Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2013:5445

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
11-09-2013
Datum publicatie
13-09-2013
Zaaknummer
521929 CV EXPL 13-1486
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koopovereenkomst. Kleurverschillen in geleverde stenen. Non-conformiteit. Schadevergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht / kantonrechter

Zaaknummer: 521929 CV EXPL 13-1486

typ: RW

Vonnis van 11 september 2013

in de zaak van

[eiseres],

wonend te [woonplaats],

eisende partij,

verder te noemen: [eiseres],

gemachtigde: mr. M.H.J. Houben-Keijbets, DAS Rechtsbijstand te Roermond

tegen

TUIN VARIANT B.V.,

gevestigd en kantoorhoudend te Maastricht,

gedaagde partij,

verder te noemen: Tuinvariant,

vertegenwoordigd door haar directeur (“eigenaar”) [naam 1].

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Partijen hebben achtereenvolgens de navolgende gedingstukken ingediend:

 • -

  exploot van dagvaarding van 10 april 2013 met elf producties;

 • -

  een conclusie van antwoord (ter rolzitting van 22 mei 2013);

 • -

  conclusie van repliek d.d. 19 juni 2013;

 • -

  een als conclusie van dupliek voor de rol van 17 juli 2013 aan te merken brief van Tuinvariant.

Vervolgens is vonnis bepaald, waarvan de uitspraak nader vastgesteld is op heden.

MOTIVERING

de feiten

Op 5 mei 2011 zijn door Tuinvariant aan [eiseres] Geocolor terrastegels in de kleuren “solide black” en “pure grey”(48 m²) en 48 stuks “granietgrijze” Granibiels-stenen geleverd. Het door Tuinvariant daarvoor gefactureerde bedrag van € 1.365,91 (inclusief btw) heeft [eiseres] betaald.

[eiseres] heeft de terrastegels en granibiels in zijn tuin(terras) verwerkt.

Vervolgens heeft hij bij brief van 5 juni 2011 bij Tuinvariant geklaagd over kleurverschillen in de granibiels en over “kalkuitbloei” in de tegels.

Bij brief van 4 juli 2011 (gericht aan Tuinvariant en aan de producenten van de tegels en de granibiels) heeft [eiseres] deze klachten herhaald.

Bij brief van 26 september 2011 heeft [eiseres] Tuinvariant nogmaals gewezen op de vlekken in de terrastegels en gesteld dat de granibiels niet van de juiste kleur zijn. [eiseres] heeft in de brief geconcludeerd dat de terrastegels als non-conform aan te merken zijn en Tuinvariant gesommeerd om binnen twee weken te bevestigen dat zij kosteloos nieuwe, gelijkwaardige en deugdelijke tegels ter vervanging van de non-conforme tegels zou leveren, dat [eiseres] die tegels in de showroom zou mogen uitzoeken en dat zij aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van de non-conformiteit zou erkennen.

Bij brief van 28 september 2011 heeft Tuinvariant “iedere vorm van aansprakelijkheid” afgewezen omdat er sprake is van kalkuitbloei. In de brief bracht Tuinvariant naar voren dat MBI (“de leverancier”) aangeboden had aan [eiseres] een middel te leveren waarmee hij de bestrating zou kunnen reinigen met als alternatief dat hij de reinigingsdienst van MBI zou kunnen inschakelen.

Bij brief van 26 april 2012 heeft [eiseres] aan Tuinvariant een kopie verstrekt van een rapport van 13 maart 2012 van een in zijn opdracht door ir. P.P.J. Lahaye verrichte expertise waarvan de conclusie als volgt luidt:

“De betreffende betonnen bielsen vertonen een overmatige variatie rond de gewenste tint middengrijs (granietgrijs). Geconcludeerd wordt dat er sprake is van non conformiteit, ofwel er is niet geleverd wat de heer [eiseres] had mogen verwachten. Gezien de grote verschillen tussen de stenen is er waarschijnlijk sprake van een uit meerdere restpartijen van verschillende productiecharges samengestelde partij.”

In de brief stelde [eiseres] opnieuw dat de geleverde granibiels non-conform waren en sommeerde hij Tuinvariant om binnen twee weken schriftelijk te bevestigen dat zij deugdelijke granibiels ter vervanging van de non-conforme granibiels aan hem zou leveren, dat zij aansprakelijkheid zou erkennen voor de gevolgschade en dat zij de expertisekosten van € 508,71 binnen drie weken aan hem zou vergoeden.

Tuinvariant heeft daarop bij brief van 8 mei 2012 medegedeeld dat de “tintverschillen” inherent aan het product zijn en dat aan de achterkant van de granibiels “geen folie is aangebracht om de in de aarde aanwezige vocht te weren, hetgeen eveneens de kleur van de blokken aanzienlijk beïnvloed”.

de vordering

[eiseres] vordert Tuinvariant te veroordelen - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - tot betaling van:

 1. een bedrag van € 816,43 inclusief btw, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 oktober 2011, althans 11 mei 2012, althans vanaf de dag van dagvaarding;

 2. de expertisekosten van € 508,71, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van betekening van dit vonnis tot de dag van voldoening;’

 3. een vergoeding van buitengerechtelijke kosten van € 240,51, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van voldoening;

 4. e kosten van deze procedure.

de standpunten van partijen

Op 27 september 2012 zijn de terrastegels in opdracht van de producent gereinigd. Sindsdien zijn de vlekken daarop verdwenen, aldus [eiseres].

Ter onderbouwing van het gevorderde bedrag van € 816,43 voert [eiseres] aan dat er ten aanzien van de granibiels sprake is van non-conformiteit. Hij verwijst daartoe naar de inhoud van het expertiserapport van 13 maart 2012. [eiseres] vordert vergoeding van de kosten van aanschaf van “nieuwe deugdelijke” granibiels. Hij baseert zich in dat verband op een door hem overgelegde offerte van “L’Ortye Tuin-Deco-Bouw”, waaruit volgens hem blijkt dat die kosten € 333,45 (inclusief transportkosten) bedragen. De kosten van de werkzaamheden ter vervanging van de granibiels stelt [eiseres] op € 482,98, waarbij hij zich baseert op een door hem als productie 10 overgelegde offerte.

Vergoeding van de expertisekosten van € 508,71 vordert [eiseres] op grond van art. 6:96 lid 2 BW. Voor het beloop van deze kosten verwijst hij naar een door hem als productie 11 in kopie overgelegde factuur.

Ten aanzien van de ingangsdata van de over voornoemde bedragen gevorderde wettelijke rente verwijst [eiseres] naar de sommatiebrieven die door/namens hem aan Tuinvariant gezonden zijn. Het verzuim van Tuinvariant is volgens hem ingetreden na ommekomst van de in die brieven genoemde termijnen.

De gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten grondt [eiseres] op namens hem verrichte buitengerechtelijke werkzaamheden.

Tuinvariant voert aan dat er geen sprake is van non-conformiteit van de granibiels. [eiseres] heeft “granibiels granietgrijs” besteld, althans laten bestellen, “hetgeen inhoudt een kleunuance van licht en donkergrijs”, aldus Tuinvariant. Tuinvariant wijst er voorts op dat [eiseres] de betreffende blokken voor een “bloembak” gebruikt heeft zonder folie aan de achterkant van de granibiels aan te brengen. De blokken raken hierdoor volgens Tuinvariant doordrenkt van vocht uit de grond en tevens sijpelen eventuele verontreinigingen tussen de voegen door naar de voorkant van de blokken. Tuinvariant wijst erop dat de blokken in eerste instantie door [eiseres] betaald en “goed bevonden zijn” en dat eerst na tien weken “de eerste reclamatie (…) plaatsvond”. Tuinvariant ziet hierin bevestiging van haar stelling dat de kleurverschillen door het ontbreken van de folie veroorzaakt zijn.

Hetgeen partijen voorts nog in voortgezet debat aangevoerd hebben, zal - voor zover relevant - in de navolgende beoordeling betrokken worden.

beoordeling

De koopovereenkomst als zodanig staat tussen partijen (naar de inhoud) vast.

[eiseres] heeft bij zijn brief van 4 juli 2011 een (kleurenkopie van een) kleurenfoto gevoegd van de aan hem geleverde granibiels, waarop donkergrijze en lichtgrijze stenen (zonder vochtplekken) te zien zijn. Het is evident dat de kleurverschillen van de stenen op die foto niet veroorzaakt zijn door vocht. In het rapport van ir. P. Lahaye d.d. 13 maart 2012 staat op pagina 5 een kopie van een foto van de granibiels waaruit eveneens blijkt dat de stenen onderling van kleur verschillen. Het verweer van Tuinvariant dat [eiseres] de kleurverschillen zelf veroorzaakt heeft door het gebruik van folie achterwege te laten, moet derhalve als onvoldoende op de feiten steunend of onbewezen verworpen worden.

Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of de door Tuinvariant geleverde granibiels met die kleurverschillen non-conform zijn in de zin van art. 7:17 en 7:18 BW.

In beginsel zijn de kleurverschillen zodanig dat de aan [eiseres] geleverde granibiels als non-conform aangemerkt dienen te worden. Dat kan anders zijn indien Tuinvariant hem voorafgaand aan of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst erop gewezen heeft dat de stenen onderling sterk van kleur konden verschillen. Gesteld noch gebleken is dat Tuinvariant [eiseres] daarop gewezen heeft. Opvallend is voorts dat Tuinvariant bij dupliek haar verweer dat de kleurverschillen door [eiseres] verwacht hadden kunnen worden, niet meer heeft herhaald en enkel nog betoogt dat de verschillen zijn veroorzaakt door “ondeugdelijke plaatsing” van de stenen door [eiseres], een verweer dat hiervoor reeds verworpen is.

Op grond van deze overwegingen is de kantonrechter van oordeel dat de door Tuinvariant geleverde granibiels door de geconstateerde kleurverschillen niet aan de koopovereenkomst beantwoorden.

Vaststaat derhalve dat Tuinvariant tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit de koopovereenkomst. De schade die [eiseres] als gevolg daarvan lijdt, dient Tuinvariant te vergoeden.

[eiseres] heeft als schadepost (onder meer) opgevoerd de kosten van aanschaf van nieuwe granibiels, inclusief transportkosten begroot op € 333,45. Deze kosten zijn (onbetwist) als schade als gevolg van de tekortkoming in de nakoming aan te merken. Door Tuinvariant is tegen de hoogte van deze schadepost niets aangevoerd. Dit onderdeel van de vordering van [eiseres] is derhalve toewijsbaar.

De wettelijke rente over het bedrag van € 333,45 is, gelet op de ingebrekestelling bij brief van 26 april 2012, toewijsbaar vanaf 11 mei 2012. Voor toekenning van wettelijke rente vanaf de eerdere datum 10 oktober 2011 is geen grond. [eiseres] baseert die datum kennelijk op de brief van 26 september 2011. In die brief is Tuinvariant weliswaar gewezen op de kleurverschillen in de granibiels maar een ingebrekestelling ten aanzien van deze tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is er niet in te lezen.

[eiseres] verwijst voor wat betreft het gevorderde bedrag van € 482,98 naar productie 10: een niet op naam gestelde offerte afkomstig van “Tuinstyling [naam 2]”. De offerte vermeldt een bedrag van € 475,00, welk bedrag bestaat uit “maakkosten (afbreken en opbouwen)” en “container voor het af te voeren stenen”, een en ander “exclusief materiaal”.

De kantonrechter overweegt dat [eiseres], ondanks de geconstateerde kleurverschillen, de granibiels toch in zijn tuin verwerkt heeft. Waarom Tuinvariant dan gehouden is om de afbreek- en opbouwkosten te vergoeden, is onduidelijk gebleven en in ieder geval niet met aanvullende feitelijke aanwijzingen ondersteund. Dit onderdeel van de vordering is derhalve niet toewijsbaar. De kosten van de container zouden op zichzelf genomen voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, omdat zij verband houden met het afvoeren van de door Tuinvariant geleverde ondeugdelijke granibiels. Aangezien de offerte niet gespecificeerd is, valt evenwel niet vast te stellen om welk bedrag het gaat. [eiseres] heeft ten aanzien van de kosten van de huur van een container ook te weinig gesteld om tot een verantwoorde schatting van de schade te kunnen komen. Op grond van deze overwegingen zal het bedrag van € 482,98 geheel afgewezen worden.

De door [eiseres] gevorderde vergoeding van expertisekosten van € 508,71 is wel toewijsbaar nu het hier gaat om redelijk te achten kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid ex art. 6:96 lid 2 aanhef en sub b BW.

Voorts zal de over dit bedrag gevorderde wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van voldoening toegewezen worden.

Ten aanzien van de correspondentie van de gemachtigde van [eiseres] met Tuinvariant moet worden opgemerkt dat enkel de brief van 26 april 2012 is gericht op verkrijging van voldoening buiten rechte van een vergoeding met betrekking tot de non-conformiteit van de granibiels. De geringe omvang van de aan de zijde van [eiseres] aangewende inspanningen tot incasso buiten rechte rechtvaardigt niet dat Tuinvariant naast een veroordeling tot vergoeding van vermogensnadeel ex art. 6:96 lid 2 aanhef en sub b BW en van de proceskosten ook moet opkomen voor vermogensschade ex art. 6:96 lid 2 aanhef en sub c BW.

Als de in belangrijke mate in het ongelijk gestelde partij zal Tuinvariant wel veroordeeld worden tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 514,29, waarvan € 200,00 salaris gemachtigde, € 213,00 griffierecht en € 101,29 explootkosten.

BESLISSING

Veroordeelt Tuinvariant tot betaling aan [eiseres] van een bedrag van € 842,16, te vermeerderen met de wettelijke rente over een bedrag van € 333,45 vanaf 11 mei 2012 tot de dag van voldoening en voorts te vermeerderen met de wettelijke rente over een bedrag van

€ 508,71 vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van voldoening.

Veroordeelt Tuinvariant tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 514,29.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.