Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2011:BR2162

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
06-07-2011
Datum publicatie
19-07-2011
Zaaknummer
112632 / KG ZA 11-146
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Aanbestedingsrecht. Betreft de aanbesteding van Wmo-vervoer in de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland en Schiermonnikoog. Bezwaren van verliezende inschrijver tegen gehanteerde gunningssystematiek en de beoordeling van haar inschrijving.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAAN 2011/147
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 112632 / KG ZA 11-146

Vonnis in kort geding van 6 juli 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE VIER GEWESTEN B.V.

gevestigd te Zwolle,

eiseres,

advocaat mr. A.L. Appelman, kantoorhoudende te Almere,

tegen

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon

DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN,

zetelend te Buitenpost,

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon

DE GEMEENTE AMELAND,

zetelend te Ballum,

3. de publiekrechtelijke rechtspersoon

DE GEMEENTE DANTUMADIEL,

zetelend te Damwâld,

4. de publiekrechtelijke rechtspersoon

DE GEMEENTE DONGERADIEL,

zetelend te Dokkum,

5. de publiekrechtelijke rechtspersoon

DE GEMEENTE KOLLUMERLAND,

zetelend te Kollum,

6. de publiekrechtelijke rechtspersoon

DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG,

zetelend te Schiermonnikoog,

gedaagden,

advocaten mr. A.E. Broesterhuizen en mr. S.S. Schouten, beiden kantoorhoudende te Enschede.

Partijen zullen hierna ook wel DVG en de gemeenten genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling van 27 juni 2011

- de pleitnota van DVG

- de pleitnota van de gemeente Dantumadiel.

1.2. DVG heeft producties overgelegd. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De gemeente Dantumadiel heeft mede namens de andere in dit kort geding gedaagde gemeenten een openbare Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven onder meer voor het vervoer van Wmo-vervoergeïndiceerden uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland c.a. (NOFA), Ameland en Schiermonnikoog (in de aanbesteding aangeduid als perceel 4). Het daartoe in opdracht van de gemeenten opgestelde bestek luidt onder 1.1.1.:

Aanbestedende dienst

De gemeente Dantumadiel treedt als aanbestedende dienst op namens de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog.

2.2. De gemeente Dantumadiel heeft zich bij de aanbesteding laten bijstaan door projectbureau Forseti Tender Management te Rosmalen.

2.3. Het gunningcriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. In het bestek is vermeld dat de inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van gunningcriteria waaraan maximum scores worden toegekend en wel als volgt:

Gunningscriterium Maximum score

G1: prijs 700

G2: borging kwaliteitseisen

G2-1: risicoscan 50

G2-2: interne controle en toezicht 50

G3: communicatieplan 100

G4: personeelsplan 100

G1+G2+G3+G4 1.000

2.4. In het bestek is over het gunningcriterium G2 “borging kwaliteitseisen” en over het gunningcriterium G3 “communicatieplan” vermeld, voor zover hier relevant:

De inschrijver dient in zijn inschrijving een plan van aanpak bij te voegen op welke wijze hij de nakoming van deze (toevoeging Vrz: in het Programma van Eisen voor het Wmo-vervoer omschreven) kwaliteitseisen zal borgen. (…)

In het plan van aanpak maakt de inschrijver onderscheid in de processen die plaatsvinden bij onder andere de implementatie, uitvoering, coördinatie en administratie van het vervoer. Binnen deze processen dient u de risico’s en kwetsbare elementen te benoemen alsmede de maatregelen die u zowel preventief als reactief inzet om ervoor zorg te dragen dat de processen zonder problemen verlopen. Tenslotte beschrijft u hoe u zult handelen in situaties waarin onverhoopt zich toch problemen voordoen.

(…)

Het plan van aanpak dat volgens het beoordelingsteam de beste borging biedt van de kwaliteitseisen scoort het maximum aantal punten op dit gunningcriterium. Aspecten die het beoordelingsteam in haar oordeel meeneemt zijn:

G2-1 De mate waarin de inschrijver de risico’s (inclusief calamiteiten) weet te benoemen en de wijze waarop hij deze risico’s zal borgen gedurende de uitvoering van het onderhavige contract Wmo-vervoer.

G2-2 De mate waarin en de wijze waarop de inschrijver interne controle en toezicht (ook richting eventuele onderaannemers) zal organiseren gedurende de uitvoering van het onderhavige contract Wmo-vervoer.

(…)

G3: Communicatieplan

De opdrachtgever hecht veel waarde aan een goede communicatie met alle betrokkenen. In het communicatieplan gaat u in op alle aspecten van communicatie binnen het vervoer.

Opdrachtgever hecht veel belang aan een goede communicatie tussen alle betrokken partijen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan communicatie met opdrachtgever, ouders/verzorgers/scholen/begeleiding etc. (…) in geval van Wmo-vervoer, digitale communicatie, etcetera.

De inschrijver is vrij in de opzet van het communicatieplan. Het plan wat volgens het beoordelingsteam de beste communicatie garandeert, scoort het maximum aantal punten op dit gunningcriterium (te weten 100).

(…)

2.5. Ten aanzien van de gunningcriteria G2 tot en met G4 is over de wijze van beoordelen in het bestek onder 4.5. vermeld:

Voor de beoordeling van de criteria G2 tot en met G4 wordt een beoordelingsteam geformeerd. Dit team bestaat uit werknemers van de opdrachtgever, met expertise op het gebied van ((…)Wmo)vervoer. Naast de beoordeling van de schriftelijke offerte zal een presentatie/toelichting door de inschrijver plaatsvinden. Voor de presentatie zullen de drie inschrijvers worden uitgenodigd die de hoogste score hebben behaald. Hierbij gaat het om (….) de drie beste beoordelingen met betrekking tot het Wmo-vervoer. (…)

De beoordelaars beoordelen onafhankelijk van elkaar de offertes, volgens onderstaande systematiek, waarbij elk lid van het beoordelingsteam één stem heeft. Per criterium beoordeelt de beoordelaar aan de hand van de volgende categorieën:

Categorie Oordeel Score

1 Uitstekend 10

2 Goed 7

3 Voldoende 3

4 Onvoldoende 0

(…)

De individuele beoordelingen worden tijdens het beoordelingsoverleg samengenomen en leiden tot een gewogen gemiddelde score per subcriterium per inschrijving. Hierbij zijn de volgende zaken van toepassing:

a) de score van de leden van het beoordelingsteam dienen te allen tijde in twee aangesloten categorieën te vallen (beoordelingen in categorie 1 en 3 is niet mogelijk)

(…)

Indien in beginsel niet wordt voldaan aan genoemd punt a, zal discussie binnen het beoordelingsteam alsnog moeten leiden tot beoordelingen in twee aaneengesloten categorieën. (…)

De inschrijver met de hoogste tussenscore op een criterium krijgt voor het betreffende subcriterium het maximum aantal te behalen punten. De overige inschrijvers worden hieraan gerelateerd aan de hand van de volgende formule:

Tussenscore inschrijver

---------------------------- x maximaal te behalen punten

hoogste tussenscore

(…)

2.6. DVG heeft op de aanbesteding ingeschreven met haar franchisenemer Taxicentrale L. Wolters BV. DVG heeft haar inschrijving tijdig ingediend.

2.7. Bij brief van 27 april 2011 heeft de gemeente Dantumadiel aan DVG bericht dat haar inschrijving niet is beoordeeld als economisch meest voordelige inschrijving en dat zij voornemens is de overeenkomst aan te gaan met Connexxion Taxi Services B.V. In de afwijzingsbrief is navolgende tabel opgenomen met de scores van DVG en de winnaar op de verschillende gunningcriteria:

Onderdeel Uw inschrijving Winnaar

G1: prijs 700,0000 633,0435

G2: borging kwaliteitseisen 30,6818 43,1818

G2-1: risicoscan

G2-2: interne controle en toezicht 37,8049 50,0000

G3: communicatieplan 27,2727 100,0000

G4: personeelsplan 93,1818 100,0000

Totaal

Rangorde 888,9412 926,2253

3 1

2.8. De gemeente Dantumadiel heeft in haar brief van 27 april 2011 aan DVG verder toegelicht, voor zover hier van belang:

G2 Wmo-vervoer

Binnen dit gunningcriterium was sprake van twee onderdelen. Op beide onderdelen heeft u lager gescoord dan de winnaar. Ook dit beoordelingsteam heeft dit onderdeel als minder goed beoordeeld dan de overige inschrijvingen, omdat er, ten opzichte van de overige inschrijvingen, een beperktere en minder concrete (praktijkgerichte) beschrijving is gegeven over de wijze waarop risico’s en interne controle en toezicht in de praktijk worden aangepakt.

(…)

G3 Wmo-vervoer

Binnen dit gunningcriterium heeft u lager gescoord dan de winnaar, omdat de beschreven informatie beperkt (niet gedetailleerd en concreet) is.

2.9. Bij brief van 29 april 2011 heeft DVG aan de gemeente Dantumadiel een aantal vragen gesteld, die de gemeente Dantumadiel bij brief van 18 mei 2011 heeft beantwoord.

Zo bevat de brief van de gemeente Dantumadiel ten aanzien van het Wmo-vervoer navolgende tabel met de scores per gunningcriterium:

WMO-VERVOER

DVG WINNAAR

G2-1 GVVGG GGUGG

G2-2 GVGGG UGUGG

G3 VVOVV UGUUG

G4 UGGUG UGUUG

2.10. De vragen van DVG in de brief van 29 april 2011 luiden, voor zover hier relevant:

11. G2-2: Kunt u concreet aangeven welke risico’s door de overige inschrijvers wel/uitgebreider zijn benoemd dan door DVG en hoe deze risico’s door de overige inschrijvers in de praktijk worden aangepakt?

12. G2-2: Kunt u concreet aangeven op welke wijze de interne controle door de overige inschrijvers uitgebreider en meer concreet (praktijkgericht) is beschreven en hoe deze interne controle wordt vorm gegeven door de overige inschrijvers?

13. G3: Kunt u concreet aangeven wat de winnaar gedetailleerder en concreter heeft beschreven?

2.11. De antwoorden daarop van de gemeente Dantumadiel in de brief van 18 mei 2011 luiden:

11. Door het beoordelingsteam zijn diverse zaken aangedragen in hun beoordeling waarop uw inschrijving in hun visie minder scoort of anderen beter scoren. Zo wordt gesteld dat in uw inschrijving te veel verwezen wordt naar ervaringen elders, in plaats van een beschrijving hoe dat in de eigen regio NOFA uitpakt. Een andere beoordelaar benoemt het als een ‘algemeen theoretisch verhaal’.

In bestek is opgenomen dat we in het pve onderscheid willen zien in processen die plaatsvinden bij implementatie, uitvoering, coördinatie en administratie van het vervoer. Daarbinnen de risico’s en de kwetsbare elementen benoemen, evenals de maatregelen. De winnende partij heeft dit zeer specifiek, per deelproces gedaan. DVG heeft dit veel algemener gedaan, plus een A4tje (p32) voor alle processen. Dit A4-tje is minder volledig in de omschrijving (er worden een aantal voorbeelden van mogelijke risico’s genoemd, waarbij de winnende partij zoveel mogelijk punten/mogelijke risico’s heeft uitgewerkt.

12. Over G2-2 wordt gemeld dat uw inschrijving te weinig toelichting geeft over systeembeheer (wat is ‘moderne apparatuur’ en hoe zit het met back ups). De rol van DVG en onderaannemer/franchisenemer wordt ‘niet onderscheidend’ genoemd. H9 gaat in op kwaliteit en milieuzorgsysteem. Hierin zijn procedures van interne controle min of meer omschreven. P 25 benoemt keurmerk en DVG als controleur, daarna worden diverse procedures (bestaan daarvan) genoemd. Wijze van uitvoering is echter niet duidelijk, dat is door de winnende partij wel beschreven.

13. Concreet benoemd is dat de gegunde partij de opdrachtgever direct toegang geeft tot de ritadministratie en dat dit in uw inschrijving onduidelijk is. Er wordt opgemerkt dat wat u beschrijft ‘zorgvuldig’ overkomt, maar ’niet gedetailleerd’ genoeg. Belservice wordt als extra benoemd, terwijl dit een eis is. Een basiscommunicatieplan wordt wel vermeld op pag. 13, maar komt verder niet terug. Winnende partij heeft aandacht voor doelgroepen bij zowel start als gedurende de looptijd.

3. Het geschil

3.1. DVG vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad op alle dagen en uren alsmede op de minuut:

primair

1. de gemeenten gebiedt binnen zeven dagen na dit vonnis haar voornemen tot gunning aan de Connexxion Taxi Services B.V. in te trekken;

2. de gemeenten gebiedt alle inschrijvingen voor perceel 4 van de onderhavige aanbesteding binnen veertien dagen na dit vonnis te herbeoordelen door een onafhankelijk en ter zake deskundig beoordelingsteam met inachtneming van hetgeen in dit vonnis is bepaald en op basis van deze herbeoordeling een nieuw gunningsvoornemen te doen uitgaan;

1. en 2. op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,00 per dag met een maximum van € 250.000,00, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen geldbedrag;

subsidiair

3. de gemeenten gebiedt de onderhavige aanbestedingsprocedure te staken en gestaakt te houden binnen veertien dagen na dit vonnis;

4. de gemeenten gebiedt over te gaan tot een heraanbesteding voor zover zij de onderhavige opdracht alsnog wensen te gunnen;

3. en 4. op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,00 per dag met een maximum van € 250.000,00 althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

meer subsidiair de gemeenten gebiedt elke andere voorlopige voorziening na te komen die de voorzieningenrechter passend acht;

alles met veroordeling van de gemeenten in de kosten van het geding, evenals de nakosten à € 133,00 zonder betekening van dit vonnis, of à € 199,00 bij betekening van dit vonnis.

3.2. De gemeenten voeren verweer met conclusie tot niet-ontvankelijk verklaring van DVG in haar vordering jegens de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dongeradiel, Kollumerland en Schiermonnikoog en tot afwijzing van de vordering jegens de gemeente Dantumadiel, met veroordeling van DVG in de proceskosten te vermeerderen met rente en met nakosten.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Als meest verstrekkende verweer voeren de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dongeradiel, Kollumerland en Schiermonnikoog aan dat DVG niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering jegens (een ieder van) hen, omdat zij bij de onderhavige aanbesteding niet als aanbestedende dienst optreden. Dit verweer, ter zake waarvan DVG zich refereert, slaagt. In art. 1.1.1 van het bestek is vermeld dat de gemeente Dantumadiel als aanbestedende dienst namens de gemeenten optreedt. Hieruit volgt dat de gemeente Dantumadiel de gemeenten in de aanbesteding civielrechtelijk vertegenwoordigt. Waar het gaat om de vraag of de aanbesteding in overeenstemming met de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht heeft plaatsgevonden, heeft de gemeente Dantumadiel (nog steeds) te gelden als degene die optreedt namens de gemeenten en dient alleen zij in die hoedanigheid ook in rechte te worden betrokken. De voorzieningenrechter zal DVG niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering jegens de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dongeradiel, Kollumerland en Schiermonnikoog.

4.2. DVG betoogt in dit kort geding dat de opdracht niet aan Connexxion Taxi Services BV mag worden gegund en dat de gemeente Dantumadiel na een herbeoordeling van de inschrijvingen opnieuw tot gunning over moet gaan, althans dat de onderhavige aanbesteding moet worden gestaakt en dat de opdracht moet worden heraanbesteed als de gemeente Dantumadiel de opdracht nog wenst te gunnen.

4.3. DVG richt haar bezwaren tegen de aangekondigde gunning op de door de gemeente Dantumadiel gehanteerde beoordelingssystematiek en op de wijze waarop de gemeente Dantumadiel haar inschrijving heeft beoordeeld ten aanzien van de gunningcriteria G2: borging kwaliteitseisen (G2-1: risicoscan en G2-2: interne controle en toezicht) en G3: communicatieplan.

4.4. DVG verwijt de gemeente Dantumadiel dat zij de inschrijving van DVG ten opzichte van de winnende inschrijving heeft beoordeeld, terwijl de inschrijvingen volgens DVG los van elkaar hadden moeten worden beoordeeld omdat dit zo is omschreven in 4.5. van het bestek. De voorzieningenrechter volgt DVG niet in haar stelling dat in het bestek onder 4.5. is opgenomen dat de inschrijvingen ieder op zich zouden worden beoordeeld. DVG laat na te stellen uit welke specifieke passage in 4.5. van het bestek zou blijken dat de inschrijvingen in absolute zin zullen worden beoordeeld. Dit valt niet af te leiden uit de omstandigheid dat in het bestek in 4.5. is omschreven dat de individuele beoordelaars de offertes per criterium beoordelen. Bij het gunningcriterium de economisch meest voordelige inschrijving is de onderlinge vergelijking van de inschrijvingen een wezenlijk kenmerk van de aanbestedingsprocedure. Dat de inschrijvingen bij de beoordelingen worden vergeleken volgt ook uit de omschrijving in het bestek, zoals hiervoor onder 2.4. is geciteerd, dat het plan van aanpak dat volgens het beoordelingsteam de beste borging biedt van de kwaliteitseisen en dat het plan wat volgens het beoordelingsteam de beste communicatie garandeert, het maximum aantal punten op het gunningcriterium scoort.

Op basis van het bestek had (ook) voor DVG duidelijk moeten zijn dat de waardering van haar inschrijving niet los zou worden gezien van de inschrijvingen van andere deelnemende partijen en dat de toekenning van de scores per criterium zou geschieden door de inschrijvingen onderling te vergelijken. De gemeente Dantumadiel heeft geen andere beoordelingssystematiek toegepast dan in het bestek is omschreven. De bezwaren van DVG tegen de door de gemeente Dantumadiel gehanteerde beoordelingssystematiek gaan dan ook niet op.

4.5. DVG stelt voorts dat zij bij de beoordeling van haar inschrijving bij de (sub)gunning¬criteria G2-1 (risicoscan), G2-2 (interne controle en toezicht) en G3 (communicatieplan) te weinig punten heeft gekregen.

4.6. Als uitgangspunt geldt dat een aanbestedende dienst binnen het kader van de door haar vastgestelde en vooraf aangekondigde gunningcriteria bij een wijze van aanbesteding als de onderhavige een zekere mate van vrijheid heeft in de beoordeling. Dit geldt te meer omdat de gemeente Dantumadiel de inschrijvingen heeft laten beoordelen door een beoordelingscommissie, individueel en plenair wanneer de individuele scores niet in twee aaneengesloten categorieën vallen. DVG heeft daarmee voldoende waarborgen in het beoordelingssysteem ingebouwd om een willekeurige beoordeling van de inschrijvingen uit te sluiten. Voorop staat dan ook dat het niet de taak van de voorzieningenrechter is om de beoordeling van de gemeente Dantumadiel over te doen. Slechts als aanstonds blijkt dat door de beoordelingscommissie ernstige fouten zijn gemaakt, procedureel dan wel inhoudelijk, kan een vordering tot herbeoordeling worden toegewezen.

4.7. DVG stelt dat de gemeente Dantumadiel bij de beoordeling wezenlijke onderdelen van haar inschrijving heeft miskend. DVG voert aan dat zij ten aanzien van G2-1 alleen is beoordeeld op wat in de tabel van hoofdstuk 10 van haar uitvoeringsplan is opgenomen, terwijl ook in hoofdstuk 2 diverse risico’s zijn opgesomd, de risico’s die zich kunnen voordoen tijdens de implementatiefase zijn beschreven in paragraaf 12 van hoofdstuk 12 en de risico’s die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de opdracht zijn beschreven in hoofdstuk 7 van dat plan. Dat bij de beoordeling van dit (sub)gunningcriterium alleen naar de tabel gekeken zou zijn, is de voorzieningenrechter in dit kort geding niet gebleken. In de brief van 18 mei 2011 heeft de gemeente Dantumadiel geschreven dat de winnende partij de risico’s en de kwetsbare elementen en de maatregelen zeer specifiek per deelproces (implementatie, uitvoering, coördinatie en administratie) heeft benoemd en “DVG dat veel algemener heeft gedaan, plus een A4tje (p32) voor alle processen”, met welk laatste de tabel van hoofdstuk 10 wordt bedoeld. In haar mondelinge toelichting heeft de gemeente Dantumadiel opgemerkt dat DVG de risico’s met name in de tabel heeft genoemd. Uit beide toelichtingen van de gemeente Dantumadiel blijkt aldus dat niet alleen naar de tabel van hoofdstuk 10 is gekeken, maar het gehele uitvoeringsplan bij de beoordeling is betrokken. Op deze grond kan de vordering dan ook niet worden toegewezen.

4.8. DVG stelt nog, onder verwijzing naar de betreffende hoofdstukken in haar uitvoerings- en communicatieplan, dat haar inschrijving op diverse onderdelen onjuist is beoordeeld. Voor het toewijzen van een vordering tot herbeoordeling is, zoals hiervoor is overwogen, evenwel alleen plaats indien sprake is van een kennelijke onjuiste beoordeling.

4.9. De gemeente Dantumadiel heeft toegelicht waarom de winnende partij ten opzichte van DVG meer punten heeft gekregen.

De gemeente heeft verklaard dat de winnende partij voor het (sub)gunningcriterium G2-1 (risicoscan) meer punten toegekend heeft gekregen omdat zij de risico’s en de kwetsbare elementen en de maatregelen zeer specifiek per deelproces heeft benoemd, terwijl de plannen van DVG volgens de gemeente Dantumadiel niet voldoende zijn uitgewerkt, althans veel algemener zijn gebleven. Volgens de gemeente Dantumadiel is DVG beperkt ingegaan op de vier processen (implementatie, uitvoering, coördinatie en administratie) waarbij de risico’s te weinig concreet zijn genoemd, de mogelijke implicaties ervan te weinig zijn uitgewerkt terwijl de reactieve/preventieve maatregelen niet worden benoemd, maar wordt volstaan met de mededeling dat het risico binnen de organisatie van DVG op te vangen is en niet wordt weergegeven hoe de waarborgen daarvoor zijn uitgewerkt.

Wat betreft het subgunningcriterium interne controle en toezicht G2-2 heeft de gemeente Dantumadiel opgemerkt dat die aspecten volgens DVG conform certificaten als ISO en Tx worden geregeld, maar dat dit als zodanig niet – per in het bestek vermeld proces – een voldoende nadere uitwerking is van de procedures die in dat verband gelden. Een kwaliteitstoezegging geeft de gemeente Dantumadiel nog geen beeld van hoe die kwaliteit wordt geborgd onder verschillend denkbare omstandigheden.

Daarnaast is het uitvoeringsplan volgens de gemeente Dantumadiel te beperkt toegespitst op de uitvoering van de opdracht en te weinig toegespitst op de specifieke dienstverlening door het samenwerkingsverband DVG-Taxicentrale L. Wolters BV. De gemeente Dantumadiel licht toe dat voor haar van belang is het verkrijgen van een beeld hoe Taxicentrale L. Wolters BV in de praktijk werkt, hoe zij de implementatie zal doorvoeren in haar organisatie en de risico’s kan ondervangen die ook specifiek in haar organisatie spelen, mede in relatie tot DVG en de gemeente Dantumadiel.

Dit alles gaat volgens de gemeente Dantumadiel ook op voor het gunningcriterium het communicatieplan G3. Zo blijven onbenoemd, althans onuitgewerkt de communicatie tussen Taxicentrale L. Wolters BV (en/of DVG?) en de eigen chauffeurs, is onuitgewerkt het onderscheid tussen operationele kant (die Taxicentrale L. Wolters BV voor haar rekening zou nemen) en de beleidsmatige kant (die DVG voor haar rekening zou nemen), is ten aanzien van de belservice niet duidelijk of DVG of Taxicentrale L. Wolters BV hier uitvoering aan geeft en DVG volstaat ten aanzien van de communicatie met de opdrachtgever en met de reizigersorganisaties met algemene opsommingen. Tot slot merkt de gemeente Dantumadiel op dat bij alle genoemde (sub)gunningcriteria protocollen en draaiboeken ontbreken.

4.10. Op een groot aantal punten stelt DVG dat haar plannen wel zijn uitgewerkt.

Zo stelt DVG dat (in hoofdstuk 2, 7 en paragraaf 12 van hoofdstuk 12) diverse risico’s zijn beschreven, dat is vermeld dat zij over specifieke regionale kennis en ervaring beschikt, dat de regionale kennis van haar onderaannemer Taxicentrale L. Wolters BV expliciet wordt genoemd, dat zij haar systeembeheer en het testen van de moderne apparatuur heeft beschreven, dat zij de relatie tussen DVG als hoofdaannemer en franchiseorganisatie en Taxicentrale L. Wolters BV als onderaannemer en lokaal taxibedrijf heeft beschreven, dat zij de wijze van uitvoering van de controles heeft beschreven, dat diverse procedures en vereisten zijn beschreven waar DVG en haar franchisenemers aan moeten voldoen, dat DVG heeft gegarandeerd dat haar inschrijving voldoet aan de eisen van het bestek (en dus toegang geeft tot de rittenadministratie), dat in de plannen is opgenomen dat de opdrachtgever inzage krijgt in de rittenadministratie en dat de belservice onderdeel uitmaakt van de aanbieding, hoe de service werkt en wanneer deze wordt ingeschakeld, wat de inhoud is van haar communicatieplan, dat zij in het communicatieplan diverse doelgroepen heeft benoemd en per doelgroep heeft aangegeven hoe de communicatie zal verlopen.

Hetgeen DVG op deze onderdelen allemaal aanvoert, baat haar naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet. DVG heeft, gelet op de door de gemeente Dantumadiel verstrekte verklaring voor het verschil in beoordeling van de inschrijving van DVG en die van de winnende partij zoals in de voorgaande rechtsoverweging is weergegeven, niet aannemelijk weten te maken dat de beoordeling van de gemeente Dantumadiel, die er samengevat op neer komt dat DVG van de gemeente Dantumadiel minder punten gekregen dan de winnende partij omdat de door DVG ingediende plannen in vergelijking met de winnende partij minder zijn uitgewerkt, kennelijk onjuist is geweest.

4.11. Hooguit kan uit voorgaande stellingen van DVG worden afgeleid dat zij vindt dat een verdere uitwerking van de plannen dan zij heeft gedaan niet leidt tot een betere kwaliteit van de plannen en dat dit dus ook geen reden kan zijn om aan haar minder punten toe te kennen. Meer specifiek ten aanzien van het (sub)gunningcriterium G2-1 stelt DVG dat risicobeheersing vooral praktisch moet zijn omdat risicobeheersing anders verzandt in allerhande zeer gedetailleerde en inflexibele beschrijvingen. De gemeente Dantumadiel brengt daar tegenin dat de winnende partij uitvoeriger is geweest in die zin dat hij aan andere aspecten heeft gedacht en daarbij ook dieper is ingegaan op verschillende punten.

DVG mag hierover van mening verschillen met de gemeente Dantumadiel, maar (ook) dit verschil van inzicht betekent nog niet dat de zienswijze en de beoordeling van de gemeente Dantumadiel kennelijk onjuist is.

4.12. De voorzieningenrechter volgt DVG niet in haar stelling dat zij minder punten heeft gekregen omdat zij in haar inschrijving haar ervaringen buiten de regio heeft betrokken. De gemeente Dantumadiel heeft DVG in haar brief van 18 mei 2011 geschreven dat zij minder heeft gescoord omdat zij niet heeft uitgewerkt hoe die ervaringen dan in de regio Noordoost-Friesland (waar het Wmo-vervoer moet worden verricht) uitpakken.

4.13. DVG voert aan dat niet duidelijk is hoe de gemeente Dantumadiel extra elementen zoals de taxipoint van DVG mee hebben genomen in hun beoordeling. Volgens DVG heeft de taxipoint een meerwaarde op het gebied van communicatie wat in een betere beoordeling had moeten resulteren. Ter zitting heeft de gemeente Dantumadiel toegelicht dat DVG deze communicatieservice wel heeft genoemd, maar dat zij het daar ook bij heeft gelaten. De gemeente Dantumadiel heeft verklaard dat DVG alle aspecten die met deze vorm van communicatie zijn gemoeid onvermeld heeft gelaten terwijl juist op die aspecten punten kunnen worden behaald. Deze wijze van beoordeling door de gemeente Dantumadiel kan niet als kennelijk onjuist worden gekwalificeerd. In het bestek is uitdrukkelijk vermeld dat in het communicatieplan moet worden ingegaan op alle aspecten van communicatie binnen het vervoer.

4.14. Als volgend verwijt voert DVG aan dat in het bestek geen specifieke wensen zijn geformuleerd waaraan de computerapparatuur dient te voldoen en dat de gemeente Dantumadiel haar inschrijving daarop dan ook niet kan beoordelen. DVG wijst er op dat de gemeente Dantumadiel in haar brief van 18 mei 2011 heeft verklaard dat de inschrijving van DVG te weinig toelichting geeft over systeembeheer, meer specifiek heeft de gemeente in die brief de vragen opgeworpen “wat is moderne apparatuur?” en “hoe zit het met back ups?”.

De gemeente Dantumadiel kan volgens DVG niet na de inschrijving alsnog zo’n criterium/beoordelingsaspect introduceren.

4.15. De voorzieningenrechter overweegt dat van een aanbesteder niet kan worden verwacht dat hij exact omschrijft hoe hij wenst dat de inschrijver een bepaald kwaliteitcriterium invult om een maximale score te halen. Daarmee zou elke concurrentie in inventiviteit uit de markt worden gehaald. Het bij aanbestedingen in acht te nemen transparantiebeginsel strekt niet zo ver dat - voorafgaande aan de beoordeling - de inschrijvers op de hoogte moeten worden gesteld van de wijze waarop per (sub)gunningcriterium de verschillende mogelijke antwoorden zullen worden gewaardeerd. Uit art. 54 lid 2 Bao volgt dat voldoende is om inschrijvers op de hoogte te brengen van de minimaal en maximaal toe te kennen punten per (sub)gunningcriterium. Het bestek voldoet daar aan en ook de wijze waarop de gemeente Dantumadiel uiteindelijk heeft beoordeeld voldoet daar aan.

4.16. DVG noemt het een pikant detail dat de gemeente Dantumadiel enerzijds haar communicatieplan als zorgvuldig bestempelt en anderzijds haar communicatieplan een score geeft van vier voldoendes en een onvoldoende. De voorzieningenrechter stelt vast dat de opmerkingen van de gemeente Dantumadiel over het communicatieplan genuanceerder zijn geweest dan DVG thans stelt. De voorzieningenrechter begrijpt dat DVG doelt op opmerking van de gemeente Dantumadiel in haar brief van 18 mei 2011 “Er wordt opgemerkt dat wat u beschrijft ‘zorgvuldig’ overkomt, maar ‘niet gedetailleerd’ genoeg”. De verklaring voor de beoordeling, waaronder de onvoldoende, is hiermee gegeven. De door DVG gestelde tegenstrijdigheid doet zich niet voor.

4.17. DVG stelt ten slotte dat bij haar de sterke indruk is ontstaan dat achteraf is geprobeerd om een sluitende beoordeling te krijgen. DVD baseert dat op de handelwijze van de gemeente Dantumadiel en meer specifiek op het feit dat de gemeente haar heeft laten weten dat de laatste advisering van de projectgroep Forseti Tender Management aan de gemeente door de gemeente per abuis is verwijderd en op haar stelling dat de projectgroep zich heeft teruggetrokken van de begeleiding van de aanbesteding. DVD verbindt hieraan de conclusie dat er sterke twijfels zijn over de zorgvuldigheid en objectiviteit van de beoordeling. De voorzieningenrechter deelt die conclusie niet. Op enkel de feiten die DVG stelt kan een dergelijke conclusie niet worden gegrond.

4.18. Uit het voorgaande volgt dat niet gebleken is dat de beoordeling van de inschrijving van DVG door de gemeente Dantumadiel kennelijk onjuist is uitgevoerd. Nu evenmin is gebleken dat de gemeente Dantumadiel zich anderszins niet aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht heeft gehouden, moeten de (primair, subsidiair en meer subsidiair ingestelde) vorderingen van DVG worden afgewezen.

4.19. DVG zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten. De proceskosten worden tot aan deze uitspraak aan de zijde van de gemeenten vastgesteld op € 1.384,00, zijnde € 568,00 aan griffierecht en € 816,00 aan tegemoetkoming in het salaris van de advocaat. De over de proceskosten gevorderde rente en de nakosten zullen als niet weersproken worden toegewezen als in het dictum is vermeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart DVG niet-ontvankelijk in haar vordering jegens de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dongeradiel, Kollumerland en Schiermonnikoog;

5.2. wijst de vordering van DVG jegens de gemeente Dantumadiel af;

5.3. veroordeelt DVG in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van de gemeenten vastgesteld op € 1.384,00 te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 6 juli 2011 tot aan de dag der voldoening;

5.4. veroordeelt DVG in de na de uitspraak nog vallende kosten (de nakosten), aan de zijde van de gemeenten bepaald op € 131,00 aan salaris voor de advocaat zonder betekening van dit vonnis en op € 199,00 in geval van betekening van dit vonnis.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. Oostdijk en in het openbaar uitgesproken op 6 juli 2011.?