Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2011:BR6565

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
31-08-2011
Datum publicatie
02-09-2011
Zaaknummer
357045 CV EXPL 11-2487
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Incassozaak: de door eiseres (deurwaarder) in een flyer geboden kostengarantie gaat boven de door eiseres gehanteerde voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector kanton

Locatie Heerenveen

zaak-/rolnummer: 357045 CV EXPL 11-2487

vonnis van de kantonrechter d.d. 31 augustus 2011

inzake

de besloten vennootschap [eiseres] Gerechtsdeurwaarders B.V.,

ook h.o.d.n. incassowijzer.nl en eenmalige-incasso.nl,

hierna te noemen: [eiseres],

gevestigd te [plaats],

eiseres,

gemachtigde: [eiseres],

tegen

de besloten vennootschap Tera.nl B.V.,

hierna te noemen: Tera.nl,

gevestigd te Bantega,

gedaagde,

gemachtigde: L. van der Molen.

Procesverloop

1. Op de bij dagvaarding vermelde gronden heeft [eiseres] gevorderd om Tera.nl te veroordelen tot betaling van € 1.039,18 met rente en kosten.

Tera.nl heeft bij antwoord de vordering betwist.

Na repliek en dupliek is vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

Door partijen zijn producties in het geding gebracht.

Motivering

Vaststaande feiten

2.1. Tussen partijen kan, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd betwist, van het volgende worden uitgegaan.

Tera.nl heeft op 2 september 2008 via een door [eiseres] geëxploiteerde website gegevens ingevoerd met betrekking tot een vordering op haar debiteur groot € 9.005,33.

Na het invoeren van vorenbedoelde gegevens heeft [eiseres] incassowerkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden hebben niet geleid tot incasso van de vordering van Tera.nl.

Een factuur van [eiseres] d.d. 21 juli 2010 ad € 833,- is door Tera.nl onbetaald gelaten.

Standpunt [eiseres]

2.2. [eiseres] vordert in dit geding betaling van vorenbedoeld factuurbedrag ad € 833,-, vermeerderd met rente, tot de dag der dagvaarding berekend op € 56,18, en met buitengerechtelijke kosten ad € 150,-. [eiseres] baseert haar vordering op de stelling, dat op de totstandgekomen overeenkomst van opdracht haar algemene voorwaarden toepasselijk zijn. Op grond van die voorwaarden is Tera.nl voor de verrichte incassowerkzaamheden betreffende haar vordering, vorenbedoeld factuurbedrag, gebaseerd op de door de rechterlijke macht gehanteerde kantonstaffel, verschuldigd. [eiseres] stelt voorts dat de algemene voorwaarden gefiatteerd moeten worden bij inschrijving van de vordering op haar website. Indien zij niet worden gefiatteerd komt de inschrijving niet tot stand, wordt de vordering niet doorgezet en ontvangt de cliënt geen bevestigingsmail. De aan Tera.nl gezonden bevestigingsmail wordt door [eiseres] – naast een aantal andere stukken, waaronder de algemene voorwaarden – overgelegd. [eiseres] heeft Tera.nl steeds digitaal en schriftelijk op de hoogte gesteld van de behandeling. Op haar flyer wordt duidelijk vermeld dat de specifieke voorwaarden te vinden zijn op haar website. Het door Tera.nl bedoelde bedrag van € 47,50 wordt berekend in de incassofase bij een niet succesvolle incasso en ziet niet op werkzaamheden en kosten in de proces- en executiefase dan wel bij overtreding door de cliënt van de algemene voorwaarden, zoals Tera.nl in het onderhavige geval heeft gedaan.

Standpunt Tera.nl

2.3. Tera.nl heeft zich tegen de vordering verweerd. Daartoe stelt zij bij antwoord, dat zij naar aanleiding van een door haar van [eiseres] ontvangen mailing heeft geprobeerd via de website van [eiseres] een vordering te innen. Daarvoor zou Tera.nl volgens de mailing € 47,50 verschuldigd zijn. Omdat het niet lukte om de vordering te innen heeft Tera.nl daarna afgezien van het gebruikmaken van de diensten van [eiseres]. Tera.nl is niet akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van [eiseres]. In mei 2010 heeft Tera.nl via een andere incasseerder haar vordering alsnog kunnen innen. Tera.nl is bereid het bedrag van € 47,50 aan [eiseres] te voldoen, maar zij verlangt een kostenveroordeling ten laste van [eiseres]. Tera.nl heeft [eiseres] er steeds telefonisch van op de hoogte gesteld dat zij geen gebruik meer van haar diensten wilde maken. In die telefoongesprekken is Tera.nl nimmer op een kostenaspect gewezen. Tera.nl acht daarnaast het bedrag van de factuur niet redelijk in verhouding tot de geleverde diensten.

Beoordeling

3.1. Uit hetgeen partijen over en weer hebben gesteld met betrekking tot het totstandkomen van de overeenkomst van opdracht begrijpt de kantonrechter, dat Tera.nl daarbij is afgegaan op de gegevens zoals die zijn vermeld op de hem door [eiseres] toegezonden flyer.

Deze flyer bevat onder meer de tekst:

"Probleem 2: (…)

Oplossing 2: Voer direct uw vordering in op www.eenmalige-incasso.nl. Bij een succesvolle incasso betaalt u niets. Dus ook geen € 47,50! Inclusief maximale kostengarantie*."

Aan de voet van de flyer is de klaarblijkelijk op het "*" betrekking hebbende tekst vermeld, die inhoudt:

"Bij een succesvolle incasso via eenmalige-incasso.nl of incassowijzer.nl betaalt u niets! Bij een niet succesvolle incasso kunt u besluiten de vordering onder te brengen bij onze gerechtsdeurwaarderspraktijk. U betaalt nooit meer dan € 250,-! Deze maximale kostengarantie is inclusief proces- en deurwaarderskosten. Kijk voor de voorwaarden op www.incassowijzer.nl."

3.2. [eiseres] heeft het daarop ziende verweer van Tera.nl betwist met de stelling die erop neerkomt dat bij het inschrijven van de vordering op de website de algemene voorwaarden moeten worden gefiatteerd en dat de vordering niet wordt doorgezet indien die voorwaarden niet worden gefiatteerd. Volgens [eiseres] heeft Tera.nl de voorwaarden gefiatteerd omdat Tera.nl een bevestigingsmail is toegezonden.

Dit laatste is door Tera.nl niet betwist, zodat geoordeeld kan worden dat op rechtsgeldige wijze een overeenkomst van opdracht tussen partijen is totstandgekomen. Voorzover het verweer van Tera.nl moet worden begrepen als te zijn gericht tegen het totstandkomen van de betreffende overeenkomst, wordt het daarom verworpen.

3.2. Het vorenstaande impliceert tevens, dat Tera.nl vergoeding van de kosten betreffende de door [eiseres] verrichte werkzaamheden is verschuldigd. Daarbij is van geen belang of de vordering van Tera.nl al dan niet door [eiseres] is geïncasseerd. Op [eiseres] rust een wettelijke verplichting zich voldoende in te spannen om tot de incasso te kunnen geraken. Gesteld noch gebleken is dat [eiseres] deze op haar rustende inspanningsverplichting niet naar behoren is nagekomen. Dat [eiseres] incassowerkzaamheden heeft verricht is door Tera.nl niet betwist. Dat deze werkzaamheden niet tot het door Tera.nl kennelijk gewenste doel hebben geleid ontslaat Tera.nl niet van haar verplichting tot vergoeding van de kosten die daaruit voortvloeien.

3.3. Voorts heeft Tera.nl onvoldoende gesteld om in rechte te kunnen aannemen dat zij voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was – of kon zijn – van de inhoud van de algemene voorwaarden van [eiseres]. Die bekendheid mag worden verondersteld, omdat Tera.nl heeft gesteld dat zij met de inhoud daarvan niet akkoord is gegaan. [eiseres] heeft deze stelling echter gemotiveerd en met stukken onderbouwd weerlegd, waarna Tera.nl die weerlegging onvoldoende heeft ontzenuwd. De algemene voorwaarden van [eiseres] kunnen daarom van toepassing worden geacht op de tussen partijen gesloten overeenkomst.

3.4. Het kennelijk op grond van deze algemene voorwaarden gevorderde bedrag ad € 833,-, dat Tera.nl bij de factuur van 21 juli 2010 in rekening is gebracht, is echter niet toewijsbaar.

[eiseres] is weliswaar uitgebreid ingegaan op de toepasselijkheid en inhoud van haar algemene voorwaarden, maar op de tekst van de door haar aan Tera.nl verzonden flyer – dat [eiseres] die aan Tera.nl heeft gezonden kan, als niet door [eiseres] betwist, als vaststaand worden aangenomen – is zij, behoudens de opmerking betreffende het bedrag van € 47,50 naar aanleiding van het verweer van Tera.nl, met geen woord ingegaan.

De kantonrechter is van oordeel, dat de tekst van deze flyer onmiskenbaar een garantie bevat met betrekking tot het door de cliënt – en dus ook Tera.nl – ten hoogste verschuldigde bedrag ad € 250,- voor een eenmalige (niet geslaagde) incasso-opdracht via de website.

3.5. Op grond van het vorenstaande komt de kantonrechter tot het oordeel, dat Tera.nl ter zake van vergoeding van de kosten van de door [eiseres] uit hoofde van de aan deze verstrekte opdracht verrichte werkzaamheden, gelet op de omvang daarvan, naar redelijkheid en billijkheid een bedrag is verschuldigd ad € 250,-.

Dit bedrag wordt bij wege van hoofdsom aan [eiseres] toegewezen. Het meerdere wordt als ongegrond afgewezen. Dat sprake is van het overtreden door Tera.nl van een bepaling uit die algemene voorwaarden, zoals [eiseres] stelt, maakt deze beslissing niet anders.

3.6. Tera.nl heeft behoudens haar beroep op de niet-toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van [eiseres], welk beroep hierboven al is verworpen, de nevenvorderingen tot vergoeding van rente en buitengerechtelijke kosten verder onbetwist gelaten.

Deze vorderingen zijn daarom toewijsbaar, zij het, dat, rekening houdend met de hoogte van het aan hoofdsom toe te wijzen bedrag, ter zake van reeds vervallen rente zal worden toegewezen het door de kantonrechter schattenderwijs vastgestelde bedrag ad € 16,75. [eiseres] baseert haar rentevordering weliswaar op haar algemene voorwaarden – die een verschuldigd rentepercentage vermelden van 1 per maand – maar in het petitum van de dagvaarding vordert [eiseres] de wettelijke handelsrente. Bij wege van verdere rente zal daarom de wettelijke handelsrente worden toegewezen, en wel over het aan hoofdsom toe te wijzen bedrag.

Aan buitengerechtelijke kosten zal naar redelijkheid en billijkheid worden toegewezen een bedrag ad € 75,-.

3.7. De uitslag van dit geding geeft de kantonrechter aanleiding om de kosten ervan geheel tussen partijen te compenseren.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Tera.nl tot betaling aan [eiseres] van een bedrag groot € 341,75 (zegge: driehonderdeenenveertig euro en vijfenzeventig cent), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 250,- vanaf de dag der dagvaarding, zijnde 25 mei 2011, tot de dag der algehele voldoening;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

compenseert de kosten van het geding in dier voege tussen partijen, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Aldus gewezen door mr R. Giltay, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 augustus 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 37