Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2013:5589

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
11-09-2013
Datum publicatie
19-09-2013
Zaaknummer
C-03-180989
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Bevoegdheidsincident. Geen schending van de regels van de relatieve competentie zoals bedoeld in Rv, nu zowel de locatie Maastricht als de locatie Roermond zijn gelegen in het arrondissement van de Rechtbank Limburg. Zaak op grond van het Zaaksverdelingsreglement rechtbank Limburg intern overgedragen aan de rechtbank Limburg, locatie Roermond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht

Datum uitspraak : 11 september 2013

Zaaknummer : C/03/180989 / HA ZA 13/219

De enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis gewezen

inzake

[bedrijf],

gevestigd te Ashdod, Israel,

eiseres in de hoofdzaak, verweerster in het incident,
advocaat mr. J.P.M. le Clercq te Amsterdam,

tegen:

ASN Production B.V.,

gevestigd te Roermond,

gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident,

advocaat mr. M.D.N. van Duyl te Roermond,

1 Het verloop van de procedure

Eiseres in de hoofdzaak, hierna te noemen “[bedrijf]”, heeft gedaagde in de hoofdzaak, hierna te noemen “ASN”, gedagvaard voor deze rechtbank en gesteld en gevorderd als in die dagvaarding vermeld. Bij die dagvaarding zijn producties overgelegd. ASN heeft daarna een incidentele conclusie tot onbevoegdverklaring genomen, zulks onder het overleggen van producties.

Vervolgens heeft [bedrijf] in het incident een conclusie van antwoord genomen, zulks onder overlegging van een productie.

Ten slotte hebben partijen in het incident vonnis gevraagd. De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

2 De vordering

In de hoofdzaak

[bedrijf] vordert dat de overeenkomst tussen [bedrijf] en ASN zal worden ontbonden per datum van het in deze te wijzen vonnis dan wel per een bij dit vonnis in goede justitie te bepalen andere datum. Voorts vordert [bedrijf] ASN te veroordelen om uitvoering te geven aan de ongedaanmakingsverplichtingen, voortvloeiend uit de ontbinding van de overeenkomst.

De rechtbank dient ASN daartoe te veroordelen tot:

- terugbetaling van het aankoopbedrag van € 25.290,00, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 22 april 2013 tot aan de dag van betaling,

- terugname van de op 8 april 2013 aan [bedrijf] daadwerkelijk geleverde blikken paddestoelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een zonodige andere termijn als bij dit vonnis in goede justitie te bepalen, zulks met machtiging van [bedrijf] om bij gebreke van volledige voldoening dit zelf te bewerkstelligen op kosten van ASN,

- betaling van € 7.440,00 aan schadevergoeding, ter zake voormelde gronden verschuldigd, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 19 maart 2013 tot aan de dag van betaling,

- betaling van € 6.300,00 aan schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de datum van dagvaarding tot aan de dag van betaling,

- betaling van de kosten van deze procedure, daaronder begrepen het door [bedrijf] ten laste van ASN gelegde conservatoir derdenbeslag, alsmede betaling van de nakosten en betekening van het onderhavige vonnis.

In het incident

ASN heeft daarop bij incidentele conclusie, op de daarin vermelde gronden gevorderd dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren om van de vordering in de hoofdzaak kennis te nemen. Als grondslag voor haar vordering stelt ASN - samengevat en voorzover thans van

belang - dat ingevolge artikel 10 lid 2 van de algemene verkoopvoorwaarden van ASN

de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van ASN bevoegd is over geschillen te oordelen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop en verkoop. Nu ASN statutair is gevestigd in Roermond is derhalve de rechtbank Limburg, locatie Roermond bevoegd.

De vordering wordt door [bedrijf] weersproken, waartoe wordt verwezen naar de conclusie van antwoord.

3 De beoordeling

In het incident

ASN betwist de relatieve competentie. Niet de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, maar de rechtbank Limburg, locatie Roermond, is volgens ASN bevoegd.

Het beroep van ASN op de schending van de regels van de relatieve competentie faalt. Per

1 januari 2013 is in de wet Herziening Gerechtelijke Kaart (HGK) de gerechtelijke kaart gewijzigd. Vanaf 1 april 2013 zijn zowel de rechtbank Roermond als de rechtbank Maastricht opgegaan in de rechtbank Limburg. Nu zowel de locatie Maastricht als de locatie Roermond zijn gelegen in het arrondissement van de rechtbank Limburg, is geen sprake van een bevoegdheidsproblematiek zoals bedoeld in Rv.

Gelet op het vorenstaande kan hetgeen ASN naar voren heeft gebracht niet leiden tot het oordeel dat de rechtbank Limburg, locatie Maastricht (relatief) onbevoegd is om van het geschil kennis te nemen. De vordering zal derhalve worden afgewezen.

In het Zaaksverdelingsreglement rechtbank Limburg, gepubliceerd in Staatscourant Nr. 9014 van 5 april 2013, heeft de rechtbank Limburg vastgelegd voor welke zaken en op welke rechtspraaklocaties de rechtzoekende in het arrondissement terecht kan. In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken. Nu hier in het onderhavige geval geen sprake van is en partijen tevens geen verzoek hebben gedaan om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen, dient de zaak te worden aangebracht bij de Rechtbank Limburg, locatie Roermond.

De rechtbank overweegt daartoe dat partijen bij overeenkomst de rechtbank Roermond hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen. Hiervoor leest de rechtbank, gelet op de nieuwe gerechtelijke kaart, Rechtbank Limburg, locatie Roermond.

De factuur van ASN vermeldt immers uitdrukkelijk dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. De stelling van [bedrijf] dat de algemene voorwaarden haar niet ter hand zijn gesteld, is niet relevant voor de beantwoording van de vraag of de voorwaarden toepasselijk zijn. Indien [bedrijf] zich had willen beroepen op de stelling dat zij geen redelijke mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden, had zij zich op de vernietigbaarheid dienen te beroepen.

Gelet op het vorenstaande gaat de rechtbank uit van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Ingevolge artikel 10 lid 2 van de algemene verkoopvoorwaarden van ASN

is de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van ASN bevoegd over geschillen te oordelen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop en verkoop. Nu ASN statutair is gevestigd in Roermond dient de zaak intern te worden overgedragen aan de rechtbank Limburg, locatie Roermond.

Al het vorenstaande brengt met zich dat de vordering moet worden afgewezen en dat ASN als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van dit incident moet dragen.

In de hoofdzaak

De rechtbank zal de zaak in de stand waarin zij zich bevindt intern overdragen aan de rechtbank Limburg, locatie Roermond.

4 De beslissing

De rechtbank:

In het incident

wijst het gevorderde af;

veroordeelt ASN in de kosten van het incident, aan de zijde van [bedrijf] tot op heden begroot op

€ 452,00,

In de hoofdzaak

verwijst deze zaak in de stand waarin zij zich bevindt intern door naar de rechtbank Limburg, locatie Roermond.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.J. Beurskens, rechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

AP