Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2011:BU3390

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
01-11-2011
Datum publicatie
04-11-2011
Zaaknummer
AWB 08/1374 en 08/1378
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beroepen ter zitting ingetrokken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2011/2796
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht, belastingkamer

procedurenummers: AWB 08/1374 en 08/1378

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 1 november 2011 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in het geding tussen

[eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats],

eiseres,

gemachtigde [gemachtigde eiseres],

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen,

verweerder,

gemachtigde [gemachtigde verweerder].

Procesverloop

Verweerder heeft voor het jaar 1989 bij beschikking van 14 augustus 2004 een verlies uit het jaar 1990 van f 3.717 verrekend met de winst van eiseres.

Verweerder heeft voor het jaar 1989 bij beschikking van 16 oktober 2004 een verlies uit het jaar 1991 van f 21.477 verrekend met de winst van eiseres.

In zijn uitspraak op bezwaar van 6 mei 2008 heeft verweerder het bezwaar van eiseres tegen de verliesverrekeningsbeschikking 1989, gedagtekend 16 oktober 2004 afgewezen.

Verweerder heeft tevens aan eiseres voor het jaar 2004 een aanslag (aanslagnummer [nummer]) vennootschapsbelasting opgelegd, berekend naar een belastbaar bedrag van nihil. Tevens is bij beschikking het verlies vastgesteld op € 20.875.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 6 mei 2008 de aanslag en de verlies vaststellingsbeschikking gehandhaafd. Eiseres heeft tegen voormelde uitspraken op bezwaar bij afzonderlijke brieven van 16 juni 2008, per fax op dezelfde dag ontvangen bij de rechtbank, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en verweerschriften ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 11 december 2009 te Leeuwarden.

Partijen zijn daar vertegenwoordigd door hun gemachtigden.

Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat bij brief van 22 juni 2010 aan partijen is gezonden.

Het gerechtshof Leeuwarden heeft in zijn uitspraak van 25 oktober 2011 onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 23 september 2011 (LJN BT2297) zijn griffier gelast de dossiers toe te zenden aan de rechtbank, zodat zij haar beslissing over de intrekking van de beroepen alsnog in een uitspraak kan neerleggen.

Motivering

1.1 In voormeld proces-verbaal van de zitting is onder meer vastgelegd:

"Zaken [eiseres]

Onder de toezegging van de gemachtigde van verweerder om de door eiser gestelde ingehouden bedragen aan dividendbelasting voor de jaren 1999, 2003 en 2004 alsnog terug te betalen trekt eiser de beroepen met procedurenummers 08/1374 en 08/1376 inzake de aanslagen vennootschapsbelasting 2003 en 2004 in.

Wat betreft de procedure met nummer 08/1378 stelt de rechtbank vast dat er volgens de tot het dossier behorende print van verweerder ten aanzien van het belastingjaar 1989 sprake is van twee verliesverrekeningsbeschikkingen: een met dagtekening 14 augustus 2004, waarbij het verlies van 1990 wordt verrekend en een van 16 oktober 2004, waarbij het verlies van 1991 wordt verrekend.

Eiser verklaart op te willen komen tegen de verliesverrekening met betrekking tot het jaar 1990.

Eiser verklaart voorts, nu hij geen verliesverrekeningsbeschikking met betrekking tot het jaar 1990 kan vinden met een andere datum dan 14 augustus 2004, dat het beroep geen verdere behandeling behoeft omdat zijn bezwaar in dat geval te laat is ingediend, terwijl er geen bijzondere omstandigheden zijn, die deze termijnoverschrijding rechtvaardigen. Eiser trekt om die reden het beroep met procedurenummer 08/1378 in.".

1.2 Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat eiseres de beroepen ter zitting rechtsgeldig heeft ingetrokken en dat de beroepen niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard.

Beslissing

De rechtbank verklaart de beroepen niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mr. J.W. Keuning, rechter, in tegenwoordigheid van mr. H.J. Haanstra, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 1 november 2011.

w.g. H.J. Haanstra

w.g. J.W. Keuning

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden (belastingkamer), Postbus 1704, 8901 CA Leeuwarden.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.