [naam 5] zegt dat hij niet wil bekvechten en dat [voornaam medeverdachte 1] gewoon het spul moet sturen. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel koffie [naam 5] wil hebben. [naam 5] zegt dat hij brokken wil hebben en dat het 320 moet zijn en 100 koffie en 20 vingers. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat [naam 5] daar een halve van moet maken. [naam 5] zegt dat het moet en dat hij aan de halve zal denken. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat [naam 5] ook aan de weegschaal moet denken.

Hoeveelheden prijs omzet

100 gram koffie € 10,- p gr. € 1.000,-

20 vingers van 10 gram, 200 gram € 40,- p gr. € 8.000,-

totaal € 9.000,-

Gesprek 75

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 23:31:40 [XXXXXXXXXXX 10] [medeverdachte 1] NN

Verder zegt [voornaam medeverdachte 1] dat hij datgene heeft gekregen twee kilo. NN-man zegt: ik heb het tegen [voornaam medeverdachte 2] gezegd, hij zei dat het in Rotterdam is. [voornaam medeverdachte 1] zegt: zei hij dat goeie? NN-man zegt: ja. [voornaam medeverdachte 1] zegt: er is een Fransman, [voornaam medeverdachte 3] zei dat de prijs 360 euro is. Maar dit heeft een andere vorm. Verder over de prijs hiervan van 3500. NN-man wil hiervan wat hebben als die komt. NN-man zegt dat hij vaak in Brussel en Antwerpen is.

Hoeveelheden prijs omzet

2 kilo € 3.500,- € 7.000,-

4 april 2008 totaal € 101.488,-

Gesprek 76

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 0:24:55 [XXX-XXXXXXXX] [medeverdachte 1] [medeverdachte 3]

[voornaam medeverdachte 1] zegt: er zijn een p aar klanten die niet belangrijk zijn, ze blijven lang week een week, tien dagen, ze nemen 500 euro. Het zijn er drie, da’s te veel. [voornaam medeverdachte 3] zegt: geeft niet, tien dagen.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 500,-

Gesprek 77

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 19:09:38 [XXXXXXXXXXX 1] NN [medeverdachte 1]

[voornaam medeverdachte 4] zegt dat [voornaam medeverdachte 1] die 23 moet brengen. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat de klant de pot op kan en dat die van 12 ook goed is. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat de klanten verpest worden zo. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel de klant wil. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat de klant 25 wil en de andere die nog moet komen, wil 20. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hoeveel Stefan neemt. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat Stefan 20 pakt en dat het 460 euro is. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij ver en dat het 3 kwartier duurt. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat er puur moet komen, ook als is [voornaam medeverdachte 1] ver weg. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat het goed is.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 460,-

Gesprek 78

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 20:29:46 [XXXXXXXXXXX 1] NN [medeverdachte 1]

[voornaam medeverdachte 4] zegt: is dat cristal of vingers? [voornaam medeverdachte 1] zegt: vinger, is gebroken. Ik heb 223 puur gehaald, moet je door twee delen.

Hoeveelheden prijs omzet

223 puur, 223 gram heroïne € 36,- p gr. € 8.028,-

Gesprek 79

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 21:25:12 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] zegt: leg me dat… nvt klaar over 15 minuten, dan breng ik het naar buiten, naar hem. Heb jij die plakken hashisch nog? [voornaam medeverdachte 4] zegt: ik heb daarvan de helft verkocht. [voornaam medeverdachte 1] vraagt hem tien koffie en speed gereed te houden.

Hoeveelheden prijs omzet

10 gram koffie € 10,- p gr. € 100,-

Gesprek 80

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 21:27:28 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] belt naar [voornaam medeverdachte 4] en vraagt hem hoeveel hij wit van 30 heeft? [voornaam medeverdachte 4] zegt: ik denk 76. [voornaam medeverdachte 1] zeg: hij is niet alleen heeft iemand anders bij zich…thuis. [voornaam medeverdachte 4] zegt: is hij een Belg? [voornaam medeverdachte 4] zegt: nee, hij wil wit hebben.

Hoeveelheden prijs omzet

wit, 76 x 30 gram, 2280 gram cocaïne € 40,- p gr. € 91.200,-

Gesprek 81

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 22:48:57 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 4] zegt dat in de woning geen licht is. [voornaam medeverdachte 1] vraagt of er kaarsen in de woning liggen. [voornaam medeverdachte 1] vraagt of [voornaam medeverdachte 4] [bijnaam verdachte] gezien heeft. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat [voornaam medeverdachte 4] de speed en de plakken hashish naar onder moet brengen, als het spul moet naar onder. [voornaam medeverdachte 4] vraagt hoeveel hij kado moet geven, want het zijn hele goeie klanten en zegt dat de klant de vorige keer voor 1200 euro aan wit heeft gekocht. [voornaam medeverdachte 1] zegt ja en dat [voornaam medeverdachte 4] al het spul naar onder moet brengen. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij [bijnaam verdachte] zal bellen en vraagt of er kaarsen zijn. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat er kaarsen zijn, maar dat hij er niks aan heeft. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat [voornaam medeverdachte 4] de kaarsen ook naar onder moet brengen.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 1.200,-

5 april 2008 totaal € 26.850,-

Gesprek 82

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 2:58:44 [XX-XXXXXXXX 3] [medeverdachte 1] [verdachte]

[voornaam medeverdachte 1] vraagt of [bijnaam verdachte] thuis is. [bijnaam verdachte] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 1] vraagt waar [bijnaam verdachte] de speed van laatst heeft gehaald. [voornaam medeverdachte 1] vraagt of het slecht is. [voornaam medeverdachte 1] zegt: van wie heb je het gehaald, van [voornaam naam 1] of iemand anders? [bijnaam verdachte] zegt: niet van [voornaam naam 1], van iemand anders waarom? [voornaam medeverdachte 1] zegt: als het van [voornaam naam 1] is, dan kan ik het noteren. [bijnaam verdachte] zegt: is het goed dan? [voornaam medeverdachte 1] zegt: weet ik niet, hij heeft niets gezegd, ik dacht dat het van [voornaam naam 1], want die van [voornaam naam 1] doe ik meteen noteren, die [naam 21] wil 40 koffie daarom. [bijnaam verdachte] zegt: die van [voornaam naam 1] heb ik direct betaald. [bijnaam verdachte] zegt dat wanneer hij spul haalt op krediet, dan zal hij [voornaam medeverdachte 1] in kennis stellen. [voornaam medeverdachte 1] zegt: oké.

Hoeveelheden prijs omzet

40 gram koffie € 10,- € 400,-

Gesprek 83

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 5:37:14 [XXXXXXXXXXX 10] NN [medeverdachte 1]

Nn-man zegt dat iemand morgen langs wil komen. [voornaam medeverdachte 1] zegt: spullen zijn hier gereed, acht negen uur oke. NN-man zegt: zes uur. Verder zegt [voornaam medeverdachte 1] dat hij nog 600 euro krijgt. NN-man zegt: geef hem 250. Verder wil NN-man 200 hashish hebben. NN-man zegt dat [voornaam medeverdachte 2] over zo’n drie dagen misschien hier is. Ze spreken af maar vooraf bellen.

Hoeveelheden prijs omzet

200 gram hashish € 5,- € 1.000,-

Gesprek 84

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 17:46:33 [XXXXXXXXXXX 10] NN [medeverdachte 1]

NN-man zegt dat de jongens dadelijk pas vertrekken. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij gebeld moet worden als de jongens gaan vertrekken. NN-man zegt dat hij het geld aan de jongens meegegeven heeft en dat hij 250 moet hebben. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat NN-man nog 450 euro open heeft staan. NN-man zegt dat hij het weet.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 450,-

Gesprek 85

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 20:57:55 [XXX-XXXXXXXX] [medeverdachte 3] [medeverdachte 1]

[voornaam medeverdachte 3] vraagt hoeveel van die goeie koffie nog over is. [voornaam medeverdachte 1] zegt: een plak en nog een plak, zo’n 800 en 200 van dat ene en dat hij aan die jongen 220 heeft gegeven. [voornaam medeverdachte 3] vraagt of [voornaam medeverdachte 1] puur bedoelt. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat veel klanten puur pakken. [voornaam medeverdachte 3] vraagt hoeveel puur hij daar achtergelaten, voordat hij vertrok en noemt het getal 3. [voornaam medeverdachte 1] vraagt of [voornaam medeverdachte 3] 3 kilo puur bedoelt. [voornaam medeverdachte 3] zegt hoeveel puur hij daar achtergelaten heeft. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij het niet meer weet en dat hij van [bijnaam medeverdachte 5] heeft gepakt en dat het mogelijk 2 a 3 a 4 pakken zijn geweest, maar dat kan [voornaam medeverdachte 1] zich niet meer herinneren. [voornaam medeverdachte 3] vraagt hoeveel [bijnaam verdachte] heeft gebracht. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat [bijnaam verdachte] 5 tot 6 keer heeft gebracht. [voornaam medeverdachte 3] vraagt of [bijnaam verdachte] van [voornaam betrokkene] haalt. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij dat wel denkt en dat [bijnaam verdachte] dan vaak zwart haalt. [voornaam medeverdachte 3] vraagt hoeveel [voornaam betrokkene] ons schuldig is. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij het niet weet en dat [voornaam medeverdachte 3] het aan [bijnaam verdachte] moet vragen.

In dit gesprek komen de termen koffie, plak puur en zwart voor. Niet duidelijk is of hier met puur heroïne wordt bedoeld, omdat de termen zwart en puur in de tapgesprekken vaker in combinatie met elkaar voorkomen. Daarom gaat de rechtbank er in het voordeel van [verdachte] vanuit dat het hier hasjiesj betreft.

Hoeveelheden prijs omzet

1000 gram koffie € 10,- p gr. € 10.000,-

3 kilo puur € 5,- p gr. € 15.000,-

Totaal € 20.000,-

6 april 2008 totaal € 15.060,-

Gesprek 86

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 10:33:14 [XXXXXXXXXXX 10] NN [medeverdachte 1]

[voornaam medeverdachte 1] noemt NN-man [naam 22]. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat er nog geld bij moet. [naam 22] vraagt hoeveel [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij morgen 50 aan hem heeft gegeven en dat [naam 22] 50 gram nog open heeft staan. [naam 22] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij 3400 maar heeft gekregen en dat het geld van hashish en het andere. [naam 22] zegt: nee, die moet je apart laten. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat [naam 22] nog 1000 euro aan wit nog moet betalen en nog 600 van eerder. [naam 22] vraagt hoe [voornaam medeverdachte 1] aan die 1000 komt. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat het niet kan. [naam 22] zegt dat hij eraan komt en dat hij het allemaal op een lijst heeft staan. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij alleen 3400 heeft gekregen en dat daar nog 1000 euro erbij moet zonder de hashish en die 600 van eerder. Moanim zegt dat hij eraan komt en dan zullen kijken.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 5.000,-

Gesprek 87

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 14:52:59 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 4] zegt: ze hebben goed genomen, 1340 euro. [voornaam medeverdachte 1] zegt: geef ze het nieuwe nummer en vraag die Greg aan de telefoon. Even later neemt een Frans sprekende man de telefoon van [voornaam medeverdachte 4] over. [voornaam medeverdachte 1] vraagt aan NN-man of het [naam 25] de vrind van [naam 31] is. [naam 25] zegt: ja. Ik hem [naam 24] gezien hij is gegaan. [voornaam medeverdachte 1] zegt: neem hem mee, ik geef een kado. Verder zegt [voornaam medeverdachte 1] dat [naam 25] altijd 20 minuten voor dat hij aan komt moet bellen. Vervolgens komt [voornaam medeverdachte 4] weer aan de lijn. [voornaam medeverdachte 1] zegt: geef hem het nieuwe nummer. Hij is klant oud, van [voornaam medeverdachte 3] geef hem nieuw nummer.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 1.340,-

Gesprek 88

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 14:56:27 [XXX-XXXXXXXX] [medeverdachte 1] [medeverdachte 3]

[voornaam medeverdachte 1] zegt: er is een klant die jullie lang kent, die kent jou, die is thuis. Die heeft [voornaam naam 1], neemt hij goed? [voornaam medeverdachte 3] zegt: die neemt Marokkaanse spullen en gras. [voornaam medeverdachte 1] zal hem een kado geven als hij iemand meeneemt. [voornaam medeverdachte 3] zegt desgevraagd dat hij Greg kent. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij goed neemt, 1600 en bij die jongen thuis is.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 1.600,-

Gesprek 89

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 15:21:05 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] belt naar [voornaam medeverdachte 4] en vraag of hij nog genoeg spullen heeft. Kijk naar dat van tien, cristal. Puur heb je zeker? [voornaam medeverdachte 4] zegt: ik heb er honderdentwintig van. [voornaam medeverdachte 1] zegt: heb je van die 12 nog genoeg? [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 1] zegt: als je tijd hebt, weeg dan datgene over een uur af. [voornaam medeverdachte 4] zegt: neem 200 hashish mee. [voornaam medeverdachte 1] zegt: ik breng je slecht 100. Verder over snijden hiervan in kleine stukjes van zo’n zes gram.

Hoeveelheden prijs omzet

120 gram puur € 36,- p gr. € 4.320,-

100 gram hasjiesj € 5,- p gr. € 500,-

totaal € 4.820,-

Gesprek 90

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 20:59:43 [XXXXXXXXXXX 1] [medeverdachte 1] NN

[voornaam medeverdachte 1] vraagt of [voornaam medeverdachte 4] nog koffie van 10 moet hebben. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij nog wat koffie van 10 erbij doet en 100 hashish en dat [voornaam medeverdachte 4] de klanten moet laten kruiden. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat de klanten die van 23 willen hebben. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat hij het weet en dat hij daarvoor naar een andere plaats moet gaan. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat [voornaam medeverdachte 4] de klanten moet laten kruiden en daarna naar de shoarma moet komen. [voornaam medeverdachte 4] kan de klanten daar laten. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat de klanten al binnen zijn. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat de klanten via de achterkant naar binnen moeten lopen en hun auto ver moeten parkeren. [voornaam medeverdachte 1] zegt dat de klanten niet rechtdoor moeten gaan, maar via de achterkant.

In dit gesprek wordt gesproken over klanten die hasjiesj van 23 willen hebben. De rechtbank neemt hier aan: van € 23,-. Dit is kennelijk andere hasjiesj dan die van € 5,-.

Hoeveelheden prijs omzet

100 gram hasjiesj van € 23,- p gr. € 2.300,-

7 april 2008 totaal € 510,-

Gesprek 91

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

ABGSM1 14:17:47 [XXXXXXXXXXX 1]

Sms-bericht: Geef hem nog 50 pillen heeft ie ook betaald.

Hoeveelheden prijs omzet

50 pillen € 1,20 per pil € 60,-

Gesprek 92

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM1 20:04:04 [XXXXXXXXXXX 14]

Sms-bericht: [adres 5]//176550/316 Hello! It s [naam 26]. I come to you in 2 hours. Could you keep me 10g of cristal, please? Thank s!

Hoeveelheden prijs omzet

10 gram crystal € 45,- p. gr. € 450,-

12 april 2008 totaal € 21.500,-

Gesprek 93

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

AMGSM3 21:01:17 [XXXXXXXXXXX 15] [medeverdachte 2]

[voornaam medeverdachte 2] vraagt of NN-man melk heeft. NN-man zegt dat melk er zal zijn dadelijk. [voornaam medeverdachte 2] vraagt van welk merk, van ..nvt of die van de buik. NN-man zegt dat die van de buik er nog is. [voornaam medeverdachte 2] vraagt of NN-man ook nog glas heeft NN-man zegt dat hij ook wat glas heeft en dat het ongeveer 3 a 3,5 is. [voornaam medeverdachte 2] zegt dat NN-man hem wat glas en die van de buik en waarmee je kunt mengen, van die goeie, moet sturen. NN-man zegt dat het goed is en dat hij het met iemand zal sturen. Gesprek gaat verder over [voornaam medeverdachte 1] die 2 weken heeft gekregen. [voornaam medeverdachte 2] noemt NN-man [naam 27] en zegt dat [naam 27] goeie moet sturen, want [voornaam medeverdachte 2] wil de klanten weer terug krijgen. zegt dat [naam 27] hem 300 glas en het andere 200 moet sturen, en als [naam 27] extra heeft dan kan hij meer sturen.

Hoeveelheden prijs omzet

300 glas, 300 gram € 45- p gr. € 13.500,-

melk, 200 gram € 40,- p gr. € 8.000,-

Totaal € 21.500,-

13 april 2008 totaal € 30.000,-

Gesprek 94

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

MZGSM2 20:54:52 [XX-XXXXXXXX 1] [medeverdachte 2] [naam 1]

[voornaam medeverdachte 2] zegt: luister die ronde brood, wat is daar de prijs van? [voornaam naam 1] zegt: hij heeft gezegd 1100. [voornaam medeverdachte 2] zegt: wat? [voornaam naam 1] zegt: 1100. [voornaam medeverdachte 2] zegt: mogelijk doet hij er wat van af, ik weet niet. [voornaam medeverdachte 2] zegt: die mensen zoeken zo’n 30 kilo nu, en als het hun bevalt, je weet, zij komen elke week terug, begrijp je. [voornaam naam 1] zegt: ja. [voornaam naam 1] zegt: wat denk je? [voornaam medeverdachte 2] zegt: mogelijk kunnen wij daar 100 er vanaf doen, dan laat hij het voor 1000. [voornaam naam 1] zegt: ik zal hem bellen, hebben zij het hier nodig of daar onder? [voornaam medeverdachte 2] zegt: mogelijk hebben zij het daar onder nodig, in de hoofdstad. [voornaam naam 1] zegt: oké, is goed.

Hoeveelheden prijs omzet

30 kilo “ronde brood” € 1000,- per kilo € 30.000,-

Dit betreft een transactie van [medeverdachte 2] die kennelijk via [voornaam naam 1] 30 kilo brood wil leveren aan “mensen”. De prijs is € 1.100,-. De rechtbank interpreteert dit als: € 1.100,- per kilo. Niet te achterhalen is wat er met “brood” wordt bedoeld, maar de rechtbank gaat ervan uit dat er een verdovend middel mee wordt bedoeld en dat de organisatie van [verdachte] een hoeveelheid van 30 kilo in elk geval voor minimaal € 1.000,- per kilo weer heeft doorverkocht.

14 april 2008 totaal € 102.000,-

Gesprek 95

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

AMGSM3 18:20:35 [XX-XXXXXXXX 5] [medeverdachte 2] [medeverdachte 4]

[voornaam medeverdachte 2] vraagt waar [voornaam medeverdachte 4] is. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat hij bij [naam 28] is en tv aan het kijken is. [voornaam medeverdachte 2] zegt dat hij [voornaam medeverdachte 4] hier nodig heeft. [voornaam medeverdachte 4] zegt dat hij zo kan komen. [voornaam medeverdachte 2] zegt dat [voornaam medeverdachte 4] een taxi moet pakken en van de 3 en 1 plakken die [voornaam medeverdachte 4] heeft gekregen, de plak die apart is verpakt mee moet nemen. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 2] zegt dat [voornaam medeverdachte 4] de plak naar hem moet brengen bij thee en koffie.

Hoeveelheden prijs omzet

4 plakken, 400 gram hasjiesj € 5,- p gr € 2.000,-

Gesprek 96

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

AMGSM3 18:49:32 [XXXXXXXXXXX 16] [medeverdachte 2] NN

NN-man zegt: die ene is daar, hij heeft mij 35 gezegd. [voornaam medeverdachte 2] zegt: oke, ik zal 10 bij [voornaam naam 1] vinden en 10 bij… NN-man zegt: luister, tel het allemaal na en laat mij het weten, die ene heeft haast, ik heb jullie 35 gezegd en jullie doen maar uitrekenen. [voornaam medeverdachte 2] zegt: je moet het zelf pakken, ik zal het hem zeggen dat hij het weer moet uitrekenen. NN-man zegt: zeg hem dat hij het opnieuw moet doen, want die ene heeft haast. [voornaam medeverdachte 2] zegt: is goed.

Gelet op de tapgesprekken van 14 maart 2008 waarin over de aankoop door [verdachte] bij [voornaam naam 1] van gras wordt gesproken in soortgelijke bewoordingen, gaat de rechtbank ervanuit dat er in dit gesprek van [medeverdachte 2] met NN-man gesproken wordt over een prijs van € 3.500,- (35) en over twee keer 10 kilo hennep.

Hoeveelheden prijs omzet

20 kilo € 5,- p gr € 100.000,-

16 april 2008 totaal € 9.250,-

Gesprek 97

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

AMGSM3 20:30:38 [XX-XXXXXXXX 2] [verdachte] [medeverdachte 2]

[bijnaam verdachte] zegt: ik heb morgen 2 gras nodig. [voornaam medeverdachte 2] zegt: morgen, ik bel je zo terug. [voornaam medeverdachte 2] zegt: die goeie toch, je wilt toch die goeie. [bijnaam verdachte] zegt: van die goeie wil ik minder, niet 2 precies, 2 minus 200, nee minus 150, 150. [voornaam medeverdachte 2] zegt: 2 minus 150 [bijnaam verdachte] zegt: ja.

Hoeveelheden prijs omzet

2 gras minus 150 gram,1850 gram hennep € 5,- p gr. € 9.250

17 april 2008 totaal € 28.320,-

Gesprek 98

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

AMGSM1 16:22:30 [XXXXXXXXXX 2] [medeverdachte 4] [verdachte]

[bijnaam verdachte] belt uit met NN-man (5588) en vraagt hem 5 cris te gaan halen.

Hoeveelheden prijs omzet

5 chris, 5 gram chrystal € 45,- p gr € 225,-

Gesprek 99

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

AMGSM3 17:13:19 [XXXXXXXXXXX 10] [medeverdachte 2] NN

[voornaam medeverdachte 2] zegt dat hij morgen niet hier is, maar die jongen is hier en vraagt of hij melk nodig heeft. NN-man zegt: en het andere. NN-man zegt dat hij die melk betaalt en die van Marokko later NN-man heeft 200 melk nodig.

Hoeveelheden prijs omzet

200 gram melk € 40,- p gr. € 8.000,-

Gesprek 100

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

AMGSM3 18:28:40 [XX-XXXXXXXX 5] [medeverdachte 4] [medeverdachte 2]

[voornaam medeverdachte 4] zegt: ik moet wat meenemen naar dat ander huis, vingers. [voornaam medeverdachte 2] zegt: wat daar is, moet je meenemen ja. [voornaam medeverdachte 4] zegt: daar is niet veel, je weet, die 50 vingers, ik heb ze geteld, die pak ik. [voornaam medeverdachte 2] zegt: oké, pak ze en pak ook 50 van die blok. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja, ja die heb ik al, ik heb ook een 100 van 23 gepakt. [voornaam medeverdachte 2] zegt: ja. [voornaam medeverdachte 4] zegt: en 50 vingers, is goed. [voornaam medeverdachte 2] zegt: oke, luister alle spullen die jij nodig het, die pak je maar. [voornaam medeverdachte 4] zegt; oké, is goed oom. [voornaam medeverdachte 2] zegt: oké, hoi.

Hoeveelheden prijs omzet

50 vingers, 50 x 10 gram € 40,- p gr. € 20.000,-

Gesprek 101

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM2 18:57:50 [XXXXXXXXXXX 17] NN [medeverdachte 5]

NN-[naam 29] belt met NN-[bijnaam medeverdachte 5]. [naam 29] moet een hele hebben en 2,5 bruin, maar wel goeie voor [naam 30]. [bijnaam medeverdachte 5] stuurt iemand bij haar langs. Kwart over zeven, zegt [naam 29].

Hoeveelheden prijs omzet

2,5 gram bruin € 14,- p gr. € 35,-

Gesprek 102

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM2 19:57:26 [XXXXXXXXXXX 18] NN [medeverdachte 5]

NN-man wil een halve hebben, heeft 20 euro. [bijnaam medeverdachte 5] werkt niet vandaag, maar stuurt iemand naar NN-man toe.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 20,-

Gesprek 103

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM2 22:26:28 [XXXXXXXXXXX 19] NN [medeverdachte 5]

[bijnaam medeverdachte 5] zegt dat hij zelf niet komt en iemand stuurt. De man zegt dat hij pas vrij is gekomen en maar 40 euro heeft. Hij vraagt of hij 2,5 kan krijgen en zegt dat hij het goed maakt met [bijnaam medeverdachte 5]. [bijnaam medeverdachte 5] zegt dat het goed is. [bijnaam medeverdachte 5] zegt dat hij daar komt en een Volvo stationcar heeft. De man zegt: ja, ja lange straat he?

Hoeveelheden prijs omzet

€ 40,-

18 april 2008 totaal € 1.540,-

Gesprek 104

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

AMGSM1 2:01:43 [XX-XXXXXXXX 5] [medeverdachte 2] [medeverdachte 4]

[voornaam medeverdachte 2] belt naar [voornaam medeverdachte 4] en vraagt of hij slaapt. [voornaam medeverdachte 4] zegt: ja, ik ben thuis en zegt verder dat hij morgen om acht uur zal opstaan om naar [bijnaam medeverdachte 5] te gaan. [voornaam medeverdachte 2] zegt: hoeveel heeft die meegenomen? [voornaam medeverdachte 4] zegt: 1060 en [bijnaam verdachte] heeft me het geld van andere gegeven. [voornaam medeverdachte 2] zegt: oké, verstop het maar daar thuis.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 1.060,-

Gesprek 105

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM2 16:39:48 [XXXXXXXXXXX 20] NN [medeverdachte 5]

[bijnaam medeverdachte 5] wordt gebeld door NN-man [naam 32]. [naam 32] is onderweg met een oranje vrachtauto en wil twee wit en vijf. Beiden spreken af bij de Gamma. Er zal iemand komen met een zwarte Volvo stationcar. [naam 32] belt voor dat hij er is.

Gesprek 106

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM2 16:41:50 [XXXXXXXXXXX 21] NN [medeverdachte 5]

[bijnaam medeverdachte 5] belt uit met NN-man Ashgad (tolk = schat). [bijnaam medeverdachte 5] zegt schat, er komt over vijfentwintig minuten eentje bij de Gamma. Ashgad zegt bel me dan terug. [bijnaam medeverdachte 5] zegt: hij heeft gezegd, je hebt vijf bij. Ashgad zegt: he. [bijnaam medeverdachte 5] zegt: vijf, vijf, heb je vijf? Ashgad zegt: eh, ja. [bijnaam medeverdachte 5] zegt: heb je zwart? Ashgad zeg: ja heb ik. [bijnaam medeverdachte 5] zegt: en twee wit, goed over vijfentwintig minuten, ik zal je terugbellen, bij oranje vrachtwagen. Nemen afscheid.

De voorgaande twee gesprekken hebben betrekking op één transactie, de verkoop van 2 gram wit en 5 gram zwart aan een klant genaamd [naam 32].

Hoeveelheden prijs omzet

2 gram wit € 40,- p gr. € 80,-

5 gram zwart € 5,- p gr. € 25,-

Totaal € 105,-

Gesprek 107

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM2 18:08:30 [XXXXXXXXXXX 21] [medeverdachte 5] NN-man

[bijnaam medeverdachte 5] belt uit met NN-man en vraagt of hij bij NN-man is geweest. NN-man zegt: nee. [bijnaam medeverdachte 5] zegt: hij komt zo dan moet je naar die ene blazen waar ik woon. NN-man zegt: bij de parkeerplaats, twee gaan terugbellen, die blauwe Seat Ibiza in die lange straat en die van SNSN bank. [bijnaam medeverdachte 5] zegt: heb je die van Seat bediend? NN-man zegt: ja, maar hij moet nog twee en half koffie hebben, hij gaat me dadelijk terugbellen.

Hoeveelheden prijs omzet

Twee en half koffie, 2,5 gram € 10,- p gr. € 25,-

Gesprek 108

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM2 22:58:47 [XXXXXXXXXXX 21] [medeverdachte 5] NN-man

[bijnaam medeverdachte 5] vraagt waar NN-man is. NN-man zegt dat hij bij de teleboetiek is en naar huis zal gaan. [bijnaam medeverdachte 5] vraagt hoeveel NN-man heeft thuis. NN-man zegt dat hij 350 euro heeft of zoiets. [bijnaam medeverdachte 5] vraagt waarom 350 maar. NN-man zegt dat hij het niet precies weet en dat hij moet gaan tellen. [bijnaam medeverdachte 5] zegt dat hij 16 grammen aan NN-man heeft gegeven en dat NN-man toen 22 halfje had. [bijnaam medeverdachte 5] zegt dat hij naar huis gaat en dat NN-man hem het moet geven om mensen te betalen. NN-man zegt dat [bijnaam medeverdachte 5] naar Elvis moet komen. [bijnaam medeverdachte 5] zegt dat hij bang is en met name voor de telefoons. NN-mn zegt dat [bijnaam medeverdachte 5] gelijk heeft.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 350,-

19 april 2008 totaal € 4.650,-

Gesprek 109

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM1 13:10:39 [XXXXXXXXXXX 22] [medeverdachte 5] NN-man

[bijnaam medeverdachte 5] zegt: heb je nog melk? NN-man zegt: ja, hier is nog een beetje. [bijnaam medeverdachte 5] zegt: ik heb…nvt.. 50 nodig, is het goed. NN-man zegt: ja, is garant, ik ken jou vriend. [bijnaam medeverdachte 5] zegt: ik zal je bellen, breng mij 50 aub. NN-man zegt: is goed, kijk alleen waar ik het naar toe moet brengen.

Hoeveelheden prijs omzet

50 melk, 50 gram cocaïne € 40,- p gr. € 2.000,-

Gesprek 110

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

MZGSM2 20:54:52 [XX-XXXXXXXX 1] [naam 1] [medeverdachte 2]

[voornaam naam 1] belt naar [voornaam medeverdachte 2]. [voornaam medeverdachte 2] is in Rotterdam en komt nu naar boven. [voornaam naam 1] zegt: zeg tegen die jongen dat ie 65 koffie brengt. [voornaam medeverdachte 2] zegt: bij de zaak/thuis? [voornaam naam 1] zegt: ka.

Hoeveelheden prijs omzet

65 koffie, 65 gram € 10,- p gr. € 650,-

Gesprek 111

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM1 17:54:39 [XXXXXXXXXXX 22] [medeverdachte 5] NN-man

[bijnaam medeverdachte 5] vraagt wat de vingers kosten. Nn-man zegt, 31. [bijnaam medeverdachte 5] vraagt of die goed zijn. NN-man zegt: zeer goed. [bijnaam medeverdachte 5] zegt: geef me 50 gram. NN-man zegt dat het goed is. [bijnaam medeverdachte 5] zegt: nu ik wacht in café.

Hoeveelheden prijs omzet

50 gram vingers, 50 gram cocaïne € 40,- p gr. € 2.000,-

20 april 2008 totaal € 610,-

Gesprek 112

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM2 13:33:23 [XXXXXXXXXXX 18] NN-man [medeverdachte 5]

[bijnaam medeverdachte 5] wordt gebeld door Nn-man [naam 33]. [naam 33] geeft aan dat hij nu echt geld heeft. 45 euro, echt waar. [bijnaam medeverdachte 5] zegt: kom achter station nu.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 45,-

Gesprek 113

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM2 18:17:01 [XXXXXXXXXXX 23] NN-man [medeverdachte 5]

[bijnaam medeverdachte 5] belt naar Frans sprekende NN-man. [bijnaam medeverdachte 5] noemt NN-man [naam 34]. [bijnaam medeverdachte 5] vraagt waar [naam 34] is. [naam 34] zegt dat hij bij de café staat. [bijnaam medeverdachte 5] zegt dat zijn broer naar hem komt en vraagt hoeveel hij nodig heet. [naam 34] zegt: 2,5 bruin en een half cook.

Hoeveelheden prijs omzet

2,5 bruin, 2,5 gram heroïne € 10,- p gr. € 25,-

Half cook, 0,5 gram cocaïne € 40,- p gr. € 20,-

Totaal € 45,-

Gesprek 114

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM1 21:40:56 [XXXXXXXXXXX 24] [medeverdachte 2] [medeverdachte 5]

[voornaam medeverdachte 2] zegt dat [bijnaam medeverdachte 5] een plak moet pakken en aan die jongen moet geven die bij hem is. [bijnaam medeverdachte 5] vraagt wat hij moet pakken. [voornaam medeverdachte 2] zegt dat [bijnaam medeverdachte 5] een plak moet pakken wat daar bij [bijnaam medeverdachte 5] ligt een aan die jongen moet geven. [voornaam medeverdachte 2] zegt dat [bijnaam medeverdachte 5] over een uur naar [naam 35] moet komen.

Hoeveelheden prijs omzet

Een plak, 100 gram hasj € 5,- p gr. € 500,-

Gesprek 115

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM2 23:11:31 [XXXXXXXXXXXX] NN-man [medeverdachte 5]

NN-man heeft een half wit nodig. NN-man vraagt of [bijnaam medeverdachte 5] naar de Mississippi kan komen. [bijnaam medeverdachte 5] zegt dat hij niet in Centrum komt. NN-man moet maar naar de achterkant van het station komen. NN-man is gekleed in witte broek.

Hoeveelheden prijs omzet

0,5 gram cocaïne € 40,- p gr. € 20,-

21 april 2008 totaal € 80,-

Gesprek 116

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM2 14:45:38 [XXXXXXXXXXX 25] NN-man [medeverdachte 5]

NN-[naam 36] belt in met [bijnaam medeverdachte 5] en wil voor 50 euro hebben. Kom maar zo naar de Gamma, zegt [bijnaam medeverdachte 5]. Oké.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 50,-

Gesprek 117

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

FZGSM2 18:10:12 [XXXXXXXXXXX 26] NN-man [medeverdachte 5]

Engels sprekende man belt in met [bijnaam medeverdachte 5]. Over 2 minuten op dezelfde plaats. Man moet voor 30 euro hebben.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 30,-

22 april 2008 totaal € 2.205,-

Gesprek 118

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

NNGSM3 18:39:21 [XXXXXXXXXXX 27] NN-man [medeverdachte 2]

NN-man noemt zich [naam 37]. [naam 37] zegt dat hij komt met twee klanten. [naam 37] heeft zelf 15 nodig en die andere twee voor 1005. [voornaam medeverdachte 2] zegt dat het goed is en vraagt [naam 37] om 30 minuten voordat ze aankomen te bellen.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 1.005,-

Gesprek 119

Gsm tijdstip met nummer beller gebelde

AMGSM3 22:57:13 [XX-XXXXXXXX 5] [medeverdachte 4] [medeverdachte 2]

[voornaam medeverdachte 4] zegt dat hij 100 op de pof wil hebben. [voornaam medeverdachte 2] zegt: hoeveel hebben ze gekocht? [voornaam medeverdachte 4] zegt: hij zelf heeft niets gekocht, hij heeft deze meegenomen. Degene die koopt, heeft goed gekocht, heeft voor meer dan 1200 gekocht. [voornaam medeverdachte 2] zegt: geef hem 5 kado. [voornaam medeverdachte 4] zegt: oké.

Hoeveelheden prijs omzet

€ 1.200,-

Totale omzet in de maand april 2008 op basis van deze tapgesprekken.

1 april € 59.070,-

2 april € 12.000,-

3 april € 45.685,-

4 april € 101.488,-

5 april € 26.850,-

6 april € 15.060,-

7 april € 510,-

12 april € 21.500,-

13 april € 30.000,-

14 april € 102.000,-

16 april € 9.250,-

17 april € 28.320,-

18 april € 1.540,-

19 april € 4.650,-

20 april € 610,-

21 april € 80,-

22 april € 2.205,-

€ 460.818,-

Totale omzet € 619.287,50 + € 460.818,- = € 1.080.105,50

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer: 03/702739-08 (ontnemingsvordering)

Proces-verbaal van het voorgevallene ter openbare zitting van de enkelvoudige kamer van de rechtbank voornoemd van 20 november 2013 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende aan de [adres 1]

hierna te noemen: [verdachte].

Tegenwoordig:

mr. , rechter,

mr. , officier van justitie,

dhr./mevr. , griffier.

De rechter doet de zaak uitroepen.

[verdachte] is in de zaal van de zitting aanwezig.

De rechter spreekt de beslissing uit en geeft [verdachte] kennis dat hij daartegen binnen 14 dagen hoger beroep kan instellen.

Waarvan proces-verbaal, vastgesteld en getekend door de rechter en de griffier.

Raadsman mr. B.H.M. Nijsten, advocaat te Maastricht.

1 Tapgesprekken van 27 maart 2008, 20:39:20 uur en 20:35:05 en tapgesprek van 31 maart 2008, 16:10:43 uur, zoals weergegeven in het vonnis van 30 maart 2009

2 Tapgesprek van 19 maart 2008, 21:15:45 uur, zoals weergegeven in de bijlage bij de beslissing

3 Zie de conclusies in het vonnis van 30 maart 2009 ten aanzien van de panden [adres 2] en [adres 4]

4 De verklaring van [betrokkene] van 7 augustus 2008 en de tapgesprekken van 5 april 2008 21:04:15 uur, 6 april 2008 16:47:23 uur en 7 april 2008 22:46:22 uur

5 Zie bijlage bij de beslissing, onder het kopje Heroïne

6 Tapgesprek van 27 maart 2008, 20:39:20 uur, zoals weergegeven in het vonnis

7 Vonnis [verdachte], de verklaring van [getuige 1]

8 Vonnis [verdachte], de verklaring van [getuige 2]

9 Deze huurprijs ontleent de rechtbank aan het strafdossier dat ten grondslag ligt aan het vonnis van [verdachte] van 30 maart 2009, verwezen wordt naar het proces-verbaal van bevindingen onderzoek panden/geldstromen verdachte [medeverdachte 6], p. 146/147

10 De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de doorlopende paginanummering van het Rapport Berekening wederrechtelijk verkregen voordeel [medeverdachte 3] met bijlagen, opgemaakt door [verbalisant] d.d. 1 februari 2011; de tapgesprekken zijn terug te vinden in bijlage 38

11 Het Rapport Berekening wederrechtelijk verkregen voordeel [verdachte], opgemaakt door [verbalisant], hierna aangeduid met het Rapport, conclusies vermeld op dossierpagina 27

12 Bijlage 30 bij het Rapport, dossierpagina 395, de gemiddelde prijs van de tabel heroïne

13 Bijlage 30 bij het Rapport, dossierpagina 395, tabel heroïne, kiloprijs van € 14.000,- voor bruine heroïne Regio Rotterdam-Rijnmond

14 Het Rapport, conclusies vermeld op dossierpagina 30/31

15 Bijlage 30 bij het Rapport, dossierpagina 394, de gemiddelde prijs van de tabel hennep van € 5,08

16 De verklaring van [betrokkene] van 7 augustus 2008