Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2011:BU6237

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
10-11-2011
Datum publicatie
29-11-2011
Zaaknummer
AWB 11/580 en AWB 11/613
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bouwvergunning tweede fase voor twee supermarkten. Belanghebbende-begrip.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

procedurenummers: AWB 11/580 en 11/613

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 10 november 2011 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in de gedingen tussen

1. Jumbo Supermarkten B.V.,

gevestigd te Veghel,

eiseres sub 1 (hierna: Jumbo),

gemachtigde: mr. K.W.H. Albert, advocaat te Boxtel,

2. FNS Vastgoed IV B.V.,

gevestigd te Harlingen,

eiseres sub 2 (hierna: FNS)

gemachtigde : mr. M.A. Jansen, advocaat te Leeuwarden,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel,

verweerder, hierna: het college,

gemachtigde: mr. D. La Crois, werkzaam bij de gemeente Franekeradeel.

Procesverloop

Bij brieven van 31 januari 2011 heeft het college Jumbo en FNS mededeling gedaan van zijn besluit op bezwaar betreffende de aan Burggraaf Bouw B.V. verleende bouwvergunning tweede fase voor het oprichten van twee supermarkten met commerciële ruimten aan de Leeuwarderweg te Franeker. Tegen dit besluit hebben Jumbo en FNS, ieder afzonderlijk, beroep ingesteld. Ahold Europe Real Estate & Construction B.V. en Albert Heijn B.V. zijn als derde-belanghebbenden in de gelegenheid gesteld als partij aan het geding deel te nemen. Zij hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Desgevraagd hebben partijen toestemming verleend, als bedoeld in artikel 8:57 van de Awb, om in het geding uitspraak te doen zonder zitting. Vervolgens heeft de rechtbank bepaald dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft.

Motivering

Feiten

1.1 Bij besluit van 22 december 2009 heeft het college aan Burggraaf Bouw B.V. vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend voor de bouw van twee supermarkten met commerciële ruimten op de percelen 4,6 en 8a te Franeker.

1.2 Bij besluit van 12 juli 2010 heeft het college het door Jumbo en FNS daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard en het besluit van 22 december 2009, onder aanvulling van de motivering, gehandhaafd.

1.3 Tegen dit besluit hebben (onder meer) Jumbo en FNS beroep ingesteld (registratienummers 10/1577 en 10/1579). Bij uitspraak van 9 juni 2011 heeft deze rechtbank deze beroepen gegrond verklaard, het besluit van 22 december 2009 voor zover het betrekking heeft op de zaken met registratienummers 10/1577 en 10/1579 vernietigd en de bezwaarschriften van Jumbo en FNS tegen het besluit van 22 december 2009 niet-ontvankelijk verklaard.

1.4 Op 23 juli 2010 heeft het college aan Burggraaf Bouw B.V. bouwvergunning tweede fase verleend voor realisering van het desbetreffende bouwplan.

1.5. Bij besluit van 25 oktober 2010 heeft het college de bouwvergunningen eerste en tweede fase overgeschreven op naam van Ahold Vastgoed B.V.

1.6 Bij besluit van 31 januari 2011 heeft het college de door Jumbo en FNS daartegen gemaakte bezwaren, onder aanvulling van de motivering en onder toepassing van artikel 6:22 van de Awb, ongegrond verklaard en het besluit van 23 juli 2010 in stand gelaten.

Beoordeling van het geschil

2.1 De rechtbank ziet aanleiding eerst ambtshalve te beoordelen of Jumbo en FNS belanghebbenden zijn in de zin van de Awb.

2.2 Ingevolge artikel 7:1, eerste lid, van de Awb, in samenhang gelezen met artikel 8:1, eerste lid, van die wet, kan uitsluitend een belanghebbende tegen een besluit bezwaar maken. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2.3 In navolging van hetgeen de rechtbank in haar uitspraak van 9 juni 2011 in het kader van de beroepen van Jumbo en FNS terzake de bouwvergunning eerste fase heeft overwogen, oordeelt de rechtbank dat het college Jumbo en FNS evenzeer ten onrechte heeft ontvangen in hun bezwaren tegen het besluit om de bouwvergunning tweede fase te verlenen. Daartoe overweegt de rechtbank het volgende.

2.3.1 In de uitspraak van 9 juni 2011 heeft de rechtbank vastgesteld dat Jumbo nog geen supermarkt in Franeker exploiteert. Wel is Jumbo sinds enige jaren huurder van één van de panden van de oude Plus supermarkt aan de Sjaardemastraat 9 te Franeker. Jumbo wil op die plek een winkel met een vloeroppervlakte van 1500 m² realiseren. Dit plan kan echter niet gerealiseerd worden, omdat zij niet de beschikkingsmacht heeft over alle daarvoor benodigde gronden. Naar vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), zie bijvoorbeeld haar uitspraak van 4 november 2005 (LJN AU5846), is een voornemen zonder begin van uitvoering onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van een voldoende concreet belang dat rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Naar het oordeel van de rechtbank is een (al jaren geleden afgesloten) huurovereenkomst evenmin voldoende om een dergelijk begin van uitvoering aan te nemen. Nu feitelijk geen Jumbo wordt geëxploiteerd in Franeker en ook niet is gebleken van een begin van uitvoering daarvan, is de rechtbank van oordeel dat Jumbo niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb bij de in geding zijnde bouwvergunning kan worden aangemerkt.

2.3.2 De rechtbank stelt verder vast dat FNS eigenaar en verhuurder is van het pand dat Jumbo huurt. Gelet hierop heeft FNS naar het oordeel van de rechtbank slechts een afgeleid

- en geen rechtstreeks geraakt - belang bij de in geding zijnde bouwvergunning. FNS ondervindt namelijk eventuele gevolgen van dat besluit slechts via de contractuele relatie met Jumbo. FNS is dan ook niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb aan te merken.

2.4 Gelet op voorgaande overwegingen komt de rechtbank tot de conclusie dat de beroepen van Jumbo en FNS gegrond moeten worden verklaard en dat het bestreden besluit op bezwaar moet worden vernietigd. De rechtbank zal zelf in de zaak voorzien door de bezwaren van Jumbo en FNS alsnog niet-ontvankelijk te verklaren.

2.5 Met toepassing van artikel 8:75, eerste lid, van de Awb veroordeelt de rechtbank het college in de proceskosten. Overeenkomstig het bepaalde in het Besluit proceskosten worden de proceskosten van Jumbo en FNS, elk afzonderlijk, vastgesteld op € 437,00 ter zake van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand (beroepschrift 1 punt; gewicht van de zaak: gemiddeld; waarde per punt € 437,00).

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart de beroepen gegrond;

- vernietigt de bestreden besluiten;

- verklaart de bezwaarschriften van Jumbo en FNS niet-ontvankelijk;

- veroordeelt het college in de proceskosten van Jumbo en FNS van elk € 437,00;

- bepaalt dat het college aan Jumbo en FNS het door hen betaalde griffierecht van ieder afzonderlijk € 298,00 vergoedt.

Aldus gegeven door mr. C.H. de Groot, rechter, in tegenwoordigheid van mr. T. Hoekstra als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 10 november 2011.

w.g. T. Hoekstra

w.g. C.H. de Groot

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat voor partijen hoger beroep open. Gelijke bevoegdheid komt toe aan andere belanghebbenden, zulks behoudens het bepaalde in art. 6:13 juncto 6:24 Awb.

Indien u daarvan gebruik wenst te maken dient u binnen zes weken na de dag van verzending van de uitspraak een brief (beroepschrift) alsmede een afschrift van deze uitspraak te zenden aan:

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

In het beroepschrift vermeldt u waarom u de uitspraak niet juist vindt.