Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2012:BW8007

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
09-05-2012
Datum publicatie
11-06-2012
Zaaknummer
381138 - CV EXPL 12-160
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenrecht: vordering van verhuurder van een aanhangwagen tot vergoeden dagwaarde van gestolen aanhangwagen niet toewijsbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2012/318
Prg. 2012/218
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector kanton

Locatie Sneek

zaak-/rolnummer: 381138 \ CV EXPL 12-160

vonnis van de kantonrechter d.d. 9 mei 2012

inzake

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PAK 'N BAK VERHUUR B.V.,

gevestigd te Lemmer,

eiseres,

gemachtigde: GDW+ Gerechtsdeurwaarders*Incasso,

tegen

[GEDAAGDE],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

procederende in persoon.

Partijen zullen hierna Pak 'n Bak en [gedaagde] worden genoemd.

Procesverloop

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek

- de conclusie van dupliek

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

Motivering

De feiten

2. In deze procedure kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

2.1. Tussen Pak 'n Bak als verhuurder en [gedaagde] als huurder is op of omstreeks 26 augustus 2011 een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot een aanhangwagen. Op deze huurovereenkomst zijn de door Pak 'n Bak gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden luiden onder meer: "Aansprakelijkheid huurder. Huurder blijft aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde aanhanger tijdens de huurperiode, tenzij de schade valt onder de door de verhuurder in eigen beheer gevoerde casco-voorziening. Daarbij wordt per geval beoordeeld of en in hoeverre een cascoschade wordt vergoed door deze voorziening, in welk geval aansprakelijkheid beperkt is tot de betaalde borgsom, e.e.a. uitsluitend ter beoordeling van de verhuurder. De vervoerde lading is niet verzekerd. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afdekken van de lading op een open aanhangwagen met een afdekzeil of -net, te koop bij bouwmarkten. Afdeknetten zijn tevens te huur bij de tankstations. Ingeval van opzet of schuld (waarbij inbegrepen overbelading) en vermissing e/o diefstal van de aanhanger tijdens de huurperiode blijft de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle en de hieruit voorvloeiende kosten. Schade aan de gehuurde aanhanger of huif is voor rekening van de huurder (….)"

2.2. De door [gedaagde] gehuurde aanhangwagen is in de nacht van 27 op 28 augustus 2011 gestolen. [gedaagde] heeft van die diefstal aangifte gedaan bij de politie Amsterdam-Amstelland. In deze aangifte is vermeld dat de aanhangwagen was gekoppeld aan de trekhaak van de auto van [gedaagde] en daarnaast met een kettingslot was bevestigd.

2.3. Pak 'n Bak heeft bij factuur d.d. 19 september 2011 een bedrag van € 1.190,- aan [gedaagde] in rekening gebracht. [gedaagde] heeft deze factuur niet voldaan.

Het standpunt van Pak 'n Bak

3.1. Pak 'n Bak vordert betaling van € 1.190,- , zijnde de dagwaarde van de aanhangwagen. Pak 'n Bak stelt dat [gedaagde] op grond van de door Pak 'n Bak gehanteerde algemene voorwaarden, welke staan afgedrukt op de huurovereenkomst, gehouden is de kosten voortvloeiend uit de diefstal van de aanhangwagen te vergoeden. Pak 'n Bak betwist dat het haar verantwoordelijkheid is om huurders in te lichten over het niet verzekerd zijn van de aanhanger en over de mogelijkheden om een disselslot bij de aanhanger geleverd te krijgen.

3.2. Subsidiair stelt Pak 'n Bak - bij conclusie van repliek - dat [gedaagde] zich niet als goed huurder heeft gedragen. Pak 'n Bak heeft daartoe aangevoerd dat het onverantwoord is om een aanhanger 's nachts midden in de stad Amsterdam enkel met een kettingslot vast te zetten.

3.3. Naast voormeld bedrag vordert Pak 'n Bak wettelijke rente, tot de dag der dagvaarding berekend op € 14,77, en buitengerechtelijke incassokosten ad € 150,-.

Het standpunt van [gedaagde]

4.1. [gedaagde] heeft de vordering betwist. Hij stelt dat het beding in de algemene voorwaarden over de aansprakelijkheid van de huurder in geval van diefstal onredelijk bezwarend is. Hij heeft daartoe aangevoerd dat Pak 'n Bak als eigenaar van de aanhangwagen deze had behoren te verzekeren nu het voor Pak 'n Bak als eigenaar wel, maar voor hem als huurder niet mogelijk is om een gehuurde aanhangwagen te verzekeren tegen het risico van diefstal. Voorts heeft [gedaagde] aangevoerd dat Pak 'n Bak hem ook niet heeft ingelicht over het niet verzekerd zijn van de aanhangwagen tegen diefstal en dat hij niet is geïnformeerd over de mogelijkheden van een professioneel disselslot. [gedaagde] heeft ter onderbouwing van zijn verweer verwezen naar een uitspraak van het gerechtshof te 's Hertogenbosch van 9 januari 2007 (LJN AZ 5893).

4.2. [gedaagde] betwist dat hij zich niet als goed huurder heeft gedragen. Hij heeft de aanhangwagen neergezet in het "Science Park" in Amsterdam en vastgezet met een kettingslot.

De beoordeling van het geschil

5.1. [gedaagde] beroept zich, zo begrijpt de kantonrechter, op vernietiging van het bepaalde in de door Pak 'n Bak gehanteerde algemene voorwaarden met betrekking tot de aansprakelijkheid van de huurder in geval van vermissing en/of diefstal van de aanhangwagen, zijnde een onredelijk bezwarend beding. Het gerechtshof te 's Hertogenbosch heeft in het arrest van 9 januari 2007 (LJN: AZ5893) dienaangaande overwogen dat als uitgangspunt heeft te gelden dat, wanneer een aanhangwagen voor betrekkelijk korte tijd is gehuurd van een professionele verhuurder van aanhangwagens en de huurder niet in staat is die aanhangwagen aan het einde van de huurperiode aan de verhuurder af te geven omdat hij is gestolen zonder dat te dier zake sprake is van schuld van de huurder, deze tekortkoming van de huurder naar in het verkeer geldende opvattingen in beginsel niet voor zijn rekening is. Voor de vraag of het redelijk is bij algemene voorwaarden van dit uitgangspunt af te wijken, heeft het hof van belang geacht of dergelijke bepalingen (in de algemene voorwaarden) gebruikelijk zijn en of het feitelijk mogelijk is als huurder een verzekering tegen een dergelijk risico af te sluiten. In de zaak die aan het hof was voorgelegd heeft het hof geoordeeld dat uit de overgelegde voorbeelden niet kon worden afgeleid dat het algemeen gebruikelijk is dat de huurder aansprakelijk is voor de gehele schade ten gevolge van diefstal. In de onderhavige zaak heeft Pak 'n Bak hieromtrent niets gesteld dat in haar voordeel kan werken. Met betrekking tot de vraag of het voor [gedaagde] mogelijk was om het risico van diefstal van een gehuurde aanhangwagen te verzekeren, heeft [gedaagde] onweersproken gesteld dat die mogelijkheid niet bestaat. Op grond van het bovenstaande komt de kantonrechter dan ook tot het oordeel dat de door Pak 'n Bak gehanteerde bepaling met betrekking tot de aansprakelijkheid van de huurder in geval van vermissing en/of diefstal onredelijk bezwarend is en dat [gedaagde] zich terecht op vernietiging van die bepaling heeft beroepen.

5.2. Voorts heeft Pak 'n Bak aangevoerd dat [gedaagde] zich niet als goed huurder heeft gedragen. De kantonrechter is van oordeel dat Pak 'n Bak deze stelling onvoldoende gemotiveerd onderbouwd heeft, zodat ook deze grondslag de vordering niet kan dragen. Het enkele feit dat de aanhangwagen voorzien van een kettingslot in Amsterdam stond, brengt dit niet met zich. Daar komt bij dat het naar het oordeel van de kantonrechter op de weg van Pak 'n Bak als professioneel verhuurder had gelegen om [gedaagde] te waarschuwen voor het feit dat de aanhangwagen niet verzekerd was tegen diefstal alsmede om [gedaagde] uitdrukkelijk te wijzen op de mogelijkheid van het gebruik van een disselslot.

5.3. De vorderingen van Pak 'n Bak zullen derhalve worden afgewezen en Pak 'n Bak zal als in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten. De proceskosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op nihil, nu hij zich niet bij laat staan door een professioneel gemachtigde.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vorderingen van Pak 'n Bak af;

veroordeelt Pak 'n Bak in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op nihil.

Aldus gewezen door mr. M. Jansen, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 mei 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 41