Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7567

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
07-06-2011
Datum publicatie
09-06-2011
Zaaknummer
335499 \ CV EXPL 10-9441
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht:

Werkgever heeft arbeidsovereenkomst buiten rechte vernietigd wegens bedrog van werknemer. Werkgever vordert schadevergoeding op grond van wanprestatie. De kantonrechter oordeelt dat vernietiging van een arbeidsovereenkomst vanwege een wilsgebrek zoals bedrog slechts in zeer beperkte gevallen mogelijk is. De bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst verzet zich naar het oordeel van de kantonrechter tegen de door wergever gevorderde schadevergoeding.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 3
Burgerlijk Wetboek Boek 3 53
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2011/200
JIN 2011/507
JAR 2011/199 met annotatie van mr. R.L. van Heusden
AR-Updates.nl 2011-0485
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector kanton

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer: 335499 \ CV EXPL 10-9441

vonnis van de kantonrechter d.d. 7 juni 2011

inzake

de besloten vennootschap

Multimedisch B.V.,

hierna te noemen: Multimedisch,

gevestigd te Damwoude,

opposante in conventie,

eiseres in reconventie,

thans procederende in persoon, eerst bij gemachtigde mr. G. Berghuis,

tegen

[werkneemster],

hierna te noemen: [werkneemster],

wonende te [woonplaats],

geopposeerde in conventie,

verweerster in reconventie

gemachtigde: mr. A.H. Horstman.

Procesverloop

1. Op de bij inleidende dagvaarding vermelde gronden heeft de oorspronkelijk eisende partij - [werkneemster] - gevorderd om de oorspronkelijk gedaagde partij - Multimedisch - te veroordelen tot betaling van:

a. brutoloon ad € 4.523,45;

b. € 492,48 aan reiskostenvergoeding;

c. de wettelijke rente over genoemde bedragen;

d. de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW over het te laat betaalde loon;

e. de buitengerechtelijke kosten ad € 255,26;

f. de kosten van het geding.

Nadat deze vordering bij verstekvonnis van 27 augustus 2010 was toegewezen, is Multimedisch van dat vonnis op 21 oktober 2010 in verzet gekomen en heeft zij in conventie gevorderd te worden ontheven van de veroordeling tegen haar uitgesproken bij voormeld vonnis, met niet-ontvankelijkheid althans afwijzing van de vordering van [werkneemster], met veroordeling van [werkneemster] in de kosten van het verzet. Tevens heeft Multimedisch in reconventie gevorderd:

primair:

I. voor recht te verklaren dat de arbeidsovereenkomst tussen [werkneemster] en Multimedisch bij brief van 5 oktober 2010 is vernietigd;

II. [werkneemster] te veroordelen tot terugbetaling van al hetgeen door Multimedisch terzake van loon-, reis- en andere kosten is voldaan, welk bedrag door Multimedisch wordt bepaald op € 3.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente en een in goede justitie te bepalen bedrag vanwege de belastingschade die Multimedisch lijdt;

subsidiair:

III. voor recht te verklaren dat [werkneemster] toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst met Multimedisch;

IV. [werkneemster] te veroordelen tot terugbetaling van een bedrag van € 1.255,18 netto aan Multimedisch;

V. [werkneemster] te veroordelen in de kosten van het geding, alsmede de nakosten.

Na antwoord in oppositie tevens antwoord in reconventie, repliek in oppositie tevens repliek in reconventie, dupliek in reconventie en een akte van Multimedisch, is vonnis bepaald op de stukken van het geding, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

Door Multimedisch en [werkneemster] zijn producties in het geding gebracht.

Motivering

De vaststaande feiten

2. Als gesteld en erkend, dan wel als niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud der overgelegde producties staat het volgende vast.

2.1. Tussen Multimedisch als werkgever en [werkneemster] als werknemer is met ingang van 29 maart 2010 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - voor de duur van drie maanden - gesloten ter vervulling van de functie van accountmanager. De arbeidsduur bedroeg 24 uur per week en het salaris € 3.234,75 bruto per maand, te vermeerderen met 8% vakantietoeslag. Daarnaast kwam krachtens de arbeidsovereenkomst aan [werkneemster] een reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer toe.

2.2. Voorafgaand aan de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst heeft [werkneemster] een curriculum vitae (hierna te noemen: CV) aan Multimedisch gepresenteerd. In het CV staat ten aanzien van studie/opleidingen/cursussen/trainingen onder meer het volgende vermeld:

"(…)

2006 - 2007 Post-HBO Management studie

NCOI Utrecht

Diploma

(…)

2004-2005 Gezondheidswetenschappen

Rijks Universiteit Groningen

Premaster

(…)

2001 Algemene Rechtswetenschappen

Rijks Universiteit Groningen

Certificering: Algemeen recht, Internationaal recht, Internationaal belastingrecht

2.3. [werkneemster] heeft haar werkzaamheden met ingang van 29 maart 2010 daadwerkelijk aangevangen.

2.4. Op 31 mei 2010 heeft een tussenevaluatie van het functioneren van [werkneemster] plaatsgevonden. In de aanloop naar dit gesprek heeft Multimedisch schriftelijk aan [werkneemster] bevestigd dat er een tussenevaluatie zou plaatsvinden. In dit schrijven deelt Multimedisch onder meer mede:

"Wij hebben afgelopen week afgesproken om gezamenlijk een uurtje te vergaderen mbt het evalueren van de door jou verrichte werkzaamheden voor Multimedisch. Het gesprek heeft uiteraard betrekking op de afgelopen periode van 8 weken.

(…)

Het gesprek zal vooral gaan over jouw rol als (zeer) zelfstandig werkend accountmanager. Bij deze functie past een bepaald salaris en zoals gebruikelijk de secundaire arbeidsvoorwaarden die voor een deel bij wet zijn geregeld. Aan de andere kant (van de werkgever) is het van belang, zeker wanneer het gaat om te moeten beoordelen of een verlenging van het bestaande contract van drie maanden, wel of niet gerealiseerd kan worden. Om hieromtrent een juiste en verantwoorde beslissing te kunnen nemen, is het nodig om een indruk te krijgen van de kwantiteit en kwaliteit van de door jou geleverde werkzaamheden, zoals eerder is besproken en is bedoeld. Van een accountmanager mag een attitude en niveau worden verwacht die voldoet aan de criteria voor deze professie. Het is daarom voor Multimedisch van belang zich meer te laten informeren over de beroepscriteria zoals niveau van opleiding en werkervaring die passen bij de professie accountmanager.

Verzoek:

De in het Curriculum Vitae genoemde opleidingen en inherent hieraan de diploma's, certificaten en/of ander bewijs van een met goed gevolg afgelegd examen, gaarne meebrengen. (…)

2.5. [werkneemster] heeft op 29 april 2010 een voorschotbetaling van € 2.000,- netto ontvangen terzake het loon over de maand april 2010. Voorts heeft zij op 28 mei 2010 een voorschotbetaling van € 1.000,- netto ontvangen terzake het loon over de maand mei 2010.

2.6. [werkneemster] heeft de arbeidsovereenkomst van partijen per 31 mei 2010 beëindigd vanwege het niet, althans niet-tijdig, betalen van het loon door Multimedisch.

2.7. Bij brief van 6 juni 2010 heeft Multimedisch aan [werkneemster] medegedeeld dat zij akkoord gaat met de eenzijdige ontslagname en dat zij bereid is om het restantbedrag aan salaris aan [werkneemster] te voldoen, mits [werkneemster] aan een zestal voorwaarden voldoet, waaronder het voorleggen aan Multimedisch van diploma's/certificaten in overeenstemming met het CV, evenals bewijsstukken van werkervaring bij vroegere werkgevers, zoals in het CV is beschreven.

2.8. De betaling van het restantsalaris aan [werkneemster] door Multimedisch is achterwege gebleven.

2.9. Bij brief van 5 oktober 2010 heeft de gemachtigde van Multimedisch namens zijn cliënte de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk vernietigd wegens bedrog zijdens [werkneemster].

in conventie

Het standpunt van [werkneemster]

3.1. [werkneemster] vordert - na beperking van haar eis - betaling van een bedrag aan achterstallig nettoloon van € 2.285,92 en een bedrag aan reiskosten van € 492,48.

3.2. [werkneemster] betwist dat zij bedrog heeft gepleegd vóór het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Multimedisch heeft de mededelingen die [werkneemster] in de sollicitatiefase heeft gedaan ook niet gecontroleerd. [werkneemster] is destijds niet verzocht om bewijsstukken in te leveren met betrekking tot (de juistheid van) de in het CV genoemde opleidingen, terwijl van een werkgever in een sollicitatiefase een grote mate van zorgvuldigheid mag worden verwacht. Er is geen sprake van een onjuist CV, aldus [werkneemster]. Daarnaast is het de vraag of de door [werkneemster] gevolgde opleidingen van doorslaggevende betekenis waren voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Voorts wijst [werkneemster] erop dat vernietiging van een arbeidsovereenkomst in strijd is met het gesloten stelsel van het ontslagrecht en dat de arbeidsovereenkomst op 5 oktober 2010 niet meer (met terugwerkende kracht) kon worden vernietigd, nu deze reeds eerder was geëindigd door de ontslagname van [werkneemster].

Het standpunt van Multimedisch

4. Multimedisch voert verweer. Zij acht zich niet gehouden tot enige (verdere) loonbetaling aan [werkneemster], nu de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht is vernietigd. Deze vernietiging is terecht ingeroepen, nu [werkneemster] bedrog heeft gepleegd door het presenteren van een onjuist CV. Hierop worden namelijk opleidingen en vakken vermeld, die door [werkneemster] niet zijn gevolgd of behaald. Ook heeft [werkneemster] Multimedisch onjuist geïnformeerd over de beëindiging van de arbeidsverhouding met haar vorige werkgever. Indien Multimedisch op juiste wijze door [werkneemster] was geïnformeerd omtrent haar kennis, kunde en capaciteiten, dan was de arbeidsovereenkomst nimmer door Multimedisch gesloten. Multimedisch was namelijk op zoek naar een ervaren accountmanager, aan welke eis [werkneemster] in het geheel niet bleek te voldoen bij de uitoefening van haar werkzaamheden.

De beoordeling van het geschil

5. Gesteld noch gebleken is dat het verzet tegen het verstekvonnis van 27 augustus 2010 niet tijdig is ingesteld, zodat het verzet ontvankelijk moet worden geacht.

6. Multimedisch heeft bij repliek in oppositie/repliek in reconventie nadrukkelijk om een comparitie van partijen verzocht. De kantonrechter ziet evenwel geen aanleiding voor het bepalen van een comparitie, enerzijds omdat hij zich voldoende voorgelicht acht door partijen om een beslissing te kunnen nemen en anderzijds omdat zijdens [werkneemster] is aangegeven dat er geen onderhandelingsruimte (meer) is voor een minnelijke regeling.

7. Naar het oordeel van de kantonrechter kon de door Multimedisch ingeroepen buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrog geen doel treffen, omdat er ten tijde van het inroepen van deze vernietiging - op 5 oktober 2010 - geen sprake meer was van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. Deze was al geëindigd door de (door Multimedisch aanvaarde) ontslagname van [werkneemster] op 31 mei 2010. Voor vernietiging van een overeenkomst is slechts ruimte wanneer de betreffende overeenkomst op het moment van het inroepen van de vernietiging nog bestaat.

8. Ook al zou de arbeidsovereenkomst van partijen nog wel hebben bestaan ten tijde van het inroepen van de vernietiging van de arbeidsovereenkomst, dan dient te worden bedacht dat, vanwege de bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst en het gesloten ontslagstelsel, vernietiging van een arbeidsovereenkomst vanwege een wilsgebrek zoals bedrog slechts in zeer beperkte gevallen mogelijk moet worden geacht, mede gezien de effecten van gehele of gedeeltelijke terugwerkende kracht van vernietiging in het algemeen. Naar het oordeel van de kantonrechter laat vernietiging van een arbeidsovereenkomst zich alleen denken indien de arbeidsovereenkomst na ontdekking van het bedrog geheel nutteloos blijkt te zijn geworden, omdat de bedongen arbeid niet kan worden uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn de advocaat-stagiaire die door een advocatenkantoor wordt aangenomen op basis van een vervalste bul van de universiteit of een taxichauffeur die, anders dan medegedeeld door hem bij zijn sollicitatie, geen rijbewijs blijkt te bezitten. Een zodanige situatie is hier echter niet aan de orde. Hier is sprake van een werkgever die in feite niet tevreden was over het functioneren van een werknemer. Gezien het voorgaande moet worden geoordeeld dat de onderhavige vernietiging van de arbeidsovereenkomst in strijd is met het systeem van de wet en ook om die reden niet kon slagen. Bij het vorenstaande dient ook nog te worden bedacht dat de rechter op de voet van artikel 3:53 lid 2 BW aan een vernietiging haar werking - al dan niet gedeeltelijk - kan ontzeggen, indien de reeds ingetreden gevolgen van een rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt.

9. Ten slotte overweegt de kantonrechter dat niet is komen vast te staan dat [werkneemster] in haar CV onjuiste informatie aan Multimedisch heeft verstrekt voorafgaand aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst. Hoewel [werkneemster] bepaalde termen in het CV wellicht nauwkeuriger had kunnen formuleren, heeft zij bij conclusie van antwoord in oppositie/antwoord in reconventie aan de hand van door haar overgelegde certificaten en verklaringen de aantijgingen van Multimedisch voldoende weerlegd, waarna Multimedisch onvoldoende nadere onderbouwing van haar stellingen heeft gegeven. Daarnaast vraagt de kantonrechter zich af of het al dan niet halen van een aantal rechtenvakken van doorslaggevende invloed is geweest op de beslissing van Multimedisch om [werkneemster] aan te stellen als accountmanager binnen haar onderneming, in die zin dat indien deze vakken niet zouden zijn gehaald, [werkneemster] niet zou zijn aangesteld als accountmanager.

10. Nu de vernietiging van de arbeidsovereenkomst om vorenbedoelde redenen niet kan slagen, was Multimedisch gehouden tot volledige betaling van het tussen partijen overeengekomen loon. De tot een bedrag aan nettoloon van € 2.285,92 en een bedrag aan reiskosten van € 492,48 beperkte loonvordering van [werkneemster] zal dan ook in zoverre worden toegewezen.

11. Ook de niet zelfstandig betwiste vorderingen ten aanzien van de wettelijke verhoging, de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden toegewezen.

12. Nu er in het verstekvonnis een hoger bedrag aan loon is toegewezen, moet dit vonnis worden vernietigd en zal, opnieuw rechtdoende, Multimedisch veroordeeld worden tot betaling van de hierna in het dictum genoemde bedragen.

in reconventie

Het standpunt van Multimedisch

10. Multimedisch stelt dat als gevolg van de vernietiging van de arbeidsovereenkomst deze arbeidsovereenkomst geacht wordt nimmer te hebben bestaan en dat [werkneemster] daarom gehouden is het door Multimedisch betaalde loon en de onkostenvergoedingen terug te betalen. Multimedisch vordert daarbij ook vergoeding van de door haar geleden belastingschade in verband met de betaalde werkgeverslasten, die zij niet terug kan krijgen van de fiscus. Voor zover de vernietiging van de arbeidsovereenkomst geen doel zou treffen, dan is [werkneemster] op grond van wanprestatie aansprakelijk voor de door Multimedisch geleden schade. De schade van Multimedisch is hierin gelegen dat het loon van [werkneemster] is gebaseerd op haar - naar is gebleken onjuiste - CV. In de praktijk bleek dat [werkneemster] niet capabel was als accountmanager. Met de betaling van de voorschotten aan [werkneemster] heeft Multimedisch ruimschoots aan haar verplichtingen jegens [werkneemster] voldaan. Er is zelfs teveel aan [werkneemster] betaald. In verband met het vorenstaande vordert Multimedisch primair terugbetaling van een bedrag van € 3.000,- aan loon-, reis- en andere kosten, te vermeerderen met wettelijke rente en een in goede justitie te bepalen bedrag aan geleden belastingschade. Subsidiair vordert Multimedisch terugbetaling van een bedrag van € 1.255,18 netto vanwege wanprestatie. De werkzaamheden van [werkneemster] kunnen hooguit als secretariële werkzaamheden worden beschouwd, welke gewaardeerd kunnen worden op 1/3 deel van het overeengekomen salaris voor de functie van accountmanager.

Het standpunt van [werkneemster]

11. [werkneemster] voert verweer, onder verwijzing naar hetgeen in conventie reeds door haar is aangevoerd, met als conclusie dat vernietiging van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is, dat van wanprestatie evenmin sprake is, en dat zij daarom niet gehouden is tot betaling van de door Multimedisch gevorderde bedragen.

De beoordeling van het geschil

12. De kantonrechter overweegt allereerst, onder verwijzing naar hetgeen daaromtrent in conventie is overwogen, dat van vernietiging van de arbeidsovereenkomst geen sprake kon/kan zijn. De in verband daarmee gevorderde verklaring voor recht moet daarom worden afgewezen evenals de daarmee samenhangende (primaire) vordering tot terugbetaling van loon c.a.

13. Ten aanzien van de subsidiaire vorderingen van Multimedisch stelt de kantonrechter vast dat deze zijn gegrond op vermeend toerekenbaar tekortschieten van [werkneemster] in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst, meer in het bijzonder in het vervullen van haar werkzaamheden als accountmanager. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Multimedisch echter onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld, waaruit volgt dat [werkneemster] niet naar behoren zou hebben gefunctioneerd gedurende de periode dat zij daadwerkelijk werkzaamheden heeft verricht voor Multimedisch. Daarnaast verzet de bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst zich naar het oordeel van de kantonrechter tegen de door Multimedisch gevorderde schadevergoeding. Multimedisch wil de facto achteraf een wijziging van het overeengekomen loon bewerkstelligen, op grond dat [werkneemster] niet aan de functie-eisen zou hebben voldaan. Een zodanige wijziging, indien in het onderhavige geval al mogelijk, kan naar haar aard slechts voor de toekomst effect hebben en niet met terugwerkende kracht.

14. Derhalve zullen ook de subsidiaire vorderingen van Multimedisch worden afgewezen.

voorts in conventie en reconventie

15. Multimedisch zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van de procedures in conventie en reconventie worden veroordeeld.

16. [werkneemster] heeft gevorderd dat Multimedisch in de volledige proceskosten wordt veroordeeld, inhoudende dat ook de daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten door Multimedisch dienen te worden vergoed, omdat Multimedisch oneigenlijk procedeert door [werkneemster] op hoge kosten te jagen en zij genoodzaakt werd, mede door de vorderingen in reconventie, om verweer te voeren. Naar het oordeel van de kantonrechter bestaat er in de gegeven omstandigheden echter geen grond voor een volledige proceskostenveroordeling.

17. De kantonrechter zal bij de begroting van het salaris dan ook uitgaan van het liquidatietarief voor de sector kanton, zoals hierna te melden.

Beslissing

De kantonrechter:

in conventie

18.1. vernietigt het vonnis waarvan verzet;

en, opnieuw rechtdoende:

18.2. veroordeelt Multimedisch tot betaling aan [werkneemster] van een bedrag aan nettoloon van

€ 2.285,92 en een bedrag aan reiskostenvergoeding van € 492,48, te vermeerderen met de wettelijke verhoging over genoemd bedrag aan loon, alsmede de wettelijke rente over het loon en de reiskostenvergoeding tot de dag der voldoening;

18.3. veroordeelt Multimedisch tot betaling aan [werkneemster] van de buitengerechtelijke incassokosten ad € 255,26;

18.4. veroordeelt Multimedisch in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van [werkneemster] vastgesteld op € 350,00 (2 punten x € 175,00) wegens salaris gemachtigde en

€ 295,93 aan verschotten;

18.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

18.6. wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

18.7. wijst de vorderingen van Multimedisch af;

18.8. veroordeelt Multimedisch in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [werkneemster] vastgesteld op € 350,00 (2 punten x € 175,00).

Aldus gewezen door mr. J.E. Biesma, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 juni 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 119