Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ0880

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
30-03-2011
Datum publicatie
12-04-2011
Zaaknummer
339438 \ CV EXPL 10-2625
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ziggo gebruikt de bedragen die zij aan X moet terugbetalen om openstaande facturen van X bij Ziggo mee te betalen. Op X is de schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard. Ziggo kan de gecrediteerde bedragen niet verrekenen omdat de creditnota's zijn opgemaakt nadat de schuldsaneringsregeling op X van toepassing werd verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector kanton

Locatie Sneek

zaak-/rolnummer:

vonnis van de kantonrechter d.d. 30 maart 2011

inzake

De besloten vennootschap Ziggo B.V.,

hierna te noemen: Ziggo,

gevestigd te Utrecht,

eiseres,

gemachtigde: Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders,

tegen

[gedaagde],

hierna te noemen: [gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

procederende in persoon, vertegenwoordigd door haar partner [partner].

Procesverloop

1. Op de bij dagvaarding vermelde gronden heeft Ziggo gevorderd om [gedaagde] te veroordelen tot betaling van € 131,33 met rente en kosten.

[gedaagde] heeft bij antwoord de vordering betwist.

Na repliek, dupliek en een akte uitlating van de zijde van Ziggo is vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

Door Ziggo en [gedaagde] zijn producties in het geding gebracht.

Motivering

De vaststaande feiten

2.1 Als gesteld en erkend, dan wel als niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud der overgelegde producties staat het volgende vast.

2.2 De rechtsvoorganger van Ziggo heeft met [gedaagde] overeenkomsten gesloten voor Digitale Televisie, Kabeltelevisie, Internet en Telefonie. Op 28 mei 2009 heeft Ziggo aan [gedaagde] voor deze diensten over de periode 01 juni 2009 tot 01 juli 2009 facturen gezonden tot een bedrag van € 92,00. Betaling van de facturen is achterwege gebleven.

2.3 De overeenkomsten als hiervoor onder 2.2 vermeld zijn beëindigd per 31 mei 2009.

Het standpunt van partijen

3. Ziggo vordert betaling van de onbetaald gebleven facturen van 28 mei 2009 tot een bedrag van in totaal € 92,00, vermeerderd met de wettelijke rente tot 25 oktober 2010 berekend op € 2,33 en vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten ad € 37,00.

In reactie op het hierna te melden verweer van [gedaagde] heeft Ziggo zich op het standpunt gesteld dat na de beëindiging van de overeenkomst per 31 mei 2009 is doorgefactureerd tot 1 juli 2009. De teveel in rekening gebrachte abonnementsgelden zijn bij facturen van 30 juni 2009 met een bedrag van in totaal € 94,95 gecrediteerd. Dit bedrag is - in gedeelten- in mindering gebracht op eerder onbetaald gelaten facturen over de maanden december 2008, januari 2009 en februari 2009. Daarom staan de facturen van 28 mei 2009 nog open, aldus Ziggo. Ziggo betwist dat de facturen over de maanden december 2008, januari 2009 en februari 2009 bij de curator (bedoeld zal zijn: bewindvoerder) zijn ingebracht. De crediteringen hadden namelijk al plaatsgevonden voordat Ziggo op de hoogte kwam van de schuldsaneringsregeling.

4. [gedaagde] stelt dat nu de overeenkomsten met Ziggo per 31 mei 2009 zijn beëindigd, geen abonnementsgelden over juni 2009 verschuldigd zijn. Volgens haar is de vordering ten onrechte in mindering gebracht op eerder onbetaald gebleven facturen. Sinds 19 mei 2009 is op [gedaagde] een schuldsaneringsregeling van toepassing. De openstaande facturen, waarop Ziggo de vorderingen in mindering heeft gebracht, dateren van vóór 19 mei 2009 en zijn bij de bewindvoerder ingediend of hadden bij de bewindvoerder ingediend kunnen worden.

De beoordeling van het geschil

5. Ziggo heeft haar vordering gebaseerd op het feit dat de facturen van 28 mei 2009 onbetaald zijn gebleven. Niet in geschil is dat [gedaagde] geen abonnementskosten over de periode van 01 juni 2009 tot 01 juli 2009 verschuldigd is. Het gefactureerde bedrag is gecrediteerd, zodat over genoemde periode geen vordering resteert.

6. Het bij repliek ingenomen standpunt dat de facturen van 28 mei 2009 nog openstaan, omdat de gecrediteerde bedragen zijn aangewend ter voldoening van oude facturen, kan de vordering niet dragen. Deze oude vorderingen bestonden al op 19 mei 2009, de datum waarop de schuldsaneringsregeling op [gedaagde] van toepassing werd. Gelet op artikel 299 lid 1 aanhef en sub a van de Faillissementswet (hierna: Fw) werkt de schuldsaneringsregeling ten aanzien van deze vorderingen. Dit betekent - onder meer - dat rechtsvorderingen ter voldoening van een vordering als deze op geen andere wijze kunnen worden ingesteld dan door aanmelding ter verificatie bij de bewindvoerder (artikel 299 lid 2 Fw). Een verrekening zoals door Ziggo in dit geval voorgestaan acht de kantonrechter in strijd met artikel 307 van de Fw. Hierin is bepaald dat hij die zowel schuldenaar als schuldeiser is van de persoon ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling is uitgesproken, zijn schuld met zijn vordering ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, slechts kan verrekenen indien beide zijn ontstaan vóór de uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. Deze situatie is hier niet aan de orde, nu de creditnota's dateren van na 19 mei 2009. Indien een schuldeiser zijn vordering die onder de werking van de schuldsaneringsregeling valt zou mogen verrekenen met zijn schuld die is ontstaan na de uitspraak tot toepassing van die regeling, zou dat die schuldeiser in een betere positie brengen dan andere schuldeisers wier vorderingen eveneens onder de werking van de schuldsaneringsregeling vallen doch die tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling geen vordering op de schuldenaar verkrijgen. De strekking van artikel 307 Fw is dit te voorkomen.

7. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vordering van Ziggo moet worden afgewezen.

8. Ziggo zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] te stellen op nihil, nu [gedaagde] zich niet bij laat staan door een professioneel gemachtigde.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering van Ziggo af;

veroordeelt Ziggo in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] te stellen op nihil.

Aldus gewezen door mr. P. Schulting, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 238